17.01.2021 Views

Businessplan QI by Filling Pieces

Businessplan of Filling Pieces' new QI-cover product by AMFI student Xana Ferreira Chicano, made during the specialization Brands & Innovation.

Businessplan of Filling Pieces' new QI-cover product by AMFI student Xana Ferreira Chicano, made during the specialization Brands & Innovation.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

STRATEGY &

BUSINESS MODEL

Sale of goods.

Filling Pieces zal deel uitmaken van een revolutie binnen de modewereld, waarin functionaliteit

het uiterlijk van een product overtreft. Filling Pieces gaat verschillende disciplines aan elkaar

koppelen om een creatief en innovatief product te kunnen creëren. Door mode, gezondheid en

technologie te overbruggen spelen zij in op de gezondheidsbehoeften van de maatschappij en

nadrukkelijk ‘The Achievers’. Hierdoor richt Filling Pieces zich op meer dan alleen het produceren

van een ‘fashionable’ product. Het krijgt echt een dieper functionele laag. Filling Pieces zal

zich door de groeiende individuele samenleving ook meer richten op gepersonaliseerde items,

passend bij de behoeften van een individu.

Het businessmodel zal op basis van ‘verkoop van goederen’ zijn. Per verkocht product verdient

Filling Pieces hier geld aan. Omdat het product made-to-measure is wordt het in de fysieke winkel

verkocht. De Filling Pieces QI-cover is een technologisch gadget, hierdoor zullen er ieder jaar

vernieuwende opties op zitten die net als een Apple Watch innovatiever zijn dan de vorige versie.

Hierdoor zullen mensen die het product interessant vinden, ieder jaar opnieuw terugkomen om de

volgende versie aan te schaffen met meerdere technologische tools en opties. Verder zal Filling

Pieces eerst beginnen met het produceren van deze gadget gericht op één productgroep, de

core van het merk namelijk gericht op de voeten (schoenen). Als het bevalt bij de consument

zou Filling Pieces het kunnen uitbreiden naar meerdere productgroepen als accessoires, tops en

broeken. Hierdoor zullen mensen die er geïnteresseerd in zijn blijven terugkomen om ook andere

productgroepen aan te schaffen.

QI BY FILLING PIECES

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!