Belgische Herder 1 - 2021

stichtingmeo1
  • No tags were found...

Belgische Herder

nr. 1 | MAART 2021 | 67 e JAARGANG

EEN UITGAVE VAN: NEDERLANDSE VERENIGING

VOOR BELGISCHE HERDERSHONDEN

IN DIT

NUMMER:

• Belgen in de sneeuw

• Inteelt

• Alle KCM-winnaars


Belgen in de sneeuw

Laekense herders Pfaff en puppy Ventoux en

Boomer Bikkel Rachelle Huismans

Darkan, Mechelaar 2 jaar oud.

VZH diploma op zak, nu door

voor IGP. Laura van Lieshout

Sneeuwbal vangen (Zoran)

Til Selie

Nera geniet echt met volle teugen van de sneeuw! Ze is het liefst de hele dag buiten met dit weer. Laura Kort

Yarrah (voor de slee) en Jinx (in het bos)

Natascha slomp

2 Maart 2021 | NVBH


Colofon

Bestuur

Voorzitter

Ylona van Zanten - Tel.: 06-13177117

E-mail: voorzitter@nvbh.eu

Vice-voorzitter

Jan-Willem Tesink

E-mail: vztcw@nvbh.eu

Secretaris

Thea van Niekerk, tel.: 0321-318682

Boterbloemweide 29, 8255 JS Swifterbant

E-mail: secretariaat@nvbh.eu

Penningmeester

Peter van der Weijden

E-mail: penningmeester@nvbh.eu

Bestuursleden

Ron van Zanten, tel.: 06-53284467

E-mail: ronvanzanten@nvbh.eu

Jan Koehoorn, tel.: 035-5263094,

E-mail: jkoehoorn@casema.nl

Vereniging

Ereleden

Dhr. J.E. Beguin, Leusden

Dhr. J. Benschop, Krimpen a/d IJssel

Thea van Niekerk, Swifterbant

Ledenadministratie

Thea van Niekerk

Boterbloemweide 29, 8255 JS Swifterbant,

E-mail: ledenadministratie@nvbh.eu

Voor aan- en afmeldingen, adreswijzigingen en

verzending van clubbladen. Opzeggen lidmaatschap

alleen schriftelijk vóór 1 december van

het lopende jaar. Bij latere opzegging blijft de

contributie voor het volgende jaar verschuldigd!

Betalingen dienen te geschieden via de penningmeester.

Lidmaatschap

Entreegeld per persoon € 12,50

Lidmaatschap per jaar

(incl. Belgische Herder NL € 38,50

Gezinslid per jaar (wonend op het

zelfde adres als hoofdlid) € 20,50

Jeugdlid (jonger dan 18 jaar met

toestemming ouder/voogd) € 28,50

Buitenlandse leden binnen Europa € 47,25

Buitenlandse leden buiten Europa € 57,00

Bij het betalen van het jaarlijkse lidmaatschap

middels een doorlopende machtiging ontvangt

u € 2,50 korting. Let op! Deze regeling is uitsluitend

van toepassing voor binnenlandse leden.

Rabobank NVBH, Deurne

IBAN: NL47 RABO 0125 1179 57

BIC: RABONL2U

Buitenlandse betalingen worden veel goedkoper

van het IBAN en BIC nummer.

Belgische Herder

Vormgeving en druk

MEO

Helderseweg 28, 1817 BA Alkmaar

Tel.: (072) 511 49 67

E-mail: info@wijzijnmeo.nl

www.wijzijnmeo.nl

Digitale versie Belgische herder:

kiosk.leerbedrijfmeo.nl/belgische-herdervereniging-voor-belgische-herdershonden/

Nabestelling Belgische Herder

Uitgaven van de Belgische Herder kunnen worden

nabesteld (zolang de voorraad strekt) bij de ledenadministratie

à € 10,00 per stuk. Dit bedrag dient

te worden overgemaakt op het rekeningnummer

van de NVBH onder vermelding van nabestelling

Belgische Herder.

Website: www.nvbh.eu

Commissie Fokkerij

E-mail: fokkerij@nvbh.eu

Ook voor dek- en geboortemeldingen

IBAN: NL32 RABO 01157.53.362 -

BIC: RABONL2U

Pupinfo

Claire Blaauw

E-mail: pupinfo@nvbh.eu

Commissie Gezondheid

Secretariaat Vacature

E-mail: gezondheid@nvbh.eu

IBAN: NL32 RABO 0115753362 - BIC: RABONL2U

Maagkankeronderzoek Werkgroep

Anne-Marie Smolders en dr. Paul Mandigers

E-mail: maagkanker@nvbh.eu

Commissie Gedrag

Secretariaat Paul Looijestijn

Tel: 06-55868409

E-mail: secgedragstest@nvbh.eu

IBAN: NL32 RABO 0115 7533 62

BIC: RABONL2U

Showcommissie

Voorzitter: Tom Roozen

E-mail: show@nvbh.eu

Secretariaat + Inschrijving

Happening en KCM

Esther van Tiem

shownvbh@gmail.com

Budgethouder: Martin Hummelink

Commissie Herding

Angelique van Vogelpoel

E-mail: herding@nvbh.eu

IBAN: NL47 RABO 0125 1179 57

BIC: RABONL2U

Technische Commissie Werkhonden

Commissaris africhting

Jan Willem Tesink

E-mail: vztcw@nvbh.eu

IBAN: NL98 RABO 0115 7533 38

BIC: RABONL2U

Secretariaat

Nico van Vliet

E-mail: sectcw@nvbh.eu

Agility commissie

Secretariaat

Greetje Hoekstra

E-mail: agility@nvbh.eu

Budgethouder

Joke Venmans

IBAN: NL10 RABO 0115 7533 70

BIC: RABONL2U

Commissie FCI obedience

Secretariaat

Margot van der Ham

E-mail: secfciobedience@nvbh.eu

Budgethouder

Arja Noordhoek

IBAN: NL73 RABO 0115 7533 03

BIC: RABONL2U

Redactiecommissie

Thea van Niekerk, E-mail: redactie@nvbh.eu

Webmaster

Herman Blaauw

E-mail: webmaster@nvbh.eu

Raad van Beheer Kynologie

Emmalaan 16-18, 1075 AV Amsterdam

Postbus 75901, 1070 AX Amsterdam

Tel.: 020-6644471 - www.raadvanbeheer.nl

Het auteursrecht van in de Belgische Herder

verschenen artikelen en foto’s is voorbehouden

aan de Nederlandse Vereniging voor Belgische

Herdershonden, tenzij anders is overeengekomen

met de auteur of fotograaf. De NVBH draagt

geen verantwoordelijkheid voor ingezonden

artikelen en voor de inhoud van opgenomen

advertenties. Advertenties voor geboren nesten

worden slechts geplaatst indien deze voldoen

aan het VFR. Ingezonden artikelen zullen, indien

daartoe aanleiding bestaat, zonder opgaaf

van redenen worden geweigerd. Kopij dient

aangeleverd te worden per e-mail, uiterlijk op de

sluitingsdatum kopij. Voor het kerstnummer van

2020 is de sluitingsdatum voor kopij 7 november.

ISSN 0928-26

Inhoud

Belgen in de sneeuw 2

Colofon 3

Van de bestuurstafel 5

Gevolgen COVID regelgeving 2021 6

Uitnodiging AV. Ledenvergadering 7

Agenda 8

FMBB wereldkampioenschappen 8

KCM-weekend 9

Normenmatrix Raad van Beheer 10

IT4Dogs 12

Hoe erg is het met inteelt in

de Belgische Herder? 13

Pella-perikelen 16

Ballen gooien 17

Belgen in de sneeuw 19

Hall of Fame 22

Belgen in de sneeuw 29

Africhtingnieuws 32

Ledenadministratie 33

Belgen in de sneeuw 35

Foto cover

Margreet Bats-Vroom

Foto middenposter

Thea van Niekerk

NVBH | Maart 2021 3


Vermelding van uw hond in het clubblad

U kunt uw hond laten vermelden in het blad in geval van:

- Nederlands Kampioen: 1 pagina met 1 of 2 foto’s,

stamboom en klein verhaaltje

- Nederlands Jeugdkampioen: Naam en foto

- BIS: Naam, foto en naam van het evenement

- In Memoriam: met foto en tekst (max 1/4 pag., groter

tegen betaling)

Hiervoor dient u zelf de informatie naar de redactie te

sturen (redactie@nvbh.eu)

Leesaccounts ZooEasy database

Leesaccounts zijn beschikbaar voor leden a

7,50 euro per jaar. Stuur hiervoor een email

naar ict@nvbh.eu onder vermelding van:

lidnummer, naam (voornaam en achternaam).

Gezondheid

Gezondheid

De Belgische herder is een

gezond ras endat hopen we

zo te houden. Helaas komen

er af en toe wel problemen

voor. Om hiereen goed

beeld van te krijgen,

verzoekenwij eigenaren

van Belgische herders met

gezondheidsproblemen

dit te melden

aande NVBH. Te denken

valt aan de verschillende

vormen van kanker,

epilepsie, immuniteit-

gerelateerde Kennel ziektes, Tjamme's e.d. End

De Belgische herder is een gezond ras en

dat hopen we zo te houden. Helaas komen

er af en toe wel problemen voor. Om hier

een goed beeld van te krijgen, verzoeken

wij eigenaren van Belgische herders met

gezondheidsproblemen dit te melden aan

de NVBH. Te denken valt aan de verschillende

vormen van kanker, epilepsie, immuniteitgerelateerde

ziektes, e.d.

Gezondheidsproblemen kunt u melden via

gezondheid@nvbh.eu

NVBH

Buiten de lol die wij aan onze

honden beleven werken we aan de

verbetering van de situatie van de

Laekense Herder

Gezondheidsproblemen kunt u melden via

gezondheid@nvbh.eu


Van de bestuurstafel

En dan ligt daar ineens het eerste nummer van het clubblad

voor 2021 op de mat. 2020 lijkt al weer heel ver geleden, maar

desondanks is dit de eerste gelegenheid waarin ik, namens het

bestuur, in staat ben iedereen een heel gelukkig, sportief en

gezond 2021 toe te wensen.

Het begin van het jaar betekent voor commissies en bestuur

zorgen voor jaarverslagen, de agenda voor de ALV en plannen

voor 2021.

Vorig jaar hebben we gebruik gemaakt van de reglementen om

de ALV uit te stellen, i.v.m. Corona en de onmogelijkheid om

elkaar te kunnen zien op een ALV. Omdat we de voorkeur geven

aan een niet digitale ALV doen we dat nu ook weer.

We verwachten dat er veel leden al gevaccineerd zijn eind van de

zomer en dat er meer versoepelingen zijn van de maatregelen op

dat moment. Dus vandaar dat we gekozen hebben om de ALV uit

te stellen tot en met augustus.

Voor de sport is het normaal altijd een spannende aanloop

richting het FMBB, helaas weten we inmiddels dat er dit jaar

geen FMBB zal plaatsvinden. Het evenement in Griekenland

wordt doorgeschoven naar volgend jaar.

De showcommissie is druk met voorbereidingen op de KCM.

Prins Petfoods is nog altijd onze gewaardeerde clubsponsor.

Een fijn bedrijf met veel historie, iets waar we ons als NVBH

makkelijk in kunnen herkennen. We zijn trots en blij dat dit

gerenommeerde voedingsmerk ook dit jaar onze partner is.

Aan de bestuurstafel zitten we niet stil, eerste bewegingen tot

het houden van een fokkersdag worden ingepland, ondanks het

ontbreken van een fokkerij commissie willen we dit toch graag

oppakken.

De versoepeling voor het vermelden van nesten is al daar, dus

daar zou gebruik van kunnen worden gemaakt. Al kiezen fokkers

er nu vaak voor om i.v.m. de enorme vraag naar (Corona?) pups

niet te vermelden.

Omdat er in het bestuur een vacature vrij is en er nog een

vacature bij komt na de ALV zouden we het fijn vinden als

iemand zich geroepen voelt aan te sluiten!

We zoeken iemand die het hart bij de vereniging en de Belgische

Herder heeft en in het belang van beiden durft te denken.

Dus voel je je aangesproken? Meld je dan aub bij de secretaris.

Hartelijk groetend,

Ylona van Zanten- van Deutekom

Voorzitter

Foto Jaggie’s Pawprint

NVBH | Maart 2021 5


Gevolgen COVID regelgeving in 2021

op het houden van een Algemene Vergadering (AV)

van de NVBH in 2021

Op basis van de nu geldende Wet publieke gezondheid en de daarop

gebaseerde Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 is het voor de NVBH

niet toegestaan een fysieke Algemene Vergadering uit te schrijven waarbij

de leden bijeenkomen in een “publieke ruimte” zoals bijvoorbeeld een

buurthuis.

zich te richten op een fysieke AV. Alleen in een noodgeval, als voorzien wordt

dat een uitgestelde fysieke vergadering tot uiterlijk 1 september 2021 echt

niet te organiseren valt, dan zal er een elektronische AV worden gehouden.

Net als in 2020 is het nog wel mogelijk een elektronische vergadering uit te

schrijven en de Algemene Vergadering uit te stellen tot (in het geval voor

de NVBH) uiterlijk 1 september 2021 op basis van de Tijdelijke wet COVID-19

Justitie en Veiligheid. In 2020 was dit uitstel overigens gebaseerd op de

Noodverordening van de Veiligheidsregio’s.

• Normaal gesproken mag een vereniging alleen via elektronische weg

vergaderen als dit expliciet in de statuten is opgenomen. Bij de NVBH is

dat niet het geval. Nu is het door de Tijdelijke wet Covid ook in 2021 weer

mogelijk om een AV toch digitaal te houden, zonder dat dit in de statuten

geregeld is. De voorwaarden zijn o.a. dat de vergadering digitaal voor de

leden te volgen is en dat tot uiterlijk 72 uur van te voren de leden in de

gelegenheid zijn om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de

agendapunten;

• Uitstel ten aanzien van de jaarstukken mag normaal alleen door de

Algemene Vergadering verleend worden. De Tijdelijke wet geeft het bestuur

het recht de termijn met 4 maanden te verlengen. Het bestuur maakt nu

dus gebruik van die wettelijke mogelijkheid.

Wat betekent dit voor de AV van de NVBH in 2021?

Door de Tijdelijke wet Covid heeft de NVBH wederom uitstel tot 1 september

2021 om nog een AV te houden. In normale omstandigheden was eind

april de uiterste termijn voor de NVBH. Daarbij heeft het bestuur de keuze

om deze uitgestelde AV in een elektronische vorm of in de gebruikelijke

fysieke vorm te laten houden, waarbij uiteraard dan wel de dan geldende

veiligheidseisen van de rijksoverheid in acht moeten worden genomen.

Maar zoals gezegd, momenteel (februari 2021)is er geen zicht op of een

fysieke vergadering ook in uitgestelde vorm voor 1 september 2021 wel

mogelijk wordt.

Foto Joke Reugebrink

Communicatie over datum en eventueel de plaats via de Website van de

NVBH

Bij het ter perse gaan van dit ledenblad was nog niet bekend onder welke

voorwaarden en op welk tijdstip een fysieke AV kan worden gehouden.

Het bestuur richt zich voorlopig dus veiligheidshalve op een datum eind

augustus waarop we een fysieke AV gaan houden mits dat dan is toegestaan.

Indien dit niet mogelijk blijkt zal het bestuur tijdig een elektronische

vergadering uitschrijven die dan ook eind augustus gaat plaatsvinden.

We verzoeken de leden die aan de AV willen deelnemen daarom vaak naar

de Facebook-pagina en de website van de NVBH te gaan om het laatste

nieuws voor de te houden AV van de NVBH te lezen, omdat dat nu de

media worden waarop het bestuur de datum van de AV gaat vermelden en

eventueel dus de plaats als een fysieke AV mogelijk wordt.

Leden die niet over Internet beschikken kunnen natuurlijk ook telefonisch

informatie over de AV vragen bij de bestuursleden die in het ledenblad met

hun telefoonnummers staan vermeld.

Het bestuur heeft net als in 2020 besloten alles op alles te zetten om de

AV ook in 2021 in een fysieke vorm te houden waarbij de leden in persoon

aanwezig zijn op een vergaderlocatie.

Een elektronische vorm van vergaderen, waarbij tientallen leden “op

afstand” vragen willen stellen, moeten kunnen discussiëren en ook

stemmen over de agendapunten ziet het bestuur om allerlei redenen

niet zitten. We wijzen alleen al op de kwetsbare techniek van de online

verbindingen en de bijna niet te vermijden chaos als we de ledenvergadering

op een elektronische wijze houden. Omdat dit geen recht doet aan de

vereiste verenigingsdemocratie heeft het bestuur dus in principe besloten

De agenda van de AV

De agenda van de AV vindt u in dit blad. Zodra er meer duidelijkheid is over

datum en plaats zal dit in de Facebook-groep en op de website vermeld

worden. De leden kunnen uiteraard vanaf 3 weken voor de AV de stukken

digitaal opvragen, die nodig zijn voor de besluitvorming in de AV.

Februari 2021

Jan Koehoorn, bestuurslid algemene en juridische zaken

6 Maart 2021 | NVBH


Uitnodiging Algemene

Vergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor onze (uitgestelde ) Algemene Vergadering die eind augustus 2021 gehouden zal worden op een nader vast te

stellen datum en locatie. De mogelijkheid van een elektronische AV wordt door het bestuur overigens uitdrukkelijk open gehouden.

Instructies in verband met de Corona maatregelen indien wordt besloten tot een fysieke AV: Zie hiervoor de Website en eventueel Facebook en/of Nieuwsbrief.

De leden wordt verzocht de Website en eventueel Facebook en/of Nieuwsbrief nauwgezet te volgen om op de hoogte te zijn van de definitieve besluiten over

tijdstip en vorm van de AV.

Agenda Algemene

vergadering

1. Opening

2. Mededelingen en aan de AV gerichte ingekomen stukken ter informatie (eventueel bijlagen)

3. Jaarverslagen 2020 van bestuur en commissies

(ter informatie, art. 33 statuten) (bijlagen)

4. Financieel verslag 2020 (ter goedkeuring, art. 35 statuten)

• Verslag van de kascommissie (ter informatie, art. 36) en decharge (besluitvorming, art. 35 lid 3 statuten)

• Benoemen kascommissie 2021 (besluitvorming, art. 36 statuten)

• Begroting 2021 (vaststelling, art. 32 statuten) (bijlagen)

5. Bestuursverkiezing: (bijlage Rooster van Aftreden)

Toelichting:

• Jan Koehoorn is tussentijds aftredend en niet herkiesbaar. .

• Jan-Willem Tesink en Ron van Zanten zijn aftredend in 2022, de overige drie zittende bestuursleden zijn aftredend in 2023.

Uitgaande van een bestuur van 7 personen zijn er bij het opmaken van deze agenda derhalve 2 vacatures.: 1 bestaande vacature en de vacature i.v.m.

aftreden Jan Koehoorn

• Het bestuur moedigt belangstellenden voor een bestuursfunctie aan zich te melden bij een van de bestuursleden.

6. Benoeming erelid door Algemene vergadering

Het bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor Tom Roozen te benoemen als erelid van de NVBH.

(bijlage met motivatie en voorstel)

7. Verenigingsbeleid:

Terugblik 2020 (kennisname)

Toekomst 2021-2024 (goedkeuren, art. 26 en 37 statuten)

Ter vergadering zal het bestuur een presentatie geven.

8. Rondvraag

9. Sluiting

De stukken voor de vergadering kunnen door de leden vanaf 3 weken voor de vergaderdatum worden opgevraagd bij het secretariaat, derhalve de in de

agenda vermelde bijlagen en toelichtingen bij de agendapunten. De stukken worden dan digitaal aangeboden. De stukken worden niet ter vergadering

uitgedeeld.

Indien leden technische of detailvragen hebben over de agenda, procedures en de vergaderstukken, worden zij dringend verzocht die voorafgaand aan

de ALV aan het secretariaat te melden. Het bestuur kan dan beter zorgdragen voor een passende adequate beantwoording en de ALV kan dan efficiënter

verlopen.

NVBH | Maart 2021 7


Agenda NVBH

NVBH-EVENEMENTEN (alle data onder voorbehoud i.v.m. eventuele corona-maatregelen)

Datum

Commissie/

Kringgroep

Locatie

Omschrijving

30-5-2021 Show-cie KV Waalwijk, Kaatsheuvel KCM NVBH

3-10-2021 Show-cie Heteren Happening

OVERIGE EVENEMENTEN

Datum

Commissie/

Kringgroep

Locatie

Omschrijving

24-5-2021 RvB KC Gorinchem NK FCI-Obedience

29-5-2021 Show-cie KV Waalwijk, Kaatsheuvel KCM BHCN

3/8-5-2022 FMBB Karpensi, Griekenland

FMBB, uitgesteld naar 2022! Nadere info: https://

fmbb2022.com

■ Agility ■ FCI-Obedience ■ Africhting ■ Overig sport ■ Show ■ Diversen

FMBB Wereldkampioenschappen

Op 26 januari 2021 heeft het FMBB bestuur een gesprek gehad met de

organisatie van het Wereldkampioenschap 2021 in Griekenland en het

Wereldkampioenschap 2021 in Tsjechië.

De afgelopen maanden hebben we de COVID-19 situatie nauwe gevolgd.

Vanwege de recente wereldwijde ontwikkelingen hebben we, alweer,

een zeer moeilijke beslissing moeten nemen voor wat betreft de

Wereldkampioenschappen.

Het FMBB bestuur en haar organisatoren willen benadrukken dat ze geen

enkel risico willen nemen dat het welzijn, de gezondheid en veiligheid van

betrokkenen in gevaar kan brengen.

Hou het veilig en gezond voor iedereen!

We zullen er zijn in 2022!!

Na een zorgvuldig overleg en afweging van alle mogelijke aspecten is de

volgende beslissing gemaakt:

• Het 2021 FMBB Wereldkampioenschap in Griekenland is verschoven naar

dezelfde locatie en periode in 2022.

• Het 2021 FMBB Wereldkampioenschap Herding in Tsjechie is verschoven

naar dezelfde locatie en periode in 2022.

8 Maart 2021 | NVBH


KCM-weekend

ZONDAG 30 MEI: NVBH-KCM

Terwijl ik dit schrijf is het 11 februari en buiten is het schitterend weer met

veel sneeuw, een zonnetje en het vriest een beetje.

Ondertussen zijn wij, de showcommissie, volop bezig met de voorbereidingen

voor het aankomend KCM Weekend tezamen met de BHCN.

BHCN op zaterdag 29 mei en de NVBH op zondag 30 mei, bij KV Waalwijk in

Kaatsheuvel, net als afgelopen jaar. U weet het vast nog wel, hoe speciaal

dit weekend was i.v.m. alle maatregelen omtrent Covid-19, maar wat

hebben we met z’n allen genoten.

Wederom weten we niet hoe het straks in mei zal zijn, maar de

voorbereidingen moeten doorgaan.

We zijn al wat maanden bezig met een gezamenlijke website in 4 talen

te bouwen om het voor u als exposant en/of bezoeker makkelijker te

maken om op een plaats alle informatie te vinden en in te schrijven.

Dit is de website www.dutchbelgianspecialty.nl We proberen de website

operationeel te hebben bij het verschijnen van het blad, maar anders zal

hij kort daarop gereed zijn.

Omdat we niet in de toekomst kunnen kijken en we niet weten hoe de

ontwikkelingen en maatregelen zijn omtrent het Covid-19 virus, vragen we

jullie om onze socials in de gaten te houden hierover.

Blijf allen gezond, groeten namens de Showcommissie

Secretariaat, Esther van Tiem

NVBH | Maart 2021 9


Normenmatrix Raad van Beheer

en invloed op de leden van aangesloten rasverenigingen

Sinds 1 juli 2020 is het nieuwe tuchtrecht van de Raad van Beheer

in werking getreden. Een van de nieuwe elementen hierin is dat

leden van een rasvereniging, welke een nest fokken dat niet

voldoet aan de bepalingen zoals geregeld in de artikelen 2, 3 en 4

van het Verenigings Fok Reglement (VFR) , onder het sanctiebeleid

van de Tuchtcommissie vallen. Voorheen gold dit alleen als niet

werd voldaan aan de vereisten van het Basis Reglement Welzijn en

Gezondheid (BWG).

Regelgeving

In dit BWG heeft de Raad een aantal eisen vastgelegd, waaraan door

fokkers moet worden voldaan. Deze eisen gelden voor alle rashonden.

Zo worden eisen gesteld aan de minimum- en maximumleeftijd

van de teef waarmee gefokt mag worden, aan de termijn die moet

zitten tussen twee dekkingen van dezelfde teef, aan het maximaal

aantal nesten per teef, verwantschapseisen en andere welzijns- en

gezondheidseisen. Dit alles is terug te vinden in de artikelen VIII-1 en 2

van het Kynologisch Reglement.

Het BWG heeft de kenmerken van raamwetgeving. Ieder VFR moet

minimaal voldoen aan de eisen die door de Raad in het BWG worden

gesteld. Oprekken van deze bepalingen is niet toegestaan. In dat

geval zal het VFR niet worden goedgekeurd door de Raad. Echter deze

bepalingen mogen wel verder worden ingeperkt, door aanvullende

eisen te stellen aan de fokdieren. Zo is in het VFR van de Weimaraner

onder andere vastgelegd dat een korthaar reu maar vier keer in zijn

leven in Nederland mag dekken, een langhaar drie keer. Het VFR van

de NVBH stelt geen beperkingen aan het aantal dekkingen, maar stelt

wel dat een niet voor de 24 maanden mag worden gedekt. Ook dienen

beide ouders minstens HD-B te hebben. Dit alles zijn fokeisen welke

verder gaan dan de vereisten opgenomen in het BWG. Hierin is onder

andere geen beperking opgenomen aan het aantal dekkingen voor

een reu, en mag een teef vanaf 16 tot 108 maanden worden gedekt,

met een maximum van vijf nesten.

Normenmatrix

In het verleden had iedere vereniging zijn eigen sanctiebeleid

bij overtreding van het VFR (bij de Weimaraner werd je bv. in

voorkomende gevallen uit de vereniging gezet), en trad de Raad

op tegen overtredingen welke werden begaan tegen het BWG. Met

de inwerkingtreding van het nieuwe tuchtrecht van de Raad is dit

veranderd. De Tuchtcommissie van de Raad kan nu in voorkomende

gevallen ook optreden tegen overtredingen van de artikelen 2, 3 en

4 van het VFR, mits de overtreder lid is van deze vereniging. Dit is

vastgelegd in artikel VI-3 lid 2 KR. Dit nieuwe beleid is overzichtelijk

uitgewerkt in de normenmatrix, welke is gepubliceerd op de site van

de Raad van Beheer. In deze matrix zijn ook de richtlijnen inzake

de afgifte van de nieuwe stambomen verwerkt. Het wel of niet

afgeven van stambomen met daarop een groen of rood vinkje maakt

onderdeel uit van het beleid inzake het gezond fokken van rashonden,

maar staat los van het sanctiebeleid van de tuchtcommissie.

Op dit ogenblik zitten we in een overgangsperiode. De normenmatrix

wordt nog niet actief door de Raad toegepast. Dit zal pas veranderen

als het VFR van alle rasverenigingen in de matrix is ingevoerd. Tot

die tijd wordt de Tuchtcommissie bij overtreding van het VFR slechts

ingeschakeld indien de betreffende rasvereniging de zaak aanbrengt.

Later kan dit ook als de Raad zelf een overtreding constateert of hier

via een door derden ingediende klacht attent op wordt gemaakt.

Sancties

Bij de uitvoering van het nieuwe tuchtrecht zijn een drietal instanties

betrokken. De Raad van Beheer kan bij een overtreding zelf schikken,

of de zaak aanbrengen bij de Tuchtcommissie in eerste aanleg. Tegen

een schikkingsvoorstel van de Raad kan men in beroep gaan bij het

Tuchtcollege in eerste aanleg. Tegen een uitspraak van dit college is

weer beroep mogelijk bij het Tuchtcollege in Hoger Beroep. De werking

van het tuchtrecht is dus te vergelijken met een drietrapsraket.

De sancties die kunnen worden opgelegd zijn divers. Men kan een

waarschuwing of berisping krijgen, maar ook een geldboete en/of

een diskwalificatie. Daarnaast zijn andere maatregelen mogelijk zoals

het afnemen van een kennelnaam. De Raad kan zelf schikken tot

een bedrag van € 1.000. Geldboetes van de Tuchtcommissies kunnen

oplopen tot € 6.000 (en bij recidive eventueel nog verdubbeld worden)

. Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Algemene

Vergadering van de Raad van Beheer.

Neveneffecten

Binnen vrijwel elke vereniging bestaan verschillende stromingen, elk

met hun eigen mening. Dit geldt zeker ook voor de kynologie. Niet

alle meningen zullen in het VFR opgenomen zijn. Het VFR komt tot

stand via het democratisch proces van stemming tijdens de algemene

ledenvergadering van de rasvereniging. Hier geldt de meerderheid van

stemmen. Dit betekent dat er vrijwel altijd een minderheid zal zijn,

die het op onderdelen niet met het VFR eens is. Het zal per vereniging

verschillen hoe deze minderheid hiermee om kan gaan.

In het verleden konden fokkers van rassen waarvan de rasvereniging

geen of een mild sanctiebeleid voerde, fokken volgens eigen inzicht

zonder te voldoen aan de vereisten van het VFR, en toch lid van de

vereniging blijven. Was het reglement van het vereniging zodanig

opgesteld dat men lid van de vereniging kon blijven en toch naar

eigen bevind kon handelen, dan waren de consequenties dikwijls

beperkt tot bv. geen pupbemiddeling of een lagere gradatie van

het gefokte nest. De fokker kon lid van de vereniging blijven en als

lid verder zijn inbreng voor deze vereniging hebben. Als voorbeeld

noem ik de Vereniging Vrienden Duits Draadhaar, waar men bij de

10 Maart 2021 | NVBH


Op de nieuwe stamboom

wordt vanaf dekdatum 1

mei 2021 met een groen

vinkje aangegeven als een

hond wel voldoet aan aan

de gezondheidseisen in de

normenmatrix. Met een rood

kruis wordt aangegeven

dat een hond niet voldoet

aan de gezondheidseisen

in de normenmatrix (vanaf

dekdatum 1 mei 2021) en/of

het Basisreglement Welzijn

& Gezondheid (vanaf 1

december 2020).

De nesten van de rassen

die nog niet ingeregeld

zijn in de normenmatrix,

zoals de Belgische herder,

waarvoor stambomen worden

afgegeven na 1 december

2020 krijgen een nieuwe

stamboom zonder vermelding

‘voldoet / voldoet niet’. De

stamboom is ‘blanco’,

er is dus geen extra

vermelding opgenomen.

Uitzondering zijn de honden

die niet voldoen aan het BWG,

die krijgen een rood kruis.

NVBH | Maart 2021 11


pupbemiddeling onderscheid maakt in A, B of C nesten, al naar gelang

de behaalde kwalificaties van de ouderdieren.

Werd in het VFR bepaald dat men als lid van de vereniging niet buiten

de reglementen om mocht fokken, zoals bij de Weimaraner, dan had

men in het verleden de keuze tussen fokken buiten de vereniging

om of om op termijn via het democratisch proces te proberen de

afwijkende inzichten in het VFR opgenomen te krijgen. Dat laatste kon

in voorkomende gevallen een langdurig en moeizaam proces zijn, met

een onzekere kans op succes.

Met de invoering van het nieuwe tuchtrecht is het voor een aantal

fokkers mogelijk moeilijker geworden lid van de rasvereniging te

blijven. De sancties welke nu via de Raad kunnen worden opgelegd

omdat niet is voldaan aan de bepalingen van het VFR. kunnen voor

hen de laatste druppel zijn om het lidmaatschap op te zeggen. Niet

alleen omdat de mogelijke sancties objectief gezien hoger uitvallen

dan die van de rasvereniging, maar ook omdat gevoelsmatig

het in aanraking komen met het sanctiebeleid van de Raad als

zwaarwegender wordt ervaren. Misschien is dit neveneffect van de

invoering van de normenmatrix voor een aantal verenigingen een

signaal om toch nog eens kritisch naar hun VFR te kijken, en een

aantal bepalingen te verruimen.

Leon Verheugt

IT4Dogs

Per 1-12-2020 is de Raad van Beheer overgegaan op een nieuw digitaal

systeem voor registratie van honden. Het omvat zowel de hele registratie van

fokkerij als de database met honden, afstamming en gezondheidsuitslagen.

Nazoeken nesten en stambomen

Generaties en Gezondheid Online en Stamboek Online zijn gecombineerd

tot één nieuwe module: Dutch Dog Data. Deze is te vinden via: https://www.

dutchdogdata.nl/

Per hond is alle informatie snel te zien en ook nestgenoten en eventuele

nakomelingen zijn veel makkelijker te vinden dan met het oude systeem.

Op dit moment zijn er alleen nog de officiële HD-, ED, en oogonderzoeken te

vinden, maar in de toekomst kunnen de gegevens worden uitgebreid met de

resultaten van niet-geprotocolleerde onderzoeken en titels van honden.

Fokken en registratie van honden

Als fokker krijg je in je ‘Mijn RvB’-account een compleet overzicht van

al je honden. Je kunt je eigen gegevens beheren en bijvoorbeeld een

adreswijziging doorvoeren.

Iedere hond heeft een eigen pagina, met daarop alle gegevens die bij

de Raad van Beheer bekend zijn. Zo heb je een hond meteen ‘in beeld’:

gezondheidsonderzoeken, showresultaten, wie zijn de vader en moeder

enzovoort. Ook kun je zien welke onderzoeken nog wel en welke niet meer

geldig zijn - denk aan het ECVO-onderzoek. Door de verschillende blokken

met gegevens is de pagina overzichtelijk ingedeeld. Je kunt als eigenaar zelf

resultaten van gezondheidsonderzoeken en titels toevoegen. Deze worden

nog wel door de Raad van Beheer gecontroleerd en geaccordeerd. Heeft je

hond een DNA-profiel via de Raad, dan kun je dat hier downloaden.

De eigen gefokte pups staan – tot de leeftijd van 6 maanden of totdat

ze zijn verkocht – in een apart overzicht. Zo is goed te zien welke pups

nog overgeschreven moeten worden naar een nieuwe eigenaar. Let op:

overschrijven kan pas als het DNA-profiel bekend is. Dan pas krijgt de pup

een stamboomnummer en dan pas wordt de verkoop-module geactiveerd.

Overschrijven hond

Overschrijven van een pup/hond naar een nieuwe eigenaar kan vanuit Mijn

RvB online geregeld worden door op de drie puntjes voor de naam van de

hond te klikken en te kiezen voor ‘Verkoop hond’. De fokker moet dan de

naam en het e-mail adres van de nieuwe eigenaar invoeren. Die ontvangt

vervolgens een mail met een code, die binnen 48 uur geactiveerd moet

worden. Daarbij wordt ook een verificatie via de laatste cijfers van het

chipnummer uitgevoerd.

Handleidingen

Op de pagina https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/it4dogs/

staan onderaan handleidingen: ‘Handleiding verkoop pup door fokker’,

‘Handleiding aankoop pup door pupkoper/eigenaar’, ‘Handleiding nieuw

account aanmaken’ en ‘Handleiding account inloggen’. Deze kunnen

uitgeprint worden en bijvoorbeeld aan de pupkoper meegegeven worden.

12 Maart 2021 | NVBH


Hoe erg is het met inteelt in de

Belgische herder?

Er wordt veel gesproken over inteelt in rashonden. Die zou de laatste

jaren flink toegenomen zijn en dat zou leiden tot problemen. Hoe is

dat in de Belg? Dit artikel geeft hier een indruk van.

Hoe werkt vererving?

Elke hond krijgt van zijn vader en van zijn moeder eigenschappen

mee. Als we dat op het niveau van de genen bekijken, dan bestaat elk

gen uit twee stukjes, allelen genoemd. Die allelen zijn de dragers van

erfelijke eigenschappen. Dat kan bijvoorbeeld vachtkleur of oordracht

zijn, of gedrag (werkeigenschappen), maar het kunnen ook ziektes

zijn. Voor elk gen in een hond, komt het ene allel van de moeder, het

andere van de vader. Die moeder en vader hebben ook voor elk gen

twee allelen. Het ene komt van de moeder, het andere van de vader.

Zo worden de eigenschappen doorgegeven van generatie op generatie.

Niet al die eigenschappen zijn even goed, soms zitten er gebreken

tussen. Eigenlijk geeft elke ouder wel ergens een gebrek door, want

geen enkel dier heeft 100% gezonde genen. Maar als de ene ouder

een gebrek doorgeeft en de andere ouder een gezond allel, dan is er

meestal niks aan de hand. De natuur lost dat op, door het gezonde

allel te gebruiken en de hond blijft dan gezond.

Stel nu dat op een bepaald gen een ‘foutje’ zit. De voorouders

hebben dit ‘foutje’ generatie op generatie doorgegeven. Omdat er

voor elk gen twee allelen zijn, kan het andere allel gewoon gezond

zijn, dus je merkt niet dat dit ‘foutje’ er zit. Als een dier nageslacht

krijgt, dan bepaalt het toeval of het ‘foutje’ of het gezonde allel

doorgegeven wordt. Die kans is 50%. De kans dat het ‘foutje’ daarna

weer doorgegeven wordt is weer 50%. De kans dat een ‘foutje’ van

grootouder in kleinkind terecht komt is dus 50% x 50% = 25%. Die kans

wordt steeds kleiner naarmate je de berekening over meer generaties

doet. Echter, stel nu dat er een gemeenschappelijke voorouder is,

die toevallig ook drager is van dit ‘foutje’. Dan is er een dubbele kans

dat het ‘foutje’ doorgegeven wordt. En dan kan dat zomaar ineens

dubbel in een nakomeling terecht komen. Dat is vervelend, want dan

is er geen gezond allel om te compenseren voor het ‘foutje’. Deze

hond vertoont dan dus een gebrek. In zijn voorouders is dit nooit

opgemerkt, maar het zat er dus wel. Je kunt dat alleen niet aan de

buitenkant zien.

Niet altijd is één allel of één gen verantwoordelijk voor een

eigenschap, voor de meer ingewikkelde lichamelijke processen en

voor een aantal ziektes kunnen meer genen verantwoordelijk zijn.

Ieder op zich zullen ze weinig kunnen, maar in combinatie komt de

eigenschap of het probleem boven. De moeilijkheid is, dat we nog

veel niet weten en voor deze kenmerken/ziektes die door meer

genen bepaald worden is meestal nog nauwelijks iets bekend. Soms

is één gen verantwoordelijk voor het algemene kenmerk/ziektebeeld

en zijn er dan een aantal zogenaamde modificerende of bij-genen

die de gradaties bepalen. Soms komt het kenmerk pas tot uiting als

bepaalde allelen gecombineerd worden, die elk afzonderlijk weinig

kwaad kunnen. En zo zijn er nog wat opties. Voor de Belgische herder

hebben we te maken met maagkanker, epilepsie en in mindere mate

met allergieën of immuniteitsproblemen (zoals b.v. Addison, Vitiligo).

Voor maagkanker en epilepsie wordt volop onderzoek gedaan om de

verantwoordelijke genen te vinden, maar dit blijft niet zo eenvoudig

en het kan nog wel even duren voordat dit onderzoek een resultaat

oplevert dat bruikbaar is in de fokkerij.

Inteelt en lijnteelt zijn manieren om een ras meer uniform te krijgen qua uiterlijk

NVBH | Maart 2021 13


Voorbeeld fokkerij; vader en moeder geven elk de helft door, door toeval kunnen genen verloren raken of samenkomen

Wat is inteelt?

Er is sprake van inteelt als er gemeenschappelijke voorouders

zijn. Dat is eigenlijk altijd het geval bij rashonden. Als je maar ver

genoeg terug gaat in de stamboom, kom je wel gemeenschappelijke

voorouders tegen. Zoals hierboven uitgelegd, is de kans dat dezelfde

allelen (eigenschappen) samen komen in één individu groter als er

gemeenschappelijke voorouders zijn. Hoe meer gemeenschappelijke

ouders, hoe groter die kans. En hoe meer gemeenschappelijke

voorouders, hoe hoger de inteelt. Deze wordt uitgedrukt in de

zogenaamde inteeltcoëfficiënt. In het Engels is dat de coëfficiënt

of inbreeding, kortweg de COI. Dit is een getal tussen 0 en 100%,

dat weergeeft hoeveel procent van de genen twee identieke allelen

hebben. Hoe hoger hoe meer gemeenschappelijke allelen en dus hoe

minder variatie in genetisch materiaal.

Wat is het probleem van inteelt?

Op zich is inteelt niet erg als het gaat om vachtkleur, oorstand of

andere uiterlijke kenmerken die bij een ras horen. Dat is ook de

manier waarop een ras een uniform uiterlijk krijgt. Echter, het zijn

niet alleen die uiterlijke eigenschappen, die overerft worden. Ook

de ‘foutjes’ worden doorgegeven. En zoals reeds aangegeven, als

die samen komen, dan heeft dat dier een probleem(pje). Hoe hoger

de COI, dus hoe meer de genen uniform zijn, hoe groter de kans dat

die probleempjes zich voordoen. Bekende problemen bij inteelt zijn

bijvoorbeeld meer immuniteitsproblemen. Bij de Belgische herder

zullen problemen zoals epilepsie en maagkanker eerder boven komen

als de inteelt toeneemt. En andersom: ondanks dat we niet weten

hoe de vererving in elkaar zit, kunnen we de kans op maagkanker

en epilepsie waarschijnlijk omlaag brengen als we de inteelt omlaag

weten te krijgen.

Hoe staat het ervoor met de inteelt bij de Belgische herder?

Doorgaans wordt de inteelt berekend op basis van de stamboom.

Dat is een berekende inteelt, maar we hebben niet aan het dier zelf

gemeten. Tegenwoordig kan dat wel met behulp van DNA testen. Bij

het laboratorium Embark zijn ruim 500 Belgische herders getest. Geen

enkel laboratorium heeft zoveel Belgen getest. Dit betreft niet alleen

Amerikaanse honden, maar ook een groot deel Europese honden. De

COI is vastgesteld door te kijken hoeveel procent van de genen gelijke

eigenschappen hebben. Dat is dus een daadwerkelijk gemeten COI.

In het Belgians Shepherd Heatlh Project, een Amerikaans initiatief,

zijn zoveel mogelijk testresultaten van deze honden verzameld en

op een rijtje gezet. Er wordt nog gewerkt aan een rapportage, maar

de gemiddelde COI’s van de 420 verzamelde testresultaten zijn

al wel bekend. En hoewel 420 honden natuurlijk maar een topje

van de ijsberg zijn, is dat wel het enige dat we hebben en zal het

waarschijnlijk best een redelijk beeld van de werkelijkheid geven.

Onderstaand overzicht geeft de gemiddelde genetisch bepaalde COI

per variëteit.

Variëteit COI

Groenendaeler 26,5 %

Laekense herder 25,1 %

Tervuerense herder 20,2 %

Mechelse herder 14,4 %

Als we de variëteiten op een hoop gooien en kijken naar de

zogenaamde werklijnen en showlijnen, dan is de COI van de showlijnhonden

27,1 %, de werklijn-honden zitten op 12,6 % en de honden uit

een combinatie van show- en werklijnen op 17,0 %.

14 Maart 2021 | NVBH


Wat is een (te) hoge COI?

Wat is een hoge COI en wat is een lage COI? Als we kijken naar

andere Embark resultaten, dan zit een Duitse herder op ongeveer

30 % inteelt, een Schotse herdershond op zo’n 45% en Border

Collies op zo’n 20%. De Belgische herder is dus geen uitzondering

en scoort vergeleken met andere rassen niet heel slecht. Maar

betekent dat dan dat er geen probleem is? In het Textbook Animal

breeding and genetics (Oldenbroek & Van der Waaij, 2014) wordt

gesteld dat een inteeltcoëfficiënt niet boven 1% moet komen. Carol

Beuchat van het Institute of Canine Biology geeft aan dat schadelijke

effecten van inteelt beginnen te ontstaan bij een COI van 5 %. Bij

een COI van 10 % is er een duidelijk verlies aan vitaliteit en is de

kans op gezondheidsproblemen duidelijk groter aldus Beuchat. Ze

vergelijkt dit met een huwelijk tussen neef en nicht, wat op papier

een inteeltcoëfficiënt oplevert van 6,25 %, een huwelijk tussen

halfbroer en halfzus met een COI van 12,5 % en tussen broer en zus

van zelfs 25 %. Het is bekend dat gesloten gemeenschappen, waarin

vaker huwelijken binnen families voorkomen, ook vaak een hoger

percentage gehandicapten hebben. Daarom wordt een huwelijk tussen

neef en nicht of broer en zus afgeraden. Bij honden is dat jarenlang

wél gedaan en dan niet één keer, maar keer op keer op keer binnen

dezelfde families. Je krijgt dan zeer uniforme dieren, maar dus ook

inteelt op inteelt met als resultaat een extreem hoge inteeltcoëfficiënt

met het daaraan gekoppelde risico op afwijkingen! Het mag een

wonder zijn dat er niet meer problemen voorkomen!

Vijf voor twaalf?!

In het vorige clubblad heeft Jeannette Bout de noodklok geluid. Ze gaf

aan dat we te hoog in inteelt komen en dat ons geliefde ras hierdoor

gevaar loopt. De in dit artikel gepresenteerde cijfers ondersteunen

deze bewering. Het is dus hoog tijd om serieus te kijken wat er

mogelijk is om de inteelt omlaag te brengen! Heel argeloos zou je

kunnen denken dat je dan ‘gewoon’ beter op moet letten en dus moet

fokken met minder verwante dieren. Echter, die dieren zijn bijna niet

meer te vinden! In die zin is het wellicht niet vijf voor twaalf, maar

vijf over twaalf! Langer uitstellen zal het probleem alleen maar groter

maken.

Als rasvereniging gaan we hier op korte termijn mee aan de slag. De

Raad van Beheer heeft een aantal plannen ter verbetering van de

gezondheid van de rashond, die hierbij aansluiten. Voor de Belgische

herder kunnen die plannen oplossingen bieden, mits met de juiste

rasspecifieke toespitsing. Binnenkort gaan we hierover met de fokkers

in discussie!

Auteur: Thea van Niekerk

Bronnen:

D. Vesely, 2020, Embark COI results Belgian Shepherds.

Belgian Shepherd Heath Project (personal communication)

Oldenbroek, K., L. van der Waaij, 2014. Animal breeding and genetics for

BSc students. Textbook animal breeding. Centre for Genetic Resources

and Animal Breeding and Genomics Group, Wageningen University and

Research Centre, the Netherlands

C. Beuchat, 2015. COI FAQS: Understanding the Coefficient of Inbreeding.

The Institute of Canine Biology, https://www.instituteofcaninebiology.

org/blog/coi-faqs-understanding-the-coefficient-of-inbreeding

Inteeltcoefficient van Dasha (rechts); volgens 10 generaties ZooEasy zou haar

inteeltcoefficient 0,62% zijn, maar de genetische bepaalde inteeltcoefficient

is 25%

NVBH | Maart 2021 15


Pella-perikelen

Na 12,5 jaar was het eind vorig jaar dan eindelijk weer zover:

een nestje Groenendaelers. In november was het me gelukt om

ondanks de corona-beperkingen toch voor een dekking naar

Duitsland te kunnen gaan. Ellis vond het allemaal onnodig

gedoe, maar liet zich toch éénmaal dekken. Daarna vond ze het

welletjes, geen polonaise aan haar lijf! Toen begon het lange

wachten. Zou ze drachtig zijn? De echo was duidelijk: 8 puppies

geteld. Yess! De weken erna nam de omvang van Ellis langzaam,

maar zeker toe. Los van de voorpret van het nestje, had ik ook

al dromen over de gezinsuitbreiding. Want de planning was dat

er een pup zou blijven. De meeste fokkers houden natuurlijk

een teefje aan, om zo hun foklijn verder door te zetten. Dat

had ik ook graag willen doen, maar dat was helaas geen optie.

Zoals ik eerder al verteld heb, zijn mijn twee teven Ellis en Pella

geen vriendinnen om het maar zacht uit te drukken. Ze leven in

staat van oorlog en door ze permanent gescheiden te houden

en gescheiden uit te laten, kan ik problemen voorkómen. Dat

is niet ideaal, maar het is te managen. Maar wat als een derde

teef nu ook oorlog zou gaan voeren? Dan is het niet meer te

doen en moet je kiezen wie er weg moet. Om dat te voorkomen,

had ik besloten om een reu aan te houden. Beide dames

kunnen prima met reuen overweg, dus dat moet goed gaan.

Op 10 december was het dan zover. De dag ervoor was Ellis al

duidelijk richting de bevalling aan het gaan, dus had ik bij haar

in de werpkist geslapen. Ze nam haar tijd, dus aan het einde

van de ochtend besloot ik even een boterhammetje te gaan

eten. Terwijl ik in de keuken kaas aan het snijden was (op nog

geen 3 meter van Ellis en de werpkist), hoorde ik gepiep. De

eerste pup was geboren! Toen ik bij de werpkist terug was, had

Ellis de zaken al keurig geregeld en was het pupje al aan het

drooglikken. Het viel me meteen op dat het pupje, een reutje,

heel veel wit op de borst had, iets wat ik niet mooi vind. Kort

erop werd het volgende pupje geboren, een teefje, en weer

heel veel wit. Vreemd, dat zit niet in de ouders en hun naaste

familie. Nummer drie meldde zich en ik hoopte vurig op een

reutje. Helaas, weer een teefje, wel mooi zwart dit keer. Dit

herhaalde zich toen nog 6 keer: mooi zwart, maar steeds een

teefje. Uiteindelijk werden het dus 1 reu en 7 teven! De droom

van elke fokker, want dan heb je lekker veel keus welke teef je

aanhoudt. Maar ik wilde een reu, dus helaas, geen keus, alleen

kapitein Witbaard. Ik besloot het dan maar even aan te kijken.

In ieder geval kreeg hij de naam die ik in gedachte had: Lasse.

Na een paar dagen kwam ik achter een opvallende gelijkenis: Ace,

de reu die ik uit mijn eerste nestje aangehouden heb, woog 376

gram bij zijn geboorte en kreeg een rood bandje ter herkenning.

Lasse had ik toevallig ook een rood bandje gegeven en zijn

geboortegewicht was… 376 gram! Precies gelijk aan dat van Ace!

Zou het dan toch voorbestemd zijn?

Lasse begon als lichtste van het nest en ontpopte zich op 8

weken als ruim de zwaarste. Qua karakter liet hij zich zodanig

positief zien, dat ik die witte baard dan maar voor lief genomen

heb. Hij mocht blijven! Pella heeft lichte ogen en dat vind ik ook

niet mooi, maar dat zie ik niet meer. Ze is mijn unieke meisje.

Zo moet het dan ook maar met die witte baard van Lasse gaan.

En zeg nou zelf: hij is dan wel uniek!

Ondertussen zijn de pups naar hun nieuwe eigenaren toe

en is Lasse geïntegreerd in de rest van de roedel. Dat is

verbazingwekkend goed verlopen. Zijn vriendelijke, niet

provocerende karakter heeft daar zeker toe bijgedragen. Niet

dat het een doetje is, zeker niet. Hij kan heel dwingend de boel

bij elkaar keffen als hij zijn zin niet krijgt. Maar naar de grote

honden weet hij zijn plek. Soms gaat er wel eens wat fout,

dan krijgt hij op zijn kop van een van de katten. Het blijft een

jong, onderzoekend dondersteentje, dus na de zoveelste keer

aan hun staart hangen, zijn die katten het echt wel zat. En ook

Kalish is al eens boos op hem geworden toen hij per ongeluk

bijna op haar neus landde. Dat hoort erbij, hij krijst even en

gaat daarna over tot de orde van de dag. En zo langzaamaan

staan ze steeds meer van hem toe en mag hij er steeds meer bij

komen liggen. Vandaag betrapte ik Pella en Lasse op hun eerste

voorzichtige spelletje, dus dat gaat helemaal goed komen.

Thea van Niekerk

16 Maart 2021 | NVBH


Ballen gooien

Je hond herhaaldelijk achter een bal aan laten rennen… Wat doet dit fysiek

en mentaal met hem?

Graag wil ik dit artikel starten met informatie over wat ballen gooien

doet met een hond, zowel fysiek als mentaal. Ik ga het niet negatiever

maken dan het is en ook niet positiever. Ik zoom hier puur in op

wat met een bal gooien doet met je hond. Of het voor jouw hond

verstandig is, daar laat ik je in het laatste stuk over nadenken.

Alrighty? Daar gaan we!

Hondeneigenaren gooien vaak met de beste intenties continu maar

met die bal omdat de hond er zo gek op lijkt te zijn. Daarnaast lijkt het

misschien een goede manier om de hond aan zijn beweging te laten

komen. Maar is dat wel zo? Hoe beleeft een hond het achter een bal

aan rennen eigenlijk? Om dit te begrijpen is het van belang dat je weet

dat het voor een hond géén verschil maakt of het om een echte jacht

op een prooi gaat of een spelletje met een bal. Voor een hond is die

bal simpelweg de prooi.

Hoe verloopt het jagen op een prooi dan precies? Vrij simpel.

Jagen – grijpen – doden – eten – slapen

Dit is in een notendop hoe de jacht van een hond eruit ziet. Hij krijgt

een adrenaline boost van hier tot Tokyo met als doel; die prooi

grijpen. Heeft hij de prooi te pakken? Dan zal de hond zich rustig

terugtrekken om te eten. Tijdens het eten zal er al wat adrenaline

omgezet worden (adrenaline is een kortwerkend stress-hormoon

dat honden in staat stelt om vliegensvlug te reageren). Door die

adrenaline kan jouw hond van de jacht een succes maken. Het hele

lichaam schreeuwt “pak ‘m”! En pakken zal hij hem. Dan is het tijd om

te eten. De hond heeft zijn buik vol en wat zal hij gaan doen denk je?

maar meerdere keren achter elkaar? Wat zou er gebeuren met het

stressniveau? Het krijgt helemaal niet de kans om te zakken als een

hond keer op keer achter die bal aanvliegt. We spreken niet meer

over uren, maar over dagen. Doe je dit iedere dag? Dan wordt er al

helemaal weinig tot niets verwerkt.

Dan hebben we nog het fysieke stuk

Als we een hond vragen om herhaaldelijk van stilstaand naar een fikse

galop te rennen, hij steeds heel scherp moet remmen, afhankelijk

van waar je het doet misschien ook nog eens slippend op het

onderliggende oppervlak, aanvankelijk hun nek teruggooiend en

hun gewicht naar voren als ze naar de bal reiken, vaak tegelijkertijd

draaiend… dan zijn de krachten op het skelet en de spieren van de

hond enorm. En denk ook aan de pezen en gewrichten. Er kunnen dus

fikse blessures ontstaan zoals gescheurde kruisbanden.

Daarnaast is het ook nog eens zo dat het jachtinstinct van de hond

flink aangewakkerd kan worden door het gooien met ballen. Doe je

dit vaak met je hond en ziet hij ineens een konijn wegschieten? Grote

kans dat hij er achter aan gaat. Een bal of een konijn… voor de hond

is er geen verschil, weet je nog? Dat wordt toch wel een vervelend

verhaal als jij je hond graag los laat lopen. Overigens speelt dit niet bij

iedere hond. Mijn eigen Faye bijvoorbeeld was ook knettergek op haar

balletje. Maar van enig jachtinstinct was geen sprake en dat is er ook

nooit gekomen (Springer Spaniël uit een werklijn, lol).

Slapen. Rusten. De stress-hormonen van deze enorme inspanning

verwerken.

Want de adrenaline mag dan wel een kortwerkend stress-hormoon

zijn dat ook vrij snel weer op redelijk normaal peil is… het stresshormoon

cortisol blijft wel uren actief. Dus de hond zal rusten om zijn

lichaam de kans te geven weer tot een normaal en gezond niveau te

herstellen.

Ik benadruk hem nog een keer. Een hond maakt géén onderscheid

tussen een echte jacht op een prooi of achter een bal aan jagen. De

werking op het lichaam is hetzelfde. Op 1 ding na…

Bij een echte jacht maakt de hond één enorme run en is er dus ook

maar één gigantische stijging van stress-hormonen en een flinke

inspanning. En daar heeft hij ook heel wat uren hersteltijd van nodig.

Kan je je voorstellen wat er gebeurt als je niet 1x met die bal gooit,

Foto: Hanny Tolenaar

NVBH | Maart 2021 17


Tenslotte is er nog een belangrijk punt voor jou als eigenaar om te beseffen

Honden kunnen serieus verslaafd raken aan de kick die het ze geeft.

Ware adrenaline junkies. Dit zijn de honden die de bal in je jaszak

al ruiken en continu om je heen cirkelen en om die bal vragen. Het

behoeft denk ik geen verdere uitleg dat dit obsessieve gedrag niet

gezond is. De hond laat geen natuurlijk hondengedrag meer zien

(snuffelen, struinen, verkennen, ontdekken), maar is alleen maar bezig

(in hoge opwinding met een verhoogde hartslag) met die bal.

En hier komt voor jou de informatie om te bepalen of met een bal

gooien oké is voor je hond of dat je hem beter naar de eeuwige

jachtvelden kan sturen. De bal dus. Niet je hond.

Speelt er probleemgevend gedrag? Dan is er bijna altijd een link

met een te hoog stressniveau. Wil je iets aan dat gedrag doen dan

zal je moeten zorgen dat die stress omlaag gaat. Trainen gebeurt

namelijk het liefst vanuit een ontspannen situatie en met een meer

ontspannen hond. Hij zal beter kunnen leren. Dat betekent dus dat

gooien met die bal geen goed plan is. Als jij aan de ene kant wil dat de

stress van je hond omlaag gaat, maar je laat hem wel elke dag achter

die bal aanrennen… dan blijf je alleen maar stress-hormonen in die

hond pompen. Dus in dat geval; bal de kast in.

Dan nog een belangrijke tip!

Als je af en toe eens met een bal bezig gaat, denk alsjeblieft ook aan

de warming-up. Een sporter doet voor hij of zij daadwerkelijk begint

ook eerst een warming-up. Dat is niet voor niets. Ik zie vaak mensen

de auto uit komen met de hond en gelijk gaan ze een veld op en wordt

er direct met die bal gegooid. Het is geen hogere wiskunde dat dit

natuurlijk ook veel impact heeft op het hondenlijf. “Koud” de auto

uitkomen en direct in standje mega opgewonden en gáááán. Niet zo’n

goed idee.

Hier valt nog veel meer over te schrijven zoals kleine verwondingen

als microtrauma aan spieren en kraakbeen die zorgen voor langdurige

schade. Of pijn aan bepaalde ledematen waardoor de hond probeert

te compenseren waardoor de belasting van zijn ledematen verandert

wat ook weer kan zorgen voor problemen. Maar voor nu laat ik het

hierbij.

De belangrijkste punten zijn benoemd. Nu is het aan jou om kritisch

te kijken of gooien met een bal kwaad kan voor jouw hond of dat je

prima (gedoseerd) eens met een balletje kan spelen.

Ik wens je veel wijsheid.

Ervaar jij geen problemen met je hond, maar is hij wel heel obsessief

op balletjes? Lees dan nog eens goed het eerste gedeelte van het

artikel en vraag jezelf kritisch af of je dit nog wel in stand moet

houden.

Als laatste nog een ander scenario

Stel; jij ervaart totaal geen problemen met jouw hond en hij is ook niet

obsessief op ballen gericht. Echter vindt jouw hond het fantastisch

om zo nu en dan eens met die bal te spelen. Joh ga ervoor. Maak

plezier! Enne… om bijvoorbeeld de blessures te voorkomen zijn er

nog veel meer manieren hoe je met de bal kan spelen. Verstop hem

bijvoorbeeld en laat je hond hem opspeuren. Gooi hem (als het weer

wat warmer is.. brrrr) in het water, zodat je de ellende van het fysieke

stuk niet hebt.

Auteur: Nina van Tilbeurgh

Nina van Tilbeurgh is Kynologisch Gedragstherapeut en

Hondengedragsdeskundige, maar noemt zich “Hondengedragscoach”,

omdat dit precies weergeeft waar het volgens haar om gaat: Een

coach… voor de mens naast de hond.

www.ninavantilbeurgh.nl

Misschien kan jouw hond zich in huis prima zelf vermaken met zijn

balletje, zoals de knappe ballenprincess van Suze Steenbergen op de

foto.

Of wat ik met Faye vaak deed; overgooien. Ja serieus. Echt overgooien.

We zaten tegenover elkaar, ik gooide de bal, zij ving hem. Vervolgens

gooide ze hem mijn richting weer op, ik pakte hem en gooide hem

weer naar haar.

Foto Katja Slippens

18 Maart 2021 | NVBH


Belgen in de sneeuw

Maartje Willems

Hierbij een foto van Caine en Zeb voor ons

mooie kasteel. Marie-José van Neerven

Ilona Nieuwenhuys

Skijoring

Kate Huggins

Job

Cees Reijmerink

Nikita

Jeanette Töpfer

Mathieu Peeters

NVBH | Maart 2021 19


20 Maart 2021 | NVBH


NVBH | Maart 2021 21


Hall of fame:

Best in Show van de NVBH-clubmatches

1956

Dialou du Chemin des Dames

Groenendaeler | Teef

1957 t/m 1960

geen clubmatch

1961

Alwiene van Drienerwolde

Laekense | Teef

1962

Berada v. ‘t Skepershoes

Groenendaeler | Teef

1963

Jarnac de Iamara

Groenendaeler | Reu

1964

geen clubmatch

1965

Ralf van Andoralaan

Tervuerense | Reu

1966

geen clubmatch

1967

Qresto (NHSB 377876)

Laekense | Reu

22 Maart 2021 | NVBH


Hall of fame:

Best in Show van de NVBH-clubmatches

1968

geen clubmatch

1969

Quaestor van ‘t Skepershoes

Groenendaeler | Reu

1970

geen clubmatch

1971

Sinta des Forges Monceux

Groenendaeler | Teef

1972

Fons van de Wakelboom

Mechelse | Reu

1973

Snap van Bouwelhei

Mechelse | Reu

1974

Arno van het Kempisch bos

Tervuerense | Reu

1975

Gaston van de Middachten

Laekense | Reu

1976

Juby des Trois Fleuves

Tervuerense | Reu

NVBH | Maart 2021 23


Hall of fame:

Best in Show van de NVBH-clubmatches

1977

?

1978

Igor v. Jaheneku’s Hof

Tervuerense | Reu

1979

Erasmus v.d. Peelparels

Tervuerense | Reu

1980

Odette of the Three Power

Groenendaeler | Teef

1981

Chamberlain du Bois ‘d Alain

Groenendaeler | Reu

1982

Cargo van Bouwelhei

Mechelse | Reu

1983

Fedor de la Tourbe

Tervuerense | Reu

1984

Konan de Caumerhof

Groenendaeler | Reu

1985

Honey Black van ‘t Belgisch Schoon

Groenendaeler | Teef

24 Maart 2021 | NVBH


Hall of fame:

Best in Show van de NVBH-clubmatches

1986

Honey Black van ‘t Belgisch Schoon

Groenendaeler | Teef

1987

Janou van ‘t Herent

Tervuerense | Teef

1988

Belle de Hauts du Bièvre

Tervuerense | Teef

1989

Kiwi del Castel Sardo

Groenendaeler | Teef

1990

Othiz van ‘t Belgisch Schoon

Groenendaeler | Reu

1991

Andor van Nikaron

Tervuerense | Reu

1992

Ylva van ‘t Belgisch Schoon

Groenendaeler | Teef

1993

Quasi Noir van de Hoge Laer

Groenendaeler | Teef

1994

Buddy van Lana’s Hof

Groenendaeler | Reu

NVBH | Maart 2021 25


Hall of fame:

Best in Show van de NVBH-clubmatches

1995

Pavot van de Hoge Laer

Tervuerense | Reu

1996

Sherpa van de Hoge Laer

Tervuerense | Reu

1997

Sheena van de Duvetorre

Laekense | Teef

1998

Sheena van de Duvetorre

Laekense | Teef

1999

Topaze de l’Ocre Noir

Tervuerense | Reu

2000

Lotus de la Grande Lande

Tervuerense | Reu

2001

Sicco de Kersouwe

Mechelse | Reu

2002

Ohlala du Bois du Tot

Groenendaeler | Teef

2003

Xoran van de Hoge Laer

Tervuerense | Reu

26 Maart 2021 | NVBH


Hall of fame:

Best in Show van de NVBH-clubmatches

2004

Hexenhouse Guinevere of Xanova

Tervuerense | Teef

2005

Amigo of the Home Port

Tervuerense | Reu

2006

Breakpoint’s Grand Duc of Coke

Tervuerense | Reu

2007

Solitaire by de Bruine Buck

Groenendaeler | Teef

2008

Xanova Femme Noir

Groenendaeler | Teef

2009

Droef du Bois du Tôt

Tervuerense | Teef

2010

Bling Bling du Bois du Tôt

Tervuerense | Teef

2011

Shepherds Dogmate Bugatti Veyron

Laekense | Teef

2012

Ian de Bruine Buck

Groenendaeler | Reu

NVBH | Maart 2021 27


Hall of fame:

Best in Show van de NVBH-clubmatches

2013

Kvina’s Cruising the Stars To Everquest

Tervuerense | Reu

2014

Fanouk des Jardins D’Ebenes

Groenendaeler | Reu

2015

Xanova Wolf Walker

Groenendaeler | Reu

2016

Grimmendans Kenzy

Tervuerense | Teef

2017

Nepal de Bruine Buck

Groenendaeler | Teef

2018

Rodin van Moned

Tervuerense | Reu

2019

Temperamental Black Titanium

Groenendaeler | Reu

2020

Semtex van Moned

Tervuerense | Teef

28 Maart 2021 | NVBH


Belgen in de sneeuw

Claudette Piest

Tessa

Diana Rozemeijer

Mijn twee Laekense herders Olav en Bertje

Marian Vos

Blitz sneeuwballen vangen

Hanneke Gode

Liane v.d. Velde

NVBH | Maart 2021 29


Belgen in de sneeuw

Tine Bouchat

Hanny Tolenaar

Snoepje gezocht in de

sneeuw door Spike

Corrie Baltjes

30 Maart 2021 | NVBH


Groenendaeler Duke en Tervuerense Xantos

Esther van Tiem

Mette en Mira rennen

Janett Vis

Faya

Douwe de Jong

Caine

Herman Benes

Flip

Ellen Groen

Ivayo

Claudia Bloos

Lars

Yvonne Vlaardingerbroek

NVBH | Maart 2021 31


Africhtingsnieuws

Technische Commissie

Werkhonden

Voorzitter

Jan Willem Tesink

Commissaris africhting / Budgethouder

E-mail: vztcw@nvbh.eu

- Communicatie Bestuur

- Communicatie FMBB

- Organisatie WK FMBB teams IPO / Mondioring

- Communicatie CWH

- Financiën

Erkende NVBH Kringgroepen

Amsterdadm

Trainingsterrein: Amsterdam

Secretariaat: Nico van Vliet

Dokter de Vriesstraat 35

1654 JT Benningbroek

T: +31 (0)6 83 70 58 63

E-mail: kgamsterdam@nvbh.eu

Den Dulvert

Trainingsterrein: Sprang-Capelle

Secretariaat: Dhr. N. Sweebroek

T: +31 (0)416 278 250

E-mail: kgdendulvert@nvbh.eu

Secretaris

Nico van Vliet

E-mail: sectcw@nvbh.eu

- Communicatie kringgroepen

- Communicatie - overige NVBH Commissies

- Communicatie TCW - intern

- Communicatie CWH - examens en wedstrijd

uitslagen

- Communicatie Redactie en Website - examens

en wedstrijd uitslagen

- Organisatie NK Belgische herders

Lid

Egon Amrein

E-mail: evtcw@nvbh.eu

LimBra

Trainingsterrein: Handel

Secretariaat: Dina Bakker, 06-50928868

E-mail: kglimbra@nvbh.eu

Rivieren

Trainingsterrein: Klimmen (Limburg)

Secretariaat: Dhr. E.H. Janssen

T: +31 (0)6 22 44 17 33

E-mail: secretaris@hsvrivieren.nl

I: www.hsvrivieren.nl

Randmeren

Trainingsterrein: Almere

Stephan van der Horst

Gustav Hertzstraat 13

1341 BN Almere

E-mail: secretaris@kringgroep-randmeren.nl

Formulieren

www.houdenvanhonden.nl

Evenementenagenda: onder “Activiteitenagenda”,

kies ”werkhondenproeven”

Reglementen: onder “Sporten met je hond”

- “Regelgeving voor sporten met je hond”en

“Regelgeving voor cursussen met je hond”.

Algemene informatie: via de zoekfunctie op

de homepage Keurmeesters: onder “Actief

met je hond”

- “Keurmeesters”

Voor kringgroepen extra formulieren via

inlogcode (op te vragen via secretaris TCW)

Tussen Rijn & Gouwe

Trainingsterrein: Hazerswoude

Secretariaat: Mevr. Y. Voets

T: +31 (0)182 631 812

E-mail: kgtussenrijnengouwe@nvbh.eu

KG Zwolle en omgeving (i.o)

NVBH Zwolle en omstreken

Trainingsterrein: Houtweg te Oene

Secretariaat: Anneke Westrenen

E-mail: nvbhkgzwolle@gmail.com

Website: https://nvbhkgzwolle.jimdofree.com/

32 Maart 2021 | NVBH


Ledenadministratie

Lid-af

De volgende personen hebben zich in 2020 afgemeld als lid of zijn afgevoerd wegens niet betalen

Lidnr Naam Woonplaats

75 Mevr. J. van de Berg Wieringerwaard

145 Mevr. A.M. Both Utrecht

146 Dhr. A.H.M. Bouchier Naarden

193 Dhr. M. de Bruin Zuid-Oost Beemster

239 Dhr. K. Damman Beilen

323 Dhr. Dhr. G.A. Fhij Enschede

378 Mevr. J. Groen in 't Woud Ouderkerk a/d Amstel

443 Dhr. E. Heijes Elburg

458 Dhr. H.J. Henkes Lelystad

509 Dhr. H.J Hospers Zwartemeer

512 Mevr. L.E. Houmes-Broodman Middelburg

741 Mevr. M.K. Bugel Bemmel

750 Dhr. N. Meijer Delft

856 Dhr. E.H. Oosterwijk Boskoop

873 Dhr. M.G.H. Peeters Hegelsom

887 Mevr. D. Pigge-Pluimers Langeveen

943 Mevr. F. Reulen Sellingen

987 Dhr. H.P.M. van Sambeek Best

1040 Dhr. E. van 't Slot Elspeet

1057 Dhr. E. Snijder Meteren

1250 Dhr. Th. Vliegenberg Beek en Donk

1377 Mevr. A.H. Haselbauer-Zimmerer Coesfeld

1446 Mevr. S. Bosch Bruchterveld

1527 Dhr. J. Zaal Reeuwijk

1529 Dhr. C de Rouck Bemmel

1600 Dhr. A. Vaudo Kalmthout (B)

1622 Mevr. S. de Gooijer Wormerveer

1801 Mevr. E.A.M van Oirschot Tilburg

1877 Mevr. A. Lens Alphen aan den Rijn

2141 Mevr. K. Overeem Ermelo

2157 Mevr. B.A.M. Kemper-Nobel Purmerend

2181 Mevr. S. Lissaur Amstelveen

2184 Dhr. P. Ploeg Scherpenzeel gld

2200 Dhr. J. Boers Sleen

2244 Dhr. J.J.H. Branten Tweede Exloërmond

2252 Dhr. L.G.A. van Son Bosschenhoofd

Lidnr Naam Woonplaats

2261 Mevr. F.C.G. Maurits - van den Boom Heerle

2272 Mevr. C.D. Kamphuis Voorthuizen

2286 Dhr. P.J.J. Dankers Vijlen

2297 Dhr. A.J.J. Broen Linne

2352 Dhr. M.R. Kuipers Waddinxveen

2355 Dhr. F.J.M. de Reijke Almere

2358 Mevr. B.C.L. Davids - Sachteleben Oss

2362 Dhr. K.L. van Zandbergen Beekbergen

2372 Mevr. H.E.M.C. Breen Willemstad

2386 Dhr. H. Postma Zurich

2399 Dhr. J. Ilbrink Ferwert

2401 Mevr. I. Duineveld Beverwijk

2421 Mevr. C.J.M. van Bruggen Eindhoven

2422 Dhr. J. Westerbaan Krimpen aan den Ijssel

2446 Mevr. J.W.A. Franzen-Strolenberg Bocholtz

2447 Dhr. R. Roosendaal Zandvoort

2450 Dhr. J. Tukker Tienhoven ZH

2454 Mevr. I. van der Veeke Landgraaf

2460 Dhr. J.S. Bessems Epen

2479 Dhr. C.J. Kooy Doornenburg

2485 Mevr. J.J.P. van Son Bosschenhoofd

2489 Dhr. J. Regterink Amsterdam

2493 Mevr. S. Schoemaker Uitgeest

2496 Mevr. J. Doodeman Landsmeer

2499 Mevr. L. van Komen - Kramer Zaandam

2547 Dhr. R. Resmann Zoetermeer

2548 Mevr. M.D.F. Resmann-Mali Zoetermeer

2556 Mevr. W.P. Beije Noordgouwe (Schuddebeurs)

2564 Mevr. A.C. Bosch Bruchterveld

2565 Dhr. R.A. Jansen Leidschendam

2571 Mevr. R. van Son Bosschenhoofd

2583 Dhr. K. vander Sanden Essen (B)

2590 Dhr. B. Keil Almere

2592 Dhr. R.W.M. Deelen Apeldoorn

2598 Mevr. M. Weijers - van Woudenberg Ridderkerk

2613 Dhr. E.D.J. Pijffers Zoetermeer

2260 Dhr. G.J. Arnts Wijchen

NVBH | Maart 2021 33


Nieuwe leden

Eventuele bezwaren tegen de toelating van een of meer bovengenoemde adspirant-leden kunnen binnen twee weken na

verschijning schriftelijk en gemotiveerd aan het bestuur kenbaar gemaakt worden.

Lidnr Naam Straatnaam PC+Woonplaats Land Var

4 Dhr. M.T.B. Aalders Koepelweg 1 7642 NJ, Wierden Nederland M

596 Dhr. L. Kikkert Meeuwenweg 1 7687 AK, Daarlerveen Nederland M, T

2149 Dhr. J.P. Visser Wendelaarhof 24 1814 GR, Daarlerveen Nederland M

2632 Dhr. B. Bruning Kukhernewei 1 9269 RE, Feanwalden Nederland M

2633 Dhr. J. Klippel Oudelandseweg 1 4695 PP, Feanwalden Nederland M

2634 Dhr. G. van der Bent De Waal Malefijtstraat 30 2225 NA, Katwijk Nederland G

2635 Mevr. W.J. van Oorschot Hofdreven 29 4891 CE, Rijsbergen Nederland T

2636 Mevr. H.C.J. Jaspers Cavaleriestraat 16 4611 WN, Bergen op Zoom Nederland M

2637 Dhr. F. van Groesen Plein 1940 5 4765 CK, Zevenbergschen Hoek Nederland M

2638 Mevr. J.L. Freese Pahud de Mortangesdreef 170 3562 AE, Utrecht Nederland M

2639 Mevr. R. Wijnstra Havelterweg 29 7961 BC, Ruinerwold Nederland L

2640 Dhr. A. Oosterbaan Zuiderdiep 281 9521 AH, Nieuw Buinen Nederland M

2641 Dhr. H.P.J. Brans Dorpstraat 19 5438 AL, Gassel Nederland M

2642 Mevr. C. Maljers Sneppestraat 11 B-8650, Merkem Belgie G, T

2643 Mevr. Y. van Polen Koestraat 39 5642 CM, Eindhoven Nederland M

2644 Dhr. C. Meerman Hengst 13 4341 MT, Arnemuiden Nederland G, T

2645 Mevr. K.E. Albers Karel van Gelrestraat 8 6915 XN, Lobith Nederland T, M

2646 Dhr. O.E. van der Hoeven Keizerskroon 121 8935 LM Leeuwarden Nederland T

Overleden

Lidnr Naam Woonplaats

660 Mevr. P.K. Kwehandjaja Amsterdam

773 Dhr. M.R. Meyers Veenendaal

2302 Dhr. R.J.M. Nelissen Steenbergen

34 Maart 2021 | NVBH


Belgen in de sneeuw

Anita Neervoort

Liek Peeters

Caroline Kersten

Moeder en Zoon Cassy en Don

Jeanet Braad

NVBH | Maart 2021 35


Belgen in de sneeuw

Hanny Tolenaar

Sneeuwpret

Omar van der Hoeven

Emy in de sneeuw

Marion van der Weijden

36 Maart 2021 | NVBH

Ineke Wunink


Lara in besneeuwd wijds Groninger landschap. Lara is op het moment van de foto’s net 6 maanden.

Ze is dol op de sneeuw, rolt, hapt en springt in het rond. Wat een genieten!

Berto Merx

Seven en Taz

Henny de jong

NVBH | Maart 2021 37


Belgen in de sneeuw

Faiza

Ellen Piepers

Enzo

Lea Meeuwisse

Shirah en Airèn, moeder en dochter.

Karin Eizema

38 Maart 2021 | NVBH


Sinne

Twanneke Hertsenberg

Tara en Bram de kater

Claudette Piest

Angelique van Vogelpoel

NVBH | Maart 2021 39


Help!

Hoera

Help!

• Ik heb een vraag!

• Ik zit met een probleem!

• Ik ben op zoek naar hulp!

• Ik zou gewoon wel eens willen weten…

Soms loop je even vast in de opvoeding van je

huisdier. Wil je iets meer weten over de verzorging.

Ben je op zoek naar advies over het samenstellen

van een goede maaltijd. Naar een gouden tip. Of heb

je gewoon even een arm om je schouder nodig, of

een steuntje in de rug.

Wat is nou het beste? Iedereen lijkt het beter

te weten. Waar kun je aankloppen voor goede

informatie, helemaal afgestemd op jouw dier? Voor

een vrijblijvend, kort en bondig advies? Of juist

uitgebreidere begeleiding? Help!

Hoera!

Voor jou staan de experts van Prins klaar! Voor al je

vragen over huisdieren is er het Prins CareTeam, dat

je altijd kunt raadplegen voor begeleiding en advies.

Wanneer jou dat uitkomt. Wie je ook bent, en wat je

ook voert. En helemaal gratis!

Je kunt ons team van experts bereiken via mail,

telefoon, chat, Facebook of het aanvraagformulier

op www.prinspetfoods.nl en krijgt binnen 24 uur

van ons een antwoord, advies en/of stappenplan.

Je vaste aanspreekpunt bij het CareTeam kan

hulp inschakelen van dierenartsen, trainers,

voedingsdeskundigen en andere specialisten met

een schat aan ervaring.

Elk dier is uniek. Daarom geven we je niet zomaar

een standaard reactie, maar echt een passend

advies. Afgestemd op bijvoorbeeld het ras, de

leeftijd, het gedrag, de activiteit en de voeding van

je huisdier. We helpen je stap voor stap verder en

blijven contact houden en je begeleiden als je dat

wilt.

Je krijgt van ons dus meer dan alleen een antwoord.

Dan doen we gratis en met plezier. Omdat we het

welzijn van dieren net zo belangrijk vinden als jij. Zo

hebben we al heel veel mensen én dieren kunnen

helpen. Voor jou staan we ook klaar!

Vraag hulp aan het Prins CareTeam.

Wanneer jou dat uitkomt - Wie je ook bent - Wat je

ook voert

Gratis advies

Eén

aanspreekpunt

Professioneel

begeleidingstraject

Binnen 24 uur

antwoord

More magazines by this user
Similar magazines