11.02.2021 Views

A5 FOLDER MKSA VERSIE 2021 SPREAD

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (<strong>MKSA</strong>)<br />

Voordelige regelingen voor medewerkers


Wat is <strong>MKSA</strong>?<br />

De regelingen<br />

Naast de ‘standaard’ arbeidsvoorwaarden die in de cao<br />

zijn verwerkt, kent Patyna ook eigen arbeidsvoorwaarden.<br />

Dit pakket is vastgelegd in de regeling meerkeuzesysteem<br />

arbeidsvoorwaarden, kortweg <strong>MKSA</strong>. Je kunt zelf salaris of<br />

uren, we noemen dit bronnen, ruilen voor bepaalde regelingen.<br />

Fietsregeling<br />

Pag. 4<br />

Bijdrage sportof<br />

fitnessvereniging<br />

Pag. 4<br />

Zonnepanelen<br />

Pag. 5<br />

Witgoed<br />

Pag. 6<br />

Niet door Patyna<br />

vergoede studiekosten<br />

Pag. 8<br />

Door te ruilen heb je belastingvoordeel. De regelingen en<br />

bronnen zijn te vinden op pagina 3.<br />

Kijk voor meer informatie op het Kwaliteitsportaal.<br />

Multimedia<br />

regeling<br />

Pag. 8<br />

Lidmaatschap<br />

vakbond<br />

Pag. 9<br />

Lidmaatschap<br />

beroepsorganisatie<br />

Pag. 9<br />

Uitruil reiskosten<br />

(o.v.b. fiscale ruimte)<br />

Pag. 10<br />

Hoe regel je het?<br />

De bronnen<br />

Stap 1 Kijk in Youforce - Selfservice of de regeling nog beschikbaar is.<br />

Staat de regeling nog in Selfservice?<br />

Dan kun je hier dit jaar gebruik van maken.<br />

Stap 2<br />

Stap 3<br />

Stap 4<br />

Kies de bron die je wilt inzetten voor de regeling.<br />

Per regeling staat aangegeven welke bron gebruikt kan worden.<br />

Schaf het product of de dienst aan en zorg voor een<br />

factuur en/of bon.<br />

Je verzoek om mee te doen aan een regeling kun je<br />

indienen via Youforce - Selfservice.<br />

Binnen een week hoor je of jouw aanvraag is goedgekeurd.<br />

Bruto salaris Vakantietoeslag Eindejaarsuitkering<br />

Bovenwettelijke Extra gewerkte,<br />

verlofuren niet uitbetaalde<br />

uren<br />

Voorwaarden voor deelname:<br />

Deelname aan de <strong>MKSA</strong> regeling is in principe mogelijk voor alle<br />

medewerkers van Patyna.<br />

Uitzonderingen:<br />

• Klein contract, loonbeslag, kort tijdelijk dienstverband.<br />

• Ben je zes weken of langer ziek, dan kun je niet meedoen.<br />

2.<br />

Meer informatie vind je op intranet.patyna.nl<br />

3.<br />

Meer informatie vind je op intranet.patyna.nl


We ondersteunen medewerkers bij<br />

activiteiten die bijdragen aan de gezondheid:<br />

We ondersteunen medewerkers bij<br />

investeringen die bijdragen aan duurzaamheid:<br />

Fietsregeling<br />

Zonnepanelen<br />

Bruto<br />

salaris<br />

1 keer per 4 jaar, max. e 1000,- incl. BTW.<br />

Mogelijk met de volgende bronnen:<br />

Vakantietoeslag<br />

Eindejaarsuitkering<br />

Bovenwettelijke<br />

verlofuren<br />

Extra gewerkte,<br />

niet uitbetaalde<br />

uren<br />

1 keer per 5 jaar, max. e 4000,- per deelname.<br />

Patyna ondersteunt duurzame energieopwekking,<br />

zoals zonnepanelen. Je kunt onder voorwaarden een lening<br />

van maximaal e4000,- krijgen, die je in maximaal 5 jaar aflost<br />

van je netto salaris. Per aflossingsjaar wordt 2% van het oorspronkelijke<br />

geleende bedrag kwijtgescholden. Dit levert een<br />

voordeel op van maximaal 10% van het geleende bedrag,<br />

bij 5 jaar aflossen.<br />

Bijdrage<br />

sport en fitness<br />

Je krijgt maximaal e 7,50 per maand als je aangeeft dat je<br />

meedoet, je moet jaarlijks je lidmaatschap aantonen.<br />

Je betaalt de laagst voorkomende rente. Dit is minder dan het<br />

percentage kwijtschelding. Je hebt daarnaast rentevoordeel<br />

ten opzichte van leningen bij commerciële geldverstrekkers.<br />

Patyna heeft Installatiebedrijf Sikma in IJlst als betrouwbare<br />

aanbieder, maar je mag ook met andere leveranciers in zee<br />

gaan. Let op: voor je de offerte tekent sluit je met Patyna een<br />

overeenkomst af voor een lening.<br />

4.<br />

Meer informatie vind je op intranet.patyna.nl<br />

5.<br />

Meer informatie vind je op intranet.patyna.nl


Voorwaarden voor deelname zonnepanelenregeling<br />

• De zonnepanelenregeling is toegankelijk voor medewerkers die in vaste dienst zijn.<br />

• De lening heeft geen invloed op een hypotheekaanvraag, hij wordt niet aangemeld<br />

bij bureau kredietregistratie (BKR).<br />

• De lening wordt afgelost van het netto salaris. Het heeft daardoor geen<br />

consequenties voor pensioen of uitkeringen (ziektewet).<br />

• Afhankelijk van je situatie, los je de lening af in maximaal 60 maandelijkse termijnen<br />

(5 jaar). Je mag tussentijds extra aflossen. Als het dienstverband eindigt binnen de<br />

aflossingsperiode dan moet het restant van de lening in 1 keer afgelost worden.<br />

• Met een loonbeslag kom je niet in aanmerking voor deze lening.<br />

We ondersteunen medewerkers<br />

bij hun persoonlijke ontwikkeling:<br />

Niet door Patyna<br />

vergoede studiekosten<br />

Als je een werkgerelateerde opleiding wilt volgen en er<br />

bijvoorbeeld 75% door Patyna wordt vergoed, kun je<br />

voor de andere 25% de <strong>MKSA</strong>-regeling gebruiken.<br />

Mogelijk met de volgende bronnen:<br />

Aanschaf van witgoed<br />

1 keer per 4 jaar, max. e750,-<br />

incl. BTW tenminste A++.<br />

Mogelijk met de volgende bronnen:<br />

Bruto<br />

salaris<br />

Vakantietoeslag<br />

Eindejaarsuitkering<br />

Bovenwettelijke<br />

verlofuren<br />

Multimedia regeling<br />

Extra gewerkte,<br />

niet uitbetaalde<br />

uren<br />

1 keer per 4 jaar, max. e 500,- incl. BTW; tablet, telefoon, tv, etc.<br />

Mogelijk met de volgende bronnen:<br />

Bruto<br />

salaris<br />

Vakantietoeslag<br />

Eindejaarsuitkering<br />

Bovenwettelijke<br />

verlofuren<br />

Extra gewerkte,<br />

niet uitbetaalde<br />

uren<br />

Bruto<br />

salaris<br />

Vakantietoeslag<br />

Eindejaarsuitkering<br />

Bovenwettelijke<br />

verlofuren<br />

Extra gewerkte,<br />

niet uitbetaalde<br />

uren<br />

6.<br />

Meer informatie vind je op intranet.patyna.nl<br />

8.<br />

Meer informatie vind je op intranet.patyna.nl


Uitruil reiskosten<br />

VAKBOND<br />

BEROEPSVERENIGING<br />

Lidmaatschap van een vakbond of<br />

beroepsvereniging wordt ondersteund:<br />

Je krijgt een vergoeding voor woon-werkverkeer<br />

(als je minimaal 1 km moet reizen). Deze vergoeding is in de<br />

CAO geregeld. Wat je krijgt is minder dan wat fiscaal door de<br />

belastingdienst is toegestaan. Hierdoor ontstaat een verschil<br />

tussen wat je hebt gekregen en wat maximaal toegestaan is<br />

door de belastingdienst (fiscale ruimte). Je krijgt de mogelijkheid<br />

om vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering deels<br />

of volledig belastingvrij uit te keren.<br />

Lidmaatschap vakbond<br />

Je betaalt de volledige contributie. Jaarlijks meld je je aan<br />

als deelnemer aan de regeling in Youforce - Selfservice.<br />

Mogelijk met de volgende bron:<br />

Bruto<br />

salaris<br />

Meedoen aan de uitruil van de reiskosten levert<br />

voordeel op. Het meeste voordeel krijg je bij grote afstand<br />

woon-werkverkeer en weinig dienstreizen.<br />

Dienstreizen<br />

Dienstreizen worden verrekend met de fiscale ruimte. Reis je<br />

rechtstreeks van huis naar cliënt(en), dan krijg je de maximale<br />

belastingvrije kilometervergoeding voor woon- werkverkeer<br />

en is er geen ruimte meer voor uitruil.<br />

Hoe regel je het?<br />

Ga naar Youforce - Selfservice<br />

en vraag de regeling aan.<br />

Lidmaatschap beroepsvereniging<br />

Lidmaatschap beroepsvereniging wordt voor 50% betaald door<br />

Patyna, voor de overige 50% kun je gebruik maken van de <strong>MKSA</strong>regeling.<br />

De beroepsvereniging moet partij zijn bij de cao VVT:<br />

FBZ (Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg): LAD, KNGF,<br />

Ergotherapie Nederland, NHV, NVDA, NVLF/G, NVPMT, NIP,<br />

VGVZ, NVD, VHP Zorg, NVBT, NVvMT, NVDAT, NVDT, VvOCM,<br />

NAPA, V&VN, NVM, NVVS, ter keuze aan de medewerker<br />

KNMG (hoofdcontributie) dan wel NVVA. NU ’91, EADV.<br />

Mogelijk met de volgende bron:<br />

Bruto<br />

salaris<br />

9.<br />

Meer informatie vind je op intranet.patyna.nl<br />

10. Meer informatie vind je op intranet.patyna.nl


Heb je vragen? Neem contact<br />

op met de P&O Servicedesk:<br />

PenOservicedesk@patyna.nl 0515 - 853 940

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!