Domus Magnus 5246 Sint Jozefpaviljoen maart april 2021 ROW WEB

stichtingmeo1

V S

Voorwoord

Kort terugblikkend

hebben wij de

afgelopen periode

veel meegemaakt

binnen Het Sint

Jozefpaviljoen. De

twee, kort op elkaar

volgende, coronagolven

zijn ons niet

gespaard gebleven.

Inmiddels is iedereen corona-moe aan het worden. We

hopen allemaal snel gevaccineerd te worden zodat we

wat meer vrijheid terugkrijgen en wij weer leuke dingen

kunnen gaan organiseren.

Naast dit alles hebben we twee nieuwe bewoners

mogen verwelkomen, onze twee parkieten. In een

namen-wedstrijd is bepaald dat onze parkieten Domus

en Magnus genoemd worden. De grote vraag blijft

daarbij welke parkiet is nu Domus en welke parkiet is nu

Magnus?

De winter is nu nog niet voorbij, toch zijn de dagen al aan

het lengen wat betekent dat we binnen niet al te lange

tijd de lente kunnen verwachten. Mij geeft de lente altijd

een vrolijk gevoel, de natuur ontluikt, de bomen worden

weer groen, er zijn overal pasgeboren dieren te vinden en

natuurlijk de koeien staan weer in de wei.

Zoals u hebt kunnen zien zijn er bakken en een kas in

de tuin geplaatst. Daar gaan we de komende maanden

actief mee aan de slag om daar kruiden en groeten te

gaan kweken. Mocht u het leuk vinden om daarbij te

helpen kunt u dat aangeven bij Joost.

In deze nieuwskrant gaan we een nieuwe rubriek

beginnen. We gaan medewerkers aan het woord laten

zodat ze zich beter aan u voor kunnen stellen.

Sint Jozefpaviljoen

MAART/APRIL 2021

Sint Jozefpaviljoen Nieuws

We hopen dat u op deze manier ons beter leert kennen

waardoor er meer verbinding ontstaat. Ik wens u veel

leesplezier en een hele goed start van de lente van 2021.

Mariëlle van Bork

Locatiemanager Sint Jozefpaviljoen.

Gedicht

Tussen de rails

Van ons gaan

Laten wij dromen achter

Verloren

Op onze tocht

Voorbij de bocht

Zien wij ze niet meer

Zouden wij ooit teruglopen

Onze handen

Waren te klein

Ze te vergaren

Inez Meter


2 Sint Jozefpaviljoen Domus Magnus

Nieuws vanuit de directie

Na sneeuw en ijs kijken we uit naar het voorjaar

De natuur laat zich niet leiden. Wie had gedacht dat we

na al die jaren deze winter te maken zouden krijgen met

zulke strenge vorst en zo bijzonder veel sneeuwval. Het

leverde prachtige plaatjes en uitzichten op, waarvan

de bewoners vanachter de ramen zichtbaar mee

genoten. Eindelijk een reden waarom binnen blijven een

stuk minder erg was, dan de reden van de afgelopen

maanden; het coronavirus.

Vaccineren is gestart

Na lang wachten, was het moment eindelijk daar. In

januari konden de eerste zorgmedewerkers zich melden

voor een vaccinatie. Daarmee komt het einde van het

coronatijdperk wat dichterbij. We zijn alweer ruim

een jaar verder nadat de eerste coronabesmetting in

Nederland kwam en durven nu pas voorzichtig weer

vooruit te kijken. Ook Domus Magnus heeft het virus

niet kunnen ontwijken. De locaties die nauwelijks tot

geen besmettingen hebben gekend zijn slechts op één

hand te tellen. We keken dan ook reikhalzend uit naar

het vaccineren, want wie wil er nu niet dat ‘het normale

leven’ langzaamaan weer terugkeert? Zodoende is

intern de campagne ‘Samen tegen corona’ uitgerold, om

het vaccineren onder de medewerkers aan te moedigen.

Bewoners

Toen op 26 januari ook de eerste bewoners van onze

eerste locatie, Villa Molenenk, gevaccineerd werden,

voelde dat al helemaal als een mijlpaal. Alle ellende die

een corona uitbraak op locatie met zich meebrengt,

hopen we vanaf nu daarmee voorgoed van ons weg

te houden. Helaas hebben de bewoners van de andere

locaties nog flink geduld moeten opbrengen, voordat

ook zij in aanmerking kwamen voor het vaccin. Laten

we hopen dat de zon straks letterlijk en figuurlijk weer

voor ons allemaal gaat schijnen!

‘Wij laten ons

vaccineren.

Jij toch ook?’

samen tegen corona


Sint Jozefpaviljoen Domus Magnus 3

Nieuws vanuit de directie

Start samenwerking met Novicare

Tot eind vorig jaar had Domus Magnus een eigen

behandelteam met Specialisten Ouderengeneeskunde

in dienst. Dit team werkt multidisciplinair samen met

de huisarts. De huisarts is bij Domus Magnus het eerste

aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de algemene

geneeskundige zorg. Wanneer de zorgzwaarte de

huisartsgeneeskundige zorg overschrijdt, is de expertise

van een Specialist Ouderengeneeskunde (SO), als

medebehandelaar of consultant, noodzakelijk.

Al geruime tijd probeerde Domus Magnus, helaas

zonder succes, het behandelteam met Specialisten

Ouderengeneeskunde uit te breiden. Dit was van groot

belang om de landelijke spreiding te blijven garanderen.

De krapte op de arbeidsmarkt maakte het lastig om

het team compleet te krijgen. Per 1 december 2020

is Domus Magnus daarom de samenwerking met

Novicare gestart. Met ingang van deze datum faciliteren

zij op iedere locatie een Specialist Ouderengeneeskunde

en overkoepelend een medisch secretariaat.

Ter voorbereiding op deze samenwerking zijn er intern

een aantal werkprocessen aangepast. Dit heeft u

wellicht ook gemerkt aan onder andere wijzigingen

rond het gedragsspreekuur en het multidisciplinair

overleg. Of doordat de psychologen nu ook volgens de

regiostructuur zijn ingedeeld. Inmiddels is de transitie

van een eigen behandelteam naar een behandelteam

van Novicare volbracht, het implementatieplan

afgerond en afscheid genomen van de projectmanager

die dit begeleid heeft. Ook heeft er een tussentijdse

evaluatie plaatsgevonden van de werkprocessen.

We gaan er vanuit met deze samenwerking een

toekomstbestendige stap te realiseren.

PREZO audits uitgesteld

Domus Magnus streeft de hoogste kwaliteit van zorg en welzijn na. Daarvoor leggen we

verantwoording af aan instanties als de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) en het

Zorginstituut Nederland. Het kwaliteitsinstituut Perspekt beoordeelt ons sinds 2014 door

middel van een onafhankelijke externe audit met een Gouden Prezo. Zorginstellingen

kunnen een zilveren of gouden keurmerk behalen afhankelijk van de resultaten van de

toetsing door een onafhankelijk auditteam. Na het verkrijgen van een keurmerk worden zij

tussentijds getoetst om te bepalen of zij nog steeds terecht het keurmerk mogen dragen.

Om de drie jaar wordt deze audit in zijn geheel herhaald.

In oktober 2020 zijn zodoende de locaties Koetshuys Erica, De Boschstede, De Sterreschans, Klein Engelenburg en Villa

Molenenk bezocht voor de PREZO-audit. De auditoren gaven naar aanleiding van deze bezoeken een positief advies. Dit

betekent dat deze vijf locaties het gouden keurmerk behouden. Door de coronamaatregelen is het eind vorig jaar niet

gelukt om alle locaties tegelijk te toetsen, wat eerder de bedoeling was. De toetsing verloopt daarom in delen, dus dat

betekent dat de andere 12 locaties nog een audit in februari en maart 2021 konden verwachten.

Door de coronamaatregelen die begin dit jaar van kracht waren, is in overleg met het auditbureau besloten om deze

geplande audits tot nader order niet door te laten gaan. Uiteraard plannen we zodra de situatie dit toelaat alsnog de

audits in en hopen we rond of na de zomer van 2021 de audits af te ronden.


4 Sint Jozefpaviljoen Domus Magnus

Nieuws vanuit de directie

Telefooncentrale centrumlocatie

In januari 2021 is het hoofdkantoor verhuisd

van Haarlem naar de centrumlocatie te

Hilversum. Met deze verhuizing is een wijziging

aangebracht in de telefooncentrale van

Domus Magnus. Wanneer men het algemene

telefoonnummer belt, hoeft men niet te

wachten om een medewerker aan de telefoon

te krijgen. De beller krijgt een keuzemenu

te horen, waardoor men nog sneller bij de

juiste medewerker of afdeling terechtkomt.

Om naar een locatie te kunnen telefoneren,

moet u via dit nummer echter wel nog altijd

doorverbonden worden door een medewerker.

Zodoende communiceren we al een flink aantal

jaren alleen naar bewoners, hun directe familieleden of contactpersonen en vaste leveranciers wel de telefoonnummers

waarmee men rechtstreeks bij de locatie uitkomt. Zo worden de locaties niet gestoord door de overige

telefoongesprekken en kunnen zij zich concentreren op de zorg en het welzijn van de bewoners. Mocht u als betrokkene

van één van onze bewoners dus de locatie willen bereiken, dan adviseren wij het directe telefoonnummer van de

locatie op te slaan in uw telefoon. Omdat u anders in het keuzemenu van de centrumlocatie belandt.

Medewerkerstevredenheid Onderzoek

Eind vorig jaar hebben alle medewerkers

van Domus Magnus een oproep

ontvangen om deel te nemen aan een

medewerkerstevredenheid onderzoek (MTO).

Door middel van dit jaarlijkse onderzoek,

uitgevoerd door branchevereniging Actiz,

achterhalen we de mening van onze

collega’s. Deze is voor ons heel belangrijk,

omdat we streven naar het behoud van

vakkundige medewerkers. Begin dit jaar

hebben we de rapportages ontvangen, welke

afgelopen tijd geanalyseerd zijn en gedeeld

met de individuele locaties. Ten opzichte

van de vorige meting in 2019 vertonen de

uitkomsten slechts minimale afwijkingen.

Bijzonder en mooi om te zien dat dit heftige coronajaar, dat uiterst zwaar is geweest voor de medewerkers, niet direct

van invloed is op de tevredenheid. Daar zijn we trots op!


Sint Jozefpaviljoen Domus Magnus 5

Nieuws vanuit de centrale cliëntenraad

Vanaf 1 juli

2020 geldt de

vernieuwde Wet

Medezeggenschap

Cliënten Zorginstellingen

(Wmcz2018).

In deze wet is de medezeggenschap voor de mensen die

deze zorg ontvangen hernieuwd vormgegeven. Deze

medezeggenschap wordt doorgaans georganiseerd

via een zogenaamde cliëntenraad, omdat de mensen

die zorg ontvangen het vaak moeilijk vinden om aan

te geven wat zij willen -of wanneer ze dat wel kunnenhiervoor

geen of onvoldoende gehoor vinden.

De cliëntenraad is er om deze mensen een stem te

geven en op te komen voor hun belangen.

Binnen het zorgconcern Domus Magnus heeft

bijna iedere locatie een lokale cliëntenraad, die de

belangen van de bewoners van die specifieke locatie

behartigt. Daarnaast is er een centrale cliëntenraad

geformeerd, die zich bezig houdt met concern brede

of locatie overstijgende vraagstukken. Hierbij gaat

het hoofdzakelijk over beleidsmatige zaken, die

alle -of minimaal de meerderheid- van de locaties

aangaan. Hierbij heeft de cliëntenraad advies en

instemmingsrecht, wat inhoudt dat bepaalde zaken,

wijzigingen of activiteiten alleen kunnen worden

doorgevoerd, na advies of goedkeuring van de

cliëntenraad.

De cliëntenraad richt zich met haar recht op inspraak

echt op het welzijn van de bewoners.

Hierbij heeft zij verschillende rollen en functies. Zo is

de cliëntenraad de antenne van klachten en wensen

van u en uw medebewoners en kan zij die bespreken

met het management, om gezamenlijk te werken aan

oplossingen. Maar de cliëntenraad is ook een adviseur

voor het management. Afhankelijk van het onderwerp

en de impact op Domus Magnus wordt hier op lokaal of

centraal niveau samengewerkt.

Zo werken we als cliëntenraden samen met het

management van Domus Magnus, om ervoor te zorgen

dat u als bewoner de zorg krijgt die is afgesproken en

aansluit bij wat de bewoners willen!

Het coronavirus en de risico’s voor de bewoners,

verpleegprocessen, het verhogen van de kwaliteit van

zorg in de breedste zin, dit zijn allemaal onderwerpen

die de cliëntenraad bespreekt met het management

van Domus Magnus.

De afgelopen maanden hebben wij dit ook allemaal via

video of beeldbellen met elkaar kunnen bespreken.

Zo past niet alleen de wet zich aan, maar ook de manier

en de techniek waarmee wij met elkaar samenwerken!

Wilt u meer weten wat de cliëntenraad voor u als

bewoner kan betekenen, vraagt u dan gerust uw

locatiemanager voor de contactgegevens. Wilt u meer

weten over de rol van de centrale cliëntenraad, dan kunt

een mail sturen naar info@domusmagnus.com.

Martijn Brand

Voorzitter CCR Domus Magnus


E6 Sint Jozefpaviljoen Domus Magnus

Even Voorstellen

Wat vind jij leuk aan je werk?

Mijn werk is afwisselend en dynamisch, ook

wel heel druk. Geen dag is hetzelfde. Mijn

werk is op zeer veel verschillende terreinen dat

maakt de baan aantrekkelijk. Naast de grote

betrokkenheid die je voor je locatie moet hebben

als locatiemanager dien je ook ondernemend te zijn.

Dat ondernemerschap ligt mij erg goed en vind ik

misschien wel het meest leuke van mijn baan.

Wat is je leeftijd?

Ik ben 60 jaar.

Waar woon je?

Ik woon in Schoonhoven.

Marielle van Bork

stelt zich voor:

Wat is je functie?

Mijn functie is locatiemanager.

Wat houdt je functie in?

Als locatiemanager ben ik verantwoordelijk voor alle

processen binnen de locatie. Daarnaast ben ik het

gezicht van de locatie, zorg ik voor de bezetting van

zowel bewoners, zorghotel als personeel. Tevens

vertegenwoordig ik Het Sint Jozefpaviljoen binnen

Gouda, de verschillende netwerken en binnen

Domus Magnus. Naast dit alles ben ik ook financieel

verantwoordelijk voor een gezonde locatie.

Hoelang werk je al bij Domus Magnus?

Ik ben bijna 8 jaar aan het werk binnen Domus

Magnus.

Wat is er leuk aan jouw woonplaats?

Schoonhoven is de zilverstad in het Groene hart.

Het is een echt vestingstadje onderdeel van de

gemeente Krimpenerwaard. Het ligt aan de Lek.

Je kunt in Schoonhoven en daaromheen erg leuk

wandelen. Als je door het centrum loopt lijkt de

tijd stil te hebben gestaan. Er zijn geen stoepen,

iedereen loopt gewoon op straat. Daarnaast heeft

Schoonhoven veel gezellige terrassen en leuke

winkels. Ik vind het met name een leuke plaats

vanwege de prachtige ligging, midden in de natuur.

Wat zijn je hobby’s?

Ik ben gek op zeilen, lezen, wandelen, sporten en

foto-borduren.

Wist u dat……

… ik sinds 3 jaar op een zeilend schip woon samen

met mijn man?


Sint Jozefpaviljoen Domus Magnus 7

E

Even Voorstellen

Hoelang werk je al bij Domus Magnus?

Ik werk bijna 6 jaar binnen Domus Magnus.

Wat vind jij leuk aan je werk?

Ik ben dol op koken en het gastheerschap. Daarnaast

vind ik contact met de bewoners en hun familie erg

leuk en geniet hier dagelijks van. Ik hou van af en toe

een beetje dollen, maar bied ook een luisterend oor

als dat nodig is.

Wat is je leeftijd?

MMmm moet ik echt eerlijk zijn? Anders lieg ik er 10

jaar vanaf. Ik ben 46 jaar.

Waar woon je?

Ik woon in Dordrecht.

Ivo Vermaas stelt zich voor:

Wat is je functie?

Ik ben de chefkok.

Wat houdt je functie in?

Mijn functie houdt in dat ik verantwoordelijk ben

voor alle eetmomenten op de dag. Ik doe de menu

planning en bestellingen. Mijn doel is om zoveel

mogelijk te luisteren naar wat de bewoners lekker

vinden en naar hun smaak te koken. Ook ben ik

verantwoordelijk voor de gastvrouwen, gastheren,

koks en afwassers.

Wat is er leuk aan jouw woonplaats?

Eigenlijk ben ik een Brabander, maar woon nu al 25

jaar in Dordrecht. Het is een zeer oude stad met

mooie monumentale panden. Ik loop bijna dagelijks

een uur langs de rivieren en havens. En we hebben

natuurlijk de bevers in de Biesbosch. Mijn eigen huis

is 110 jaar oud en was vroeger een arbeidershuis.

Wat zijn je hobby’s?

Normaal sport ik 5 keer in de week. Daarnaast hou

ik ook van lezen, geschiedenis, koken en bakken

natuurlijk.

Wist u dat……

...ik soms ook rustig en stil kan zijn?


G8 Sint Jozefpaviljoen Domus Magnus

Gouda

In deze rubriek willen we jullie graag wat meer vertellen

over de stad Gouda. Deze editie gaan we het hebben

over het ontstaan van de stad.

Gouda is ontstaan in de 1139 bij de monding van de

Gouwe in de Hollandse IJssel. De nederzetting werd

snel van grote betekenis. De monding van de Gouwe

werd uitgebreid tot haven. De stad profiteerde vooral

van de drukke binnenvaart tussen Vlaanderen en

Holland. In 1272 kreeg Gouda stadsrechten van graaf

Floris V van Holland. Volgend jaar vieren we dat Gouda

750 jaar stadsrechten heeft! In 1350 zijn we begonnen

met het aanleggen van de stadssingels. Zo hebben we

de fluwelensingel, de Blekerssingel, de Kattensingel

en de Turfsingel. Binnen deze singels vind je de oude

binnenstad van Gouda.

In de middeleeuwen ontwikkelde Gouda zich tot

een belangrijk handels- en nijverheidscentrum. Veel

inwoners werkten in de verschillende bierbrouwerijen

die de stad rijk was. Goudse lakens, Goudse pijpen en

Gouds aardewerk werden ook geëxporteerd en genoten

grote nationale en internationale bekendheid. Gouda

werd de vijfde stad van Holland.

IIn memoriam

Nu is Gouda een kleine stad omringt door de grote

steden Den Haag, Rotterdam en Utrecht. De stad

heeft een centrale ligging, namelijk midden in Het

Groene Hart. Voor toeristen staat Gouda bekend om

Kaarsjesavond, de Kaasmarkt en het kenmerkende

stadhuis midden in het centrum van Gouda.

Hopelijk kunnen we binnenkort een kijkje nemen in de

oude binnenstad zodat u ook in het echt de schoonheid

van Gouda kunnen ervaren!

Even Voorstellen

We namen deze periode afscheid van:

Meneer Scherpenzeel - 6 november 2020

Mevrouw de Boer - 10 november 2020

Meneer Oskam - 19 november 2020

Meneer Blok - 20 december 2020

Meneer Huyzer - 25 december 2020

Meneer van Vlaanderen - 6 januari 2021

Meneer Groot - 18 januari 2021

Waar je ook bent, ‘k zou ‘t niet weten.

Niet in afstand of tijd te meten.

Maar ik heb je bij me,

diep in mij,

Daarom ben je zo dichtbij.

– Toon Hermans –


Sint Jozefpaviljoen Domus Magnus 9

RRecept van Ivo

Deze keer heeft Ivo een lekker Indisch recept uitgekozen uit het kookboek

van de kleindochter van mevrouw Timmer!

Rendang voor 6 pers

Voor de boemboe:

• 1 ui

• 2 teen knoflook

• 2 kemirienoten

• 1 theelepel koenjit

• 3 rode lombok of

3 theelepels sambal

• Een vierde trassi blokje

Overige ingrediënten:

• 2 schijfjes laos

• 1 theelepel laos

• 1 stengel sereh

• 500 gr magere runderriblappen

• Peper en zout naar smaak

• 1 theelepel tamarinde

• 1 theelepel gula djawa

• 1 salamblad

• Blikje Kokosmelk

Bereidingswijze:

• Snij de riblappen in kleine blokjes

• Pel ui knoflook en verwijder steeltjes van lombok. Kneus de schijfjes Laos.

• Knip bovenste gedeelte van sereh en kneus en knoop de stengel.

• Maak boemboe door de ingrediënten van boemboe in foodprocessor fijn te hakken.

• Fruit dit mengsel aan in archide olie en roer de laos ,sereh en salamblad op laatst erdoor.

• Voeg de riblappen toe en bak al omscheppend gaar.

• Peper en zouten en voeg de tamarinde, gula djawa en kokosmelk erdoor.

• Geheel minimaal 2 a 3 uur al omscheppend op laag vuur sudderen tot vlees mals en droog gekookt is.

• Vlees is gaar als het mals is je kan nog kokosmelk toevoegen naar smaak.


10 Sint Jozefpaviljoen Domus Magnus

Activiteiten Agenda

Heeft u ook weer zo een zin om lekker naar buiten te gaan en meer van de

omgeving te zien? We hebben een leuk en divers aanbod aan activiteiten

op de planning, denk hierbij aan:

• Langs bij de kaasboerderij

• Stadswandeling door Gouda met een gids

• Naar het openluchtmuseum in Arnhem

• Bezoek aan de Punselie fabriek

• Koffiedrinken op het terras

• Bezoek aan de Sint Janskerk

Helaas moeten we nog even wachten totdat het RIVM aangeeft dat

we deze leuke activiteiten weer mogen doen. Tot die tijd staan alle

medewerkers van het Sint Jozefpaviljoen binnen voor u klaar!


Sint Jozefpaviljoen Domus Magnus 11

T

Terugblik activiteiten

De afgelopen paar maanden waren helaas niet zoals we gehoopt hadden. Corona heeft een hoop roet door het eten

gegooid. Gelukkig hebben we met elkaar ons best gedaan om alsnog leuke activiteiten te organiseren!

Sinterklaasfeest

Op 4 december hebben we het grote kinderfeest ook naar Het Sint Jozefpaviljoen gehaald. Sinterklaas had voor alle

bewoners een pakje met een gedicht achter gelaten. Onder het genot van heerlijk snoepgoed hebben we met elkaar

cadeautjes uit gepakt.

Muziek middag

Normaal gesproken hebben we elke vrijdagmiddag een mooi concert op de locatie waarbij we kunnen genieten van

prachtige livemuziek. Helaas kan dit nu niet door Corona, als alternatief wilde meneer Oort wel een paar plaatjes

draaien. Zo konden we toch nog met elkaar van de muziek genieten!


12 TSint Jozefpaviljoen Domus Magnus

Terugblik

Kerst decoratie maken

Als voorbereiding op de kerstdagen hebben we gezellig

kerstdecoratie gemaakt voor op de kamers van de

bewoners. Zo hebben we zelf wat gezelligheid in huis

gehaald! Het was een gezellige middag en het resultaat

mag er ook zeker zijn.

Nieuwjaarsborrel

Om het jaar goed te beginnen heeft de eerste

nieuwjaarsborrel plaatsgevonden. We begonnen de

avond met een nieuwjaarstoespraak van Mariëlle,

daarna hebben we geproost op een mooi nieuw

jaar. Ook was er een leuke quiz met als grote

winnaar meneer Oort, hij had 0 fout en ging er met

de prijs vandoor!

Domus Magnus Centrumlocatie

Marathon 11a

1213 PG Hilversum

T: +31 (0)85-0645910

E: info@domusmagnus.com

W: www.domusmagnus.com

More magazines by this user
Similar magazines