22.03.2021 Views

Slim Swift en Wave Catalogus 2021

De Slim, Swift en Wave collectie is opgebouwd uit losse City Line kastelementen om aan de wand te hangen en waarmee je eindeloos kunt variëren in maatvoering, kleur en afwerking. Er is keuze uit bijna 40 verschillende type kasten. Kleine, grote, smalle, brede en hoge kastelementen met open vakken, lades of deuren, om al je spullen veilig en netjes op te bergen. Alle Swift en Wave kasten worden duurzaam in Nederland geproduceerd met gebruik van recyclebare materialen

De Slim, Swift en Wave collectie is opgebouwd uit losse City Line kastelementen om aan de wand te hangen en waarmee je eindeloos kunt variëren in maatvoering, kleur en afwerking. Er is keuze uit bijna 40 verschillende type kasten. Kleine, grote, smalle, brede en hoge kastelementen met open vakken, lades of deuren, om al je spullen veilig en netjes op te bergen. Alle Swift en Wave kasten worden duurzaam in Nederland geproduceerd met gebruik van recyclebare materialen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!