Almelo Actueel - Gemeente Almelo

almelo.nl

Almelo Actueel - Gemeente Almelo

Koopzondag

Zondag 2 december is het koopzondag in de binnenstad van

Almelo.

RUImtELIjKE ORDENING

Inzien beschikkingen

Bovenstaande beschikkingen zijn kort en kernachtig omschreven.

Daardoor is de omschrijving is niet altijd volledig. Als u

een volledig beeld wilt krijgen van de beschikkingen (en de

eventuele ontheffingen en/of vrijstellingsbesluiten) kunt u

de beschikkingen met bijbehorende tekeningen inzien bij de

afdeling Publiekszaken. De beschikkingen en de daarbij behorende

stukken liggen gedurende de bezwaarperiode ter inzage.

Eventueel kunt u telefonisch een afspraak maken via (0546)

54 11 11.

Bezwaarmogelijkheid

Bovenstaande beschikkingen (inclusief de eventuele ontheffingen/vrijstellingen)

zijn toegezonden op bovengenoemde

data. Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande

beschikkingen kunnen op grond van de Algemene wet

bestuursrecht binnen zes weken na bovengenoemde data een

gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester

en wethouders.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift of beroepschrift betekent

niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende

beschikkingen. De vergunninghouder mag dus direct

na genoemde beschikkingsdata het vergunde plan uitvoeren.

Een omgevingsvergunning die betrekking heeft op slopen,

kappen, het wijzigen van een monument of het uitvoeren van

een werk (geen bouwwerk) treedt in werking op het moment

dat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken.

Een bouwvergunning of omgevingsvergunning eerste

fase kan pas gebruikt worden op het moment dat de bouwvergunning

tweede fase of de omgevingsvergunning tweede fase

is verleend. Als u wilt beletten dat gebruik wordt gemaakt van

een vergunning, moet u naast het indienen van een bezwaarschrift

een gemotiveerd verzoek sturen aan de voorzieningenrechter

te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo.

C. termijnverlenging

De behandeltermijn van onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning

is verlengd met ten hoogste zes weken. De

uiterste nieuwe beslisdatum staat vermeld.

• Keursweg 2, 1214646, bouwen vleesvarkensstal, 10 januari

2013

D. Overige besluiten op aanvragen om

omgevingsvergunning

Vergunningvrij

Onderstaande aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend

voor activiteiten waarvoor geen omgevingsvergunning

is vereist.

• Kerkplein 17, 1215998, vervangen enkele ramen Grote Kerk,

14 november 2012

• De Mees 35, 1215824, bouwen carport, 14 november 2012

• Bedrijvenpark Twente 296, 1216263, plaatsen AdBlue opslagtank,

20 november 2012

Buiten behandeling stellen

Onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning is buiten

behandeling gelaten.

• Laan van Kortrijk 2, 1215363, plaatsen schuifpui, 20 november

2012

Bovenstaande beschikkingen zijn toegezonden op bovengenoemde

data. Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande

beschikkingen kunnen op grond van de Algemene

wet bestuursrecht binnen zes weken na bovengenoemde data

een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van

burgemeester en wethouders.

E. Intrekking omgevingsvergunning

Verzoeken tot intrekking

• Nijreessingel (Nijrees Zuid), 1216614, tijdelijk plaatsen reclamebord

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter.

De verzoeken liggen ter inzage bij de afdeling Publiekszaken.

Indien u de aanvragen wilt inzien, kunt u hiervoor een

telefonische afspraak maken via (0546) 54 11 11. Tegen de

ingediende verzoeken kunt u geen bezwaar maken. Dat kan

Almelo wil het parkeerbeleid moderniseren en vereenvoudigen.

In het plan Parkeren Optimaliseren 2013-2018 stelt het

college van b en w vernieuwing voor van de parkeerregeling,

het vergunningenbeleid, de parkeerverwijzing en de parkeerorganisatie.

Het plan kwam tot stand in een intensief samenwerkingsverband

met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

Tijdens twee bijeenkomsten heeft de gemeenteraad

de kaders bepaald van het nieuwe parkeerbeleid.

Goed bereikbaar

Doel van het plan is een goed bereikbaar centrum dat aantrekkelijk

is voor de regio, met goede parkeervoorzieningen.

Parkeren in Almelo moet optimale ondersteuning bieden

aan de vele activiteiten die plaatsvinden in Almelo, gericht

op bewoners, bezoekers en ondernemers. Daarbij streven we

naar duurzaamheid, leefbaarheid en klantvriendelijkheid.

Duidelijke regels

Het huidige beleid stamt uit 1996 en voldoet niet meer

aan de veranderende behoefte van de consument en houdt

geen rekening met de ruimtelijke ontwikkelingen die er zijn

geweest in de stad. Omdat in het verleden maatwerk is geleverd,

is in de loop der jaren een lappendeken ontstaan van

regels en uitzonderingen. Dit wordt vervangen door eenvoudige,

duidelijke regels voor alle gebruikers.

Venstertijden

Het college stelt voor dat in het huidige centrumgebied

betaald parkeren blijft, maar verdwijnt uit de bewonersgebieden.

De bewonersgebieden worden verder uitgebreid

en ingericht als Blauwe Zonegebied. Overal gaan dezelfde

venstertijden gelden. Bewoners uit het centrumgebied en

bewonersgebieden hebben recht op een parkeervergunning

Parkeervergunning aanvragen?

Meld het via www.almelo.nl/e-loket. Da’s makkelijker.

pas nadat er op het verzoek is beslist. Een beslissing op een

verzoek wordt een beschikking genoemd.

Ontwerp-besluit tot intrekking

• Flevoplantsoen 2, B08-804, vergroten woning

• Het Uilenreef 6, B07-853, bouwen woning

Bovengenoemd ontwerp-besluit tot intrekking van de omgevingsvergunning

met de daarop betrekking hebbende stukken

liggen van 28 november tot en met 9 januari 2013 ter inzage

bij de afdeling Publiekszaken. Eventuele zienswijzen tegen het

voornemen tot intrekking van de omgevingsvergunning kunt u

gedurende deze termijn schriftelijk onder vermelding van het

kenmerk indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Mondelinge zienswijzen kunt u indienen bij de publieksbalie.

Zienswijzen zijn in principe openbaar.

lees verder op pagina 10

Almelo’s college wil parkeerbeleid moderniseren

of -ontheffing, evenals ondernemers. Ondernemers krijgen

geen bezoekersregeling. Zowel ondernemers als bewoners

hebben recht op maximaal twee vergunningen of ontheffingen.

Mensen die werken in het centrum worden verwezen

naar diverse langparkeerplaatsen en/of de parkeergarages.

Voordelig tarief

In de parkeergarages moet in de daluren/ avonduren een

voordelig tarief gaan gelden en door de invoering van gsmparkeren

moet het mogelijk worden te betalen voor de daadwerkelijke

parkeerduur.

Verwijzingssysteem

De vergunningen, ontheffingen en bezoekersregelingen kunnen

binnenkort digitaal worden aangevraagd, afgegeven,

opgewaardeerd en betaald. Ook de controle gebeurt digitaal,

zodat efficiënter kan worden gecontroleerd en minder

parkeeroverlast ontstaat. Het college stelt ook voor in de

toekomst het verwijzingssysteem dynamisch te maken zodat

bezoekers via de kortste route hun parkeerplek bereiken.

Het parkeerbeleidsplan wordt op dinsdag 4 december besproken

door de gemeenteraad.

More magazines by this user
Similar magazines