13.01.2021 Views

Ya leily Ya aini final

Begin at the end.

Begin at the end.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Ik mis alleen de muziek.


De dans met de cliënt.Omdat ik merkte dat vragen in het hier-en-nu vaak teruggrijpen

op eerdere ervaringen, ging ik me verdiepen in

trauma en werd ik lichaamsgericht traumabehandelaar.

Als iemand ooit iets heeft meegemaakt wat overweldigend

was, gaat een deel in hem of haar op slot. Dat deel

doet niet meer mee. Traumabehandeling bestaat voor

mij uit het weer ‘terughalen’ en integreren van dat deel.

Zodat iemand weer expressie kan geven aan het geheel.

Toen ik stopte als dansdocente en doorging als coach,

was het voor mij vanzelfsprekend om niet alleen te praten,

maar ook te bewegen. Ik werd lichaamsgericht coach en

gebruik een combinatie van gesproken taal en lichaamstaal.

Iedere persoon vertelt met zijn lijf een eigen verhaal.

De cliënt en ik zijn vaak allebei verrast door wat er

ontstaat. Dus opnieuw gaat het vooral om improvisatie.Dit gebeurt ook als ik aan het

coachen ben. Er komt een

moment dat de cliënt zichzelf

opent. Dan valt alles samen.Op het moment dat ik

dans op het podium,

valt alles samen.

Ik raakte gefascineerd door de relatie tussen gedachten

die mensen over zichzelf of hun omgeving

hebben en hun bewegingsvrijheid en vrijheid.

Ik merkte dat een andere gedachte tot een andere

beweging kon leiden, maar was vooral verrast door

het omgekeerde: een fysiek andere beweging of

houding leidde vaak tot een andere levenshouding.Enta Omri

Je bent mijn wereldانت عامليVan 1989 tot en met 2010 gaf ik les in Egyptische dans.

In het begin leerde ik cursisten vooral danstechniek

en choreografieën. Alle cursisten leerden hetzelfde.

Maar in de jaren daarna veranderden de lessen

in techniek, naar lessen in improvisatie. Van een

docente werd ik meer een coach om cursisten te

helpen met het vinden van hun persoonlijke expressie

van de muziek. Iedere cursist leerde iets anders.De dans op het podiumYa leily Ya aini

Omijn nacht, o mijn oogHooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!