16.12.2020 Views

26. Het docentschap van de toekomst

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Deel IV Doel en functie <strong>van</strong> het on<strong>de</strong>rwijs<br />

<strong>Het</strong> <strong>docentschap</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>toekomst</strong><br />

Manon Mostert-<strong>van</strong> <strong>de</strong>r Sar<br />

Docent-on<strong>de</strong>rzoeker,<br />

Kenniscentrum Creating010<br />

Regisseur Stadslab Rotterdam<br />

Manon is docent-on<strong>de</strong>rzoeker bij Kenniscentrum<br />

Creating 010 en Regisseur <strong>van</strong> Stadslab Rotterdam,<br />

een fablab binnen Hogeschool Rotterdam waarbinnen<br />

ze on<strong>de</strong>rwijs ontwerpt, ontwikkelt en on<strong>de</strong>rzoekt.<br />

Ze doet on<strong>de</strong>rzoek naar het ontwerpen <strong>van</strong><br />

on<strong>de</strong>rwijs, met name op het gebied <strong>van</strong> maker<br />

education. Hierover bracht ze in 2019 het boek “Hey<br />

Teacher, Find Your Inner Designer” uit.<br />

Publicaties<br />

Mostert-<strong>van</strong> <strong>de</strong>r Sar, M., Douma, R., & Potters, A. (2020). Leerreis als blen<strong>de</strong>d<br />

wave op storyboard. Hogeschool Rotterdam - On<strong>de</strong>rwijs op afstand.<br />

https://on<strong>de</strong>rwijs opafstand.hr.nl/onlinemagazine/6-werken-aan-opdrachtenzelfstudie-en-peer-to-peer/overlay/leerreis-als-blen<strong>de</strong>d-wave-op-storyboard/<br />

Mostert-<strong>van</strong> <strong>de</strong>r Sar, M. (2019). Hey Teacher, Find Your Inner Designer. Boom Uitgevers.<br />

Mostert-<strong>van</strong> <strong>de</strong>r Sar, M., & Troxler, P. (2019). Didactisch Kompas Stadslab Rotterdam.<br />

Kenniscentrum Creating010.<br />

Troxler, P., & Mostert-<strong>van</strong> <strong>de</strong>r Sar, M. (2019). Seven years of plenty? / Zeven jaar rijkdom?<br />

(second). Kenniscentrum Creating010.<br />

Troxler, P., With, E. <strong>de</strong>, & Mostert-<strong>van</strong> <strong>de</strong>r Sar, M. (2014). DOT O&O. Developing Research and<br />

Design Skills in the Classroom (Dutch secondary education). Fablearn Europe, Aarhus.<br />

Eva Visser<br />

On<strong>de</strong>rzoeker, Kenniscentrum Creating010<br />

Docent bij <strong>de</strong> opleiding CMGT<br />

Eva werkt als on<strong>de</strong>rzoeker bij Kenniscentrum Creating<br />

010 en als docent bij <strong>de</strong> opleiding CMGT<br />

(CMI). Hiernaast doet zij met een promotiebeurs<br />

voor docenten <strong>van</strong> NWO een historisch-filosofisch<br />

on<strong>de</strong>rzoek aan <strong>de</strong> Erasmus Universiteit naar <strong>de</strong><br />

maatschappelijke implicaties <strong>van</strong> technologischutopistisch<br />

<strong>de</strong>nken.<br />

24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!