26.01.2021 Views

Beijum verkennen

Hoofdstuk 1 uit het Beijumboek (2014, 2e druk). Boeren, burgers, Beijumers. Geschiedenis van de Groningse wijk Beijum.

Hoofdstuk 1 uit het Beijumboek (2014, 2e druk). Boeren, burgers, Beijumers. Geschiedenis van de Groningse wijk Beijum.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

HoofDstuk 1<br />

<strong>Beijum</strong><br />

<strong>verkennen</strong><br />

Jaap Ekhart<br />

De ruggegraat van het oude <strong>Beijum</strong> is de <strong>Beijum</strong>erweg.<br />

Hoofdstuk 1 EEn buurtscHap wordt EEn stadswijk 3


Wie <strong>Beijum</strong> zegt, zegt <strong>Beijum</strong>erweg. Deze weg, met een<br />

zeer lange geschiedenis, loopt dwars door de wijk.<br />

Anno 2012 is het de rode loper waarover fietsers en<br />

wandelaars het hart van <strong>Beijum</strong> kunnen bereiken: het<br />

centrale wijkpark de Groene Long met de wijkcentra de<br />

Boerderijum en het Trefpunt, Stadsboerderij<br />

De Wiershoeck en de kindertuinen.<br />

De <strong>Beijum</strong>erweg komt in verschillende hoofdstukken<br />

van het boek voor. Daarom in dit hoofdstuk een<br />

verkenning van de <strong>Beijum</strong>erweg zoals die er nu bij ligt,<br />

vanaf de grens met Zuidwolde tot middenin zusterwijk<br />

De Hunze.<br />

4<br />

dEEl i boErEn, burGErs, bEijuMErs


<strong>Beijum</strong> en omgeving worden al ruim 2000 jaar bewoond. Diverse sporen uit het verleden<br />

zijn bewaard gebleven: dijken, oude waterlopen en boerderijen. Om een beeld<br />

te krijgen van de ontstaansgeschiedenis van de wijk <strong>Beijum</strong>, moeten we even terugblikken<br />

op de bouw van de nabij gelegen wijk Lewenborg.<br />

Voor de bouw van Lewenborg in 1971 werd<br />

het oude landschap rigoureus geëgaliseerd<br />

en opgespoten met zand. Daarmee<br />

verdween bijvoorbeeld een deel van de<br />

historische Stadsweg, de eeuwenoude verbindingsweg<br />

tussen de stad Groningen en<br />

het Duitse Emden. Om aan te duiden dat<br />

iets al lang bestaat, wordt in Groningen<br />

wel gezegd: “Zo old as de Stadsweg.”<br />

De bouw van stadswijk <strong>Beijum</strong> start in<br />

1977. Max van den Berg, wethouder van<br />

Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, wil<br />

geen herhaling van Lewenborg. De nieuwe<br />

wijk <strong>Beijum</strong> moet rondom het oude buurtschap<br />

worden gebouwd en het bestaande<br />

historische landschap, inclusief de gebouwen,<br />

moet zoveel mogelijk intact blijven.<br />

de <strong>Beijum</strong>erWeg<br />

De ruggegraat van het oude <strong>Beijum</strong> is de<br />

<strong>Beijum</strong>erweg, de oude verbindingsweg<br />

Zuidwolde-Noorderhoogebrug. De 3254<br />

meter lange verbinding wordt in 1875 aangelegd<br />

als grindweg. Hij vervangt dan de<br />

Kleiweg langs het Boterdiep. Deze weg van<br />

Zuidwolde naar Noorderhoogebrug is<br />

namelijk zodanig beschadigd door de golfslag<br />

van stoomboten dat hij voor rijtuigen<br />

niet meer toegankelijk is.<br />

In die dagen verbindt een ‘hoogebrug’<br />

Noorderhoogebrug met de stad Groningen.<br />

De <strong>Beijum</strong>erweg is dus ook de verbindingsweg<br />

Zuidwolde-Groningen. Bij de bouw<br />

van de nieuwe wijk wordt de oude <strong>Beijum</strong>erweg<br />

ongemoeid gelaten. Nog altijd<br />

1<br />

HEt oudE buurtscHap bEijuM GEziEn vanuit zuidwoldE<br />

Hoofdstuk 1 bEijuM vErkEnnEn 5


2<br />

dE bEijuMErwEG loopt van noordErHooGEbruG door dE HunzE En bEijuM naar zuidwoldE GEziEn vanuit dE wEst indiscHE buurt.<br />

links HEt botErdiEp.<br />

1 <strong>Beijum</strong>erweg 15. Tegenwoordig is dit<br />

een woonboerderij. Op deze plek stond<br />

ooit de Borg van <strong>Beijum</strong>.<br />

2 Oosterseweg 33. Nu een woonboerderij.<br />

Vroeger een boerenbedrijf met de<br />

naam ‘Oosterhuizen’.<br />

3 <strong>Beijum</strong>erweg 18. Tegenwoordig een<br />

woonboerderij met de naam ‘De Swaitdruppel’.<br />

Vroeger bekend als ‘De boerderij<br />

van Goosen Jan Mulder’.<br />

4 <strong>Beijum</strong>erweg 20. Nu stadsboerderij De<br />

Wiershoeck.<br />

5 <strong>Beijum</strong>erweg 17. Tegenwoordig het<br />

Trefpunt. Vroeger stond hier ‘De boerderij<br />

van Dijkinga’.<br />

6 <strong>Beijum</strong>erweg 19. Tegenwoordig multifunctioneel<br />

centrum Boerderijum.<br />

Vroeger bekend als ‘De boerderij van<br />

De Vries’.<br />

7 <strong>Beijum</strong>erweg 21/23. De bouw van dit<br />

woonhuis werd voltooid in 1985. Vroeger<br />

stond hier een dubbele arbeiderswoning.<br />

8 <strong>Beijum</strong>erweg 25. Nu een woonboerderij.<br />

9 <strong>Beijum</strong>erweg 22. Tegenwoordig Emingaheerd<br />

2 t/m 10: Gezondheidscentrum<br />

<strong>Beijum</strong> en kinderdagverblijf De Rode<br />

Pimpernel. Vroeger stond hier een boerderij.<br />

10 <strong>Beijum</strong>erweg 27. Tegenwoordig Atensheerd<br />

1: Kinderdagverblijf Hamertje-Tik.<br />

Vroeger stond hier een boerderij.<br />

11 <strong>Beijum</strong>erweg 24/26. Nu een woonboerderij.<br />

Vroeger bekend als ‘De boerderij<br />

van Guikema’.<br />

12 <strong>Beijum</strong>erweg 2/3. Tegenwoordig Bottemaheerd<br />

76: een woonhuis. Vroeger<br />

stond hier een dubbele arbeiderswoning.<br />

13 <strong>Beijum</strong>erweg 1. De bebouwing van<br />

boerderij ‘De Bovenstreek’ is verdwenen.<br />

Boomgaard ‘De Appelhof’ is bewaard<br />

gebleven.<br />

14 <strong>Beijum</strong>erweg 29. Vroeger bekend als<br />

‘De boerderij van Huizinga’. Alle bebouwing<br />

is verdwenen.<br />

15 <strong>Beijum</strong>erweg 7. Hier stond ooit een<br />

boerderij met de naam ‘Elba’. Alle bebouwing<br />

is verdwenen.<br />

6<br />

dEEl i boErEn, burGErs, bEijuMErs


kronkelt hij van Zuidwolde naar Groningen.<br />

Tussen Gezondheidscentrum <strong>Beijum</strong><br />

en de Kindertuinen aan de <strong>Beijum</strong>erweg<br />

liggen nog steeds enkele weilandjes. Ze<br />

zijn opzettelijk gespaard om de huidige<br />

bewoners een indruk te geven van het<br />

vroegere buurtschap <strong>Beijum</strong>, vanouds een<br />

agrarische streek.<br />

Een paar boerderijen vallen ten prooi<br />

aan de slopershamer, maar de meeste<br />

blijven staan. De boerderijen in <strong>Beijum</strong><br />

fungeren tegenwoordig niet meer als boerenbedrijven,<br />

ze dienen uitsluitend als<br />

woningen. Omdat de oude, bestaande<br />

structuren zo weinig mogelijk zijn aangetast,<br />

is op diverse plekken in <strong>Beijum</strong> de geschiedenis<br />

nog zichtbaar.<br />

een WandeLing<br />

over de oude <strong>Beijum</strong>erWeg<br />

We maken een wandeling door de eeuwenoude<br />

streek, over de <strong>Beijum</strong>erweg.<br />

Daarbij volgen we de weg vanaf de laatste<br />

boerderij vóór Zuidwolde tot in de wijk De<br />

Hunze (van <strong>Beijum</strong>erweg 15 tot 7).<br />

1 <strong>Beijum</strong>erweg 15. Dit is de eerste boerderij<br />

als je van Zuidwolde <strong>Beijum</strong> inrijdt.<br />

Op het erf van deze boerderij stond<br />

ooit de roemruchte Borg van <strong>Beijum</strong>.<br />

De borg werd afgebroken in 1738. Het<br />

bijbehorende ‘schathuis’ bleef wel staan<br />

en is in latere jaren opgenomen in de<br />

boerderij die daar werd gebouwd.<br />

De woorden ‘scat’ en ‘skat’ zijn Oudfriese<br />

benamingen voor vee. Het schathuis<br />

was dus de veestal en niet zoals<br />

3 bEijuMErwEG 15<br />

4 dE torEn van dE nEdErlands HErvorMdE kErk in zuidwoldE<br />

vaak wordt gedacht de plaats waar de<br />

borgbewoners het geld en andere kostbaarheden<br />

bewaarden.<br />

Het erf van <strong>Beijum</strong>erweg 15 wordt<br />

grotendeels omringd door een gracht.<br />

Op het erf hebben de bewoners oude<br />

bouwmaterialen gevonden, waaronder<br />

tufsteen. Dit materiaal is de voorloper<br />

van baksteen en werd tot omstreeks<br />

1200 gebruikt in de bouw, zoals bij de<br />

Nederlands Hervormde kerk in Zuidwolde<br />

die stamt uit de tweede helft van<br />

de 11 e eeuw. De toren is er een eeuw later<br />

bijgebouwd en grotendeels opgetrokken<br />

uit tufsteen (de donkere, verweerde<br />

stenen). In latere jaren is de<br />

toren verhoogd met baksteen.<br />

Schuin tegenover de oprit van <strong>Beijum</strong>erweg<br />

15, twee straatlantaarns richting<br />

Zuidwolde, aan de overkant van de<br />

weg, ligt een betonnen brug over de<br />

sloot. Deze brug gaf vroeger toegang<br />

tot achterliggende koolvelden.<br />

2 Oosterseweg 33. De boerderij staat vlak<br />

naast de Jensemaheerd. De sloot tussen<br />

de boerderij en de Jensemaheerd is de<br />

tegenwoordige grens tussen de gemeenten<br />

Bedum en Groningen, dus valt de<br />

boerderij onder de gemeente Bedum.<br />

Oosterseweg 33 behoorde oorspronkelijk<br />

tot het oude buurtschap <strong>Beijum</strong>.<br />

3 <strong>Beijum</strong>erweg 18. Deze boerderij staat<br />

bekend onder de naam De Swaitdruppel.<br />

Het oude woonhuis werd om twee<br />

Hoofdstuk 1 bEijuM vErkEnnEn 7


5 oostErsEwEG 33 6 dE swaitdruppEl<br />

redenen gesloopt: het was buitengewoon<br />

onpraktisch ingericht en het was<br />

bouwvallig. Het in 1935 gebouwde<br />

nieuwe woonhuis kreeg een piramidevormig<br />

dak.<br />

Deze dakvorm heeft geen verwantschap<br />

met traditionele Groningse boerderijen.<br />

Sterker nog, een piramidedak<br />

is kenmerkend voor de stolpboerderij,<br />

een type dat vooral voorkomt in Noord-<br />

Holland. Het piramidedak, ook wel<br />

tentdak genoemd, is in het begin van<br />

de twintigste eeuw een populair modeverschijnsel<br />

in de boerderijbouw. Met<br />

een piramidedak kozen de toenmalige<br />

bewoners van <strong>Beijum</strong>erweg 18 dus voor<br />

een dakvorm die in hun tijd trendy<br />

was. De schuur van de boerderij werd<br />

ongemoeid gelaten. Die is veel ouder<br />

dan het woonhuis, wat duidelijk te zien<br />

is aan de oude bakstenen waaruit deze<br />

is opgetrokken.<br />

<strong>Beijum</strong>erweg 18 werd op 13 juni<br />

1829 gekocht door Olchert Jans Wieringa<br />

en Jantje Jans de Jonge. Jaren<br />

geleden benaderden nazaten van de<br />

Wieringa’s de toenmalige bewoner van<br />

De Swaitdruppel. Volgens de nakomelingen<br />

moest het graf van hun voorouders<br />

worden geruimd. Maar ze konden<br />

geen afstand doen van de grafsteen en<br />

zochten een passende bestemming.<br />

Vervolgens vroegen ze of de steen bij de<br />

boerderij aan de <strong>Beijum</strong>erweg mocht<br />

liggen, want de Wieringa’s hadden daar<br />

immers vele jaren gewoond. De toenmalige<br />

bewoner van De Swaitdruppel<br />

verleende toestemming en tot de dag<br />

van vandaag is de grafsteen hier nog te<br />

vinden, tegen de voorgevel van het<br />

woonhuis. Op de grafsteen staat vermeld:<br />

Ter nagedachtenis aan<br />

Olchert Jans Wieringa<br />

1794-1862<br />

Echtgenoot van<br />

J.J. de Jonge<br />

Jantje Jans de Jonge<br />

1793-1874<br />

Echtgenoot van<br />

O.J. Wieringa<br />

4 <strong>Beijum</strong>erweg 20. Staat tegenwoordig<br />

bekend als Stadsboerderij De Wiershoeck.<br />

Voor de bouw van de nieuwe wijk<br />

bood het complex onderdak aan de<br />

7 GrafstEEn<br />

8<br />

dEEl i boErEn, burGErs, bEijuMErs


8 MultifunctionEEl wijkcEntruM HEt trEfpunt<br />

pelsdierenfokkerij van Jan Zuidema.<br />

Het woonhuis van de boerderij werd in<br />

1945 tijdens de bevrijding kapot geschoten.<br />

Het huidige woonhuis is gebouwd<br />

in 1984. De schuur is vernieuwd, wat<br />

duidelijk te zien is aan de kunststofdakpannen<br />

en de nieuwe baksteenmuren.<br />

In de voorkant van de schuur (om<br />

de hoek, links van de hoofdingang) zijn<br />

nog oude bakstenen bewaard gebleven.<br />

5 <strong>Beijum</strong>erweg 17. Hier staat het multifunctionele<br />

wijkcentrum het Trefpunt.<br />

De boerderij die hier stond, lag met de<br />

9 stadsboErdErij dE wiErsHoEck<br />

achterkant naar de <strong>Beijum</strong>erweg. In<br />

het nieuwe <strong>Beijum</strong> diende de vroegere<br />

‘Boerderij van Dijkinga’ als jeugdactiviteitencentrum<br />

De Boerderij.<br />

In 1992 brandde de boerderij af. Na<br />

de brand werd op het terrein archeologisch<br />

onderzoek verricht. Daarbij kwamen<br />

allerlei voorwerpen tevoorschijn,<br />

waaronder kogelpotten: bolle potten<br />

zonder pootjes die in de middeleeuwen<br />

werden gebruikt om in te koken.<br />

Veel traditionele Groningse boerderijschuren<br />

hebben grote, laaghangende<br />

kappen die bijna tot de grond reiken. In<br />

de nieuwbouw die na de brand verrees,<br />

is dat terug te zien. Het grote schuine<br />

dak is een moderne versie van het traditionele<br />

Groningse schuurdak. Het<br />

oude erf van <strong>Beijum</strong>erweg 17 is nog helemaal<br />

omgracht.<br />

6 <strong>Beijum</strong>erweg 19. Van 1809 tot 1977 was<br />

de boerderij in het bezit van de familie<br />

De Vries. Een deel van de schuren kreeg<br />

in nieuwbouwwijk <strong>Beijum</strong> een bestemming<br />

als kinderboerderij. Het woonhuis<br />

en het overige deel van de schuren<br />

Hoofdstuk 1 bEijuM vErkEnnEn 9


1<br />

GracHtEn oM boErdErijEn<br />

enkele oude boerderij-erven in <strong>Beijum</strong> zijn nog<br />

helemaal omgracht, andere ten dele. Waarom werden<br />

erven eigenlijk omgracht? een medewerker van<br />

landschapsbeheer Groningen meldde in 2008 dat de<br />

boeren daar verschillende redenen voor hadden.<br />

in laaggelegen delen van Groningen hadden ze<br />

eeuwen geleden niet zoveel vertrouwen in de kwaliteit<br />

van de dijken. Voor alle zekerheid bouwden de boeren<br />

daarom hun boerderijen op verhogingen. Voor het<br />

opwerpen van een verhoging was natuurlijk aarde<br />

nodig. Die kreeg je door een gracht uit te graven.<br />

een andere reden is dat klei geen goede grond is<br />

om op te bouwen: het zet uit en krimpt, het is instabiel.<br />

De muren zouden kunnen verzakken. om dat te<br />

voorkomen bouwden ze de boerderijen op houten<br />

palen die geslagen werden tot in onderliggende<br />

zandlaag én tot in het grondwater. Het water trok door<br />

de palen omhoog waardoor ze vochtig bleven. Dat was<br />

belangrijk, want vochtig hout rot niet. Het water in een<br />

gracht zorgde voor een vochtige bodem onder de<br />

boerderij. een gracht was dus een extra garantie dat de<br />

houten palen nat genoeg bleven.<br />

Grachten waren ook nodig voor de ontwatering van<br />

het erf, maar vooral als opslag van zoet water. en zoet<br />

water was weer nodig als was- en spoelwater voor het<br />

huishouden én als drinkwater voor het vee. De<br />

laaggelegen delen in Groningen hadden vaak zout<br />

grondwater en dikwijls brak water in de sloten. in deze<br />

gebieden was zoet water een schaars goed.<br />

Veel grachten hadden een zogeheten ‘paardenwas’,<br />

een plek waar de paarden na het werk werden<br />

gewassen en konden drinken. De gracht had (en heeft)<br />

daarnaast een belangrijke functie als reservoir voor<br />

bluswater. ook kweekten ze er soms vis in voor eigen<br />

consumptie.<br />

werden in gebruik genomen door de<br />

wijkpost van de plantsoenendienst.<br />

In de oudejaarsnacht van 2002/2003<br />

vielen de twee traditionele Groningse<br />

schuren met grote laaghangende daken<br />

ten prooi aan een vlammenzee, het<br />

woonhuis bleef gespaard. Op de plek<br />

van de afgebrande schuren verrees<br />

nieuwbouw die nu deel uitmaakt van<br />

het multifunctioneel centrum Boerderijum.<br />

De architect van de nieuwbouw<br />

nam de vroegere schuren als uitgangspunt.<br />

Dat is duidelijk te zien. De nieuwe<br />

schuren hebben immers óók grote,<br />

laaghangende daken. Eigenlijk zijn het<br />

10 dE boErdErijuM<br />

traditionele Groningse schuren in een<br />

modern jasje.<br />

Het erf van <strong>Beijum</strong>erweg 19 wordt<br />

aan drie zijden geflankeerd door een<br />

gracht. Het woonhuis is gebouwd in<br />

1912, naar een ontwerp van architect<br />

Pieter Tilbusscher uit Middelstum. Het<br />

oude woonhuis stamde uit de 18e eeuw.<br />

De kapberg achter op het erf werd<br />

gebouwd in 1959. Een kapberg dient<br />

voor de opslag van hooi. De kap is in<br />

hoogte verstelbaar, afhankelijk van de<br />

hoeveelheid hooi die erin wordt opgeslagen.<br />

Voor het woonhuis, in de voortuin,<br />

zou in de middeleeuwen de kerk van<br />

<strong>Beijum</strong> hebben gestaan. Direct daarbij<br />

lag waarschijnlijk een kerkhof.<br />

7 <strong>Beijum</strong>erweg 21/23. Tot omstreeks<br />

1983 stonden hier twee voormalige<br />

arbeiderswoningen onder-een-kap,<br />

vandaar de dubbele nummering. Het<br />

pand werd gesloopt omdat het bouwvallig<br />

was. Het huidige huis werd opgeleverd<br />

in 1985.<br />

De vroegere arbeiderswoningen<br />

stonden bij de gemeente te boek als<br />

beeldbepalend. Sloop mocht, maar dan<br />

10<br />

dEEl i boErEn, burGErs, bEijuMErs


11 ‘HistoriscHE wandElinG’ door dE wijk<br />

moest de nieuwbouw in grote lijnen<br />

wel een kopie worden van wat er stond.<br />

En dat gebeurde.<br />

Tussen het oude pand en de nieuwbouw<br />

zijn wel enkele kleine verschillen<br />

te zien. Voor het verkrijgen van meer<br />

ruimte is het dak van de nieuwbouw<br />

verhoogd en een dakkapel zorgt ervoor<br />

dat er meer licht naar binnen kan vallen.<br />

Het nieuwe huis biedt onderdak<br />

aan één gezin. Toch heeft het nog<br />

steeds een dubbele nummering.<br />

De deur aan de voorzijde van het<br />

huis verschafte toegang tot nummer<br />

23. Nummer 21 had de voordeur aan de<br />

zijkant. Tiny ter Laan woonde van 1932<br />

tot 1952 in nummer 21. Volgens haar<br />

werd boerderij <strong>Beijum</strong>erweg 22 in de<br />

19 e eeuw gesloopt. Deze boerderij<br />

stond op de plek waar nu basisschool<br />

De Heerdstee staat. Pal naast het gesloopte<br />

pand werd een nieuwe boerderij<br />

gebouwd: op de plek waar nu het<br />

Gezondheidscentrum staat.<br />

“Met de stenen van de gesloopte<br />

boerderij werd de dubbele arbeiderswoning<br />

opgetrokken. Ook andere materialen<br />

zijn hergebruikt. Ik kan me<br />

herinneren dat we deuren hadden die<br />

je in andere arbeiderswoningen niet<br />

zag: deuren van duur hout, fraai bewerkt<br />

en klinken die met ivoor waren<br />

ingelegd.”<br />

Tijdens de oorlog woonden er maar<br />

liefst drie gebroeders Ter Laan in <strong>Beijum</strong>.<br />

12 HEt HuidiGE Huis bEijuMErwEG 21/23<br />

Hoofdstuk 1 bEijuM vErkEnnEn 11


13 De vOORMalIGe DUBBele wONING BeIJUMeRweG 21/23<br />

Tiny: “Mijn vader Cornelis bewoonde<br />

<strong>Beijum</strong>erweg 21. Zijn broer Willem<br />

woonde naast ons, op 25. En oom Berend<br />

had zijn huis iets verderop, zijn adres<br />

was <strong>Beijum</strong>erweg 27. Na de oorlog nam<br />

mijn neef Kees de boerderij over van<br />

oom Willem.”<br />

8 <strong>Beijum</strong>erweg 25. Ook dit erf is nog grotendeels<br />

omgracht. Van alle boerderijen<br />

in <strong>Beijum</strong> functioneerde deze het<br />

langst als boerenbedrijf. De laatste<br />

boer van <strong>Beijum</strong>, Kees ter Laan, bleef<br />

midden tussen de nieuwbouw geruime<br />

tijd doorboeren.<br />

Voor de bouw van de wijk <strong>Beijum</strong><br />

moest de gemeente de boerderijen overnemen.<br />

Dat was een moeilijk proces. Er<br />

was weliswaar geld beschikbaar, maar<br />

de boeren raakten de huizen en de grond<br />

kwijt waarmee ze zich verbonden voelden.<br />

Velen hadden daar moeite mee.<br />

9 <strong>Beijum</strong>erweg 22 is tegenwoordig<br />

Emingaheerd 2 t/m 10. De boerderij<br />

die hier stond, was een huurboerderij.<br />

Arjan de Jager was de laatste huurder,<br />

Fibo Zomerman de voorlaatste. De<br />

boerderij bestond uit een fiks woonhuis<br />

met daarachter twee grote schuren. Het<br />

complex werd eind 1988 gesloopt om<br />

plaats te maken voor Gezondheidscentrum<br />

<strong>Beijum</strong> en kinderdagverblijf De<br />

Rode Pimpernel.<br />

Aanvankelijk wilde Stichting Gezondheidscentrum<br />

<strong>Beijum</strong> de boerderij<br />

14 BeIJUMeRweG 25 15 BaSISSchOOl De heeRDStee. Op De achteRGROND BeIJUMeRweG 22<br />

12<br />

Deel I BOeReN, BURGeRS, BeIJUMeRS


16 GEzondHEidscEntruM bEijuM<br />

17 kindErdaGvErblijf dE rodE piMpErnEl<br />

18 kindErdaGvErblijf HaMErtjE-tik<br />

19 woonGroEp bEijuMErwEG 24/26<br />

ombouwen tot gezondheidscentrum.<br />

Maar dit plan bleek door de hoge kosten<br />

onuitvoerbaar. Boerderij en schuren<br />

gingen tegen de grond, de oude bomen<br />

bleven staan.<br />

Het dak van Kinderdagverblijf De<br />

Rode Pimpernel valt op, doordat het<br />

aan alle kanten flink oversteekt. De daken<br />

van Gezondheidscentrum <strong>Beijum</strong><br />

zijn een spel van grote hellende kapvormen<br />

die geborgenheid uitdrukken.<br />

Het Gezondheidscentrum en de naastgelegen<br />

basisschool De Heerdstee staan<br />

op een verhoging in het landschap, op<br />

een soort heuvel. Is het een natuurlijke<br />

verhoging of is het een wierde, een door<br />

mensenhanden opgeworpen verhoging?<br />

De meningen daarover verschillen,<br />

de vraag blijft dus een vraag.<br />

10 <strong>Beijum</strong>erweg 27 is tegenwoordig<br />

Atensheerd 1. De boerderij die er stond,<br />

brandde af in 1981. Op die plaats werd<br />

de rooms-katholieke kerk van <strong>Beijum</strong><br />

gebouwd, de Mamrehoeve, die zo’n<br />

twintig jaar als kerk in gebruik is geweest.<br />

In de loop der tijd liep het aantal<br />

kerkgangers terug en kon het kerkgebouw<br />

financieel niet meer uit. Daarom<br />

werd het verkocht in 2003. Vervolgens<br />

werd het verbouwd tot woonhuis en<br />

kwam er een Reikicentrum in. Ook dit<br />

centrum sloot de deuren. In 2010 werd<br />

de voormalige kerk in gebruik genomen<br />

door kinderdagverblijf Hamertje-<br />

Tik.<br />

11 <strong>Beijum</strong>erweg 24/26. Voor het nieuwe<br />

<strong>Beijum</strong> werd de boerderij bewoond<br />

door Gerrit en Onno Guikema. Ze verbouwden<br />

kool, zowel in kassen als op<br />

de koude grond. In de directe nabijheid<br />

van de boerderij stonden zogeheten<br />

koolschuren en een aantal kassen.<br />

In de beginjaren van het nieuwe<br />

<strong>Beijum</strong> verbouwt woningbouwvereni-<br />

Hoofdstuk 1 bEijuM vErkEnnEn 13


2 lucas En kornElis dijkstra<br />

20 bottEMaHEErd 76. vroEGEr bEijuMErwEG 2/3<br />

De bekendste bewoners van <strong>Beijum</strong>erweg 2/3 waren<br />

de broers lucas en kornelis Dijksta. links woonde lucas<br />

met zijn vrouw stientje Vermaas. Het echtpaar had vijf<br />

kinderen, vier dochters en een zoon. Rechts woonden<br />

de broer en zus van lucas: kornelis en kee Dijkstra.<br />

lucas was in dienst bij boer Barkema, als vaste<br />

arbeider, als ‘eerste jak-oet’ (jas uit). soms waren er<br />

zes tot zeven losse arbeiders in dienst bij Barkema.<br />

lucas moest dan de losse werkkrachten aansturen.<br />

Die hielden niet van commando’s, daarom werden<br />

codes gebruikt. eén van die codes was het aan- en<br />

uittrekken van de jas. tijdens het werk, als ze volop<br />

in beweging waren, droegen de arbeiders geen<br />

jassen omdat die te stug en te warm waren. tijdens<br />

het schaften werden ze wél gedragen om afkoeling<br />

te voorkomen. Als lucas zijn jas aantrok, gaf hij aan<br />

dat het tijd was om te schaften. trok hij zijn jas uit,<br />

dan was dat een teken dat de schaft was afgelopen.<br />

lucas en kornelis Dijkstra kwamen om het leven in<br />

de tweede Wereldoorlog, tijdens de bevrijding toen de<br />

Canadezen hevige beschietingen uitvoerden op <strong>Beijum</strong>.<br />

ging ‘Groningen’ de vroegere boerderij<br />

tot een onderkomen voor een woongroep.<br />

Daarmee wijkt de woningbouwvereniging<br />

als een van de eersten af<br />

van het geijkte patroon om uitsluitend<br />

huisvesting te realiseren voor gezinnen<br />

en alleenstaanden. Tegenwoordig<br />

wordt het pand nog steeds bewoond<br />

door een woongroep.<br />

12 Tegenwoordig is dit Bottemaheerd<br />

76. Hier stonden twee arbeiderswoningen<br />

onder-één-kap. In 1980 wordt het<br />

gekraakte blok bewoond door kunstenaar<br />

Hennie van der Vegt. In de nacht<br />

van 30 december 1980 verwoest een<br />

brand het pand. De kunstenaar maakt<br />

op dat moment een reis door Afrika.<br />

Over de brand berichtte de pers destijds:<br />

“Doordat een gasfles ontplofte,<br />

vlogen dakpannen in het rond. Eén ervan<br />

sloeg 100 meter verderop door een<br />

raam van een huis. Veertien dagen eerder<br />

was er door brandstichting ook al<br />

brand ontstaan in het pand, maar toen<br />

was de brandweer er op tijd bij om verder<br />

onheil te voorkomen.”<br />

13 <strong>Beijum</strong>erweg 1. Tegenwoordig ‘De<br />

Appelhof’ in de Framaheerd. De boerderij<br />

die hier stond, werd ‘De Bovenstreek’<br />

genoemd. De naam is ontleend<br />

aan de gelijknamige streek ten zuidwesten<br />

van <strong>Beijum</strong>. Deze streek is wat<br />

hoger gelegen en steekt dus ‘boven’ het<br />

omringende gebied uit.<br />

Boerderij De Bovenstreek werd drie<br />

generaties gerund door de familie<br />

Barkema. In 1913 kocht Pieter Barkema<br />

‘De Bovenstreek’ en het iets verderop<br />

gelegen kleine boerderijtje ‘Elba’. De<br />

twee boerderijen vielen toentertijd<br />

onder Noorderhoogebrug (gemeente<br />

Noorddijk). Na de annexatie van de<br />

gemeente Noorddijk in 1969 kocht de<br />

gemeente Groningen land en opstal<br />

van De Bovenstreek, maar het bedrijf<br />

liep gewoon door.<br />

In november 1971 woedde een hevige<br />

storm die de daken van de schuren<br />

lichtte. De schade bedroeg een half<br />

miljoen gulden. De gemeente vond<br />

herstel te duur, dus besloot de familie<br />

14<br />

dEEl i boErEn, burGErs, bEijuMErs


21 de AppelHof in de frAmAHeerd<br />

Barkema te verhuizen. Groningen liet<br />

de boerderij slopen en de (vroeger omhaagde)<br />

gracht gedeeltelijk dempen.<br />

De riante fruitboomgaard (tegenwoordig<br />

‘De Appelhof’) bleef gelukkig gespaard.<br />

In de hoek van de appelhof<br />

prijkt een prachtige treures, een essenboom<br />

met neerhangende takken. De<br />

paar overgebleven appel- en perenbomen<br />

dragen tot op de dag van vandaag<br />

nog vrucht.<br />

In de nabijheid van de boerderij lag<br />

vroeger een verhoging, destijds bekend<br />

onder de naam ’t Hoogje. In de jaren<br />

vijftig van de vorige eeuw zijn daar<br />

archeologisch vondsten gedaan. Een<br />

krant meldde toentertijd: “Bij egalisatie<br />

van een hoogte werd een woonniveau<br />

aangesneden, waarbij aardewerk<br />

uit de eerste eeuwen onzer jaartelling<br />

en uit de 12e-13e eeuw werd gevonden.”<br />

bouwde naast de boerderij een klein,<br />

houten huisje. Tegen de voorgevel bevestigde<br />

hij het opschrift ‘Huize Grootgenoeg’.<br />

In 1956 verkocht Huizinga het boerderijcomplex<br />

(een woning en twee<br />

schuren) aan Piet Kroon. Deze verpachtte<br />

de boerderij vervolgens. Op<br />

6 februari 1967 vielen het woonhuis en<br />

één schuur ten prooi aan een vlammenzee.<br />

Het Nieuwsblad van het Noorden<br />

meldde dezelfde dag: “De oorzaak van<br />

de brand ligt volgens het voorlopige<br />

22 de voormAlige Boerderij <strong>Beijum</strong>erweg 29<br />

14 Vroeger <strong>Beijum</strong>erweg 29. De boerderij<br />

die hier ooit stond, werd lange tijd<br />

bewoond door Rinne (Rendert) Huizinga<br />

en zijn gezin. Zoon Hendrik<br />

Hoofdstuk 1 <strong>Beijum</strong> <strong>verkennen</strong> 15


23 boErdErijtjE Elba. tEkEninG van kunstEnaar joop kloMpiEn<br />

onderzoek mogelijk in een foutieve<br />

schoorsteenconstructie.”<br />

De zoon van Piet Kroon, Rieks, verkocht<br />

de overgebleven schuur omstreeks<br />

1980 aan de gemeente. Die liet<br />

het slopen in verband met de aanleg<br />

van de Oostelijke Ringweg.<br />

15 Tegenwoordig de De Klerkstraat in de<br />

wijk De Hunze. Vroeger was dit <strong>Beijum</strong>erweg<br />

7. Het eeuwenoude boerderijtje<br />

dat hier stond, droeg de naam ‘Elba’.<br />

De boerenbehuizing staat niet op de<br />

luchtfoto. Elba bevindt zich iets onder<br />

het pijltje.<br />

De Franse keizer Napoleon Bonaparte<br />

verbleef van 4 mei 1814 tot 26<br />

februari 1815 in ballingschap op Elba.<br />

Zijn verbanning maakte destijds grote<br />

indruk. Daarom ging men ver afgelegen<br />

landerijen en boerderijen vaak<br />

Elba noemen.<br />

‘Elba’, ver afgelegen van <strong>Beijum</strong>,<br />

stond middenin de landerijen waarop<br />

later de wijk De Hunze verrees. Het<br />

boerderijtje brandde af in de jaren zeventig<br />

van de vorige eeuw als gevolg<br />

van uit de hand gelopen activiteiten<br />

van jongeren.<br />

24 dE klErkstraat 25 Elba januari 1973<br />

16<br />

dEEl i boErEn, burGErs, bEijuMErs

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!