22.03.2021 Views

Doarpskompas april 2021

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

Feanwâlden, Feanwâldsterwâl e.o.

Jaargang 50, nr.04 april 2021


Hoofdstraat 14

9269 SZ Veenwouden

tel. 0511 - 472 161

fax: 0511 - 476 511

Oudbuurt 19

9145 SE Ternaard

tel. 0519 - 571 489

Voorstraat 1

9151 HD Holwerd

tel. 0519 - 561 291

info@branderinstallaties.nl

Kookt u,

of koken wij

vandaag?

√ Dieetmaaltijden

√ Gemalen en vloeibare maaltijden

√ Bezorging aan huis

√ Geen abonnement

√ Altijd een vertrouwd gezicht

√ Uw eigen maaltijd samenstellen

WARME MAALTIJDEN - KOELVERSE MAALTIJDEN- DIEPVRIESMAALTIJDEN

info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400


Nieuw Begin

Zoals we spreekwoordelijk wel eens tegen elkaar zeggen: ‘met een schone lei beginnen.’ Zo voelt

het wanneer ik aan dit nummer van het Doarpskompas werk. Met en schone lei, opnieuw

beginnen, een frisse start. Heerlijk kan het zijn, maar ook hard werken.

Vele (winkel)bedrijven, organisaties en scholen mogen voorzichtig weer starten na de strenge

lockdown. Met creatieve en innovatieve maatregelen kan er weer gewerkt worden, een nieuw

begin gemaakt worden. Het is een hele opluchting lijkt mij.

Voor de horeca en andere bedrijven waarbij de versoepeling van de regels nog niet zo ver is dat zij

weer ‘open mogen’, is het zwaar. Zij wachten ook op een nieuw begin en staan naar alle

waarschijnlijkheid in de ‘startblokken’. Dit nieuwe begin, dat gun ik ze van harte.

Ook de natuur begint opnieuw. Net als elk voorjaar gaat alles weer bloeien en groeien. Wat is het

fijn om in het voorjaarszonnetje een wandeling te maken. Het creëert zoveel extra ruimte, zowel

fysiek als mentaal. Ik hoop dat dit de mensen die het de afgelopen tijd zwaar hebben gehad, de

mogelijkheid geeft om weer opnieuw te kunnen beginnen. Weg met alle negativiteit, weg met ‘de

muren die op je afkomen’. Ademhalen in de natuur, wandelschoenen aan of op de fiets eropuit.

Heerlijk vind ik het. Vooral om dan ook anderen mensen te ontmoeten en te groeten.

Persoonlijk sta ik zelf ook voor een nieuw begin. Wij zijn, als gezin, pas verhuist en alle overbodige

en oude spullen zijn weggegaan. We maken een nieuwe start en gaan opnieuw beginnen. Kasten

zijn netjes opgeruimd en alles is weer schoon en fris. Verhuizen is leuk, maar ook hard werken. Het

kost de nodige energie.

Wie ook energie in een nieuw begin stopt, is Henk Jan Jilderda. Hij is net gestart als zelfstandig

ondernemer, stratenmaker. Eerst zijn het nog dromen en gedachtes, dan ineens werkelijkheid. In

dit nummer van het Doarpskompas kunt u zijn verhaal lezen.

Het is fijn wanneer dorpsgenoten een bijdrage willen leveren aan deze glossy. Dit maakt het echt

‘Ons Doarpskompas’. Wie weet lezen we in het volgende nummer wel jouw verhaal. Hou de

oproepjes hiervoor in de gaten. Wie weet zit er een leuke rubriek bij waar jij een bijdrage aan kan

en wil leveren.

Voor nu wens ik u veel lees- en puzzelplezier. Geniet van alles wat (nog) kan, wat mag en van alles

wat u ziet en leest.

AWS

3


Colofon

Redactie

A. Visser, J.D. vd Laan,

M. Wouda, A. Wijma-Slomp en

H. Talsma

Vormgeving

M.Wouda

Bezorging

P. Steenhuis

Bij vragen over bezorging

P. Sipma, tel. 0511 - 474328

Bestuur

P. Sipma - Voorzitter

D. van der Velde - Penningmeester

A. van der Mark - Secretaris

Oplage

1800 stuks

Inhoud

Contact

dorpskompas@gmail.com

Kopij en advertenties uiterlijk

aanleveren op de 10de van de

maand, voorafgaand aan plaatsing.

Advertentie tarieven zijn op te

vragen bij de penningmeester.

tel. 06 - 177 44 551

IBAN

NL32 RABO 0362.2090.22

Voorwoord 03

Inhoud/ Colofon 05

50 jier Doarpskompas 06

CBS de Frissel 10

Doarpskompas verschijnt tienmaal

per jaar. Redactie en bestuur streven

naar bezorging in de eerste week

van elke maand van publicatie.

Doarpskompas wordt met de

grootst mogelijke zorgvuldigheid

samengesteld. De redactie noch het

bestuur kan echter aansprakelijk

gehouden worden voor enige directe

of indirecte schade die zou kunnen

ontstaan door het gebruik van de in

dit medium aangeboden informatie.

Aan de inhoud van Doarpskompas

kunnen op geen enkele wijze rechten

worden ontleend en/of aanspraken

worden gemaakt. De redactie

behoudt zich het recht voor om

zonder opgaaf van reden plaatsing

te weigeren van onder andere, maar

niet beperkt tot, teksten met een

politiek getinte, geloofsovertuigende,

racistische of beledigende inhoud.

Opiniestukken worden niet anoniem

geplaatst. Aangeleverde kopij

kan worden aangepast aan de

beschikbare ruimte als de redactie hier

aanleiding toe ziet. In principe dient

voor alle inhoud van Doarpskompas

te worden betaald. Neem voor de

voorwaarden contact op met het

bestuur van Doarpskompas.

Wilt u op de hoogte blijven?

facebook.com/doarpskompas

Omslagfoto: Maaike Wouda

Dorpsbelangen 11

Een nieuwe uitdaging! 13

De Schierstins 14

Arjan over zijn hobby en de voor-en nadelen van corona 16

Even kijken bij... het nieuwe stationspark 17

Natuerlik Ferskaat opvolger Tuinen Verbinden 18

Roeli’s recept 26

Column van Jitske de Hoop 29

Kidspagina 30

Prijspuzzel 31

Agenda 33

5


50 jier Doarpskompas Feanwâlden / Feanwâldsterwâl

De oplettende lezers heeft het misschien al opgemerkt op de omslag van het Doarpskompas:

Jaargang 50. Met trots kunnen we dit wel zeggen!

De komende maanden gaan we hier dan ook aandacht aan besteden. We starten dit aprilnummer bij oudredactielid

Hans Dijkstra.

Alwer 50 jier Doarpskompas foar ús beide doarpen, en dêr ha ik hast 10 jier oan mei wurke as

redaksjelid. Mei Maeike Veffer en Harke Kramer ha ik fanôf 2006 yn de redaksje sitten. De earste

moandeitejûn fan de moanne kamen wy byelkoar om te besprekken hoe en wat. Sa bygelyks: wa docht

it foarwurd, en wa giet nei in persoan of persoanen foar in petear. De tredde moandei kamen wy wer by

elkoar om alle stikken te sammeljen fan ús as fan in doarpeling dy’t in‘ ynstjoerd ‘ stik ynlevere hie. Dy

stikjes waarden sa ôfdrukt sa as se binnen kamen, of se waarden op ’e nij typt. Maeike en Harke ha der

doe in protte wurk oan hân. Der wie altyd wol wat mei it ‘stensil-apparaat’.

Fan 2010 ôf binne Maeike en Harke der mei stoppe, doe ha ik yn it nije DK mei Geertje de Walle en Siebe

Wolter Bos yn de redaksje sitten. Andries Bruynzeel makke doe ek diel út fan it redaksjeteam, hy makke

faak de foto’s by de kopij dy’t wy oanleverden. Letter kaam Jody, de freondinne fan Siebe Wolter, derby,

en waard Andries, doet hy mei Marja emigrearre nei Noorwegen, opfolge troch Jan Nijboer. Fan dy tiid ôf

waard it drukwurk net mear yn eigen behear dien mar útbesteed oan in professioneel bedriuw.

Hûs te keap, It paed werom, De namme fan myn hûs en Ik jou de koer oan........ om bar it foarwurd, wie

myn bydrage. Sa kaam in doarpsbewenner, wêr’t ik in petear mei hie, by Jelle en Klaas Bouma fan de

Prysterikker oan de doar. Hy rôp ‘folk-yn’?. Kaam Jelle by de doar en sei: ‘Stil stil, broer Klaas lêst de

hûn foar út de bibel, en hy lústert krekt’. It folgjende wol ik jimme, út in oar petear, ek net ûnthâlde:

‘Wy wienen fan dy opsloepende jonges, en fûnen fan alles út. Der wenne in frijfeint op’e Wâl, en hy hie

wolris in frommeske op besite út de grutte stêd. Wy, as jongfeinten, wisten dat en soenen it spul

ferbolje. Wy om it hûs, en kypje troch de rúten, mar neat te bekennen. Sa kamen wy yn ‘e hûs, lei ien fan

myn maten syn hân yn it bedstee en sei: ‘Het nest is nog warm, maar de vogel is gevlogen’.

Dat wiene moaie petearen wer’t ik mei nocht en wille oan werom tink.

It Doarpskompas is no in ‘Glossy’ en sjocht der ek sa út, sawol fan bûten as fan binnen. Ik soe sizze

redaksje en bestjoer gean sa troch. Ik tink dat ik út namme fan alle doarpsbewenners sizze kin dat wy alle

kearen wer útsjogge nei it nijste nûmer fan ús Doarpskompas.

Groetnis Hans Dijkstra

Heb jij suggesties of ideeën, die we

absoluut niet mogen vergeten bij dit 50

jarige jubileum? Stuur gerust een bericht

naar de redactie via:

dorpskompas@gmail.com

6


Naar een oude legende.

Een bijzonder klokje [winterverhaal]

It foarwurd fan Hans Dijkstra fan novimber 2012.

Dit ferhaal is yn dizze rare tiid wer hielendal fan tapassing.

Johanna van Friesland was een hertogin. Ze leefde lang, heel lang geleden. Zij was een rijke vrouw die veel land

bezat. Ook in Friesland, hier in de Wâlden, waren vele grote akkers haar eigendom. Op een keer was zij op reis. In

haar koets, getrokken door twee paarden, was zij in de buurt van Feanwâlden. Ze was onderweg naar

Sumarreheide. Het was midden in de winter, het had dagenlang gesneeuwd en nu was de sneeuw gedooid. Er

waren maar weinig verharde wegen. Rond ons dorp waren toen alleen maar smalle zandwegen, die door de

gedooide sneeuw modderpaden waren geworden. De paarden hadden grote moeite om de koets vooruit

getrokken te krijgen. De paarden dampten van het zweet. Ze trokken al wat ze konden tot de wielen zo diep in de

modder zakten dat de koets niet meer verder kon. De paarden deden hun best maar het lukte niet.

Daar zat Johanna in haar koets, gevangen in de kou en alles donker om haar heen. Ze was daarom ook best een

beetje bang. De koets kon niet meer voor of achteruit. Maar een van de twee knechten die met Johanna waren

meegereisd zag in de verte een paar kleine lichtjes branden. Het waren de lichtjes van de boerderijen. Daar ging

hij heen en na een uur kwam hij terug met wel tien grote kerels, de sterkste mannen en hun zonen, die daar

woonden waar de lichtjes brandden. Ze hadden ook twee paarden meegebracht. En terwijl ze die inspanden

hoorden ze in de verte de torenklok negen keren slaan. Het was negen uur toen de vier paarden aan de voorkant

trokken terwijl de mannen aan de achterkant met alle kracht de wielen van de scheefgezakte koets uit de modder

trokken. Toen kon Johanna weer verder. Ze was heel blij en dankbaar. Toen wezen de helpers hoe de koets moest

rijden om niet meer in de modder te zakken en een half uur later kwam Johanna aan bij een herberg. Die nacht

verbleven de prinses en haar knechten in de herberg. Ze was moe en bibberde nog van de kou toen ze in slaap

viel. Toen het de volgende morgen weer licht was en Johanna wakker werd zag ze pas de grote mooie kerktoren.

Ze was blij dat ze die nacht geholpen was door lieve mensen en door hen weer op de goede weg was gezet. En

om hen te bedanken schonk ze een stuk land aan de helpers en een nieuwe klok aan de toren. Ze sprak af om die

klok iedere avond te laten luiden om negen uur. Het was de tijd dat zij uit de

modder werd gehaald en weer verder kon. Dankzij vier sterke paarden en de helpende handen van lieve mensen..

En sinds die donkere koude nacht in december klinkt nu al vele jaren elke avond dat klokje...

Het vertelt ons dat we mensen, die het koud hebben, bang zijn, en niet meer verder kunnen, de helpende hand

moeten toesteken. We moeten mensen uit de ellende trekken en ze een duwtje in de rug geven, een

schouderklopje...En dan kunnen ze weer verder...

Dus als je ‘s avond het klokje van Johanna hoort, denk dan eens aan de mensen voor wie jij een lichtje kunt zijn in

het donker!

7


Voegbedrijf Braaksma

voor het vakkundig opknappen van uw

gevel of woning, straalwerk,

impregneren en renovatievoegwerk.

Bel voor een vrijblijvende prijs opgave

(0511) 47 77 88 of (06) 22 42 86 03

www.gevelrenovatiebraaksma.nl

Ook adverteren in het Doarpskompas?

Informeer naar de

mogelijkheden via:

dorpskompas@gmail.com

of

06-17744551


Dealer van Gazelle, Batavus, Sparta & Puch

• Ruim aanbod gebruikte tweewielers

• Reparaties (brom)fietsen en scooters

• Gratis halen/brengen van uw tweewieler

(Veenwouden/Veenwoudsterwal)

Vrijblijvend advies over

aankoop en reparatie

Kavelweg 14, Broeksterwoude


Doarpskompas

Nationale complimentendag

Begin maart was het nationale

complimentendag. Een mooie

dag om elkaar wat extra

complimenten te geven.

Hierbij konden we ook goed

gebruik maken van onze

methode van de

Kanjertraining. In groep 5/6

hebben de kinderen naar een

groot vel met complimenten

gekeken welke er het beste bij

iedere persoon paste. Zo

kreeg iedereen uiteindelijk

twee leuke complimenten van

een medeleerling.

De Frissel in beeld

Op onze website staat een kort

filmpje waarin een aantal

kinderen vertellen over onze

school. Het geeft een mooi beeld

van onze prachtige school.

Hieronder kunt u via de QR-code

het filmpje vinden. Daarnaast

hebben we sinds kort een

nieuwe informatiefolder. Zo

hebben we alles weer up-to-date

gemaakt. U bent van harte

welkom om eens een kijkje te

komen nemen op onze school.

Nieuwe directeur

Mijn naam is Rudolf de Vreeze.

Samen met mijn gezin woon ik in

Wierum. Ik heb een brede

interesse in sport, lees graag een

boek, geniet van de natuur en

reis graag naar het hoge

noorden. Ik ben inmiddels 26

jaar werkzaam in het onderwijs.

Sinds december 2019 ben ik

werkzaam in het basisonderwijs

bij PCBO Dantumadiel als

directeur van de Tarissing in

Rinsumageast en sinds 1

februari ook als directeur van de

Frissel in Feanwâlden.

Na een periode van online

onderwijs was het mooi om de

kinderen weer op school te

kunnen verwelkomen en

kennis te maken met de

kinderen van de Frissel.

Ik kijk er naar uit om samen

met het team en andere

betrokkenen te werken aan

goed onderwijs in een

omgeving waar kinderen,

ouders en leerkrachten zich

thuis voelen en waar

vertrouwen, waardering en

respect centraal staan, zodat

we optimaal invulling kunnen

geven aan de slogan van de

Frissel namelijk: ‘Weet wat je

waard bent’.

Ik kijk uit naar een mooie

samenwerking met alle

kinderen, ouders en het dorp

Feanwâlden!

Vriendelijke groet en hopelijk

tot ziens in de nabije

toekomst.

CBS de Frissel | De Wylgen 1 | 9269 SN Feanwâlden | 0511-474700

https://defrissel.pcbodantumadiel.nl | defrissel@pcbodantumadiel.nl


Vereniging van Dorpsbelangen

Veenwouden / Veenwoudsterwal

Samen werken aan leefbaarheid van onze dorpen

Ledenvergadering 2021

Helaas zal op korte termijn de jaarlijkse

ledenvergadering nog niet mogelijk zijn. Vervelend

natuurlijk, maar onze gedachten gaan vooral uit

naar al die mensen die geraakt zijn door de lockdown,

ziek zijn geweest of een dierbare hebben

verloren.

Plan X? Nee, nog geen plan X!

Zodra het weer kan, zullen we plannenmakers,

mensen met ideeën en initiatiefnemers en inwoners

weer uitnodigen om met elkaar kennis te maken en

uit te zoeken hoe we geld en talenten kunnen

gebruiken om elkaar te helpen en te versterken,

zodat we met beperkte budgetten toch zoveel

mogelijk mooie dingen kunnen doen.

Geen rubberverwerking in onze achtertuin

De mogelijke komst van het bedrijf Rubber

Verwerking Nederland naar industrieterrein De

Swette is een belangrijk aandachtspunt voor het

bestuur. Opslag en vermalen van rubber geeft een

grote kans op overlast door stank, lawaai, stof en

verkeersoverlast.

Om maar niet te spreken over mogelijk

kankerverwekkende stoffen en de gevolgen van een

mogelijke brand ….

Ook andere partijen uit Feanwâlden hebben hun

zorgen al uitgesproken richting burgemeester en

wethouders.

We hopen dat de vergunning uiteindelijk niet

verleend gaat worden. Mocht dat wel gebeuren

zullen we als dorp moeten bekijken of we op een

rubberverwerker zitten te wachten en wat we als

dorp alsnog kunnen doen…..

Belangrijk?

De aanvraag van Rubber Verwerking Nederland is

maar één voorbeeld waar het gemeenschappelijk

belang van inwoners bedreigt kan worden door

tegenstrijdige belangen van individuelen,

ondernemers en/of organisaties.

Met het dorp daarover in gesprek gaan, een

standpunt kiezen en uitdragen is heel belangrijk

maar ook best wel es wat werk. We kunnen daarom

nog wel een paar betrokken bestuursleden

gebruiken.

Nog geen lid van Dorpsbelangen? Uw stem telt als

lid van Dorpsbelangen. U kunt zich aanmelden via

onze website. Uw mening doet er toe, laat hem dus

horen.

Contributie 2021

Nog ongeveer 90 van onze leden maken de

contributie à € 6,50 nog zelf over op bankrekening

NL98 RABO 0343 3383 27 van Dorpsbelang

Veenwouden. Diegenen die dit vergaten brachten

we een brief en vaak ook nog een herinnering.

Dit jaar doen we dat niet en

verzoeken we betreffende

leden zelf hun contributie te

betalen.

Om het u makkelijk te maken

kan dat door middel van

bijgaande QR code!

Scan de QR code met uw telefoon en u hoeft alleen te

bevestigen!

Uiteraard mag u ook gewoon via uw bank betalen!

Voor het overgrote deel van onze leden wordt

binnenkort de automatische incasso à 5 euro

gestart.

www.dorpsbelangenveenwoudeneo.nl

DorpsbelangenFF@gmail.com

06-38 93 02 11


Burgerinitiatieven voor de Voedselbank.

Ingezonden

Voedselbank Dantumadiel heeft net als zoveel bedrijven en particulieren een roerig jaar achter de rug. De manier

van werken moest worden aangepast om corona-proof de uitdeel van voedselpakketten, kleding, speelgoed en

verzorgingsproducten te kunnen doen.

Voedselbank Dantumadiel biedt hulp aan mensen die het tijdelijk heel moeilijk hebben. Ook het tegengaan van

voedselverspilling is een doel.

De Voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers.

In de oneven weken krijgen de mensen een voedselpakket en kunnen zij bij de kleding- en speelgoedbank terecht.

In de even weken is er brood en vlees beschikbaar.

Een deel van de producten ontvangt de Voedselbank dankzij de bedrijven, supermarkten, kerken en particulieren

uit de gemeente Dantumadiel. Daarnaast komen er producten via de landelijke distributiekanalen binnen en

organiseert de Voedselbank zelf voedselacties.

Ook vanuit uw dorp Feanwâlden ontvangen wij veel steun. De PKN kerk houdt jaarlijks met bid- en dankstond een

inzamelingsactie voor levensmiddelen en verzorgingsartikelen. Ook sparen zij het hele jaar Douwe Egberts

waardepunten waarvoor wij weer pakken koffie krijgen.

Dan noemen we ook nog een geweldig burgerinitiatief.

Al enige jaren zijn er drie dames die zegels sparen voor de boodschappenpakketten bij Plus Visser. Zegels die zij

weer ontvangen van vrienden, bekenden en dorpsgenoten. Gretha Hoogland, Sjoukje Wijbenga en Anna Sibma

hebben dit jaar maar liefst voor 72 pakketten zegels ontvangen. Een groot woord van dank is op zijn plaats.

Natuurlijk willen we ook de familie Visser van supermarkt Plus bedanken voor hun

medewerking. Zonder hun actie en medewerking was dit niet

mogelijk geweest.Voedselbank Dantumadiel bedankt

iedereen die , op welke manier dan ook, bijdraagt aan

genoemde acties. We voelen ons gesteund door u in ons

werk. Met uw hulp kan het werk van de Voedselbank

blijven doorgaan!!

Namens alle vrijwilligers van de Voedselbank,

Metsje de Vries


Een nieuwe uitdaging!

Een hele uitdaging om in deze onrustige periode iets

voor jezelf te beginnen. Henk Jan Jilderda wilde deze

uitdaging wel aan gaan. Graag horen we van hem

waar de uitdaging ligt en wat het beroep stratenmaker

voor hem betekent.

Vanaf 1 januari dit jaar ben ik als zelfstandig

ondernemer gestart. Een nieuw avontuur en een hele

uitdaging. Veel te regelen en beslissingen nemen. Ik

ben 40 jaar, woonachtig in Feanwâlden en

stratenmaker in hart en nieren. Mede door mijn vader,

Klaas Jilderda, heb ik veel geleerd in de afgelopen

jaren. Mijn vader was een goede leermeester. Samen

hebben we veel klussen in Feanwâlden gehad. Zo

heeft u mij kunnen zien bij de Bosksingel, daar heb ik

samen met mijn vader het terras en de tuin aangelegd

van mijn zus en zwager. Daar heb ik veel plezier aan

beleefd.

Ik ben begonnen in de wegenbouw. Hier heb ik 20

jaar ervaring opgedaan en heb ik mezelf opgewerkt

als stratenmaker. Op dit moment word ik door

bestratingsbedrijven ingehuurd, maar in de toekomst

hoop ik ook leuke en interessante particuliere klussen

te mogen uitvoeren. U kunt dan denken aan opritten

herstraten of nieuw aanleggen, terrassen en alles wat

erbij komt kijken wanneer een tuin moet worden

aangelegd.

De ‘corona tijd’ is voor mij geen obstakel om voor

mezelf aan te slag te gaan. Het is een feit dat steeds

meer mensen hun tuin inrichten als verlengstuk van

het huis. Hier help ik graag bij. Ik bied mijn

vakmanschap dan nu ook graag onder mijn eigen

naam aan. Mijn werk vindt over het algemeen buiten

plaats, dat maakt het ook helemaal ‘coronaproof’.

TIP: Mocht u overwegen om u bestrating/ tuin te

veranderen, dan is het handig een goede tekening te

maken van alle wensen en ideeën. Ik sta ervoor open

om advies te geven over kleuren en materialen

wanneer u uw tuin een nieuw look wilt geven.

Wie weet tot ziens!

AWS

Begin dit jaar heb ik mij ingeschreven bij de kamer

van koophandel, onder de naam ‘Jilderda

Bestratingen’. Ik wilde niet te ingewikkeld doen met

mijn handelsnaam. Dit is herkenbaar en duidelijk. Ik

heb een eigen bus en materiaal aangeschaft. Ook

ben ik bezig visitekaartjes te maken en moet er

binnenkort een logo op de bus komen te staan.

De gedachte iets voor mezelf te beginnen kwam

afgelopen jaar steeds vaker bij mij op. De vrijheid in

dit vak spreekt me erg aan en het creëren van iets

nieuws is prachtig. Eerst is er een bult zand en

stenen, daarna een strak aangelegd terras, tuin of

oprit. Het is zichtbaar en dankbaar werk.

Tel: 0629249105

Email: hj_jilderda@hotmail.com

13


Naam: Arjan Hendrik Wijma

Verjaardag: 29 december

Leeftijd: 6 jaar

Groep: 2

Lievelingskleur: Blauw

Lievelingseten: Patat en Pasta

Lievelingsdier: Kangoeroe

Favoriete speelgoed: Mijn voetbal en auto’s

Arjan over zijn hobby’s

en de voor -en nadelen van corona.

Mijn mama vraagt mij wat ik het leukste vind om te doen. Daar

hoef ik niet lang over na te denken; spelen met mijn vrienden natuurlijk.

Ik vind samen spelen veel leuker dan alleen. Ik speel ook

wel samen met mijn broertje, maar die snapt nog niet zo veel en

dan maakt hij dingen stuk. Ik speel het liefst buiten. Dan kan ik

lekker rennen en springen.

Ik vind voetballen erg leuk. Vooral samen voetballen en ik heb

voetbal kleren. Deze draag ik het liefst elke dag. Ook luister ik

graag naar het Ajax lied en kijk ik naar voetbal filmpjes op de

tablet. Ook heb ik op mijn nieuwe kamer voetbal posters

hangen, maar het liefst wil ik graag een echte voetbal kamer.

Ik speel ook graag met mijn auto’s en transformers. Ik doe dan

wedstrijdjes en race graag met de auto’s.

Ik heb een vrienden boek van paw patrol. Hierin vertellen mijn

vrienden wat zij leuk vinden en hoe ze mij kennen.

Vriendenboekje zijn super leuk.

Mama vraagt mij of ik weet wat corona is. Ik vertel haar dat dit

een rond bolletje is die mensen ziek kan maken. Door corona

kunnen we geen verjaardagsfeestjes meer vieren en dat vind ik

erg jammer. Ik vind samen feestjes vieren erg leuk en gezellig. En

ziek worden is niet leuk. Ik weet niet of er ook leuke dingen zijn

aan corona. Ik vind het alleen maar stom.

AWS

16


Fan it bestjoer

Wy liezen it fertrietlike berjocht, dat Klaas

Idzerda fan De Wâl 33 ûnferwachts stoarn is. Hy

wie in warber man en hat ek jierrenlang

Doarpskompas besoarge op ’t Oare Ein, De

Foksegatten en It Smelpaad.

Wa ’t ree is om dy rûte oer te nimmen kin

kontakt opnimme mei foarsitter

Paulus Sipma, tel. 474328 of in berjochtsje

stjoere nei p.sipma1@knid.nl

Ik ben eindelijk weer thuis na

3 maanden ziekenhuis en revalidatie. Lieve

mensen wat is er veel aan ons en met mij

meegeleefd. Onvoorstelbaar zoveel kaarten,

appjes,telefoontjes,bloemen of een praatje in

onze supermarkt. Het heeft ons goed gedaan.

Ook namens Douwe en de kinderen

hartelijk dank.

Vr gr Eke Visser

Ingezonden

Vriendelijkheid,

stinkende pech,

zó vies!

2. Aan de andere kant van de lijn

een hondenbezitter, die toevallig op

het moment suprème de natuur in de

verte aanschouwt.

Gelukkig voelen de meeste hondenbezitters

zich verantwoordelijk voor

een schone omgeving. Ze nemen een

schepje en plastic zakje mee.

1. Nee, de klimopblaadjes links

hebben geen wortel geschoten.

Iemand is zo vriendelijk geweest te

waarschuwen voor de drolletjes.

Bij de tweede foto is het

onfortuinlijke slachtoffer al

vertrokken en vast al bezig geweest

met een vies karweitje. Hebt u/je

weleens een zwieperd gemaakt? Die

kans is heel groot, omdat overal op

stoepen in Feanwâlden aangelijnde

en onschuldige honden hun behoefte

doen.

3. Toch zijn er ook nog hondenbezitters

die de rommel op de stoep

niet opruimen. Onbegrijpelijk!

Iedereen weet toch wat het

betekent om dat goedje onder je

schoenen te hebben!

Laten ook die hondenbezitters

rekening houden met de kinderen en

volwassenen, die hun spoor nog zullen

volgen. P.S. ‘uitglijder’


Van Tuinen Verbinden naar Natuerlik Ferskaat

De dagen worden alweer langer, de zon laat zich

steeds meer zien en het wordt weer kleurrijker in

onze omgeving. Op vele plekken in Feanwâlden

kunnen we ons de ogen alweer uitkijken en maakt

het de boel vrolijk in deze nog altijd onzekere tijd.

Toch kan het nog altijd kleurrijker en groener in

Feanwâlden. Zo missen we bijvoorbeeld de

krokussen bij het stationsgebied, dit jaar.

Gelukkig wordt er achter de schermen al hard

gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen voor het

groen in Feanwâlden. Dit allemaal rondom het

project: ‘Natuerlik Ferskaat.’ Dit is de opvolger van

Tuinen Verbinden. De werkgroep is momenteel

druk bezig alles op poten te krijgen en kwam zo

ook bij de redactie van het Doarpskompas terecht!

De werkgroep praat ons (online) bij over alle

ontwikkelingen.

Van Tuinen verbinden naar Natuerlik Ferskaat

De werkgroep Tuinen Verbinden was een initiatief

vanuit het bramenfestijn Brommels! wat jaarlijks

plaatsvindt. Deze groep zette zich in voor meer

groen en meer leven in de tuinen. Tegelijkertijd liep

er al een project in Noordoost-Friesland, genaamd

Natuerlik Ferskaat. Dit project heeft meer als doel

om allerlei initiatieven voor biodiversiteit te steunen.

Hier had de werkgroep wel oren naar en heeft ervoor

gekozen om onder deze naam door te gaan. Dit om

concrete acties in Feanwâlden op poten te zetten en

hiermee meer groen en leven te creëren in het dorp.

De bloeiende bollen zijn een belangrijke bron voor

nectar en stuifmeel. Hier profiteren ook weer de

vogels van. Het project maakt het mogelijk om in

aansluiting op het gebied rond de Schierstins en het

nieuwe park, ook op andere plekken die geschikt zijn

bollen aan te planten in openbaar groen. Het zou

helemaal mooi zijn als ook andere organisaties mee

gaan doen. Denk hierbij aan de gemeente en

dorpsgenoten zelf.

Stinzenplanten Schierstins & Natuerlik Ferskaat

Zoals de meeste inwoners van Feanwâlden wel

weten, is de tuin rondom de Schierstins bekend om

haar stinzenplanten. Dit zijn voornamelijk uitheemse

planten die vanaf de 18 de eeuw door de adel

werden geïmporteerd uit Midden-en Zuid Europa.

Deze planten bloeien van januari tot en met mei en

dit betreft bol-, knol- en wortelstokgewassen. In

Nederland vind je deze planten niet overal, maar

slechts in de drie noordelijke provincies en langs de

Utrechtse Vecht. De planten die zoal in de tuin staan,

zie je op de foto’s bij dit artikel.

De tuincommissie van de Schierstins heeft inmiddels

een prachtige collectie aan stinzenplanten. Echter, is

er niet meer ruimte voor massale verwildering.

Binnen het ontwerp van het nieuwe stationsgebied

lijkt hier wel meer ruimte voor te zijn. Dit valt en staat

wel met bijvoorbeeld de groeimogelijkheden,

soorten planten en de plant plekken.

Inhoud project

De werkgroep wil het project inzetten om ons dorp

als naamgever van de stinzenflora eer aan te doen.

Dit door veel bollen aan te planten. Zo komt het

prachtige tapijt van krokussen terug en is het een

prachtig aanzicht in het voorjaar. Daarnaast is het

niet alleen voor mensen prachtig voor het oog, ook

insecten hebben er veel baat bij.

18


Over de stinzenplanten bij de Schierstins

De tuin bij de de Schierstins is bekend als groeiplaats

van het Haarlems Klokkenspel (weergeven op de

afbeelding onder deze alinea), het massale

voorkomen van de Vingerhelmbloem en de

Bosgeelster.

Het stinzenplantenseizoen begint met de

Winteraconiet, waarna Boerenkrokus, Bonte

krokus, Sneeuwklokje, Lenteklokje, Japans

Hoefblad, Withoefblad, Oosterse sterhyacint,

Sneeuwroem en nog meerdere soorten tot bloei

komen. Het Haarlems klokkenspel sluit het

bloeiseizoen meestal af.

Toekomst

De werkgroep hoopt na de verschillende

activiteiten resultaten te boeken. Dit op het gebied

van uitbreiding van het areaal stinzenplanten in

(semi) -openbaar groen en op andere toegankelijke

en zichtbare plekken. Daarnaast is de inzet dat de

gemeente haar voordeel doet met de kennis van

stinzenflora in de werkgroep bij de inrichting en het

beheer van het stationsgebied en ander openbaar

groen.

Ook is vooral kennisdeling erg belangrijk. De

werkgroep benoemt dat bewoners en beheerders zo

meer komen te weten over stinzenflora en ook het

belang gaan inzien van biodiversiteit. ‘’We

hopen dat mensen met andere ogen naar het groen in

hun omgeving kijken en naar alles wat er leeft,

benoemd de werkgroep.’’ ‘’En bovenal dat ze vooral van

dat alles genieten!’’

Het komende jaar zal bramenfestijn Brommels! ook

grotendeels in het teken staan van Natuerlik

Ferskaat. De werkgroep wil regelmatig van zich

laten horen en zal dan ook regelmatig de hulp van

het Doarpskompas inschakelen.

* In verband met corona is de tuin rondom de

Schierstins, beperkt open. Bekijk hiervoor de website

voor meer informatie: www.schierstins.nl

MW

De werkgroep bestaat uit de volgende

personen:

• Gerda Baan

• Sigrid Keimpema

• Betty Schotanus

• Recent uitgebreid met Peter Tjaden & Harm

Woelinga van de tuincommissie van de

Schierstins en een medewerker van de

gemeente en Landschapsbeheer Fryslân.

De werkgroep hoopt dat veel mensen

nieuwsgierig worden en vooral ook mee gaan

doen aan alle activiteiten. Daarnaast zijn

ideeën en suggesties ook altijd welkom! Wil je op

de hoogte worden gehouden van alle

ontwikkelingen? Ook dit kun je doorgeven via

onderstaande gegevens:

• E-mailadres: pilat@waldpyk.com

• Telefoon: 0511 54 24 76 (Stichting

Wrâldfrucht)

19


Een heldere kijk op financiële zaken.

- financiële administratie

- loonadministratie

- belastingaangiften

- fiscale adviezen

- organisatie adviezen

- startersbegeleiding

- interim ondersteuning

Zuiderschans 4,

Postbus 100,

9100 AC Dokkum

Tel. 0519 - 228150

Fax 0519 - 228160

www.vanwieren-vellinga.nl


Laadpalen - Zonnepanelen - Groepenkasten

Feanhout 4 - 9269 VL Feanwâlden - 0628416537


Tige dank foar jimme fertrouwen

“ Carwash de Zwette” is inmiddels al meer dan 25 jaar een begrip in Feanwâlden en omstreken,

En dus vinden Yde en Anneke it “wol moai west”en doche se efkens in stapke werom.

Ingezonden

Maar klanten hoeven zich geen zorgen te maken over de toekomst van het familie bedrijf.

Zoon Anne Jan, al vanaf zijn 15e werkzaam in het bedrijf zal met trots het stokje overnemen van zijn vader.

Anne Jan is er klaar voor, en ziet de toekomst dan ook rooskleurig tegemoet.

Ondanks het sluiten van de bekende wasstraat, zijn er sinds kort geheel vernieuwde washallen geopend, die 24

uur per dag open zijn.

It wurd allinich mar makliker”” verteld Anne Jan “de minsken ride de auto yn e waskhallen, se klikke op it een programma,

se kinne een keuze meitsje ut 6 programma’s en kinne no ek contactleas betelje, Ideaal!!

Zodoende kan Anne Jan zich meer gaan richten op het in- en verkopen van occasions en reparaties van auto’s.

“Autobedrijf de Zwette” en Carcleaning, inmiddels is er een speciale lakbescherming van Cartec wat tot 10 jaar

bescherming biedt.

En blijft natuurlijk de shop open waar de klanten hun vertrouwde producten kunnen kopen, voor het

schoonmaken en schoonhouden van hun auto, en automaterialen.

Al met al mag de klant nog steeds de goede service verwachten zoals ze die al 27 jaar van ons gewend zijn.

Yde en Anneke zullen een stapje terug doen, al kruipt het bloed waar het niet gaan kan, zullen ze zeker op de

achtergrond actief blijven.

Namens Carwash de Zwette Tige tank foar jiime fertrouwen yn ûs”!

Meer bedrijfskavels op de Zwette?

Feanwâlden wordt steeds mooier. Mogelijk ook voor bedrijven.

Het stationsgebied is al flink opgeknapt en het toekomstige park en koffie/ lunchroom de Ferbining

maken het gebied straks extra aantrekkelijk. De gemeente wil graag weten wat

de ontwikkelingsmogelijkheden zijn aan de andere kant van het spoor: De Zwette.

De provincie is bezig met het een onderzoek naar de verbetering van bedrijventerrein in Fryslân. Als

vervolg daarop willen we als gemeente graag weten of er interesse is voor extra bedrijfskavels op de

Zwette.

Zou u graag een bedrijfskavel willen op De Zwette?

Ik hoor het graag, per mail: m.zijlstra@dantumadiel.frl

Als er voldoende vraag voor is, kunnen we de mogelijkheden

verder onderzoeken.

Maja Zijlstra

Bedrijvencontactfunctionaris

Gemeente Dantumadiel


Voor al de

werkzaamheden

in en om uw huis

* Nieuwbouw * Verbouw

* Onderhoud * Renovatie

Vraag vrijblijvend een offerte aan...

Kwaliteit waar u op kunt bouwen!

Nijewei 15 - 9269 TL Veenwouden

Tel 06 - 29 14 27 84 - Email tob14korelzinga@kpnmail.nl

Waar wil

jij werken?

Wij hebben ruim 250 banen bij diverse

opdrachtgevers in de

bouw

techniek

agrarisch

transport

en logistiek

Versta jij je vak en ben jij

op zoek naar baanzekerheid

met opleidingsmogelijkheden?

Abiant. Dat komt goed. www.abiant.nl

groen

industrie

productie

gww

Elke dag een mooie

dag bij Kinderwoud!

Met diverse locaties in Burgum,

Hurdegaryp, Gytsjerk, Noardburgum,

Garyp, Oentsjerk, Eastermar,

Tytsjerk, Sumar, Jistrum, Ryptsjerk en

Earnewâld!

• kinderopvang

• peuteropvang

• buitenschoolse opvang

• gastouderopvang

T 0513 - 610 825

M info@kinderwoud.nl

kinderwoud.nl


Japanse pannenkoeken

Dit is een pannenkoek met kool, geraspte

gember en ui; populair straat voedsel in Japan.

De basis voor het beslag is geen melk, maar

bouillon.

Nodig (1 twee persoon)

• 3 eetlepels meel

• ¼ tl bakpoeder

• 1 ei

• ½ tl geraspte gember

• 1 lenteuitje in ringetjes of een kleine

fijngesneden ui

• ¼ Chinese kool,l spitskool of 150-200 gram

gesneden kool

• 1-2 dl afgekoelde bouillon

• Snufje zout

• Olie om in te bakken. Zonnebloemolie of

arachideolie werkt prima.

Maken

Bouillon van een blokje maken en laten afkoelen.

De kool in dunne reepjes snijden. Maak het

pannenkoekbeslag met meel, bakpoeder, ei en de

afgekoelde bouillon. Doe het meel in een wijde

kom met de bakpoeder. Maak een kuiltje en breek

hierin het ei. Begin met een scheutje bouillon toe

te voegen. Roer dan met een garde van binnen

naar buiten en voeg langzaam nog wat bouillon

toe tot je een mooi pannenkoekbeslag hebt, wat

een beetje dun mag zijn.

Voeg de geraspte gember, uitjes en fijngesneden

kool toe. Het lijkt veel kool, maar dat komt goed

als je de pannenkoeken gaat bakken.

In een koekenpan olie verwarmen tot het heet is.

Vervolgens een soeplepel beslag in de pan laten

lopen. Warmtebron lager zetten, zodat de

pannenkoek in ongeveer 5 minuten bruin is.

Daarna de pannenkoek omdraaien en nog eens

4-5 minuten bakken. Eventueel een deksel op de

pan doen, zodat het goed gaar wordt. Je kunt per

persoon twee middelgrote pannenkoeken

rekenen, maar meer of minder mag natuurlijk ook.

In plaats van stroop besmeer je de pannenkoek

met wasabi-mayonaise, sambal en/of mayonaise.

Extra lekker met een Oosters gekruide salade van

bijvoorbeeld blokjes komkommer, tomaat en rode

ui.

Variatie

• Vervang (een deel van de) meel door

boekweitmeel en/of kikkererwtenmeel.

• Neem in plaats van kool een andere

fijngesneden groente, bijvoorbeeld grof

geraspte wortel, rettich of fijngesneden prei.

• Maak een eigen ‘wasabi-mayonaise’ met 1 el

mayonaise, 1 el dikke yoghurt, 1 tl Japanse

sojasaus en sambal naar smaak.

Roeli van Til

Alle recepten zijn terug te vinden

op www.receptenvanroeli.nl

26


Ontdek de mogelijkheden van Wijngaarden Steigerbouw & Verhuur BV:

- (De)montage en verhuur stalen steigers;

- Verhuur aluminium rolsteigers,

schilderschermen, bouwhekken;

- Evenementen / podiumbouw;

- Krimpfolie sealen;

- Gespecialiseerd in traditionele steigers;

- Denken in mogelijkheden;

- Kwaliteit, flexibiliteit en veiligheid;

- VCA* gecertificeerd en erkend leerbedrijf.

Elingsloane 20 +31 (0)511 745001

9251 MN BURGUM info@wijngaardensteigerbouw.nl in

BinnensteBuiten: Kinderen beleven de natuur in Feanwâlden

Alles wat we binnen doen, kan ook buiten en andersom!

In Feanwâlden bieden wij meerdere opvangsoorten aan.

Kom gerust vrijblijvend kennismaken!

kidsfirst.nl | 088 - 035 04 00


Monteur nodig...?

Gas

Water

CV

Zink- en

Dakwerk

DeVriesTechnyk

De Vries Technyk

De Wâl 49

9269 RB Feanwâldsterwâl

06-57112570

devriestechnyk@gmail.com


Jitske de Hoop

Ynboere en

ynboargerje

“Túúúúúút”, “Gau... gas heit!” Us heit krige de

kâns net iens om it gaspedaal yn te drukken sa

gau hie de bestjoerder fan de auto efter ús de

hân al op ‘e toeter. Us heit en mem wiene by my

op besite yn Den Haag en it autoriden giet dêr

krekt wat oars as hjir. Springt it ferkearsljocht op

grien, dan moatst fuort fol gas jaan, want it stiet

ek sa wer op read en boppedat hat elkenien

altyd ‘haast’. Alles giet yn de Rânestêd krekt wat

rapper as dat wy op it plattelân wend binne. De

minsken rinne rapper, prate rapper en se

hawwe de mûle ek krekt wat rapper iepen. Ik

moast der sels earst ek oan wenne. Dan wachte

ik kreas op myn beurt om wat te sizzen en wie

in oar my wer te rap ôf. Of ik stie mei de auto te

wachtsjen om te parkearjen en dan kaapte

ynienen immen fan in oare kant my it

plakje krekt foar de noas wei. De supermerk, ek

sa moai. De boadskippen fleane as in gek troch

de hannen fan de kasjêre en ast betelle hast,

wurdt de skúf nei de oare kant skood en komme

de boadskippen fan de folgjende yn de rige der

al oan. Dan stiest dus njonken inoar as in hazze

elk de eigen boadskippen yn te pakken, want

ast se net gau genôch yn de tas hast, komme dy

fan de tredde en de fjirde yn ‘e rige al efter dyn

boadskippen oan rôljen. It duorre efkes foar’t ik

my dat allegearre eigen makke hie.

Ik moast oan dat wennen oan de stêd tinke,

doe’t it by de ferkiezingen yn maart wer

regelmjittich gie oer it ferskil tusken

’plattelanders’ en ‘stedelingen’. Oer de

saneamde ‘kloof’ tusken stêd en plattelân. Yn

de diskusjes dêroer kaam ik in moaie oplossing

tsjin by de Boer Burger Beweging. Sy pleitsje

foar in ‘inboeringscursus’. In kursus foar nije

plattelanners om yn de kunde te kommen mei it

libben op it plattelân. Om sa ek foar mear

begryp te soargjen tusken stedsjers en

plattelanners. In moaie gedachte fyn ik. By

ynboargeringskursussen giet it ommers ek om

it learen begripen fan de taal, de mienskip en de

gewoanten fan it lân dêr’tst komst te wenjen. As

elkenien dy’t op in nij plak komt te wenjen, oft

dat no in nij lân is, in nije stêd of in nije

regio, no in soarte fan ynboargeringskursus

folgje soe, dan soene we inoar fêst folle better

begripe kinne. Mei fêst ek minder ergernissen

en minder misferstannen.

Ik hie sels bygelyks bêst in ‘instedelingscursus’

brûke kinnen doe’t ik ferhuze nei de Rânestêd.

Net allinne om te wennen oan dat rappe, mar

ek oan tal fan oare ‘stedske’ gewoanten. Doe’t ik

jierren letter weromkaam te wenjen yn Fryslân

hie ik wol wer in ‘inboeringscursus’ brûke

kinnen. Dan hie ik my in stik minder ergere yn

bygelyks de winkel. Want wat fûn ik alles earst

wer dreech gean! Boadskippen dy’t traach scand

wurde, rêstich de beurs út de bûse en it jild

úttelle, de boadskippen ien foar ien yn de tas, en

dan pas is de folgjende klant oan de beurt. Mar

ast soks efkes fan in oare kant besjochst, dan

giet it eins hearlik kalm en is de kasjêre gewoan

tige freonlik foar de klanten. En dat ‘besjen fan

de oare kant’, dat kinst no krekt moai leare yn

sa’n ynboargeringskursus.

Dus kom mar op mei dy ‘instedelings’ en

‘inboerings’ kursussen, dan moat it dochs better

gean kinne mei dy kleau (kloof). En dan

moatte de Haagse politisy fan stedske komôf

ek in ‘inboeringscursus’ krije, sa’t de Boer Burger

Beweging wol. Dan moat it by de ferkiezingen

oer fjouwer jier wol slagje kinne dat mear

minsken fan it plattelân harren ‘heard’ fiele yn

Den Haag.

29


Voor de Kids

Maak je eigen puzzel ------>

Raadsels:

Wat is het verschil tussen een varken en een baby?

Hoe laat is het als de klok

dertien keer slaat?

Een baby poept in een luier en een varken luiert in de poep

Tijd om de klok te repareren…

Wat heeft 21 ogen maar kan toch niets zien?

Wat is het toppunt van nieuwsgierigheid?

Door een sleutelgat van een glazendeur kijken

Een dobbelsteen

30

AWS


PrijsPuzzel

Het citaat van Toon Hermans is door middel van een veel gebruikte encryptie methode onleesbaar

gemaakt, waardoor het eruit ziet als een hoop onzin. De methode die hier gebruikt is, wordt veelvuldig

in puzzels gebruikt en is de monoalfabetische substitutieversleuteling. Eenvoudiger gezegd; elke letter is

vervangen door een andere letter van het alfabet. Door patroonherkenning (is een kort woord

misschien een lidwoord?), frequentie- analyse (de ‘e’ is de meest gebruikte letter in onze taal!) en kennis

van woordenschat en grammatica is de puzzel op te lossen. Veel succes!

AV

Vanaf september 2020 hebben wij iedere maand vaste sponsoren voor onze prijspuzzel.

Dit zijn cadeaubonnen van ondernemersvereniging Feanwâlden.

Deze maand zetten we de volgende ondernemers in het zonnetje:

• Installatiebedrijf Brander

• Music verhuur licht, geluid en special fx

• My-LifeSlim Annie Visser

• Notaris Beks

• Timmer- en onderhoudsbedrijf Kor Elzinga

• Van der Wal Altyd Wat Oars

Oplossing

De oplossing van de sudoku van het maartnummer was het cijfer: 3

Stuur de oplossing van dit nummer vóór 15 april naar dorpskompas@gmail.com. De winnaar krijgt

uiterlijk 30 april persoonlijk bericht. De uitslag is bindend.

De winnaar van maart is Anneke Kuiper geworden! Van harte gefeliciteerd!

31


Drogisterij Lia Lysterstrjitte 47 9269 NR Feanwâlden 0511-472274

‘Dankzij de thuiszorg

van Elkander, kunnen mijn

vrouw en ik samen blijven’

Vertrouwde zorg in

een vertrouwde omgeving

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen. In uw eigen omgeving.

Ook als u zorg nodig hebt. Daar zet Elkander zich voor in.

Geworteld in Noordoost Fryslân, zijn wij altijd dichtbij.

Onze locaties in Dantumadiel

• Verpleegcentrum Talma Hûs in Feanwâlden

• Woonzorgcentrum Talma Hoeve in Feanwâlden

• Woonzorgcentrum Brugchelencamp in De Westereen

• Kleinschalig Wonen ’t Hofke in De Westereen

Tel. Thuiszorg 088 512 6577 | Tel. Klant Advies Centrum 088 512 7004

Thuiszorg | Woonzorgcentra | Verpleegzorg | Dagverzorging | Specialistische zorg | Huishoudelijke hulp | Maaltijdservice | Tijdelijk verblijf

www.elkander.frl


Agenda

N.B. Vanwege de maatregelen rondom het corona-crisis kan het zijn dat activiteiten en evenementen worden

aangepast of afgelast. Doarpskompas heeft alleen de afgelastingen verwerkt die zijn doorgegeven. Voor meer

informatie, vraag na bij de desbetreffende activiteit/ evenement.

April

April

Expositie ‘Traces’, textielkunst van international groep Quilt Art

/ De Schierstins / tijdens openingstijden

10 Concert Mellow Swing Jazz Trio/ De Schierstins / 19.30 u. en mogelijk extra 21.30 uur.

16 Ophaaldag oud papier actie / OBS Dr. Theun de Vriesskoalle / 18.00 uur.

17 Ophaaldag oud papier actie / protestantse gemeente Feanwâlden / Feanwâldsterwâl.

30 Mei-lezing: Joodse kinderen in Friesland, door Marja Boonstra/ De Schierstins / 15.30 u.

en mogelijk extra 17.30 uur.

• Iedere woensdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur Boekehoeke in Talmahoeve. Voor het

lenen van een (grootletter) boek.

Mei

Eerste helft

Mei

Expositie ‘Traces’, textielkunst van international groep Quilt Art

/ De Schierstins / tijdens openingstijden

08 Dag van de Friese Amateurarcheologie (ontmoeting en taxaties)/ De Schierstins /

11.00-17.00 uur.

15 Ophaaldag oud papier actie / protestantse gemeente Feanwâlden / Feanwâldsterwâl.

28 Ophaaldag oud papier actie / OBS Dr. Theun de Vriesskoalle / 18.00 uur.

Eind mei

Expositie ‘Een dier is ook maar een mens’, schilderijen Janine van Zeeland en

gedichten Eppie Dam/ De Schierstins / tijdens openingstijden

• Iedere woensdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur Boekehoeke in Talmahoeve. Voor het

lenen van een (grootletter) boek.

Juni

Juni

Expositie ‘Een dier is ook maar een mens’, schilderijen Janine van Zeeland en

gedichten Eppie Dam/ De Schierstins / tijdens openingstijden

13 Tuinconcert ‘Tijdloos’ van Marjolein Meijers, met Walter en Onno Kuipers (zang,

gitaar, viool, accordeon, enz.)/De Schierstins/15.00 u.

19 Ophaaldag oud papier actie / protestantse gemeente Feanwâlden / Feanwâldsterwâl.

• Iedere woensdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur Boekehoeke in Talmahoeve. Voor het

lenen van een (grootletter) boek.

Heb je een activiteit of evenement voor onze agenda? Stuur deze in via dorpskompas@gmail.com

33


Juliusstraat 16

9269 NV Feanwâlden

.

De Sanjes 2

Feanwâlden

Telefoonnummers

Hulpdiensten

Alarmnummer 112

Politie 0900 - 88 44

Gezondheid

Dokterspraktijk De Wilgen

algemeen 0511 - 47 22 60

spoed 0511 - 47 22 22

Dokterswacht 0900 - 112 7 112

Tandartspraktijk Berkhof 0511 - 47 42 22

Sionsberg 088 - 070 88 88

Medisch Centrum Leeuwarden 058 - 286 66 66

Ziekenhuis Nij Smellinghe 0512 - 58 88 88

Zorginstellingen

Talma Hûs 0511 - 47 97 00

Talma Hoeve 0511 - 47 35 55

Dierenwelzijn

Dierenambulance Friesland 06 - 27 13 75 86

Dierenartsenpraktijk Giekerk- 0511 - 47 20 64

Hardegarijp-Veenwouden

Scholen

CBS De Frissel 0511 - 47 47 00

OBS Theun de Vries 0511 - 47 55 54

Peuterspeelzaal Jodocus 088 - 035 04 44

Gemeente

Gemeente Dantumadiel 0519 - 29 88 88

Gemeente-app Dantumadiel 06 - 12 08 30 46

Sporthal Hoantserid 0511 - 47 56 56

Religie

PKN kerk

Ds. K. van Marrum 0511 - 70 18 70

Chr. Geref. kerk

Ds. D. Steensma 0511 - 47 37 77

Doopsgez. kerk

Da. G. Laan 0515 - 41 30 04

Telefonische hulpdiensten

Bureau Slachtofferhulp 0900 - 01 01

Stichting Welzijn het Bolwerk 0519 - 29 22 23

Bureau Jeugdzorg Friesland 058 - 233 35 04

GGZ Friesland 058 - 284 88 88

Kindertelefoon 0800 - 04 32

Meld Misdaad Anoniem 0800 - 70 00

Korrelatie (€ 0,30/min.) 0900 - 14 50

BurenHulpDienst 0519 - 29 22 23

Uitvaartvereniging, bij overlijden

Bode Gerrit de Vries 058 - 212 78 43

34


MODE VOOR HEM EN HAAR

Tel. / Whatsapp: 0511-472381

www.dijkstramode.nl/webshop

hellinga soepboer

hellinga soepboer:

Moderne dienstverlening

met ouderwets betrouwbare

service voor particulier

en ondernemer

verzekeringen

financieringen

hypotheken

mediation

Zuiderbolwerk 47 • 9101 NE Dokkum • (0519) 29 35 94 • info@hellingasoepboer.nl

www.hellingasoepboer.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!