03.03.2021 Views

VLESP_Mediarichtlijnen voor Journalisten

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2. Zelfmoord, zelfdoding of suïcide?<br />

De termen ‘zelfmoord’, ‘suïcide’ en ‘zelfdoding’ zijn alle drie bruikbaar. Toch verdient een<br />

bepaalde term afhankelijk van de context soms de <strong>voor</strong>keur.<br />

• ‘Zelfmoord’ is de meest algemene en meest gebruikte term<br />

(ook door mensen die zelf aan zelfmoord denken).<br />

• ‘Suïcide’ wordt veeleer gebruikt in een wetenschappelijke context.<br />

• ‘Zelfdoding’ wordt <strong>voor</strong>namelijk gebruikt in de communicatie naar<br />

nabestaanden, gezien de meeste nabestaanden deze term verkiezen.<br />

Aandachtspunten<br />

• Gebruik de termen zelfmoord, zelfdoding of suïcide, maar<br />

houd daarbij toch rekening met de context.<br />

• Vermijd de termen ‘geslaagde’, ‘gelukte’ of ‘mislukte’ zelfmoord(poging). Deze<br />

termen hebben een ongepaste connotatie en zijn pijnlijk <strong>voor</strong> nabestaanden.<br />

• Spreek liever over ‘overlijden/sterven door’ zelfmoord<br />

dan over zelfmoord ‘plegen’.<br />

12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!