16.12.2020 Views

Inkijkexemplaar delicious. 1 - januari 2021

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

voor bijzondere

agen, etentjes met

ook heerlijke recepten

lekker wil eten.

de meest gekookte

el & Snel’. De recepten

edereen, ook op de dagen

h hebben deze gerechten

iets bijzonders wordt.

warme trostomaatjes,

met venkel en saffraan.

janneke philippi &

&simpel

snel

100+ RECEPTEN VOOR ALLEDAAGSE & BIJZONDERE MOMENTEN

janneke philippi &

&simpel

snel

100+ RECEPTEN VOOR ALLEDAAGSE & BIJZONDERE MOMENTEN

simpel & snel

100+ recepten

voor alledaagse

& bijzondere

momenten

Janneke Philippi &

delicious.magazine

Uitgeverij Nijgh

Cuisine, € 22,50

NIJGH & VAN DITMAR

Simpel & Snel is het nieuwste kookboek van NR.1 foodmagazine delicious. én

kookboekauteur Janneke Philippi. Met recepten voor feest- en verjaardagen, etentjes

met vrienden, brunch en barbecue. Maar ook voor ‘gewone’ dagen waarop

je lekker wilt eten. Alle gerechten hebben nét die twist, zodat alledaags eten toch

iets bijzonders krijgt. Denk aan geroosterde ricotta met lauwwarme trostomaatjes,

spinaziegnocchi uit de oven of visstoof met venkel en saffraan.

Bestel nu via deliciousmagazine.nl/simpelsnel of ga naar de boekhandel!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!