10.03.2021 Views

Verkiezingswijzer DBWR 2021 ONLINE VERSIE

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Verkiezingsinformatiewijzer<br />

Op 17 maart aanstaande doen 37 partijen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen<br />

van <strong>2021</strong>. Als service aan de leden maakt De Bewonersraad een<br />

overzichtje van punten die belangrijk kunnen zijn voor huurders. Wellicht<br />

laat u bepaalde standpunten meewegen in uw stemkeuze. We laten de<br />

partijprogramma’s van de grootste 13 partijen voor u doorgenomen.<br />

Voor de duidelijkheid: we bieden informatie over allerlei<br />

onderwerpen die huurders kunnen raken. Onze<br />

verkiezingsinformatiewijzer geeft geen stemadvies.


Leeswijzer<br />

We hebben de partijprogramma’s van de 14 bekendste partijen doorgenomen.<br />

Op de volgende pagina’s vindt u een opsomming van wat partijen vinden<br />

over de volgende onderwerpen:<br />

• werk en inkomen<br />

• zorg<br />

• huurbeleid<br />

• verduurzaming en bouwen<br />

• verhuurdersheffing<br />

• overig<br />

De standpunten zijn per onderwerp weergegeven. Zo krijgt u een goed beeld<br />

van wat partijen aangeven te willen doen. De standpunten zijn één op één<br />

overgenomen uit de partijprogramma’s. Voor een goede vergelijking per<br />

onderwerp staan alle partijen op één regel.<br />

Wilt u informatie over andere onderwerpen van het partijprogramma?<br />

Of wilt u over alle 37 partijen lezen? Kijkt u dan op<br />

www.tkverkiezingen.com<br />

Tekst groot maken<br />

De tekst kunt u de groter maken door te dubbelklikken<br />

in het overzicht dat na deze pagina volgt.<br />

U kunt met uw muis of met de pijltjestoetsen naar rechts,<br />

boven en onder klikken om alle informatie in beeld te krijgen.<br />

Klik nu op het pijltje naar<br />

rechts op uw toetsenbord om verder te gaan


Werk en inkomen<br />

Om de tekst groter te maken, dubbelklik dan met uw muis op de tekst in het scherm<br />

Werk en inkomen<br />

Om de tekst groter te maken, dubbelklik dan met uw muis op de tekst in het scherm<br />

Aantrekkelijker maken van<br />

werk door onder meer een<br />

hoger minimumloon.<br />

Activeren van mensen<br />

in de bijstand door een<br />

tegenprestatie. Persoonlijke<br />

aandacht voor de<br />

begeleiding van een<br />

bijstandsgerechtigde<br />

vanuit de gemeente is<br />

daarbij essentieel.<br />

Stimuleren van meer<br />

werken door middel van<br />

een (fulltime-)werkbonus.<br />

Introduceren van een<br />

(combinatie)korting in<br />

de inkomstenbelasting<br />

voor mensen die fulltime<br />

werken.<br />

Vereenvoudiging van het<br />

belasting- en toeslagenstelsel,<br />

waarbij toeslagen<br />

zoveel mogelijk worden<br />

omgezet in lagere lasten.<br />

Een betaalbare, verplichte<br />

basisverzekering voor<br />

arbeidsongeschiktheid<br />

voor zelfstandigen.<br />

Meer sociale bescherming<br />

door een hogere uitkering<br />

direct na baanverlies. De<br />

WW-uitkering gaat in de<br />

eerste drie maanden omhoog<br />

en daarna omlaag.<br />

De WW beperkt hierdoor<br />

het inkomensverlies bij<br />

ontslag en stimuleert zo<br />

snel mogelijk nieuw werk<br />

te vinden.<br />

Betere begeleiding naar<br />

werk. Aantrekkelijk maken<br />

om met een bijstandsuitkering<br />

te starten met<br />

werken in deeltijd door<br />

ruimere bijverdiengrenzen.<br />

Gerichte begeleiding naar<br />

werk door meer persoonlijke<br />

dienstverlening van<br />

het UWV en gemeenten.<br />

Wie normaal werkt<br />

voor de kost mag niet<br />

in armoede vervallen.<br />

Dat wordt bereikt door<br />

gerichte lastenverlichting<br />

en een verhoging van het<br />

minimumloon.<br />

Herwaardering van het<br />

vaste contract als norm<br />

voor een duurzame<br />

arbeidsrelatie tussen<br />

werkgevers en<br />

werknemers.<br />

Het sociaal minimum<br />

wordt herijkt, om te kijken<br />

of de hoogte nog toereikend<br />

is om van te leven.<br />

Voor alle werkenden komt<br />

er een basisvoorziening<br />

voor arbeidsongeschiktheid<br />

en voor zelfstandigen<br />

wordt het eenvoudiger en<br />

vooral vanzelfsprekender<br />

om een pensioen op te<br />

bouwen.<br />

De inkomensgrenzen<br />

worden verhoogd om in<br />

een sociale huurwoning<br />

te kunnen wonen<br />

Minimumloon vanaf<br />

18 jaar en deze verhogen<br />

in stappen naar € 14,-<br />

Afschaffen kostendeler<br />

voor bijstandsgerechtigden<br />

Sterkste schouders dragen<br />

de zwaarste lasten<br />

Toeslagen wijzigen naar<br />

subsidies en premies<br />

verlagen<br />

Invoering inkomensonafhankelijke<br />

‘negatieve inkomstenbelasting’.<br />

Ieder<br />

huishouden krijgt een<br />

belastingkorting die in<br />

geld wordt uitgekeerd<br />

bij geen of te lage inkomsten.<br />

De hoogte van<br />

het bedrag is afhankelijk<br />

van hoe groot het huishouden<br />

is. Dit is<br />

de ‘verzilverbare<br />

heffingskorting.’<br />

Verzilverbare heffingskorting<br />

vervangt<br />

toeslagen en bijstand.<br />

Verhogen van de<br />

AOW-uitkering.<br />

Verhogen minimumloon<br />

met tenminste<br />

10 procent.<br />

Verhogen minimumjeugdloon<br />

Verruimen mogelijkheid<br />

bijverdienen bijstandsgerechtigde<br />

Inzetten ‘Brede<br />

schuldenaanpak,’<br />

Mensen met schulden<br />

krijgen elk jaar het<br />

wettelijk recht op een<br />

aflossingspauze van<br />

twee maanden.<br />

Afschaffen kostendelersnorm<br />

voor huishoudens<br />

waar huisgenoten,<br />

partners of familieleden<br />

(mantel)zorgen.<br />

Motorrijtuigenbelasting<br />

gaat vervangen worden<br />

door rekeningrijden.<br />

We verhogen het minimumloon<br />

en verlagen de<br />

inkomstenbelasting voor<br />

werkenden met lage en<br />

middeninkomens.<br />

We verhogen de<br />

AOW-uitkering.<br />

We maken het stelsel van<br />

toeslagen en belastingen<br />

veel eenvoudiger zodat<br />

niemand meer verstrikt<br />

raakt in het systeem.<br />

Stapsgewijze invoering<br />

(binnen 8 jaar) van het<br />

basisinkomen.<br />

Verlagen AOW-leeftijd<br />

naar 65 jaar. Werknemers<br />

krijgen het recht om<br />

na hun 65ste door te<br />

werken. AOW gaat met<br />

minimaal een<br />

kwart omhoog.<br />

Verlagen lasten op<br />

arbeid voor iedereen<br />

tot en met een modaal<br />

inkomen en verhogen<br />

minimumloon<br />

tot 14 euro per uur.<br />

De AOW-uitkering, de<br />

Wajong, de WIA en<br />

het sociaal minimum<br />

(bijstand) stijgen automatisch<br />

mee. Verhoging<br />

van minimumloon leidt<br />

ook tot verhoging van<br />

overige inkomens.<br />

Het minimumjeugdloon<br />

vanaf 18 jaar afschaffen.<br />

Het stelsel van<br />

toeslagen overbodig<br />

maken door zorg, wonen<br />

en kinderopvang voor<br />

alle inkomens betaalbaar<br />

te maken.<br />

‘kostendelersnorm’, een<br />

korting op de uitkering,<br />

afschaffen.<br />

Verhogen minimumloon.<br />

AOW-leeftijd op 65 jaar.<br />

Geen aantasting WW en<br />

ontslagvergoeding.<br />

Tegengaan<br />

doorgeschoten<br />

flexibilisering<br />

arbeidsmarkt.<br />

Zzp’ers betaalbaar<br />

vrijwillig verzekeren<br />

arbeidsongeschiktheid<br />

en pensioen.<br />

Het belastingstelsel<br />

moet eenverdieners<br />

niet afstraffen, maar<br />

stimuleren<br />

De regeling van de<br />

bijstandsuitkering moet<br />

voldoende stimulerend<br />

zijn om meer te werken<br />

en daarmee meer te<br />

verdienen. Alleen mensen<br />

die zelf echt niet kunnen<br />

rondkomen hebben recht<br />

op een uitkering.<br />

De AOW-leeftijd gaat<br />

terug naar 65 jaar.<br />

Keuzevrijheid en stimuleren<br />

ouderen die aan<br />

het werk willen blijven.<br />

Na 40 jaar fysiek zwaar<br />

werk recht op AOW<br />

Verhoging van de AOW<br />

Korten van pensioenen<br />

(deels) compenseren<br />

door verhoging van de<br />

AOW.<br />

Rechtvaardiger<br />

belastingstelsel: (meer)<br />

werken moet altijd lonen<br />

Voorkomen van problematische<br />

schuldenlasten<br />

bij mensen in armoede<br />

Grondige vereenvoudiging<br />

belastingen-, toeslagen<br />

en premiestelsel.<br />

Omzetting kinderbijslag<br />

in forse kindgebonden<br />

aftrekpost van de inkomstenbelasting,<br />

die pas in<br />

werking treedt boven de<br />

belastingvrije voet.<br />

Een strenge controle op<br />

sociale fraude.<br />

Beperken toegang sociale<br />

voorzieningen voor<br />

asielzoekers en immigranten.<br />

Geen uitkeringen en<br />

(kinder)toeslagen voor<br />

mensen die in het buitenland<br />

verblijven.<br />

ZZP’ers niet dwingen om<br />

aan verplichte (pensioen)verzekeringen<br />

deel<br />

te nemen.<br />

Onmiddellijke afschaffing<br />

van de wet DBA voor<br />

ZZP<br />

Het minimumloon<br />

wordt de komende<br />

kabinetsperiode verhoogd<br />

met ten minste<br />

10% tot maximaal ruim<br />

21%. Het minimumjeugdloon<br />

stijgt hierbij mee.<br />

Werkenden met<br />

gewone inkomens – van<br />

een minimumloon tot<br />

circa twee keer modaal –<br />

moeten netto meer overhouden<br />

van hun loon.<br />

Daarom gaat de loon- en<br />

inkomstenbelasting<br />

omlaag en worden winst,<br />

vermogen en vervuiling<br />

meer fiscaal belast.<br />

Mogelijk maken om in<br />

cao’s afspraken te maken<br />

over minimumtarieven<br />

voor zzp’ers.<br />

Vaste contract als<br />

norm, met ruimte voor<br />

flexibiliteit.<br />

Er komt een structurele<br />

verhoging van het<br />

minimumloon.<br />

De koppeling tussen<br />

uitkeringen en lonen<br />

blijft gehandhaafd.<br />

Het belastingstelsel<br />

wordt drastisch<br />

vereenvoudigd.<br />

Gratis kinderopvang<br />

om iedereen aan het<br />

arbeidsproces te laten<br />

deelnemen.<br />

Het geleden koopkrachtverlies<br />

van 20 procent<br />

door gepensioneerden<br />

dient de komende vier<br />

jaar ingehaald te worden.<br />

Dit realiseren door o.a.<br />

het hervatten van de<br />

indexatie van pensioenen,<br />

herstelbetaling gemiste<br />

indexatie tussen 2008-<br />

2020 en een welvaartsvaste<br />

AOW-uitkering.<br />

Er komt een grote pilot<br />

naar het basisinkomen<br />

Het laagste tarief van<br />

de inkomstenbelasting<br />

wordt verlaagd. Het<br />

hoogste tarief wordt<br />

verhoogd naar 60%.<br />

Minimumloon naar 14<br />

euro per uur. De AOW, de<br />

Wajong en de bijstandsuitkering<br />

stijgen mee.<br />

Op termijn alternatief<br />

voor toeslagenstelsel.<br />

Kostendelersnorm<br />

komt te vervallen.<br />

Kinderopvang wordt<br />

gratis voor vier dagen in<br />

de week.<br />

Er komt een nieuw type<br />

sociale werkvoorziening.<br />

Wie 40 jaar gewerkt<br />

heeft, krijgt vanaf 65 jaar<br />

AOW. Wie een uitkering<br />

heeft op 65-jarige leeftijd,<br />

krijgt vanaf dan AOW,<br />

lagere AOW-leeftijd in ruil<br />

voor een evenredig aangepaste<br />

AOW-uitkering.<br />

De AOW-uitkering gaat<br />

omhoog. Dit pakt relatief<br />

gunstig uit voor gepensioneerden<br />

met een<br />

laag of geen aanvullend<br />

pensioen, zonder dat dit<br />

ten koste gaat van de<br />

jongeren<br />

Oprichten van een Equal<br />

Pay Commissie, die<br />

bindende uitspraken kan<br />

doen bij onderbetaling<br />

van vrouwen of mensen<br />

met een migratieachtergrond<br />

voor<br />

hetzelfde werk<br />

Meer middelen voor<br />

armoede- en<br />

schuldenbeleid.<br />

Sociaal minimum en<br />

wettelijk minimumloon<br />

verhogen.<br />

Meer zekerheid op de<br />

arbeidsmarkt, stapeling<br />

tijdelijke contracten<br />

beperken en de ontslagbescherming<br />

versterken.<br />

(Ver)snelde verhoging<br />

van de AOW-leeftijd<br />

stoppen.<br />

Opvoeding combineren<br />

met werk; gratis<br />

kinderopvang<br />

Toeslagenstelsel<br />

hervormen, een<br />

basisbehoeftetoeslag<br />

introduceren.<br />

Directe koopkrachtstijging<br />

door lagere<br />

lasten, in plaats van geld<br />

herverdelen met steeds<br />

zwaardere belastingen en<br />

de opbrengst met toeslagen<br />

door de samenleving<br />

rondpompen.<br />

Permanente verlaging<br />

BTW-tarieven,<br />

Een variabele pensioenleeftijd<br />

bewerkstelligen.<br />

Maatwerk op basis van<br />

persoonlijke omstandigheden<br />

en een vergroting<br />

van de individuele<br />

invloed op de pensioenvorming.


Zorg<br />

Om de tekst groter te maken, dubbelklik dan met uw muis op de tekst in het scherm<br />

Zorg<br />

Om de tekst groter te maken, dubbelklik dan met uw muis op de tekst in het scherm<br />

Bevriezen van het eigen<br />

risico. Iedereen betaalt<br />

een eigen bijdrage per<br />

behandeling, met als<br />

maximum de hoogte<br />

van het eigen risico.<br />

Vaccineren tot de<br />

norm maken.<br />

Meer variatie in het<br />

aanbod van woonvormen<br />

voor ouderen. Verzorgingshuizen<br />

nieuwe stijl,<br />

hofjes en kleinschalige<br />

appartementencomplexen<br />

zijn een aantrekkelijk<br />

alternatief voor ouderen<br />

die wel op zichzelf willen<br />

blijven wonen, maar niet<br />

langer de zorg voor een<br />

heel huis willen hebben.<br />

In de woningbouwprogramma’s<br />

moet meer<br />

ruimte komen voor<br />

complexen waar wonen<br />

en zorg voor ouderen<br />

gecombineerd kunnen<br />

worden.<br />

Het eigen risico wordt<br />

gelijk gehouden en er<br />

wordt voor gezorgd dat<br />

je niet bij de eerste, dure<br />

behandeling in één klap<br />

je hele eigen risico kwijt<br />

bent. Er wordt onderzoek<br />

gedaan naar de effecten<br />

van het eigen risico voor<br />

de werkende armen en<br />

de wijze waarop dat risico<br />

verminderd kan worden.<br />

In de bestrijding van de<br />

coronacrisis zijn er geen<br />

beperkingen.<br />

Zorg moet beschikbaar<br />

en betaalbaar zijn voor<br />

iedereen. Daarom schaffen<br />

we het eigen risico<br />

af, en verlagen we de<br />

maandelijkse zorgpremie.<br />

Zorgverzekeraars mogen<br />

geen winst meer uitkeren<br />

aan aandeelhouders.<br />

We schaffen de BTW<br />

op groente en fruit af, en<br />

belonen de medewerkers<br />

in de zorg met meer<br />

salaris.<br />

Vaccinaties zijn de<br />

enige uitweg uit<br />

deze crisis.<br />

Mensen krijgen<br />

de regie over hun<br />

eigen zorg.<br />

Er is behoefte aan<br />

plaatsen voor observatie,<br />

voor behandeling en<br />

voor wonen met zorg.<br />

Eenzame oudere<br />

zonder financiële<br />

reserves bovenaan<br />

lijstje voor hulp.<br />

Wmo-zorg krijgt<br />

inkomensafhankelijke<br />

component.<br />

Jeugdzorg tot 21 jaar,<br />

die geleidelijk wordt<br />

afgebouwd vanaf 18 jaar.<br />

Meer seniorenwoningen<br />

in de buurt om lokaal<br />

door te verhuizen.<br />

kunnen worden<br />

aangepast.<br />

Meer woon/zorgcombinaties,<br />

waarbij<br />

woningcorporaties,<br />

zorgorganisatie en<br />

welzijnsorganisatie<br />

samenwerken.<br />

Meer mensen gratis<br />

testen en zo snel<br />

mogelijk vaccineren. Wie<br />

getest of gevaccineerd<br />

is, krijgt meer vrijheid.<br />

Met een testbewijs of<br />

vaccinatiebewijs.<br />

De zorg betaalbaar<br />

voor iedereen. De zorgverzekering<br />

kost maximaal<br />

10 euro per maand.<br />

En het eigen risico -<br />

nu € 385 euro per<br />

verzekerde - verdwijnt<br />

als je een laag- of<br />

middeninkomen hebt.<br />

Aanmoedigen van<br />

een gezonde leefstijl.<br />

Iedereen moet kunnen<br />

sporten bij een sportclub.<br />

Ook als je uit een<br />

armer gezin komt. Of een<br />

beperking hebt.<br />

GroenLinks staat<br />

voor individuele vrijheid<br />

in een zorgzame<br />

samenleving.<br />

Het eigen risico naar nul.<br />

Er komt een Nationaal<br />

Zorgfonds, waardoor<br />

de talloze zorgpolissen<br />

en zorgverzekeraars<br />

overbodig worden. Ook<br />

de tandarts, de ggz en<br />

de fysiotherapie worden<br />

vergoed.<br />

Premies inkomensafhankelijk,<br />

mensen met<br />

een lager en middeninkomen<br />

profiteren<br />

hiervan. Zorgtoeslag<br />

wordt overbodig.<br />

Geen wachtlijsten<br />

voor verpleeghuiszorg.<br />

Ouderen kunnen kiezen<br />

tussen goede zorg thuis,<br />

of voor een fijne plek in<br />

een kleinschalig Zorgbuurthuis.<br />

Daar is een<br />

inloopfunctie voor de<br />

hele buurt.<br />

Vaccinatie van zoveel<br />

mogelijk mensen is<br />

onze uitweg uit de<br />

coronacrisis<br />

Tienduizenden nieuwe<br />

ouderenwoningen.<br />

Tienduizenden nieuwe<br />

verpleeghuisplekken.<br />

Minister voor<br />

ouderenhuisvesting<br />

die de enorme bouwopgave<br />

waarmaakt.<br />

Afschaffen eigen risico<br />

voor iedereen.<br />

Géén vaccinatieplicht.<br />

Géén drang of dwang.<br />

Salarisverhoging voor<br />

zorg- en hulpverleners<br />

Afschaffen abortuswet<br />

en euthanasiewet<br />

Acute zorg moet altijd<br />

voor iedereen toegankelijk<br />

zijn en blijven.<br />

Mensen moeten kunnen<br />

kiezen voor zorgverlening<br />

die past bij hun<br />

levensovertuiging en<br />

wensen.<br />

Tegen<br />

vaccinatiedwang<br />

Verlaging van het eigen<br />

risico naar 200 euro.<br />

Geen directe of indirecte<br />

vaccinatieplicht tegen<br />

het coronavirus.<br />

De komende kabinetsperiode<br />

worden 80.000<br />

ouderenwoningen gerealiseerd.<br />

Daarbij gaat het<br />

niet alleen om woonzorgprojecten<br />

waar uitsluitend<br />

ouderen wonen,<br />

maar ook om initiatieven<br />

als burgercoöperaties,<br />

meergeneratiewoningen,<br />

inclusieve wijken en hofjes.<br />

We richten een Ouderenbouwfonds<br />

op met € 1<br />

miljard om de bouw van<br />

dit soort woningen aan<br />

te zwengelen. Afspraken<br />

over woonvormen<br />

en aantallen woningen<br />

voor ouderen zijn een<br />

vast onderdeel van de<br />

prestatieafspraken met<br />

woningcorporaties.<br />

Het eigen risico wordt<br />

bevroren op de huidige<br />

€ 385. Het eigen risico<br />

maakt mensen bewust<br />

van zorgkosten, maar dat<br />

werkt niet als je na één<br />

dure ziekenhuisbehandeling<br />

het eigen risico al<br />

kwijt bent. Door medische<br />

behandelingen in te<br />

delen in categorieën van<br />

bijvoorbeeld € 25, €100<br />

en € 250 voor de duurste<br />

operaties, wordt het<br />

eigen risico gespreid.<br />

Tegen elke vorm van<br />

vaccinatiedwang of<br />

drang, ook bij de<br />

vaccinatie tegen het<br />

coronavirus. Er komen<br />

geen exclusieve privileges<br />

voor mensen die gevaccineerd<br />

zijn. Het recht op<br />

toegang tot sociale en<br />

economische activiteiten<br />

en tot het verkeer is voor<br />

iedereen gelijk.<br />

50PLUS wil een<br />

maatschappelijke dialoog<br />

over de betaalbaarheid<br />

van de zorg.<br />

Verlaging eigen risico,<br />

daarnaast onderzoek of<br />

en hoe dit eigen risico<br />

kan worden afgeschaft.<br />

‘De zorg naar de mensen<br />

toe brengen’, door<br />

betere afstemming te<br />

organiseren tussen de<br />

verschillende zorgaanbieders<br />

(huisarts, wijkverpleegkundige,<br />

ziekenhuis<br />

en ondersteuning als<br />

mensen na een ziekenhuisopname<br />

weer naar<br />

huis terugkeren).<br />

We willen preventief<br />

stevig inzetten op<br />

versterking van drempelvrije<br />

wijkteams waarin de<br />

verschillende professies<br />

(welzijn, zorg) bij elkaar<br />

gebracht zijn.<br />

Er komt een centraal<br />

Europees inkoopbeleid<br />

voor dure en zeldzame<br />

medicijnen en<br />

vaccinaties.<br />

Vaccinatie wordt<br />

niet genoemd in<br />

het verkiezingsprogramma.<br />

Sociaal werk wordt<br />

voldoende ondersteund<br />

door de overheid en<br />

meer geïntegreerd in het<br />

overige zorgaanbod<br />

Jeugdzorg wordt<br />

uitgebreid tot 21 jaar,<br />

afbouw vanaf 18 jaar.<br />

Zorg vanuit Wmo en zorg<br />

voor mensen met een<br />

beperking bij voorkeur<br />

kleinschalig in elke gemeente<br />

gelijkwaardig.<br />

Eigen risico wordt<br />

afgeschaft.<br />

Ziekenfonds komt<br />

terug met uitgebreide<br />

dekking. Premie wordt<br />

inkomensafhankelijk met<br />

maximerende premies.<br />

Zorgtoeslag wordt zo<br />

overbodig.<br />

Tegen verplicht<br />

vaccineren. Ieder mens<br />

heeft het recht om zelf te<br />

beschikken over zijn of<br />

haar lichaam en daarmee<br />

ook het recht om af te<br />

zien van inenting voor<br />

zichzelf of zijn/haar<br />

minderjarige kinderen.<br />

Afschaffing eigen risico,<br />

de eigen bijdrage en de<br />

zorgverzekeringspremie<br />

verlagen.<br />

Meer zorg aan huis, zodat<br />

ouderen langer thuis<br />

kunnen blijven wonen.<br />

Prijstransparantie voor<br />

geneesmiddelen en een<br />

centrale inkoop.<br />

Voldoende financiële<br />

middelen voor de<br />

gemeente om de<br />

zorgtaken uit te kunnen<br />

voeren.<br />

Mantelzorgers meer<br />

ondersteuning bieden.<br />

Geen voorstander van<br />

verplichte vaccinatie. Ook<br />

mag er géén indirecte<br />

vaccinatieplicht komen,<br />

waarbij mensen die<br />

gevaccineerd zijn meer<br />

vrijheden krijgen dan<br />

mensen die niet<br />

gevaccineerd zijn.<br />

Zorg geen<br />

informatie<br />

Vaccinatie wordt<br />

niet genoemd in<br />

het verkiezingsprogramma.


Huurbeleid<br />

Om de tekst groter te maken, dubbelklik dan met uw muis op de tekst in het scherm<br />

Huurbeleid<br />

Om de tekst groter te maken, dubbelklik dan met uw muis op de tekst in het scherm<br />

Lagere huur voor huurders<br />

bij woningcorporaties. De<br />

maximale huurprijs voor<br />

huurders met een laag<br />

inkomen bij woningcorporaties<br />

gaat omlaag naar de<br />

norm voor een passende<br />

huur (passend toewijzen).<br />

De huidige eenmalige<br />

verlaging omzetten in een<br />

permanente verlaging.<br />

Een driejaarlijkse<br />

inkomenstoets voor<br />

bewoners van sociale<br />

huurwoningen om te<br />

kijken of een huurder<br />

nog recht heeft op een<br />

sociale huurwoning.<br />

Een huurder met een (te)<br />

hoog inkomen of vermogen<br />

krijgt twee jaar om<br />

een alternatieve woning<br />

te vinden. Zo komen meer<br />

sociale woningen beschikbaar<br />

voor mensen met een<br />

laag inkomen.<br />

Strikte handhaving op het<br />

illegaal doorverhuren van<br />

sociale huurwoningen.<br />

Bevoegdheden voor<br />

gemeenten om bij permanente<br />

overlast huurders<br />

uit hun woning te zetten.<br />

Voor woningbouwcorporaties<br />

vervalt de verplichting<br />

om structurele<br />

overlastgevers nieuwe<br />

huisvesting aan te bieden.<br />

Voorrang bij de toewijzing<br />

van sociale huurwoningen<br />

voor mensen met een<br />

vitaal beroep, zoals<br />

agenten en verplegers.<br />

De minister van volkshuisvesting<br />

keert terug, met<br />

een regierol naar provincies,<br />

regio’s en gemeenten.<br />

Dit moet leiden tot<br />

beschikbaar komen van<br />

bouwlocaties en afspraken<br />

over kwaliteit en aantal te<br />

bouwen woningen.<br />

Met een grootschalig<br />

Nationaal Woonplan<br />

worden binnen tien jaar 1<br />

miljoen nieuwe en duurzame<br />

woningen gebouwd.<br />

Aandacht voor herbestemming<br />

van lege kantoor- en<br />

bedrijfspanden. Ook in<br />

kleinere dorpen meer<br />

ruimte voor woningbouw,<br />

om krimp tegen te gaan,<br />

de leefbaarheid te vergroten<br />

en te voorzien in de<br />

woningbehoefte van de<br />

eigen inwoners.<br />

In het hele land wordt een<br />

nieuwe impuls gegeven<br />

aan stadsvernieuwing,<br />

met een brede wijkgerichte<br />

aanpak voor wijken<br />

waar slechte woonomstandigheden<br />

samenvallen<br />

met problemen en<br />

achterstanden.<br />

Om excessieve huurstijgingen<br />

te voorkomen wordt<br />

het puntensysteem voor<br />

de commerciële huursector<br />

aangepast en gemakkelijker<br />

afdwingbaar<br />

gemaakt voor huurders.<br />

De termijn waarbinnen de<br />

aanvangshuur getoetst<br />

kan worden door de huurcommissie<br />

wordt verruimd<br />

naar minimaal een jaar.<br />

Lokale overheden krijgen<br />

ook de mogelijkheid de redelijkheid<br />

van de huurprijs<br />

te toetsen.<br />

Huisjesmelkers worden<br />

strenger aangepakt en<br />

belast.<br />

De zeggenschap van<br />

huurders wordt vergroot<br />

door corporaties zich jaarlijks<br />

te laten verantwoorden<br />

voor het gevoerde<br />

beleid.<br />

Huurbevriezing, alleen inflatie,<br />

corporaties worden<br />

hiervoor gecompenseerd<br />

Huurbeperking particuliere<br />

verhuurders<br />

Huurzekerheid<br />

(huursubsidie)<br />

Vaste huurcontracten<br />

Betaalbare huren<br />

Bij het kopen van een<br />

woning woonplicht om<br />

verhuur tegen te gaan<br />

Een minister aanstellen<br />

voor wonen, ruimtelijke<br />

ordening en milieu<br />

Aanpakken scheefhuren.<br />

Huishoudens die twee<br />

jaar op rij meer verdienen<br />

dan het inkomensplafond<br />

voor sociale huur gaan<br />

geleidelijk voor hun woning<br />

een marktconforme<br />

huurprijs betalen.<br />

Woningcorporaties<br />

moeten het voor huurders<br />

makkelijker maken om<br />

een grote woning te verlaten<br />

voor een kleinere.<br />

Beperken wettelijk de<br />

jaarlijkse huurstijging.<br />

Gemeenten krijgen de<br />

mogelijkheid om de<br />

aanvangshuur, zelfbewoning<br />

en een maximum<br />

aan tijdelijke huurcontracten<br />

in een wijk te<br />

reguleren. Zij krijgen ook<br />

geld en instrumenten om<br />

te controleren op goed<br />

verhuurderschap en excessieve<br />

huurprijzen. Ook<br />

de huurcommissie wordt<br />

versterkt om op excessen<br />

toe te zien.<br />

Eigenaren van huurwoningen<br />

verplichten we<br />

om te investeren in de<br />

energieprestaties van hun<br />

woningen. De rekening<br />

van het klimaatneutraal<br />

maken van<br />

sociale huurwoningen<br />

mag niet terecht komen<br />

bij huurders.<br />

De huurtoeslag houden<br />

we in stand.<br />

Verhuurders in de vrije<br />

sector gaan eerlijk<br />

belasting betalen.<br />

Hun huurinkomsten<br />

worden voortaan hetzelfde<br />

belast als gewone<br />

inkomsten uit werk.<br />

Meer mensen krijgen<br />

toegang tot een sociale<br />

huurwoning. De inkomensgrenzen<br />

worden<br />

verhoogd.<br />

De WOZ-waarde<br />

wordt verwijderd uit<br />

het woningwaarderingsstelsel.<br />

Iedereen heeft recht op<br />

betaalbare en goede<br />

huisvesting. Dat recht<br />

wordt de basis van hulp<br />

aan dak- en thuislozen.<br />

Daarbij investeren we in<br />

basiswoningen, volgens<br />

het Housing Firstprincipe.<br />

Woningcorporaties<br />

mogen ook huurwoningen<br />

voor<br />

middeninkomens<br />

bouwen.<br />

We breiden het takenpakket<br />

en de capaciteit<br />

van de huurcommissie uit<br />

en versterken de regels<br />

rondom huurbescherming<br />

zodat alle huurders<br />

eenvoudig hun recht<br />

kunnen halen.<br />

De huren gaan de komende<br />

jaren omlaag, in het<br />

bijzonder voor de mensen<br />

met een lager inkomen.<br />

Stoppen verkoop sociale<br />

huurwoningen door<br />

woningcorporaties en<br />

eisen voor bouw van betaalbare<br />

huurwoningen.<br />

Woningcorporaties<br />

worden verenigingen<br />

zonder winstoogmerk<br />

waar de huurders het<br />

voor het zeggen hebben.<br />

Zij gaan samen bepalen<br />

waar de huurgelden aan<br />

worden besteed.<br />

De regie over de woningbouw<br />

moet terug naar<br />

het Rijk: er komt een<br />

minister van wonen.<br />

Gemeenten moeten meer<br />

én sneller nieuwe bouwgrond<br />

beschikbaar stellen<br />

en bouwvergunningen<br />

verstrekken; provincies<br />

moeten nieuwbouw<br />

niet dwarsbomen maar<br />

faciliteren.<br />

Er moeten snel méér<br />

woningen worden<br />

bijgebouwd: méér sociale<br />

huurwoningen, méér<br />

middenhuur-woningen<br />

en méér koopwoningen –<br />

voor starters, gezinnen<br />

en ouderen.<br />

Wonen moet weer<br />

betaalbaar worden.<br />

Huurders hebben<br />

huurverhoging na<br />

huurverhoging voor hun<br />

kiezen gekregen.<br />

De huren gaan straks<br />

fors verlaagd worden.<br />

Om scheefwonen tegen<br />

te gaan kan in de sociale<br />

huursector stapsgewijs<br />

een extra huurverhoging<br />

worden opgelegd als het<br />

inkomen van de huurder<br />

aanmerkelijk hoger wordt<br />

dan voor de toegang tot<br />

de sociale huursector<br />

toegestaan is.<br />

Stimuleren van<br />

eigenwoningbezit,<br />

door corporaties aan te<br />

sporen aan huurders te<br />

verkopen.<br />

Generatiewoningen<br />

om het contact tussen<br />

ouderen en jongeren<br />

te versterken.<br />

Aparte minister voor<br />

woningbouw en<br />

oplossen woningnood.<br />

De woningnood in<br />

Nederland vraagt om een<br />

groot bouwoffensief. De<br />

ChristenUnie wil dat er<br />

100.000 woningen per<br />

jaar bijkomen, waarbij<br />

een substantieel deel<br />

beschikbaar komt voor<br />

starters en senioren.<br />

Het Rijk, provincies en<br />

gemeenten pakken veel<br />

meer dan voorheen de<br />

regie.<br />

Er komt een Ministerie<br />

van Ruimtelijke Ordening<br />

waar de ruimtelijke<br />

vragen rond wonen,<br />

natuur, water, landbouw,<br />

mobiliteit en energie in<br />

onderlinge samenhang<br />

en afstemming worden<br />

opgepakt.<br />

Naast betaalbare koopwoningen,<br />

zijn er vooral<br />

meer sociale en (lage)<br />

middeldure huurwoningen<br />

nodig waaronder<br />

appartementen en<br />

studio’s voor starters en<br />

gescheiden gezinnen.<br />

Woningcorporaties krijgen<br />

de ruimte om naast<br />

de sociale huurwoningen<br />

te investeren in middeldure<br />

huurwoningen en<br />

leefbare wijken.<br />

De zogenoemde markttoets<br />

voor woningcorporaties<br />

wordt afgeschaft.<br />

Dit bevordert een<br />

gemengd woningaanbod<br />

en doorstroming op de<br />

woningmarkt.<br />

Het puntenstelsel dat nu<br />

geldt voor sociale huurwoningen,<br />

geldt voortaan<br />

ook voor woningen tot<br />

een huur van circa €1.000<br />

per maand. Daarmee<br />

samenhangend worden<br />

de inkomensgrenzen<br />

verruimd.<br />

Een apart ministerie voor<br />

wonen en ruimtelijke<br />

ordening met als taak het<br />

ontwikkelen, stimuleren<br />

en het realiseren van<br />

bouwplannen.<br />

Woningbouwcorporaties<br />

moeten ruimte krijgen<br />

om o.a. om naast sociale<br />

huur ook te gaan bouwen<br />

in de lage vrije sector.<br />

De regeling van passend<br />

toewijzen moet worden<br />

verruimd.<br />

De jaarlijkse<br />

huurverhogingen blijven<br />

de komende vier jaren<br />

beperkt tot de inflatieaanpassingen.<br />

Er komt een ministerie<br />

van Volkshuisvesting en<br />

Ruimtelijke Ordening.<br />

Er komen meer nieuwe<br />

huurwoningen.<br />

De inkomensgrens<br />

voor sociale huur gaat<br />

omhoog.<br />

De huurprijzen stijgen de<br />

komende 5 jaar niet.<br />

Verbieden het uithuisplaatsen<br />

van mensen met<br />

een huurachterstand, er<br />

komt schuldhulpverlening.<br />

In elke gemeente komen<br />

genoeg gratis slaapplaatsen<br />

voor daklozen.<br />

Huurprijsstijgingen voor<br />

de sociale volkshuisvesting<br />

en middenhuur aan<br />

banden leggen.<br />

Huisuitzettingen aan<br />

banden leggen en<br />

huisuitzettingen van<br />

kinderen van overleden<br />

ouders bij wet verbieden.<br />

Versterken aanpak<br />

dakloosheid, met de<br />

nadruk op preventie<br />

daarvan tijdens<br />

economische crises.<br />

Meer geld vrijmaken voor<br />

de huurcommissie en het<br />

voorlichten van huurders<br />

over hun rechten.<br />

Een minister van<br />

volkshuisvesting en het<br />

ontwikkelen van een<br />

meerjarige Nationale<br />

Volkshuisvestingsagenda.<br />

Speerpunt: voldoende<br />

betaalbare woningen.<br />

Voor tijdelijke<br />

arbeidsmigranten<br />

(seizoenswerkers)<br />

groepswoonlokaties<br />

realiseren.<br />

Woningcorporaties<br />

aansporen en stimuleren<br />

zich op hun eigenlijke<br />

taak, het bouwen van<br />

woningen, te richten.<br />

Een aparte minister van<br />

Volkshuisvesting.


Verduurzaming en bouwen<br />

Om de tekst groter te maken, dubbelklik dan met uw muis op de tekst in het scherm<br />

Verduurzaming en bouwen<br />

Om de tekst groter te maken, dubbelklik dan met uw muis op de tekst in het scherm<br />

Betaalbare woningen.<br />

Huren moeten omlaag<br />

door meer aanbod, en<br />

de overheid stimuleert<br />

doorstroming in de<br />

sociale huur.<br />

Lagere belasting op de<br />

energierekening voor<br />

huishoudens en<br />

kleinverbruikers.<br />

Tegengaan van hogere<br />

woonlasten als gevolg van<br />

verduurzaming.<br />

Meer nieuwe sociale<br />

huurwoningen, door<br />

woningbouwcorporaties<br />

die meer woningen<br />

bouwen een korting op<br />

de verhuurderheffing<br />

te geven.<br />

De regelingen die<br />

investeringen in isolatie,<br />

verduurzaming of energiebesparing<br />

in je eigen huis<br />

haalbaar en betaalbaar<br />

maken worden verruimd.<br />

Alle regelingen worden<br />

samengebracht in een online<br />

klimaatloket, waar je<br />

terecht kunt voor subsidies<br />

en advies op maat over de<br />

beste en meest rendabele<br />

investeringen.<br />

Bij de nieuwbouw van<br />

woonwijken wordt duurzaam,<br />

klimaatneutraal en<br />

meer groen de norm en<br />

mogelijkheden voor de<br />

opvang en het hergebruik<br />

van regenwater<br />

bevorderd.<br />

Circulair bouwen en<br />

energiepositief bouwen<br />

worden gestimuleerd.<br />

Duurzame materiaalkeuzes<br />

worden gestimuleerd<br />

en er wordt ruimte<br />

gegeven aan innovaties.<br />

Voor nieuwbouwprojecten<br />

komt er een groennorm<br />

om de balans tussen<br />

wonen, natuur en<br />

recreatie te<br />

beschermen.<br />

Bij bouwen in het groen<br />

is het voorkomen van<br />

nadelige schade voor<br />

kwetsbare natuurgebieden<br />

en behoud<br />

van het landschap<br />

belangrijk.<br />

100.000 woningen per<br />

jaar bijbouwen.<br />

Vanwege stikstof<br />

voorrang voor woningbouw<br />

boven industrie<br />

en wegenbouw.<br />

Tegengaan van<br />

speculatie van de grondprijzen,<br />

bouwplicht bij<br />

kopen grond<br />

Inspraak voor huurders<br />

op beleid en verduurzaming<br />

van<br />

de woningen.<br />

Behouden basisvoorzieningen<br />

in<br />

krimpgebieden met<br />

aanvullende financiering<br />

waaraan de overheid en<br />

gebruikers gelijke delen<br />

bijdragen.<br />

Sloopregeling geven we<br />

een impuls om (bedrijfs)<br />

activiteiten te verplaatsen<br />

van de rand van het dorp<br />

naar het dorpscentrum,<br />

zodat er kleinere maar<br />

sterkere dorpen<br />

overblijven.<br />

Duurzame verwarming<br />

begint bij goede isolatie.<br />

De huishoudens die<br />

dat het meest nodig<br />

hebben, moeten het<br />

eerst profiteren van een<br />

lagere energierekening<br />

door betere isolatie.<br />

Woningcorporaties<br />

kunnen putten uit een<br />

nieuw corporatiefonds<br />

om bestaande woningen<br />

te isoleren en duurzaam<br />

te verwarmen.<br />

In 2030 60% minder CO2 en<br />

andere broeikasgassen uitstoot<br />

dan in 1990. In 2045 is de hele<br />

samenleving klimaatneutraal.<br />

De grootste vervuilers betalen<br />

de rekening; de rest van de<br />

samenleving profiteert. Een<br />

CO2-belasting bovenop de<br />

huidige Europese heffing.<br />

Nederland roept de klimaatnoodtoestand<br />

uit. Er komt<br />

een minister van Klimaat en<br />

Energie, die verantwoordelijk<br />

is voor het klimaatbeleid en de<br />

energietransitie.<br />

Er komt een Klimaatraad als<br />

onafhankelijke rapporteur en<br />

adviseur op het gebied van<br />

klimaatbeleid.<br />

We richten een Klimaatfonds<br />

op van 60 miljard euro.<br />

Investeren in betaalbare en<br />

duurzame woningen, in groene<br />

energie, in het oplossen van de<br />

schulden- en dakloosheidscrisis,<br />

in scholing, onderzoek en<br />

innovatie, in landbouw, natuur,<br />

fietsen en openbaar vervoer.<br />

Europese koploper worden<br />

in de circulaire economie;<br />

verhogen we de afvalstoffenbelasting<br />

voor het storten<br />

en verbranden van afval. Het<br />

wordt eenvoudiger om afval<br />

op een veilige manier weer te<br />

gebruiken als grondstof.<br />

De financiering van nieuwe<br />

kolencentrales is vanaf 2022<br />

niet meer toegestaan.<br />

Energiecoöperaties van bewoners<br />

en lokale ondernemers<br />

krijgen goedkope leningen,<br />

deskundig advies en hoeven<br />

te voldoen aan minder strenge<br />

regels zodat ze kunnen investeren<br />

in schone energie (publieke<br />

projecten voor windmolens en<br />

zonnepanelen).<br />

Woningen beter<br />

isoleren en collectief<br />

voorzien van zonnepanelen.<br />

Energiekosten<br />

lager zonder dat<br />

woonlasten stijgen.<br />

Stoppen met de<br />

onbetaalbare energietransitie.<br />

Keuze voor een fors<br />

lagere, betaalbare<br />

energierekening: stoppen<br />

met de geldverslindende<br />

energietransitie en<br />

verlagen de energiebelasting.<br />

Woningen worden niet<br />

van het gas af gehaald.<br />

Bouwen wat nodig is<br />

en niet alleen als<br />

verdienmodel<br />

Kantoren versneld om te<br />

bouwen tot woningen<br />

Doorstroming te<br />

bevorderen<br />

Permanente bewoning<br />

van recreatiewoningen<br />

moet alleen mogelijk<br />

zijn onder strenge<br />

voorwaarden<br />

Breed en gevarieerd<br />

aanbod van woningen<br />

is en dat er voldoende<br />

groenvoorzieningen zijn<br />

ten behoeve van leefbare<br />

wijken<br />

Voor nieuwbouw kan<br />

aardgasvrij de norm zijn,<br />

voor bestaande bouw<br />

moet de focus liggen op<br />

energiebesparing.<br />

Extra investeringen in<br />

verduurzaming moeten<br />

in verhouding staan<br />

tot het rendement. De<br />

lasten om de laatste stap<br />

naar bijvoorbeeld een<br />

hoger energielabel te<br />

maken, staan soms niet in<br />

verhouding tot de extra<br />

verduurzaming die het<br />

oplevert.<br />

Snel nieuwe woningen<br />

bouwen, met name in<br />

het middensegment.<br />

Maximaal 30% sociale<br />

huurwoningen, aandacht<br />

voor kleinschalige bouw<br />

en inpassing.<br />

Vereenvoudigen<br />

transformeren woningen<br />

(splitsen) en ombouw<br />

kantoorpanden.<br />

Stoppen met onnodige<br />

duurzaamheidseisen die<br />

de prijzen opdrijven.<br />

Ook stoppen met<br />

subsidies voor “verduurzaming”,<br />

die uiteindelijk<br />

alsnog moeten worden<br />

opgebracht door de<br />

belastingbetaler.<br />

Woningcorporaties<br />

worden financieel<br />

gestimuleerd om<br />

nul-op-de-meter te<br />

bouwen, door een<br />

deel van de verhuurdersheffing<br />

hiervoor in te<br />

zetten.<br />

Wijken met slecht<br />

geïsoleerde huizen en<br />

bewoners met lage<br />

inkomens moeten niet<br />

achteraan, maar vooraan<br />

staan bij de energietransitie.<br />

Waar aardgas<br />

geleidelijk wordt<br />

vervangen door duurzame<br />

warmte, wordt ook<br />

geïnvesteerd in isolatie,<br />

zodat de energierekening<br />

omlaag gaat.<br />

Er komen nationale<br />

isolatiebrigades die<br />

mensen praktisch<br />

bijstaan om huizen waar<br />

mogelijk snel, effectief<br />

en op maat te isoleren,<br />

en ook helpen om de<br />

subsidiemogelijkheden<br />

optimaal te benutten.<br />

Doel is de isolatie van<br />

2 miljoen woningen in<br />

2030.<br />

De CO2-uitstoot moet<br />

worden teruggedrongen<br />

en ingezet moet worden<br />

op andere milieu- en<br />

duurzaamheidsmaatregelen<br />

om de<br />

leefbaarheid voor<br />

volgende generaties te<br />

garanderen.<br />

Klimaatbeleid inrichten<br />

op de ontwikkeling van<br />

krachtige nieuwe<br />

technologie.<br />

Er komt een forse<br />

CO2-belasting.<br />

Woningcorporaties<br />

worden verplicht jaarlijks<br />

een deel van hun woningbestand<br />

te isoleren.<br />

Voor huiseigenaren<br />

komen zo snel mogelijk<br />

gerichte financieringsinstrumenten,<br />

zoals<br />

gebouwgebonden<br />

financiering.<br />

Alle woningen, kantoren<br />

en andere gebouwen zijn<br />

energieneutraal in 2030.<br />

Alle nieuwbouw wordt in<br />

principe energiepositief,<br />

en wekt dus meer energie<br />

op dan zij verbruikt.<br />

In 2030 In 2030 wordt<br />

40% en in 2050 100% van<br />

de energie uit duurzame<br />

bronnen opgewekt.<br />

Vervuilende<br />

kolencentrales zo snel<br />

mogelijk sluiten.<br />

Investeren in duurzame<br />

energieopwekking zoals<br />

zonne-energie en<br />

windenergie.<br />

Alternatieve vormen van<br />

energievoorziening, zoals<br />

warmte, betaalbaarder<br />

maken.<br />

Realistische afweging van<br />

natuurgebieden in het<br />

licht van andere ruimte<br />

claims.<br />

Geen informatie<br />

Gemeenten werken samen met<br />

bewoners en bedrijven aan het<br />

aardgasvrij maken van wijken.<br />

GroenLinks is tegenstander van<br />

het gebruik van biomassa voor<br />

het opwekken van elektriciteit<br />

en warmte. Wel kan biomassa<br />

dienen als waardevolle grondstof<br />

voor o.a. circulaire bouw.<br />

Nieuwe woningen bouwen<br />

we zoveel mogelijk binnen<br />

de grenzen van de huidige<br />

bebouwing en bij uitzondering<br />

op landbouwgrond.


Verhuurdersheffing<br />

Om de tekst groter te maken, dubbelklik dan met uw muis op de tekst in het scherm<br />

Verhuurdersheffing<br />

Om de tekst groter te maken, dubbelklik dan met uw muis op de tekst in het scherm<br />

In stand houden van de<br />

lagere verhuurdersheffing<br />

voor woningcorporaties<br />

die hun woningvoorraad<br />

verduurzamen. De vermindering<br />

blijft afhankelijk<br />

van de omvang van de<br />

investeringen in<br />

verduurzaming.<br />

Woningcorporaties krijgen<br />

als een echte maatschappelijke<br />

onderneming weer<br />

alle ruimte om betaalbaar<br />

te bouwen, in het bijzonder<br />

voor de middenklasse.<br />

De verhuurdersheffing<br />

wordt afgeschaft in ruil<br />

voor stevige afspraken<br />

over de bouwopgave voor<br />

corporaties.<br />

Woningcorporaties<br />

krijgen meer ruimte om<br />

te investeren in de sociale<br />

leefbaarheid in wijken,<br />

buurten en dorpen.<br />

Afschaffen verhuurdersheffing<br />

en vrijstelling van<br />

de ATAD belasting voor<br />

corporaties die investeren<br />

in nieuwbouw, verduurzaming<br />

en betaalbare<br />

huren<br />

Verhuurdersheffing<br />

veranderen in een<br />

verplichte bijdrage aan<br />

een corporatiefonds.<br />

Corporaties kunnen<br />

hiermee nieuwe<br />

woningen bouwen en<br />

bestaande woningen<br />

verduurzamen.<br />

Afschaffing<br />

verhuurdersheffing.<br />

Via het volkshuisvestingsfonds<br />

zorgen<br />

wij voor de bouw<br />

van 1 miljoen<br />

nieuwe woningen<br />

voor 2030. Minstens<br />

40 procent van die<br />

nieuwbouw is<br />

sociale huur.<br />

De verhuurderheffing<br />

en winstbelasting<br />

voor corporaties<br />

afschaffen. Dat geld<br />

investeren in verlaging<br />

van de huren, nieuwbouw,<br />

verduurzaming<br />

oudere woningen en<br />

bouwen voorzieningen<br />

in buurten.<br />

Geen informatie.<br />

De belastingdruk<br />

voor woningcorporaties<br />

verlagen zodat ze meer<br />

middelen hebben om<br />

te doen wat ze moeten<br />

doen: zorgen voor goede<br />

en betaalbare woningen.<br />

Deze verlaging kan ook<br />

als een prikkel ingezet<br />

worden: lastenverlichting<br />

in ruil voor energiebesparende<br />

maatregelen<br />

of voor extra sociale<br />

Niets over opgenomen.<br />

De verhuurderheffing<br />

wordt afgeschaft.<br />

In plaats daarvan maakt<br />

de overheid in een nieuw<br />

woonakkoord heldere,<br />

handhaafbare prestatieafspraken<br />

over huurprijzen,<br />

sloop, nieuwbouw,<br />

onderhoud,<br />

renovatie en verduurzaming,<br />

met aandacht<br />

voor de opgaven in<br />

zowel groei- als<br />

krimpgebieden.<br />

Het geld van de<br />

verhuurderheffing wordt<br />

ingezet om problemen<br />

op de woningmarkt op<br />

te lossen. Nadrukkelijk<br />

wordt ingezet op<br />

alternatieve<br />

woonvormen<br />

(met zorg).<br />

Woningcorporaties<br />

mogen de verhuurdersheffing<br />

zelf houden als<br />

deze wordt besteed aan<br />

de verduurzamingsopgave<br />

en het aanpakken van<br />

achterstallig onderhoud.<br />

In 2030 is woningvoorraad<br />

corporaties<br />

energieneutraal.<br />

De verhuurdersheffing<br />

wordt uiterlijk dan<br />

volledig afgeschaft.<br />

Met financiële<br />

injectie door het Rijk<br />

worden woningcorporaties<br />

geholpen<br />

met bouwopgave.<br />

Afschaffen<br />

verhuurdersheffing<br />

Volkshuisvestingsfonds<br />

met structureel 1 miljard<br />

investeringsvermogen<br />

voor de woningbouw.<br />

Geen informatie


Overig<br />

Om de tekst groter te maken, dubbelklik dan met uw muis op de tekst in het scherm<br />

Overig<br />

Om de tekst groter te maken, dubbelklik dan met uw muis op de tekst in het scherm<br />

Er komt een verbod voor<br />

gemeenten om statushouders<br />

voorrang te<br />

geven bij het toewijzen<br />

van sociale huurwoningen.<br />

Statushouders wonen<br />

eerst op een speciale<br />

integratielocatie, en<br />

komen pas in aanmerking<br />

voor een sociale huurwoning<br />

als ze voldoende<br />

zijn ingeburgerd.<br />

Aanpakken van overlast<br />

bij huisvesting van<br />

arbeidsmigranten.<br />

Verhuurders verantwoordelijk<br />

maken om overlast<br />

bij de huisvesting van<br />

arbeidsmigranten<br />

tegen te gaan.<br />

Ademruimte voor<br />

mensen met problematische<br />

schulden om de<br />

problemen samen met<br />

een hulpverlener op een<br />

rij te zetten en verdere<br />

escalatie te voorkomen.<br />

Schuldhulpverleners<br />

krijgen hiervoor aanvullende,<br />

wettelijke mogelijkheden<br />

om de schuldensituatie<br />

twee maanden<br />

te bevriezen.<br />

De mogelijkheid voor<br />

ieder kind om te sporten<br />

bij een vereniging, door<br />

voldoende toegankelijkheid<br />

voor kinderen<br />

met een beperking en<br />

tegemoetkomingen voor<br />

ouders die de contributie<br />

niet kunnen betalen.<br />

Werkgevers met een<br />

grote behoefte aan<br />

arbeidsmigranten<br />

krijgen een eigen<br />

verantwoordelijkheid in<br />

de opvang, huisvesting<br />

en begeleiding. Slechte<br />

werkomstandigheden,<br />

misbruik en uitbuiting van<br />

arbeidsmigranten worden<br />

aangepakt met strengere<br />

eisen aan bemiddelaars en<br />

uitzendbureaus en meer<br />

controles in het grijze<br />

en zwarte circuit.<br />

Er wordt streng opgetreden<br />

tegen het misbruik<br />

van sociale voorzieningen<br />

en toeslagen.<br />

Investeren in bouwen en<br />

leefbaarheid van wijken<br />

en buurten<br />

Behouden van<br />

voorzieningen in<br />

krimpgebieden<br />

Extra investeren in<br />

leefbare wijken<br />

(Leeuwarden)<br />

Niemand slaapt<br />

op straat<br />

Gemengde wijken<br />

Vier dagen per week<br />

gratis kinderopvang<br />

voor elk kind<br />

Studenten krijgen<br />

betere financiële<br />

positie, door<br />

uitbreiding van<br />

de studiebeurs.<br />

In kleinere steden en<br />

landelijke gebieden<br />

investeren we in het open<br />

en bereikbaar houden<br />

van voorzieningen, zoals<br />

scholen en ziekenhuizen.<br />

Goede bereikbaarheid<br />

met de fiets en het openbaar<br />

vervoer staan daarbij<br />

bovenaan. In en rond<br />

grotere steden zetten we<br />

in op meer ruimte voor<br />

de fiets, goedkoper en<br />

beter openbaar vervoer<br />

en autoluwe stadscentra.<br />

We streven daarbij naar<br />

een nieuwe rechtstreekse<br />

treinverbinding tussen<br />

Groningen en de Randstad<br />

(de Lelylijn).<br />

Er komt een einde aan de<br />

bio-industrie.<br />

Om voedselverspilling<br />

tegen te gaan, verbieden<br />

we supermarkten om<br />

voeding weg te gooien of<br />

ongeschikt te maken om<br />

te eten. In plaats daarvan<br />

schenken zij onverkochte<br />

voeding aan de voedselbank<br />

of geven ze het een<br />

andere nuttige sociale<br />

bestemming.<br />

Afschaffing<br />

marktwerking in<br />

de zorg.<br />

Gemeenten moeten<br />

voldoende geld krijgen<br />

om zélf beleid en keuzes<br />

te maken voor hun<br />

inwoners op gebied<br />

jeugdzorg, WMO,<br />

onderhoud van de buurt,<br />

hulp voor mensen met<br />

schulden. Dat geldt met<br />

name voor krimpregio’s.<br />

Woningcorporaties<br />

komen in handen van<br />

de huurders.<br />

Het openbaar vervoer<br />

en energievoorziening<br />

worden weer publiek,<br />

de marktwerking gaat<br />

uit de zorg.<br />

Er komt een landelijk<br />

aanvalsplan om armoede<br />

en schulden te bestrijden<br />

(en te voorkomen), goede<br />

en toegankelijke schuldhulpverlening<br />

met één<br />

herkenbaar verwijsloket.<br />

Geen woningen voor<br />

statushouders.<br />

Terugkeer van minister<br />

van volkshuisvesting<br />

Daarnaast moet de<br />

bestaande woningvoorraad<br />

beter benut<br />

worden. Zo maken<br />

partners nu -om fiscale<br />

redenen- soms gebruik<br />

van twee woningen.<br />

Dit zorgt voor onnodige,<br />

extra druk op de<br />

woningmarkt.<br />

Stoppen verdelen<br />

statushouders/asielzoekers<br />

over gemeenten<br />

en voorrang op<br />

woningen.<br />

Geen overdrachtsbelasting<br />

voor<br />

starters.<br />

Studieschuld<br />

mag nooit worden<br />

meegerekend met<br />

hypotheekaanvraag.<br />

Geen verhoging OZB<br />

om gemeentelijke<br />

tekorten te dichten.<br />

De komende kabinetsperiode<br />

worden 80.000<br />

ouderenwoningen gerealiseerd.<br />

Daarbij gaat het<br />

niet alleen om woonzorgprojecten<br />

waar uitsluitend<br />

ouderen wonen,<br />

maar ook om initiatieven<br />

als burgercoöperaties,<br />

meergeneratiewoningen,<br />

inclusieve wijken en hofjes.<br />

We richten een Ouderenbouwfonds<br />

op met € 1<br />

miljard om de bouw van<br />

dit soort woningen aan<br />

te zwengelen. Afspraken<br />

over woonvormen<br />

en aantallen woningen<br />

voor ouderen zijn een<br />

vast onderdeel van de<br />

prestatieafspraken met<br />

woningcorporaties.<br />

Het eigen risico wordt<br />

bevroren op de huidige<br />

€ 385. Het eigen risico<br />

maakt mensen bewust<br />

van zorgkosten, maar dat<br />

werkt niet als je na één<br />

dure ziekenhuisbehandeling<br />

het eigen risico al<br />

kwijt bent. Door medische<br />

behandelingen in te<br />

delen in categorieën van<br />

bijvoorbeeld € 25, €100<br />

en € 250 voor de duurste<br />

operaties, wordt het<br />

eigen risico gespreid.<br />

De onveilige huisvesting<br />

van arbeidsmigranten<br />

leidt in bepaalde gemeenten<br />

tot veel overlast<br />

en verkamering van<br />

woningen. In de woonvisie<br />

van gemeenten<br />

en provincies moet het<br />

huisvesten van arbeidsmigranten<br />

een betere<br />

plek krijgen. Er worden<br />

landelijke prestatieafspraken<br />

met woningcorporaties<br />

gemaakt en<br />

er komen betere<br />

afspraken over de<br />

voorwaarden waaraan<br />

huisvesting van tijdelijke<br />

werkers moet voldoen.<br />

Het ‘sociaal leenstelsel’<br />

wordt afgeschaft en de<br />

basisbeurs keert terug,<br />

het collegegeld wordt<br />

fors verlaagd. Compensatieregeling<br />

voor de<br />

generatie ‘leenstelselstudenten’.<br />

Daadkrachtig optreden<br />

tegen discriminatie;<br />

van bewustwording<br />

tot straffen. Voor gelijkwaardigheid.<br />

Voor de vrijheid van<br />

meningsuiting, maar<br />

staat ook voor een<br />

samenleving van respect<br />

voor elkaars geloofsovertuiging<br />

waarin geen<br />

plaats is voor het<br />

zaaien van haat.<br />

Gelijke kansen in het<br />

onderwijs, waaronder<br />

afschaffing van het<br />

leenstelsel en<br />

herinvoering<br />

basisbeurs.<br />

Humaan en ruimhartig<br />

asielbeleid, verantwoordelijkheid<br />

nemen om<br />

mensen een veilige<br />

plek te bieden.<br />

De toegang tot sociale<br />

voorzieningen wordt tot<br />

een sobere basis beperkt.<br />

Asielzoekers krijgen geen<br />

voorrang meer op sociale<br />

huurwoningen.


De Bewonersraad is een vereniging voor huurders in Fryslân<br />

en behartigt de belangen van meer dan 30.000 leden.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!