16.12.2020 Views

26. Het docentschap van de toekomst

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Het</strong> <strong>docentschap</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>toekomst</strong><br />

2 Geaccrediteer<strong>de</strong> ervaringscertificaten<br />

<strong>Het</strong> duur<strong>de</strong> twee <strong>de</strong>cennia voordat het blockchain-principe,<br />

dat aan het begin <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze eeuw zijn intre<strong>de</strong> <strong>de</strong>ed in <strong>de</strong> financiële<br />

sector, maatschappelijk impactvol werd voor <strong>de</strong><br />

manier waarop we on<strong>de</strong>rling vertrouwen <strong>de</strong>centraal kon<strong>de</strong>n<br />

regelen. Maar in <strong>de</strong> jaren ’20 ontwikkel<strong>de</strong> het open-badgessysteem<br />

zich snel tot het huidige systeem <strong>van</strong> microaccreditaties<br />

met een houdbaarheidsdatum. Tot die tijd was een<br />

rijbewijs iets wat je op je 18e haal<strong>de</strong> en wat tot je 70ste geldig<br />

was, zon<strong>de</strong>r dat, zoals nu, je auto dat constant verifieer<strong>de</strong>. Dit<br />

gold ook voor diploma’s! Sinds we gewend zijn geraakt in <strong>van</strong><br />

alles en nog wat onze data te <strong>de</strong>len, bleken veel processen<br />

en han<strong>de</strong>lingen zon<strong>de</strong>r docent of klaslokaal te accrediteren.<br />

<strong>Het</strong> i<strong>de</strong>e <strong>van</strong> een standaardcurriculum bleek niet langer<br />

houdbaar. Inmid<strong>de</strong>ls speelt ontwikkeling zich individueel en<br />

in het moment af en wordt <strong>de</strong> data hierover constant geüpdatet<br />

en door ons zelf beheerd. Wij bepalen zelf wat we het<br />

leren waard vin<strong>de</strong>n.<br />

3 Ie<strong>de</strong>reen stu<strong>de</strong>nt, ie<strong>de</strong>reen docent<br />

Op dit moment is bijna negentig procent <strong>van</strong> <strong>de</strong> bevolking<br />

mid<strong>de</strong>lbaar of hoger opgeleid, maar aan het begin <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

20ste eeuw waren er weinig hogeropgelei<strong>de</strong>n en had ongeveer<br />

tachtig procent <strong>van</strong> <strong>de</strong> bevolking nauwelijks enige<br />

formele scholing. Deze enorme verschuiving kwam allereerst<br />

door <strong>de</strong> grotere rol die <strong>de</strong> overheid ging spelen in het<br />

aanbie<strong>de</strong>n <strong>van</strong> on<strong>de</strong>rwijs én <strong>de</strong> verplichting voor kin<strong>de</strong>ren<br />

en jongeren om hieraan <strong>de</strong>el te nemen. Maar juist het kleiner<br />

wor<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> rol <strong>van</strong> <strong>de</strong> overheid, en daarmee het vervallen<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> nadruk op vaste curricula en jeugdigen, heeft het<br />

afgelopen <strong>de</strong>cennium geleid tot een sterke <strong>de</strong>mocratisering<br />

<strong>van</strong> het leren – los <strong>van</strong> tijd, plaats of leeftijd. Ie<strong>de</strong>reen met<br />

kennis en <strong>de</strong> juiste houding is on<strong>de</strong>rwijzer, en ie<strong>de</strong>reen met<br />

een leervraag stu<strong>de</strong>nt – los <strong>van</strong> leeftijd of sociale status.<br />

4 Gerespecteer<strong>de</strong> ongelijkheid<br />

Omdat we allemaal verschillend zijn, hebben we allemaal<br />

verschillen<strong>de</strong> talenten – maar ook allemaal dingen waar we<br />

niet goed in zijn en misschien ook wel nooit goed in hoeven<br />

13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!