16.12.2020 Views

26. Het docentschap van de toekomst

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Deel IV Doel en functie <strong>van</strong> het on<strong>de</strong>rwijs<br />

te wor<strong>de</strong>n. Om Einstein te parafraseren: als je een vis beoor<strong>de</strong>elt<br />

op zijn capaciteit een boom te beklimmen dan zal <strong>de</strong><br />

vis zich dom gaan voelen. In het on<strong>de</strong>rwijs duur<strong>de</strong> het lang<br />

voordat we <strong>de</strong> implicaties hier<strong>van</strong> echt on<strong>de</strong>r ogen zagen<br />

én <strong>de</strong> diversiteit aan talenten en kwaliteiten optimaal kon<strong>de</strong>n<br />

faciliteren. Niet ie<strong>de</strong>reen hoeft meer over <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> lat te<br />

springen of <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> lat belangrijk te vin<strong>de</strong>n, maar het is onze<br />

rol als docent om onze stu<strong>de</strong>nten te coachen hun sprongen<br />

veilig te wagen en nieuwe doelen te stellen.<br />

5 De docent-on<strong>de</strong>rzoeker als nieuwe ster<br />

Nog geen tien jaar gele<strong>de</strong>n was er een tekort aan leraren en<br />

was <strong>de</strong> maatschappelijke status <strong>van</strong> het beroep dalen<strong>de</strong>.<br />

Maar juist omdat het nu geen beroep meer is, maar een rol<br />

die ie<strong>de</strong>r met <strong>de</strong> juiste kennis of kun<strong>de</strong> op een eigen unieke<br />

wijze kan vervullen, is er <strong>van</strong>daag <strong>de</strong> dag een grote herwaar<strong>de</strong>ring<br />

voor het leraarschap. De natuurlijke nieuwsgierigheid<br />

en leergierigheid die hoort bij het <strong>docentschap</strong>, staat hoog<br />

in het vaan<strong>de</strong>l en <strong>de</strong> onafhankelijkheid <strong>van</strong> <strong>de</strong> docent wordt<br />

gekoesterd. Natuurlijk is <strong>de</strong> rol <strong>van</strong> het on<strong>de</strong>rwijsnetwerk als<br />

geheel blijvend <strong>van</strong> groot belang voor <strong>de</strong> docent, omdat het<br />

haar uitdaagt, maar vooral ook on<strong>de</strong>rsteund en faciliteert.<br />

Sindsdien is het <strong>docentschap</strong> zo populair dat menig Beken<strong>de</strong><br />

Ne<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>r zich als leraar heeft opgeworpen en eigen<br />

leergangen heeft ontwikkeld.<br />

6 Ruimte voor imperfectie<br />

Al in <strong>de</strong> jaren ’10 gold het motto ‘dare to fail’, maar lange tijd<br />

bleek het moeilijk dit in het on<strong>de</strong>rwijs werkelijk waar te maken.<br />

Experimenten binnen het makerson<strong>de</strong>rwijs gaven het<br />

goe<strong>de</strong> voorbeeld: niet falen, maar vallen en weer opstaan.<br />

Gelukkig kwam er langzamerhand een ein<strong>de</strong> aan <strong>de</strong> eis<br />

<strong>van</strong> onmid<strong>de</strong>llijke perfectie, en werd ontwerpen, schetsen,<br />

proberen en verbeteren een intrinsiek on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong> al het<br />

on<strong>de</strong>rwijs. Maar pas in 2025 gaven alle ontwikkelrichtingen<br />

binnen het netwerk punten voor succesvol falen. Uitein<strong>de</strong>lijk<br />

werd in 2027 onze slogan veran<strong>de</strong>rd in ‘De beste omgeving<br />

om <strong>van</strong> je fouten te leren’; voor die tijd was <strong>de</strong> slogan het<br />

onhaalbare ‘Overtref Jezelf’.<br />

14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!