Domus Magnus Sterrenschans maart april 2021

stichtingmeo1

Sterreschans

DDe Sterreschans Nieuws

MAART/APRIL 2021

V Voorwoord

De maanden maart en april staan weer voor de

deur. De lente komt eraan en we kunnen buiten

gaan genieten van de zon. Omdat we veel binnen

hebben moeten zitten lijkt het heel lang geleden

dat we van de zon hebben kunnen genieten.

Het activiteitenteam probeert het

activiteitenaanbod zo normaal mogelijk door

te laten gaan. Dat valt niet altijd mee zoals

bijvoorbeeld bij een concert. We moeten dan

op zoek gaan naar creatieve ideeën. Omdat

‘live’ concerten niet mogelijk zijn kunnen we

gebruik maken van concerten op de televisie. Het

activiteitenteam zoekt de mooiste concerten voor

u op waarvan u kunt genieten. Hopelijk kunnen de

‘live’ concerten in deze maanden weer doorgaan.

Op 4 en 5 april is het dit jaar Pasen. Pasen valt dit

jaar vroeg. Vorig jaar heeft de paasbrunch niet

plaats kunnen vinden door de lockdown die toen

was. We gaan er van uit dat de paasbrunch voor de

bewoners zeker door gaat. Met familie erbij is nog

onzeker.

Ik wens u in de komende twee maanden veel

activiteitenplezier toe! Als u ideeën en/of wensen

hebt dan hoor ik het graag.

Namens team Sterreschans,

Daniëlle Beckers

Coördinator Welzijn

Nieuwjaarsdiner

Wel, niet, wel, niet......er is lang twijfel geweest

of het nieuwjaardiner door kon en mocht gaan

op 8 januari 2021. Op 6 januari 2021 was de

Sterreschans officieel ‘coronavrij’ verklaard. Dat

hield in dat bewoners uit quarantaine mochten.

Wat was dat een verademing voor iedereen.

Daarom werd er besloten om op 8 januari wel

het nieuwjaarsdiner door te laten gaan. Er werd

daardoor een moment gecreëerd waarbij alle

bewoners elkaar weer konden zien in een sfeer van

gezelligheid, ontspanning en genieten.

De kok had een fantastisch 7-gangen diner bereid.

Elke gang werd geserveerd door de leidinggevenden

inclusief de locatiemanager. Iedereen genoot er

zichtbaar van.

Op deze manier heeft de Sterreschans een positieve

start gemaakt in het nieuwe jaar. Hopelijk wordt

het alleen nog maar positiever!


N2 Sterreschans Domus Magnus

Nieuws vanuit de directie

Na sneeuw en ijs kijken we uit naar het voorjaar

De natuur laat zich niet leiden. Wie had gedacht dat we

na al die jaren deze winter te maken zouden krijgen met

zulke strenge vorst en zo bijzonder veel sneeuwval. Het

leverde prachtige plaatjes en uitzichten op, waarvan

de bewoners vanachter de ramen zichtbaar mee

genoten. Eindelijk een reden waarom binnen blijven een

stuk minder erg was, dan de reden van de afgelopen

maanden; het coronavirus.

Vaccineren is gestart

Na lang wachten, was het moment eindelijk daar. In

januari konden de eerste zorgmedewerkers zich melden

voor een vaccinatie. Daarmee komt het einde van het

coronatijdperk wat dichterbij. We zijn alweer ruim

een jaar verder nadat de eerste coronabesmetting in

Nederland kwam en durven nu pas voorzichtig weer

vooruit te kijken. Ook Domus Magnus heeft het virus

niet kunnen ontwijken. De locaties die nauwelijks tot

geen besmettingen hebben gekend zijn slechts op één

hand te tellen. We keken dan ook reikhalzend uit naar

het vaccineren, want wie wil er nu niet dat ‘het normale

leven’ langzaamaan weer terugkeert? Zodoende is

intern de campagne ‘Samen tegen corona’ uitgerold, om

het vaccineren onder de medewerkers aan te moedigen.

Bewoners

Toen op 26 januari ook de eerste bewoners van onze

eerste locatie, Villa Molenenk, gevaccineerd werden,

voelde dat al helemaal als een mijlpaal. Alle ellende die

een corona uitbraak op locatie met zich meebrengt,

hopen we vanaf nu daarmee voorgoed van ons weg

te houden. Helaas hebben de bewoners van de andere

locaties nog flink geduld moeten opbrengen, voordat

ook zij in aanmerking kwamen voor het vaccin. Laten

we hopen dat de zon straks letterlijk en figuurlijk weer

voor ons allemaal gaat schijnen!

‘Wij laten ons

vaccineren.

Jij toch ook?’

samen tegen corona


Sterreschans Domus Magnus 3

N

Nieuws vanuit de directie

Start samenwerking met Novicare

Tot eind vorig jaar had Domus Magnus een eigen

behandelteam met Specialisten Ouderengeneeskunde

in dienst. Dit team werkt multidisciplinair samen met

de huisarts. De huisarts is bij Domus Magnus het eerste

aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de algemene

geneeskundige zorg. Wanneer de zorgzwaarte de

huisartsgeneeskundige zorg overschrijdt, is de expertise

van een Specialist Ouderengeneeskunde (SO), als

medebehandelaar of consultant, noodzakelijk.

Al geruime tijd probeerde Domus Magnus, helaas

zonder succes, het behandelteam met Specialisten

Ouderengeneeskunde uit te breiden. Dit was van groot

belang om de landelijke spreiding te blijven garanderen.

De krapte op de arbeidsmarkt maakte het lastig om

het team compleet te krijgen. Per 1 december 2020

is Domus Magnus daarom de samenwerking met

Novicare gestart. Met ingang van deze datum faciliteren

zij op iedere locatie een Specialist Ouderengeneeskunde

en overkoepelend een medisch secretariaat.

Ter voorbereiding op deze samenwerking zijn er intern

een aantal werkprocessen aangepast. Dit heeft u

wellicht ook gemerkt aan onder andere wijzigingen

rond het gedragsspreekuur en het multidisciplinair

overleg. Of doordat de psychologen nu ook volgens de

regiostructuur zijn ingedeeld. Inmiddels is de transitie

van een eigen behandelteam naar een behandelteam

van Novicare volbracht, het implementatieplan

afgerond en afscheid genomen van de projectmanager

die dit begeleid heeft. Ook heeft er een tussentijdse

evaluatie plaatsgevonden van de werkprocessen.

We gaan er vanuit met deze samenwerking een

toekomstbestendige stap te realiseren.

PREZO audits uitgesteld

Domus Magnus streeft de hoogste kwaliteit van zorg en welzijn na. Daarvoor leggen we

verantwoording af aan instanties als de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) en het

Zorginstituut Nederland. Het kwaliteitsinstituut Perspekt beoordeelt ons sinds 2014 door

middel van een onafhankelijke externe audit met een Gouden Prezo. Zorginstellingen

kunnen een zilveren of gouden keurmerk behalen afhankelijk van de resultaten van de

toetsing door een onafhankelijk auditteam. Na het verkrijgen van een keurmerk worden zij

tussentijds getoetst om te bepalen of zij nog steeds terecht het keurmerk mogen dragen.

Om de drie jaar wordt deze audit in zijn geheel herhaald.

In oktober 2020 zijn zodoende de locaties Koetshuys Erica, De Boschstede, De Sterreschans, Klein Engelenburg en Villa

Molenenk bezocht voor de PREZO-audit. De auditoren gaven naar aanleiding van deze bezoeken een positief advies. Dit

betekent dat deze vijf locaties het gouden keurmerk behouden. Door de coronamaatregelen is het eind vorig jaar niet

gelukt om alle locaties tegelijk te toetsen, wat eerder de bedoeling was. De toetsing verloopt daarom in delen, dus dat

betekent dat de andere 12 locaties nog een audit in februari en maart 2021 konden verwachten.

Door de coronamaatregelen die begin dit jaar van kracht waren, is in overleg met het auditbureau besloten om deze

geplande audits tot nader order niet door te laten gaan. Uiteraard plannen we zodra de situatie dit toelaat alsnog de

audits in en hopen we rond of na de zomer van 2021 de audits af te ronden.


4 Sterreschans Domus Magnus

Nieuws vanuit de directie

Telefooncentrale centrumlocatie

In januari 2021 is het hoofdkantoor verhuisd

van Haarlem naar de centrumlocatie te

Hilversum. Met deze verhuizing is een wijziging

aangebracht in de telefooncentrale van

Domus Magnus. Wanneer men het algemene

telefoonnummer belt, hoeft men niet te

wachten om een medewerker aan de telefoon

te krijgen. De beller krijgt een keuzemenu

te horen, waardoor men nog sneller bij de

juiste medewerker of afdeling terechtkomt.

Om naar een locatie te kunnen telefoneren,

moet u via dit nummer echter wel nog altijd

doorverbonden worden door een medewerker.

Zodoende communiceren we al een flink aantal

jaren alleen naar bewoners, hun directe familieleden of contactpersonen en vaste leveranciers wel de telefoonnummers

waarmee men rechtstreeks bij de locatie uitkomt. Zo worden de locaties niet gestoord door de overige

telefoongesprekken en kunnen zij zich concentreren op de zorg en het welzijn van de bewoners. Mocht u als betrokkene

van één van onze bewoners dus de locatie willen bereiken, dan adviseren wij het directe telefoonnummer van de

locatie op te slaan in uw telefoon. Omdat u anders in het keuzemenu van de centrumlocatie belandt.

Medewerkerstevredenheid Onderzoek

Eind vorig jaar hebben alle medewerkers

van Domus Magnus een oproep

ontvangen om deel te nemen aan een

medewerkerstevredenheid onderzoek (MTO).

Door middel van dit jaarlijkse onderzoek,

uitgevoerd door branchevereniging Actiz,

achterhalen we de mening van onze

collega’s. Deze is voor ons heel belangrijk,

omdat we streven naar het behoud van

vakkundige medewerkers. Begin dit jaar

hebben we de rapportages ontvangen, welke

afgelopen tijd geanalyseerd zijn en gedeeld

met de individuele locaties. Ten opzichte

van de vorige meting in 2019 vertonen de

uitkomsten slechts minimale afwijkingen.

Bijzonder en mooi om te zien dat dit heftige coronajaar, dat uiterst zwaar is geweest voor de medewerkers, niet direct

van invloed is op de tevredenheid. Daar zijn we trots op!


Sterreschans Domus Magnus 5

Nieuws vanuit de centrale cliëntenraad

Vanaf 1 juli

2020 geldt de

vernieuwde Wet

Medezeggenschap

Cliënten Zorginstellingen

(Wmcz2018).

In deze wet is de medezeggenschap voor de mensen die

deze zorg ontvangen hernieuwd vormgegeven. Deze

medezeggenschap wordt doorgaans georganiseerd

via een zogenaamde cliëntenraad, omdat de mensen

die zorg ontvangen het vaak moeilijk vinden om aan

te geven wat zij willen -of wanneer ze dat wel kunnenhiervoor

geen of onvoldoende gehoor vinden.

De cliëntenraad is er om deze mensen een stem te

geven en op te komen voor hun belangen.

Binnen het zorgconcern Domus Magnus heeft

bijna iedere locatie een lokale cliëntenraad, die de

belangen van de bewoners van die specifieke locatie

behartigt. Daarnaast is er een centrale cliëntenraad

geformeerd, die zich bezig houdt met concern brede

of locatie overstijgende vraagstukken. Hierbij gaat

het hoofdzakelijk over beleidsmatige zaken, die

alle -of minimaal de meerderheid- van de locaties

aangaan. Hierbij heeft de cliëntenraad advies en

instemmingsrecht, wat inhoudt dat bepaalde zaken,

wijzigingen of activiteiten alleen kunnen worden

doorgevoerd, na advies of goedkeuring van de

cliëntenraad.

De cliëntenraad richt zich met haar recht op inspraak

echt op het welzijn van de bewoners.

Hierbij heeft zij verschillende rollen en functies. Zo is

de cliëntenraad de antenne van klachten en wensen

van u en uw medebewoners en kan zij die bespreken

met het management, om gezamenlijk te werken aan

oplossingen. Maar de cliëntenraad is ook een adviseur

voor het management. Afhankelijk van het onderwerp

en de impact op Domus Magnus wordt hier op lokaal of

centraal niveau samengewerkt.

Zo werken we als cliëntenraden samen met het

management van Domus Magnus, om ervoor te zorgen

dat u als bewoner de zorg krijgt die is afgesproken en

aansluit bij wat de bewoners willen!

Het coronavirus en de risico’s voor de bewoners,

verpleegprocessen, het verhogen van de kwaliteit van

zorg in de breedste zin, dit zijn allemaal onderwerpen

die de cliëntenraad bespreekt met het management

van Domus Magnus.

De afgelopen maanden hebben wij dit ook allemaal via

video of beeldbellen met elkaar kunnen bespreken.

Zo past niet alleen de wet zich aan, maar ook de manier

en de techniek waarmee wij met elkaar samenwerken!

Wilt u meer weten wat de cliëntenraad voor u als

bewoner kan betekenen, vraagt u dan gerust uw

locatiemanager voor de contactgegevens. Wilt u meer

weten over de rol van de centrale cliëntenraad, dan kunt

een mail sturen naar info@domusmagnus.com.

Martijn Brand

Voorzitter CCR Domus Magnus


6 Sterreschans Domus Magnus

CConcertagenda

Concert

maart

Vrijdag 5 maart Lapanouse Music: nog onbekend 15.30

Vrijdag 12 maart Roel Goedhart 15.30

Vrijdag 19 maart Deshima Duo 15.30

Vrijdag 26 maart Lapanouse Music: nog onbekend 15.30

Concert

april

Vrijdag 2 april Lapanouse Music: nog onbekend 15.30

Vrijdag 9 april Lapanouse Music: nog onbekend 15.30

Vrijdag 16 april *SMIH: nog onbekend 15.30

Vrijdag 23 april Nog onbekend 15.30

Vrijdag 30 april Frederic Voorn 15.30

* SMIH = Stichting Muziek In Huis


Sterreschans Domus Magnus 7

C

Concertagenda Uitgelicht

Vrijdag 12 maart Roel Goedhart

‘Hij speelt altijd de sterren van de hemel’, ‘Zijn performance is fantastisch

om naar te kijken’ en ‘Hij laat zijn muziek spreken’. Een paar citaten over

gitarist Roel Goedhart; een veelzijdig, getalenteerd gitarist. Van klassiek

en volksmuziek tot theater en pop. Als solist of begeleider, elektrisch

of akoestisch, uitvoerend en creërend. Als allround professional in de

gitaarmuziek staat Roel open voor projecten in verschillende muziekstijlen.

Roel Goedhart (1987) begon als 7-jarig jochie met gitaarspelen. Hij had

de smaak al snel te pakken en bleek een waar talent. Na het vwo was een

professionele opleiding tot gitarist een logische stap. Roel behaalde in 2011 zijn bachelor klassiek gitaar bij Lydia

Kennedy aan het Conservatorium van Amsterdam. In 2013 volgde een master bij Enno Voorhorst aan het Koninklijk

Conservatorium in Den Haag.

Voortdurend zocht Roel naar verbreding en verdieping. Hij volgde masterclasses bij onder anderen Fabio Zanon,

Sabrina Vlaskalic, Thomas Müller-Pering en Scott Tennant. Daarnaast verbrede hij zijn horizon in de stijlen pop, jazz

en flamenco. Roel groeide uit tot een breed opgeleide, gemotiveerde gitarist die geliefd is bij een breed publiek.

Roel beschikt over een schat aan ervaring.

Vrijdag 19 Maart Deshima Duo

Het Deshima Duo bestaat uit Gideon Nelissen (viool) en Natsuko Tamaru (piano).

De naam “Deshima” is afkomstig van het eiland Deshima in Japan waar 400 jaar

geleden voor het eerst handel plaatsvond tussen Japan en Nederland. Na 400 jaar

krijgt deze verbinding opnieuw gestalte door de muziek van dit multiculturele

duo. Het Deshima Duo treedt in Nederland al enkele jaren succesvol op met

klassieke en moderne kamermuziek. Ze zijn geselecteerd om te spelen in diverse

concertseries en op festivals. Het Deshima Duo heeft een gevarieerd repertoire

van barok tot en met tangomuziek. De arrangementen zijn veelal van eigen hand.

Vrijdag 30 April Frederic Voorn

Frederic Voorn is op verschillende muzikale gebieden actief. Hij is concertpianist

en componist. Hij schrijft artikelen voor diverse muziekbladen, dirigeert drie koren

en heeft programma’s gemaakt voor Radio 4, waaronder zijn eigen programma

Pianisten uur, dat 12 jaar lang iedere zaterdag werd uitgezonden. Als pianist

heeft Frederic Voorn op vier continenten concerten gegeven en hij speelt zowel op

moderne als op historische instrumenten.

Frederic Voorn geeft regelmatig masterclasses in Amerika, Canada, Indonesië

en Rusland en was jurylid bij verschillende concoursen, zoals het 8e Concours

International de Piano Adilia Alieva in Gaillard, Frankrijk en het 5e Geelvinck

Fortepiano Competition in Amsterdam.

Als componist is Frederic Voorn sinds 2005 actief en zijn werk, voor diverse bezettingen geschreven, wordt regelmatig

uitgevoerd. Frederic Voorn studeerde piano aan de conservatoria van Amsterdam en Utrecht bij Jan Marisse Huizing, Jan

Wijn en bij Hakon Austbö. Na het behalen van het diploma Uitvoerend Musicus vervolgde hij zijn studie in Londen bij

Peter Feuchtwanger en in Moskou bij Lev Naumov en Youri Levin. Frederic Voorn woont in Amsterdam, is getrouwd en

heeft twee zonen.


8 Sterreschans Domus Magnus

Nieuws

Welkom bewoners

Van harte welkom!

2-2-2021 Dhr. Beck

9-2-2021 Dhr. Roelofs

IIn memoriam

We namen deze

periode afscheid van:

18-12-2020 Mw. Wessels

23-12-2020 Mw. Kerstjens

25-12-2020 Mw. Meerman

02-01-2021 Dhr. Janssen

26-01-2021 Mw. Vlamings

09-02-2021 Dhr. Broekhoff

AActiviteiten maart

Activiteiten Agenda

Dinsdag 2 maart Kerkdienst door pastoor Bomers 15.30 Symphonie

Zondag 7 maart Bioscoopfilm 15.00 Symphonie

Zondag 21 maart Afternoon tea 15.00 Restaurant

Activiteiten april

Zondag 4 april Bioscoopfilm 15.00 Symphonie

Dinsdag 6 april Kerkdienst door pastoor Bomers 15.30 Symphonie

Zondag 18 januari Afternoon tea 15.00 Restaurant


Sterreschans Domus Magnus 9

AActiviteiten programma Muze

Maandag

10.00 uur Koffie-/ theemoment De Muze

10.30 uur Krant bespreken De Muze

11.00 uur Natuuractiviteit De Muze

15.00 uur Koffie-/ theemoment De Muze

15.30 uur Zingt u mee? De Muze

Dinsdag

10.00 uur Koffie-/ theemoment De Muze

10.30 uur Krant bespreken De Muze

11.00 uur Bakactiviteit De Muze

15.00 uur Koffie-/ theemoment De Muze

15.30 uur Spellenmiddag/bewegen De Muze

Woensdag

10.00 uur Koffie-/ theemoment De Muze

10.30 uur Krant bespreken De Muze

11.00 uur Creatieve ochtend (oneven week) De Muze

11.00 uur bewegen (even week) De Muze

15.00 uur Koffie-/ theemoment De Muze

15.30 uur Tekenen & Schilderen De Muze

Donderdag

10.00 uur Koffie-/ theemoment De Muze

10.30 uur Krant bespreken De Muze

11.00 uur Gezelschapsspel De Muze

15.00 uur Koffie-/ theemoment De Muze

15.30 uur Handverzorging/massage De Muze


10 Sterreschans Domus Magnus

V

Vervolg activiteiten programma Muze

Vrijdag

10.00 uur Koffie-/ theemoment De Muze

10.30 uur Krant bespreken De Muze

11.00 uur Groen & Bleoem De Muze

15.30 uur Concert Symphonie

Zaterdag

10.00 uur Koffie-/ theemoment De Muze

10.30 uur Krant bespreken De Muze

11.00 uur Bewegen op muziek De Muze

15.00 uur Koffie-/ theemoment De Muze

15.30 uur Recreatieve/beweeg activiteit De Muze

Zondag

10.00 uur Koffie-/ theemoment De Muze

10.30 uur Eucharistieviering op TV De Muze

15.00 uur Koffie-/ theemoment De Muze

15.30 uur

Gezelschapsspel of ‘muziek luisteren

vanuit uw luie stoel’

De Muze

R

Restaurant/Symphonie

Maandag

11.00 uur Gezelschapsspel Restaurant

13.30 uur Bewegen Symphonie

14.30 uur Koffie/ thee moment Restaurant

15.00 uur Brei café

(alle handwerk mogelijk) Restaurant

Dinsdag

11.00 uur Geheugentraining Restaurant

14.30 uur Creatieve middag Restaurant

Woensdag

11.00 uur Sjoelen Symphonie

11.00 uur Wandelen Restaurant

15.00 uur Tekenen en schilderen Bibliotheek

15.00 uur Kunst en Cultuur Symphonie

Donderdag

11.00 uur Natuur uur Symphonie

13.30 uur Bewegen Symphonie

14.30 uur Biljart Symphonie

Vrijdag

11.00 uur Bloemschikken Restaurant

15.30 uur Concert Symphonie

Zaterdag

15.00 uur Handverzorging Kapsalon


Sterreschans Domus Magnus 11

A

Activiteiten Agenda Uitgelicht

Zondag 21maart en 18 april: Afternoon tea

Komt u genieten van een heerlijke afternoon tea. Gonnie Koolen zal

deze middag voor u organiseren. Laat u zich verwennen, terwijl u kunt

genieten van de muziek op de achtergrond.

Aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Donderdag 18 maart & 15 april:

Gespreksgroep o.l.v. Paulien Hagers

De gespreksgroep vindt plaats in de bibliotheek. Dit wordt begeleid

door Paulien Hagers. Paulien heeft hiervoor cursussen gevolgd om

gespreksgroepen te kunnen begeleiden. De onderwerpen kunnen

uiteenlopend zijn. Het kan gaan over de laatste actualiteiten in het

nieuws tot aan persoonlijke onderwerpen. U bent van harte welkom!

Tijd: 15.00 uur

Waar: Symphonie

Zondag 4 april en maandag 5 april:

1 e Paasdag en 2 e Paasdag

Op 1e Paasdag ontvangt de activiteitenbegeleidster u

vanaf 10.00 uur bij de Muze. Een heerlijk kop koffie/thee

en iets lekkers staat voor u klaar. Om 10.30 uur is er de

mogelijkheid de Eucharistieviering (op de televisie) bij

te wonen. Van 12.00 tot 14.00 uur zal de keuken van de

Sterreschans een Paasbrunch organiseren. U ontvangt hierover

binnenkort een brief.

Op 2e Paasdag ontvangt de activiteitenbegeleidster u vanaf

10.00 uur in de Muze. Een heerlijk kop koffie/thee en iets

lekkers staat voor u klaar. In de middag wordt er een extra

Paasafternoon tea georganiseerd in het restaurant.

De afternoontea begint om 15.00 uur.


12 TSterreschans Domus Magnus

Terugblik

Domus Magnus Centrumlocatie

Marathon 11A

1213 PG Hilversum

T: +31 (0)85-0645910

E: info@domusmagnus.com

W: www.domusmagnus.com

More magazines by this user
Similar magazines