20.01.2021 Views

Productie Coedijckerban februari 2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Aan de bewoner(s) van dit pand

Coedijcker Ban

februari 2021

nummer 82

Lorem ipsum

LiberTerra een bijzonder initiatief


Verkozen tot

LEUKSTE KAPSALON

van het jaar 2014

in de gemeente Alkmaar

Belangrijke Telefoonnummers

Alarmnummer politie, brandweer, ambulance 112

Wijkagent 0900-8844

Gebiedsregisseur 14072

Huisartsenpraktijk Koedijk 072-5613913

Huisartsenpraktijk Koedijk, spoedgevallen tijdens praktijkuren 072-5618917

Huisartsenpost na 17.00 uur en tijdens het weekend 072-5180618

Tandarts spoeddienst tijdens het weekend en na 17.00 uur 072-5123889

Wijkverpleegkundige 072-5400400

De Laatste Eer 06-31069011

Dierenambulance 10.00 - 22.30 uur 072-5150085

Dierenambulance 22.30 - 10.00 uur 06-22495296

De Rietschoot 072-5615595

De Hofstaete 072-5624521

Reiniging Alkmaar (Grof vuil e.d.) 072-5489444

Reiniging Langedijk (Grof vuil e.d.) 0226-334584

Ophalen oud papier 20 februari 2021


Beste lezer,

Onze vaste columnist Rob Westhof is op 12 december

met corona opgenomen op de Ic van het Amsterdam

UMC. Rob was en is heel erg ziek. Gelukkig krabbelt

hij nu weer een beetje op.

Omdat corona een erg grillig ziektebeeld laat zien, is er

geen peil op te trekken wanneer Rob de Ic mag verlaten.

Hoe het ook zij, er wacht Rob nog een lange weg

om weer terug te komen op het oude niveau. Helaas

zullen we daarom de interviews van Rob voor langere

tijd moeten missen. Ik wens Rob én zijn familie namens

alle medewerkers van de Coedijcker Ban heel

veel kracht bij zijn herstel.

Met hartelijke groet

Hans Petit

info@coedijckerban.nl

0683114470

heeft u een paar mInuten tIjd?

Het is al weer even geleden dat ik, op deze plaats, de

lezers van de Coedijcker Ban vroeg om een vragenlijst

in te vullen. Nu aan het begin van de achtste jaargang

van de Coedijcker Ban nieuwe stijl is het weer tijd om

van u te horen wat u vindt van de Coedijcker Ban (zie

bladzijde 13). Onderstaande QR-codes geven u direct

(de rode) of via de website (de groene) toegang tot

de vragenlijst.

Inhoud

Heeft u een paar minuten tijd? ---------------------------- 3

LiberTerra Geestmerambacht ------------------------------ 4

Holie Cow ------------------------------------------------------10

Online vragenlijst -------------------------------------------13

Tot tien tellen ------------------------------------------------15

Renske Leijten & Pieter Omtzigt -------------------------16

Kinderen spiegelen hun ouders --------------------------19

The Mall Koedijk beperkt open --------------------------21

Terugblik op een bewogen jaar ---------------------------22

Andreas Rood, auteur ---------------------------------------26

Van Oostwijk tot Rietschoot -----------------------------30

Archief Nicolaas Witsen naar Regionaal Archief ... 33

Het symbolische Jodendom --------------------------------34

Foe Yong Hai ---------------------------------------------------37

Tekstplankjes --------------------------------------------------38

Geel --------------------------------------------------------------40

Na honderd jaar gesloopt ---------------------------------43

20 jaar Heartbeat ---------------------------------------------44

Jeugdpagina -----------------------------------------------------48

Heen en Weer 2 -----------------------------------------------50

Huisartsenpraktijk Koedijk -------------------------------51

Coedijckertjes -------------------------------------------------51

Niet vergeten! -------------------------------------------------51

Oplossingen ----------------------------------------------------51

Colofon ---------------------------------------------------------51

3


Markant in Koedijk

Contact met Koedijker gemeenschap is belangrijk, elke

LIberterra Geestmerambacht

Tekst en beeld Hans Petit

LiberTerra is een concept dat maatschappelijke uitdagingen oplost door duurzame communities van ecologisch

verantwoorde woningen te realiseren. Doel is om in Nederland en daarbuiten de komende jaren

meerdere nieuwe woonlocaties te ontwikkelen met diverse vormen van duurzaamheid. Ik heb een gesprek

met Mieke Elezenga en Michaëla Wierdsma

Aan de Wagenweg in Koedijk wordt hard gewerkt aan

het gereedmaken van een bijzondere woongemeenschap.

Aan de rand van het recreatie- natuurgebied Het Geestmerambacht

worden 10 verplaatsbare woningen gebouwd.

Mieke Elzenga (60) en Michaëla Wierdsma (53)

vertellen over de gedachte achter LiberTerra. Mieke is de

bedenker van het concept LiberTerra én voorzitter van

de coöperatie LiberTerra Geestmerambacht. Michaëla

is met haar man een van de eerste bewoners. Mieke en

Michaëla zijn ondernemer. Mieke is sociaal ondernemer

(Elzenga Consultancy) en Michaëla (Michaëlawierdsma.

nl, )coacht ondernemers van chaos naar resultaat.

4

Michaëla Wierdsma en Mieke Elzenga vertellen gepassioneerd over Liber Terra

de basIsGedachte

Mieke: “Steeds vaker komen er boerderijen vrij omdat

boeren stoppen bijvoorbeeld omdat er geen opvolger is

Vaak komt zo’n boerderij leeg te staan en raakt in verval.

Het land werd vaak eenzijdig gebruikt (monocultuurlandbouw),

wij vinden het belangrijk om die grond

om te zetten naar biodiversiteit. Belangrijk voor mens en

natuur, het herontwikkelen van het buitengebied waar

mensen kunnen wonen Op de plek waar we nu Liber-

Terra Geestmerambacht bouwen stond vroeger een boerderij.

Die boerderij is opgekocht door Recreatieschap

Geestmerambacht. De grond , in totaal zo’n 4400 m 2 is


Tien verplaatsbare woningen, waaraan nog hard wordt gewerkt

helemaal schoongemaakt. Die grond huren we van het

Geestmerambacht. Daar betalen alle bewoners aan mee.

VerpLaatsbare wonInGen

Onze huizen worden wel eens vergeleken met ‘tiny

houses’ en dat klopt niet. Ze zijn groter maar wel volledig

verplaatsbaar. De huizen worden geplaatst op

zes meter lange schroefpalen. Als je de woning moet

of wilt verplaatsen kunnen die schroeven weer uit de

grond worden gehaald en worden hergebruikt.

Mindful Homes is bouwer van verplaatsbare zelfbouw

woningen die staan voor eenvoudig, betaalbaar, mobiel en

krachtig wonen. Je kunt als toekomstige bewoner samen

met het team van Mindful Homes je eigen huis ontwerpen,

gebaseerd op basis modules. Uitgangspunt is dat je

zelf je huis afbouwt, nadat de basis hiervan in enkele dagen

is neergezet door het team van Mindful Homes. De montage

is eenvoudig en kan onder begeleiding door het team

worden geleerd, ook door mensen zonder bouwervaring.

duurzaam

Bij de bouw wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt

van milieuvriendelijk materiaal. Zo is er isolatiemateriaal

gemaakt uit houtvezels, waardoor houtafval hergebruikt

wordt. Er is ook isolatiemateriaal dat gemaakt

is van oude spijkerbroeken. Een ander voorbeeld is het

hergebruiken van overbodige (aluminium) kozijnen.

De kozijnen waren verkeerd ingemeten en daardoor

niet bruikbaar voor het project waarvoor ze bedoeld

waren. Een van de bewoners gebruikt ze nu in zijn woning.

Op die manier worden de kozijnen die anders

weggegooid zouden zijn toch nog gebruikt. Andere

bewoners hebben op marktplaats naar tweedehands

kozijnen gezocht en deze verwerkt. Ook zijn er huisjes

met nieuwe duurzame kozijnen. Deze zijn gemaakt

van accooya, via een zuurbad hebben ze duurzaamheidsklasse

1. Uiteindelijk is het de bedoeling dat als

het huisje ‘op’ is, het helemaal teruggegeven gerecycled

kan worden. Op die manier zijn alle bewoners bezig

met duurzaamheid. De grootste uitdaging is het milieuvriendelijk

waterdicht krijgen van de badkamer. Het

leuke is dat we ook heel veel van elkaar leren.

VIjf jaar

In 2019 zijn Recreatieschap Geestmerambacht en Liber-

Terra overeengekomen dat er voor de duur van voorlopig

vijf jaar tien verplaatsbare woningen tussen de 30 m 2 en

62 m 2 mogen worden gebouwd. Er zijn wel duidelijke

afspraken gemaakt: de community moet harmonieus zijn

en moet iets toevoegen aan het gebied, de omgeving.

Is vijf jaar niet erg kort voor zo’n project vraag ik me af.

Mieke: “Nee hoor, om te beginnen zijn alle huizen verplaatsbaar.

Als het contract onverhoopt beëindigd wordt

dan kan het huis zonder al te veel problemen verplaatst

worden. Wist je trouwens dat mensen gemiddeld zeven

jaar op een adres wonen, dus zoveel korter zijn die vijf

jaren niet. Als je hier komt wonen moet die mogelijke

tijdelijkheid geen probleem zijn. Je moet een pioniersmentaliteit

hebben, kunnen omgaan met onzekerheden.

Gemeente LanGedIjk

Voordat je huizen kunt gaan bouwen moeten er allerlei

vergunningen worden geregeld. Het is daarom heel erg

belangrijk dat er een goede verstandhouding is met de

gemeente. Dankzij de positieve insteek van wethouder

Jasper Nieuwenhuizen is dat allemaal goed en soepel

verlopen. Er moet aan veel dingen gedacht worden: riolering,

afvalverwerking, toegankelijkheid voor hulpdiensten

zoals brandweer en ambulance. De gemeente heeft

een woonvergunning voor tien jaar afgegeven. >>

5


Uw Keurslager in

Alkmaar-Noord

• Wij zijn ruim 25 jaar gevestigd in Winkelcentrum

Daalmeer in Alkmaar Noord naast de Jumbo

• Bij ons kunt u ook terecht met uw

Keurslager-spaarpas

• Let op onze dagaanbiedingen

• Gratis parkeren voor de deur

• Eigen fabrikaat dagverse maaltijden

• Eigen worstmakerij

• Wij verkopen: Heyde Hoeve varkensvlees,

rundvlees van Keten Duurzaam rundvlees,

Boerderijkip bewust beter en Waddengoud lamsvlees

Enige Keurslager in Alkmaar Noord

Richard Groot, keurslager

Winkelcentrum Daalmeer

J. Naberstraat 55, Alkmaar • Tel. 072-5617959

www.richardgroot.keurslager.nl

Bouwbedrijf J.Stam

Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Koedijk tel. 06-24850419

6

WWW.BOUWBEDRIJFJSTAM.NL


Markant in Koedijk

LiberTerra van bovenaf gezien (foto aangeleverd)

hypotheek

Omdat wonen bij LiberTerra in principe tijdelijk is

kun je voor het bouwen van je huis geen hypotheek

krijgen. Daardoor is het, met name voor jonge mensen,

een probleem om de bouw van de verplaatsbare

woning te financieren. Je moet tussen de € 35.000,- en

de € 50.000,- hebben voor het casco en dan moet je

zelf nog de afwerking binnen verzorgen en betalen!”

huurwonInGen

Mieke: “We zijn in gesprek met woningbouwverenigingen

over de mogelijkheden van dit concept. Wat

zou het mooi zijn als ook jonge mensen mee zouden

kunnen doen. Daarom zijn we op zoek naar stolpboerderijen

waar de boer zijn land beschikbaar wil stellen,

hij blijft in de boerderij wonen en op het land kunnen

de verplaatsbare (huur)woningen worden geplaatst.

Dit is echt een relatief snelle manier om de grote woningnood

het hoofd te bieden.”

bewoners

Er is plaats voor tien huisjes, op welke manier zijn de

bewoners geselecteerd? Michaëla: “Aanvankelijk was de

gedachte dat een van de selectiecriteria het beroep of de

kennis van iemand moest zijn. Op die manier kun je

er voor zorgen dat je elkaar kunt aanvullen. Daar zijn

we vanaf gestapt. We zijn sociocratisch 1 . We hebben ervoor

gekozen om alle bewoners mee te laten beslissen

over de samenstelling. Dat betekent dat als een van de

bewoners, met redenen omkleed, bezwaar heeft tegen

een aspirant bewoner, het niet doorgaat. Mieke was de

eerste bewoner, samen met nog 4 andere bewoners.

Mijn man en ik waren de zesde bewoners en zijn dus

door de ‘ballotage’ gegaan. De ‘toelatingscommissie’

bestond bij bewoner no 10 uit negen gezinnen. Als

iemand de komst van een nieuwe bewoner niet zag

zitten dan ging het dus niet door.”

Voor alle duidelijkheid het is niet zo dat bewoners, verplicht

dezelfde levensstijl moeten hebben. Er is geen

verplichting om biologisch te eten, vegetariër te zijn of

een elektrische auto te hebben. Drugsgebruik is wel iets

wat we zeker niet willen zien in onze community.

coöperatIe

Mieke: “We hebben bij LiberTerra gekozen voor rechtspersoon

‘coöperatie’. Dat onderstreept de gezamenlijke

verantwoordelijkheid. We hebben eens per veertien dagen

een gezamenlijke vergadering waar alle >>

1 Sociocratie is een bestuursvorm die uitgaat van

gelijkwaardigheid van individuen. De naam komt van de

Latijnse en Griekse woorden socius=medemens en kratein=regeren,

en betekent zoveel als de medemens regeert.

7


Wij bieden fysiotherapie

bij o.a.

gewrichtsklachten,

sportblessures, claudicatio

intermittens (etalagebenen),

diabetes mellitus (suikerziekte)

en ziekte van Parkinson.

Ook kunt u bij ons terecht

voor antroposofische

fysiotherapie en Mensendieck.

Verwijzing niet noodzakelijk!

De Omloop 2A,

1831 AH KOEDIJK

Tel : 072-561 58 49 of 072-561 03 53

www.fysiotherapiehuiswaard.nl

Betrouwbaar en betaalbaar


studiopetit.com / info@studiopetit.com

afdrukken op

fine-art papier


SCRIPTIES

8


Markant in Koedijk

Het enige huis bij LiberTerra met een bovenverdieping

bewoners worden verwacht. Daar delen we ervaringen

en nemen we beslissingen bijvoorbeeld over de gezamenlijke

inkoop van materiaal.

kennIscentrum

Je vertelde dat een van de voorwaarden van Recreatieschap

Geestmerambacht was dat je iets zou teruggeven

aan de samenleving. Wat moet ik me daarbij

voorstellen? “Er komt hier een kenniscentrum waar

iedereen welkom is. We hebben daar vooralsnog drie

aandachtsgebieden voor bedacht.

Afval: Hoe ga je om met afval, het scheiden van afval, verpakkingsvrije

boodschappen doen, het composteren van

groenafval. In onze community gebruiken we met tien

huizen slechts drie afval containers, we hebben een gezamenlijke

composthoop. We kunnen aan bezoekers van

het kenniscentrum laten zien hoe wij met afval omgaan.

Duurzaam: We gebruiken bij het bouwen en afbouwen

van onze huizen duurzaam materiaal zoals bijvoorbeeld

het eerder genoemde isolatiemateriaal. Daar

kunnen we veel over vertellen. We nodigen ook leveranciers

van duurzame materialen uit om hun product

te laten zien en er wat over te vertellen.

WEconomy: Koop niet alleen, wat goed voor je zelf is,

koop lokaal en ook waarom een nieuw mobieltje als je

ook een refurbished telefoon kan kopen.

open daGen

We vinden het belangrijk om contact te hebben met het

dorp waar we wonen. Daarom vinden we het belangrijk

om iets over onszelf te vertellen in de Coedijcker Ban.

Elke tweede zaterdag van de maand is er een open dag van

12-16 uur en zijn er een aantal huisjes open voor bezoek.

Iedereen is dan welkom om eens te komen kijken naar

LiberTerra. Door corona is dat nu even niet mogelijk

maar we houden u op de hoogte via de facebookpagina.”

tot sLot

Wat een prachtig initiatief, Wat zou het mooi zijn als

wonen op die manier binnenkort ook mogelijk wordt

voor mensen met een smalle beurs. Als de coronaregels

het weer toestaan is LiberTerra zeker de moeite van een

bezoekje waard


Plaatsnaambord ter hoogte van de Nauertocht

hoLIe cow

Tekst en beeld Mart van den Berg

Je moet het maar zien

Een mooie vondst voor het plaatsnaambord van Koedijk Noord. Wie heeft het er zo netjes opgeplakt?

Heeft het iets met de Gondelvaart te maken? Mooi is ook dat het er na twee jaar nog steeds opzit. Zouden

ze het in Langedijk niet weten? Is het holie bewust met ie gespeld? Vragen, vragen en nog eens vragen. Heb

je antwoorden: Laat het even weten info@coedijckerban.nl.

In goed Engels is het Holy Cow. De uitdrukking komt

uit het Hindoeïsme. Als je ergens in Nepal of India

rondreist kom je ze zeker tegen, koeien die ergens rustig

midden op straat liggen te herkauwen of dwars over

de markt lopen. Het verkeer gaat er voorzichtig omheen

en niemand die zich er verder druk om maakt.

Alternatief plaatsnaambord Koedijk Noord (gemeente Langedijk)

brandstof te gebruiken) en werkkracht leveren om het

land te bewerken. In het oorspronkelijke hindoeïsme

werd de koe gezien als de ”moeder der schepselen” en

ging men er vanuit dat de mensen zonder koeien geen

bestaansrecht hadden. Dat is dan ook de reden dat de

meeste Hindoes geen koeienvlees eten.

heILIG dIer

In de Hindoe religie wordt de koe gezien als een heilig

dier. En dat is niet zonder reden. Het is niet alleen vanwege

de bijzondere aandacht die een koe aan haar kalf

besteedt, maar ook omdat koeien de mens van melk

voorzien, mest produceren voor het land (of om als

Hoewel de ontwikkelingen in het Indisch Subcontinent

anders zijn dan in Europa, vinden daar ook allerlei

moderniseringen plaats. In dat kader is het bijzonder

dat in het Nepal en India van 21ste eeuw die

koeien nog steeds die speciale plaats in het dagelijks

leven hebben weten te behouden.

10


GeLuk?

Mijn vrouw Elly en ik wandelden in Nepal over ongelijke

paden, tussen akkers door, naar het huis van

een van onze collega’s toen mijn vrouw Elly plots haar

evenwicht verloor. Ze belandde in een verse koeienvlaai.

De collega lachte hartelijk en legde uit dat de

vlaai afkomstig was van een van de Holy Cows en dat

de vlaai waar Elly in viel logischerwijs Holy Shit was

en, voegde hij daar aan toe, Holy Shit brengt geluk.

Koe met duif op haar rug (kapel Daalmeerpad)

Dat geluk brengen klopte wel een beetje. Ons geluk

was dat we daar samen wandelden in een gebied waar

zelfs geen auto kon komen en we volop konden genieten

van de natuur en de bezige mensen die op kleine

radiootjes naar lokale muziek luisterden.

koeIen In koedIjk

Koeien in Koedijk? Ik vroeg me af wanneer de laatste

levende koe uit het dorp verdwenen zal zijn? Via Jan

Bijpost van de Historische Vereniging Koedijk kwam

ik in contact met de familie Wempe, de laatste koeboeren

van Koedijk

kanaaLdIjk 1

Het bedrijf van Kees en Irene Wempe lag aan de Kanaaldijk

no 1. Het was plusminus 50 hectare groot en

ze melkten er zo’n 130 koeien. Hun weilanden lagen

langs de Wagenweg. In 2006 werd het bedrijf als laatste

veehouderij van Koedijk opgekocht door de provincie,

die op die plek een baggerdepot maakte. De

schuren, de stallen en het woonhuis op no 1 zijn een

tijd geleden gesloopt. Op dat perceel wordt momenteel

een kleine gemeenschap met verplaatsbare huizen

ontwikkeld (Zzie bladzijde 4 en volgende).

wIerInGerwaard

Op het moment van de verkoop waren Kees en Irene

Wempe 40-ers. Ze hadden een gezin met vier kinderen,

dat gaf een gerede kans dat er te zijner tijd wel een

bedrijfsopvolger zou zijn. Reden genoeg voor de familie

om elders opnieuw te beginnen. Men verhuisde

naar de Wieringerwaard, een gebied dat al in het jaar

1610 ingepolderd werd en waar een bedrijf met ook

zo’n 50 hectare land te koop was. De overstap is naar

tevredenheid verlopen en men heeft de veehouderij

langzaamaan kunnen uitbreiden naar 125 hectare en

350 koeien.

Uithangbord De Bonte Koe, Kanaaldijk

De oudste zoon is nu 24 en vast van plan om het ouderlijk

bedrijf voort te zetten.

koeIen In koedIjk

Geen levende meer koeien in Koedijk, maar als je door

het dorp fietst kom je nog wel een paar afbeeldingen

van een koet tegen.

• Een staat er op windvaan van de kapel aan het

Daalmeerpad. De foto die ik ervan genomen

heb is niet van goede kwaliteit, maar toch wel

grappig. Terwijl die koe neerkijkt op de 2 gouden

duiven van Marte Röling zit er nog weer een

duif op de rug van die koe de omgeving in de

gaten te houden.

• De tweede koe vinden we natuurlijk bij café De

Bonte Koe.

• En verder heb ik nog 2 fraaie koppen zien hangen

aan een windscherm en een kleintje in het

bovenlicht van een erker.

Maar voor echte koeien in de buurt moeten we toch

echt naar het Geestmerambacht waar een stel prachtige

Schotse Hooglanders in het kader van natuurbeheer

het gras kort houden.

11


Installatiebedrijf S.A. Ranzijn BV

Fluorietweg 19 d

1812 RR Alkmaar

Tel: 072 - 515 87 17

www.ranzijn.nu

info@ranzijn.nu

Diverse specialisaties

> Manuele therapie

> Medical taping

> Medische training

> Dry needling

- Sinds 2008

- Vier therapeuten

- Geen wachtlijst

- Contracten met

alle verzekeraars

- Therapie aan huis

mogelijk

De Hertog 14 1831 EK Koedijk T: 072-5645650

www.fysiotherapiekoedijk.nl

Loodgietersbedrijf TMF van Staten Koedijk

is sinds 2011 onderdeel van Ranzijn

installatiebedrijf

-koeltechniek

-sanitair

-zonne-energie

-loodgieterwerk

-zwembadtechniek

-ventilatie

-centrale verwarming

-airconditioning

All People

CitySpa

KENT U ALL PEOPLE CITY SPA AL?

WIJ ZIJN GESPECIALISEERD IN GEZICHTSBEHANDELINGEN, MANICURE, PEDICURE, MASSAGE EN PERMANENTE MAKE UP.

ALL PEOPLE CITY SPA POWERED BY LOOkX, KANAALDIJK 193, 1831 BD KOEDIJK,

072 - 540 93 49 info@allpeople.nl, www.allpeople.nl

12


Een paar minuten van uw tijd

onLIne VraGenLIjst

Het is weer even geleden dat uw mening gevraagd werd

over de Coedijcker Ban. De redactie is benieuwd wat voor

cijfer u De Coedijcker Ban geeft. Welke rubrieken vindt

u goed of juist slecht. Allemaal vragen waarop we graag

uw antwoord krijgen. Uw mening is belangrijk! Wat kan

er verbeterd worden, wat mist u. Het kost u slechts een

paar minuten om de vragen te beantwoorden.

De Coedijcker Ban wordt bij 2400 adressen bezorgd.

Wat zou het mooi zijn als ieder huishouden tenminste

een keer de enquête invult, dat zou betekenen dat er

heel veel reacties binnen komen. Het zou een record

zijn want onze vragenlijsten leverden tot nu toe maximaal

120 reacties op.

De moeite waard

Als u de rode QR-code (hiernaast) scant met uw telefoon

komt u bij de vragenlijst. U kunt de vragenlijst

vervolgens met uw telefoon invullen, een fluitje van

een cent. Op de website van de Coedijcker Ban (coedijckerban.nl/groene

QR-code) vindt u ook een linkje

naar de vragenlijst.

Heeft u geen internet en wilt u toch meedoen dan

kunt dan kunt u de lijst invullen met hulp van uw

kinderen, familie, vrienden of kennissen.

Lukt dat echt niet en wilt u per se meedoen dan kunt

u op woensdag 10 februari tussen 14.00 en 16.00 uur

bellen naar Hans Petit (06-83114470).

Hans neemt de vragenlijst met u door en

vult de lijst voor u in. Let op: De enquête

sluit op woensdag 10 februari om 24.00

uur.

Noord Hollands kanaal Koedijk Foto gemaakt door Ivonne van Hielten op 31 december rond 12.00 uur

13


Een burenconflict of overlast?

Voor gratis hulp, informatie of advies

bij bijvoorbeeld

* Tuinperikelen

* Geluidsoverlast

* Pesterijen

* Huisdieren

* Verschil in dagindeling

Bel of mail naar Buurtbemiddeling

Alkmaar, telefoon 06-243 681 53

e-mail: info@debemiddelingskamer.nl

06-243 681 53

Lorem ipsum

14

Wilt u zelf bemiddelen bij burenconflicten? Dat kan! De vacature en

overige informatie is te lezen op onze website debemiddelingskamer.nl

Buurtbemiddeling is een initiatief van de Gemeente Alkmaar en woningcorporaties Woonwaard,

van Alckmaer voor Wonen, Kennemer Wonen en Wooncompagnie.


Beeldbericht

tot tIen teLLen

Tekst en foto’s Jeroen van der Kruijf

Nieuw Zeeland is een prachtig land, vooral langs de kust is het erg en die is enorm voor zowel Noorder als Zuider

eiland. Met een auto kun je overal komen, goede parkeerplaatsen ,goede beschrijvingen van wat er te zien

is ,wandelingen met verschillende moeilijkheidsgraden. De foto hierboven is gemaakt tijdens vlak bij Napier

op het Noorder eiland. Daar zie je ineens

een brug voor wandelaars met dit prachtige

bord. Je hoeft er geen Engels voor te kunnen

lezen, het is zo al duidelijk genoeg. Je moet

natuurlijk wel goed kunnen tellen, maar tot

tien tellen kunnen de meeste mensen wel.

De wandeling gaat eerst nog langs weiden

dan zie je vervolgens steeds meer bomen, varens

en een klein riviertje waarlangs het pad

loopt. Het wordt steeds donkerder door de

enorme bomen met af en toe een lichtstraal

die door het gebladerte schijnt. Uiteindelijk

kwamen we bij een klein meertje met een

prachtige waterval. Zonder overdrijven een

een paradijs op aarde.

15


Opinie en debat

Wat de Coedijcker Ban betreft: de vrouw en man van het jaar 2020

renske LeIjten & pIeter omtzIGt

Door Piet Verweel

Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP), de twee Kamerleden die zich jarenlang hebben vastgebeten

in de toeslagenaffaire, zaten kortgeleden aan tafel bij Twan Huys in het Tv-programma Buitenhof. Je had,

nu de verschrikkingen in het rapport ‘Ongekend Onrecht’ naar buiten zijn gekomen, twee triomferende

parlementariërs kunnen verwachten, maar dat was niet het geval. Omtzigt en Leijten zijn nog lang niet

klaar, en dat is slecht nieuws voor veel betrokkenen, onder wie premier Rutte.

Renske en Pieter bij de prijsuitreiking van ‘politieke prestatie 2019’(foto beschikbaar gesteld door Renske Leijten)

Het was top televisie en dit kwam vooral door Omtzigt.

Het is fascinerend en tevens intimiderend om hem boos

te zien worden. Er speelt voortdurend een lichte maar

verbeten glimlach om zijn mond, maar zijn ogen spreken

een andere taal, die van een terriër waarbij je een

prooi uit zijn bek probeert te trekken. Leijten is minstens

zo vasthoudend. De prijs voor Politicus van het

jaar – in dit geval Ex Aequo – lijkt me wel vergeven.

rutte-doctrIne

Omtzigt had het over de ‘Rutte-doctrine’ een dwaalleer

die zegt dat de regering bepaalt welke informatie

de Kamer toekomt, de omgekeerde wereld dus. De

grootste blokkade bij het opvragen van gegevens bleek

Algemene Zaken te zijn, het ministerie van de premier.

Daarnaast overlegde het kabinet onder Ruttes voorzitterschap

over de vraag hoe deze twee dwarsliggers konden

worden geneutraliseerd. Rutte was in het verleden

vaker te betrappen op een vindingrijke manier van

informatievoorziening aan de Kamer. Een methode

die meestal als ‘politiek handig’ wordt omschreven en

nooit als bewuste misleiding. Rutte wist zich er telkens

behendig uit te draaien of hij herinnerde het zich allemaal

niet.

16


crIsIs In de rechtsstaat

Er is, heeft de parlementaire ondervragingscommissie

vastgesteld, sprake van een crisis in de rechtsstaat, en in

het hart van die crisis staat onze premier. Mede onder

zijn verantwoordelijkheid is de informatievoorziening

aan de Kamer (Omtzigt en Leijten) getraineerd, vertraagd

en geweigerd. En zijn er liters zwarte lak gebruikt

om stukken tekst uit de informatie die wél werd

vrijgegeven onleesbaar te maken. “

teGenwerkInG

“We zijn behoorlijk hard tegengewerkt”, zei Omtzigt

en hij keek erbij alsof het een understatement was.

Hij boorde meteen de stille hoop de grond in dat, na

alle sorry’s en blijken van medeleven van de bewindslieden

in de verhoorzaal, het probleem wel zo’n beetje

is opgelost. “Het idee dat dit weggaat, ik zou het uit

mijn hoofd zetten”. Binnenkort komen de betrokken

bewindslieden bij elkaar in het Catshuis. Omtzigt gaf

aan dat ze maar beter met een verdraaid goede reactie

konden komen. Renske Leijten daarentegen had er niet

zo veel hoop op en zei “We kunnen de problemen niet

oplossen met de denkwijze waarmee ze zijn gecreëerd”.

poLItIeke consequentIes

De toeslagenaffaire is een ongehoord politiek schandaal.

Om dat te verhullen heeft het boegbeeld van onze democratie,

Mark Rutte, actief meegedaan aan de toedekking

daarvan. Er zijn in onze parlementaire geschiedenis

om minder kabinetten gevallen. Het coronavirus biedt

geen vluchtmogelijkheid; de toeslagenaffaire is veel te

ernstig om hem door de coronacrisis te laten ondersneeuwen.

Het hele kabinet trad op vrijdag 15 januari af. Eerder

die week trok Lodewijk Asscher zijn consequenties en

trad af als lijsttrekker van de PvdA.

€ 30.000,- Voorschot

Het Kabinet heeft besloten om -als voorschot- aan een

aantal gedupeerden €30.000,= uit te keren Mensen

zijn door de toeslagen affaire aan de rand van de financiële

afgrond gebracht, de vraag is of het voorschot

hen meteen uit de benarde positie zal halen. Het is

niet uit te leggen dat onze premier met droge ogen

verdedigt dat het beloofde geldbedrag pas in mei zal

worden overgemaakt.

Lodewijk Asscher doet niet mee aan de komende Kamerverkiezingen.

Ook Eric Wiebes meldde tijdens een

persconferentie dat hij onmiddellijk terugtreedt en

niet meer beschikbaar is voor een toekomstige politieke

functie.

LIjsttrekkers

Over vier maanden zijn de lijsttrekkers Rutte (VVD),

en Hoekstra (CDA) gewoon weer kandidaat voor het

regerings-pluche. Wat voor gebaar is dat dan wel niet?

Het lijkt op een regelrechte belediging voor alle mensen

die de afgelopen jaren tot de rand van de afgrond

werden gebracht, onder toeziend oog van politiek en

rechters.

stemadVIes

Misschien moeten we in maart niet stemmen op partijen

maar op personen. Wie deden er de afgelopen

jaren toe en vooral wie niet? Straks in de stemhokjes

nemen wij onze verantwoordelijkheid door in elk geval

niet te kiezen voor Rutte en Hoekstra omdat zij, naar

mijn mening blijk hebben gegeven van ongeschiktheid

voor het ambt.

Vrouw en man Van het jaar

Zonder Pieter Omtzigt en Renske Leijten zouden de

gedupeerde mensen (kinderen en ouders) nog steeds

in de ellende zitten zonder uitzicht op welke compensatie

dan ook. Op grond van wat ze uiteindelijk bereikt

hebben door een rechte rug te houden terwijl ze aan

alle kanten werden tegengewerkt, zijn dit voor mij de

man en vrouw van het jaar 2020.

Hulde aan twee parlementariërs die hebben laten zien

hoe je het kamerlidmaatschap echt moet invullen: het

nauwgezet controleren van de regering ongeacht of de

partij waarvan je deel uit maakt in diezelfde regering

zit.

17


Uw partner in Staal, RVS en Aluminium

Gespecialiseerd in

Trappen

Hekwerken

Constructiewerken

Voor zowel bedrijven als particulieren

Ook voor uw eigen ontwerp, kunt u bij

Wiko Staalbouw terecht

Kanaaldijk 39, 1832 AB Koedijk

Tel: 072-561 39 75

Email: info@wiko-staalbouw.nl

Website: www.wiko-staalbouw.nl

Verzorgt met veel plezier

Voor Zzp-er en particulier

Uw toeslag- en/of belastingformulier

Hans Emmerik

Binnenweid 12

1831 BN Koedijk

06-30 03 22 38

hans.emmerik@upcmail.nl18


kInderen spIeGeLen hun ouders

Door Henriëtte Maas, beeld Hans Petit

Opvoeden

Onlangs las ik het boek ‘Het fluisterkind’ van Janita Venema. Haar theorie is dat kinderen hun ouders spiegelen.

Kinderen spiegelen ook vaak jouw emotie. Als je haast hebt en wat nerveus, zul je altijd zien, dat je kind dan ook

wat lastiger gedrag laat zien. En als jij in die situaties de rust kunt bewaren, dat alles dan veel stromender gaat.

Kinderen reageren veel meer op je stemming, je toon en je intentie dan op je woorden.

Bij het spiegelen zijn spiegelneutronen aan het werk

Kinderen lezen als eerste de lichaamstaal van de ouder.

Als jij iets anders laat zien dan je voelt, is dat verwarrend

voor een kind. Daarom is het beter om te verwoorden

wat je voelt. “Mama is een beetje gestrest omdat

het al zo laat is, ik ben bang om te laat te komen.”

Het blijkt zelfs dat als een baby huilt en je voelt je

daar machteloos en verdrietig onder, hij dan stopt met

huilen als jij begint te huilen. Omdat je dan eigenlijk

synchroon bent in je gedrag en gevoel.

spIeGeLneutronen

Bij dit spiegelen zijn spiegelneuronen aan het werk.

Spiegelneuronen zorgen ervoor dat bij jou dezelfde

hersencircuits actief zijn als bij degene die je spiegelt.

Ook als je je voorstelt dat je iets doet, gaan dezelfde

circuits aan de gang, als dat je het in het echt doet.

Het brein zit wonderlijk in elkaar. Een mooi voorbeeld

hiervan is bijvoorbeeld, dat als je een kind te eten geeft,

je heel vaak zelf ook je mond opendoet. Of dat je gaat

gapen, als iemand anders begint te gapen.

Janita Venema heeft een praktijk waar ze met ouders

werkt. Als een ouder met een probleem van haar kind

komt, gaat Janita kijken in hoeverre het kind iets laat zien

wat bij de ouder speelt. Vaak onbewuste stukken die zijn

weggestopt, maar toch aandacht nodig hebben. >>

19


Bouwbedrijf BV

de Specialist in

timmerwerken

Kanaaldijk 73

1832 AD Koedijk

06-51270298

072-5644092

Verbouw

Renovatie

Houtbewerking

Interieurtimmerwerk

E: info@bouwbedrijfmasteling.nl / I: www.bouwbedrijfmasteling.nl / F: www.facebook.com/bouwbedrijfJanMasteling

Uw thuiskapster

Voor vragen of een afspraak, bel of mail...

06-13242976 • thuiskapstermarleen@gmail.com

HÈT ADRES VOOR: * HVK-begeleiding bij verontreinigde grond * Ontwikkeling

van Kwaliteits-, Arbo-, Milieu managementsystemen * Risico-Inventarisaties en

Evaluaties * Project Veiligheids- en Gezondheidsplannen * Bouwplaatsveiligheid/

veiligheidsadviesbezoek* Nood- en evacuatieplannen, brandpreventie

De Bregjesakker 27 1831 EP Koedijk

Telefoon: 06 – 536 77 297

Website: www.abkam.nl

E-mail: info@abkam.nl

Voor meer info en aanmelden

Telefoon: 0527-61 21 36

Website: www.acvo.nl

E-mail: info@acvo.nl

20


Opvoeden

Dan is het zaak om die oude pijn te helen. Als je zelf

bijvoorbeeld een ouder had die nogal agressief kon

reageren, en je daardoor erg stil en afwachtend bent

geworden en altijd de harmonie wilt bewaren, kan het

zijn dat je een kind krijgt, dat snel boos wordt. Dit

kind laat je dan zien dat het goed is om ook je eigen

boosheid toe te laten. Het gaat er natuurlijk altijd om

hoe je die boosheid uit. Met boos worden op zich is

niets mis als jouw grenzen overschreden worden.

zeLfInzIcht

Het is niet altijd makkelijk om in die spiegel te kijken

die je kind je voorhoudt, maar door het wel te doen,

krijg je meer zelfinzicht en zul je je kind ook beter kunnen

helpen met de dingen waar hij tegenaan loopt. Als

je eigen emotie steeds meespeelt, kun je er niet goed zijn

voor je kind. En zul je meer in de irritatie blijven hangen.

Als het gedrag van je kind je raakt, dan is dat vaak

Jeugdpagina

Aanmelden van tevoren is verplicht

the maLL koedIjk beperkt open

een teken dat er iets gespiegeld wordt en is het goed om

uit te zoeken wat het gedrag van het kind jou wil laten

zien en daar desnoods hulp bij te vragen.

wederzIjdse beïnVLoedInG

Maar het kan ook zijn dat je als ouder iets laat liggen.

Dat je bijvoorbeeld iets wilt, maar er toch niet voor gaat.

Dit kun je dan terugzien bij je kind, die ook aarzelend

is en niet doorzet. Als jij je les dan oppakt, zul je zien

dat het bij je kind ook vloeiender kan gaan. Dat je kinderen

last hebben van een vol hoofd en niet in slaap

kunnen vallen, omdat jijzelf ook zo’n vol hoofd hebt,

maar daar niets aan doet. In die zin, kun je weer een

mooi voorbeeld voor je kind zijn, door zelf meer ontspanning

en rust te zoeken. Zo is opvoeding een proces

van wederzijdse beïnvloeding met als doel dat iedereen,

ouder en kind steeds beter het leven leeft, wat hij of zij

wil leven.


Nieuws van Rietschoot en Hofsta

Rietschoot en Hofstaete van groot belang voor de wijk

teruGbLIk op een bewoGen jaar

Door Piet Verweel, bedrijfsleider

Het virus waart nog hevig rond in ons land. Er zijn nieuwe varianten ontdekt die nog besmettelijker zijn

dan de eerste virus uit Wuhan. Iedereen heeft waarschijnlijk de schokkende beelden uit het Verenigd Koninkrijk

gezien. Lege wegen, maar files met ambulances voor de ziekenhuizen. De zorg in Engeland piept

en kraakt in zijn voegen. Dat scenario moeten we in Nederland zien te voorkomen. Hoe jammer het ook is

het besluit van de regering om de lockdown te verlengen naar 9 februari is een verstandig besluit. Hoe het

na 9 februari verder zal gaan is nog ongewis. Laten we ons aan de coronamaatregelen houden, alleen dan

komen we -in combinatie met de vaccinatie- van dat nare virus af.

Het begon al op 30 december 2019 toen een arts van

de spoedeisende hulp van het Wuhan Central Hospital

een laboratorium rapport zag dat haar aan het denken

zette. Het was afkomstig van een patiënt met een zware

longontsteking, terwijl op haar afdeling al zes andere patienten

met soortgelijke symptomen in quarantaine lagen.

Ze maakte een foto van het rapport en stuurde dat onder

andere aan haar collega Li Wenliang, een oogarts , met

roodomcirkeld “Sars-achtig virus”. Hij stuurde het vervolgens

door aan een handvol oud-klasgenoten van zijn

opleiding. “Doodeng”, zo werd er gereageerd.

Er zijn nieuwe varianten ontdekt die nog besmettelijker zijn ...

VIrus In nederLand

Op 15 maart ging Nederland plat en zagen we in de

weken hierna de crisis over ons land en de zorg spoelen.

Eerst de ziekenhuizen, de Ic’s en snel daarna ook

de verpleeghuizen. Een onwerkelijk scenario dat de

afgelopen maanden veel van ons heeft gevraagd. Veel

flexibiliteit en veel energie. Als ik de tussenbalans op

maak, dan weet ik dat we er nog lang niet zijn. Dat er

met de nieuwe lockdown de komende tijd nog veel

van ons allemaal gevraagd wordt.

GrenzeLoos

Toen het begon -het voelt voor mij als heel lang geleden–

kon je nog denken : op een dag stopt dit weer.

Zoals ook een jaar stopt. Duidelijk afgebakend met

oliebollen, drank, vuurwerk en het omhelzen van

mensen. Streep eronder en een schone lei! Een ietwat

naïeve gedachte natuurlijk.

22


ete

Ontmoetingscentrum

De Rietschoot

Saskerstraat 22

1831 CR Koedijk

rietschoot.nl

info@rietschoot.nl

De Rietschoot

Al 40 jaar

het centrum van

Koedijk

Burgers die elk voorval aangrijpen om hun woede over alles

wat er misgaat in hun leven te verwijten aan onder andere

politici

Het is een illusie om te denken dat op 1 januari alles

nieuw is en dat alles anders zal worden dan dat het was.

Het is ook een illusie om te denken dat er ergens dit jaar

een feestdag komt. Eén groot moment waarbij iedereen

uit de bubbel komt gekropen, onwennig om zich

heen kijkend naar andere mensen, om de bevrijding van

corona te vieren. Net als bij oorlogen is een pandemie

nooit voor iedereen tegelijk,op dezelfde dag, voorbij.

Op het moment dat er weer activiteiten mogen

plaatsvinden zullen we dat meedelen

via onze website – www.rietschoot.nl – en

facebook. Dus kijk vanaf 19 januari a.s.

regelmatig even op onze site en/of facebook.

kLeIne stapjes

Zo zal het waarschijnlijk gaan, in kleine stapjes steeds

ietsje minder corona. In eerste instantie veel vaccineren;

misschien hier of daar weer een virusgolfje,

natuurlijk net wanneer je dacht dat het voorbij was.

Wellicht daarna op zoek naar andere vaccins. Een tegenvaller

of wellicht een meevaller (Je moet tenslotte niets

uitsluiten). Ik vrees dat het vallen en opstaan zal zijn: van

incident naar incident.

All-in arrangement’Hapje en

Drankje’


Alle consumpties (tapbier,

wijn en frisdrank)

Nootjes en zoute koekjes

1x koud bittergarnituur

1x warm bittergarnituur

Na afloop koffie/thee

Inclusief zaalhuur

Tijdsduur 4 uur

Minimaal 30 personen

Kosten € 24,00 per persoon

Mogelijke extra’s:

● Saté met stokbrood

€ 6,50 p.p.

● Gesorteerd gebak

€ 2,50 p.p.

● Diverse broodjes

prijs op aanvraag

boze burGers

Aan deze incidenten zullen de permanent boze mensen

zich vast kunnen laven. Burgers die elk voorval

aangrijpen om hun woede over alles wat er misgaat in

hun leven te verwijten aan, aan politici ... die lui in

Den Haag, aan virologen. >>

072 – 561 55 95

23


OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1.qxp_OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1 20-01-20 09:55 Pagina 1

Kindercentrum Olke Bolke

Opvang 0-4 jarigen

Kindercentrum Olke Bolke biedt:

• Kinderopvang voor 0-4 jarigen;

• Reguliere en flexibele opvang;

• Openingstijden van 07.00-19.00 uur;

• Liefdevolle begeleiding door gekwalificeerde

pedagogisch medewerksters;

• Opvang all-inclusive (alles van A merken);

• De optie voor een warme maaltijd;

• HKZ/ISO 9001 gecertificeerd;

• Hoogwaardige faciliteiten in een moderne

accommodatie.

Opvang 0-4 jarigen

• Olke Bolke heeft vier gezellige en compacte

babygroepen. Vier baby-dreumesgroepen

met maximaal 8 kinderen van 0-2 jaar.

Op elke babygroep heeft ieder kind zijn

eigen ‘vaste’ pedagogisch medewerker;

• Er zijn vier peutergroepen met maximaal

16 kinderen van 2-4 jaar. In deze verticale

groepen worden maximaal zestien kinderen

opgevangen;

• Olke Bolke heeft een inspirerende en

uitdagende buitenspeelruimte

van maar

liefst 2000 m 2 ;

• Er is een ruim opgezette

speelzolder met klimtoestel

en glijbaan, waar ieder kind

naar hartenlust kan spelen;

• Olke Bolke besteedt

ruime aandacht aan de

ontwikkeling en werkt

samen met de

basisschool.

HKZ / ISO 9001

gecertificeerd

opvang

op maat

Bezoek voor meer informatie: www.rollebol.nl

Centrale administratie: Kennemerstraatweg 1 - 1814 GA Alkmaar - e: info@rollebol.nl - t: 072 566 90 28

www.rollebol.nl

24


Nieuws Rietschoot & Hofstaete

... en dat je dan weer zo maar iemand omhelst

“Veel Nederlanders zijn woedend dat ze het vaccin pas

vanaf 8 januari kunnen weigeren” zei een cabaretier in

een quote voor de radio die daarmee de toestanden die

ons nog te wachten staan adequaat samenvatte.

nIet VanzeLfsprekend

Als we de komende weken verlangen naar gezellig samenzijn,

naar warme dagen in huiselijke kring, dan is

het misschien goed om - al is het maar even – stil te

staan bij het feit dat we uit onze droom zijn wakker

geschud. Dingen zijn niet zo vanzelfsprekend zijn als

ze vaak lijken. We zien steeds meer om ons heen hoe belangrijk

het is dat een mens zich verbonden voelt. Dat je

beseft dat je deel uitmaakt van iets groters. Van een geheel.

Een familie. Een vriendengroep. Een wijk of een buurt.

Een sportclub. Van Ontmoetingscentrum De Rietschoot

en/of De Hofstaete.

rIetschoot en hofstaete

Ondanks de coronacrisis hebben we dit jaar bij Rietschoot

en Hofstaete toch mooie stappen gezet in onze

organisatie.

Het geheel staat als een huis, een besluitvaardig bestuur

van drie mensen,gemotiveerd personeel en - enthousiaste

vrijwilligers. Voeg dat samen met een goede

financiële basis dan heb je ingrediënten waar we vol

vertrouwen de toekomst mee in gaan. Daarom ook

hartelijk dank aan een ieder voor de inzet en betrokkenheid.

Voor het meedenken over de bestendiging en

toekomst van onze prachtige organisatie. Voor de ideeen

over vernieuwing en verbetering.

Onze mensen bij Hofstaete en Rietschoot staan te

trappelen om weer aan het werk te mogen en hopen u

weer op korte termijn te kunnen ontmoeten. Op het

moment dat er weer activiteiten mogen plaatsvinden

zullen we dat meedelen via onze website – www.rietschoot.nl

– en facebook. Dus kijk regelmatig even op

onze site en/of facebook.

Het zou toch mooi zijn als je binnenkort om je heen

kijkt en weet denkt: het is voorbij. En dat je dan zomaar

weer iemand omhelst ... ergens dit jaar.

25


Ik geniet intens van schrijven

Kunst uit de regio

andreas rood, auteur

Tekst en beeld Hans Petit

Onlangs verscheen de derde roman van Andreas Rood (73) uit Sint Pancras. Andreas stelde zich al aan u

voor in de Coedijcker Ban van oktober 2020. In de rubriek ‘Mijn Instrument’ vertelde hij toen over zijn

muziekinstrument, de klarinet. Naast de liefde voor muziek heeft Andreas nog drie andere passies: reizen,

oude auto’s en schrijven. Om zijn schrijverschap gaat het in dit interview.

Andreas Rood (73) getrouwd met Ans en vader van

Louise en Jelle Klaas is sinds 2012 auteur. Zijn derde

boek, ‘Code Crispr’ is eind 2020 verschenen bij uitgeverij

Elikser, Leeuwarden. Eerder verschenen van zijn

hand ‘De Wolkenkamer’ (2012) en ‘Nena’ (2015)

26

Andreas: Bij mijn laatste boek ‘Code Crispr’ kreeg ik een enthousiaste reactie van de uitgever

Andreas verkocht in 2008 zijn bedrijf Hydrauliek en

Pneumatiek Engineering. Bij het starten van de onderneming

nam hij zich voor: “Als ik 60 ben dan stop ik”.

Het werd een jaartje later, maar wie daar op let is een

kniesoor. In 2008 kon het grote genieten beginnen.


hobby’s

Andreas: “Na de verkoop van mijn bedrijf kregen Ans

en ik de tijd om die dingen te doen die we graag wilden

doen. Reizen door Amerika en West Europa en

dat is gelukt.

Ik kreeg tijd om de klarinet te leren bespelen én muziek

maken bij Aurora. Ik geniet daar enorm van. Helaas

is dat door de Lockdown op dit moment even niet

mogelijk

Ik heb in 1995 een oude MG-B gekocht, die is nu 48

jaar. Die heb ik helemaal uit elkaar gehaald en weer in

elkaar gezet. Toen ik de auto moest laten keuren bij de

Rijksdienst Wegverkeer waren ze verbaasd over de staat

waarin de auto verkeerde... hij was als nieuw.. Later

heb ik voor mijn zoon nog een oude kever opgeknapt.

Zoals je ziet het schrijven van boeken hoorde daar aanvankelijk

niet bij”.

petten

Wat was het moment waarop je dacht, kom ik ga eens

een boek schrijven? Andreas: Dat was acht jaar geleden,

in 2012. Ik zat lekker ontspannen in de tuin, de zon

scheen. Op een bepaald moment verdween de zon achter

de wolken. Op dat moment drong zich de gedachte

aan me op: hallo daar gaat eventjes wat energie weg. Het

woord energie bleef hangen en bracht me vervolgens terug

naar een speciaal moment bij de Hoge Flux Reactor

in Petten 1 , ik kwam daar regelmatig voor mijn werk. In

Petten heb je te maken met nucleaire energie.

Op een middag hoorde ik twee wetenschappers praten

over een systeem waar ik helemaal niets van af wist. Ik

kreeg de gelegenheid om met de wetenschappers te praten

over dat bewuste systeem, ze spraken over nucleaire

energie uit Thorium 2 . Dat gesprek van toen bracht me

die middag in de tuin op de gedachte daar kan ik een

verhaal van maken. en dat deed ik. Het werd een boek

van bijna 500 pagina’s met als titel ‘De Wolkenkamer’.

1 Het reactorcentrum in Petten is een nucleaire

faciliteit nabij Petten (Noord-Holland) die onder meer een

kleine kernreactor huisvest voor de productie van radionucliden

(radio-isotopen) voor medisch gebruik. .

2 Thorium is in 1828 ontdekt door de Zweedse

chemicus Jöns Jacob Berzelius. Het element is vernoemd naar

de Noorse god van de donder, Thor.

schrIjVen Is GenIeten

Elke avond na het journaal ga ik naar mijn werkkamer

om te schrijven. In de loop van de avond brengt Ans

me meestal een glaasje wijn. En dan is het opeens zo

maar twaalf uur, de tijd vliegt. Het is zo heerlijk om er

mee bezig te zijn. Ik geniet intens van het schrijven.

InformatIe VerzameLen

Hoe begin je met het schrijven van een boek vraag ik.

Andreas: “Het begint natuurlijk met een idee. Bij ‘De

Wolkenkamer’ was dat het gesprek tussen de twee wetenschappers.

En na het eerste boek verzamel ik berichten

die mijn fantasie prikkelen. Als er iets is wat

me boeit ga ik eerst op onderzoek uit. Ik verzamel zoveel

mogelijk informatie waar ik tijdens het schrijven

uit kan putten, ik koppel mijn aantekeningen aan actuele

situaties en dan ga ik schrijven.

De Coedijcker Ban zoekt, voor de rubriek ‘Kunst uit

de Regio’ naar kunstenaars in de directe omgeving van

Koedijk, (info@coedijckerban.nl).

uItGeVerIj

Als beginnend auteur moet je op zoek naar een uitgever.

Mijn eerste ervaring was niet zo’n geweldige. De

uitgever heeft via een schimmige constructie ervoor

gezorgd dat ik de royalty’s van dat boek nooit heb ontvangen.

Achteraf bleek dat veel van de 150 schrijvers

die bij de uitgeverij zaten dezelfde ervaring hadden.

Het niet krijgen van geld waar je recht op hebt is nog

niet het allerergste. Door de handelswijze van die uitgeverij

is mijn eerste boek ook niet goed onder de

aandacht van het lezerspubliek gebracht en dat is het

allerergste je boek wordt daardoor niet gelezen.

een beetje dom

Had je na die teleurstelling nog zin om aan een tweede

boek te beginnen. “Ja, want als je een keer iets geschreven

hebt waar je plezier aan hebt beleefd en dat had ik, want

ik heb het ontdekt en ik vind het gewoon heel erg leuk. Ik

ben aan mijn tweede boek begonnen, de uitspraak >>

27


Kunst uit de regio

Louise Siever, neurowetenschapper, doet bij toeval een ontdekking die de basis is van een weg om menselijk handelen

te beïnvloeden via DNA-manipulatie. Aanvankelijk is er voor deze ontdekking in de vakbladen weinig

interesse, het wordt niet serieus genomen. Ook op haar werk zijn ze niet onder de indruk, maar ze krijgt wel

toestemming om het in haar vrij tijd verder uit te werken

Gaandeweg blijkt echter, dat er op de achtergrond toch stiekem iemand met haar meekijkt. En als ze op een

avond haar laboratorium niet in mag, wordt haar wantrouwen zo sterk, dat ze de politie inschakelt. Die kan niet

voorkomen dat Louise wordt ontvoerd en onder dwang haar werk ver weg, op een onbekende plek in Azië, moet

voortzetten. Het leidt tot een reeks bijzondere avonturen. Dit boek is aan de fantasie van Andreas Rood ontsproten.

Maar gezien de ontwikkelingen op het gebied van de aanpassing van het DNA van gewassen, waar een Nobelprijs

voor is uitgereikt, zou het zomaar werkelijkheid kunnen worden.

28


van Máxima: “Dat was een beetje dom” werd het uitgangspunt

voor mijn tweede boek ‘Nena’. Het voert te ver

om er meer over te vellen, maar het boek is nog steeds te

koop.

eLIkser

Na de teleurstelling met de eerdergenoemde uitgever

ben ik uiteraard op zoek gegaan naar een andere uitgeverij.

Ik ben via een andere schrijver terechtgekomen

bij Uitgeverij Elikser uit Leeuwarden. Ik heb het manuscript

opgestuurd en na twee weken kreeg ik een

uiterst enthousiaste reactie. Daar ben ik tot op de dag

van vandaag nog heel erg blij mee.”

Hoe werkt dat, als je een boek naar de uitgever hebt gestuurd?

Andreas; “Dat is heel spannend. Ik doe zo’n drie

jaar over het schrijven van een boek. Als je het dan klaar

hebt stuur je het naar de uitgever en dan is het wachten

op een reactie. Waarom reageren ze niet, zouden ze het

wel goed genoeg vinden zijn vragen die zich opdringen.

code crIspr

Bij mijn laatste boek ‘Code Crispr’ kreeg ik een enthousiaste

reactie van de uitgever met de kanttekening dat

ik er nog wel iets aan moest doen, er moest nog een

laag tussen. Dat is dan wel even slikken. Het voelt wel

even als een draai om je oren Ik vond het boek af, je

bent zelf euforisch, en dan is het wel even schakelen. Ik

heb het manuscript een paar weken laten liggen en op

een zeker moment had ik het te pakken.

Andreas maakt deel uit van een schrijverscollectief met

de naam Sprank. De naam van het collectief is ontleend

aan de oorspronkelijke betekenis van het woord

vonk. Naast Andreas bestaat sprank uit Wim Meyles

(o.a. korte verhalen, sprookjes en fabels), Leo Zonneveld

(romans waarin spiritualiteit magie en avontuur

met elkaar verweven zijn) en Geert van Diepen (kinderboekenschrijver

en theatermaker)

Andreas, een van de vier leden van Sprank

promotIe

Als het boek eenmaal gedrukt is, krijg je als auteur

enkele exemplaren die je kunt weggeven, gewoon zomaar

of in het kader van promotie. Daarnaast krijg je

ook een aantal flyers en posters die je uit kunt delen.

Ik ben met ‘Nena’ naar de Bergens Boekhandel gegaan

met de vraag of hij het in zijn collectie wilde opnemen.

De eerste reactie was afwijzend zo in de trant

van we krijgen zoveel aanbod ... daar beginnen we niet

aan. Ik heb een boek achtergelaten. Heel kort na mijn

bezoek aan de boekhandels kreeg ik een enthousiast

telefoontje van de Bergense Boekhandel. Wat een goed

boek, ik heb het besteld. In Alkmaar had je boekhandel

Feijn, die helaas is gestopt. Je kon daar genieten

van een lekker kopje koffie. Je voelde je gewoon aangenaam

als je daar zat tussen al die boeken

Ik liep op een goede dag binnen bij Feijn en ik zie

gewoon mijn boek daar staan. Dat geeft je een heel

blij gevoel. Het is heel bijzonder als je dan ook nog

een poster ziet waarop je boek wordt aangeprezen. Dat

maakte me wel heel erg trots moet ik eerlijk bekennen.

tot sLot

Ik heb een uur met Andreas gesproken. Hij is een heel

vlotte en plezierige verteller die helemaal op zijn plaats

is in deze rubriek ‘Kunst uit de regio’ Ik heb zijn boek

‘Code Crispr’ nog niet gelezen, maar ik ga dat zeker

doen.

29


Koedijk betrokken bij naam nieuwe ontmoetingscentrum

Van oostwIjk tot rIetschoot

Door Tanja Schermerhorn

Veertig jaar Rietschoot in veertig

Het oude houten verenigingsgebouw aan de Schoolstraat biedt onderdak aan de vele verenigingen die Koedijk

rijk is, maar het gebouw is verouderd. “Je kwam na het schoolgymen thuis met splinters in je voeten.”

Bovendien kan het dorp extra inwoners verwachten, want er staat er nieuwbouw op stapel en dan is het

oude gebouw op den duur te klein.

De bouw van het ontmoetingscentrum, toen nog zonder naam, is begonnen ...

In de aanloop naar een nieuw gebouw worden de inwoners

van Koedijk zoveel mogelijk betrokken bij allerlei

belangrijke beslissingen. Oók bij de naamgeving kan

iedereen zijn of haar suggestie inleveren.‘De bevolking

heeft 166 namen opgegeven,’ vermelden de notulen in

november 1979. En: ‘De bevolking heeft uit vijf namen

een keus gemaakt en het is geworden De Rietschoot.’

Hoeveel stemmen er zijn uitgebracht, vertellen de notulen

niet, maar de helft van de stemmen gaat naar ‘De

Rietschoot’. De andere inzendingen, waaronder De

Gouden Engel, De Dars, De Koolboet en De Oostwijk,

scoren aanmerkelijk lager.

beschuttInG In het rIet

De winnende naam werd ingezonden door Klaas Molenaar.

Er is een Molenaarsfamilie die rietdekker was én

is. Het bedrijf huist nu in Bergen en één nazaat woont

nog in Koedijk. ‘En je hebt de Molenaars van de bank.

Klaas was van de bank, net als zijn vader.´

In de tijd dat het nieuwe ontmoetingscentrum een naam

moet krijgen, is Klaas Molenaar directeur van de Rabobank.

Hij levert de naam in met een motivatie erbij,

zo vermeldt een jaarverslag van De Rietschoot: ‘Klaas

herinnerde zich hoe hij vroeger in de beschutting van

30


verhalen

Ontmoetingscentrum

De Rietschoot

Saskerstraat 22

1831 CR Koedijk

rietschoot.nl

info@rietschoot.nl

De Rietschoot

Al 40 jaar

het centrum van

Koedijk

Voor kinderen is het een paradijs van slootjes springen, rietsigaren

plukken en kievitseieren zoeken foto RAA-HVK-00330.

de rietschoten, samen met zijn vader, boterhammen at.

Een vergelijkbare beschutting zou het nieuwe ontmoetingscentrum

aan de Koedijker bevolking gaan bieden.’

Van oudsher...

Maar wat moesten zo´n bankman en zijn zoontje in

het riet? Voor de oudere Koedijkers een vanzelfsprekendheid,

voor de nieuwere Koedijkers vraagt het wellicht

om enige toelichting.

Het oorspronkelijke dorp strekt zich vier kilometer

lang uit, langs de dijk aan het kanaal. Pal achter het

dorp is het domein van oudsher van de tuinders en

boeren. Louter weilanden, zover het oog reikt, doorkruist

door sloten met overal wuivende rietkragen. Generaties

lang is het uitzicht onveranderlijk en veel dorpelingen

halen hun broodwinning uit ‘het achterland’.

paradIjs Voor kInderen

Voor kinderen is het een paradijs van slootjes springen,

rietsigaren plukken en kievitseieren zoeken. Maar ook

de volwassenen pakken vaak op zondag de boot om een

rondje te varen met het gezin. ‘Als je rustig wilde vertoeven,

werd de schuit in een rietschoot gevaren. Daar ben

je zeker van geborgenheid, net als de eenden, koeten en

andere vogels die er een schuil-en broedplaats hebben.’

Voor de jonge Klaas en zijn vader -en vele Koedijkers

met hen- is het een recreatiegebied zonder dat die term

toen al in zwang was. De Rietschoot: een vertrouwde

en veilige plek voor het dorp. Dat heeft Klaas Molenaar

mooi gezien. Het is eind 1979. Het nieuwe ontmoetingscentrum

heeft een naam en kan bijna beginnen.

Iets te vieren? Bij ons kunt u

terecht voor elk feest

● Bruiloft

● Jubileum

● Reünie

● Verjaardag

● Familiedag

● Receptie

● Personeelsfeest

● Verenigingsuitje

Maar ook:

● High Tea

● Uitgebreide lunch of

brunch

● Heerlijk buffet

Iets anders in gedachten?

Laat ons met u meedenken!

Er is heel veel meer mogelijk.

072 – 561 55 95

31


32


Tekeningen en documenten over honderden schepen

archIef nIcoLaas wItsen naar reGIonaaL archIef

Persbericht

De moeite waard

ALKMAAR – Nautisch Centrum Nicolaas Witsen heeft het complete bedrijfsarchief geschonken aan het

Regionaal Archief in Alkmaar. De scheepswerf is een begrip in Alkmaar en omstreken. Het archief toont

de rijke historie van de werf. Het telt dertig meter aan tekeningen en documentatie over de bouw van de

honderden schepen die er in zo’n anderhalve eeuw van de helling gleden.

Tewaterlating van een motorjacht op de werf van Nicolaas Witsen aan de Eilandswal, 1951. Op het dak telefoonnummer 2297.

Foto: Nationaal Foto Persbureau.

Scheepswerf Nicolaas Witsen begon in 1853 met het

bouwen en repareren van schepen. De werf, genoemd

naar een geleerde zeventiende-eeuwse Amsterdamse

burgemeester die een standaardwerk over de scheepsbouw

schreef, was eerst gevestigd op ‘t Veneetse Eiland

en tegenwoordig wat verderop in Oudorp. Onder

directeur Remon de Nijs heeft het bedrijf zich recent

gespecialiseerd in stalling, onderhoud en reparatie van

schepen.

‘Met het opnemen van dit archief in onze collectie

wordt een belangrijk en aansprekend stukje industriële

geschiedenis van Alkmaar veiliggesteld,’ zegt directeur

Paul Post van het Regionaal Archief. Het archief van

de werf bestaat uit bouwtekeningen en stukken over

de bouw, de verkoop en reparaties van schepen – en

veel foto’s. De historische tekeningen en documenten

werden zo’n twintig jaar geleden tijdens een verbouwing

gevonden onder de vloer van het kantoor van

de werf. Sindsdien heeft het bedrijf het archief zorgvuldig

geordend en bewaard. Liefhebbers van schepen

raadplegen het regelmatig om oude vaartuigen weer in

originele staat te kunnen herstellen. Al eerder droeg

de werf ruim achthonderd foto’s over aan het Regionaal

Archief. Die zijn te bekijken via archiefalkmaar.

nl/beelden.

Directeur Remon de Nijs van Nicolaas Witsen: ‘Het

archief bevat veel bijzonder historisch materiaal, over

schepen en over de lange geschiedenis van het bedrijf.

Heel mooi vind ik een foto uit 1951 van de werf, toen

nog aan de Eilandswal, met op het dak een reclamebord

en het telefoonnummer: 2297. Ons telefoonnummer

eindigt nog steeds op die cijfers.’

33


Cultuur

De Bijbel is behalve een symbolisch geschiedenisboek, ook een actueel boek.

het symboLIsche jodendom

Door Hans Faddegon

In het Christendom wordt de Bijbel opgevat als een doelmatig geschiedenisboek voor het geloof. Denk

bijvoorbeeld aan de verhalen over de schepping, zondvloed. Tegenwoordig kijkt men meer naar de Bijbel

als een uitvergroting van de mentale tegenstrijdigheden in iedere mens. Je kunt zeggen dat de Bijbel wijst

op de betrokkenheid van de hemel op aarde en andersom. Schrijver Hans Faddegon legt Bijbelse ‘relatie’

tussen het jodendom en levensdoel uit in dit artikel

De Bijbel is meer dan geschiedenis. Ieder Bijbelverhaal

is verbonden met ons innerlijk. De Bijbel is behalve

een symbolisch geschiedenisboek, ook een actueel

boek het gaat -ook nu nog- over ons innerlijk. In de

Bijbel staan de verhalen over het Joodse volk voor inzicht

in het levensdoel.

LeVensdoeL

De náám Jood is een belangrijke naam. Jood, komt van

de Bijbelse naam Juda (Jehoedah). Jehoedah bestaat in

34

Het jodendom is tegenwoordig (anders dan vroeger) geïnteresseerd in het christendom, en wel in de persoon van Jezus

de Bijbelse taal uit vijf letters, waarvan vier letters de

Bijbelse naam van de Goddelijke Heer betekenen (De

letters: Jod-Heh-Waw-Heh). De vierletterige naam

van de Goddelijke Heer betekent in de eerste letter:

Gods Hand als beeld van het begeleiden van het leven

van de aardse mens. De tweede letter betekent daarna

dat de Hemel ons de mogelijkheid van he inzicht van

het levensdoel aanbiedt. De derde letter betekent dat

er verbinding bestaat tussen de Hemel en de aarde die

door Jezus wordt aangeboden, met het gevolg dat wij,


als aardse mensen, die verbinding ook zelf actief kunnen

gaan beleven, wat het beeld van de vierde letter is.

In de naam Jehoedah (Juda) staat vóór de vierde letter

de vijfde letter Daleth, wat de symbolische toegangsdeur

betekent, als aanwijzing dat de mens toegang kan

krijgen tot Jezus. Zo toont de naam Juda, dat Jezus in

ieder mens aanwezig is om zijn of haar leven te begeleiden,

ook als de mens het niet bewust is.

antIsemItIsme

Zoals hierboven beschreven toont de Bijbel een beeld

van ons innerlijk waardoor de mens zich bewust kan

worden van zijn of haar levensdoel. De beschrijving

van het Joodse volk in de Bijbel staat (symbolisch!)

voor het levensdoel en daarbij de keuzemogelijkheid

van ieder mens. Bewust of onbewust nemen mensen

afstand van het Bijbelse levensdoel. Je zou kun zeggen

dat uit dat bewuste of onbewuste afstand nemen het

antisemitisme voortvloeit.

Jezus is de Zoon van God. Het Bijbelse woord Zoon

betekent de begeleiding van de mensheid en de terugkeer

naar de Hemel. Daarom is het enigszins begrijpelijk

dat het verzet van niet-Joodse culturen, meestal

onbewust, plaatsvindt tegen de Joden. Het toont een

soort beeld van de mens die geneigd is zich uitsluitend

op het aardse leven te richten, en de Hemelse Oproep,

Jezus, negeert. Het onderdrukken en aanvallen

van de Joodse cultuur wordt ook vaak antisemitisch

genoemd, Het is opvallend dat de kern van het woord

Semitisch, Shem heet. Het woord Shem betekent in

het Bijbelse begrip enerzijds: Naam, en anderzijds: Levensbestemming.

En daar is dan verzet tegen. Voor alle

duidelijkheid de Joodse mens is gelijkwaardig is aan

ieder ander. Antisemitisme is op geen enkele manier

te rechtvaardigen.

messIas

Er is veel veranderd. Mede doordat de Joodse bevolking

vele eeuwen door de Christelijke cultuur onderdrukt

werd, hielden zij zich weinig bezig met het begrip van Het

jodendom is tegenwoordig (anders dan vroeger) geïnteresseerd

in het christendom, en wel in de persoon van Jezus

(als messias). De naam Messias betekent de Hemels verbindende

Jezus. In de huidige Christelijke cultuur neemt

het bewustzijn tegenwoordig gelukkig ook weer toe dat

de Bijbelse Joden als historische groep het beeld vormen

van ons innerlijk, dat zich bezig kan houden met het levensdoel,

en dat het Christendom zich dus met hen kan

verbinden en ondersteunen. Want via het begrip Joods, als

beeld van de innerlijke mens die bewust kan worden van

het levensdoel, is het begrijpelijk dat Jezus oorspronkelijke

in de Joodse cultuur geopenbaard is, en dat het historische

originele Christendom Joods was

InformatIebronnen

Comité Gemeentehulp israël

Een speciale Christelijke organisatie die vanuit Nederland

de Messiaanse Joden ondersteunt cgi-holland.nl

De orGanisatie Christenen voor israël

christenenvoorisrael.nl

tijDsChrift ‘israël vanDaaG’

Een andere informatiebron is het tijdschrift ‘Israël Today’

JHet tijdschrift is verkrijgbaar via israeltoday.nl

CiDi

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël,

Een actueel, actief en informatief platform Je kunt je

onder andere abonneren op een nieuwsbrief cidi.nl

35


36


Populair gerecht (vier personen)

foe yonG haI

Door Marcel Rasch

Koken

Dit gerecht is al populair sinds de komst van de

eerste Chinese restaurants in de jaren 60. Eenvoudig

te maken en een absolute favoriet, nu uit uw

eigen keuken.

Foe yong hai is een Chinees gerecht van omelet in een

tomatensaus. Oorspronkelijk waren garnalen een basisingrediënt

samen met lente-ui. Later werd het een soort

roerei gemengd met krab. De toevoeging van de befaamde

foeyonghaisaus, een simpele zoete maar dikke tomatensaus,

is een andere aanpassing. Tegenwoordig is het recept

nog verder aangepast, en kan men het vegetarisch verkrijgen

of met andere vleessoorten, zoals cha siu, dat goedkoper

is dan krab of garnalen. Volgens het Chinees Indisch

kookboek Lecturama uit 1979 is foeyong het eigerecht.

Voegt men er krab aan toe dan wordt het foeyonghai, met

kip heet het foeyongkai en met garnalen foeyongha.

benodIGdheden

• 1 prei

• 1 rode parpika

• 1 bakje champignons (250 g)

• 7 el zonnebloemolie

• 3 tenen knoflook, fijngesneden

• 1 blikje tomatenpuree (140 g)

• 100 ml gembersiroop

• 250 ml kippenbouillon (van ½ tablet)

• 2 el sojasaus

• 8 eieren

• 3 tl sesamolie

• 2 bakjes roerbakgarnalen (185 g)

bereIdInG

1. Halveer de prei in de lengte. Was de helften onder

koud stromend water en snijd ze in stukjes. Snijd

de paprika in reepjes en de champignons in vieren.

2. Verhit 1 el zonnebloemolie in een pan en fruit 1

teen knoflook een ½ minuut. Roer de tomatenpuree,

de gembersiroop, de bouillon en 1 el sojasaus erdoor

tot een gladde saus. Laat 5 min. zachtjes koken.

3. Roer ondertussen de eieren los met de sesamolie

en peper en zout naar smaak. Verhit 1 el zonnebloemolie

in een koekenpan en schep ¼ van het

eimengsel in de pan. Bak op middelhoog vuur

tot het ei bijna gestold is. Keer om en bak nog

een ½ minuut. Bak zo 4 omeletten. Houd warm

op een bord onder aluminiumfolie.

4. Verhit de rest van de zonnebloemolie in een wok

en roerbak de rest van de knoflook, de prei, de

paprika en de champignons gedurende 4 minuten.

Voeg de rest van de sojasaus en de garnalen

toe en warm 2 min. door

5. Leg de omeletten op 4 borden. Schep het groenten-garnalenmengsel

erop en klap ze dubbel.

Schenk de saus eroverheen en serveer direct.

Lekker met witte rijst of mie.

37


De ‘handtekening’ van vaklieden

tekstpLankjes

Tekst en foto’s Jacob de Majer

In vroeger tijden wanneer een nieuw huis werd gebouwd

of verbouwd, was het een gewoonte dat de mensen die

daar aan werkten een souveniertje achter lieten. Meestal

was dat een klein plankje dat in de hanebalken werd gespijkerd,

ja gespijkerd want de schroefmachine was nog

Historische Vereniging

niet uitgevonden. Oh ... voor als u het niet weet hanenbalken,

zijn de dakspanten van een huis. Op dat plankje

werd een naam of namen geschreven van de timmerlieden.

Soms ook van de metselaars en opperlieden. De

datum waarop het plankje beschreven werd, kwam ook

op het plankje te staan. De tekst op de plankjes is helaas

niet altijd goed leesbaar.

In ons museum hebben we er een paar en daar kwam

onlangs een loodplaat met in scriptie bij, een goede reden

om er een stukje over te schrijven. Naast de ‘nieuwe’

loodplaat kunt u in ons museum twee plankjes van

Kanaaldijk 55 zien. Een klein plankje, vastgemaakt op

een grotere plank (Afbeelding hiernaast) en een plankje

van Kanaaldijk 96, afbeelding 0p pagina 39).

Niet in ons museum maar wel op foto vastgelegd zijn

de plankjes van kanaaldijk 208, bewoond door de familie

Damen, Kerkelaan 6 bewoond door de familie

Meester. En tenslotte van kanaaldijk 226, waar vroeger

mijn oom Jan en tante Guurt woonden, nu bewoond

door Yvonne Van De Camp. .

Ongetwijfeld zijn er nog veel meer van deze plankjes of

loodplaten met namen en datum te vinden in de oude

huizen langs de kanaaldijk.

Mocht u er een hebben dan willen wij er graag een

foto van maken voor ons archief. U kunt dan contact

opnemen met Jacob de Maijer tel. 072 5615882 of een

mailtje sturen naar info@coedijckerban.nl.

38


De familie Meester met plankje van en voor hun huis

39


De chakrakleuren nader verklaard

Kleuren en hun betekenis, de derde kleur in de regenboog

GeeL

Beeld en tekst Henriëtte Maas

De derde kleur in de regenboog is geel. Geel staat in positieve zin voor heling, reiniging, beheersing (d.m.v.

het verstand), kennis, optimisme, enthousiasme, gevoel van eigenwaarde, nieuwsgierig, leergierig, flexibel,

intuïtief weten, vrijheid, vrolijkheid, wijsheid, denkvermogen. En in negatieve zin voor schaamte, gebrek

aan eigenwaarde, onmacht, onzekerheid, star, apathisch, agressief. De complementaire kleur is paars.

soLarIs-, zonneVLecht- of naVeLchakra

De kleur Geel is verbonden met het derde chakra.

Ook wel plexus solaris, zonnevlecht- of navelchakra

genoemd. Het is gelegen net onder het borstbeen en

de maag en is het centrum van je innerlijke kracht, je

eigenwaarde en de zetel van je ego(individualiteit). De

edelstenen die erbij horen zijn citrien, tijgeroog, gele

calciet.

wILs- LeVenskracht

Het derde chakra heeft te maken

met wils/levenskracht, met verandering

tot stand brengen,

keuzes maken en beslissingen

nemen, handelend

optreden. Met

macht en gezag.

Met transformatie,(innerlijk)

vuur en warmte; de

stofwisseling valt dan

ook onder het derde chakra.

(Het filtert energie, voedsel

en ideeën.) Humor hoort hier

ook bij. Het beeldt jouw vermogen

om te stralen uit.

ware Ik

Ons ware ik is dat deel van ons

dat altijd heel en compleet is. Hier wonen waarheid,

schoonheid en vrijheid. Het gaat hierbij om het hanteren

van energie, het ontwikkelen van kracht.

Kracht van binnenuit, die niet wil heersen, niet over

het zelf en niet over anderen. De meesten van ons

hebben vroeger geleerd om ons best te doen en onze

wilskracht te gebruiken voor doeleinden die gericht

waren op aanpassing en het onderdrukken van emoties,

en niet op zelfexpressie en innerlijke groei. Zo

ontwikkelden we een uiterlijke wilskracht, een gehandicapte

wil.

Innerlijke wilskracht is gebaseerd op vertrouwen en

harmonie en het inzicht dat je je scheppingskracht

ruim baan mag geven. Dan vergroot je je vermogen

om je eigen leven en daardoor dat van

anderen positief te beïnvloeden. Dan raak

je niet constant in conflict met jezelf,

omdat je een ander wil plezieren of

jezelf wilt bewijzen, waardoor je

je energie verspilt. Als de wilskracht

van binnenuit komt, heb je

een groot doorzettingsvermogen om

je doel te bereiken.

Kracht gedijt bij weerstand, zonder uitdagingen

kun je geen persoonlijke kracht ontwikkelen.

Zo kun je je innerlijk ontwikkelen. Kracht en

wilskracht zijn net spieren, ze worden alleen sterker

als ze gebruikt worden.

een oneVenwIchtIG derde chakra.

Als er te weinig energie in dit chakra is, kunnen er problemen

zijn met de spijsvertering en de stofwisseling;

chronische vermoeidheid en een zwak immuunsys-

40


teem. Maar ook angsten en vol zitten met indrukken.

Niet kunnen buikademen kan duiden op angst om

krachtig op te treden, om op te vallen of om verantwoordelijkheid

te nemen. Er is dan weinig energie en

weinig gevoel van eigenwaarde, de wil is zwak en er

is gebrek aan zelfdiscipline en er is veel onzekerheid

doordat uitdagingen te weinig aangegaan worden. Er

is gebrek aan daadkracht. Hier kunnen gevoelens van

apathie, machteloosheid en onvrede uit voort komen.

Je hebt het gevoel vast te lopen, maar weet niet hoe het

anders aan te pakken. Hoe meer aandacht, hoe meer

kracht.

zeLfonderzoek

Het is belangrijk om tot zelfonderzoek, bezinning en

bewustwording te komen. Waar liggen je gaven en talenten?

Wat zijn jouw verlangens en prioriteiten? Kom

je voor jezelf op of laat je je uit het veld slaan? Kun je

wat niet werkt, loslaten? Hoe zit het met je humor?

Hoe is de verhouding tussen je eigen innerlijke wereld

en de buitenwereld? Weet je wat je wilt, of weet je alleen

wat je niet wilt? (Als we niet iets willen, komen

we tot niets.) Wat houdt je tegen, wat zijn

je angsten?

Als je te weinig naar jezelf luistert,

raak je je eigen richting

kwijt. Dan verlies je energie en

macht en wordt je voor

je welzijn afhankelijk

van anderen. Mensen

die niet weten wie ze

zijn, handelen vanuit een

dringende behoefte

aan erkenning en

aandacht; ze creëren

vaak dramatiek

en chaos in hun leven en de

levens van anderen. Afhankelijkheid

is vaak omgekeerd

evenredig aan kracht.

Als er teveel energie in dit chakra is, kun

je overheersend zijn en erg prestatiegericht of erg

kwaad worden uit een gevoel van onmacht, of anderen

overschreeuwen uit angst een meningsverschil te

verliezen, of mensen indirect manipuleren als gevolg

van een gevoel van overbezorgdheid. Over-emotioneel

zijn of juist overgebonden zijn aan het verstand horen

hier ook bij. Je voelt de behoefte om alles in de hand te

houden. Je bent meer met de toekomst en het verleden

bezig, dan met het Nu. Hier liggen gebrek aan eigenwaarde,

angst en onmacht aan ten grondslag.

een Gezond derde chakra.

Volg wat je werkelijk wilt, waar je enthousiast over

bent, wat je het liefste zou doen. Als je weet wat belangrijk

voor je is, kun je helder en duidelijk je richting

en weg bepalen. Zelfverwerkelijking vergroot het

gevoel van eigenwaarde, stabiliteit en geluk en daardoor

zijn we beter in staat om voor onze omgeving

constructief te zijn. Laat je niet opjagen of meeslepen

in de ratrace en de overprikkeling en neem je eigen

verantwoordelijkheid.

Als het chakra goed werkt, ben je in staat te incasseren

wat het leven je biedt, kun je grenzen stellen en

jezelf goed beschermen. Dan heb je een goed gevoel

van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Heb je doorzettingsvermogen

, bent energiek en hebt gevoel

voor humor. En besef je dat je zelf

verantwoordelijk bent voor je

leven.

Als je alles gebruikt wat je in

je hebt, ben je in harmonie

met jezelf en

met het universum.

Hiervoor is overgave aan

het innerlijk en doelgerichtheid

nodig,

zodat wat je wilt,

gerealiseerd kan

worden in de wereld.

Wat helpt om dit chakra gezond

te houden is: Creatief

bezig zijn, van jezelf houden

(wat geeft, wat kost je energie?),

niet te kritisch op jezelf of anderen

zijn, kunnen vergeten, verteren en verwerken,

spontaniteit, vertrouwen in jezelf hebben, je

bent goed zoals je bent, de zon in je buik voelen.

41


Voor een sportief

en snel kapsel

Beneluxplein 5

Winkelcentrum De Mare

1825 RT Alkmaar

072 - 564 50 50

42


Nostalkiek

na honderd jaar GesLoopt

Tekst en foto (uit het archief van) Jan Bijpost

Deze maand een nog niet zo’n oude opname gemaakt in 1989, maar toch een verdwenen aanzicht. Het rechter

huis werd bewoond door de familie Siem Visser. Jan Masteling heeft het overgenomen en vanwege de zeer slechte

staat van het huis er een nieuw huis voor in de plaats gezet. Maar niet voordat hij eerst de twee schuren er achter

had gesloopt en daar zijn werkplaats en tijdelijke woonruimte had gemaakt. Het was wel een karakteristiek

woonhuis. Er staan nog enkele van dit type woning in Koedijk. Het huis werd gebouwd in 1885 en gesloopt rond

1992, het was dus ongeveer 100 jaar oud.

Op de foto van de vorige maand zijn enkele reacties gekomen. De “vuilnisman” werd herkend als Nico Bakker.

Hij haalde samen met zijn vader het afval op, ieder een helft van het dorp. Bedankt voor de verstrekte informatie.

Ik krijg wel eens de vraag waarom er geen foto van een bepaald huis wordt geplaatst. Het niet mogelijk om in een

korte tijd alle huizen van ons dorp in de CB te bespreken of ik heb er gewoon geen foto van. Ik blijf wel zoeken

maar dat wordt steeds moeilijker en het is best kostbaar.
@

/

43


Drie koorleden over hun zingen en dansen bij Heartbeat

20 jaar heartbeat

Met hart en ziel

Door Margriet van Eck Poppe

Het pop- en showkoor Heartbeat bestaat 20 jaar. Door de coronacrisis zijn de jubileumshows helaas niet

doorgegaan. Hopelijk kan Heartbeat de draad weer snel oppakken. In dit inteview vertellen drie leden,

Gertie, Joreen en Simone over zingen en dansen bij Heartbeat.

Waarom ben je gaan zingen in een koor?

Simone: Mijn moeder is één van de eerste leden van

het koor, twintig jaar geleden. In mijn jeugd zat ik

vaak thuis op de bank te luisteren hoe zij oefende (ze

was heel plichtsgetrouw en oefende heel vaak). Daardoor

kende ik als kind al heel veel liedjes en mocht

ik toen ik zestien was ook bij het koor gaan zingen.

Eigenlijk mocht dat pas vanaf achttienjarige leeftijd,

maar ik kende het repertoire al zo goed dat ik eerder

mocht beginnen. Mijn dochter is nu tien en die vindt

zingen al net zo leuk als ik. Nog even wachten en dan

zingen er drie generaties bij Heartbeat!

Gertie: Ik kom helemaal niet uit een koor-familie. Maar

toen ik vier jaar geleden stopte met werken sprak ik de

roostermaakster op de school waar ik les gaf en die zei:

Heartbeat viert haar 20-jarig bestaan (foto aangeleverd)

“ik zit bij een popkoor, is dat niet iets voor jou?”. Ik ben

het gaan proberen en ik vond het hartstikke leuk. Maar

dat koor werd te groot en het is opgesplitst. Ik ben toen

meegegaan met het deel dat een nieuw koor zou worden

en daar zing ik nog steeds met veel plezier bij. Door een

oproep op Facebook kwam ik drie maanden geleden

Heartbeat op het spoor. Dus nu heb ik twee koren waar

ik erg van geniet. Eerder zong ik bij grote koren met

wel 80 leden, mannen en vrouwenstemmen. Ik heb ook

meegedaan met het grote koor van de musical Scrooge

in de Grote Kerk. Dus nu was ik toe aan een nieuwe

uitdaging: een klein koor. De combinatie van zingen in

een groot én een klein koor vind ik erg leuk. Het kost

nu wel wat extra inspanning om me het repertoire van

Heartbeat eigen te maken, dat heeft nu even de hoogste

prioriteit bij mij.

44


Vind jij het leuk om in de spotlights te staan?

Joreen: Heartbeat heeft bij de optredens ook altijd een

choreografie bij de nummers. Maar om eerlijk te zijn,

dat is niet echt mijn ding. Ik sta dan liever wat achteraan

en laat de dansnummers graag aan een ander over.

Ik vind het voor mezelf te veel om bij een nummer én te

zingen én in mijn handen te klappen én rondjes te lopen.

Simone: Er zijn bij het koor een aantal leden die het

fantastisch vinden om te bewegen en te dansen. En een

aantal dat zegt “voor mij hoeft het niet zo nodig”. Ieder

zijn ding is het motto, we gaan niemand dwingen

Joreen: Die choreografie bij onze nummers is echt wel

een pluspunt, daar staan we ook bekend om. Bij korenfestivals

waar ook andere koren optreden hoor je

mensen vaak zeggen dat ze dat zo bijzonder vinden van

Heartbeat. Het optreden is daardoor levendiger.

Simone: Maar bij een bepaald krachtig nummer kan

het ook heel mooi overkomen als het koor stilstaat in

een bepaalde opstelling. Die afwisseling maakt het

juist interessant. Ook omdat je niet steeds dezelfde gezichten

vooraan ziet.

Gertie: Als we in 2021 weer mogen optreden bij korenfestivals

en mijn andere popkoor treedt daar ook op

dat vind ik dat geen probleem. Dan treed ik gewoon

met twee koren op. Dat heb ik al eens meegemaakt,

dat een koorlid na ons optreden (in het blauw) zich

snel moest omkleden (in het rood) en direct door weer

het podium op stapte met haar andere koor. Dus dat

moet mij ook wel lukken.

Zit er een feministisch uitgangspunt achter Heartbeat dat

alleen uit vrouwen bestaat?

Simone: Heartbeat is een vrouwenkoor maar ik geloof

niet dat dat speciaal vanuit een feministische

overtuiging zo is opgestart. Maar ik merk wel dat de

dynamiek van vrouwen onder elkaar heel speciaal is.

We zijn altijd erg open met elkaar, de nazit zou toch

heel anders zijn als er ook mannen aanwezig zouden

zijn. Er is geen sprake van haantjesgedrag, nee het is

één groot kippenhok. Maar waarom de dirigent dan

toch een man is, dat weet ik eigenlijk niet. We hebben

in het verleden ook wel een vrouwelijke dirigent gehad,

een hele goeie! Maar nu al een hele tijd Olaf (van

Rijn). Het is ook zo dat vrouwelijke dirigenten niet

zo rijk gezaaid zijn, volgens mij zijn er gewoon meer

mannen dirigent. En om zo’n groep vrouwen een bétje

te mannen heb je misschien juist wel een man nodig.

Wel een man met humor, anders wordt het niks.

Vul aan: zingen is goed voor…..

Joreen: Zingen is goed voor je mentale gesteldheid.

Een paar jaar geleden ben ik van het koor af geweest

door omstandigheden. Maar dat zingen zit echt in mij.

Ik liep op mijn werk ook de hele dag te zingen vanaf

‘s ochtends vroeg. En dat werd zo erg dat die oude

dames waar ik mee werk (sommige zijn wel tegen de

honderd) tegen mij zeiden: “Joreen ga alsjeblieft weer

naar dat koor toe, je hebt het nodig!”. Ze zijn allemaal

blij voor me dat ik weer bij Heartbeat zing.

Gertie: Zingen is goed voor je humeur, ik word er

enorm blij van. Na het oefenen met het koor kom ik

thuis en dan kan ik in geen uren slapen, dus het is

wel slecht voor je nachtrust, maar het is enorm goed

voor je humeur en je bruist van de energie. Door corona

kunnen we nu niet samen repeteren en zijn we

thuis met die mp3’s aan de gang, maar daar krijg ik

nog steeds energie van, ik word er nog steeds blij van!

Simone: Zingen is voor mij echt ontspanning. Als ik op

vrijdagavond de koorrepetitie heb gehad en de gezelligheid

daarna, even een drankje achteraf, dan begint het weekend

echt goed voor mij! Je bent samen met leuke meiden onder

elkaar. Het is het hele plaatje: eerst best hard werken tijdens

de repetitie en daarna lekker samen bijpraten, ja dat is echt

een supergoed begin van het weekend.

Gertie: Die gezelligheid na afloop heb ik dus nog niet

meegemaakt want toen ik bij het koor kwam heb ik

een paar repetities in de sporthal meegemaakt, op grote

afstand van elkaar en daarna moesten we recht naar huis.

Maar volgend jaar ga ik dat zeker meemaken, het komt

wel goed.

45


E. de Maijer en E. de Waard

De Omloop 2

1831 AH Koedijk

Tel. 072-5616062

www.edmtandartsen.nl

LEVERING EN PLAATSING ALLE SOORTEN GLAS DOOR HEEL NOORD HOLLAND

Isolatieglas/HR++ glas

Alle soorten figuurglas

Hardglazen deuren

Glazen douchedeuren/wanden

Spiegels op maat

Ventilatieroosters

Geslepen glas

Vraag naar onze glasscherpe prijzen Altijd vrijblijvende offerte

HR ++ GLAS

komokeur

Voorzetramen

Beglazingsartikelen

Drywood verf

Veiligheidsglas volgens

politie-keurmerk

Brandvertragend glas

Glas in lood (ook in isolatieglas)

Voor bedrijven en particulieren

Madame Curiestraat 9

1821 BM Alkmaar

Bedrijventerrein “Oudorp”

Tel. 072 - 574 49 51

Fax 072 - 574 57 39

www.renotherm.nl

EIGEN MONTAGE/SLIJPERIJ

46


Met hart en ziel

Die choreografie bij onze nummers is echt wel een pluspunt, daar staan we ook bekend (foto Hans Petit)

Wat is de speciale Heartbeat aanpak?

Gertie: Het valt me op dat jullie bij de repetities zitten.

Ik ken dat niet, bij mijn andere koren ging alles staand.

Joreen: Als Olaf iets uitlegt gaan we zitten, maar als we

weer gaan zingen doen we dat staand. Althans, dat is

de bedoeling. Ik ben zelf ook beter bij stem als ik sta.

Simone: Het koor heeft vier verschillende stemgroepen.

En de leden zijn van heel diverse leeftijdsgroepen,

tussen de twintig en zeventig zo ongeveer. Er is

ook geen leeftijdsgrens. Vroeger is dat wel een tijdje

geweest, dan mocht je niet ouder dan een bepaalde

leeftijd zijn om je in te schrijven, maar dat heeft geen

zin. Dat hebben we helemaal losgelaten, daar ben ik

blij om. Enthousiasme heeft geen leeftijdsgrens!

Joreen: Er is wel een regel betreffende de choreografie.

We hebben eens meegemaakt dat bij een optreden

mensen zeiden “die pasjes, dat ga ik niet doen”. Dat

kan je natuurlijk niet hebben als groep, dat is lastig.

Simone: We informeren nieuwe leden ook altijd uitgebreid

hierover. En ook over de vrijdagavond, die is echt

voor het koor. Je moet het ook zien als teamsport, je

kan je team niet zomaar laten zitten. Bij de optredens

heb ik ook wel solo gezongen, daarvoor moet ik dan

eerst een enorme drempel over. Maar ik vind dat ik

mezelf moet uitdagen om het te proberen. En als ik

niet door de audities kom is dat prima maar dan heb

ik het wel gedurfd. Dat is echt mijn persoonlijke doel,

om dat wel te durven.

Gertie: Nee, ik zing geen solo’s, daar is mijn stem niet

goed genoeg voor. Ik zing heel graag, maar in het koor.

Joreen: Ik heb wel solo’s gedaan en ook een duet. Ook

om mezelf uit te dagen, net zoals

Simone. Heartbeat heeft een sfeer van vertrouwen, daar

durf ik dat wel. Voor het optreden krijg ik altijd een enorme

paniekaanval, maar ik ben supertrots op mezelf daarna.

Je leert er ook heel veel van, je krijgt allerlei aanwijzingen

van Olaf tijdens de repetities en dan komt de band er bij,

dat is echt heel tof! Simone: Ja, met de band erbij komt

alles tot leven, de energie barst dan los.

Wat zijn de succesfactoren voor een koor?

Gertie: De succesfactoren voor een koor zijn het repertoire,

het kunnen oefenen, de nazit, het enthousiasme

van de dirigent(e).

Simone: Ook de samenhang van het koor is belangrijk,

de gezelligheid onderling.

Joreen: En de inzet van de koorleden ook. Als je er allemaal

heel veel zin in hebt dan wordt het echt een succes.

Simone: Toewijding!

47


Jeugdpagina

Zoek de tien verschillen

Kleurplaat

Kinderopvang

Broer Konijn

kinderopvang broer konijn

• Sinds 1995

• Kleinschalig

• Grote betrokkenheid bij kind en gezin

• Vast en deskundig team

48

opvang voor kinderen in de

leeftijd vanaf 10 weken tot

ongeveer 12 jaar

• Dagopvang en BSO specifiek

per leeftijdsgroep

• Avontuurlijk spelen binnen en

buiten in groene tuin

Kanaaldijk 196 1931 BD Koedijk | 072-5600214 | info@kinderopvangbroerkonijn.nl | www.kinderopvangbroerkonijn.nl


Hallo, ik ben Teun Conjong en speel trompet. Toen ik

9 was wilde ik graag trompet leren omdat ik de muziek

van Guus Meeuwis zo leuk vind.

Met sinterklaas in 2017 kreeg ik toen een trompet.

Ik ging les volgen bij Simon Boerke en zo ben ik dan

weer bij Aurora terechtgekomen. Het samenspel op de

vrijdag mis ik wel, ik hoop dat dat snel weer mag. Gelukkig

gaan de lessen met Simon gewoon door. Ik heb

zelfs via Zoom les gehad van Simon.

Voor de muziekles op school (BSG) ben ik het nummer

Old Town Road aan het oefenen. Twee klasgenoten

gaan er dan bij zingen. Het is een heel moeilijk

stuk want het is een soort Rap en Blues door elkaar

heen. Iedere vakantie geef ik de trompet een schoonmaakbeurt,

dat heb ik ook van Simon geleerd. Ode an

die Freude vind ik een leuk stuk om te spelen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Belangrijk als je graag

leest!

omschrIjVInG

1. Wettig betaalmiddel van papier (meervoud)

2. Niet te geloven

3. Twee dagen geleden

4. Omtzigt en Leijten zijn ....

5. Lekkernij voor op het brood

6. Circusartiest/koorddanser

7. Gewoon

8. Rechtstreeks

9. Gelijk van oppervlak

10. Niet vroeg

11. Zoogdier

12. Klaar

13. De achttiende letter van het alfabet

Vul de puzzel in, heb je het goed gedaan dan zie je van

boven naar beneden de oplossing

-89,2 °C de laagste buitentemperatuur en 7,7 °C de hoogste

buitentemperatuur ooit gemeten is? alleen vrouwelijke

muggen steken? als je een goudvis in een donkere kamer

opsluit, hij wit wordt? dat een varken fysiek niet in staat

is om naar de lucht te kijken? de gemiddelde chauffeur

15.250 keer toetert in zijn leven? Wist je dat de Nijl de

langste rivier ter wereld is?

49


heen en weer 2

Tekst en foto’s Cees van Egmond

Een Waddeneiland verlaten, het is wat. Na heen komt onvermijdelijk terug aan de beurt. Op de heenreis voor

het eerst stormachtig weer op zee meegemaakt en benedendeks door ramen naar buiten proberen te kijken. Op

de terugreis dik ingepakt, en voorzien van een mondmasker, op het bovendek doorgebracht. Voordeel van een

mondmasker in de winter: je neus blijft wel lekker warm. Wolken en zonnestralen zorgen voor een prachtig

schouwspel. Leunend tegen de railing raak je steeds meer onder de indruk van Werelderfgoed Waddenzee.

50


opLossInGen

Huisartsenpraktijk Koedijk, de Hertog 2 te Koedijk is

wegens vakantie gesloten van maandag 22 februari 2021

t/m vrijdag 26 februari 2021. De waarneming wordt

in deze week gedaan door Praktijk ‘t Rak, Schoenmakerstraat

126, telefoon 072-5612598. Houdt u rekening

met het tijdig bestellen van uw herhaalmedicatie?

coedIjckertjes

PIANOSTEMMEN in Koedijk. André Valkering,

Saskerstraat 148 Tel. 072-5612961

GITAARLES in Koedijk Elektrisch en Klassiek

Nico de Graaf Gediplomeerd Gitaarleraar

072-5615900 / 06-14951958

MelaEspañol cursus Spaans in De Rietschoot Koedijk

en Alkmaar. Meedoen?Stuur een e-mail naar:

Melaspaanselessen@gmail.com of bel 0622081733.

nIet VerGeten!

Doet u mee aan het invullen van de vragenlijst. De

mensen die voor de Coedijcker Ban werken steken

veel tijd in het maken van ons dorpsblad. Wat we van

onze lezers vragen is een paar minuten van uw tijd.

We hopen oprecht dat u uw mening geeft, die is welkom,

ook als die kritisch is!

Puzzel: Boekhandelaar (1)Bankbiljetten (2)Niet te geloven

(3)Eergisteren (4)Kamerleden (5)Hagelslag (6)

Acrobaat (7)Normaal (8)Direct (9)Egaal (10)Laat (11)

Aap (12)Af (13)R

coLofon

• Uitgever: Bewonersonderneming De Rietschoot.

• Hoofdredacteur/eindredactie/vormgeving Hans

Petit

• Redactie Marijke de Jong, Rob Westhof, Jacob

de Maijer, Jan Bijpost, Henriette Maas, Marcel

Rasch, Hans Faddegon

• Correctie :Hans Emmerik

• Verkoop: info@coedijckerban.nl.

• Druk: Stichting Meo.

• Verspreiding: vrijwilligers De Rietschoot.

• E-mailadres redactie: info@coedijckerban.nl

• De redactie behoudt zich het recht voor om

ingezonden kopij, zonder opgaaf van reden,

niet te plaatsen. Ingezonden tekst kan worden

ingekort.

• De data waarop kopij/advertenties in 2021

moeten zijn ingeleverd vindt u op de website

coedijckerban.nl.

51


Hulp bij

een schade?

Dat geven wij!

Kanaaldijk 212

1831 BE Koedijk

T 072 561 40 00

E info@otterlo-advies.nl

I www.otterlo-advies.nl

VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

BANKZAKEN

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!