17.01.2021 Views

Conceptdocument QI by Filling Pieces

Conceptdocument of Filling Pieces' new QI-cover product by AMFI student Xana Ferreira Chicano, made during the specialization Brands & Innovation.

Conceptdocument of Filling Pieces' new QI-cover product by AMFI student Xana Ferreira Chicano, made during the specialization Brands & Innovation.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

THE QI-COVER

Dit is een zacht en flexibel cover dat energie drukpunten triggert

in je voeten om kwaaltjes als stress, vermoeidheid, hoofdpijn

en nekpijn te verlagen door de Oosterse acupunctuur techniek

te combineren met Westerse technologie. Het concept berust

op het oude Chinese geloof ‘Qi’, wat staat voor vitale energie.

‘Qi’ stroomt door elk persoon heen, wanneer een persoon

gestresst is, blokkeert zijn of haar lichaam ‘QI’. Dit product van

Filling Pieces geeft de mogelijkheid om de harmonie tussen

lichaam en geest gericht te hervinden in een snelle samenleving

met veel druk, technologie en burn-outs, waar het evenwicht

gemakkelijk verloren gaat. | Zie de flowchartvideo voor uitleg.

THE QI-PROTOTYPE

FLEXIBEL COVER | ENERGIE DRUKPUNTEN | KWAALTJES VERLAGEN

QI BY FILLING PIECES

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!