12.02.2021 Views

Transitie Servicebureau febr. 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

P&O<br />

ICT<br />

Salaris<br />

<strong>Transitie</strong> <strong>Servicebureau</strong><br />

update <strong>febr</strong>uari <strong>2021</strong>


Wat eraan vooraf ging…<br />

Waarom één servicedesk?<br />

P&0 ICT SALARIS<br />

2020<br />

Eind 2020 zijn er sessies op het<br />

<strong>Servicebureau</strong> geweest om samen te<br />

Daarom hebben<br />

we gekeken wat we<br />

Het komt voor dat meerdere collega’s met één vraag<br />

bezig zijn en dat er geen duidelijke terugkoppeling is.<br />

1november<br />

kijken naar de visie en de invulling van<br />

wel kunnen oppakken.<br />

Voor collega’s in de zorgteams is het dan niet helder bij<br />

de kernwaarden voor het <strong>Servicebureau</strong>.<br />

wie ze moeten zijn op het <strong>Servicebureau</strong>. Daarom zijn we<br />

Uit deze sessies kwamen<br />

goede Ideeën naar voren<br />

We gaan nu aan de slag met het uitwerken van<br />

1 servicedesk of frontoffice voor vragen rond ICT,<br />

P&O en salaris. Zodra het kan gaan we de transitie<br />

gestart met voorbereidingen om 1 punt te ontwikkelen<br />

waar alle vragen voor de ICT Helpdesk, P&O Servicedesk<br />

en salarisdesk bij elkaar komen.<br />

om in actie te zetten.<br />

van het <strong>Servicebureau</strong> als geheel oppakken.<br />

Het dee is om samen in 1 systeem te gaan registreren<br />

De afgelopen periode is er veel energie<br />

gaan zitten in het ondersteunen van de<br />

locaties rondom Corona problematiek.<br />

En mocht je ruimte zien om<br />

verbeteringen door voeren<br />

geef dit in je team aan.<br />

(TopDesk) en zo makkelijker samen te werken. Door te<br />

registeren kunnen we leren waar we meer informatie over<br />

moeten geven om b.v. vragen te voorkomen of de<br />

SERVICEDESK<br />

Maar we willen niet stilstaan in deze transitie.<br />

antwoorden te delen tussen afdelingen.


Wat is er gerealiseerd?<br />

Er is een analyse van de bestaande onderzoeken<br />

gemaakt van: scans Waardigheid<br />

en Trots, de evaluatie proeftuinen en<br />

onderzoek over het <strong>Servicebureau</strong>.<br />

Verder hebben we input opgehaald uit<br />

gesprekken met de Gemeente Leeuwarden,<br />

Zorggroep Oude en Nieuwe land en ZorgAccent.<br />

Op de afdelingen ICT Helpdesk, de P&O<br />

Servicedesk en de salarisadministartie is<br />

een Inventarisatie gemaakt van de soort<br />

vragen die nu binnenkomen.<br />

Wat doen we de komende tijd?<br />

1. Bestaande literatuur onderzoeken over het<br />

inrichten van een ‘Servicedesk’<br />

2. Een demonstratie van Topdesk door de<br />

leverancier over de mogelijkheden.<br />

3. Onderzoek naar mogelijke toegangskanalen<br />

(telefoon, e-mail, post, internet en fysiek)<br />

4. Proces afstemmen en samen ontwikkelen met de<br />

afdelingen: ICT Helpdesk, Applicatiebeheer,<br />

P&O Servicedesk en Salarisadministratie.<br />

5. Inventarisatie van de soort vragen vanuit de<br />

zorgteams op de afdelingen van het <strong>Servicebureau</strong>.<br />

6. Advies geven aan hoofden <strong>Servicebureau</strong> over<br />

ontwerp van Servicedesk/frontoffice.<br />

Wie zitten er in het ontwikkelteam<br />

Vertegenwoordiging van de afdelingen die meer gaan samenwerken in de servicedesk/frontoffice.<br />

Herman, Koen en Tom<br />

Esther en Iris<br />

Aukje-Annette<br />

Petra<br />

ICT<br />

P&O Servicedesk Salarisadministratie Applicatiebeheer<br />

Zodra het kan komen hier nog een aantal collega’s vanuit de zorgteams uit de regio bij. Door Corona kunnen we die nu nog niet actief<br />

betrekken. Carla is als procebegeleider betrokken bij het ontwikkelteam en maakt de verbinding naar Patyna underweis.


msten enquêtes Martenahiem, Ielânen en Bonifatiushuis<br />

Onze<br />

(tijd)<br />

n<br />

Visie<br />

jn te gast bij de cliënt<br />

eeft de cliënt nodig<br />

Kern-<br />

heid waarden in omgang<br />

ud autonomie<br />

Wij staan voor goede zorg, welbevinden en fijn wonen voor<br />

onze cliënten. De unieke mens staat centraal in ons werken.<br />

Met de waarden aandacht, verbinding en vertrouwen vormen<br />

we met onze omgeving één gemeenschap. We helpen elkaar<br />

en we delen. Want samen maken we een thuis.<br />

Het <strong>Servicebureau</strong> ondersteunt de collega’s om goede zorg<br />

te kunnen verlenen. Het is duidelijk waar collega’s hun<br />

vraag kunnen stellen. Wij zijn de deskundige partner voor<br />

cliënten, bewoners, familie, collega’s, en externe contacten.<br />

Het <strong>Servicebureau</strong> verleent dagelijks service en<br />

ondersteuning volgens de kernwaarden van Patyna.<br />

Wij werken in een gastvrije werksfeer met oprechte aandacht<br />

voor iedereen binnen Patyna en externe betrokkenen.<br />

gaan van hospitalisering<br />

Wij staan in verbinding met elkaar en hebben vertrouwen in<br />

elkaars deskundigheid. We zijn vindbaar, betrouwbaar en<br />

acht voor non-verbale<br />

bereikbaar. We staan allemaal<br />

signalen<br />

voor dezelfde<br />

/ twee<br />

opdracht om<br />

richtingen<br />

de visie waar te maken voor onze cliënten en bewoners. We<br />

n 1 team, geen<br />

dogge it<br />

hiërarchie<br />

mei elkoar!<br />

ring is wel nodig

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!