17.01.2021 Views

Businessplan QI by Filling Pieces

Businessplan of Filling Pieces' new QI-cover product by AMFI student Xana Ferreira Chicano, made during the specialization Brands & Innovation.

Businessplan of Filling Pieces' new QI-cover product by AMFI student Xana Ferreira Chicano, made during the specialization Brands & Innovation.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VALUE

PROPOSITION

De QI-cover | Balance your QI.

Ik ben van plan om de Qi-cover aan te bieden dat energiepunten triggert in je

voeten om kwaaltjes te verlagen als hoofdpijn, angst, stress, vermoeidheid

en nekpijn door de Oosterse acupunctuur techniek te combineren met

Westerse technologie, voor ‘The Achievers’, zodat ze in staat zullen zijn om

de harmonie tussen lichaam en geest gericht te hervinden in een snelle

samenleving met veel druk, technologie en burn-outs, waar het evenwicht

gemakkelijk verloren gaat.

QI BY FILLING PIECES

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!