16.12.2020 Views

Inkijkexemplaar delicious. 1 - januari 2021

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

3X STOOF

vol geur & smaak

Het fijne van thuis werken is dat je tussendoor je

stoofgerecht kan voorbereiden. En urenlang voorpret hebt van

de zich langzaam ontwikkelende geur en smaak in de oven of

slowcooker. Kies lamsvlees op z’n Chinees, kip op z’n Frans

of Italiaanse ribollita, allemaal heerlijk comfortfood.

RECEPTEN MIRANDA PAYNE FOTOGRAFIE VANESSA LEVIS STYLING KRISTEN WILSON BEREIDING TRACY RUTHERFORD

RIBOLLITA

36 delicious.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!