domus_magnus Hendrickszhuys maart april 2021

stichtingmeo1

H

Het Hendrickszhuys

MAART/APRIL 2021

Het Hendrickszhuys Nieuws

V Voorwoord

Ondanks deze coronaperiode en

het koude weer ervaar ik dat we

het goed hebben.

Afgelopen vrijdag was een mooi

voorbeeld. Bijna alle bewoners

en medewerkers waren in

de tuin aanwezig, voor een

winterse Afternoon-tea. Dikke

jassen aan en voor iedereen een

plaid om warm te blijven. De

huisgemaakte glühwein, maakte

het winterse gevoel compleet.

Een zorghotelgast droeg een

gedicht voor uit eigen werk,

we luisterden naar sfeervolle

muziek en genoten van warme

hapjes. Een saamhorigheid die

we zo enorm koesteren.

Langzaamaan kijken we uit naar

het voorjaar en de zomer met

heerlijke zonnige dagen, waarbij

we hopelijk de familie weer

welkom kunnen heten in onze

fijne tuin.

Lieve groet,

Linda Fokke

Locatiemanager

Gedicht Labyrint

Kom je me zoeken,

Als ik mijn weg

In mijn labyrint vergeet.

Kom je me zoeken,

Als ik verdwaal

En van mijn bestaan niets meer weet.

Kom je me zoeken,

Als ik ga rennen,

Weg van gedachten

Die mij omringen.

Kom je me zoeken,

Als ik vanbinnen,

Verdwaal in de woorden

Die ik wil zingen.

Kom je me zoeken,

Als ik alleen loop,

Verdwaal in het spoor

Tussen de mensen.

Kom je me zoeken,

Als ik mij verlies,

In wat ik zou willen wensen.

Kom je me zoeken,

Dan laat ik mij vinden

En sla ik niet meer op de vlucht.

Dan kijken we samen

Hoe de aarde nog draait,

En doorheen alle zwaarte, zacht zucht.

Vlieg met me mee,

Naar de zon, naar het licht

En hoger dan mensen ooit kunnen

komen.

Want als ik jou hand voel, in die van

mij,

Dan voel ik het leven

Weer in mij stromen.

Ik zal het nooit zeggen,

Maar ik heb je nodig,

Meer dan de zuurstof

Die ik ademen moet.

Ik zal het nooit zeggen,

Maar jij bent diegene,

Waarop ik meer leef

Dan mijn stromende bloed.

Jij bent voor mij belangrijker,

Dan alles wat ik weet,

Dus ben jij, mijn houvast,

Als ik mijzelf, langzaam aan,

Verlies en vergeet.

Geschreven door Sien Bleys


2 Het Hendrickszhuys Domus Magnus

Nieuws vanuit de directie

Na sneeuw en ijs kijken we uit naar het voorjaar

De natuur laat zich niet leiden. Wie had gedacht dat we

na al die jaren deze winter te maken zouden krijgen met

zulke strenge vorst en zo bijzonder veel sneeuwval. Het

leverde prachtige plaatjes en uitzichten op, waarvan

de bewoners vanachter de ramen zichtbaar mee

genoten. Eindelijk een reden waarom binnen blijven een

stuk minder erg was, dan de reden van de afgelopen

maanden; het coronavirus.

Vaccineren is gestart

Na lang wachten, was het moment eindelijk daar. In

januari konden de eerste zorgmedewerkers zich melden

voor een vaccinatie. Daarmee komt het einde van het

coronatijdperk wat dichterbij. We zijn alweer ruim

een jaar verder nadat de eerste coronabesmetting in

Nederland kwam en durven nu pas voorzichtig weer

vooruit te kijken. Ook Domus Magnus heeft het virus

niet kunnen ontwijken. De locaties die nauwelijks tot

geen besmettingen hebben gekend zijn slechts op één

hand te tellen. We keken dan ook reikhalzend uit naar

het vaccineren, want wie wil er nu niet dat ‘het normale

leven’ langzaamaan weer terugkeert? Zodoende is

intern de campagne ‘Samen tegen corona’ uitgerold, om

het vaccineren onder de medewerkers aan te moedigen.

Bewoners

Toen op 26 januari ook de eerste bewoners van onze

eerste locatie, Villa Molenenk, gevaccineerd werden,

voelde dat al helemaal als een mijlpaal. Alle ellende die

een corona uitbraak op locatie met zich meebrengt,

hopen we vanaf nu daarmee voorgoed van ons weg

te houden. Helaas hebben de bewoners van de andere

locaties nog flink geduld moeten opbrengen, voordat

ook zij in aanmerking kwamen voor het vaccin. Laten

we hopen dat de zon straks letterlijk en figuurlijk weer

voor ons allemaal gaat schijnen!

‘Wij laten ons

vaccineren.

Jij toch ook?’

samen tegen corona


Het Hendrickszhuys Domus Magnus 3

Nieuws vanuit de directie

Start samenwerking met Novicare

Tot eind vorig jaar had Domus Magnus een eigen

behandelteam met Specialisten Ouderengeneeskunde

in dienst. Dit team werkt multidisciplinair samen met

de huisarts. De huisarts is bij Domus Magnus het eerste

aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de algemene

geneeskundige zorg. Wanneer de zorgzwaarte de

huisartsgeneeskundige zorg overschrijdt, is de expertise

van een Specialist Ouderengeneeskunde (SO), als

medebehandelaar of consultant, noodzakelijk.

Al geruime tijd probeerde Domus Magnus, helaas

zonder succes, het behandelteam met Specialisten

Ouderengeneeskunde uit te breiden. Dit was van groot

belang om de landelijke spreiding te blijven garanderen.

De krapte op de arbeidsmarkt maakte het lastig om

het team compleet te krijgen. Per 1 december 2020

is Domus Magnus daarom de samenwerking met

Novicare gestart. Met ingang van deze datum faciliteren

zij op iedere locatie een Specialist Ouderengeneeskunde

en overkoepelend een medisch secretariaat.

Ter voorbereiding op deze samenwerking zijn er intern

een aantal werkprocessen aangepast. Dit heeft u

wellicht ook gemerkt aan onder andere wijzigingen

rond het gedragsspreekuur en het multidisciplinair

overleg. Of doordat de psychologen nu ook volgens de

regiostructuur zijn ingedeeld. Inmiddels is de transitie

van een eigen behandelteam naar een behandelteam

van Novicare volbracht, het implementatieplan

afgerond en afscheid genomen van de projectmanager

die dit begeleid heeft. Ook heeft er een tussentijdse

evaluatie plaatsgevonden van de werkprocessen.

We gaan er vanuit met deze samenwerking een

toekomstbestendige stap te realiseren.

PREZO audits uitgesteld

Domus Magnus streeft de hoogste kwaliteit van zorg en welzijn na. Daarvoor leggen we

verantwoording af aan instanties als de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) en het

Zorginstituut Nederland. Het kwaliteitsinstituut Perspekt beoordeelt ons sinds 2014 door

middel van een onafhankelijke externe audit met een Gouden Prezo. Zorginstellingen

kunnen een zilveren of gouden keurmerk behalen afhankelijk van de resultaten van de

toetsing door een onafhankelijk auditteam. Na het verkrijgen van een keurmerk worden zij

tussentijds getoetst om te bepalen of zij nog steeds terecht het keurmerk mogen dragen.

Om de drie jaar wordt deze audit in zijn geheel herhaald.

In oktober 2020 zijn zodoende de locaties Koetshuys Erica, De Boschstede, De Sterreschans, Klein Engelenburg en Villa

Molenenk bezocht voor de PREZO-audit. De auditoren gaven naar aanleiding van deze bezoeken een positief advies. Dit

betekent dat deze vijf locaties het gouden keurmerk behouden. Door de coronamaatregelen is het eind vorig jaar niet

gelukt om alle locaties tegelijk te toetsen, wat eerder de bedoeling was. De toetsing verloopt daarom in delen, dus dat

betekent dat de andere 12 locaties nog een audit in februari en maart 2021 konden verwachten.

Door de coronamaatregelen die begin dit jaar van kracht waren, is in overleg met het auditbureau besloten om deze

geplande audits tot nader order niet door te laten gaan. Uiteraard plannen we zodra de situatie dit toelaat alsnog de

audits in en hopen we rond of na de zomer van 2021 de audits af te ronden.


4 Het Hendrickszhuys Domus Magnus

Nieuws vanuit de directie

Telefooncentrale centrumlocatie

In januari 2021 is het hoofdkantoor verhuisd

van Haarlem naar de centrumlocatie te

Hilversum. Met deze verhuizing is een wijziging

aangebracht in de telefooncentrale van

Domus Magnus. Wanneer men het algemene

telefoonnummer belt, hoeft men niet te

wachten om een medewerker aan de telefoon

te krijgen. De beller krijgt een keuzemenu

te horen, waardoor men nog sneller bij de

juiste medewerker of afdeling terechtkomt.

Om naar een locatie te kunnen telefoneren,

moet u via dit nummer echter wel nog altijd

doorverbonden worden door een medewerker.

Zodoende communiceren we al een flink aantal

jaren alleen naar bewoners, hun directe familieleden of contactpersonen en vaste leveranciers wel de telefoonnummers

waarmee men rechtstreeks bij de locatie uitkomt. Zo worden de locaties niet gestoord door de overige

telefoongesprekken en kunnen zij zich concentreren op de zorg en het welzijn van de bewoners. Mocht u als betrokkene

van één van onze bewoners dus de locatie willen bereiken, dan adviseren wij het directe telefoonnummer van de

locatie op te slaan in uw telefoon. Omdat u anders in het keuzemenu van de centrumlocatie belandt.

Medewerkerstevredenheid Onderzoek

Eind vorig jaar hebben alle medewerkers

van Domus Magnus een oproep

ontvangen om deel te nemen aan een

medewerkerstevredenheid onderzoek (MTO).

Door middel van dit jaarlijkse onderzoek,

uitgevoerd door branchevereniging Actiz,

achterhalen we de mening van onze collega’s.

Deze is voor ons heel belangrijk, omdat we

streven naar het behoud van vakkundige

medewerkers. Begin dit jaar hebben we de

rapportages ontvangen, welke afgelopen

tijd geanalyseerd zijn en gedeeld met de

individuele locaties. Ten opzichte van de vorige

meting in 2019 vertonen de uitkomsten slechts

minimale afwijkingen. Bijzonder en mooi om

te zien dat dit heftige coronajaar, dat uiterst zwaar is geweest voor de medewerkers, niet direct van invloed is op de

tevredenheid. Daar zijn we trots op!


Het Hendrickszhuys Domus Magnus 5

Nieuws vanuit de centrale cliëntenraad

Vanaf 1 juli

2020 geldt de

vernieuwde Wet

Medezeggenschap

Cliënten Zorginstellingen

(Wmcz2018).

In deze wet is de medezeggenschap voor de mensen die

deze zorg ontvangen hernieuwd vormgegeven. Deze

medezeggenschap wordt doorgaans georganiseerd

via een zogenaamde cliëntenraad, omdat de mensen

die zorg ontvangen het vaak moeilijk vinden om aan

te geven wat zij willen -of wanneer ze dat wel kunnenhiervoor

geen of onvoldoende gehoor vinden.

De cliëntenraad is er om deze mensen een stem te

geven en op te komen voor hun belangen.

Binnen het zorgconcern Domus Magnus heeft

bijna iedere locatie een lokale cliëntenraad, die de

belangen van de bewoners van die specifieke locatie

behartigt. Daarnaast is er een centrale cliëntenraad

geformeerd, die zich bezig houdt met concern brede

of locatie overstijgende vraagstukken. Hierbij gaat

het hoofdzakelijk over beleidsmatige zaken, die

alle -of minimaal de meerderheid- van de locaties

aangaan. Hierbij heeft de cliëntenraad advies en

instemmingsrecht, wat inhoudt dat bepaalde zaken,

wijzigingen of activiteiten alleen kunnen worden

doorgevoerd, na advies of goedkeuring van de

cliëntenraad.

De cliëntenraad richt zich met haar recht op inspraak

echt op het welzijn van de bewoners.

Hierbij heeft zij verschillende rollen en functies. Zo is

de cliëntenraad de antenne van klachten en wensen

van u en uw medebewoners en kan zij die bespreken

met het management, om gezamenlijk te werken aan

oplossingen. Maar de cliëntenraad is ook een adviseur

voor het management. Afhankelijk van het onderwerp

en de impact op Domus Magnus wordt hier op lokaal of

centraal niveau samengewerkt.

Zo werken we als cliëntenraden samen met het

management van Domus Magnus, om ervoor te zorgen

dat u als bewoner de zorg krijgt die is afgesproken en

aansluit bij wat de bewoners willen!

Het coronavirus en de risico’s voor de bewoners,

verpleegprocessen, het verhogen van de kwaliteit van

zorg in de breedste zin, dit zijn allemaal onderwerpen

die de cliëntenraad bespreekt met het management

van Domus Magnus.

De afgelopen maanden hebben wij dit ook allemaal via

video of beeldbellen met elkaar kunnen bespreken.

Zo past niet alleen de wet zich aan, maar ook de manier

en de techniek waarmee wij met elkaar samenwerken!

Wilt u meer weten wat de cliëntenraad voor u als

bewoner kan betekenen, vraagt u dan gerust uw

locatiemanager voor de contactgegevens. Wilt u meer

weten over de rol van de centrale cliëntenraad, dan kunt

een mail sturen naar info@domusmagnus.com.

Martijn Brand

Voorzitter CCR Domus Magnus


6 Het Hendrickszhuys Domus Magnus

Activiteiten Agenda

Agenda maart

Maandag 1 maart Breien en puzzelen 15.00

Nationale

complimentendag

Dinsdag 2 maart Bewegen met fysio 11.30

Dinsdag 2 maart Koersbal 15.00

Woensdag 3 maart

verhaal/gedicht/

geheugengym

15.00

Donderdag 4 maart Culturele middag 15:15

Vrijdag 5 maart

Afternoon-tea met

muziek

15.00

Zaterdag 6 maart Filmmiddag of spelletjes 15.00

Zondag 7 maart Huiskamerconcert 12.00

Maandag 8 maart Breien en puzzelen 15.00

Dinsdag 9 maart Bewegen met fysio 11.30

Dinsdag 9 maart Beautymiddag 15.00

Woensdag 10 maart

verhaal/gedicht/

geheugengym

15.00

Donderdag 11 maart Culturele middag 15.00

Vrijdag 12 maart

Afternoon-tea met

livemuziek

15.00

Zaterdag 13 maart Filmmiddag of spelletjes 15.00

Zondag 14 maart Huiskamerconcert 12.00

Maandag 15 maart Breien en puzzelen 15.00

Dinsdag 16 maart Bewegen met Fysio 11.30

Dinsdag 16 maart Teken en Schilderatelier 15.00

Woensdag 17 maart Verhaal/gedicht 15.00

Agenda maart vervolg

Boomfeestdag

Donderdag 18 maart Culturele middag 15.00

Vrijdag 19 maart

Pannenkoekendag

Afternoon-tea met

livemuziek

pianist Rob Stoop

15.00

Zaterdag 20 maart Filmmiddag of spelletjes 15.00

Lente

Zondag 21 maart Huiskamerconcert 12.00

Internationale

Poeziedag

Maandag 22 maart Breien en puzzelen 15.00

Dinsdag 23 maart

Bewegen met fysio

11.30

u

Dinsdag 23 maart Bakken 15.00

Woensdag 24 maart Verhaal/gedicht 15.00

Dag van de muziek

Donderdag 25 maart Culturele middag 15.00

Zaterdag 27 maart Filmmiddag of spelletjes 15.00

Zondag 28 maart Huiskamerconcert 12.00

Pesach

Maandag 29 maart Breien en puzzelen 15.00

Dinsdag 30 maart

Bewegen met fysio

Dinsdag 30 maart Bloemschikken Pasen 15.00

Woensdag 31 maart

Verhaal/gedicht/

geheugengym

15.00

Maandag, dinsdag, donderdag bewegen om 11.30 uur.

De concerten op de zondagochtend zijn tot nader bericht gecanceld.


Het Hendrickszhuys Domus Magnus 7

A

Activiteiten Agenda

Agenda april

Donderdag 1 april Culturele middag 15.00

Vrijdag 2 april

Goede vrijdag

Afternoon-tea met

livemuziek

optreden Harald Veenstra

15.00

Zaterdag 3 april Paaseieren beschilderen 15.00

Zondag 4 april Huiskamerconcert 12.00

1ste Paasdag

Maandag 5 april

Paaslunch

Paaskoffie

2de Paasdag Paasquiz 15.00

Dinsdag 6 april Bewegen met fysio 11.30

Dinsdag 6 april Beautymiddag 15.00

Woensdag 7 april

Verhaal/gedicht/

geheugengym

15.00

Donderdag 8 april Culturele middag 15.00

Vrijdag 9 april

Vrijdag 9 april

Afternoon-tea met

livemuziek

Optreden gitarist Roel

Goedhart

15.00

Zaterdag 10 april Filmmiddag of spelletjes 15.00

Zondag 11 april Huiskamerconcert 12.00

Maandag 12 april Breien en puzzelen 15.00

Dinsdag 13 april Bewegen met fysio 11.30

Het Hendrickszhuys

is jarig!

Woensdag 14 april

Feestelijke programma!

Verhaal/gedicht/

geheugengym

15.00

Donderdag 15 april Culturele middag 15.00

Agenda april vervolg

Ramadam

Vrijdag 16 april

Afternoon-tea met

livemuziek

15.00

Zaterdag 17 april Filmmiddag of spelletjes 15.00

Zondag 18 april Huiskamerconcert 12.00

Maandag 19 april Breien en puzzelen 15.00

Dinsdag 20 april Bewegen met fysio 11.30

Dinsdag 20 april Teken en Schilderatelier 15.00

Woensdag 21 april

Verhaal/gedicht/

geheugengym

15.00

Donderdag 22 april Culturele middag 15.00

Dag van de aarde

Vrijdag 23 april Afternoon-tea 15.00

Koningspelen

Zaterdag 24 april Filmmiddag of spelletjes 15.00

Zondag 25 april Huiskamerconcert 12.00

Maandag 26 april Breien en puzzelen 15.00

Dinsdag 27 april

Koningsdag 2021

Woensdag 28 april

Koningsdagprogramma

Verhaal/gedicht/

geheugengym

15.00

Donderdag 29 april Culturele middag 15.00

Dag van de dans

Vrijdag 30 april Afternoon-tea 15.00

Maandag, dinsdag, donderdag bewegen om 11.30 uur.

De concerten op de zondagochtend zijn tot nader bericht gecanceld.


8 Het Hendrickszhuys Domus Magnus

Activiteiten Agenda uitgelicht

In maart staan de activiteiten in het teken van ‘beeldende kunst’

Het schilderatelier onder leiding van Jacomina van Loon, zal plaatsvinden op

dinsdag 16 maart aanvang 15.00 uur.

Lucebert: Orpheus en de dieren

Onder voorbehoud speelt pianist Rob Stoop piano tijdens de Afternoon-tea om

15.15 uur op vrijdag 19 maart.

Onder voorbehoud kunt u In de maanden maart/april een interessant

college volgen ‘Vrouwen in de kunst’ volgen. Deze colleges vinden plaats op

donderdagmiddag aanvang 15.15 uur. We zullen u bij doorgang nog nader

informeren over de exacte data.

Collegereeks Vrouwen in de Kunst door studentdocente Dido de Wolf Oud Geleerd

Jong Gedaan presenteert de collegereeks Vrouwen in de Kunst, toegankelijk voor

alle geïnteresseerden.

Deze reeks bestaat uit vier opzichzelfstaande colleges. Het eerste college heeft

de titel ‘De Eerste Kunstenaressen’, we zullen kijken naar kunstenaressen in de

Middeleeuwen en de Renaissance. Wie waren deze kunstenaressen? Hoe konden

zij, ondanks dat het niet gebruikelijk was, toch kunst maken?

Tijdens het tweede college “Gouden Vrouwen en Impressionisten” zal ik u

vertellen over deze kunststromingen en hoe het voor vrouwelijke kunstenaars was om in deze tijd kunst te vervaardigen.

Was de Gouden Eeuw wel een gouden eeuw voor kunstenaressen?

Het derde college “Kunstenaressen in Dada en De Stijl” richt zich op vernieuwende kunststromingen en waarom juist

in deze stromingen veel kunstenaressen zijn. Wat maakte Dada een stroming waar veel kunstenaressen onderdeel van

waren?

Tijdens vierde college “Radicale Kunstenaressen”, kijken we naar kunstenaressen van na De Tweede Wereldoorlog en

de daaropvolgende feministische golf. Waar verzetten deze kunstenaressen zich tegen? En hoe uitten zij hun politieke

ideeën zich in hun kunstwerken?


Het Hendrickszhuys Domus Magnus 9

In april staan de activiteiten in het teken van ‘Holland’

Onder voorbehoud opreden door Harald Veenstra op vrijdag 2 april tijdens

de Afternoon-tea aanvang 15.15 uur. Harald brengt een Nederlandstalig

liedjesprogramma.

Pasen in Het Hendrickszhuys

Zaterdag 3 april: Paaseieren beschilderen aanvang 15.00 uur.

Zondag 4 april 1ste Paasdag: Concert en Speciale Paaslunch.

Maandag 5 april 2de Paasdag: Paaskoffie in de ochtend en

Paasquiz s ’middags.

Onder voorbehoud zal op vrijdag 9 april voor u optreden gitarist Roel Goedhart

tijdens de afternoon-tea aanvang 15.15 uur.

Dinsdag 13 april - 3de verjaardag Het Hendrickszhuys

Samen met bewoners en het team vieren we de 3de verjaardag van ons prachtige huis en maken er een feestelijke

dag van. We informeren u op een later moment hoe het programma er uit gaat zien.

Het schilderatelier onder leiding van Jacomina van Loon, zal plaatsvinden op dinsdag 20 april aanvang 15.00 uur.

Dinsdag 27 april Koningsdag 2021. Het programma is afhankelijk van de

richtlijnen op het moment van Koningsdag. We zullen u nader informeren.


T10 Het Hendrickszhuys Domus Magnus

Terugblik

Op 23 december een speciaal moment.

De documentaire over ons huis tijdens

de eerste lockdown werd uitgezonden

op TV. Ter informatie: ‘Zie je me, hoor je

me’ is nog te zien via 2doc op NPO start.

Kerstdagen in

Het Hendrickszhuys

Samen met bewoners brengen we de locatie in

kerstsfeer

Er worden schitterende kerststukjes gemaakt!


Het Hendrickszhuys Domus Magnus 11

T

Terugblik

Feestelijk Diner in kerstsfeer op

dinsdag 15 december.

Een foto sfeerimpressie.

Bewoners kijken via het grote

scherm naar een toespraak van

de directieleden. Ook familieleden

hebben van te voren een mooie

boodschap opgenomen via een

filmpje en werd uitgezonden op

deze avond. Dit was ontroerend en

hartverwarmend in deze moeilijke

tijd. Een prachtig idee en gebaar van

onze afdeling communicatie!

Huisgemaakte tulbanden op 1ste kerstdag, gebakken door Linda Fokke. Aan de trap hangen alle

kaartjes ontvangen door de actie ‘kaartje voor ouderen’. Wat een mooie nationale actie.


12 Het Hendrickszhuys Domus Magnus

Terugblik

De kou trotseren om even samen

met onze jongste vrijwilliger

buiten een kopje koffie te drinken.

Kaan studeert en ooit wil hij arts

worden. Kaan is al meer dan een jaar

enorm trouw op zondagochtenden

aanwezig om een handje te helpen.

Wij zijn heel blij met jonge mensen

zoals Kaan!

En dan ineens is de tuin bedekt met een dun laagje sneeuw.

Spelletjes komen regelmatig uit de kast! De afgelopen tijd hebben veel nieuwe spelletjes gekocht en het valt reuze in de

smaak! Wat een mooie spelletjeskast!


Het Hendrickszhuys Domus Magnus 13

TTerugblik Sjoelen blijft leuk!!

Het grote nieuwe Ganzenbordspel!

Eindelijk de puzzel is af!

En bloemschikken blijft een groot succes!

Ook tijdens onze beweegochtenden

is er veel aandacht voor sport en spel.

Het ballontennis is een favoriete

bezigheid van vele bewoners. Op de

foto mw. Meijaard in actie.

De tekenlessen van Jacomina van Loon stonden in het teken van ‘licht’.

Op de foto mw. Bouma geconcentreerd bezig met het maken een mooie tekening.


14 Het Hendrickszhuys Domus Magnus

T

Terugblik

Concerten via digitale

Live registratie

Concert in kerstsfeer door de ‘Amsterdamse snaren’ vanuit de studio van pianiste Marianne Selleger. Foto links is gemaakt

vanuit Het Hendrickszhuys, foto rechts is gemaakt via de Skype vanuit de studio en geeft het beeld weer van de bewoners

in onze Salon.

Live registratie vanuit het Koninklijk

conservatorium. Door violiste Lilian Haug.

Live-registratie van de Diva Dichtbij.

N

Nieuws

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat het personeel

inmiddels is ingeënt. Ook de bewoners zullen binnenkort

tegen het Coronavirus gevaccineerd worden.

Fysiotherapeut Frank

van Looij en zijn

vrouw zijn de trotse

ouders geworden van

een tweeling. Frank

trakteerde deze leuke

mini beschuitjes met

blauwe muisjes op

onze locatie.

Onze locatiemanager Linda Fokke tijdens de vaccinatie.


Het Hendrickszhuys Domus Magnus 15

VVervolg nieuws

Wij zijn trots u te kunnen melden dat we

nieuwe leerlingen hebben aangenomen

in Het Hendrickszhuys. U zult binnenkort

kennismaken met alle 5. We wensen

Sharifa, Jennifer, Malou, Yasmina,

Jette, Denise, Tosin en Najib een leuke,

vruchtbare en leerzame tijd.

De leerlingen op de foto met kwaliteitsverpleegkundige Britt de Groot

en Linda Fokke.

Marga aan het woord

De zorg is altijd in beweging en inzichten en richtlijnen

veranderen in de loop van de tijd. Naast de zorg aan onze

bewoners vinden wij het daarom ook belangrijk om tijd

te nemen om onze kennis te vergroten, op te frissen en

op de hoogte te zijn van de nieuwste richtlijnen. Eén

manier om dit doen is wij door met en van elkaar te leren.

We zijn begonnen om eens in de maand een ziektebeeld

nader onder de loep te nemen. Door het bespreken van

casuïstiek en een PowerPointpresentatie die de algemene

kennis opfrist gaan wij dan dieper op het betreffende

ziektebeeld in. Door algemene kennis direct te kunnen

toetsen aan het verhaal van een van onze bewoners zijn

begrippen en bepaald gedrag beter te begrijpen, door hier

met elkaar over te praten, ervaringen uit te wisselen en

de meest recente inzichten te bespreken komen wij tot de

beste zorg voor u en uw naaste.

Nu we in de lockdown zitten doen we dit in kleine

groepjes, alleen de collega’s die op de dag aanwezig

zijn, nemen deel aan de bespreking. We kunnen veel

leren van elkaars kennis en kunde, de meer ervaren

collega’s hebben delen hun ervaringen met beginnend

beroepsbeoefenaars. Maar andersom geldt weer dat

onze leerlingen en stagiaires ook weer hun ervaringen

opdoen tijdens verschillende stages en les krijgen volgens

de laatste inzichten op school en deze delen met hun

begeleiders op de werkvloer. Onze scholingsmiddagen

worden, onder andere, ondersteund door onze psycholoog

Lony.

We zijn heel enthousiast over deze mooie ontwikkeling

binnen ons team.

Marga Koster-Sedney, coördinator zorg

De Cliëntenraad van Het Hendrickszhuys

De cliëntenraad bestaat uit de volgende leden: Mw. Elly

Toorenaar, Mw. Henny Bouma, Mw. Marijke Verberne, Mw.

Brinkman, Mw. Lindeman, Karin de Vries [karinmdevries@

gmail.com] en locatiemanager Linda Fokke. U krijgt nader

bericht over de volgende bijeenkomst.

U kunt dit via de mail laten weten via:

a.bruel@domusmagnus.com

Deze krant is samengesteld door Alexandra Bruel. Mocht

u vragen of suggesties hebben, dan kunt u mij aanspreken

of een mail sturen.

Tot slot, wij zijn op zoek naar vrijwilligers die met onze

bewoners willen wandelen of willen ondersteunen

tijdens activiteiten. Kent u misschien iemand in uw

omgeving of heeft interesse om dit zelf te doen?

Oproep: Indien u in het bezit bent van leuke oude

gebruiksvoorwerpen, die herinneringen oproepen bij onze

doelgroep, dan kunt u zich richten tot:

a.bruel@domusmagnus.com


16 Het Hendrickszhuys Domus Magnus

Recept van de chefkok

Luchtig pannenkoekje met verse aardbeien en slagroom,

een lekker verwenontbijtje

Ingrediënten

• 100 gr zelfrijzend bakmeel

• 100 ml karnemelk

• 1 ei

• 1 eetlepel suiker

• Handje verse aardbeien

• 100 ml slagroom (opgeklopt)

Bereiding:

• Zeef het bakmeel in een kom en voeg de karnemelk, suiker en ei toe.

• Klop met een garde of mixer door elkaar.

• Verhit een pan en smelt hier wat boter of margarine in.

• Schep hoopjes van het beslag in de pan en bak 2 à 3 minuten aan een zijde, als er belletjes en gaatjes ontstaan dan

kun je pannenkoeken omkeren

• Bak ook de andere zijde lichtbruin.

• Halveer de aardbeien.

• Serveer de pannenkoekjes met de slagroom en verse aardbeien.

Eet smakelijk!

Dieter Mlcoch

chef kok

Aanvangstijden gezamenlijke eet en

drink momenten in Het Hendrickszhuys

Ontbijt: Tussen 8.00 uur en 10.00 uur

Koffie:

Aanvang 10.45 uur

Lunch: Aanvang 13.00 uur

Thee:

Borrel:

Diner:

Aanvang 15.15 uur

Aanvang 17.00 uur

Aanvang 18.00 uur

Domus Magnus Centrumlocatie

Marathon 11a

1213 PG Hilversum

T: +31 (0)85-0645910

E: info@domusmagnus.com

W: www.domusmagnus.com

More magazines by this user
Similar magazines