26.02.2021 Views

Recyclepro NL 01 2021

Platform over recycling, afvalmanagement & milieu

Platform over recycling, afvalmanagement & milieu

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

JAARGANG 2 I NUMMER 1 2021 I FEBRUARI - MAART

RecyclePR

PLATFORM OVER RECYCLING, AFVALMANAGEMENT & MILIEU

RECYCLEPRO.NL

RecyclePR

Dossier zeven en breken

Nieuwe directeur

Afvalfonds Verpakkingen

Brand meester

Pag. 28 - 29


Material Handling

Groot Overeem 7

NL-3927 GH Renswoude

T +31(0)318 745 740

F +31(0)318 575 177

www.tbkgroup.com

info@tbkgroup.com


Van der Spek Vianen uw betrouwbare partner

in op- en overslag, verkleinen, zeven, breken,

wassen en scheiden van uw producten.

OOK

VOLLEDIG

ELEKTRISCH

LEVERBAAR

RECYCLING

WWW.VANDERSPEK.NL


Bodemvervuiling

is een

keuze

Zoekt u een specialist die u kan helpen

bij het voorkomen van bodemvervuiling?

RvB Groep begeleidt ondernemers bij ontwerp, vergunning,

projectmanagement en uitvoering. Wij hebben jarenlange

ervaring bij het realiseren van dit soort oplossingen van klein

tot groot.

Neem contact met ons op:

088 - 78 68 500

info@rvbgroep.nl

rvbgroep.nl

Vraag naar onze specialist!


UITGAVE

1

VOORWOORD

Op de goede weg?

Het Planbureau voor de Leefomgeving publiceerde onlangs een kritisch rapport over de Nederlandse vorderingen om in 2050 een volledig

circulaire economie te hebben. De waarnemingen uit de eerste ‘Integrale Circulaire Economie Rapportage’ die werd aangeboden aan staatssecretaris

Stientje van Veldhoven liegen er niet om. Het komt er op neer dat de circulaire economie in Nederland maar langzaam op gang

komt. Het gebruik van grondstoffen daalt nog niet, de Nederlandse consumptie vereist steeds meer land in het buitenland en zes van de zeven

nationale doelen voor afval worden niet gehaald.

Toch zijn er ook lichtpuntjes. Een deel van de economie is al wel al als circulair aan te merken. Zo is op zes procent van de bedrijven dal circulair

en is Nederland kampioen recyclen van Europa. Maar de voortgang is nog erg bescheiden of stagneert zelfs, zo concludeert het Planbureau.

“Het aandeel circulaire bedrijven in het totaal neemt af en het recyclen dreigt vooral te blijven hangen in de productie van plastic bermpaaltjes.”

Dus is ander beleid nodig, wil Nederland de eigen ambitie halen om in 2050 volledig circulair te zijn. Het Planbureau adviseert de regering

om meer ‘drang en dwang’ in te zetten en tussentijdse concrete streefcijfers te bepalen om verder te komen. Oplopende heffingen op vervuiling

kunnen bijvoorbeeld helpen, regels zoals het verplicht gebruiken van een bepaald percentage gerecycled materiaal en meer helderheid over

welke materialen er allemaal in producten zitten.

Deze editie van RecyclePro laat zien dat de afval- en recyclingbranche de handschoen wel degelijk oppakt. Tal van bedrijven innoveert en

ontwikkelt dat het een lieve lust is. Het scheiden van afval gebeurt daardoor steeds effectiever en efficiënter en het aandeel verspilling loopt

branche breed terug. De nieuwe directeur van het Afvalfonds Verpakkingen roept producenten in andere sectoren bovendien op om dezelfde

verantwoordelijkheid te gaan nemen als de verpakkingsindustrie.

Steeds meer bedrijven zetten in op elektrificatie van hun machinepark en producenten van machines denken daarin graag mee. Tel daarbij de digitalisering

van de logistieke keten op, waardoor vervoerders en verwerkers van grondstoffen steeds beter weten wat, waar en hoeveel we samen aan

grondstoffen gebruiken, en je kunt niet anders concluderen dat de afval- en recyclingbranche voorop loopt in het streven volledig circulair te worden.

Daar waar de sector in het verleden nog als vies en conservatief werd weggezet is er in de afgelopen jaren hard gewerkt om dat imago flink op

te poetsen. Het rapport van het PBL laat zien dat andere sectoren best eens wat vaker bij ‘ons’ te rade mogen gaan. Dan durf ik er gerust iets

op te verwedden dat het vervolgrapport, dat over twee jaar zal verschijnen een stuk positiever zal zijn.

Veel leesplezier!

Armand Landman


RecyclePR

PLATFORM OVER RECYCLING, AFVALMANAGEMENT & MILIEU

recyclepro.nl

Jaargang 2 • Nummer 1 2021

Verschijnt driemaandelijks

RecyclePR

Verantwoordelijke uitgever

Schatbeurderlaan 6

Postbus 249, 6000 AE Weert

31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

Vestiging België

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4,

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

Eindredactie

Armand Landman

Redactieteam

BRBS, Valérie Couplez, Ton van der Giessen, Armand

Landman, Jan Mol, Pieter de Mos, Peter Voolstra

Bladmanager

Kevin Desender

k.desender@louwersmediagroep.be

08

14

Rishie Ramadhin

r.ramadhin@louwersmediagroep.nl

Secretariaat

Manuela Depenbrock

Sandra Reijnders

Advertenties

https://www.wetransfer.com

Onder vermelding van naam en project

traffic@louwersmediagroep.nl

22

35

Abonnementsprijs

Nederland: € 54,00 per jaar excl. BTW

Buiten Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW

ABN Bank

IBAN NL78ABNA0490282067

BIC ABNANL2A

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. RecyclePro.

Informatie over abonnementen:

+31 495 45 00 95

Adreswijzigingen

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing naar:

Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode

geen schriftelijk bericht van opzegging

is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met

een jaar verlengd.

Doelgroep

Verspreiding vindt plaats via abonnementen en

via gerichte distributie in controlled circulation

aan sloopbedrijven, grote aannemers, recycling- en

afvalverwerkingsbedrijven, facilitymanagers, federaties,

overheden, bedrijven gespecialiseerd in sanering en de

belangrijkste toeleveranciers van de sector.

Vormgeving / Art-direction

studio@louwersmediagroep.nl

Drukwerk

Drukkerij Hendrix, Peer

‘Eigenlijk geen weegbrugproducent maar softwarebedrijf’ 8

‘De circulaire economie is zoveel meer dan recycling alleen’ 11

EU-belasting op niet gerecyclede plastic verpakkingen: een recyclingkans of budgetdoel? 12

DOSSIER ZEVEN EN BREKEN

Brekers worden complexer, maar kunnen steeds meer 14

Voor alle sectoren maatwerkoplossingen 18

Waarom een zeefmachine kopen als je er ook een kunt huren? 20

Pronar voorverkleiners zorgen voor grote capaciteit 22

Mobiele zeef-, breek- en windshiftinstallaties nodig? 26

Nieuwe zakkenshredder betrouwbare oplossing voor P+MD zakken 28

Collectieve opslag zuiveringsslib 31

De Pen: Afvalmarkt is Europees: stop de importheffing! 32

Stof te lijf met schuim 35

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder

uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding.

Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid

of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van

handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.


INHOUD

48 52

64

70 76

‘Gebruik grondstoffen daalt nauwelijks’ 36

Efficiëntie zorgt voor kostenbesparing en hogere producties 39

Specialist in perstechniek bestrijdt zowel water als vuur 48

‘Wij zijn techneuten, daar zit onze grootste kick’ 52

Hoogste stijging afvalstoffenheffingen in 26 jaar 55

Eerste 3D geprinte circulaire brug 56

‘Producentenverantwoordelijkheid mag ook voor andere sectoren gelden’ 58

‘Snellere transitie naar circulair plastic’ 61

Alle certificaten onder één dak 62

Binnen enkele seconden brand meester 64

Oplossing voor zwerfvuil en bijplaatsingen 68

Veelzijdig leverancier van uitrustingsstukken 70

‘Kan niet bestaat niet’ 74

Duizendpoot in de gehele grondstoffenketen 76

Recycle Partners 79

RecyclePR

RecyclePR

PLATFORM OVER RECYCLING, AFVALMANAGEMENT & MILIEU | RECYCLEPRO.NL

1

JAARGANG 2 I NUMMER 1 2021 I FEBRUARI - MAART

RecyclePR

PLATFORM OVER RECYCLING, AFVALMANAGEMENT & MILIEU

RecyclePR

Dossier zeven en breken

De BagRipper ® is een zakkenscheurder die

ingezet wordt in sterk geautomatiseerde

sorteerinstallaties voor de kwalitatieve

sortering van lichte huishoudelijke

verpakkingen.

(Beeld Rentec)

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

recyclepro.nl

Nieuwe directeur

Afvalfonds Verpakkingen

RECYCLEPRO.NL

Brand meester

Pag. 28 - 29


‘EIGENLIJK GEEN WEEGBRUGPRODUCENT

MAAR SOFTWAREBEDRIJF’

Toen Bas van Leijsen 25 jaar geleden Pfister Weegtechniek oprichtte veranderde hij de markt van wegen voorgoed. Nu hoopt hij dat kunstje

nog eens voorzichtig over te doen. Want Pfister is in zijn ogen meer dan een producent van weegbruggen. “Wij zijn een logistiek provider

waarmee we het verschil maken voor onze klanten.” Van Leijsen voorspelt op korte termijn het einde van papieren weeg- en vrachtbrieven.

Tekst Armand Landman | Beeld Pfister

Automatisering speelt al decennia lang een belangrijke

rol in de weegtechiek”, zegt oprichter

en directeur van Pfister Weegtechniek Bas van

Leijsen. “Toen ik Pfister 25 jaar geleden begon,

was het grote verschil tussen ons en de concurrentie

een flexibele tool met de naam WinWeigh. Wij

waren de eerste die zeiden dat het computerprogramma

Windows niet alleen nuttig was voor de

dienstverlenende sector en architecten, maar ook

voor de industrie. We werden toen voor gek verklaard.

Maar we hebben destijds wel al de basis

gelegd voor wat we nu nog steeds doen.”

De meeste weegsystemen draaien nu nog lokaal

op de computers of servers van de bedrijven die

weegbruggen gebruiken. Zo ook in de recyclingbranche.

“Je ziet nu dat er steeds meer behoefte

is om die informatie te ontsluiten naar een hoger

niveau: in de cloud dus,” stelt Van Leijsen. “Zodat

alle partijen waar onze directe klanten mee samen

werken ook toegang hebben tot die informatie.

Dat is waar we nu staan. Dus ook weegtechniek

wordt steeds meer software as a service waarbij

dashboarding en op tijd indicaties richting management

kunnen versturen veel belangrijker zijn

geworden. Alle hardware en devices worden van

ondergeschikt belang. En dat is ook de boodschap

die we aan de recyclingbranche willen meegeven.”

een chauffeur vertrekt, weegt, laadt of lost kun je

dat zien. Eventueel zelfs met een pushmelding.”

Van Leijsen en De Jong beseffen dat hun product

in de wereld van grondverzet en recycling een

kleine revolutie betekent. Van Leijsen: “Het is

natuurlijk een wereld waar nu nog veel met ratelende

printers en vrachtbrieven in viervoud in

weeghokjes wordt gewerkt. Maar 25 jaar geleden

zei ook iedereen dat wat wij deden niet kon. En

nu werkt iedereen zo. Ik merk ook dat vooral de

grote bedrijven een enorme honger hebben naar

transportdata. En als de grote bedrijven meegaan,

dan verwacht ik dat de rest van de branche volgt.”

De Jong: “De kans op fouten wordt nu een stuk

kleiner doordat iedereen tegelijkertijd met dezelfde

gegevens kan werken.”

Van Leijsen is van mening dat Pfister Weegtechniek

ook meer een softwarebedrijf is dan een

bedrijf dat weegbruggen produceert. “We gaan

van instrument-driven naar solution-driven. In

feite is de weegbrug – het traditionele product

– een onderdeel geworden van de total oplossing.

Onze rol is die van logistiek provider. Wij

maken logistieke software. En we knopen een

aantal devices op het terrein aan elkaar en maken

daar een logische schil van. De weegbrug

is slechts een klein element in het geheel.” ❚

‘Doel is dat alle betrokken partijen kunnen

inloggen in ons portaal en hun data

kunnen inzien’

Van Leijsen vertelt daarop dat Pfister Weegtechniek

op dit moment de laatste hand legt aan een pilotproject

met een belangrijke klant met de naam

‘DigitaalRijden’. “Dat staat op het punt om live te

gaan.” Pieter de Jong. Sales Director bij Pfister vult

aan: “DigitaalRijden houdt in dat we al het papierwerk

als het ware weg automatiseren. Iedereen kan

alle weeginformatie in real time op bijvoorbeeld zijn

telefoon inzien. Dat geldt voor de chauffeur van de

vrachtwagen, maar ook voor de afdeling planning

en de werknemers bij de weegbrug. Doel is dat alle

betrokken partijen kunnen inloggen in ons portaal

en hun data kunnen inzien. Op het moment dat

8 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


RecyclePR

RecyclePR

.NL 9

.nl


Kabelpelmachines | Kabelgranuleerinstallaties | Alligatorscharen

Rollensnijders | Schrootscharen | Sloopscharen | Schrootpersen

Autopersen | Shredders | Rotorscharen

www.bronneberg.nl | info@bronneberg.nl | +31 (0)492 59 19 00

5-DAAGSE OPLEIDING > 1, 8, 15, 22 & 29 JUNI 2021 | LA VIE UTRECHT & VIRTUELE BIJEENKOMSTEN

INCLUSIEF

excursiedag

bij AVR

Rotterdam

management

i.s.m.

Circulair

Afvalbeheer

en Beleid

www.sbo.nl/afval

71905_adv 197x130.indd 1 8-2-2021 16:48:40


‘DE CIRCULAIRE ECONOMIE

is zoveel meer dan recycling alleen’

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO), onderdeel van Euroforum, organiseert meerdere keren per jaar de opleiding Afval/

Grondstoffenmanagement. Hoofddocent Gilbert de Raad legt uit wat de opleiding inhoudt en voor wie deze bedoeld is.

Tekst Armand Landman | Beeld Renewi

De Raad is naast zijn docentschap voor SBO werkzaam

als Expert Circulaire Economie bij waste-toproduct

Renewi. Hij verdiepte zich in het afgelopen

decennium in de ins en outs van een wereld

waarin afval niet meer bestaat en brengt die kennis

samen met een keur aan gastdocenten geanimeerd

over op zijn leerlingen. Volgens De Raad

is de opleiding Afval/Grondstoffenmanagement

bedoeld en geschikt voor een brede doelgroep

binnen de afval- en recyclingbranche. “Over het

algemeen doen er veel mensen met een functie

bij de overheid mee. Gemeente- en provincieambtenaren

die af en toe van baan wisselen, maar ook

grote en kleine organisaties die zich bezighouden

met afvalmanagement en duurzaamheid zoals

Shell, ROCKWOOL en Omrin. Veel deelnemers zijn

nieuw in de branche en willen zich inwerken. Voor

hen is er heel veel te halen. Door de diversiteit van

de deelnemers zie je ook dat men heel veel van elkaar

leert. Dat krijgen we ook terug als feedback.”

Brede introductie

De vijfdaagse opleiding is “een brede introductie

in de afvalbranche”, zegt De Raad. “Er speelt momenteel

immers enorm veel. Tijdens de opleiding

komt wet- en regelgeving aan bod, DIFTAR, scheiding

van huishoudelijk afval maar ook het sluiten

van materiaalketens. En we gaan behoorlijk diep

in op het Europese en nationale wetgevingskader.

En we behandelen de spelers in de markt, zowel

de publieke als de commerciële. En we kunnen natuurlijk

ook niet om aanbesteden heen. Want de

afvalbranche is een echte aanbestedingsmarkt. Ik

ga in een dagdeel ook in op gedragsverandering.”

‘Met een aantal interventies kun je op 69,7%

komen. Dat klinkt mij een stuk reëler in

de oren dan 100%’

Juist omdat we als gehele maatschappij voor

enorme uitdagingen staan rondom klimaat, duurzaamheid

en circulariteit is het volgens De Raad

zo belangrijk dat professionals goed beslagen ten

ijs komen in hun dagelijks werk. “We proberen

daarom ook antwoorden te geven op vragen van

cursisten en gaan soms behoorlijk diep in op praktische

zaken die cursisten aandragen. Maar de

markt rondom afval en recycling is momenteel zo

in beweging en verandert zo snel dat de cursus bijna

iedere nieuwe editie moet worden aangepast

aan de actualiteit. Uiteindelijk betogen we deelnemers

ook te bewegen om afval hoger op de R-

ladder te krijgen en ze aan te zetten tot innovatie.”

Interventies

Misschien wel de grootste uitdaging is dat we in

Nederland hebben afgesproken dat onze economie

in 2050 volledig circulair is. Hoe denkt de

Expert Circulaire Economie over die doelstelling?

Is dat überhaupt haalbaar?

De Raad denkt van niet. “Volgens

de laatste inzichten is Nederland

nu voor 24,5% circulair. En met

een aantal interventies kun je

op 69,7% komen. Dat klinkt

mij een stuk reëler in de oren

dan 100%. En ik denk dat de

meeste van onze deelnemers er

net zo over denken. Kijk, jaarlijks

wordt er wereldwijd 100 biljoen

ton grondstoffen uit de grond gehaald.

8,6% daarvan wordt gerecycled.

Als we dat percentage voor

2032 weten te verdubbelen, dan

blijven we waarschijnlijk onder de 2

graden opwarming van de aarde. En

dat biedt perspectief, want een verdubbeling

van het recyclingpercentage wereldwijd

in 11 jaar tijd moeten we met

elkaar kunnen realiseren. Zeker met

alle innovaties die momenteel in de

recyclingbranche plaats vinden.

Nederland is daarin een koploper.

Daar staan we uitgebreid

bij stil in de opleiding. ❚ Hoofddocent en Expert Circulaire Economie, Gilbert de Raad.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

11


RECYCLINGKANS OF BUDGETDOEL?

EU-BELASTING OP NIET GERECYCLEDE

PLASTIC VERPAKKINGEN:

EEN RECYCLINGKANS OF BUDGETDOEL?

Per 1 januari 2021 heft de Europese Unie belasting op plastic verpakkingsafval dat niet wordt gerecycled. Deze maatregel komt voort uit het

herstelfonds, dat Europese landen die zwaar getroffen zijn door de coronapandemie moet helpen. De plasticbelasting is dus een financieel

instrument. Het is niet gebaseerd op meer recycling, maar op het dichten van een budgettekort.

Tekst Ton van der Giessen

Voor elk land is begroot wat de taks gaat opleveren. In Nederland is dat

196 miljoen euro per jaar en in België 187 miljoen euro per jaar (bron: Eurostat).

Onze inspanningen moeten naar mijn mening niet gericht zijn op

het behalen van deze gebudgetteerde bedragen, maar op het realiseren van

zoveel mogelijk gerecyclede verpakkingen. De vraag die bij mij opkomt, is

hoe we de plasticbelasting kunnen inzetten om dat te bereiken. Als lidstaten

de taks uit algemene middelen betalen, voelt niemand dit direct in zijn

portemonnee. De maatregel zal in dat geval weinig directe effecten hebben.

Ook het doorschuiven van de belasting naar producenten via de bestaande

EPR-systemen lijkt mij niet de juiste aanpak. Het gevolg daarvan

kan zijn dat producenten kiezen voor andere materiaalsoorten die, zoals

een recent rapport van TNO laat zien, ten opzichte van plastic verpakkingen

een aanzienlijke hogere milieubelasting (factor 2 - 3) met zich meebrengen.

‘Plastic is fantastic’, mits je er ook in de afvalfase verstandig mee omgaat.

Indirecte effecten van de plasticbelasting kunnen wél bijdragen aan een hoger

recyclingpercentage. De Europese taks kan een aanjager zijn van nieuwe

ideeën, met als gevolg dat de belastingafdracht afneemt. Ik noem enkele

voorbeelden. Verbreed het EPR-systeem naar bedrijfsmatige verpakkingen

en uniformeer de inzamelwijze van verpakkingsafval. Dit zorgt voor meer

duidelijkheid voor de consument, burger en ondernemer. Of nog beter: voer

een sorteerplicht in op recyclebaar afval, vóórdat het in een AVI belandt.

Sommige Europese landen brengen hun afval nog direct naar stortplaatsen.

Voor hen is de invoering van een taks op het storten een belangrijke eerste

stap om alternatieven te stimuleren. Per land zijn momenteel nog grote

verschillen waarneembaar, ondanks dat we tot één Europese Unie behoren.

Zodra recycled content in nieuwe producten verplicht is (naar verwachting in

2022), is het noodzakelijk dat er meer plastic afval bij een recycler wordt aangeboden.

Alleen dan ontstaat een balans tussen vraag en aanbod van recyclaat.

Laten we de vele miljoenen daarom gebruiken om recyclingkansen te vergroten

en niet om budgetdoelen te realiseren door de recyclingoptie af te kopen. ❚ Ton van der Giessen, CEO Van Werven.

12 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


00023599001 - B.L.W. Visser BV.indd 1 09-10-20 09:18

Recycling & Recovery

Eddy Eddy Current magneetscheiders scheiden ferro en en

non-ferro non-ferro metalen metalen uit uit grote bulk- en afvalstromen.

Door

Door

nieuwe

nieuwe

technieken

technieken

extra

extra

hoog

hoog rendement.

rendement.

info@goudsmitmagnets.com

info@goudsmitmagnets.com

goudsmitmagnets.com

goudsmitmagnets.com

00020379003 GOUDSMIT MAGNETICS SYSTEMS.indd 1 21-04-20 11:07

RSS-SERIES

DE ENORME KNIPKRACHT

EN KORTE CYCLUSTIJDEN

GARANDEREN EEN ONGELOOFLIJKE

PRODUCTIVITEIT

Kracht

Verbeterde hydraulische

infrastructuur, geen kracht

gaat verloren

Materiaal

Geproduceerd uit

“high performance steel”

AFVAL BRANDT

Meermaals bewezen, met het PYROsmart systeem van

B.L.W. Visser hoeft u zich geen zorgen meer te maken

over brand. Niet alles is te voorkomen, wel te beheersen.

Dit systeem beheerst en controleert zonder dat u

erbij hoeft te zijn. Geniet van het gevoel dat u het gevaar

onder controle hebt. Geadviseerd door verzekeraars!

Maak een afspraak met onze experts: 053 - 4319661

Of via mail, info@blwvisser.nl

B. L.W. Visser BV Enschede

Gemak

Meest productieve schaar

met laagste brandstofverbruik

op de markt

Modern

Unieke hoofd-as constructie

en bovenbek geleiding, voor

een langere “spelingsvrije”

levensduur

Nieuwsgierig naar ons volledig assortiment?

Ontdek onze producten op www.rotar.com


DOSSIER ZEVEN EN BREKEN

MINDER STOF EN LAWAAI, MINDER EMISSIES, SLIMMERE ELEKTRONICA

Brekers worden COMPLEXER,

maar kunnen steeds meer

Waren brekers enkele decennia geleden nog simpele brokken ijzer en staal, inmiddels zijn het verfijnde apparaten vol innovaties. Dit jaar

gaan we daarvan weer aansprekende voorbeelden zien. Zo gaan we voortborduren op een betere stofbestrijding, zien we een hoogstaander

eindproduct dankzij de traagdraaiende voorbreker en worden we getuige van steeds meer (deels) elektrisch aangedreven machines met een

minimale emissie. Ook de communicatie kan nog veel slimmer. Het kan niet anders of 2021 wordt een heel interessant jaar.

Tekst Pieter de Mos

| Beeld Keestrack/Metso/Haas/Rubble Master/Screenpod

Het coronajaar 2020 waardeloos noemen is, zeker

in de recyclingbranche, nergens voor nodig.

Niet alleen werd recycling al snel aangemerkt als

‘essentieel’ beroep, sommige ondernemers hadden

eindelijk iets meer tijd om bestaande ideetjes

verder uit te werken en daadwerkelijk toepasbaar

te maken. Leuk voorbeeld daarvan zien we bij GM

Recycling uit het Belgische Lembeke, waar zaakvoerder

Freddy Gillis samen met de Britse Airvacs

fabrikant Screenpod een machine ontwikkelde om

brekerpuin in een waterbad te schonen. Door middel

van een met water gevulde tank worden lichte

materialen efficiënt gescheiden van de zware. De

Screenpod Hydra 1400 is verkrijgbaar als statische

machine(FS) of op rupsen (TFS). Granulaat zuiveren

met behulp van luchtstromen is een bekende, maar

onvoldoende krachtige oplossing, zo stelde Gillis in

de praktijk vast. Gebruik van een waterbad levert

een veel schoner eindresultaat op en kan in sommige

situaties zelfs de levensduur van de shredderhamers

fors verlengen. Ook bij de Van Laecke Group

weten ze alles van waterbaden en hebben ze al veel

ervaring opgedaan met de Stonewasher SW1000.

Deze machine kan een grote verscheidenheid aan

producten behandelen, zoals steen- en betonpuin,

containerafval, groenafval … en is daarmee een

passend antwoord op de groeiende vraag vanuit de

markt om ter plekke op de werf te kunnen recyclen.

Grote diversiteit

Bij de Van Laecke Group zijn ze al vanaf 2017 enthousiast

over de shredders van de Eggersmann

groep. Als opvolger van paradepaardje Teuton

Z55 is er nu de veelzijdige, langzaamdraaiende

‘Sommige ondernemers hadden eindelijk tijd

om bestaande ideetjes uit te werken’

14 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


DOSSIER ZEVEN EN BREKEN

Teuton Z60. Zijn succes schuilt mede in de vele

beschikbare gereedschappen: zo zijn er vier soorten

tanden, al dan niet met speciale coating. Ook

bij de tegenkam met zijn negentien snijkammen

is er keuze uit vier verschillende types. Door de

combinatie van toerental, type gereedschap/zeefkorf/tegenkam

en de positionering daarvan is er

veelzijdiger te werken in verschillende soorten materialen:

van afvalhout, groenafval, extreem grote

wortels, industrieel afval, grof vuil, plastiek, autobanden

tot matrassen.

Voorbrekers

Brekers voor met name steenachtige materialen

worden enerzijds steeds groter en sterker, dus

productiever, en anderzijds steeds slimmer en

daardoor efficiënter. Bij Haas Recycling zoeken

ze die efficiëntie in de traagdraaiende voorbreker

om blokkades te voorkomen in een sorteerlijn voor

divers samengesteld bouw- en sloopafval en dergelijke.

Lybover Recycling is de exclusieve Beneluxverdeler

van Haas Recycling en adviseert klanten

bijvoorbeeld de Tyron voorbreker met dubbele rotor.

Beide rotors zijn instelbaar in draairichting en

snelheid en kunnen van verschillende werktuiguitvoeringen

worden voorzien, zodat ze geheel op de

te verwerken materialen zijn in te stellen. Ook bij

Pronar importeur Van Herwijnen Machinery zien

ze de grote voordelen van de voorbreker, getuige

het artikel verderop in deze editie. ❯

Bij de Tyron voorbreker zijn beide rotors in draairichting en snelheid aan te passen, zodat ze geheel zijn in te

stellen op de te verwerken materialen.

De Lokotrack Urban LT96 heeft volgens Metso een 60% lagere geluidsproductie, doordat overal isolatiemateriaal is aangebracht.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

15


DE MARKTLEIDER VOOR

MINI- EN MIDI- ZEVEN

De FleXiever zeefmachines worden geproduceerd door machinebouwer

SMO uit Eeklo (België) en worden toegepast voor het zeven van verschillende

materialen en producten in een grote diversiteit aan sectoren en industrieën.

Contacteer ons voor meer info, demo’s, bedrijfsbezoek, ...

Bezoek onze website en ontdek ons volledige gamma!

+32 9 224 91 00

info@flexiever.be

WWW.FLEXIEVER.BE

www.flexiever.be | Nieuwendorpe 14, 9900 Eeklo | +32 9 224 91 00 | info@flexiever.be


DOSSIER ZEVEN EN BREKEN

RIC technologie

Innovatie is ook nooit ver bij Keestrack. Dit voorjaar

wordt een volledig nieuw ontworpen rupsmobiele

omkeerbare percussiebreker gepresenteerd,

de Keestrack I4e. Waarbij die ‘e’ duidt op het geavanceerde

dieselelektrische aandrijfconcept. Drie

specifieke octrooien illustreren het innovatieve potentieel

van de RIC technologie (Reversible Impact

Crusher). Daardoor is hij uiterst flexibel in te zetten

bij de secundaire breking van gesteente en de recycling

van bouwmaterialen (zoals asfalt en slakken).

Secundaire én tertiaire breking zijn bij de Keestrack

I4e in één zeer mobiele machine gecombineerd

en dat maakt hem een uitstekend alternatief voor

mobiele kegelbrekers of verticale percussiebrekers.

Ook zijn buitengewone productiecapaciteit van

100 tot 250 ton per uur draagt daar aan bij. Volgens

Keestrack resulteert de RIC technologie ook

in minder slijtage, een betere eindproductkwaliteit

(korrelvorm) en aanzienlijke energiebesparing.

Minder lawaai

Compacte mobiele brekers zijn in stedelijk gebied

aantrekkelijk omdat het afvoeren van granulaten

minder problematisch is. Ter plekke breken heeft

dus voordelen, maar betekent ook de noodzaak

van minder stof en minder lawaai. De trechter bekleden

met ‘zachte’ want geluiddempende materialen

is één van de oplossingen; goed isoleren van

de gehele machine een goede tweede en een slimme

bouwwijze de onvermijdelijke derde. Tijdens

Bauma 2019 zagen we daarvan al een prototype

bij Metso (BIA Group is exclusief invoerder). De Lokotrack

Urban LT96 is een compacte 33 tons kaakbreker,

die met zijn overall lengte van nog geen 14

m en maximale breedte van 2,5 m goed de (binnen)stad

is in te brengen. Volgens Metso heeft hij

een 60% lagere geluidsproductie, doordat overal

isolatiemateriaal is aangebracht, tot rondom de

930 x 600 mm grote vulopening aan toe. De lawaai-

en stofbeperkende maatregelen moeten er

voor zorgen dat overheden eerder een vergunning

zullen afgeven voor inzet in druk bevolkt gebied.

Elektrische aandrijving

Minder lawaai, stof en andere emissies. Daarover

gaan we steeds meer horen in alle aan de bouw

en grond-, water- en wegenwerken gerelateerde

sectoren. We krijgen dus een toename van (deels)

elektrisch aangedreven brekers en aanverwante

recyclingmachines. Waarmee gehoor wordt gegeven

aan de onvermijdelijk wordende trend

van emissieloos werken. We kijken weer even bij

Keestrack, dat al jaren goede zaken doet met

hybride machines, maar nu sterker gaat inzetten

op elektrificatie. Dat betekent meer en meer

elektrisch aangedreven onderdelen. Die worden

wellicht iets gevoeliger en kwetsbaarder, maar

leveren anderzijds een forse brandstofbesparing

op en daarmee een lagere TCO. Bij de brekers,

zoals de Keestrack R6e en C6e, is deze ontwikkeling

momenteel volop gaande. Bij Pronar zijn

ze ook druk met volledig elektrische maken van

machines. Zo’n emissieloze machine ligt dan net

als bij Keestrack aan de kabel (plug-in). Gezien

het toch wel forse vermogen dat ze vragen is dat

onvermijdelijk, al zal dat zeker in stedelijk gebied

zelden een probleem geven.

Door middel van een met water gevulde tank worden lichte materialen efficiënt gescheiden van de zware.

Slimme elektronica

Bij Van der Spek wordt dit jaar verder ingezet

op hybride systemen: diesel/elektrisch en elektrisch/elektrisch.

Kurt Longueville verwacht de

eerste volledig elektrische zeefmachine en wijst

op de snelle opmars van slimme elektronica bij

het merk Rubble Master. RM GO! SMART is de

naam van het systeem dat de interactie tussen

mens en machine een ‘nieuw tijdperk’ moet binnen

loodsen. Via smartphone of tablet is binnen

100 meter vanaf de machine alle data uit te lezen,

inclusief eventuele foutcodes. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

17


DOSSIER ZEVEN EN BREKEN

De Mini Screener bij Pandrol zeeft ijzeroxide af.

FLEXIBELE INZET VAN BELGISCHE MINI SCREENERS

VOOR ALLE SECTOREN MAATWERKOPLOSSINGEN

Machinebouwer SMO uit het Belgische Eeklo blijft flink aan de weg timmeren met de mobiele zeefinstallaties van het eigen merk Flexiever.

Daar waar vorig jaar een flink aantal nieuwe modellen aan het immer uitdijende assortiment standaard modellen werden toegevoegd, zet

SMO steeds meer in op machines op maat en speciale producten voor een groeiend aantal sectoren.

Tekst Armand Landman | Beeld Flexiever/SMO

Zo bedient SMO niet alleen de markt voor grondverzet of recycling, maar ook die

van tuinaannemers, verhuurbedrijven, bodemonderzoek, scholen, groendiensten

en zelfs particulieren. Op de website van de onderneming is een groeiend

aantal video’s te bekijken waar klanten kunnen filteren op sector en toepassing.

Sales manager Michael De Craene wijst op het grote voordeel dat de Flexiever

Mini Screeners hebben: “Ze zijn heel gemakkelijk in te passen of toe

te voegen aan al bestaande productielijnen in de recycling of industrie.

De Mini heeft een horizontaal frame met vier verticale kokers waaronder

verschillende onderstellen passen. Die onderstellen en frames kunnen we

waar dan ook volledig op maat maken en installeren, wat onze zeven een

enorme flexibiliteit geeft. De zwarte zeefbox is het hart van de machine

maar daaromheen is alles mogelijk.”

De Flexiever Mini Screener kent een aantal voordelen. Zo werkt de machine

op 220 volt, wat hem praktisch overal inzetbaar maakt. Bovendien is de zeef

geluidsarm en kan de hellingsgraad heel gemakkelijk worden ingesteld. Ook

kan de de vibratie van de trilmotor apart ingesteld worden. De maasopeningen

van de zeefnetten zijn verkrijgbaar vanaf 0.5×0.5mm wat er voor zorgt

dat de machine voor heel veel industriële toepassingen kan ingezet worden.

18 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


DOSSIER ZEVEN EN BREKEN

De maatoplossing voor het Franse bedrijf Pandrol.

‘Machines worden in

Nederland vaker

ingezet door

particulieren en door

grafreinigers’

3,5 kubieke meter (15t) bunker, 8 meter lange aanvoerband, Mini Screener en 11 meter afvoerband.

“Die netten zijn overigens binnen vijf minuten te wisselen”, zegt De Craene.

“En we hebben heel veel verschillende zeeffracties op voorraad liggen.” Zo

is het ook mogelijk dat de machines kunnen worden uitgerust met twee dezelfde

zeefnetten waarbij dan een zeefoppervlakte ontstaat van 360x90cm

(=3,24m²). Of de gebruiker plaatst verschillende netten waardoor er in drie

fracties afgezeefd kan worden. De laatste ontwikkeling is dat de mobiele

schudzeven leverbaar zijn met een batterypack, wat werken op plaatsen waar

de stroomvoorziening een probleem is mogelijk maakt.

Divers

Hoe divers de toepassing van de Flexiever Mini Screener is, bewees SMO onlangs

bij de Franse firma Pandrol. De Craene: “Voor hen hebben we een installatie

mogen uitwerken die bestaat uit een 3,5 kubieke meter (15t) bunker, een

8 meter lange aanvoerband, een Mini Screener en 11 meter afvoerband.” De

Mini Screener bij Pandrol zeeft ijzeroxide af die weer dient als grondstof voor de

productie van thermiet, dat wordt gebruikt voor het thermietlassen van spoorrails.

“De bunker en transportbanden worden gemonitord door sensoren om de

rechtstreekse aanvoer in de hoogoven te kunnen controleren”, aldus De Craene.

SMO kan zulke specifieke maatoplossingen met de verschillende Flexiever-modellen

leveren doordat de core-business nog altijd machinebouw op maat is. Ook

het uitgebreide demoterrein in het Belgische Eeklo, waar klanten gratis modellen

of eigen specifiek materiaal kunnen testen en waar de SMO-ingenieurs direct

meedenken over maatoplossingen, draagt bij aan de snelle ontwikkelingen.

SMO heeft maar liefst 20 ingenieurs in dienst op de afdeling machinebouw

die kunnen werken aan het design, de programma’s en de technische tekeningen,

bij Flexiever werken er nog eens twee. “Omdat de lijnen kort zijn kunnen

we ook kort op de bal blijven spelen”, stelt De Craene. “En als iets voor de

ene klant werkt, kunnen we snel schakelen en eenzelfde oplossing voor een

andere klant doorvoeren. Of het uitwerken tot een standaard oplossing. Niet

voor niets volgt het aantal innovaties elkaar hier snel op.”

Tussen de Vlaamse en de Nederlandse markt bestaat overigens enig verschil, stelt

de Creane. “Het lijkt alsof Nederlandse bedrijven ons materieel wat vaker gebruiken

voor bodemonderzoek dan de Belgen. En de machines worden in Nederland

vaker ingezet door particulieren en door grafreinigers. Dat is wel opvallend.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

19


DOSSIER ZEVEN EN BREKEN

Waarom een zeefmachine kopen

als je er ook een kunt huren?

Rien van Laarhoven verhuurt met zijn bedrijf ZEEFVERHUUR.NL zeefmachines in alle soorten en maten. Zijn klanten komen uit de grond- wegen

waterbouw en in groeiend aantal uit de recyclingbranche.

Tekst Armand Landman | Beeld Zeefverhuur.nl

“Waarom een zeefmachine huren als je er ook een

kunt kopen? Je kunt die vraag ook omdraaien”, zegt

Rien van Laarhoven van ZEEFVERHUUR.NL .“Mijn

klanten hebben verschillende redenen om een machine

te huren. Soms omdat ze het apparaat maar

één of twee dagen nodig hebben. Soms omdat ze

hooguit een paar dagen per jaar hoeven te zeven.

Of omdat ze tijdelijk extra capaciteit nodig hebben.

Maar er zijn er ook bij die het jaar rond een zeefmachine

bij ons huren. Die laatsten vinden het wel

handig dat ze nergens omkijken naar hebben. Wij

verzorgen het onderhoud en als er een keer iets stuk

is, dan zetten we desnoods een andere machine

neer. De klant hoeft zich in zo’n geval niet druk te

maken over afschrijving, reparaties en onderhoud.”

Van Laarhoven verhuurt de - in volledig zwart gespoten

huiskleur - zeefmachines in alle soorten en

maten en van verschillende merken: trommelzeven,

schudzeven en sterrenzeven van de merken

Keestrack, Terex, Farwick en Kleemann. “Of je ze

nu gebruikt in de grond- weg- en waterbouw of in

de recycling. En of je er nu grond mee wilt zeven of

puin , spoorballast, bouw- en sloopafval, metaal,

compost of glas, ZEEFVERHUUR.NL geeft kundig

advies over welke zeefmachine het meest geschikt

is voor welke klus. Al weten veel bedrijven vaak zelf

ook al heel goed welke machine ze nodig hebben.”

Bijzondere modellen

Van Laarhoven verhuurt vooral in Nederland en

België, al werd er ook al eens een zeefmachine

verhuurd aan een bedrijf in Marokko. “Maar dat

was een uitzondering hoor”, lacht Van Laarhoven.

Tussen de bij ZEEFVERHUUR.NL beschikbare

machines bevinden zich ook enkele bijzondere

modellen. “Vanaf volgende week hebben we een

heel mooi klein trommelzeefje van Zemmler in

het assortiment.

‘Van de Terex Finlay 883 Triple Shaft

zijn er maar twee in Nederland’

Steeds meer zeefmachines zijn ook in een elektrische uitvorring verkrijgbaar.

20 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


DOSSIER ZEVEN EN BREKEN

Die past op een aanhanger en is heel geschikt

voor de kleinere klusjes, bijvoorbeeld door hoveniers

of op een golfbaan of camping.” Aan de andere

kant van het spectrum zit de Terex Finlay 883

Triple Shaft. Daar zijn er maar 2 van in Nederland,

waarvan één bij mij in de verhuur. De term Triple

Shaft houdt in dat de zeefbox een drie-assige aandrijving

heeft. Daardoor haalt hij een amplitude

tot 18mm. Dit maakt deze vlakdekzeef perfect

inzetbaar in moeilijkere en zwaardere materialen

zoals klei, leemhoudend zand, freesasfalt, kolen,

spoorballast of ijzererts. Daar waar conventionele

zeefmachines het laten afweten en dichtslibben,

gaat deze machine verder. Met een capaciteit van

600 ton per uur bovendien.”

De Terex Finlay Triple Shaft draait niet alleen op

diesel maar ook elektrisch, iets dat ook de zeefmachines

van Keestrack kunnen. Van Laarhoven is

ervan overtuigd dat de vraag naar elektrisch aangedreven

zeefmachines in de komende jaren flink

zal toenemen. “Zeker wanneer opdrachtgevers het

gaan verplichten. Maar eerlijkheid gebiedt wel te

zeggen dat mijn klanten de kat nú nog een beetje

uit de boom kijken. Die zien toch vooral de hogere

huurprijs. Dat ze flink op brandstof kunnen besparen

vinden ze minder belangrijk.”

Onderhoud

Van Laarhoven verzorgt het (preventief) onderhoud

en de reparaties van het machinepark in eigen beheer

en ook regelmatig op locatie; “zeefdekken of

een trommel wisselen. Het is natuurlijk zwaar geschut

en de machines krijgen het flink voor hun kiezen.

Dan moet je er goed voor zorgen. Om die reden

halen we ze ook wat eerder uit de verhuur. Vóórdat

er gebreken gaan optreden en zodat er altijd frisse

machines op een werk staan. Want ik heb ook geleerd

dat klanten anders omgaan met een goed

onderhouden machine dan met een oud barrel.” ❚

ZEEFVERHUUR.NL

Haalt met U eruit

wat er in zit!

info@zeefverhuur.nl

+31(0)6 43 58 24 60

Zeefverhuur_RecycleProNederland_DEF.indd 1 RecyclePR

04-02-21 11:18.NL

21

RecyclePR

.nl


DOSSIER ZEVEN EN BREKEN

Van Herwijnen Machinery begint jaar met leuke primeurs

Pronar voorverkleiners

zorgen voor grote capaciteit

Van Herwijnen Machinery BV is sinds 2015 exclusief importeur van Pronar recyclingmaterieel. Veel aandacht trekken vandaag de dag de

enkel- en dubbelwals shredders, zoals de Pronar MRW 1.300 voorverkleiner met enkele wals en de MRW 2.1010 langzaamdraaiende shredder

met dubbele wals, zo horen we van Jimmy van Herwijnen. Die meldt op de valreep nog een bijzondere primeur: de eerste in Nederland

geleverde Pronar MRS 1.53 sneldraaier.

Tekst Pieter de Mos | Beeld Pronar/Van Herwijnen

Door de lage invoerhoogte van 2,85 meter kan de Pronar MRW 1.300

gemakkelijk worden geladen door zowel graafmachine als shovel.

VGR Groep Almkerk had rond de jaarwisseling een

leuke primeur met de komst van de 25 tons Pronar

MRW 1.300 enkelwals voorverkleinende shredder.

Die wordt ingezet om jaarlijks op een tweetal locaties

50.000 ton groenafval te verwerken. VGR

Groep wilde vooral meer capaciteit en kreeg die

ook. De 404 kW (550 pk) sterke Volvo Penta motor

is zuinig met brandstof (35 l/uur onder vollast)

en de directe aandrijving zorgt ervoor, dat 99%

van het vermogen direct wordt overgebracht op

de rotor. Maximaal vermogen dus en daardoor de

gevraagde optimale capaciteit. Het is verder een

flexibel inzetbare machine: door kamverlengers of

korven kan iedere gewenste maat worden gedraaid.

Ook belangrijk blijkt de 75 cm ruimte onder de

enkele wals met 3 meter lange as, waardoor opstoppingen

verleden tijd zijn. Door de zijplaat van

de tegenkam volledig weg te klappen is de rotor

vrij toegankelijk vanaf de zijkant en dat maakt het

wisselen van 42 beitels heel gemakkelijk. Door

de bijzonder lage invoerhoogte van 2,85 meter

is beladen met behulp van een shovel mogelijk

zonder hoogkiepbak. Tot de standaarduitrusting

behoort afstandsbediening, Cleanfix op radiateur

en oliekoeler plus een automatisch smeersysteem

(Groeneveld). Opties zijn een magneetband en

het zelfcrawling systeem om de machine mee te

verplaatsen. De Pronar MRW 1.300 is leverbaar

als getrokken aanhanger en met rupsonderstel. ❯

22 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


DOSSIER ZEVEN EN BREKEN

‘Pronar is een innovatief bedrijf en komt

keer op keer met interessante vernieuwingen’

De flinke ruimte onder de enkele wals voorkomt

verstoppingen bij de MRW 1.300.

Door de verschillende asconfiguraties en de mogelijkheid om alle instelling aan te passen is de Pronar

MRW2.1010 voor bijna iedere toepassing geschikt.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

23


DOSSIER ZEVEN EN BREKEN

‘Bijzondere primeur:

de eerste in Nederland

geleverde Pronar MRS

1.53 Sneldraaier’

Alle belangrijke plekken zijn goed toegankelijk voor onderhoud.

Dubbele wals

De 41 tons Pronar MRW2.1010 met zijn 565 kW

(770 pk) sterke Volvo Penta motor is in velerlei

opzicht de grotere broer van de MRW 2.85. In tegenstelling

tot de MRW 1.300 is deze robuuste

langzaamdraaier voorzien van dubbele assen (elk

2,5 meter lang). Door de verschillende asconfiguraties

en de mogelijkheid om alle instelling aan te

passen is hij voor bijna iedere toepassing geschikt,

denk aan: groenafval / sloophout / aluminium

/ bouw- en sloopafval / harde kunststoffen enzovoort.

Er zijn verschillende typen walsen verkrijgbaar

en de automatische reiniging van de assen

is standaard. Als opties zijn een magneetband en

werkverlichting rondom toe te voegen. Ook bij de

MRW2.1010 is het onderhoud gemakkelijk, dankzij

de grote deuren, de ruimte rondom de motor en

niet te vergeten de inspectieluiken onder de shredderwalsen.

Door zijn rupsonderstel is de 41 ton

zware en 9,5 meter lange machine gemakkelijk te

verplaatsen, zelfs op wat zachtere ondergronden.

en wordt geleid door Jimmy van Herwijnen. Die

ervaart Pronar als een zeer innovatief bedrijf, dat

keer op keer met interessante vernieuwingen komt.

Over de jongste primeur zegt hij: “We hebben hem

vorig jaar al even kunnen testen en kunnen nu melden,

dat de eerste productieversie van de Pronar

MRS 1.53 Sneldraaier is aangekomen in Nederland.

Sneldraaier

Na uitgebreide testrondes heeft Pronar vorig

jaar de MRS 1.53 Sneldraaier in serieproductie

genomen. Van Herwijnen Machinery BV heeft de

machine toen al even in Nederland gehad om te

testen. Dat leverde nog enkele aanpassingen op.

De Pronar MRS 1.53 Sneldraaier is een omhoog

draaiende shredderwals met 36 losse beitels.

Een brede invoertafel van bijna 4,0 meter en de

standaard lange uitvoerband van ruim 7 meter

maken het een zeer gebruiksvriendelijke machine.

Door het wisselen van de korven is er elk

gewenst eindproduct mee te maken. Ook deze

Sneldraaier van Pronar wordt aangedreven door

een Volvo Penta motor, in dit geval met een vermogen

van 390 kW (530 pk). Zoals elke Pronarmachine

is hij standaard rijk uitgerust, met bijvoorbeeld

Cleanfix op de radiateur en oliekoeler,

een automatisch smeersysteem van Groeneveld

en een uitgebreide afstandsbediening. ❚

Toonaangevend

Pronar is één van de grootste en meest toonaangevende

machinebouwers uit Oost-Europa. Het

wereldwijd actieve Poolse bedrijf maakt voor elk

te verkleinen product inmiddels wel één of meerdere

machines. Als exclusief importeur heeft Van

Herwijnen Machinery BV met de Pronar enkel- en

dubbelwals voorverkleiners een breed assortiment

aan langzaamdraaiende voorverkleiners beschikbaar.

Van Herwijnen is gevestigd in Kerkdriel (NL)

De Pronar MRS 1.53 Sneldraaier tijdens een testrun. De machine is inmiddels in serieproductie.

24 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


www.smetrental.com

Verhuur van mobiele recyclingmachines.

Storten. Stapelen. Aanpassen. Verplaatsen.

HET UNIEKE BETONBLOCK®-SYSTEEM

>5000 CUSTOMERS

IN >5 0 C O U N T RIE S

Met voorsprong de beste!

• Een duurzaam mallensysteem

• Hoogwaardige staalvormen

• Uiterst nauwkeurig dankzij de

beste productietechnieken

• Het meest stabiele stapelsysteem

• Uniek en uitgebreid assortiment

• Productietechnieken zorgen voor duurzaamheid op lange termijn

• Beste prijs-kwaliteit verhouding

Headquarters Nederland | T +31 (0)72 503 93 40 | info@betonblock.com | www.betonblock.com |

BB adv 197x130mm NL.indd 1 20-09-19 22:28


DOSSIER ZEVEN EN BREKEN

Waarom huren verstandiger is dan kopen

MOBIELE ZEEF-, BREEK- EN

WINDSHIFTINSTALLATIES NODIG?

De marktleider op het gebied van verhuur van mobiele zeef-, breek- en windshiftinstallaties heeft het er druk mee. Smet Rental in Verrebroek verhuurt

alles wat het hartje van de professional in sloopwerken begeert. Valérie Smet, dochter van zaakvoerder Stefaan Smet, ziet steeds meer bedrijven

kiezen voor het huren van materiaal, in plaats van tot aankoop over te gaan. We spreken met haar over deze trend binnen de wereld van slooptechnieken.

Tekst Jan Mol | Beeld Smet Rental

“Er zijn veel redenen aan te voeren waarom huur verstandiger is dan kopen”,

legt Smet uit. “Waar vroeger de motivatie vooral een financiële reden was,

daar wordt vandaag geen onderscheid meer gemaakt in grootte van het bedrijf

en het daaraan gekoppelde kapitaal. Middelgrote en kleine ondernemingen

huren bij Smet Rental vanwege het feit dat zij wel eersteklas materieel

willen gebruiken, maar het geld niet kunnen uittrekken voor aankoop van

dergelijke dure machines. Een andere trend is ‘huurkoop’: Grote bedrijven huren

dan bij ons het nieuwste model, om deze te testen, alvorens tot aanschaf

over te gaan. Daar zien we nu een omslag in ontstaan; ook de allergrootste

aannemers stappen over van aankoop naar huur. De redenen om te huren

gelden voor alle categorieën huurders. Door bij ons te huren weet men zich

verzekerd van een perfect onderhouden machine, met service op de werf. Voor

iedereen geldt dat stilstaan op de werf geld kost. Wat is er dan fijner dan

dat er direct hulp verleend wordt wanneer er onverhoopt calamiteiten zijn?”

De laatste stand van zaken op technisch gebied

Een andere goede reden om met Smet Rental in zee te gaan, is het feit dat er

in Verrebroek altijd met een scherp oog gekeken wordt naar de nieuwste technieken.

“Wij investeren graag in nieuwe machines, om onze klanten te helpen

het werkproces nog meer te optimaliseren”, legt Smet uit. “Daarin gaan we ver.

Smet Rental past machines aan voor de klant.

26 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


DOSSIER ZEVEN EN BREKEN

‘Wij modificeren regelmatig

nieuwe machines om deze aan

te passen aan wat de klant wil’

Altijd oog voor de nieuwste machines.

“Wat voorop staat is dat wanneer je huurt bij ons, je geen zorgen meer hebt.”

Smet Rental levert altijd een perfect onderhouden machine.

Smet Rental heeft een zeer breed aanbod aan mobiele oplossingen.

Zo kun je onze mannen regelmatig in het buitenland aantreffen om een

nieuwe machine te bekijken, uiteraard bezochten we alle relevante beurzen,

fabrieken en fabrikanten voor de coronacrisis en zullen wij dit zeker en vast

weer doen als het weer mag.” Met alle kennis der techniek die aanwezig is

bij Smet Rental en de noden van de klant voor ogen, komt het regelmatig

voor dat een nieuw aangeschafte machine eerst flink aangepakt wordt in

de werkplaats. “Wij modificeren regelmatig nieuwe machines om deze aan

te passen aan wat de klant wil. Ook voeren wij aanpassingen door die voor

iedere klant meer bedrijfszekerheid betekenen, denk dan aan bijvoorbeeld het

installeren van een zelfsmerend systeem. Wat voorop staat is dat wanneer je

bij ons huurt, je geen zorgen meer hebt.”

Uitgebreid verhuurprogramma

Smet Rental heeft een zeer breed aanbod aan mobiele oplossingen. Zeef-,

breek- en windshiftinstallaties, overslagkranen en transportbanden. “Grijpen,

transporteren, breken en zeven, voor alles hebben we een mobiele oplossing.

Ook het elektrificatieproces is niet aan ons voorbijgegaan. Waar het

kan bieden wij elektrische alternatieven op de traditionele dieselversies”,

zegt Smet tot besluit. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

27


DOSSIER ZEVEN EN BREKEN

NIEUWE ZAKKENSHREDDER

BETROUWBARE OPLOSSING

VOOR P+MD ZAKKEN

Wereldwijd groeit de ambitie om het beter te doen op het vlak van sorteren en recyclen

van plastic. Tot voor kort was veel huishoudelijk plastic niet welkom in de klassieke blauwe

pmd-zak. De introductie van de nieuwe P+MD zak laat nu toe een breder palet aan kunststofverpakkingen

in te zamelen om die vervolgens te sorteren en te recyclen. Dat vraagt echter

wel om aangepaste sorteerinstallaties en dus aangepaste zakkenshredders. Met de nieuwe

BagRipper ® 2600 S zet Rentec een nieuwe standaard.

Tekst en beeld Rentec

De uitbreiding van de zakinhoud vereist logischerwijze

specifieke sorteerinstallaties die in staat zijn

om meer fracties (veertien in het geval van P+MD)

te scheiden met voldoende hoge kwaliteit, zodat de

latere recyclage niet in het gedrang komt. Deze supersorteerinstallaties

zijn daarom bijzonder uitgebreid

en technologisch zeer hoogstaand. Teneinde

een maatschappelijk en economisch verdedigbare

sorteerkost te kunnen aanhouden, moeten deze

nieuwe generatie sorteerlijnen vaak een drievoudige

verwerkingscapaciteit op uurbasis halen dan

wat tot op heden in pmd-materiaal gebruikelijk was.

Ook nieuwe zakkenopeners nodig

Om deze recyclebare fracties vlot sorteerbaar te

maken, dienen de inzamelzakken te worden geopend

om de inhoud los en gedoseerd te voeden

in de achterliggende sorteertechniek. De meer

heterogene samenstelling van de hedendaagse

P+MD fractie, de verhoogde techniciteit van de

sorteersystemen en de hoge verwerkingscapaciteit

gecombineerd met ambitieuze sorteerkwaliteiten

leggen de beperkingen van klassieke zakkenopeners

en zakkenshredders bloot. RENTEC uit Pittem

is sinds 1993 actief in de constructie en wereldwijde

verkoop en installatie van machines voor de

mechanische behandeling van gemengde vaste afvalstoffen.

Na uitwisselingen met (internationale)

klanten, zowel operatoren als bouwers-integratoren

van deze supersorteerinstallaties, werd een duidelijke

lijst van eisen opgesteld waaraan de nieuwe

generatie zakkenopeners diende te voldoen.

Goed begonnen is half gewonnen

De uitdaging was pittig: de zakkenscheurder in

deze supersorteerinstallaties heeft een invloed op

zowel de verwerkingscapaciteit van de sorteerlijn,

de hoeveelheid sorteerresidu, de performantie van

de nakomende sorteermachines als de kwaliteit

van de uitgesorteerde fracties en de totale beschikbaarheid

van de fabriek. Excelleren op al deze criteria

was de boodschap want ‘goed begonnen is half

gewonnen’. Na intensieve ontwikkeling aangevuld

met kritische fieldtests, introduceerde RENTEC zijn

BagRipper ® 2600S. De BagRipper ® is een performante

zakkenscheurder die ingezet wordt in sterk geautomatiseerde

sorteerinstallaties voor de kwalitatieve

sortering van lichte huishoudelijke verpakkingen.

Doseren, doseren, doseren …

De BagRipper ® 2600 S verwerkt gemakkelijk 20

ton/uur. In geval van P+MD betekent dit een volumestroom

van ongeveer 250 m³/uur. Daarom

beschikt de machine ook over een gigantische

invoertrechter met een nuttig volume van 17

m 3 . Met een laadbreedte van 5 m kan een wiellader

probleemloos elke 75 s 5 m 3 P+MD in de

invoertrechter storten. De BagRipper ® zet de discontinue

belading om in een perfect continue én

instelbare outputstroom. Alleen op die manier

kunnen de navolgende zeefmachines, windzifters,

ballistische scheiders, overbandmagneten, nonferroscheiders

en optische sorteermachines hun

optimaal scheidingsrendement behalen.

28 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


DOSSIER ZEVEN EN BREKEN

‘RENTEC

garandeert een

zakopeningsgraad

van 99,9 %’

De BagRipper ® 2600 S verwerkt gemakkelijk 20 ton/uur. In geval van P+MD betekent dit een volumestroom

van ongeveer 250 m³/uur.

De BagRipper ® is een performante zakkenscheurder die ingezet wordt in sterk geautomatiseerde

sorteerinstallaties voor de kwalitatieve sortering van lichte huishoudelijke verpakkingen.

Daar waar andere zakkenopeners na elke shift

reiniging en verwijdering van wikkelingen vereisen,

heeft het gepatenteerd BagRipper ® snijwerk

voldoende aan een korte inspectie/reiniging met een

veertiendaags interval.

Maximale beschikbaarheid

Downtime is de grootste bedreiging voor de rentabiliteit

van een sorteerinstallatie. De BagRipper ® is

bovendien de eerste machine in het sorteerproces.

Om ongeplande uitval te vermijden, opteerde REN-

TEC voor een bijzonder robuust machineconcept,

direct afgeleid van zijn bekende DINOSAURUS afvalshredders.

Dit maakt de BagRipper ® ongevoelig

voor vreemde voorwerpen of metalen stoorstoffen.

De eenvoudige RENTEC eDrive aandrijving heeft

zich reeds jaren bewezen en garandeert een betrouwbare,

zo goed als onderhoudsvrije werking.

Op het vlak van geplande stilstand zet de BagRipper

® nieuwe standaarden. Daar waar andere zakkenopeners

na elke shift reiniging en verwijdering

van wikkelingen vereisen, heeft het gepatenteerd

BagRipper ® snijwerk voldoende aan een korte

inspectie/reiniging met een veertiendaags interval.

Bovendien liggen de slijtagekosten minstens

50% lager dan bij alternatieve zakkenshredders.

Sorteerkwaliteit

RENTEC's BagRipper ® opent de inzamelzakken en

bevrijdt de recyclebare inhoud bij zeer lage omtreksnelheden.

Het bedrijf garandeert een zakopeningsgraad

van 99,9 %. Maar het gebeurt vooral

ook met zorg. Dit heeft meerdere unieke voordelen:

• recycleerbare fracties zoals plastics, blikjes,

drankkartons, folies ... worden niet beschadigd,

versnipperd, samengedrukt of gesneden.

Onrecycleerbare fijne restfracties worden op die

manier vermeden.

• laag energieverbuik: de BagRipper ® P+MD

2600 S heeft voldoende aan een elektrisch

vermogen van slechts 2 x 55 kW.

• wikkelingen door tapes, grote folies en linten

worden vermeden

• de slijtage op de actieve onderdelen wordt

geminimaliseerd

Verwerkers in België, Nederland en Frankrijk genieten

vandaag reeds van de positieve invloed

van de BagRipper ® op de recyclagegraad van hun

sorteerlijnen. Inmiddels werd het BagRipper ®

concept ook succesvol ingezet bij de nascheiding

van restafval dat los en gedoseerd wordt gevoed

in de achterliggende sorteerlijn. Daardoor kunnen

valoriseerbare materialen zoals harde plastics,

metalen, folies, papier, karton, hout ... beter

herwonnen worden. Bij RENTEC zijn ze ervan

overtuigd dat de BagRipper ® technologie ook in

andere afvalstromen zijn weg zal vinden. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

29


H e a v y D u t y B a g O p e n e r

‘all-in-one’

3

3

3

Zakkenscheurder

Doseerbunker

De-Baler

voor PDB / PMD / P+MD

verpakkingsafval

• gigantische 17m3 invoerbunker

• instelbaar tot 20 T/u bij densiteit 60 kg/m3

• > 99 % openings- en ledigingsgraad

• geen productbeschadiging

• ongevoelig voor stoorstoffen

• slechts 2 x 55 kW RENTEC ‘e-drive’

100% Made in Belgium

Nijverheidsstraat 13 • 8740 Pittem • België

tel. + 32 51 46 75 51 • rentec@rentec.be • www.rentec.be

SAMENWERKEN

IN SLIJTTECHNIEK

Grote Tocht 27, 1507 CG Zaandam, T +31 75 653 98 00

Distributieweg 31, 2404 CM Alphen a/d Rijn, T +31 172 47 51 53

geha-laverman.com E info@geha-laverman.com


WATERSCHAPPEN SLAAN HANDEN INEEN

COLLECTIEVE OPSLAG ZUIVERINGSSLIB

Waterschappen regelen collectieve incidentencapaciteit voor zuiveringsslib. Ze zetten in op een landelijke calamiteitenregeling waarbij ze

het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat nodig hebben. De waterschappen slaan het zuiveringsslib van het rioolwater bij incidenten

tijdelijk op om het in een later stadium alsnog te verwerken.

Tekst Armand Landman | Beeld Unie van Waterschappen

Sander Mager, bestuurslid van de Unie van Waterschappen:

“Ieder waterschap is verantwoordelijk

voor de eigen gezonde bedrijfsmatige

capaciteit voor de eindverwerking van het zuiveringsslib

dat ontstaat bij de rioolwaterzuivering.

Toch kunnen er incidenten plaatsvinden waarbij

het nodig en verstandig is om collectief locaties

voor tijdelijke opslag gereed te hebben. Slechts

bij zeer grote calamiteiten doen we een beroep

op de Rijksoverheid. Een robuust systeem van slibeindverwerking

is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

die we gezamenlijk oppakken: alle waterschappen

doen mee. Met dit plan zetten we

ons als sector in voor voldoende capaciteit door

innovatie en duurzaamheid te verbinden.”

Duurzaam

Eén van de taken van de waterschappen is het zuiveren

van rioolwater dat door gemeenten wordt

afgevoerd. Dit doen waterschappen zo duurzaam

mogelijk. Zo dragen de waterschappen bij aan de

volksgezondheid en een goede waterkwaliteit. Na de

zuivering van het rioolwater resteren het schone effluent

en het zuiveringsslib. Er wordt nationaal en internationaal

voortdurend gewerkt aan meer duurzame

en efficiënte verwerkingstechnieken van dit slib.

Op verzoek van minister Cora van Nieuwenhuizen

van Infrastructuur en Waterstaat hebben de

waterschappen een robuust plan opgesteld voor

de gezamenlijke aanpak van de ontstane problemen

bij de slibeindverwerking. Naast de eigen

bedrijfsmatige capaciteit organiseren zij vanaf nu

samen een incidentencapaciteit. Hierop komt een

onafhankelijke regie met eigen monitor en verantwoording.

Een calamiteitenregeling van de waterschappen

met het ministerie voor het tijdelijk

opslaan van zuiveringsslib in de rijksbaggerdepots

is nog in onderzoek. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid

van waterschappen en het rijk.

Het Robuust plan slibeindverwerking is een

antwoord op de ontstane problemen door het

wegvallen van de Duitse markt voor fluctuaties

in het aanbod van het zuiveringsslib. Hierdoor is

er in Nederland een ondercapaciteit bij de eindverwerking

ontstaan die tot 2025 kan aanhouden.

In het robuuste plan is gekeken naar het

meerjarige aanbod van het zuiveringsslib en de

bestaande verwerkingsmethoden. Vervolgens is

geconstateerd dat er in de periode 2021-2025

behoefte is aan een collectieve incidentencapaciteit

en een landelijke calamiteitenregeling. ❚

Na de zuivering van het rioolwater resteren het

schone effluent en het zuiveringsslib.

‘Tijdelijk opslaan van

zuiveringsslib in de

rijksbaggerdepots is

nog in onderzoek’

In Nederland is een ondercapaciteit ontstaan die tot 2025 kan aanhouden.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

31


DEPEN

‘Alleen samen kunnen we meer afval

hoger op de Ladder van Lansink

verwerkt krijgen’

32

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl


DEPEN

Robert Corijn

Voorzitter RDF Industry Group

Afvalmarkt is Europees:

stop de importheffing!

We streven met zijn allen naar minder ziekenhuisopnamen, het liefst nul. Gaan we om dat te bereiken het

aantal ziekenhuizen verminderen? Nee, wat een gekkigheid. We zijn zelfs blij dat tijdens deze coronacrisis onze

Oosterburen een aantal ziekenhuisbedden over hadden voor ons.

Deze parallel gaat ook op voor afval. We willen naar maximale circulariteit om daarmee klimaatverandering

en grondstoffenschaarste te voorkomen. Gaan we dat bereiken door nu afvalenergiecentrales in Europa het

leven onmogelijk te maken? Met een steeds hogere verbrandingsbelasting, een importheffing en nu ook een

CO 2

-heffing lijkt het Nederlands beleid zich daar wel op te richten. Maar helpen we hier het milieu verder mee?

Nee, helaas, de feiten wijzen uit dat dit zelfs averechts werkt.

Ik zou het dan ook toejuichen als beleid meer op basis van feiten en minder op onderbuikgevoelens ontwikkeld

wordt. Over welke feiten heb ik het dan? We hebben als Europa een gigantische opgave om de uitstoot van

broeikasgassen met 55% terug te brengen in 2030. De Europese Commissie constateert in haar recente Methaanstrategie

dat 26% van de Europese methaanuitstoot wordt veroorzaakt door afval. In 2018 werd volgens

de Commissie 24% van het in de EU geproduceerde stedelijk afval gestort (52 miljoen ton). Volgens Eurostat

leidt het storten van dit afval in de EU tot ruim 100 Megaton aan CO 2eq

-uitstoot. Het doel is om in 2035 nog maar

10% van het stedelijk afval te storten. Oftewel, in 2035 wordt nog steeds 22 miljoen ton stedelijk afval gestort.

Nederlandse afvalenergiecentrales importeerden in 2018 zo’n 1,7 miljoen ton stedelijk afval. Anders was er

in Europa niet 52 maar 53,7 miljoen ton afval gestort. In het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP3) staat dat

het “vanuit klimaatperspectief nuttig is de restcapaciteit te benutten voor verbranding van restafval uit het

buitenland omdat momenteel in veel Europese landen storten of verbranden zonder energieterugwinning nog

de standaard is. (…) Nederland zet zich in om ervoor te zorgen dat lidstaten met elkaar samenwerken om de

beschikbare afvalverbrandingscapaciteit in de regio optimaal te benutten.” Dat klinkt verstandig!

Toch besloot het kabinet om voor uitvoering van het Urgenda-vonnis een hekje om Nederland te zetten en

een importheffing op afval in te voeren. Door import economisch onmogelijk te maken zou Nederland binnen

haar landsgrenzen 150 kiloton CO 2

-uitstoot (afgerond 0,2 Megaton) gaan besparen. Het Europese klimaateffect

van de importheffing publiceerde TNO: “Wanneer we over de Nederlandse grenzen heen kijken en de

additionele effecten binnen Europa meenemen blijkt dat het stoppen met de energieterugwinning uit buitenlands

afval door een importheffing jaarlijks tot 937 kiloton meer CO 2

-emissies op Europees niveau leidt.

Hierdoor zal de kans op ongewenste klimaateffecten in Nederland ook toenemen”. De feiten spreken voor zich.

“Ja maar, dan worden we het afvalputje van Europa”, roept het onderbuikgevoel dan. Toch maar weer even de

feiten erbij halen. We importeren dan wel 1,5 miljoen ton restafval, maar Nederland exporteert jaarlijks ook 12

miljoen ton aan afvalstromen waar wij de verwerkingscapaciteit weer niet voor hebben. Sinds het Ministerie

van I&W besloot om haar eigen verwerkingscapaciteit voor gevaarlijk afval te sluiten (‘omdat er in het buitenland

toch voldoende capaciteit was’) is Nederland na Frankrijk zelfs de grootste exporteur van gevaarlijk afval

in Europa. Wat zouden we ervan vinden als omringende landen het ons vanaf vandaag economisch onmogelijk

maken om die 12 miljoen ton afval nog bij hen te laten verwerken? Waar gaan wij dan met ons gevaarlijk afval

naartoe? Dan zitten we mooi met de gebakken peren.

Afval is een Europese markt. We helpen elkaar en maken van elkaars sterkten gebruik. Net zoals dat voor al

onze diensten en producten in Europa geldt. En zo hoort het. Alleen samen kunnen we meer afval hoger op de

Ladder van Lansink verwerkt krijgen. En daarmee voorkomen dat er in Europa onnodig afval gestort wordt. En

zo helpen we elkaar de 55% reductie in CO 2

-uitstoot te behalen, want CO 2

-uitstoot stopt niet bij de grenzen.

Het is dan ook hoog tijd voor klimaatactie: tijd om de importheffing op afval per direct in te trekken. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

33


De oplossing voor uw stof overlast.

Vraag om een demo bij u op het bedrijf.

+31-622935290 Info@beepro-bv.com www.beepro-bv.com

Naamloos-5 1 05-01-21 15:05


STOF TE LIJF

MET SCHUIM

Het zit soms in toevalligheden. Wybren Beeksma uit het Friese Deinum had al jarenlang ervaring met stofbestrijding toen hij op het gebruik

van schuim stuitte bij de bestrijding van stof in de mijnbouw. Hij richtte er vervolgens een een onderneming voor op - Beeksma Products,

ofwel BeePro BV - en besloot dat het tijd werd om ook andere marktsegmenten te overtuigen van het nut van schuim bij stofbestrijding.

Tekst Armand Landman | Beeld BeePro

BeeFoam heeft niet alleen een stofonderdrukkende functie, maar het ruikt ook nog eens lekker fris.

De werking van BeeFoam is simpel, stelt Beeksma.

“Verwerkers schaffen een schuiminstallatie aan

bij BeePro BV. Deze unit bestaat uit een metalen

kast met daarin een pomp die het schuim aanzuigt

en mengt met water en lucht. Via een tweetal

leidingen worden het water en de lucht aan

de ene zijde door de pomp aangezogen. Aan de

andere zijde verlaat het mengsel de unit en wordt

er in een rvs pot schuim geklopt om het ontstane

schuim over het te verwerken materiaal te spuiten.”

100% biologisch

BeeFoam heeft niet alleen een stofonderdrukkende

functie, maar het ruikt ook nog eens lekker

fris en brengt geen schade aan de huid toe. Het

schuim is een 100% biologisch product dat volledig

onschadelijk is voor mens en milieu. Het

middel wordt ingezet om de stofontwikkeling bij

het recyclen van hout, glas en elektronica, de overslag

van kolenerts en het breken van puin, tegen

te gaan. 99 l water plus 1 l BeeFoam zorgen samen

voor maar liefst 5.000 l schuim. Is er extra

schuim nodig, dan zorgt de pomp er automatisch

voor dat de mengselverhoudingen niet meer veranderen.

De BeeFoam installatie kan op een vaste

sorteerlijn worden gemonteerd, maar BeePro kan

ook een mobiele installatie leveren voor mobiele

houtverkleiners of mobiele puinbrekers. ❚

‘Het schuim is een

100% biologisch

product dat volledig

onschadelijk is voor

mens en milieu’

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

35


Vrijwilligheid en vrijblijvendheid ontoereikend

‘GEBRUIK GRONDSTOFFEN

DAALT NAUWELIJKS’

Verschillende grondstoffentrends gaan niet de goede kant op. Voor de Nederlandse

consumptie is in de productieketens wereldwijd steeds meer land nodig. Zes van de zeven

nationale doelen voor afval worden naar verwachting niet gehaald. En de leveringsrisico’s

voor de Nederlandse economie zijn toegenomen, in het bijzonder voor kritieke metalen. Dit

concludeert de eerste Integrale Circulaire Economie Rapportage van het PBL.

Tekst Armand Landman | Beeld Beelen, RWS

je veel moeten betalen en andersom", zegt Frank

Dietz, één van de auteurs van het rapport. "Dat is

nu pertinent niet het geval."

Het overgrote deel van de bedrijven met een circulaire aanpak richt zich op reparatie, recycling en hergebruik.

De Integrale Circulaire-Economie Rapportage

(ICER) geeft de stand van zaken weer van de overschakeling

naar een circulaire economie in Nederland,

en bevat handreikingen voor het kabinetsbeleid

voor de transitie naar een circulaire economie.

Het rapport beschrijft de acties van maatschappelijke

partijen, de middelen die zij hiervoor inzetten

en de interventies van de overheid. Het geeft

een samenvattend beeld van het Nederlandse

grondstoffengebruik en de daaraan verbonden

milieudruk en sociaaleconomische effecten.

Er is veel meer nodig om grondstofverspilling in

de Nederlandse economie tegen te gaan. In 2030

moet immers de helft van de voor de Nederlandse

economie gebruikte grondstoffen worden gerecycled,

in 2050 moet de economie helemaal circulair

zijn. In het huidige tempo zij die ambities

onhaalbaar, zo is in het ICER te lezen.

Want om daar te komen zijn "vrijwilligheid en vrijblijvendheid

in de aanpak uiteindelijk ontoereikend",

schrijft het PBL, dat hoopt dat een nieuw

kabinet meer werk maakt van de conclusies.

Zo zou milieuschade door fossiele grondstoffen in

de prijs van producten en diensten moeten worden

verrekend. "Als je veel 'milieu gebruikt' zou

Basis

“De Nederlandse overheid heeft in de achterliggende

jaren met andere partijen wel een basis

gelegd en een structuur aangebracht voor de

transitie naar een circulaire economie. Daarvoor is

tot nu toe vooral ingezet op brede samenwerking

tussen publieke, private en maatschappelijke partijen

en het stimuleren en faciliteren van circulaire

initiatieven. Voorbeelden zijn kennisontwikkeling

en vrijwillige afspraken, zoals het Betonakkoord

en het Plastic Pact. Daarnaast heeft het kabinet

aangegeven wat de belangrijkste instrumenten

zijn om de transitie naar een circulaire economie

te versnellen. Dit betreft onder andere producentenverantwoordelijkheid,

wet- en regelgeving,

marktprikkels, monitoring, kennis en innovatie.”

Het aantal circulaire bedrijven is volgens het planbureau

nog gering, en het aandeel circulaire bedrijven

in de totale Nederlandse economie is in de

afgelopen jaren zelfs afgenomen. “Het overgrote

36 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


‘Het aandeel circulaire bedrijven

in de totale economie is in de

afgelopen jaren afgenomen’

Er is veel meer nodig om grondstofverspilling in de Nederlandse economie tegen te gaan.

Milieuschade moet verrekend worden in de prijzen van producten en diensten.

deel van de bedrijven met een circulaire aanpak

richt zich op reparatie, recycling en hergebruik, en

was hierop al actief vóórdat sprake was van een

beleid voor circulaire economie. Denk aan garages

en kringloopwinkels.” De huidige innovatieve

bedrijven, startups, wetenschappelijk onderzoek,

subsidies en projecten gericht op de circulaire economie

zijn voor het grootste deel technologisch

van aard en gericht op recycling. Er is minder

focus op innovaties die het grondstoffengebruik

radicaal efficiënter kunnen maken, nieuwe businessmodellen

waarin wordt betaald voor gebruik

in plaats van bezit, en vormen van financiering

of beprijzing die dit kunnen ondersteunen.

Hiervoor is meer aandacht nodig bij de verdere

ontwikkeling van het circulaire-economiebeleid.

Drang en Dwang

Gelet op de forse ambities van de overheid om in

2050 een volledig circulaire economie te hebben

gerealiseerd en in 2030 als tussendoel het primaire

abiotische grondstoffengebruik te hebben gehalveerd,

zullen in het beleid meer ‘dwang en drang’

nodig zijn om dit waar te maken. Daarbij is te denken

aan heffingen en regulering, inclusief normstelling.

Milieuschade moet verrekend worden in de

prijzen van producten en diensten. Wet- en regelgeving

mag circulaire initiatieven niet benadelen ten

opzichte van bestaande productiepraktijken. “Dit

vraagt ook om actie op EU-niveau. Ook moeten

het eindbeeld van een volledig circulaire economie

in 2050 en het tussendoel voor 2030 concreet en

specifiek gemaakt worden voor de uiteenlopende

sectoren (zoals de bouw en de maakindustrie),

productieketens en productgroepen. Dit is niet een

zaak van één ministerie, maar vergt een kabinetsbrede

aanpak waarbij ieder ministerie een eigen rol

en taak heeft in een samenhangend geheel.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

37


Smart Equipment, leverancier van:

Brekers, Zeven, Sorteerinstallaties,

(Mobiele) Transportbanden

& Advies dankzij 20 + jaar ervaring.

Smart Equipment BV

philippe.potier@smart-equipment.com

M +32 475 770 258

filip.daniels@smart-equipment.com

M +32 472 463 888

www.smart-equipment.com


EFFICIËNTIE ZORGT VOOR

KOSTENBESPARING EN HOGERE PRODUCTIES

Wat kunnen sommige dingen toch snel veranderen, terwijl andere juist veel te lang duren. Een verschil van 30° C in

twee weken had niemand verwacht. De ene week lekker schaatsen en de week erop met bijna 20° C fijn wandelen in

de voorjaarszon. Helaas blijven de verandering rond COVID-19 erg langzaam gaan. Gelukkig wel weer enkele versoepelingen,

echter, het blijft heel spannend hoe het zich de komende tijd gaat ontwikkelen. We willen graag sneller

vooruit, de komende tijd gaan we zien hoe snel dit zal gaan.

Tekst Peter Volstrat

Onze recyclingbranche blijft zeer druk op enkele takken na, zoals

bijvoorbeeld de bedrijven die werkzaam zijn in de afvalstromen

rond horeca- en beurs. Bij veel bedrijven is het zelfs af en toe te

druk, waardoor efficiënt werken soms op de tweede plaats komt.

Het staat natuurlijk bij iedereen hoog op de agenda om zo

efficiënt mogelijk te werken, zodat de producties gehaald kunnen

worden en de kosten beheersbaar blijven. Met een positief

bedrijfsresultaat als gevolg. Zonder positieve resultaten blijven

de mogelijkheden uit om te investeren in de nieuwe technieken

en ontwikkelingen die hard nodig zijn in onze branche.

Om deze efficiëntieslagen te maken zijn er vele wegen die naar

Rome leiden. Van het eenvoudig veranderen van de rijroute

op een locatie, waarbij voorkomen wordt dat er wachttijden

ontstaan, tot het compleet nieuw opzetten van een op- en overslagsysteem,

waarbij geproduceerde stromen direct in voorraadvakken

terechtkomen.

Als iemand u wijst op mogelijkheden om anders of efficiënter

te gaan werken is dat meestal geen kritiek. Processen en werkwijzen

in de recycling ontwikkelen zich in vele jaren en worden

vaak diverse malen aangepast en uitgebreid, waarbij het overzicht

op de meest optimale werkwijze niet meer goed in beeld is.

Ook is het vaak lastig om af te stappen van een werkwijze

die al vele tientallen jaren “gewoon zo gaat”. Een mooi voorbeeld

hiervan is het gaan werken met mobiele op- en overslagsystemen

van bijvoorbeeld Telestack. Door het inzetten van een

mobiele transportband voor het opzetten van producten na een

breker, zeef of shredder is direct te zien wat de resultaten zijn.

Geen dubbele handelingen meer, en ook niet meer het kapot

rijden van geproduceerde stromen waarbij met zorg gemaakte

fracties weer verkleind worden. Optimaal gebruik maken van

de beschikbare oppervlakte en de laadschop kunnen inzetten

bij andere werkzaamheden.

Dit lezende zouden dergelijke mobiele transportbanden eigenlijk

niet meer aan te slepen moeten zijn. De realiteit is vaak is

anders: “onbekend is onbemind” kunnen we hierbij zeker benoemen.

Laat u dus adviseren over de mogelijkheden. Een test of

demonstratie is snel georganiseerd, waarbij directe resultaten

zijn te zien. Efficiëntie klinkt lastig maar kan echt eenvoudig zijn.

Graag wil ik wederom afsluiten met: blijf gezond en dat de oude

tijden weer snel realiteit mogen worden. Dit geldt natuurlijk niet

voor het op- en overslaan van uw producten. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

39


RDS

Bebakening

Balisage

ORLACO

Hijslastcamera

Caméra de levage

AMCS

Antibots & Zoning

Anticollision & Zoning

Veiligheidsoplossingen voor torenkranen

Solutions de sécurité pour grues à tour

electronics

RDS Electronics bv • sprl

IZ Harelbeke-Zuid B2040 - Spoorwegstraat 26 - BE-8530 Harelbeke

+31 85 888 09 11 - info@rdselectronics.be - www.rdselectronics.be

Regiomanager: Jacco Hartkoorn - jacco@rdselectronics.nl - +31 (0)6 40 33 22 45

S T O F

TOT NADENKEN

Stofbeheersing is een heikel punt voor veel

afvalverwerkings- en recyclagebedrijven.

Pulvi bekijkt het anders.

Bij Pulvi kunnen bedrijven terecht voor een ruim aanbod

aan diensten inzake stofbeheersing. Met het eigen

ontwikkeld en gepatenteerd vernevelingssysteem kan

Pulvi zich dé expert op het gebied van innovatieve

stofbeheersing noemen.

Vrombautstraat 121

BE-9900 Eeklo

+32 498 11 49 37

info@pulvi.eu

www.pulvi.eu

vernevelingslijnen | transportbandoverkappingen | rijstofbarrières | stofnetten | pompen | beregeningssystemen | waterfiltersystemen


“Verkiezingen, verkiezingen,

verkiezingen – stemmen, stemmen!!”

Op het moment dat u dit voorwoord leest zullen de verkiezingsuitslagen van de Tweede Kamer verkiezingen 2021 wellicht

net bekend zijn of snel bekend worden. De titel van dit voorwoord was door de bedenker ervan, de Belgische Cabaretier

Urbanus, een onderdeel van een sketch uit 1983, en niet direct bedoeld om te gaan stemmen maar juist bedoeld om zijn

gitaar te stemmen.

Met de Tweede Kamerverkiezingen 2021 in het achterhoofd is deze oproep

zeker op zijn plaats. De komende 4 jaar zullen voor een groot deel bepaald

worden door de keuze van de Nederlandse stemgerechtigden. Een keuze

die ieder voor zich moet maken en die ik zeker niet wil beïnvloeden. Een

keuze voor werknemers maar ook voor werkgevers, voor arm en voor rijk,

voor links en voor rechts en misschien zelfs wel voor lineair of circulair. Op

het eerste gezicht allemaal tegenstellingen en schijnbaar onverenigbaar,

maar is dat ook zo?

Ik zou deze vraag graag willen uitwerken voor het begrip Circulaire Economie.

Het woord Circulair heeft voor mij een groene, linkse connotatie; terwijl het

woord Economie door mij persoonlijk geassocieerd wordt met kapitalisme

en een politiek rechts georiënteerd spectrum. Toch worden deze woorden

de afgelopen jaren door eenieder, vaak in vloeiende volzinnen, gebezigd.

Enerzijds willen de “groene” mensen een economie en de “kapitalisten”

circulair. Dus kennelijk verbindt het begrip “Circulaire Economie” inmiddels

wel de traditionele tegenpolen. Dat is een goed startpunt, want zo lang als

beide kampen de Circulaire Economie vanuit het eigen gezichtspunt blijven

benaderen, zal het bereiken hiervan nog heel lang duren.

Uiteindelijk denk ik dat we allemaal wel dezelfde bestemming willen bereiken,

maar via verschillende wegen. Het één gaat echter niet zonder het ander.

Misschien is dit bij uitstek het moment voor het oprichten van een nieuwe

politieke beweging in Nederland, de “Partij voor de grondstoffen” of “Centrum

Groen”; een partij die verbindt. Dat is tevens wat wij binnen BRBS Recycling

doen, verbinden. Ondernemers, de overheid, werknemers en bedrijven. Al 41

jaar het fundament van de Circulaire Economie.

Rest mij u op te roepen om toch vooral te gaan stemmen en uw geluid te

laten horen, bij voorkeur voor een sterke Circulaire Economie.

Otto Friebel, Directeur BRBS Recycling

42 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


Toch verzekerd tegen een faire prijs

Tot 2019 nam het aantal afvalbranden bij recyclingbedrijven fors toe. Niet alleen in de zomermaanden als gevolg van

broei, maar ook vanwege het feit dat afgedankte, licht ontvlambare lithiumbatterijen uit de consumentenelektronica in

toenemende mate tegen alle voorschriften in met het huishoudelijk afval meeliften. De schadelast heeft zodanige vormen

aangenomen dat het voor recyclingbedrijven steeds moeilijker werd zich te verzekeren. Overtuigende preventieve maatregelen

in combinatie met objectief vastgestelde risicoprofielen moeten verzekeraars over de streep trekken, recyclingbedrijven

in hun portefeuille op te nemen. Die maatregelen deden de afgelopen twee jaar overigens het aantal branden bij recyclingbedrijven

met circa 40 procent dalen.

Gerenommeerde recyclingbedrijven nemen vanzelfsprekend hun verantwoordelijkheid

om brand te voorkomen. De verschillende afvalstromen worden zoveel

mogelijk separaat, kleinschalig en niet te langdurig opgeslagen. Daarnaast zijn

bij deze bedrijven dikwijls ook aanvullende maatregelen getroffen zoals automatische

sprinklerbeveiliging, bluskanonnen of thermische detectieapparatuur.

Dat alleen is echter niet voldoende. Ook inspectierondes, het trainen van personeel

en het voorlichten van klanten zijn belangrijke pijlers voor brandpreventie.

Uit de overleggen die BRBS Recycling voert met verzekeraars, blijkt dat deze

maatregelen toch nog onvoldoende overtuigen. Risico-inspecteur Jurjen

Burghgraef bij Burghgraef van Tiel & Partners, waarin de Troostwijk Groep

sinds 22 oktober 2018 een meerderheidsbelang heeft, zit eveneens tijdens

die overleggen aan tafel. Met zijn uitgebreide kennis van schadeoorzaken

in vrijwel alle bedrijfstakken voert zijn onderneming risico-inspecties uit voor

verzekeraars, assurantiemakelaars, assurantieadviseurs en bedrijven. Het

eindproduct bestaat uit een risicoanalyse met een preventieadvies op maat.

De praktijk wijst uit dat op basis van die risicoprofielen verzekeraars nog wel

bereid blijken een verzekering op maat aan te bieden. Vooropgesteld natuurlijk

dat daarin opgenomen maatregelen ook daadwerkelijk worden nageleefd.

Pilot

Burghgraef: “Daarvoor is ons risicomanagementbedrijf Oodit inmiddels gestart

met het ontwikkelen van een inspectie-tool, die ook voor recyclingbedrijven van

betekenis kan zijn. De vraag is en blijft natuurlijk hoe betrouwbaar daarin vastgelegde

data zijn. Een daadwerkelijk objectieve kijk op je eigen werk is immers niet

mogelijk. Het houden van interne audits vergelijk ik graag met een slager die zijn

eigen vlees keurt. Van wezenlijk belang is dan ook dat bijvoorbeeld, naast onafhankelijke

audits, preventiemaatregelen periodiek worden gestaafd met bewijslast.”

In die overleggen ontstond bij de deelnemers steeds meer sympathie voor

die gedachtegang en spontaan gaf een zestal leden van BRBS Recycling, te

weten: Sinke Groep, Theo Pouw Groep, Sortiva, Twee “R” Recycling Groep,

Janssen Group en Van Werven Recycling, zich op voor deelname aan een

audit-platform, waarin inmiddels diverse sectoren participeren. Eind februari

is inmiddels een zes maanden durende pilot van start gegaan.

Bewijslast

Wat voor te stellen bij bewijslast? “Stel dat een van de preventiemaatregelen

is dat de vakken in een hal met brandgevoelige stromen aan het einde van de

week leeg moet zijn, dan is dat simpelweg met een via de tool te uploaden foto te

staven,” geeft Burghgraef als voorbeeld aan. Iets vergelijkbaars zou eveneens

voor de werkplaats of voor het inspecteren van een afvalhoop zijn af te spreken.

Burghgraef: “Bij het opstellen van het risicoprofiel richten wij de scope

overigens niet op het bedrijf als geheel, maar kijken wij nadrukkelijk naar

de afzonderlijke onderdelen van het complex. Dat bestaat bijvoorbeeld

uit een kantoor, een werkplaats, een buitenopslag en een loods voor het

bewerken van bouw- en sloopafval of huishoudelijk afval. Het risico van

een calamiteit verschilt vanzelfsprekend per onderdeel en daar zoomen wij

met de mix van vragen ook op in. Door het uiteenrafelen van die diverse

onderdelen, de bedrijfsprocessen als het ware binnenstebuiten te keren,

zijn wij in staat een gedetailleerd bedrijfsprofiel in kaart te brengen en

daar een risicoprofiel aan te hangen. Aan de hand daarvan kunnen assuradeuren

op hun beurt tegen een faire prijs maatwerkoplossingen bieden.”

Overzicht van het aantal branden, met de piek in 2018 (2017 was vergelijkbaar

aan 2018).

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

43


Recyclinggranulaten – een goed

kwaliteitsproduct (4)

Duurzaamheid

Als het gaat om duurzaamheid heeft recycling van oudsher een goede naam. Recycling is goed. Om daar een objectief oordeel

over te kunnen geven zijn er normen ontwikkeld. De Levenscyclusanalyse (LCA, EN 15804)) is daarvan het bekendst.

BRBS Recycling heeft enkele jaren geleden een levenscyclusanalyse uitgevoerd

(LCA) en deze in de vorm van een MRPI (Milieu Relevante Product

Informatie) aangeboden voor de Nationale Milieudatabase. Momenteel loopt

er een project om deze cijfers te updaten.

Methode

De LCA is een methodiek waarbij van 13 indicatoren de milieu-impact wordt

berekend. Belangrijke indicatoren zijn bijvoorbeeld CO2, waterverbruik en

toxiciteit. Via een omrekening op basis van kosten kan daarna de milieulast

in één getal worden uitgedrukt, namelijk: MKI (MilieuKostenIndicator).

Duidelijk is dat met 13 indicatoren niet alle aspecten rond duurzaamheid en

circulariteit worden afgedekt. Binnen de NMD en ook de normen zijn hier wel

aanpassingen voor gedaan, maar nog steeds zijn nuances te maken.

Recyclebaarheid

Bijvoorbeeld het onderwerp ‘recyclebaarheid’, dat in de Bouwproductenverordening

als het meest belangrijke aspect van “sustainability” van bouwproducten

is benoemd. Juist dit is nauwelijks onderdeel van de LCA. Op papier kun je

dan een duurzaam product hebben, maar dan is dat nog niet circulair. Circulair

kun je een product pas noemen als dit na de gebruiksfase (inclusief de R-stappen

Repair, Reuse, etc.) kan worden: gedemonteerd, gescheiden, ingezameld,

gerecycled, en weer toegepast (afzet). Als een van deze schakels ontbreekt is

er geen sprake van circulariteit en kan er geen sprake zijn van duurzaamheid.

2R Recycling

Vink

Granulaat onder de weg: unieke eigenschappen

Toepassing van recyclinggranulaat als funderingslaag onder de asfalt- of betonverharding

wordt steeds vaker als downcycling betiteld. Dat is te begrijpen

vanuit het oogpunt dat na recycling de materialen in een andere productketen

komen dan de oorspronkelijke. Hier zijn echter wel overwegingen bij te plaatsen.

Ten eerste zijn er in Nederland geen materialen beschikbaar waarmee de

kwaliteit van deze funderingslagen kan worden behaald. Fysisch, technisch,

functioneel en wat betreft kosten is recyclinggranulaat als funderingslaag

vrijwel ongeëvenaard. Ook primaire steenslag waarmee in het buitenland

mee wordt gewerkt, presteert minder goed. Kwantitatief ligt er een opgave,

want welke grondstof is in die mate beschikbaar dat hiermee zo’n 20 miljoen

ton funderingsmaterialen kan worden vervangen? Overigens is er wel vertrouwen

dat alternatieven zijn te vinden, daar staat de sector zeker open voor.

Tweede is dat vaak wordt geredeneerd vanuit product tot product (bijvoorbeeld

beton moet weer beton worden. Als vanuit grondstoffen wordt geredeneerd,

kom je soms tot andere cycli (grind wordt weer grind) en andere conclusies:

grind kan dan van beton naar asfalt en andersom. Dit geeft ook een andere

kijk op toepassing van materialen in verschillende materiaalketens.

In de lopende studie van BRBS Recycling naar nieuwe LCA getallen wordt

aandacht besteed aan de rol van recyclinggranulaat in de wegconstructie.

Uitgaande van een broeikaseffect van 6.7E-01 kg CO2 eq/ton (= 0,67 kg/

ton = huidige MRPI-cijfer) kan de waarde van dit getal worden ingeschat met

een vergelijking met zandcement. Cement heeft een gemiddelde CO2-emissie

van 502 kg CO2 eq per ton. Als alle andere factoren zoals aanbrengen,

mengen, etc. worden genegeerd, zou bij een dosering van 1,3 kg per ton

zand een gelijkwaardige CO2 prestatie worden verkregen. Het behoeft geen

44 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


2R Recycling

toelichting dat dit onvoldoende is voor technische gelijkwaardigheid en bij

meer cement zal het broeikaseffect toenemen.

Wat wel een rol speelt is dat betongranulaat nog vaak wordt voorgeschreven

als funderingslaag onder de weg. Dit kan echter prima (beter) dienen als

toeslagmateriaal voor beton (zie onder), zodat de betonketen wordt gesloten.

Het Grondstoffenakkoord, Betonakkoord en nationaal beleid (o.a. Transitieagenda)

streven dit ook na. Het is niet langer circulair te noemen als zuiver

betongranulaat als wegfunderingsmateriaal wordt voorgeschreven in bestekken.

Menggranulaat is voor vrijwel alle wegconstructies een prima alternatief.

Menggranulaat kan worden versterkt met staalslakken tot hydraulisch

granulaat en daarmee kan de constructieve waarde verder worden verbeterd.

Granulaat in beton: geen extra cement nodig!

De LCA van toepassing van recyclinggranulaat in beton (meestal betongranulaat,

maar ook menggranulaat, Ecogranulaat, gerecycled ballastgrind en andere

opties) ten opzichte van grind of primaire steenslag laat zich goed doorrekenen.

In meerdere onderzoeken is aangetoond dat de milieu-impact van recyclingbeton

vergelijkbaar is met die van regulier beton. Als daarbij rekening wordt gehouden

met de onvolledigheid van de LCA voor een aantal aspecten (zoals de landgebruik

als gevolg van winning en voorkomen van storten), wordt duidelijk dat

toepassen van recyclinggranulaat in beton wel degelijk een duurzame keuze is.

Cement domineert de milieubelasting van beton in hoge mate. De verschillen

tussen de overige grondstoffen (grind, zand, recyclinggranulaat) vallen in het

niet. De omvangrijke berekeningsmethodieken leiden daardoor bij opdrachtgevers

niet vanzelfsprekend tot andere keuzes voor deze grondstoffen. Als het

beleid om de toepassing van primaire grondstoffen te beperken succesvol wil

zijn is dit een belangrijk aandachtspunt.

BRBS Recycling

Er wordt nog wel eens beweerd dat er meer cement nodig is bij toepassing van

recyclinggranulaten in beton. Dat levert een nadeel op voor de milieuscore.

Beton technologisch zijn echter de eigenschappen (bijvoorbeeld porositeit,

consistentie) van de recyclingmaterialen goed te ondervangen, waardoor in

de meeste gevallen extra cement niet nodig is. Dat is positief voor de milieuscore

van het recyclingbeton. Daarmee is recyclingbeton de juiste keuze.

De doelstellingen van het Grondstoffenakkoord en het Betonakkoord zijn

helder: de hoeveelheid primaire grondstoffen moet omlaag. Recycling voorkomt

dat voor de winning van zand en grind moet worden ingegrepen in het landschap

en wordt storten voorkomen. Bovendien draagt recycling bij aan zelfvoorziening

van grondstoffen in de regio. Dus ook al zou een MKI berekening een

klein nadeel tonen voor recyclingbeton dan nog is er meer dan voldoende basis

voor recycling, ook van oud beton voor nieuw beton. Beton is circulair.

Transport en afstand

Omdat recycling vaak een lokale activiteit is, kan worden bespaard op

transport en daarmee op milieu. Als grondstoffen en producten over grote

afstanden worden vervoerd kan dat voordeel teniet worden gedaan. Dat is

niet de bedoeling. Omdat transport ook kosten met zich meebrengt, wordt

dit al gedeeltelijk vereffend. Hoe klein de afstand kan worden, moet echter

ook worden afgewogen tegen aspecten als kwaliteit (hoogwaardigheid) en

haalbaarheid (schaalgrootte). De regionale verspreiding van bestaande recyclingbedrijven

sluit hier goed bij aan.

Tot slot

Circulariteit is nog niet volledig geborgd in de genormaliseerde berekeningen voor

duurzaamheid, terwijl dat toch een van de belangrijke doelstellingen is van het

beleid. De borging van circulariteit is nog een belangrijke stap die moet worden

gezet. Pas dan is een goede afweging van alle duurzaamheidsaspecten mogelijk.

Op gebied van duurzaamheid past de toepassing van recyclinggranulaat

goed in de circulaire economie. Het materiaal is goed regionaal beschikbaar

en via certificering (BRL 2506-1) is de kwaliteit goed geborgd. Voor de wegenbouw

is het moeilijk om duurzaamheid goed te vergelijken, omdat dit dusdanig

gemeengoed is en er (nog) geen goede alternatieven bestaan. Daarom

is het moeilijk om aan te geven of dit nu een goede duurzaamheid heeft of

dat er toch sprake is van downcycling. Bij recycling van beton naar beton is

er wel vergelijking mogelijk. De conclusie is dat dit duurzaam en circulair is.

Ondanks alle beperkingen die een LCA of MKI heeft, is de duurzaamheid

van recyclinggranulaten reeds goed; de milieulasten zijn op zijn minst gelijkwaardig

aan de alternatieven, de milieulast is beperkt en de circulariteit is

goed. Dus vraag moet daarom niet zijn Waarom? Maar Waarom Niet?

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

45


Waarom nog langer wachten?

Als voorzitter van het Betonakkoord, voorzitter Raad van Toezicht Holland Circulair Hotspot en lid van de Amsterdam Economic

Board zoomde Jacqueline Cramer op het in 2019 gehouden Recyclingsymposium in op diverse belemmeringen die

een transitie van een lineaire naar een circulaire economie in de weg staan. Zij onderstreepte het belang om alle relevante

partijen bij die transitie te betrekken, ruimte te creëren voor experimenten en leren zo samen een nieuw systeem te bouwen.

Inmiddels is er meer dan een jaar verstreken. Welke vorderingen zijn er inmiddels geboekt?

“Bij de verdere uitwerking van het Betonakkoord zijn in totaal zeven uitvoeringsteams

betrokken, elk onder leiding van een regisseur, waarvan een vijftal

zich vooral richt op inhoudelijke aspecten, namelijk CO2-reductie; hergebruik;

circulair ontwerpen; natuurlijk kapitaal en het verdisconteren van de ambities

in MKI’s. De Stuurgroep van het Betonakkoord stuurt op haar beurt de uitvoering

in de gewenste richting, bewaakt de voortgang, toets gemaakte afspraken

op haalbaarheid en monitort de behaalde resultaten. Het streven om in 2030

in vergelijking met 1990 een CO2-reductie van 49% te hebben gerealiseerd,

alsmede 100% circulair te slopen waarbij al het vrijkomende betonreststromen

en betonelementen opnieuw in de bouw gebruikt worden en bij zand- en grindwinning

een positief natuurlijk kapitaal te realiseren. Die doelen staan nog

steeds als een huis,” stelt Cramer. Al benadrukt zij wel dat het voor het slagen

van het Betonakkoord van eminent belang is dat de gehele keten, inclusief de

opdrachtgevers, hier hun schouders onder zetten. En daar werken we hard aan.

Stappen

Met een blik op de opgestelde roadmaps is Cramer er vast van overtuigd dat

die CO2-reductie zonder meer haalbaar zal blijken te zijn. “In vergelijking met

1990 hebben we nu al 15% van die reductie weten te realiseren. En er liggen

ondertussen diverse, veel belovende, innovaties op de plank. Binnen een tijdsbestek

van vijf jaar zijn er dan ook hele grote sprongen te verwachten,” denkt

Cramer. Deze verandering gaan we nu al in gang zetten. Zij hint daarbij zowel op

het grootschalig toepassen van CO2 arme bindmiddelen in de betonindustrie

als op het vergroten van het gebruik van betonreststromen. “Wat kan, moeten

we gewoon meteen doen. Maar dat vergt natuurlijk wel draagvlak binnen alle

gelederen,” weet Cramer. Daarnaast zijn er ook veelbelovende innovaties, die

alleen nog een kwaliteitstoetsing behoeven. “Die moeten we zo snel mogelijk

binnen twee tot drie jaar uitrollen en wat nog in ontwikkeling is, zullen we extra

stimuleren en over drie tot vijf jaar toepassen. Met andere woorden: de betonketen

innoveert en daar gaat Nederland de komende jaren veel van merken.

Het verduurzamen van materialen typeert zij als een belangrijk speerpunt.

Cramer: “Alle van sloop afkomende materialen moeten op de een of andere

wijze terugkeren in de keten. Dat kan enerzijds door middel van materiaalhergebruik

en anderzijds door de uit ‘urban mining’ verkregen stromen na

bewerking als secundaire grondstof weer in de bouwketen terug te brengen,

en niet meer onder de wegen. Geschat wordt dat uiteindelijk 15 Mton vrijkomend

beton kan worden hergebruikt. Circulair slopen is in die context van

essentieel belang. Dat zou de standaard al moeten zijn!”

jaar af. Omdat de vergunningverleners veronderstellen dat de betonsector op

korte termijn zelfvoorzienend zal zijn, dreigt een serieus grondstoffen te kort.

Importeren heeft om uiteenlopende redenen niet de voorkeur.

Cramer: “Een nog niet door mij genoemde optie voor de nabije toekomst is

die van industrieel bouwen. Dat zal ongetwijfeld niet alleen slimmer zijn,

maar ook modulair. Die ontwikkeling vergt evenwel een andere wijze van

ontwerpen en construeren. Al deze stappen resulteren in een forse toename

van de CO2-reductie. Het potentieel ligt onder handbereik.”

Ook energiebesparing en toepassing van duurzame energiebronnen op zowel

logistiek gebied als in de bedrijfsvoering zullen betekenisvolle stappen blijken

te zijn. “Hier zijn voortrekkers al mee bezig, maar nu gaat het om opschaling in

de gehele sector. Opdrachtgevers kunnen dit bevorderen door hierover acties

in hun aanbesteding op te nemen. De technieken zijn er, waarom dan nog

langer wachten,” vraagt Cramer zich hardop af.

Circulariteit regionaal regelen

Circulair slopen zou op zo kort mogelijke termijn in aanbestedingsprocedures

de standaard moeten zijn. “De vrijkomende materialen, hetzij voor materiaalhergebruik,

dan wel voor recycling, moeten niet onnodig over grote afstanden

worden getransporteerd. Waar we naar toe moeten is het op regionale schaal

van de grond tillen van circulaire hubs voor de diverse uit ‘urban mining’

afkomstige materiaal stromen. Die circulaire hubs dienen op hun beurt als

fysieke en virtuele marktplaats voor materialen. Dat moet echter wel worden

georganiseerd wil er voor circulariteit in 2030 een markt zijn, die ook in economisch

opzicht regio’s wat te bieden heeft. Als we die weg, in combinatie met

optimaal hergebruik, durven in te slaan, zijn de doelstellingen in het kader van

het Betonakkoord op onze sloffen haalbaar. Zaak is wel om nu aan de slag

te gaan. Hoe? Middels opdrachtverstrekking en de moederbestekken hierop

aan te passen. Daarmee creëren we een daadwerkelijk ‘gelijk speelveld voor

de ketenpartners. Pakken we dit momentum niet, dan dreigen partijen tegen

elkaar uitgespeeld te worden,” meent Cramer.

Daarnaast is ook levensduurverlenging een optie. Uitstel van sloop betekent

ook uitstel van aanwending van steeds schaarser wordende grondstoffen voor

vervangende nieuwbouw. Het EIB prognosticeert voor 2030 alleen al voor de

B&U sector een tekort van 10 Mton aan toeslagmaterialen. Ook als een deel

van het beton als constructiemateriaal wordt vervangen door hout, zal de

behoefte aan zand en grind onverminderd groot zijn. De meeste vergunningen

voor het winnen van zand en grind in Nederland lopen echter over ca. vijf

46 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


Sprekend voorbeeld voor de circulaire

economie

Convenant Thermische Reiniging teerhoudend asfalt drie jaar verlengd

De Nederlandse thermische reinigingsbedrijven voor teerhoudend asfalt hebben het Convenant voor teerhoudend asfaltgranulaat

weer voor drie jaar verlengd tot eind 2023.

Hiermee loopt de recyclingsector voorop in het uitdragen van de circulaire economie

en voorkomt zij dat meer dan 2,5 miljoen ton herbruikbare bouwgrondstoffen

uit de economie weglekken. De vier thermische reinigingsbedrijven verklaren

met het tekenen van het convenant dat al het aangeleverde teerhoudend asfalt

thermisch wordt gereinigd en de gezuiverde materialen als hoogwaardige

grondstof kunnen worden hergebruikt in onder meer de asfalt- en betonindustrie.

Deze bedrijven A. Jansen Recycling BV, ATM (Renewi), Recycling Kombinatie

REKO en Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen geven hiermee het signaal

naar lagere overheden maar ook de aannemerij af zich eveneens te scharen

achter het nationaal beleid om teerhoudend asfalt thermisch te laten reinigen.

Landelijk beleid en regelingen

Oud asfalt is prima te verwerken tot hernieuwde grondstof voor nieuw asfalt.

Asfalt op basis van teer dat tot het verbod in 1991 als bindmiddel in asfalt

werd gebruikt, bevat echter een hoog gehalte aan zeer zorgwekkende stoffen

c.q. polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Sinds 2001 voert

de rijksoverheid actief beleid om teerhoudend asfalt (TAG) dat vrijkomt bij

renovatie van wegen te ontdoen van teer. Het Nederlandse beleid gaat uit

van thermische reiniging als minimum standaard voor de verwerking van TAG

(Landelijk Afvalbeheerplan, LAP3).

Voor wegbeheerders en aannemers bestaat sinds 2008 respectievelijk 2016

de mogelijkheid om de Code Milieuverantwoord Wegbeheer te ondertekenen,

waarmee zij verklaren dat zij al het uit wegverhardingen en/of wegfunderingen

vrijkomende teerhoudende materiaal aan een vergunde thermische

verwerkingsinrichting afgeven. CROW is de beheerder van deze Codes. Verder

is de CROW-publicatie 210 “Richtlijn omgaan met teerhoudend asfalt” voor

stakeholders van toepassing en toegesneden op de doelstelling om TAG uit de

keten te halen. Thermisch reinigen van TAG is een eis bij Duurzaam Inkopen

in de GWW-sector. In de Standaard RAW Bepalingen 2020 is een belangrijke

extra clausule opgenomen op basis waarvan de aannemer de opdrachtgever

een verklaring van thermische reiniging voor het afgevoerde TAG dient te

overhandigen. Deze verklaring kan enkel bij een thermische reiniger verkregen

worden op basis van de originele projectgebonden informatie, waarmee

de opdrachtgever de zekerheid verkrijgt dat het TAG daar daadwerkelijk is

afgeleverd en vervolgens conform onderhavige convenant wordt gereinigd.

Met de investering in reinigingscapaciteit om het probleem van TAG op te lossen

zijn vier recyclingbedrijven tegemoetgekomen aan de vraag van de rijksoverheid

en beschikt Nederland over een unieke industrie, die TAG thermisch reinigt.

Hierbij wordt de teercomponent en alle andere organische componenten volledig

vernietigd en 100% van het in het oude asfalt aanwezige zand en grind als

hernieuwde bouwgrondstof in onder meer de asfalt- en betonindustrie ingezet.

WWW.BRBS.NL

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

47


SPECIALIST IN PERSTECHNIEK

BESTRIJDT ZOWEL WATER ALS VUUR

De Nederlandse vestiging van de Duitse Avermann Groep ontwikkelde onlangs een speciale blendersbalenpers die stortbranden moet voorkomen.

En tegelijkertijd ontwerpt de machinebouwer steeds meer persen waarmee recyclebedrijven, biogas en papier fabrieken hun afvalstroom

kunnen ontwateren. Corona had behoorlijke gevolgen voor het bedrijf, maar operationeel manager Wouter van der Pool wist van de

nood een deugd te maken.

Tekst Armand Landman | Beeld Avermann Groep

Afval wordt in Nederland weliswaar beperkt nog

gestort, maar tussen inzameling en recycling of

de verbrandingsoven zit soms beste een lange

periode waarin afval moet worden opgeslagen

door onderhoudstops. En juist daar ontstaan

vaak branden, zeker als het afval langer ligt opgehoopt

waardoor de kans op broei toeneemt.

De Nederlandse tak van Avermann Groep ontwikkelde

om die reden samen met een aantal

partners een oplossing voor afvalverdichting

waarbij het afval in balen wordt geperst en wordt

omwikkeld. (zie kader). Ondanks het feit dat het

om een uniek product gaat dat speciaal voor een

klant is ontwikkeld ziet Wouter van der Van der

Pool, operationeel manager van de Nederlandse

vestiging van Avermann, mogelijkheden voor opschaling.

"Het scheelt als je een kunstje al eens

eerder hebt uitgevoerd.” Avermann is weliswaar

een Duits bedrijf maar heeft ondertussen een

flinke voet aan de grond in Nederland. Van der

Pool wijt dat deels aan de goede ligging van

Nederland. “Vanwege onze havens natuurlijk,

maar ook vanwege onze importvoorzieningen.

En daarbij concurreren Duitse en Amerikaanse

bedrijven nogal met elkaar en daar zitten we als

Nederland mooi tussen.”

Vinger aan de pols

Avermann, dat naast machines op het gebied

van milieutechniek ook actief is in machines

voor prefab beton en lasersnij- en kantwerk,

houdt constant de vinger aan de pols als het om

trends en ontwikkelingen in de recyclingbranche

gaat. “We krijgen steeds meer te maken met

het ontwateren van afval. Niet alleen uit groen

en biologisch afval, maar ook de rejects die uit

de papierindustrie komen zijn nat. En water wil

je liever niet vervoeren, dat maakt het afval te

zwaar. Dus het ontwateren kun je ook zien als een

vorm van afval scheiden. Organisch afval kun je

48 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


Rechts: Wouter van der Pool, Operationeel manager Avermann Nederland en (l) Max Wortmann, directeur Wortmann milieutechniek.

‘Het scheelt als

je een kunstje al

eens eerder hebt

uitgevoerd’

immers misschien ook wel verbranden, vergisten

of vergassen. Maar dan moet het water er wel uit.

Voor ons is het niet een hele andere techniek: ontwateren

is ook persen. Maar de machines moeten

uit RVS worden vervaardigd, want ze mogen niet

roesten en moeten tegen allerlei zuren kunnen.”

Avermann Nederland is ondertussen een soort

hub voor Europa geworden, waarbij machines hier

vooral geassembleerd worden. “De ontwateringsmachines

komen deels uit de VS, wij voegen de

hydrauliek en de schakelkasten toe waarna ze over

de hele wereld worden verkocht”, vertelt Van der

Pool. “Bovendien hebben we ook een internationale

onderhouds- en serviceploeg.” ❯

Hoog volume ontwateringspers voor groen afval.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

49


Wij leveren complete luchttechnische installaties t.b.v.

Ontstoffing, Luchtreiniging en Pneumatisch transport

Technieken voor o.a.:

Ontstoffing van productieruimtes (MAC)

Reduceren van geuremissies (NER)

Reduceren van stofemissies (NER)

Componenten die wij o.a. leveren:

Natfilters

Droogfilters

Cyclonen

Gaswassers

Naverbranders

Hoogrendement Multi-cycloon

Projecten kunnen turn-key worden uitgevoerd.

Wij garanderen de emissie & grenswaarden.

Engineering, bouw en onderhoud in eigen beheer.

Natfilter met slibtransporteur

Molenstraat 27,

6914AC Herwen

+31 (0) 316 248744

www.mesys.nl

Info@mesys.nl

Naverbrander (RTO)


Reviseren

Terwijl corona de afvalbranche behoorlijk veel

extra werk oplevert, maakt het internationale

karakter van de Avermann Groep dat het bedrijf

operationeel en logistiek veel last ondervond en

nog ondervindt van de wereldwijde Covid-19 pandemie.

“Plannen is in deze tijd verschrikkelijk lastig”,

zegt Van der Pool erover. “En we hebben veel

moeite om zeecontainers te verschepen of monteurs

ergens naartoe te sturen. En de staalprijzen

zijn ook niet erg positief voor onze handel. Dus

het bouwen van machines is best een uitdaging.

Gelukkig hadden we wel een goede voorraad

toen deze crisis begon, dus de schade valt mee.”

En Avermann heeft in het afgelopen jaar samen

met Wortmann Milieutechniek besloten om in Emmen

te investeren in het reviseren van machines,

zoals perscontainers en balenpersen. Om die reden

is Avermann verhuisd van Dordrecht naar Emmen

en heeft daar een fors grotere hal betrokken. Ook

dat is een gevolg van corona, legt Van der Pool uit.

“We zaten met een aantal monteurs die niets meer

konden doen. Om werk voor hen te creëren hebben

we besloten om gebruikte machines te gaan reviseren.

We verwachten dat we voorlopig nog wel even

in deze toestand zitten en op deze manier kunnen

we flink wat achterstanden wegwerken. Binnenkort

hebben we een flink aantal gebruikte machines

in de aanbieding die weer als nieuw zijn.” ❚

Kanaalpers met wrapper.

Mobiele 2 ram balenpers met directwikkelaar.

‘De samenwerking leverde een mobiele, gebruiksklare oplossing

voor het persen en wikkelen van balen op locatie’

MOBIELE BALENOPLOSSING VERMINDERT RISICO OP STORTBRAND

Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 50 voorvallen van stortbranden gemeld met enorme milieu- en financiële schade tot gevolg. Verschillende Europese

fabrikanten, waaronder Avermann, hebben daarom de handen ineen geslagen en samen met het grondverzetbedrijf Oosterveld een unieke oplossing

voor afvalverdichting ontwikkeld om deze branden te voorkomen.

Oosterveld benaderde Avermann om een oplossing te vinden die de brandveiligheid en het ruimtegebruik op de stortplaats van een klant zou verbeteren.

Ze sloegen de handen ineen met het Engelse CK International en het Finse Cross Wrap, om een mobiel balenperssysteem met transportband te ontwikkelen,

waardoor de klant meer flexibiliteit krijgt. CK International gebruikte hun automatische dubbele ram als basis voor dit nieuwe product. Om een

plastic wikkelsysteem te integreren, paste Cross Wrap hun installatie aan, waardoor deze ook mobiel werd.

De samenwerking van dit team van ervaren fabrikanten leverde als eindresultaat een mobiele, gebruiksklare oplossing voor het persen en wikkelen van

balen op locatie, die binnen een dag kan worden gedemonteerd en ter plaatse kan worden opgezet.

De meest voorkomende oorzaak van stortbranden is een toename van het zuurstofgehalte op de stortplaats. Deze toename van zuurstof verhoogt de bacteriële

activiteit en die verhoogt op zijn beurt de temperatuur. Door het samenpersen en wikkelen van afval zijn de balen compact en volledig omsloten,

waardoor de hoeveelheid zuurstof in het afval aanzienlijk wordt verminderd. Wouter van der Pool: “In de afgelopen jaren zijn we een expert geworden in

het persen en wikkelen van RDF materialen. Tijdens onze gesprekken met verschillende geïnteresseerde klanten werden we bewust van de stortbranden

problematiek, waarna we een manier hebben gevonden om deze problemen te bestrijden. Door een direct wikkelsysteem te combineren met een balenpers

met dubbele ram en grote transportbanden te integreren hebben we een gebruiksklare oplossing ontwikkeld. Met de hulp van onze partners bij CK International

en Crosswrap hebben we dit vervolgens omgebouwd tot een mobiel systeem voor Oosterveld. Zij verpakken 200-300 ton gestort RDF-afval per

dag in balen en zijn zeer tevreden met het resultaat ”

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

51


MESYS INDUSTRIAL AIR SYSTEMS LEEFT VAN LUCHT

‘Wij zijn techneuten,

daar zit onze grootste kick’

Mesys Industrial Air Systems ontwerpt, bouwt en installeert, eventueel turn-key, ontstoffings- & emissiereiningingsystemen met een

werkingsgarantie. Bedrijven hebben daarmee de geruststelling dat zij geheel aan de geldende emissienormen kunnen voldoen. Directeur

Bennie Geurts legt uit hoe de machinebouwers uit het Gelderse Herwen door goed naar klanten te luisteren, maar juist ook door het denken

in oplossingen, uitdagende problemen het hoofd bieden.

Tekst Armand Landman | Beeld Mesys Industrial Air Systems

“Rangen en standen kennen we niet bij Mesys”,

vertelt directeur Bennie Geurts. “Er staan ongeveer

16 vaste medewerkers op de loonlijst en

daarnaast maken we veel gebruik van een aantal

vaste zzp’ers en er lopen hier eigenlijk standaard

wel 2 of 3 stagiaires van werktuigbouwkundige

opleidingen rond. Die laatsten krijgen bij ons veel

verantwoordelijkheid en komen met veel onderdelen

van het vak in aanraking. Blijkbaar zijn we

een prettig bedrijf om stage te lopen, maar ook

een fijne werkgever, want als ik mezelf en mijn

compagnon en de dame van de boekhouding niet

meereken bestaat meer dan de helft van het personeelsbestand

uit ex-stagiaires.”

Een van de krachten van Mesys is volgens Geurts

dat de meesten van zijn monteurs tenminste een

mbo-4-opleiding hebben afgerond. “Ze kunnen

allemaal 3D-tekenen, installeren en monteren.

Op papier zijn we weliswaar een machinefabriek,

maar we hebben ook veel weg van een ingenieursbureau

dat zelf machines kan ontwerpen, maken

en installeren. We zijn niet afhankelijk van tekeningen

van anderen. Alles wat we doen hebben

we zelf ontwikkeld, en bedacht. Wij zijn allemaal

techneuten, daar zit onze grootste kick. We doen

het niet om er rijk van te worden.”

Snij- en kantwerk

Het snij- en kantwerk besteedt Mesys overigens

wel uit. “Dat is tegenwoordig zo makkelijk: kwestie

van tekenen, uploaden en een kwartier later

weet je prijs en levertijd. Daar kun je zelf geen

snij- en kantbank voor in huis halen.”

De materialen komen dus gesneden en gezet bij

Mesys binnen. Walsen doet het bedrijf wel zelf

en daarna worden de onderdelen geassembleerd

tot eindproduct. Geurts: “Ik herinner me nog hoe

er vroeger iemand op zijn knieën op de grond zat

om met een grote passer een plaat uit te zetten

als je een cycloon wilde bouwen. Die werd dan

met een knabbelaar rond geknipt. Dat hoeft gelukkig

niet meer. Goed, het gaat wel een beetje

ten koste van ouderwets vakmanschap, maar je

hebt wel mensen nodig die tekeningen kunnen

lezen en mee kunnen denken. En is er een keer

geen werk in de werkplaats dan kunnen onze

jongens altijd wel iets tekenen of iets bestellen.”

Mesys investeert ook veel in innovaties. “We hebben

altijd wel een aantal WBSO-projecten lopen

waarmee we onze producten iedere keer iets beter

maken. Ook bij die projecten maken we gretig

gebruik van onze stagiaires.”

Bij een van de klanten wordt een cycloon ingehesen.

Die innovatie is ook nodig, want in feite levert Mesys

nooit standaardoplossingen. “Behalve misschien

een range van natwassers die in verschillende volumes

te krijgen is, maar zelfs die kunnen dan weer

links- of rechtsom draaien, hoog of laag zijn, met

verschillende in- en uitgangen. Dus ja, het is altijd

weer ter plaatse bij de klant kijken en improviseren.”

De meeste installaties worden uniek en op maat

gemaakt.

52 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


MESYS ONTWERPT, FABRICEERT EN INSTALLEERT:

• Industriële stofafzuigsystemen (eventueel met grenswaarde- of emissiewaardegarantie)

• Push-Pull afzuigsystemen (voor grote oppervlakken; door lagere debieten energiezuiniger)

• Zuig- en/of blaaskappen (voor reiniging van sparingen en oppervlakken)

• Pneumatische transportsystemen (vliegtransport, verwarmd of watergekoeld)

• Centrale stofzuigsystemen (hoog vacuüm; voor ‘good housekeeping’ in productieruimten)

• Emissie-reinigingssystemen (voor stof- en geuremissies, conform NER)

• Natfilters (geen Atex-investeringen; geschikt voor vochtige of plakkerige stoffen)

• Gaswassers (gepakte systemen, eventueel met emissiewaardegarantie).

• Naverbranders, in diverse soorten ( DFTO, TRO, RTO,CTO ).

Gas gestookt of Elektrisch (hierdoor heb je minder NOx en CO 2

uitstoot!), eventueel met

emissiewaardegarantie).

• Actief Kool-filters (op basis van chemische analyse voor specifieke toepassing)

• Cyclonen en multicyclonen (in hittebe- stendige, slijtvaste en hoog rendement uitvoeringen)

• Windzifters (voor ontstoffing en classificatie op deeltjesgrootte of -gewicht)

• Slibafscheiders (voor sterk vervuild water)

• Reiniging-systemen (schoonblazen of afzuigen van oppervlakken en/of sparingen in producten

of machines)

Creatieve fase

Klanten komen immers altijd bij Mesys met een

probleem. “Ze stellen ons een vraag omdat ze zelf

niet weten hoe ze iets op moeten lossen. Dat kan

een emissieprobleem zijn of een stofprobleem in

de fabriek”, legt Geurts uit. “Ze zoeken dan een bedrijf

dat een oplossing biedt en niet iemand die ze

een apparaat verkoopt. We proberen door de juiste

vragen te stellen en de situatie te bekijken een concept

te bedenken. Pas daarna gaan we calculeren.

Want het heeft geen zin om iets aan te bieden als

je nog niet weet wat je gaat aanbieden. Bijna elk

probleem bij een klant is uniek en vergt eerst een

creatieve fase om tot iets bruikbaars te komen.”

Het inhijsen van een grote cycloon.

Mesys zet om die reden ook steeds meer in op preengineeringsopdrachten.

Geurts: “Dat werpt wel

zijn vruchten af. Daardoor kunnen we een veel betere

maatoplossing aanbieden waarbij de kans op

mislukkingen veel minder groot is. Wij hebben over

het algemeen geen pasklare oplossingen voor klanten

klaar liggen. We bedenken liever met de klant

de best passende oplossing voor hun specifieke situatie.

Wij denken in oplossingen, waarbij iedereen

uiteindelijk tevreden is over het eindresultaat: de

klant, wij als hoofdleverancier, maar ook onze toeleveranciers.

Niet voor niets zijn bijna al onze relaties

met klanten en toeleveranciers langdurig.” ❚

Natwasser cycloon combinatie.

‘Bijna elk probleem

bij een klant is uniek

en vergt eerst een

creatieve fase’

MESYS IS EEN VCA ** GECERTIFICEERD BEDRIJF

Mesys heeft projecten gerealiseerd in een groot aantal industriële sectoren. Het bedrijf heeft een

lange lijst van referenties, waaronder AEB, AVR, Suez,Wellman International, HTL-DHT, BAT, Imperial

Tobacco, Wienerberger, Vandersanden, Douwe Egberts, Dalli-group, Ecolab, Forbo, Heineken,

Kappa, Nedzink, Rockwool, Sekisui S-Lec, Olam, AkzoNobel, Suikerunie en Tata Steel Nederland.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

53


Uw totaal producent

voor Recycling & Bulk

Verticale transportband

Silo bunkers

Bovenband magneet

Sterrenzeef

Transportband

Weegunit

Vingerzeef

Permanente magneet

www.arco-solutions.nl | +31 (0)88 006 5300 | info@arco-solutions.nl | Venrayseweg 141 | 5961 NS Horst


Scheidings- en verwerkingskosten lopen hard op

Ingezameld plastic is steeds meer vervuild.

HOOGSTE STIJGING

afvalstoffenheffingen in 26 jaar

De afvalstoffen- en reinigingsheffing zal in 2021 harder stijgen dan ooit.Van de drie belangrijkste gemeentelijke heffingen stijgt de opbrengst van

de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten met 10,0 procent het sterkst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Tekst Armand Landman | Beeld Pixabay.com

De opbrengst voor gemeenten van de afvalstoffenheffing

en reinigingsrechten neemt dit jaar

naar verwachting met 10,0 procent toe tot 2,2

miljard euro, de grootste stijging in 26 jaar. Ook

in 2020 begrootten gemeenten al een forse toename,

toen met 8,4 procent. Tot 2019 veranderde

de begrote opbrengst van de reinigingsheffingen

van alle gemeenten samen jarenlang per saldo

nauwelijks. De stijging van de reinigingsheffingen

komt door de toenemende inzamelings- en verwerkingskosten

van het afval en door afnemende

opbrengsten van afvalstromen, als glas, plastic en

papier. Dit vertaalt zich in hogere tarieven van de

afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing en de

reinigingsrechten mogen immers niet meer opbrengen

dan de bijbehorende taak of dienst kost.

De reinigingsheffingen gaan niet overal in hetzelfde

tempo omhoog. Koploper is de gemeente

Berkelland in Gelderland, waar de heffing met

48 procent omhoog gaat. Utrecht en Den Haag

noteren dit jaar achtereenvolgens stijgingen van

24 en 21 procent. Maar ook in plaatsen als Doetinchem,

Sliedrecht, Weert en Nieuwegein stijgt

de heffing met 30 procent of meer. Rotterdammers

komen er genadig vanaf, met een stijging

van 3 procent. Van de grote steden heeft Amsterdam

de snelste kostenstijging: 26 procent.

Het grootste probleem is dat de opbrengst van

ingezameld en verwerkt afval daalt. Dat is niet

alleen het geval bij oud papier, dat door gemeenten

wordt verkocht op de markt, maar vooral bij

ingezameld plastic. Bovendien is het ingezamelde

plastic steeds meer vervuild. Vanwege die toenemende

verontreiniging betaalt de verwerkende

industrie minder voor het ingezamelde plastic.

Het Nederlandse beleid om zo veel mogelijk afval

te scheiden, en zo weinig mogelijk restafval

te hebben, leidt dus duidelijk tot een stijging van

de kosten en een daling van de opbrengsten. Het

verbranden van restafval wordt duurder gemaakt

door de belasting op het verbranden ervan te verhogen.

Uiteindelijk draaien burgers op voor die

kosten. Omdat het inwoners van verschillende gemeenten

steeds lastiger wordt gemaakt hun restafval

kwijt te raken, gooien mensen steeds meer

restafval bij oud papier, kleding en bij de apart ingezamelde

zak of container voor plastic-blik-drankkartons.

Met toenemende vervuiling tot gevolg.

Een belangrijke factor in de daling van de opbrengsten

is ook dat China stopte met de import

van ons afval. En dan is er nog corona, dat volgens

deskundigen heeft geleidt tot 10 to 25 procent

meer afval. ❚

‘Opbrengst van ingezameld en

verwerkt afval daalt’

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

55


PRIMEUR VOOR GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN

EERSTE 3D GEPRINTE CIRCULAIRE BRUG

Alphen aan den Rijn heeft een 3D-geprinte brug. En volgens de gemeente is het de eerste in zijn soort in Europa. “Het is de eerste composietbrug

in Europa die 3D geprint is. Daarnaast is het de eerste brug ter wereld die volledig circulair is!”, zo bericht de gemeente trots.

Tekst Armand Landman | Beeld Den Ouden en 10-XL

THERMOPLAST MET GLASVEZELS

Thermoplast Composite Structures en Printbedrijf 10XL werken met een thermoplastische kunststof waarvan ze de precieze naam nog even voor zich

houden. Het is een materiaal dat vanwege de grote chemische resistentie veel wordt toegepast in de (petro)chemische industrie en de offshore voor

leidingen en beplatingen. Anders dan veel andere kunststoffen is het nauwelijks gevoelig voor UV-straling. Het is vooral ook mechanisch erg stabiel. Tot

een temperatuur van 140 graden Celsius zijn de mechanische eigenschappen constant, daarna neemt de sterkte gestaag af. Het smeltpunt ligt op 180

graden, de printer warmt het op tot zo’n 220 graden. Composite Structures en printbedrijf 10XL mengen er korte glasvezels doorheen voor ze het naar de

printkop sturen. Doorlopende wapeningsstaven zijn niet nodig. Omdat het materiaal na het printen afkoelt en krimpt is het zaak in één werkgang door te

printen. Anders kloppen de coördinaten niet precies en weet de printkop niet waar hij het materiaal neer moet leggen. De 7 meter lange brug voor Alphen

aan den Rijn werd in 90 uur onafgebroken geprint.

56 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


De brug ligt bij Vliestroom en Stortemelk in de Stromenbuurt. De afgelopen

maanden werkten Den Ouden Groep en Aannemersbedrijf Damsteegt

samen aan het realiseren van deze 100% gerecyclede en recyclebare brug.

Den Ouden Groep en Aannemersbedrijf Damsteegt hebben beiden de ambitie

om duurzame innovaties toe te passen in hun product- en dienstenaanbod.

Deze ambitie sluit aan bij de duurzaamheidsambities uit het actieprogramma

Duurzaamheid 2017-2020 van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Vanuit deze ambitie en het gezamenlijk enthousiasme zijn de partijen de afgelopen

maanden hard aan het werk geweest met het ontwerp-, productie- en

testproces. Hiervoor werkten zij samen met de bedrijven Composite Structures

en 10XL, die gespecialiseerd zijn in het 3D printen van grote objecten.

‘Aan het einde van haar

levensduur kan de brug

opnieuw verwerkt worden tot

kunststofgranulaat ‘

100 jaar

Honderd jaar. Zo lang moet de allereerste 3D-geprinte ‘afvalbrug' van Europa

minimaal meegaan. Dat zegt Geert Siereveld, directeur van het bedrijf Composite

Structures. Zijn droom is werkelijkheid geworden met het plaatsen van

een revolutionaire voetgangersbrug aan de Vliestroom in Alphen aan den Rijn.

Volgens hem bevat de constructie twee unieke elementen. Enerzijds is de

brug helemaal geproduceerd met een 3D-printer. Anderzijds bestaat het

bouwwerk grotendeels uit gerecyclede kunststoffen, oftewel plastic afval in

Artists impression van de brug.

10-XL print ook straatmeubilair van gerecycled plastic.

de volksmond. Daarmee heeft Alphen een Europese primeur, meldt Siereveld.

“Als je mondiaal kijkt, is die combinatie echt uniek”, stelt hij

Voor het project is nauw samengewerkt met het uit Dordrecht afkomstige

10XL, een specialist als het gaat om driedimensionaal printen. Maar het

idee komt van Siereveld. “3D-printen heb ik niet uitgevonden, bruggen bouwen

ook niet. Maar ik heb wel de link gelegd tussen die twee.

levensduur kan de brug opnieuw verwerkt worden tot kunststofgranulaat en

hergebruikt worden als grondstof voor een nieuwe toepassing.

De komende jaren vervangen Den Ouden Groep en Aannemersbedrijf Damsteegt

in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn 24 bruggen. Nadat

de eerste 3D print brug geplaatst is, wordt onderzocht welke bruggen er nog

meer vervangen kunnen worden voor een duurzaam, 3D geprint alternatief. ❚

Het afgelopen halfjaar is de revolutionaire brug uiteindelijk gerealiseerd. Wie

met een constructie van plastic afval vreest voor instortingsgevaar, komt bedrogen

uit, vertelt Siereveld. “We hebben een situatietest gedaan, waarbij we

de brug helemaal vol hebben gelegd met zandzakken. Dat staat gelijk aan

65 mensen van 80 kilogram.”

Hergebruikt granulaat

De brug is de eerste composietbrug in Europa die 3D geprint is. Daarnaast is

de brug ook volledig circulair wat betekent dat de brug gemaakt is van 100%

gerecyclede grondstoffen en dat de geprinte brug ook 100% recyclebaar is.

Hergebruikt granulaat, bestaande uit een combinatie van synthetische polymeren

en glasvezel, dient als grondstof voor de brug. Aan het einde van haar

De brug wordt geplaatst.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

57


NIEUWE DIRECTEUR AFVALFONDS VERPAKKINGEN:

‘PRODUCENTENVERANTWOORDELIJKHEID

MAG OOK VOOR ANDERE SECTOREN GELDEN’

Sinds 1 januari van dit jaar is Hester Klein

Lankhorst algemeen directeur van het

Afvalfonds Verpakkingen. Ze is daarmee

verantwoordelijk voor het behalen

van de wettelijke afvalnormen rondom

verpakkingsmaterialen, een taak die ze

met veel enthousiasme op zich neemt.

Klein Lankhorst vindt dat we het huis in

Nederland aardig op orde hebben, maar

weet ook dat er hard gewerkt moet worden

om de steeds strengere normen te kunnen

halen. “En gun ons ook de rust en de tijd om

het systeem zo robuust mogelijk te maken.”

Tekst Armand Landman | Beeld Afvalfonds Verpakkingen

Kun je kort uitleggen wat het

Afvalfonds Verpakkingen is

en wat het doet?

“Het Afvalfonds Verpakkingen regelt de wettelijke

uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid

voor verpakkingen. En dan hebben we het

niet alleen over plastic, maar ook over verpakkingen

van glas, papier en karton, hout en metaal. De

primaire opdracht van het Afvalfonds Verpakkingen

is het realiseren van de recyclingdoelstellingen

voor verpakkingsafval. Dat betekent dat de inzameling

en recycling van verpakkingen wordt gefinancierd

door de bedrijven die verpakte producten in

Nederland op de markt brengen. Zij doen dit door

over hun verpakkingen een heffing aan ons te betalen.

Daarbij hanteren we een tariefdifferentiatie

kunststof: Voor goed uit te sorteren en te recyclen

vormvaste kunststof verpakkingen met een positieve

marktwaarde geldt in een lager tarief, omdat

die het systeem goedkoper maken. Op die manier

worden bedrijven gestimuleerd beter recyclebare

verpakkingen te maken. Daarnaast zijn wij de schakel

tussen de verpakkingsindustrie en de gemeenten

die verantwoordelijk zijn voor de inzameling.”

Hester Klein Lankhorst, sinds 1 januari algemeen directeur Afvalfonds Verpakkingen.

58 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


En? Halen we de normen

in Nederland?

“Nu nog wel. Europees gezien loopt Nederland

voorop. Maar de normen zullen steeds strenger

worden. Vooral voor kunststof zullen we een

stap naar voren moeten zetten. Om die reden

zetten we meer in op innovatie. Innovatie in de

sortering en recycling bijvoorbeeld. Dat willen

we doen door de huidige technieken te verbeteren,

maar ook uitdrukkelijk naar nieuwe technieken

te kijken. Op het gebied van sortering is bijvoorbeeld

nog heel veel te winnen door op een

nieuwe manier te sorteren waardoor je schonere

stromen krijgt. Maar er zijn ook veelbelovende

nieuwe recyclingtechnieken waar we ons actiever

voor willen inzetten. Er zal een innovatieagenda

komen voor de hele keten om te zorgen dat we

ook aan hogere normen kunnen gaan voldoen.”

Het afvalfonds is regelmatig

kritisch richting gemeenten.

Is dat een bewuste rol?

“Wij zijn niet zozeer kritisch, maar wat we nodig

hebben is dat we met elkaar zorgen dat alles zo

“schoon” mogelijk wordt. We hebben iedereen in

de keten nodig om aan de normen te kunnen voldoen,

zo dicht mogelijk bij de circulaire economie

te komen en de ketens zo goed mogelijk te sluiten.

En als we dan constateren dat er teveel restafval

tussen het ingezamelde PMD zit, dan moeten we

het daarover hebben. Want dat is voor het systeem

niet goed. En dat je de circulaire economie,

die we met zijn allen willen, niet dichterbij brengt.

Dus dat gesprek gaan we aan. En dat gebeurt

andersom ook. Gemeenten vragen ons ook om te

zorgen voor beter recyclebare verpakkingen."

Het Planbureau voor de

Leefomgeving schreef een

kritisch rapport over de circulaire

economie. Wat moet beter?

“Dat rapport ging natuurlijk over veel meer dan

verpakkingen alleen. Wij doen het zeker niet

slecht, al moeten wij ook aan de bak. Maar er zijn

nog heel veel stromen waar nog geen producentenverantwoordelijkheid

voor geldt. Daar zou je

ook naar moeten kijken als je vindt dat de vervuiler

moet betalen. Al loop ik zeker niet weg voor onze

verantwoordelijkheid. Dat is één van de dingen

waar ik als eerste mee aan de slag ben gegaan.

Tegelijkertijd vraag ik me af hoe andere sectoren

en ook andere landen nu kunnen opschalen.”

AFVALBEHEERSSTRUCTUUR

Onder het Afvalfonds Verpakkingen vallen een aantal uitvoeringsorganisaties. De activiteiten van

deze organisaties worden ook doorheen fonds gefinancierd, vanuit de afvalbeheersbijdrage. Samen

vormen ze de 'Afvalbeheersstructuur'.

NederlandSchoon maakt Nederland schoner door zwerfafval te bestrijden en voorkomen samen met

gemeenten, bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en betrokken burgers. Nedvang

b.v. registreert de inzameling en recycling en onderhoudt de contacten met gemeenten en afvalbedrijven.

En zorgt voor de sortering en recycling van (kunststof) verpakkingen door contracten aan te

gaan met nascheiders, sorteerders, recyclers, transporteurs en op- en overslagstations.

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) helpt bedrijven met concrete kennis en adviezen

bij het verduurzamen van hun verpakkingenbeleid. De uitvoeringsorganisatie Statiegeld Nederland

coördineert de invoering en de praktische uitvoering van de statiegeldverplichting, zowel voor de

kleine als de grote flessen. De uitvoering van de statiegeldverplichting valt onder de producentenverantwoordelijkheid

voor verpakkingen en wordt collectief uitgevoerd.

‘Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde:

een zo circular mogelijke maatschappij’

Als je een advies aan een volgend

kabinet mag geven, hoe zou dat

dan luiden?

“Ik zou het fijn vinden als er wat rust zou komen.

Er komt zoveel op ons af: hogere normen, statiegeld

op blik, statiegeld op PET-flessen, een nieuwe

plasticrichtlijn. Laten we nu ook zorgen dat we de

tijd krijgen om dat allemaal goed in te richten.

Statiegeld op kleine PET-flesjes heeft ontzettend

veel voeten in aarde. En blik wordt nog lastiger.

Als we continu met nieuwe vragen en eisen worden

geconfronteerd, krijg je een Pipi Langkoushuis

met allemaal uitbouwtjes. Uiteindelijk willen

we allemaal hetzelfde: een zo circulair mogelijke

maatschappij. En dan wil je een zo robuust en

goed mogelijk werkend systeem. En daar mag

men ons uiteindelijk op afrekenen. Ik bedoel het

niet verdedigend, maar ook andere sectoren moeten

nu eens hun verantwoordelijkheid nemen. De

verpakkingsindustrie heeft echt veel voor zijn kiezen

gekregen. Dat vindt ik terecht, want we zijn

heel zichtbaar. Maar geef ons wel de rust en de

tijd om het goed te doen.” ❚

WIE IS HESTER KLEIN

LANKHORST?

Hester Klein Lankhorst begon haar loopbaan

in de advocatuur: milieurecht en ruimtelijke

ordeningsrecht. Ze werkte vervolgens tien

jaar bij de ministeries van VROM en I&W en

was manager bij de opsporingsdienst, het

strafrechtelijk onderdeel van de inspectie.

Haar laatste baan bij de overheid was manager

Afval en Duurzaamheid. In die functie

kreeg ze voor het eerst te maken met producentenverantwoordelijkheid.

Na enige omzwervingen

in Afrika waar ze zich bezighield

met plastic recycling werd ze gevraagd om

kwartiermaker en later directeur te worden

van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken.

“Dat heb ik zes jaar gedaan en het was

ontzettend leuk om zoiets op te zetten.” Er

volgden twee jaar als partner bij Rebel Next

Economy toen Klein Lankhorst gevraagd

werd om plaats te nemen in de directie van

het Afvalfonds Verpakkingen. Sinds 1 januari

van dit jaar is ze algemeen directeur.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

59


www.vil.nl

Niet inlezen,

maar inleven.

Bij Van Iersel Luchtman Advocaten werken we vanuit

gespecialiseerde brancheteams die net zo thuis zijn in uw

business als uzelf. Zo ook voor de afval & recyclingsector.

En dat praat een stuk makkelijker.

Nader kennismaken? Onze branche-specialisten staan u graag

persoonlijk terzijde.

www.vil.nl/afval-recycling

18537-A Advertentie A&R.indd 1 27-11-2020 12:41

Naamloos-8 1 25-05-20 17:04


ACHT MULTINATIONALS PAKKEN SAMEN HANDSCHOEN OP

‘SNELLERE TRANSITIE NAAR CIRCULAIR PLASTIC’

De Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC), geleid door de CEO’s van acht Nederlandse internationaal opererende bedrijven onder voorzitterschap

van Jan Peter Balkenende wil de transitie naar een circulaire economie voor plastic versnellen. Een integrale aanpak gericht

op baanbrekende innovatie en samenwerking is nú noodzakelijk. Primair vanwege het milieu, tegelijkertijd biedt de transitie economische

kansen voor de gehele waardeketen. .

Tekst Armand Landman | Beeld Pixabay.com

Samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven is cruciaal.

In de publicatie ‘Transition Time! A circular economy

for plastics’ geeft de coalitie inzicht in de

plastic uitdagingen, deelt ze innovatieve cases en

geeft ze specifieke aanbevelingen om gezamenlijke

actie te stimuleren. De publicatie werd in januari

door Jan Peter Balkenende aangeboden aan

het Nederlandse kabinet en Frans Timmermans,

Executive Vicepresident European Commission

& European Green Deal. “Een transitie van deze

omvang vraagt om gedeelde waarden en de bereidheid

van verschillende partners om een verantwoordelijke

samenleving te creëren, waarin plastic

- dat nu veel te vaak als afval wordt beschouwd

- een bron vormt”, aldus Jan Peter Balkenende.

toepassingen, om ervoor te zorgen dat plastic als

secundaire grondstof zijn waarde behoudt. Om

gezamenlijk de keten te sluiten is samenwerking

tussen overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke

organisaties en het bedrijfsleven cruciaal.

DSGC-leden beschrijven innovatieve cases uit de

eigen praktijk, waarin zij laten zien hoe zij concreet

bijdragen aan het sluiten van de plasticketen

samen met stakeholders. De gedeelde

kennis & ervaring kunnen een inspiratiebron voor

andere bedrijven vormen om ook te investeren in

een circulaire economie. Om initiatieven te laten

uitgroeien tot impactvolle duurzame oplossingen

zijn zowel geharmoniseerd beleid alsmede een effectieve

wettelijk kaders van groot belang, waarvoor

de DSGC specifieke aanbevelingen deelt. ❚

‘We moeten prijsverschil tussen nieuwe plastics

en gerecyclede plastics overbruggen’

Frans Timmermans beaamde tijdens het in ontvangst

nemen van de publicatie dat het plastic

vraagstuk gezamenlijk aangepakt moet worden.

“Deze publicatie is hoognodig: we willen in de

EU de hoeveelheid plastics en de plastics die verbrand

worden sterk verminderen en moeten het

prijsverschil tussen nieuwe plastics en gerecyclede

plastics overbruggen. We gaan daarop inzetten

bij het herzien van verschillende richtlijnen.”

De voordelen van de transitie zijn enorm. In een

circulaire economie zal de hoeveelheid plastic in

het milieu radicaal verminderen. Tegelijkertijd

neemt het energie- en waterverbruik flink af,

evenals de CO 2

-uitstoot. Nieuwe technologieën

kunnen worden opgeschaald naar innovatieve

Plastic moet grondstof worden.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

61


CERTIFICEERDER NORMEC ZIET VERSCHUIVING RICHTING CIRCULAIR EN DUURZAAM

ALLE CERTIFICATEN ONDER ÉÉN DAK

Maatschappij en markt vragen steeds vaker om duurzaam en circulair werken. En dat heeft zijn weerslag op het soort certificaten dat

aanbestedende partijen vraagt aan opdrachtnemers. Arjen Werkmeester, commercieel directeur bij Normec Certification, ziet nog en

andere trend: “De nadruk bij certificering ligt steeds minder op controle, maar op bewustzijn creëren.”

Tekst Armand Landman | Beeld Normec Certification

De markt verandert continu. Ook in de sloop en

recyclingbranche zijn verschillende trends en ontwikkelingen

gaande. Wat zijn de belangrijkste op

het gebied van certificeren?

“Je ziet een duidelijke verschuiving optreden

naar duurzaamheid, milieu en CO 2

-reductie.

Daar is veel aandacht voor. Een andere belangrijke

trend is circulariteit. In de sloopbranche

zie je op dit moment een enorme vraag naar

alles wat met circulair slopen te maken heeft.

Een aantal grote bestekschrijvers dicteert immers

steeds vaker dat er circulair gesloopt en

gebouwd moet worden. Dat zie je terug in de

certificaten die wij afgeven. Vorig jaar heb ik het

eerste Verificatiecertificaat ‘Circulair Sloopproject’

mogen uitreiken en er zullen dit jaar meer

volgen. In dat kader is ook BRL 2506 relevant,

de richtlijn die toeziet op het correct gebruik

van recycling granulaten voor toepassingen in

beton, wegenbouw, grondbouw en werken.”

Maar ook bewustzijn is een hot topic volgens Werkmeester.

“Op het gebied van veiligheid bijvoorbeeld.

Dat wil je meten en bedrijven kunnen dat

doen met behulp van de Veiligheidsladder, ook wel

bekend als de Safety Culture Ladder. Je stapt daarmee

af van de klassieke manier van auditeren en

certificeren, waarbij een bedrijf allerlei documenten

moet laten zien om de borging en aantoonbaarheid

op tafel te krijgen. Tegenwoordig focussen

we veel meer op bewustzijn bij de medewerkers.”

Wie googlet op ‘certificering’ vindt tal van instanties

die dat zeggen te kunnen. Waarom moeten

bedrijven dan voor Normec Certification kiezen?

Normec Certification is onderdeel van de

Normec Group, naar eigen zeggen “de nummer

één instelling op het gebied van testen,

inspecteren, certificeren en compliance”.

Normec Certification helpt bedrijven in de

sloop, recycling, bouw en infra aan certificaten

waarmee bedrijven kunnen aantonen

dat ze over de juiste papieren beschikken.

Normec Certification biedt daarvoor 28

verschillende regelingen aan. Algemene

certificaten zoals ISO9001 en ISO14001,

duurzame certificaten zoals de MVO prestatieladder

en CO 2

prestatieladder en certificaten

op het gebied van veiligheid. Denk

hierbij aan de Veiligheidsladder die per 1

januari 2022 verplicht is gesteld.

62 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


“Vanwege onze deskundigheid, snelheid en transparantie.

Klanten ontvangen binnen één werkdag

een offerte en kunnen binnen één maand gecertificeerd

zijn. De transparantie blijkt uit het feit dat

in onze offertes nooit verborgen kosten, meerwerk

of kleine lettertjes staan. We zijn marktleider voor

bepaalde regelingen en al onze auditors komen

uit de praktijk, dat is onze kracht. Wij kunnen 28

verschillende regelingen aanbieden: van algemene

tot branchespecifieke regelingen. Dan wil je graag

één aanspreekpunt, één auditor. En niet steeds

een nieuw gezicht, waar je het verhaal opnieuw

aan moet vertellen.” Een ander voordeel dat Werkmeester

noemt is het klantportaal. “Bij ons hoef je

niet oneindig documenten over en weer te mailen.

Alles kan in het gebruikersvriendelijke portaal worden

geüpload, waar zowel de klant als de adviseur

toegang tot krijgt. Dat maakt het voor iedereen

inzichtelijk, transparant, volgbaar en werkbaar.”

Normec Laboratorium, de zuster onderneming van

Normec Certification, heeft ook een eigen Analyse

Service, die ondernemers helpt met de controle

van hun productieproces. “Wij analyseren de noodzakelijke

onderzoekinspanning, die wordt voorgeschreven

in de norm of BRL en maken daarop een

monsternemings- en onderzoekprogramma en een

optimale werkindeling”, legt Werkmeester uit. “De

resultaten kunnen bedrijven inzien via het eerder

genoemde portaal. Het biedt een permanent inzicht

in het productieproces, altijd en overal.” ❚

‘Tegenwoordig focussen we veel meer

op bewustzijn bij de medewerkers’

BRL 2506 ziet toe op het correct gebruik van recycling granulaten.

Wij zijn uw partner in certificeringen op

het gebied van Sloop, Recycling en Milieu

U kunt bij ons terecht voor Asbestverwijdering en -inventarisatie,

Chroom-6, ISO 9001, ISO 14001, CO2-prestatieladder,

Veiligheidsladder, BRL 9335, BRL 2506, CPR2+ en VCA.

Offerte binnen 1 dag

Neem contact op via

0345 585 000 of

info-cert@normec.nl
Marktleider door hoogwaardige

dienstverlening

Uw certificatiedossier via uw eigen

klantportaal inzichtelijk

Al uw certificaten onder één dak,

informeer naar de voordelen

Normec

Certification
Overstappen maken wij eenvoudig

met onze overstapservice

Alle auditoren zijn in dienst

en hebben ruime praktijkervaring

Op korte termijn een certificaat

nodig? Neem contact met ons op.

Wij garanderen korte doorlooptijden.

Circulair slopen wint terrein

De missie van Normec is om

een bijdrage te leveren aan

een duurzame en veilige

omgeving. Wij zijn u graag

van dienst om het certificaat

‘Circulair Sloopproject’

te behalen.

Meer informatie? Neem contact op via 0345 585 000 of info-cert@normec.nl

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

63


NEDERLANDS BEDRIJF IN SMEER- EN BLUSSYSTEMEN GROEIT ALS KOOL

BINNEN ENKELE SECONDEN BRAND MEESTER

Mede door strenge emissie- en geluidsnormen is het risico op brand in materieel de laatste jaren fors toegenomen. Niet voor niets

groeit het Nederlandse bedrijf Wiejelo al tien jaar als kool. Directeur Berry Boertien doet uit de doeken hoe hij verwacht om nog in

dit decennium marktleider te worden op het gebied van automatische smeer- en brandblussystemen.

Tekst Armand Landman | Beeld Wiejelo Equipment

Wiejelo werd 10 jaar geleden opgericht door Berry

Boertien en een compagnon. Boertien werkte al

langer in de wereld van de automatische smeersystemen

en via een klant kwam hij in contact met

een bedrijf in Indonesië dat vroeg om automatische

brandblussystemen voor mijnbouwmachines. In de

tien jaar die volgde groeide Wiejelo uit tot een grote

leverancier voor smeer- en brandblussystemen

voor zowel de agrarische sector, grondverzet, recycling,

overslagbedrijven, havens en de industrie. Inmiddels

heeft Boertien meer dan 20 man in dienst .

Boertien was zelf jarenlang monteur en weet dat

wanneer je goede service verleent, de verkoop

vaak wel volgt. Niet voor niets is service een

belangrijke pijler onder zijn bedrijf. Nog steeds

bestaat 70 procent van de omzet van Wiejelo

uit automatische smeersystemen. De rest komt

voor rekening van automatische brandblussystemen,

al is dat aandeel groeiende. Ondertussen is

Boertien nog enig aandeelhouder van het bedrijf

Wiejelo Equipment en heeft de Nederlands en

Belgische thuismarkt prioriteit gekregen ten opzichte

van het internationale werk.

Stip op de horizon

Boertien: “Eigenlijk zijn we pas in 2016 echt serieus

gaan nadenken wat we met Wiejelo in Nederland

willen. En we hebben als stip op de horizon

dat we met Wiejelo in 2023 marktleider willen

zijn op het gebied van automatische smeersystemen

in Nederland. In de agrarische sector zijn we

ondertussen marktleider met het af fabriek inbouwen

van smeersystemen op machines. Ik denk dat

80 procent van alle machines met onze systemen

draait. En in het grondverzet is ons aandeel in

de laatste paar jaar ook enorm hard gestegen.”

De reden voor die onstuimige groei zit hem volgens

Boertien niet in “zoveel mogelijk reclame

maken, maar juist in de directe benadering. Ik

heb een groot netwerk en weet heel goed wat

mijn klanten willen. Juist door mijn ervaring.

Maar wat zeker ook heeft geholpen is dat onze

aanpak kleinschalig en persoonlijk is en dat werkt

in de branches waar wij actief zijn denk ik heel

goed. Wij zijn geen onderdeel van een grote internationaal

corporate bedrijf waar een smeersysteem

maar een heel klein onderdeel van de omzet

van een conglomeraat is. Bovendien kunnen

wij heel flexibel en snel handelen. Zo zijn we bij

veel grote spelers in de markt binnengekomen..”

Nevelen

Boertien verwacht dat er ook veel groei te behalen

is in het onderdeel automatische brandblussystemen.

“Mijnbouw, havens en recycling zijn

heel vaak 24/7-sectoren. Dan wordt materieel

vaak flink zwaarder belast en is er minder tijd

voor preventief onderhoud. Een grote oorzaak

van brand is een verouderde of kapotte diesel of

hydrauliekleiding. Het hoeft maar om een klein

scheurtje te gaan waarbij de hydrauliekolie gaat

64 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


‘Het hoeft maar om een klein scheurtje

te gaan waarbij de hydrauliekolie gaat

vernevelen’

Een grote oorzaak van brand is een verouderde of kapotte diesel of hydrauliekleiding.

vernevelen. En zoiets wordt een ontzettend brandbaar

mengsel en dan kan het heel snel gaan.”

Het hoeft maar om een klein scheurtje te gaan

waarbij de hydrauliekolie gaat vernevelen.

Een andere oorzaak voor het toenemend aantal

branden in machines zijn de emissie-eisen die aan

motoren worden gesteld. Boertien: “Om schoner

te kunnen draaien wordt de verbrandingstemperatuur

in een motor steeds hoger. Een Euro6 motor

kan wel 600 graden worden. En door strenge

geluidseisen worden motoren ook steeds beter

geïsoleerd, waardoor er minder natuurlijke koeling

is. En dat isolatiemateriaal wil wel branden.”

De automatische brandblussystemen van Wiejelo

- die ook steeds vaker af fabriek in machines als

mijnbouwmachines, wielladers, overslagkranen,

zeefinstallaties, shredders en mobiele kranen worden

ingebouwd - zijn in staat om een beginnende

brand binnen enkele seconden te detecteren en te

blussen. Niet voor niets schrijven steeds meer verzekeraars

tegenwoordig automatische blussystemen

De automatische brandblussystemen van Wiejelo

zijn in staat om een beginnende brand binnen enkele

seconden te detecteren en te blussen.

voor om überhaupt nog voor een brandverzekering

in aanmerking te komen. “In de overslag staan kranen

vaak op verhogingen”, legt Boertien uit. “Als

daar brand uit breekt is een machinist eigenlijk

kansloos. Dan wil je dus snel kunnen ingrijpen.”

Per jaar worden de systemen van Wiejelo tussen

de 20 en 30 keer automatisch ingeschakeld. Klanten

hoeven echter niet te vrezen dat dit meteen

het einde van de machine is. Boertien: “We gebruiken

namelijk geen schadelijke stoffen in onze

blussystemen. Het is nog nooit voorgekomen dat

een motor is stuk gegaan door ons systeem.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

65


Automatisch brandblussysteem


Wiejelo automatisch brandblussysteem

voor uw materieel

Voor de beste bescherming van uw materieel en

omgeving, voorziet Wiejelo Equipment in de levering

en montage van automatisch brandblussysteem.

Hierdoor kunnen wij u de meest veilige oplossing

bieden voor uw mensen, materieel en omgeving.

www.wiejelo.com

Laan van het Omniversum 20

7324 BM Apeldoorn

info@wiejelo.com

+31 (0)85 - 8785691


NEDERLANDSE PRODUCENT VAN SLIMME AFVALBAKKEN EN PERSMODULES VEROVERT DE WERELD

OPLOSSING VOOR ZWERFVUIL EN BIJPLAATSINGEN

Omdat mensen door de coronamaatregelen veel meer thuis zijn is de hoeveelheid huisafval fors gestegen. Vooral in de grote steden leidt dat

tot een enorme toename van het aantal bijplaatsingen: ondergrondse afvalcontainers raken eerder vol, waardoor mensen hun vuilnis maar

naast de bakken zetten. En dat leidt weer tot extra inzet van vuilnisophalers en extra ritten van vuilniswagen. En dus tot hogere kosten voor

gemeenten. Er is een oplossing.

Tekst Armand Landman | Beeld Mr. Fill

“Wij maken ondergrondse persmodules die op alle

bestaande ondergrondse afvalcontainers passen”,

vertelt Theo Kik, managing director bij Mr. Fill, de

Nederlandse producent van zelfpersende afvalbakken,

slimme afvalbakken, slimme sensoren en

zelfs een Smart City Manager-platform. “Daardoor

past er tot wel vijf keer meer afval in die 180 duizend

containers die Nederland telt, waardoor niet

alleen het zwerfafval kan worden teruggedrongen,

maar afvalinzamelaars hun werk vele malen

efficiënter kunnen doen.”

Want door en modulair ontwerp kan de ondergrondse

persmodule van Mr. Fill - Heavy Harry

genaamd - in elke nieuwe en bestaande ondergrondse

afvalcontainer worden ingebouwd. “Gemeenten

kunnen zo zonder enorme investeringen

hun huidige afvalcapaciteit vergroten”, legt Kik

uit. De ondergrondse persmodule werkt op 230V

kan draadloos worden opgeladen. En in het aangezicht

van de publieke ruimte verandert er niets.”

Mr. Fill heeft afspraken gemaakt met verschillende

containerbouwers zodat die hun containers

voorbereiden op de inbouw van een persmodule,

maar kan de module ook inbouwen in bestaande

ondergrondse containers. “Het voordeel daarvan

is dat je geen gat hoeft te graven en geen

nieuwe betonput hoeft aan te leggen”, legt Kik

uit. “En na inbouw van onze persmodule is je

container ook meteen slim: hij weet hoeveel afval

erin zit, wat het afval weegt, wanneer hij geleegd

moet worden en hij communiceert via de

Smart City Manager-app met je smartphone. En

je hebt meer persvermogen. En dat alles maakt

dat de afvalinzamelingskosten lager zijn en je

CO 2

-uitstoot vermindert. Je hoeft immers vier

keer minder vaak te rijden.”

Veiligheid

De persmodules voldoen volgens Kik aan de hoogste

veiligheidseisen. “Als hij perst sluit de klep van

‘Na inbouw van de persmodule is een container ook meteen slim’

Zelfpersende afvalbak ‘Ultra’ in Hamburg.

68 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


de container automatisch. En er zit een beveiliging

op die beweging op de persplaat detecteert.

Zodra er dus onverhoopt een levend wezen in de

container is beland, zal de pers nooit aangaan en

krijgt een medewerker van de afvalinzamelaar een

alert op zijn smartphone dat er iets in die ene container

zit dat beweegt. Dan kun je dus supersnel

actie ondernemen. Dat is een gepatenteerd systeem,

dat wij als enigen in de wereld aanbieden.”

Het Smart City Manager-platform dat Mr. Fill

ontwikkelde om via de sensoren die in de containers

zitten allerhande data te verzamelen

waarmee de inzameling efficiënter en goedkoper

en duurzamer kan. “Maar ook andere sensoren

die gemeenten inzetten kunnen via Smart City

Manager worden uitgelezen”, legt Kik uit. “En

onze eigen sensoren passen op iedere afvalbak,

niet alleen op de onze. Zo kunnen gemeenten

bestaande afvalbakken slim maken in hetzelfde

platform. Onze sensoren meten ook de temperatuur.

Met die informatie kun je namelijk voorspellend

werken. Mocht uit de data bijvoorbeeld

blijken dat bij een temperatuur van 20 graden 5

procent meer vuilnis wordt weggegooid, dan kun

je daar voortaan rekening mee houden. Dan moet

je misschien meer personeel inzetten als je weet

dat het volgeden week 20 graden wordt.” ❚

De ondergrondse persmodule ‘Heavy Hary’, leverbaar

in drie verschillende perskracht uitvoeringen,

variërend van 2200kg t/m 3500 kg.

MR. FILL IN DUBAI

Naast ondergrondse persmodules, slimme

sensoren en de Smart City Manager-app

bouwt Mr. Fill in een eigen fabriek in Culemborg

ook bovengrondse zelfpersende

afvalbakken. En dat is niet onopgemerkt

gebleven. Want na Europese steden als

onder andere Amsterdam, Londen, Wenen,

Hamburg, Brussel, Berlijn en Bergen mag

Mr Fill de komende tijd bijna 1000 slimme

en zelfpersende afvalbakken leveren aan

Dubai. Daar zullen ze ingezet worden op

het Expo-terrein van de wereldtentoonstelling

Expo Dubai 2021. Theo Kik: “Wij zijn

daar de enige Nederlandse partij die na een

test van bijna een jaar ons product in het

straatbeeld mogen plaatsen. In de afvalbak

zit een geluidsmodule - een soort Holle

Bolle Gijs - om het publiek in alle talen te

motiveren hun afval in de bak te deponeren.

Uiteindelijk hebben we die tender niet

op prijs gewonnen, maar puur op duurzaamheid

en kwaliteit. Dat moet ook, want die

bakken worden 365 dagen per jaar intensief

gebruikt.”

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

69


VAN GRIJPERS, VIA SCHAREN NAAR MAGNETEN

Veelzijdig leverancier

van uitrustingsstukken

Dat de firma Rigter van vele markten thuis is, weten de meeste lezers wel. Toch blijft het bedrijf uit Eemnes innoveren, specialiseren en

uitbreiden. Leveringen aan verschillende bedrijven met verschillende specialisaties laten de veelzijdigheid van Rigter Handelsonderneming

keer op keer zien.

Tekst Armand Landman | Beeld Richter Handelsonderneming

70 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


‘Ofwel, een mooie klus met maximale

diversiteit waar we trots op zijn’

De Caterpillar 323 met Genesis ijzerschaar.

Zo leverde Rigter voor Van Mechelen Recycling uit

Geldrop niet alleen een lepelsteel met een volautomatisch

open-s 70/55 snelwisselsysteem voor

op de net aangeschafte Liebherr A920, maar voerde

de techneuten uit Eemnes het gehele project

uit. Kees Rigter: “Van het tekenen en berekenen

tot het uiteindelijk bouwen, spuiten, beletteren,

afmonteren, de vetsmering compleet maken, het

drukloos maken van de hoofdfunctie in verband

met de open-s 70/55 snelwissel en permanente

druk op de open-s wissel zodra de machine loopt

voor maximale veiligheid. Ofwel, een mooie klus

met maximale diversiteit waar we trots op zijn.”

Door het snelwisselsysteem kunnen ze bij Van

Mechelen - dat is gespecialiseerd in kabel- en

metaalrecycling, wisselen tussen de lepelsteel

met een Kinshofer poliepgrijper en de Genesis

ijzerschaar zonder uit de kraan te hoeven stappen.

Rigter: “De ijzerschaar betreft het type Genesis GXP

200r waar Rigter Handelsonderneming ook de onderdelen

voor kan leveren en alle service voor kan

doen. De Kinshofer poliepgrijper is van het type

P22V-450-5-H . Die blinkt uit in robuustheid en

levensduur. Bobvendien zitten alle slangen mooi

beschermd en is de grijper lekker licht zodat de

Liebherr A920 mooi stabiel staat, maar wel maximaal

bereik en een laag brandstofgebruik heeft.”

Rigter leverde er een ijzeren bokje bij zodat het

geheel stabiel staat en makkelijk aan te koppelen

is en de open-s 70/55 koppelingen mooi hoog en

schoon van de grond staan.

Snel combineren

Voor het in het Belgische Werchter gevestigde ’s

Jongers Oude Metalen N.V. bouwde Rigter een

3232 Caterpillar rupskraan om tot een uiterst veelzijdige

machine. Rigter demonteerde de lepelsteel

en zette er een korte giek voor in de plaats met

daaraan een SQ80 volautomatische snelwissel.

Rigter leverde er drie uitrustingsstukken bij: een

Demarec/Kinshofer spoorrailschaar type RC30

voor maximale productie en levensduur, een Genesis

GXT445 ijzerschaar met maximale kracht

en snelheid in zijn klasse en een korte lepelsteel

met functies en bakkinematiek. Stuk voor stuk

uitgerust met SQ80 kopplaten van Steelwrist.

Rigter: “Eddy 's Jongers kan nu zonder uit te stappen

wisselen tussen alle uitrustingen en er wordt

maximale productie geleverd. Wat ik niet onbenoemd

wil laten is dat Pon Equipment in Almere

diverse functies op de machine heeft geschakeld

en gekoppeld of juist weer drukloos heft gemaakt,

zodat alle scharen en grijpers maximaal presteren.”

Magneten

Rigter meldt vervolgens dat Kinshofer heeft besloten

zich na de successen met poliepgrijpers en

scharen in West-Europa zich nu echt te specialiseren

in de recycling. “Ze zijn al sterk in de overslag

van materialen maar gaan zich nu ook richten op

de verwerking ervan.” ❯

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

71


Uw totaal leverancier

voor de sloop en recycling

OOk voor reparaties en revisies

Te huur en te koop

Vergruizers

Railcutters

Kleine werkruimte, ook

leverbaar met powerpacks

Crushers

Sloop- en sorteergrijpers

Multi-quick processors

IJzerscharen

Hydraulische hamers

Poliepgrijpers

Betonscharen

Magneten

Prikkers

Rigter Handelsonderneming B.V.

Nieuwe Maatsweg 7

3755 NP Eemnes

Tel.: +31 (0)35-5310628

Kees Rigter: +31 (0)6-51366420

Gerard Rigter: +31 (0)6-53370935

Email: info@kinshofer.nl

Site: www.kinshofer.nl

Onderhoudsvrije Grijper

HPXdrive

Degelijk Duits produkt

Maar 1 vetnippel i.p.v. 12

Grote constante sluitkracht

Zeer lange levensduur

Geen slangbeschadiging meer

Sorteergrijper 2.0

HPXdrive


‘Door de aangebouwde tanden aan 2 kanten kan er zowel

duwend en trekkend materiaal uitgezocht worden’

Samen met Kinshofer kan Rigter Handelsonderneming

daarom nu een complete lijn hydraulische

magneten leveren voor diverse toepassingen

en gekoppeld aan verschillende voertuigen

of vaste installaties. “Onlangs leverden we een

hydraulische magneet aan Baetsen Reststoffen

in Veldhoven. De hydraulische magneet wordt

ingezet aan de diverse kranen op de recyclinglocatie

en is mede door een meegeleverde verloop

van CW 55s naar CW 4-connectomaat multifunctioneel

inzetbaar. Ook qua liters en druk komt

het altijd goed door de standaard ingebouwde

flowset.” Hierdoor presteert de magneet altijd

optimaal en kan er maxiamle productie gehaald

worden, weet Rigter. “Door de aangebouwde

tanden aan 2 kanten kan er zowel duwend en

trekkend materiaal uitgezocht worden. Er is een

complete lijn voor machines van 5 tot 50 ton

standaard en tevens kunnen we op maat gemaakte

specials maken. Toch mooi dat we ons leveringspakket

uit kunnen breiden en bijna geen

‘nee’ meer hoeven te zeggen tegen klanten.”

Want mede door de input van die klanten heeft

Rigter zijn pakket de laatste jaren al uitgebreid

met zagen en stobbefrezen van Hemos en heeft

Kinshofer naast frezen, zeeftrommels en breekbakken

nu ook hydraulische magneten. ❚

De Kinshofer hydraulische magneet. De aangepaste lepelsteel voor Van Mechelen Recycling .

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

73


RvB Engineering is gespecialiseerd in stabilisatie en infrawerk..

SPECIALIST IN STABILISATIE EN

VLOEISTOFDICHTE VLOEREN

‘KAN NIET

BESTAAT

NIET’

Bij veel sloop- en recyclingbedrijven worden betonnen stapelblokken gebruikt om nette vakken op het bedrijfsterrein te maken. Maar wat

veel ondernemers niet beseffen is dat die blokken behoorlijk zwaar zijn en dat de ondergrond, zelfs als die verhard en verdicht is met puin,

niet stevig genoeg is om zo’n gestapelde muur te kunnen dragen. En dat kan leiden tot verzakkingen en zelfs het instorten van de muren.

Met veel schade tot gevolg.

Tekst Armand Landman | Beeld RvB Groep

Roelof de Vries van de Harderwijkse RvB Groep

komt die situaties regelmatig tegen. “De verzekering

dekt zulke schades over het algemeen niet,

want die zal vragen naar een funderingsadvies.”

Het civiel engineeringsbureau van de RvB Groep

maakt om die reden altijd van te voren een berekening

van wat de ondergrond kan dragen en

welke maatregelen er nodig zijn om er een muur

van zware betonblokken op te zetten. De Vries:

“Dat kan een simpele fundatie zijn, maar in sommige

gevallen moet de muur misschien ook wel

onderheid worden. Dat wil je echter wel van te

voren weten en niet pas als je zo’n muur neerzet.”

Een ander actueel voorbeeld dat De Vries vaak

tegenkomt: PFAS. Een ondernemer heeft of koopt

een stuk grond om daar een bedrijfshal op te bouwen.

Daarvoor moet eerst een deel van de grond

worden afgegraven voor de fundering. Die grond

moet worden afgevoerd en dan blijkt er PFAS in

te zitten. De Vries: “Waar je normaal bijvoorbeeld

5 euro per kuub betaalt om de grond naar een

grondbank te brengen, zegt die grondbak nu: ‘ik

wil dat spul niet hebben’. Of je betaalt er bijvoorbeeld

opeens 25 euro per kuub voor. Nou, dat

loopt flink in de papieren. Dan moet je heel veel

gaan omzetten om die investering terug te verdienen.

RvB Groep beschikt over technieken waarmee

van die grond fundatiemateriaal gemaakt kan worden

waardoor deze niet hoeft worden afgevoerd.”

Een derde voorbeeld waar RvB Groep volgens De

Vries steeds vaker mee te maken krijgt is de eis van

gemeenten en provincies om hemelwater niet meer

op het riool te lozen maar om dat op het eigen terrein

op te slaan of te verwerken. “RvB Groep heeft

daarvoor slimme oplossingen bedacht, die je eigenlijk

niet ziet en zonder dat het veel terreingrond kost.

Die wateropslag kan dan prima worden gebruikt

als vervanging van sprinklertanks. En heel soms willen

bedrijven dat de toiletten er mee worden doorgespoeld,

in het kader van circulair ondernemen.”

Oplossingen

Het zijn drie actuele voorbeelden waarbij de RvB

Groep graag meedenkt over oplossingen. De

specialist in het ontwerpen en realiseren van bedrijfsterreinen,

terminals, tankparken en parkings

maakt in alle gevallen, met het eigen civiel engineeringsbureau,

een compleet ontwerp op basis

van kennis en ervaring uit de praktijk. De Vries:

“RvB Engineering is gespecialiseerd in stabilisatie

en infrawerk. Bij het maken van een nieuw of

bestaand terrein regelen we alles, van begin tot

Vloeistofdichte vloer is onderhoudsvrij en bestaat uit een onderafdichting onder het terrein.

74 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


eind. Dan heb je het over onder andere schetsontwerpen,

rioolontwerpen, hoogteprofielen, vergunningsaanvragen,

bomonderzoek of sonderingen.”

Met het bedrijfsonderdeel TerraStab verzorgt

RvB Groep projecten waarbij bestaande grond

geschikt gemaakt wordt als fundatie. De Vries:

“Op zandgronden is dat vrij makkelijk, maar bij

klei- of leemgronden ligt dat anders. In plaats

van dat af te graven en te vullen met menggranulaat

en dat te verdichten, hebben wij

verschillende technieken en bindmiddelen om

die grond toch draagkrachtig te maken. Maar

het kan ook zijn dat het TerraStab-laboratorium

adviseert dat er zwaardere fundering nodig is.”

Voor recyclingbedrijven beschikt RvB Groep over

een extra specialiteit: het maken van vloeistofdichte

vloeren. “Onze methode verschilt echter van een

traditionele vloeistofdichte vloer. Die worden snel

kapotgereden of beschadigd”, legt De Vries uit.

“Onze oplossing is onderhoudsvrij en bestaat uit

een onderafdichting onder het terrein. Over die onderafdichting

wordt een stijve plaatfundering aangelegd

die verhard kan worden met de meest effectieve

terreinverharding. Voordeel van deze opbouw

is een onderhoudsvrije vloeistofdichte gecertificeerde

oplossing en een terreinverharding naar keuze.

Dat kan asfalt zijn, of betonplaten of klinkers.”

Doordat de vloeistofdichte functie onder het terrein

zit, hebben beschadigingen door knijpers,

schaven, scheuren of op- en afladen van containers

geen invloed op de levensduur. Een werf blijft

voor tientallen jaren vloeistofdicht, zo garandeert

RvB Groep. “Onze slogan is niet voor niets ‘de

kracht van creativiteit’”, zegt De Vries. “Wanneer

iemand zegt: ‘dat kan eigenlijk niet’, dan denken

wij: ‘Nou, wij denken dat het ons wel lukt’.” ❚

‘Bij het maken van een nieuw of bestaand

terrein regelen we alles, van begin tot eind’

Ondergrondse opslag van hemelwater.

Blokkenwand en terreinverharding op een door RvB gerealiseerde fundatie.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

75


Met minimale investering zoveel mogelijk verspilling tegengaan

DUIZENDPOOT IN DE GEHELE GRONDSTOFFENKETEN

Er zijn maar weinig bedrijfssectoren waar TBK Group niet komt. Van staalfabrieken, kolen op- en overslag, zand- en grindbedrijven, kunstmestfabrieken

tot banketbakkers, TBK Group draait er zijn hand niet voor om. De Groep is dan ook actief op drie verschillende vlakken: het

transporteren, zeven en scheiden van allerlei materiaal, stofbestrijding en niet onbelangrijk: het tegengaan van verspilling. Zo ook in de

recyclingbranche. Managing director Wijnand van de Vendel en sales manager Alex Budding doen uit de doeken op welke manier TBK Group

van meerwaarde kan zijn voor de recyclingbranche.

Tekst Armand Landman | Beeld TBK Group

Een bovenbandmagneet.

Dekzeef.

“Vervuiling en verspilling zijn voor recyclingbedrijven

belangrijke onderwerpen”, stelt Budding.

“Want bij een beetje afvalverwerker loopt een op

het oog verwaarloosbaar percentage aan verspilling

al gauw in de tonnen aan misgelopen inkomsten.

Dat wil je dus voorkomen.”

Binnen TBK Group is dat de verantwoordelijkheid

van de divisie Spillage Control. Die levert

oplossingen voor het minimaliseren van vervuiling

van transportbanden. “En dat doen we voor

onder andere vuilververbrandingsbedrijven tot

kolen op- en overslagbedrijven”, legt Budding uit.

“Vervuiling van transportbanden zorgt namelijk

voor extra slijtage aan componenten van de machines

en transportsystemen. Wat kan leiden tot

scheefloop. En niet te vergeten productverlies.”

Van de Vendel vult aan: “In Amsterdam bijvoorbeeld

wordt huisvuil niet gescheiden ingezameld,

waardoor er veel organisch natte fractie in het

afval zit. Dat plakt allemaal, is eigenlijk verschrikkelijke

troep. En dat verstoort het recyclingproces

bij afvalverwerker AEB. Er wordt weliswaar geprobeerd

om die fractie af te zeven, maar dat lukt

nog niet altijd even goed. Dus is het zaak om die

natte fractie op een andere plek af te vangen

zodat het niet in de productstroom blijft zitten.

In feite is onze oplossing daarmee een onderdeel

van het scheidingsproces geworden.”

Nuttige grondstof

Budding: “Daarbij is het ook nog eens zo dat organische

natte fractie wordt opgevangen om vergist

te worden. Dus als dat tussen het andere afval

blijft zitten, spreek je over pure verspilling van

een nuttige grondstof. Je mist dan inkomsten.”

Een andere reden om transportbanden bij recyclingbedrijven

goed schoon te houden is dat een

vieze band het scheidingsproces kan verstoren,

stelt Budding. “Wanneer een transportband niet

goed schoongehouden wordt, kan er verkleuring

van de band optreden. In plaats van zwart

kleurt de band door de vervuiling grijs. Dat kan

er voor zorgen dat een afvalscheider - die immers

met lasers werkt - minder goed functioneert.”

TBK Spillage Control levert inmiddels aan een

tweetal grote afvalverwerkers systemen om vervuiling

en verspilling tegen te gaan, maar Budding

en Van de Vendel bemerken enige koudwatervrees

bij andere bedrijven. Van de Vendel:

“Wat je ziet in de markt is dat een schraper om

een transportband schoon te schrapen altijd

een sluitpost is. Een ondergeschoven kindje eigenlijk.

Of een noodzakelijk kwaad. Men geeft

daar het liefst zo weinig mogelijk geld aan uit

en het krijgt niet de aandacht die het verdiend.

Zelfs niet bij de aanschaf van een nieuwe machine.

Wij willen spillage control naar een hoger

niveau brengen. En duidelijk maken dat je

de investering in een goede schraper heel snel

terugverdiend. Sterker nog, je gaat er geld mee

verdienen. Want je hebt minder last van slijtage,

een proces dat beter draait, minder opruimkosten

en minder gevaarzones op de vloer.” ❯

76 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


IFE Sort met doseer trilgoot en bunker.

‘Onze oplossing is een

onderdeel van het

scheidingsproces geworden’

Nonferro scheider.

Vaak een sluitpost, maar uiteindelijk essentieel: een schraper.

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.nl

77


‘Iedereen bij TBK is technisch onderlegd’

“En minder frustratie op de werkvloer”, vult Budding

aan. “Want wij horen regelmatig dat medewerkers

van een technische dienst soms wel twee

uur per dag met een bezem in de hand staan om

de vloer schoon te houden. Dat is niet nodig.”

Budding: “Wat ons onderscheid van andere

schraapsystemen is de eenvoud. Ik kom wel eens

andere systemen tegen die behoorlijk ingewikkeld

in elkaar zitten. Ons systeem is zo simpel

dat een kind het onderhoud ervan kan uitvoeren,

bij wijze van spreken. En dat betekent dat

Meerdere losse rollen die voor de optimale tegendruk

zorgen.

onze klanten veel onderhoud gewoon zelf kunnen

doen. Groot onderhoud en vervanging van

onderdelen doen wij nog wel, maar het afstellen

en finetunen van onze schrapers is zo makkelijk

dat bedrijven dat zelf kunnen.”

Schoon

TBK Spillage Control levert weliswaar verschillende

typen schrapers, afhankelijk en aangepast aan

de soorten transportbanden, maar de bediening is

altijd identiek, legt Budding uit. “En”, zo vult Van

de Vendel aan. “De lijstschraper met tegendrukrollen

van het type 500serie die veel bij afvalverwerkingsbedrijven

worden ingezet zorgen ervoor dat

de schraper voldoende druk op de band houdt.”

Budding: “En waar andere systemen maar één

tegendrukrol toepassen, werken wij met meerdere

individuele rollen, die elk onafhankelijk van elkaar

de tegendruk op de band tegen de lijstschraper

optimaliseren. Dit zorgt ervoor dat het contact van

de transportband tegen de lijstschraper optimaal

blijft en hierdoor is de bandreiniging perfect. Ofwel:

spillage in control’”

Iedereen bij TBK is technisch onderlegd. De monteurs

natuurlijk, maar ook de vertegenwoordigers

en de directie. Van de Vendel: “Ook ik steek nog

graag de handen uit de mouwen en als het moet

sta ik ook gewoon bij klanten aan machines te

sleutelen. Op die manier proberen we een gestructureerd,

kwalitatief hoogstaand maar ook informeel

bedrijf te zijn dat zijn klanten en de behoeftes

van die klanten kent.” ❚

DE GEHELE KETEN

TBK Group kent naast Spillage Control nog

drie bedrijfsonderdelen: IFE Bulk, DCP Benelux

en TBK Services. Met die vier divisies

bestrijkt het bedrijf uit Renswoude praktisch

de gehele grondstoffenketen.

IFE Bulk is sinds 1996 exclusief dealer voor

de Benelux van IFE Aufbereitungstechnik

GmbH, een toonaangevende en wereldwijd

opererende fabrikant van trilgoten, zeefmachines,

magneetscheiders en recyclingmachines.

IFE Bulk levert niet alleen de

machines die een klant naar aanleiding van

een zelfbedachte layout nodig heeft, maar

denkt ook mee over de meest geschikte

layout van een verwerker. Van Vendel: “In

feite kunnen we een volledige scheidingsinstallatie

ontwerpen, maken en leveren met

onderdelen die allemaal uit dezelfde Oostenrijkse

fabriek komen.”

Maar IFE Bulk draait zijn hand ook niet om

voor het volledig custom made bouwen van

machines. “In nauw overleg met de fabriek

in Oostenrijk kunnen we zo betrekkelijk snel

en echt niet voor de hoogste prijs helemaal

op maat gemaakte oplossingen bieden.”

DCP Benelux is het bedrijfsonderdeel van

de TBK Groep dat oplossingen maakt voor

het beheersen en minimaliseren van stofemissie.

“Maar niet vaak voor de recycling”,

zegt Van Vendel. “Daar zijn onze oplossingen

eigenlijk te duur voor.

Het bedrijfsonderdeel TBK Services verzorgt

de engineering, het ontwerp, de plaatsing

en het onderhoud van alle systemen.

Zeef voor klasseren metaal concentraat uit slakken.

Instortbunker met trilgoot van IFE.

78 RecyclePR .NL

RecyclePR

.nl


RecyclePR

PARTNER WORDEN

VAN RECYCLEPRO?

Zowel op de website als in de gedrukte

versie bieden we u de mogelijkheid om

onderdeel uit te maken van het overzicht

met de meest gerenommeerde fabrikanten

en toeleverancieres in de branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op recyclepro.nl

• Een gesponsorde positie met persoonlijke

profielpagina op recyclepro.nl verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel naar +31 495 45 00 95

• Ga naar recyclepro.nl

• Scan de QR code

SCAN DE

QR CODE

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

recyclepro.nl


RECYCLEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over de

Recyclepro partners, scan deze QR code

met uw smartphone

recyclepro.nl/bedrijven

ARAANI

Luipaardstraat 12

B-8500 KORTRIJK

T +32 56 49 93 94

E info@araani.com

W www.araani.com

BMC

Vloedstraat 12

B-8800 ROESELARE

T +32 51 69 09 66

E info@bmcroeselare.be

W www.bulkmaintenanceconstruction.be

GEHA LAVERMAN B.V.

Distributieweg 31

2404 CM ALPHEN AAN DEN RIJN

T +31 172 47 51 53

E info@geha-laverman.com

W www.geha-laverman.com

KEESTRACK

Taunusweg 2

B-3740 BILZEN

T +32 89 51 58 51

E info@keestrack.net

W www.keestrack.net

ARCO

Venrayseweg 141

5961 NS HORST

T +31 88 006 53 00

E paul.albers@arco-solutions.nl

W www.arco-solutions.nl

BOLLEGRAAF

RECYCLING SOLUTIONS

Tweede Industrieweg 1

9902 AM APPINGEDAM

T +31 596 65 43 33

E info@bollegraaf.com

W www.bollegraaf.com

GM RECYCLING BVBA

Krommeveldstraat 1

B-9971 LEMBEKE

T +32 9 378 39 47

E info@gmrecycling.be

KEY-TEC

Papdijk 16A

B-9180 MOERBEKE

T +32 9 326 00 99

E contact@key-tec.be

W www.key-tec.be

W www.gmrecycling.be

BEEPRO BV

Trekwei 9

9033 WC DEINUM

T +31 6 22 93 52 90

E info@beepro-bv.com

W www.beepro-bv.com

BETONBLOCK

Noordervaart 52a

1841 HA STOMPETOREN

T +31 725 03 93 40

E info@betonblock.com

W www.betonblock.com

BRIGADE ELECTRONICS BV

Ambachtstraat 8

7587 BW DE LUTTE

T +31 541 53 18 01

E info@brigade-electronics.nl

W www.brigade-electronics.com/nl

BRONNEBERG

Brancheweg 3

5705 DR HELMOND

T +31 492 59 19 00

E info@bronneberg.nl

W www.bronneberg.nl

CELA MACHINERIE

Planetenlaan 10

5632 BM EINDHOVEN

T +31 6 26 88 31 18

E info@cela-machinerie.nl

W www.cela-machinerie.nl

W www.gmrecycling.be

GOUDSMIT MAGNETICS SYSTEMS

Petunialaan 19

5582 HA WAALRE

T +31 40 223 25 27

E info@goudsmit.eu

W www.goudsmit.eu

JANSEN RECYCLING GROUP NV

Van Leeuwenhoekweg 21

3316 AV DORDRECHT

T +31 78 652 26 33

E info@jansengroup.com

W www.jansengroup.com

L. KOREMAN &

ZN HANDELSONDERNEMING BV

Industrieterrein Beatrixhaven,

Galjoenweg 37

6222 NS MAASTRICHT

T +31 43 362 40 40

E info@lkoreman.com

W www.lkoreman.com

RECYCLING

LYBOVER

Oude Kassei 16

B-8791 WAREGEM

T +32 56 67 10 10

E info@lybover.be

W www.lybover.be

RECYCLING

BMAIR INTERNATIONAL B.V.

Kuiper 15

5253 RJ NIEUWKUIJK

T +31 416 34 00 16

M +31 6 515 78 172

E info@bmair.com

W www.bmair.com

DEMTECH BV

Handelsweg 4

2382 NG ZOETERWOUDE

T +31 71 581 00 00

E info@demtech.eu

W www.demtech.eu

K.W. SUPPLY MAGNEETSYSTEMEN BV

Ophemertstraat 11

3089 JD ROTTERDAM

T +31 10 429 13 80

E info@kwsupply.com

W www.kwsupply.com/nl

M.A.N. TRUCK & BUS BELGIË

Brusselsesteenweg 406 B

B-1730 ASSE

T +32 2 453 01 04

E mtb@man.eu

W www.man.be/nl

80 RecyclePR .NL

RecyclePR

.eu


RECYCLEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over de

Recyclepro partners, scan deze QR code

met uw smartphone

recyclepro.nl/bedrijven

MBS BVBA

Industrieweg 72

B-8800 ROESELARE

T +32 51 24 94 54

E info@mbsgroup.be

W www.mbsgroup.be

RDS ELECTRONICS BVBA

IZ Harelbeke-Zuid B 2040

Spoorwegstraat 26

B-8530 HARELBEKE

T +32 57 33 55 77

E info@rdselectronincs.be

W www.rdselectronincs.be

SBO EUROFORUM BV

Postbus 845

5600 AV EINDHOVEN

T +31 40 29 74 974

E klant@euroforum.nl

W www.euroforum.nl

TRAMAC NV

Avenue de l’Energie 11

B-4432 ALLEUR

T +32 4 263 99 84

E tramac@tramac.be

W www.tramac.be

MOTRACLINDE ALMERE

Rondebeltweg 51

1329 BP ALMERE

T +31 88 73 77 800

D +31 88 73 77 801

E website@motraclinde.nl

W www.motraclinde.nl

MULTINET INTERNATIONAL BV

Dorpenbaan 17

5121 DE RIJEN

T +31 161 227 226

E info@multinet.nl

W www.multinet.nl

RENTEC NV

Nijverheidsstraat 13

B-8740 PITTEM

T +32 51 46 75 51

E rentec@rentec.be

W www.rentec.be

RIGTER

www. rigterhandelsonderneming. nl

RIGTER HANDELSONDERNEMING B.V.

Nieuwe Maatsweg 7

3755 NP EEMNES

T +31 651 36 64 20 (Kees Rigter)

+31 653 37 09 35 (Gerard Rigter)

E info@kinshofer.nl

W www.kinshofer.nl

SMART EQUIPMENT BV

Wilhelminasingel 33

6221 BE MAASTRICHT

T +32 475 77 02 58

E info@smart-equipment.com

W www.smart-equipment.com

SMET RENTAL BV

Industriezone Aven Ackers, Blauwe zone E

VALVAN BALING SYSTEMS

Krommebeekstraat 14

B-8930 MENEN

T +32 56 52 13 80

E sales@valvan.com

W www.valvan.com

VAN DER SPEK VIANEN B.V.

De Limiet 14

4131 NR VIANEN

T +31 347 362 666

E info@vanderspek.nl

W www.vanderspek.nl

PFISTER WEEGTECHNIEK

Technologieweg 6

4906 AC OOSTERHOUT

T +31 162 430 450

E office@pfisterweegtechniek.nl

W www.pfisterweegtechniek.nl

RKR RECYCLING

Graham Bellstraat 25

8031 PL ZWOLLE

T +31 38 460 55 89

E info@rkrrecycling.nl

W www.rkrrecycling.nl

Havinkbeekstraat 24

B-9130 VERREBROEK

T +32 3 773 54 69

E info@smetrental.com

W www.smetrental.com

VAN LAECKE GROUP

Schatting 2

B-8210 ZEDELGEM

T +32 50 55 18 90

Vleugelboot 51

3991 CM HOUTEN

T +31 30 68 68 100

E info@vanlaeckegroup.com

W www.vanlaeckegroup.com

SMO BVBA

PULVI CVBA

Vro bautstraat 121

B-9900 EEKLO

T +32 498 11 49 37

E info@pulvi.eu

W www.pulvi.eu

ROTAR INTERNATIONAL BV

Sisalstraat 85

8281 JK GENEMUIDEN

T +31 38 385 54 71

E info@rotar.com

W www.rotar.com

Nieuwendorpe 14

B-9900 EEKLO

T +32 9 219 93 85

E info@smo.be

W www.smo.be

VAN WERVEN INFRA

Postbus 14

8096 ZG OLDEBROEK

E info@vanwerven.nl

W www.vanwerven.nl

RecyclePR

RecyclePR

.NL

.eu

81


evoquip COBRA 230 R

C O M P A C T E B R E K E R S & Z E V E N M E T H O G E C A P A C I T E I T

evoquip colt 1000

Voor advies op maat contacteer info@vanlaeckegroup.com of bezoek onze website www.vanlaeckegroup.com

Schatting 8 | 8210 Zedelgem | België | +32 (0) 50 55 18 90 | Vleugelboot 51 | 3991 CM Houten | Nederland | +31 (0) 30 68 68 100


PLADDET IS DÉ LEVERANCIER IN

AANBOUWDELEN

TOPKWALITEIT

UIT VOORRAAD

LEVERBAAR

Pladdet bv

Paulinaweg 6-10

4521 RE Biervliet

Tel. 0031 115 - 48 13 51

Fax 0031 115 - 48 20 54

Mail: info@pladdet.nl

Website: www.pladdet.nl

Bezoek onze nieuwe website: www.pladdet.nl


VERKOOP

'2ERHUUR

HERSTELLINGEN

van brekers, zeefmachines, shredders,

picking stations en windzifters

Exclusieve importeur

Screenp d" d" fii#::i::dif TEREX. TEREX.

M#S·ii#i

09.!!!PLET. 09.!!!PLET. IMDSJ

GM Recycling

Crur Crur .. .. Scr Scr

slif slif

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!