17.01.2021 Views

Conceptdocument QI by Filling Pieces

Conceptdocument of Filling Pieces' new QI-cover product by AMFI student Xana Ferreira Chicano, made during the specialization Brands & Innovation.

Conceptdocument of Filling Pieces' new QI-cover product by AMFI student Xana Ferreira Chicano, made during the specialization Brands & Innovation.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

THE SCENARIO

Het individualisme is sterk toegenomen in 2031. Veel mensen werken

en studeren thuis door de technologische innovaties die zijn uitgevoerd

op de werkvloer en de scholen. Na de COVID-19 pandemie van 2020

zijn mensen zich ervan bewust geworden dat ze meer moesten letten

op hun self-care en gezondheid. Hierdoor wordt technologie in het jaar

2031 gebruikt om self-care tot een hoger niveau te tillen. Thuis hebben

mensen gepersonaliseerde vitamines, crèmes tegen te veel schermtijd

en persoonlijke robots die ‘digital-loneliness’ verhelpen.

THE CHANGE

THE CHANGE TO LEAD

Na de COVID-19 pandemie hebben veel ‘Achievers’ hun self-care en

gezondheid heroverwegen. In 2031 zullen ‘The Achievers’ volop werken

aan hun persoonlijke - en gezondheidsontwikkeling door dit te koppelen

aan vernieuwende technologie. De doelgroep ‘The Achievers’ wil de

mogelijkheid krijgen d.m.v. producten om het evenwicht tussen lichaam

en geest gericht te hervinden in een snelle samenleving met veel druk,

technologie en burn-outs, waar het evenwicht gemakkelijk verloren

gaat. ‘The Achievers’ zullen door de groeiende technologische tools

veel werken vanuit huis, de functie van kleding collecties zal hierdoor

veranderen. Merken als Filling Pieces zullen zich moeten focussen op

de lichamelijke behoeften van de samenleving en zullen zich moeten

bijscholen in bepaalde gezondheidstechnieken die ze zouden kunnen

toepassen in hun collecties.

SELF-CARE

INDIVIDUALISME | HOGE TECHNOLOGIE | GEZONDHEID | FUNCTIONALITEIT

8

QI BY FILLING PIECES

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!