16.12.2020 Views

26. Het docentschap van de toekomst

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Het</strong> <strong>docentschap</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>toekomst</strong><br />

7 <strong>Het</strong> ontstaan <strong>van</strong> on<strong>de</strong>rwijsnetwerken<br />

Vroeger, toen alle lessen nog in lokalen plaatsvon<strong>de</strong>n, was<br />

een instelling voor hoger on<strong>de</strong>rwijs vooral een collectie gebouwen<br />

met daarin zoveel mogelijk lokalen en een aantal<br />

ge<strong>de</strong>el<strong>de</strong> diensten. Toen dit alles in 2020 wegviel, nam <strong>de</strong><br />

netwerkfunctie <strong>van</strong> het on<strong>de</strong>rwijs <strong>de</strong>ze verbin<strong>de</strong>n<strong>de</strong> rol over.<br />

Hierdoor kon<strong>de</strong>n we ons in 2027 her<strong>de</strong>finiëren als een kennis-<br />

en ontwikkelnetwerk, waarin mensen lid zijn <strong>van</strong>uit hun<br />

docent- en/ of stu<strong>de</strong>ntrol. Alhoewel <strong>de</strong> fysieke <strong>de</strong>centralisatie<br />

ertoe kon lei<strong>de</strong>n dat docent- en ontwikkelteams meer<br />

hun eigen werkvormen en beoor<strong>de</strong>lingsmomenten zijn gaan<br />

vaststellen, is <strong>de</strong> rol <strong>van</strong> het overkoepelen<strong>de</strong> bestuur alleen<br />

maar rele<strong>van</strong>ter gewor<strong>de</strong>n. Zij waarborgt <strong>de</strong> morele en ethische<br />

gesteldheid <strong>van</strong> ons netwerk als geheel. Hiernaast bewaakt<br />

het bestuur ons kenmerken<strong>de</strong> RON-gevoel, wat staat<br />

voor Rotterdams Ontwikkel Netwerk, waardoor een cohesie<br />

wordt geschapen waarbinnen eenie<strong>de</strong>r zichzelf optimaal<br />

durft te ontwikkelen.<br />

8 Parallelle werkelijkheid<br />

De generatie stu<strong>de</strong>nten die we <strong>de</strong> laatste twintig jaar hebben<br />

binnengekregen, zijn allemaal opgegroeid in een wereld<br />

waarin het digitale een volwaardige rol had. Spelen<strong>de</strong>rwijs<br />

hebben ze economisch <strong>de</strong>nken geleerd in spellen als Animal<br />

Crossings, en VR ontwikkel<strong>de</strong> zich <strong>van</strong> toepassingen voor het<br />

leger of entertainment tot een volwaardige opleidingsomgeving.<br />

Kin<strong>de</strong>ren, jongeren, maar ook volwassenen leren<br />

terwijl ze spelen. Met <strong>de</strong> Wet op gelijkstelling serieus gaming<br />

(2027) ontstond <strong>de</strong> mogelijkheid het tot nog toe fysieke lesprogramma<br />

aan te dragen voor een digitale parallelle variant,<br />

die overal en door ie<strong>de</strong>reen gespeeld kan wor<strong>de</strong>n. Behaal<strong>de</strong>n<br />

mensen vroeger diploma’s, nu stijgen ze een level in<br />

een spel, dat ie<strong>de</strong>reen in zijn eigen <strong>de</strong>vice kan spelen, los <strong>van</strong><br />

tijd en plaats.<br />

9 Terug naar school<br />

De coronacrisis leid<strong>de</strong> tot grote leegstand <strong>van</strong> kantoren en<br />

schoolgebouwen, maar ook tot enorme schaarste aan veilige<br />

en geschikte plekken om te werken en samen te komen.<br />

15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!