16.12.2020 Views

Inkijkexemplaar delicious. 1 - januari 2021

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

delicious. voordeel.

ABONNEER JE NU!

Neem een kortingsabonnement op delicious.magazine dan zet je vanaf nu de allerlekkerste gerechten

op tafel voor jezelf, familie & vrienden! Als gloednieuwe abonnee krijg je delicious. het eerste jaar met

29% korting en ontvang je standaard 25% korting op alle online masterclasses.

EEN JAAR

LANG CULI-

INSPIRATIE

RECHTSTREEKS

OP JE KEUKENTAFEL

12x delicious.magazine

+ 3 special editions. Gratis

thuis bezorgd & je hebt ’m

ook nog eens eerder dan-ie

in de winkel te koop is!

RECEPTEN

& MEER

Je ontvangt héél veel

recepten, tips & tricks

uit onze testkeuken & de

mooiste verhalen van

bijzondere food-liefhebbers.

EEN CADEAUTJE

VAN ONS

Een extra stevige & unieke

delicious.shopper,

3 digitale mini-magazines

en standaard 25% korting

op de delicious.academy!

Ga naar deliciousmagazine.nl/korting2021 of bel 020 894 75 52 (ma-vr 9-17 uur).

Deze aanbieding geldt t/m 30 april 2021. Na de actieperiode geldt een opzegtermijn van 1 maand. De korting wordt berekend o.b.v. de gemiddelde

winkelverkoopprijs van € 8. Op deze verkoopovereenkomst zijn de leveringsvoorwaarden en het privacybeleid van New Skool Media B.V. van toepassing.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!