Inkijkexemplaar hetpraktijkboekje.nl

webvorming

hetpraktij kboekje. n 1


In deze uitgave staan de praktijkregels (rijopleiding) en daaruit voortvloeiende

aanbevelingen zorgvuldig verwerkt. Aan de samenstelling van deze uitgave is veel zorg besteed.

Desondanks kan er een onvolkomenheid zijn ontstaan. De uitgever is hiervoor niet aansprakelijk.

Waarschuwing! Dit boek is uitsluitend bestemd voor verkoop aan de consument. Het mag niet

door verhuur, uitlenen of anderzins aan derden in gebruik worden gegeven.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door

ddeladrukotokopecroloopadereedaookoder

voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2018 E.J. Flier

Ontwerp door ebvorming

HET

2


03

04

0

Inhoudsopgave

egevens

eera

Inleidinghoudadtoek

ledleeeorate

ledetlesoek

ledoueersterles

Fase 1

14-17 LES 1

18/19 LES 2

20 LES 3

21 LES 4

22/23 LES 5

24 LES 6

25/26 LES 7

27 LES 8

28-30 LES 9, 10, 11

Fase 2

31-37 LES 12

38-41 LES 13

42-44 LES 14

45-48 LES 15

49-52 LES 16

53-55 LES 17

Fase 3

56-61 LES 18

62/63 LES 19

64/65 LES 20

66-69 LES 21

70 LES 22

71/72 LES 23

73/74 LES 24

Fase 4

75-77 LES 25

78 LES 26

79-82 LES 27

83-85 LES 28

86/87 LES 29

Instappen - voorbereidingshandelingen - uitstappen

Wegrijden

Opschakelen

Stoppen

Stuurtechniek (Overpakken - Doorgeven)

Terugschakelen

Doorstart - rollenstop

Cruisecontrol

Positie - Scan - Ruimtekussen

Kruispunten (Gelijkwaardig - Voorrang - Uitrit)

Afslaan (Rechtsaf - Linksaf)

Zijdelingse verplaatsingen

Rotondes(Mini - Grote)

Gescheiden rijbanen / éénrichtingswegen

Rijstrook wisselen

Controle voertuig

Hellingproef (Handrem - Voetrem)

Achteruitrijden (Recht - Bocht)

Vakparkeren (Vooruit - Achteruit)

Halve draai

Keren (d.m.v. Steken)

Fileparkeren (Vooruit - Achteruit)

Autosnelweg

Klaverblad

Bijzondere verrichtingen - zelfstandig

Navigatie / clusterpdracht

Proefexamens / Situatiebevraging

3


Gegevens

AUTORIJLES BIJ:

Rijschool:

Adres:

Postcode / Plaats:

E-mail:

Rijinstructeur:

Mobiel:

Leerling:

Adres:

Postcode / Plaats:

Mobiel:

Geboortedatum:

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

Gezondheidsverklaring:

Ogentest

DigiD machtiging:

Theoriecertificaat behaald:

Voldoende

Onvoldoende

Aantekeningen

4


Datum taa ttaa Datum taa ttaa

1

31

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

5


Fase 1

Les

1

4

5

6

7

1. Instappen - voorbereidingshandelingen - uitstappen

2. Wegrijden

3. Opschakelen

4. Stoppen

5. Stuurtechniek

6. Terugschakelen

7. Doorstart - rollenstop

8. Cruise control

9. Positie

10. Scan

11. Ruimtekussen

Aantekeningen

6


Fase 2

Les

Middel

1

4

5

6

7

12. Kruispunten

13. Afslaan

14. Zijdelingse verplaatsing

15. Rotondes (Mini - Grote)

16. Gescheiden rijbanen / éénrichtingswegen

17. Rijstrook wisselen

Aantekeningen

7


Fase 3

Les

Middel

1

4

5

6

7

18. Controle voertuig

19. Hellingproef

20A. Achteruitrijden (Recht)

20B. Achteruitrijden (Bocht)

21A. Vakparkeren (Vooruit)

21B. Vakparkeren (Achteruit

22. Halve draai

23. Keren (d.m.v. Steken)

24A. Fileparkeren (Vooruit)

24B. Fileparkeren (Achteruit)

Datum tussentijdse toets:

Naam rijinstructeur:

Naam examinator:

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Ogentest:

Navigatie opdracht

Cluster opdracht

Voldoende

Onvoldoende

Vrijstelling bijzondereverrichtingen

Aantekeningen

Ja

Nee

8


Fase 4

Les

Middel

1

4

5

6

7

25. Autosnelweg

26. Klaverblad

27. Bijzondere verrichtingen -zelfstandig

28. Navigatie / clusteropdracht

29. Proefexamens / Situatiebevraging

Datum examen:

Naam rijinstructeur:

Naam examinator:

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Ogentest:

Navigatie opdracht

Cluster opdracht

Voldoende

Onvoldoende

Geslaagd?

Ja

Nee

Aantekeningen

9


INHOUD VAN DIT BOEK

Dit boek dient ter ondersteuning van al jouw praktijklessen. Je vindt er algemene

informatie over jouw eerste rijles en alle volgende lessen.

Daarnaast komen alle instructieonderdelen aan bod, zoals aangegeven op jouw

instructievorderingskaart. Alles wordt uitgelegd met behulp van tekst en illustraties.

De rijinstructeur zal je wekelijks huiswerkopdrachten meegeven, zodat je je thuis kunt

voorbereiden op de komende les. Deze huiswerkopdrachten kun je ook als naslagwerk

gebruiken na de lessen, zodat je het geleerde nog eens kunt bestuderen. Voordeel is

dat dit je veel tijd scheelt, omdat de rijinstructeur minder uitleg hoeft te geven tijdens

de rijlessen.

In dit boek zullen de verschillende lesonderdelen uitgelegd worden. De onderdelen

beginnen met ‘Wat’, ‘Waarom’ en ‘Hoe’. Dit houdt het volgende in:

1. ‘Wat’hetlesoderdeelooreeldleparkere

‘Waarom’ = de motivatie (waarom je dit lesonderdeel moet leren)

3 ‘Hoe’ = de complete handelingsanalyse

In de handelingsanalyse wordt stap voor stap uitgelegd hoe je het instructieonderdeel

moet uitvoeren. Zorg dat je deze handelingsanalyses uit je hoofd leert, dit scheeltveel

uitleg voor de rijinstructeur. Uiteindelijk ligt hier de tijdwinst.

Hierop staan de afspraken en de complete leergang vermeld. Op de leergang houdt

de rijinstructeur de vorderingen bij. Zo kun je zien welke huiswerkopdrachten je hebt

gekregen, hoe ver je gevorderd bent en waar je sterke- en aandachtspunten liggen.

10


ALGEMENE INFORMATIE

Hier vind je alle informatie die je moet weten vóór, tijdens en na je rijlessen. Zorg

dat je deze informatie doorleest en onthoudt. Het geldt namelijk voor elke rijles die

je hebt. Check deze punten elke keer voordat je de rijles start.

Zorg dat je vóór de rijles iets eet en drinkt. Dit bevordert jouw concentratie in de auto.

Autorijden op een lege maag is geen goed idee!

Zorg dat je voldoende uitgerust bent voordat je aan de rijles begint. Ook dit bevordert

jouw concentratie in de auto.

Zorg dat je jouw lesboek bij je hebt op het moment dat je rijles hebt. Op

de leskaart houdt de rijinstructeur jouw vorderingen bij. Tevens kan hij/zij daarop de

komende afspraken noteren.

Zorg ervoor dat je een identiteitsbewijs bij je hebt tijdens de rijlessen. Je moet je ten

allen tijde kunnen legitimeren.

Zorg dat je minimaal 10 minuten voordat de rijles begint klaar bent met de

voorbereidingen en klaar zit om de rijles te beginnen. Zo stap je rustig in de auto,

je hoeft je dus niet te haasten.

2

11


Inleiding

LESBOEK

Dit lesboek krijg je voor de eerste les. Voor in het lesboek vind je de leskaart, waar

onder andere de afspraken op staan, die je hebt gemaakt met de rijinstructeur. In

het lesboek vind je de complete leergang. De instructeur houdt na elke les jouw

vorderingen bij op de leergang. Zo kun je zien hoe ver je gevorderd bent en waar je

sterke- en aandachtspunten liggen. Bij het invullen van de leergang wordt gewerkt

met cijfers.

Hieronder de uitleg:

Huiswerkopdracht

1.

Als er achter een instructieonderdeel een 1 staat, is dit jouw huiswerkopdracht.

4.

Doet op aanwijzing

Bij een 4 helpt de instructeur je nog bij de uitvoering van dit onderdeel.

5.

Doet op minder aanwijzing

Bij een 5 voer je dit onderdeel uit met minder hulp van de instructeur.

6.

Doet zonder aanwijzing

Bij een 6 voer je dit onderdeel uit zonder hulp van de instructeur.

7.

Examenniveau

Bij een 7 voer je dit onderdeel uit op examenniveau.

X.

Middel

Zoals te zien is op blz.7,8 en 9 in het "fase"schema staat voor de beoordelingscijfers

het woordje "middel". Gedurende de gehele opleiding werkt jouw rijinstructeur met

doel en middel.

Voorbeeld: je hebt leren sturen op een groot parkeerterrein en om te kijken of je ook

kunt sturen op hoge snelheid, kan de instructeur je de autosnelweg op sturen. Het

doel is dan niet om je op de autosnelweg te leren rijden, maar de snelweg wordt

dan gebruikt als middel voor de stuurtechniek; om je te leren sturen op hoge

snelheid.

Het cijfer van de les (doel) komt dan in het vakje (middel) van de autosnelweg te

staan (zie onderstaand voorbeeld). Het voordeel van deze leermethode is dat niet

alle instructie onderdelen nieuw zijn voor jou, je hebt ze al eens gebruikt als middel

om een ander onderdeel aan te leren. We noemen dit overlappend oefenen.

12


JOUW EERSTE RIJLES

Jouw eerste rijles komt eraan! Iets waar je waarschijnlijk al een tijdje naar uit hebt

gekeken. Hieronder wordt jouw eerste rijles beschreven, zodat je weet waar je aan

toe bent. Zo kun je een stuk zekerder in de auto stappen en weet je wat je kunt

verwachten.

Jouw eerste lessen zullen plaatsvinden op een rustige locatie met weinig overig verkeer.

Hierdoor zal je snel wennen aan de auto. Ook je eerste rijles vindt plaats op een

rustige locatie. De rijinstructeur zit de hele weg naast je en zal eerst het instructieonderdeel

uitleggen. Vervolgens zal hij/zij het instructieonderdeel demonstreren (voor

doen).

Daarna ben jij aan de beurt en zal je met begeleiding van de rijinstructeur het

instructieonderdeel eigen maken. Dit oefen je net zo lang tot je het zelfstandig

kunt (zonder hulp van de rijinstructeur).

De eerste les zal in het kort als volgt verlopen:

1. Jouw rijinstructeur komt je thuis ophalen en rijdt naar een rustige locatie.

2. Op deze locatie krijg je uitleg over hoe de auto werkt. Vervolgens zal de

rijinstructeur dit voordoen.

3. Je zult de handeling die je voorgedaan met hulp van de rijinstructeur

uitvoeren.

4. Je zult stap voor stap leren hoe je de auto moet bedienen, net zo lang tot

dat je het zelfstandig kunt.

5. Aan het einde van de les wordt je thuis afgezet en maak je een nieuwe

afspraak voor de volgende les met de rijinstructeur.

Tijdens de eerste les zal je nooit voor de leeuwen worden gegooid. Zoals gezegd zal

je hulp krijgen van de rijinstructeur en zal je beginnen op een rustige locatie. Je zult

snel merken dat je de auto kunt bedienen.

Kortom: jouw eerste rijles is iets om naar uit te kijken!

Veel succes!

13


12

Kruispunten

KRUISPUNTEN

Wat?

Dit instructieonderdeel is niet nieuw meer voor je, het is al gebruikt als middel voor

de instructieonderdelen 6, 7, 9, 10 en 11. Er zijn twee verschillende soorten

kruispunten te onderscheiden:

1. Gelijkwaardig kruispunt

Een kruispunt zonder voorrangsborden en voorrangstekens.

2. Voorrangskruispunt

Een kruispunt met voorrangsborden en voorrangstekens.

Bij een gelijkwaardig kruispunt geldt de

algemene voorrangsregel: alle

bestuurders van rechts hebben voorrang!

Dit geldt dus niet voor voetgangers.

(Zie afbeelding 1).

Afbeelding 1

31


12

Kruispunten

Bij een voorrangskruispunt zijn verschillende voorrangsborden te onderscheiden:

1. Voorrangsweg

De gehele weg is een voorrangsweg

totdat je het bord einde voorrangsweg

krijgt. Binnen de bebouwde kom staat dit

bord voor het kruispunt, buiten de

bebouwde kom na het kruispunt.

Voorrangskruispunt

Op het bord wordt de zijweg

weergeven (links, rechts of beide). Alleen

op dit kruispunt geldt de voorrang en niet

zoals hiervoor op de gehele weg.

Op het moment dat je voorrang moet

verlenen, zijn er bij een voorrangskruispunt

haaientanden op het wegdek te

zien. Dit in combinatie met het bord hiernaast,

betekent dat je bestuurders op de

kruisende weg voorrang moet verlenen.

Er zijn 2 redenen waarom je kruispunten

leert tijdens de rijlessen:

1. Kruispunten komen het meest voor binnen het verkeer in Nederland.

2. Kruispunten en splitsingen van wegen zijn onderdelen met de meeste (dodelijke)

ongelukken.

Hoe?

Hierna zal aan de hand van de eerder besproken instructieonderdelen rollenstop,

positie, scan en ruimtekussen uitgelegd worden hoe je een kruispunt veilig nadert en

oversteekt.

32


12

Kruispunten

Houd op alle kruispunten

zoveel mogelijk rechts met

uitzondering van kruispunten

waar je zelf voorrang

moet krijgen.

(Zie afbeelding 2).

Afbeelding 2 Afbeelding 2

Scan

Ruim voordat je het kruispunt nadert (±200m) scan links, voor en rechts.

Zo kun je:

Op tijd zien met wat voor kruispunt je te maken krijgt.

Wat het zicht is op het kruispunt.

Zoals al eerder uitgelegd, als je

ruimtekussen 200m is maak je de eerste

scan. Een handige bestuurder maakt ook

gebruik van zijn ruimtekussen.

(Zie afbeelding 3).

Kijk naar de auto die van rechts komt.

Wanneer kun je beginnen op te rijden?

Als de auto op positie 1, of 3 is?

Het antwoord is positie 2, omdat je het

eerste gedeelte (het ruimtekussen)

dicht kunt rijden. Dit kan alleen als je je

aandacht goed verdeelt (scan) en zo zie

je dat deze onderdelen altijd met elkaar

te maken hebben.

Afbeelding 3

33


12

Kruispunten

Als je ruim van tevoren scant op een gelijkwaardig kruispunt en je hebt goed zicht, kun

je in dezelfde versnelling blijven rijden. (Zie afbeelding 4). Heb je te maken met slecht

zicht, dan moet je afremmen en terugschakelen, meestal naar de tweede versnelling.

(Zie afbeelding 5).

Afbeelding 4 Afbeelding 5

Nader je een gevaarlijk kruispunt (zie bord hiernaast)? Dan heb je ook

te maken met een gelijkwaardig kruispunt, maar dan met slecht zicht.

Aan te raden is om dit kruispunt te naderen in de tweede versnelling.

Verdeel zoveel mogelijk jouw aandacht en kijk niet te lang naar één

punt.

34


12

Kruispunten

Nog een punt van aandacht is het links afslaan op een gelijkwaardige T-splitsing.

(Zie afbeelding 6). De bestuurders die van rechts komen, hoeven aan niemand

voorrang te verlenen. Hun snelheid is vaak hoger dan op een gelijkwaardig

kruispunt, daar moeten zij voorrang geven aan bestuurders van rechts. (Zie afbeelding

7). Bij slecht zicht op een gelijkwaardige T-splitsing maak je gebruik van de rollenstop.

(Zie les 7).

Afbeelding 6

Afbeelding 7

35


12

Kruispunten

iermoeevoorrngverenenne

bereroerieneegen

voorrngrinnereiine

eeeverneingiebeeingeb

egoeienieegvrinne

ineeeeverneingovereene

ieooreenbegroeiingo

beboingnoeeeroenoie

e7

ereenieinee

nenbereenmgoreneni

ioorevooreeie

overeeioooeene

ieeneribnnn

Afbeelding

nienevooreie

moeenen

rigeemenmeeenoborie

beeingnmoeeeee

voorrngregeoeenvereenvoorng

nbereroerieneege

bennverieoenvoore

oreeeoreeernien

oevooreriingv

enoboromeeenegeno

voorrngrinenieeeoverien

inoovoorrngrinenrine

vereenveeongeengeberin

Afbeelding

36


12

Kruispunten

Uitritconstructie

Een uitritconstructie kenmerkt zich door een

doorlopend trottoir of/en de zogenaamde

uitritblokken( zie afbeeding 10) . Loopt het

trottoir niet door, dan is er geen sprake van

een uitritconstructie.

Welke regels gelden er?

Bij een uitritconstructie staan geen borden

die de voorrang regelen. Het inrijden en het

uitrijden van een inrit is een bijzondere Afbeelding 10

manoeuvre. Degene die de bijzondere

manoeuvre uitvoert moet al het overige

verkeer voor laten gaan, dus ook de

voetgangers (zie afbeelding 11).

Wat als de uitritconstructie niet ruim is en

de één wil er in, de ander eruit (zie

afbeelding 12)?

Beide bestuurders voeren een bijzondere

manoeuvre uit, dus hebben de plicht om

elkaar te laten voorgaan. In dat geval

verdient het de voorkeur dat de uitrijdende

bestuurder voor de inrijdende gaat. Dit

vergemakkelijkt het inrijden.

De uitritblokken zijn vaak erg hoog, dit om

de snelheid eruit te halen.

Als je via een 90 gradenbocht de inrit in wilt

rijden is dat in de 2e versnelling zonder

koppeling vaak nog te snel.

Afbeelding 11

Hier kun je goed werken met de doorstartrollenstop

methode.

Afbeelding 12

Als je een uitrit verlaat dan altijd naar de

eerste versnelling (zie les 7).

37

Similar magazines