17.01.2021 Views

Conceptdocument QI by Filling Pieces

Conceptdocument of Filling Pieces' new QI-cover product by AMFI student Xana Ferreira Chicano, made during the specialization Brands & Innovation.

Conceptdocument of Filling Pieces' new QI-cover product by AMFI student Xana Ferreira Chicano, made during the specialization Brands & Innovation.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

YANG

QI BY FILLING PIECES

Bridging gaps. Tussen persoonlijke elementen. Om weer in balans te

komen. Balance your QI!

YIN

Qi (uitgesproken ‘Tjie’), uit het oude Chinese geloof staat voor vitale energie. Qi stroomt

door elk persoon heen. Wanneer een persoon zich gestrest voelt, blokkeert zijn of

haar lichaam QI. Dit kan een onevenwichtigheid veroorzaken in het lichaam. Qi is de

levenskracht die elke activiteit in organische levensvormen aandrijft. Het is aanwezig in

alles, van fysieke objecten zoals een telefoon, tot immateriële aspecten van de wereld

zoals licht, warme en emotie. Qi behoort tot de Yin & Yang theorie, de harmonie van

tegengestelde krachten. Er is voldoende QI nodig om de Yin & Yang in jouw lichaam in

stand te houden. Wanneer de QI van een persoon in balans en in harmonie is, zal hij

profiteren van gezondheid, welzijn en tevredenheid.

THE CONCEPT

BALANCE YOUR QI

HARMONIEUS | VOLDAAN | MULTIDISCIPLINAIRE | GEPERSONALISEERD

VISIE: We zien met QI een wereld waarin grenzen worden overschreden en disciplines en

individuen worden verenigd door creativiteit.

MISSIE: Een betekenisvol merk zijn dat zinvolle verandering inspireert door het creëren

van functionele kwaliteitsproducten.

QI BY FILLING PIECES

11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!