Domus magnus 5247 Koetshuys Erica April-MEi 2021 WEB

stichtingmeo1

K

VVoorwoord

Voor u ligt de nieuwskrant van Koetshuys Erica voor de

maanden april en mei 2021.

Koetshuys Erica Nieuws

Afgelopen maanden is er veel gebeurd in Koetshuys

Erica. Het was voor niemand een gemakkelijke tijd.

Kort voordat bewoners zouden worden ingeënt tegen

COVID-19 waren er helaas de eerste vier besmettingen

in het Koetshuys. Al gauw daarna bleek een groot deel

van de bewoners corona te hebben.

Nadat bewoners uit isolatie kwamen en weer bij

elkaar konden zijn in de huis- en herenkamer, werd de

eenzaamheid gelukkig snel minder. De quarantaine

bleef gelden voor mensen die geen corona hadden.

De mogelijkheid om bezoek te ontvangen werd

voor alle bewoners nog verder ingeperkt. Bewoners

en familie misten het onbezorgde contact met

elkaar. Corona heeft op alle bewoners, hun familie

en vrienden en zeker ook op de medewerkers veel

indruk gemaakt en ook impact gehad. Ook meerdere

collega’s hebben het virus opgelopen en zijn ziek

geweest. Het werk was anders dan anders. Bewoners

waren erg ziek en mochten alleen met beschermende

kleding verzorgd worden. We hielpen elkaar waar

mogelijk en als team zijn we in deze periode dichter

bij elkaar gekomen.

Inmiddels zijn we weer coronavrij en is het

vaccineren begonnen. Iedereen kan weer (beperkt)

bezoek ontvangen. We hebben ook alweer kunnen

genieten van wat mooie zonnige dagen in de tuin

en kijken nu graag vooruit naar het voorjaar en

de komende periode, waarin hopelijk steeds meer

versoepelingen mogelijk zijn en het gewone leven

weer opgepakt kan worden.

We hebben afscheid moeten nemen van vier

bewoners, die overleden zijn. De heer Braakhuis heeft

helaas maar kort kunnen genieten van zijn verblijf in

Koetshuys Erica. Zijn fijne appartement, het samen

eten en zijn dagelijks wandelingetje door de tuin

waardeerde hij zeer. Mevrouw van Gammeren genoot

erg van vrolijkheid om haar heen. Van een lach, een

grapje of kleurige bloemen kon ze echt blij worden.

De heer Parmentier genoot vooral van muziek en als

er onderwerpen uit de cultuurgeschiedenis werden

aangesneden of gelezen. Hij was ook groot fan van

de verhalen over Olivier Bommel en vond het heel fijn

als die werden voorgelezen. Mevrouw Groenewegen

voelde zich prettig als er een fijne sfeer was met lichte

muziek en gezelligheid om haar heen. We missen hen

en wensen hun nabestaanden sterkte met hun verlies.

Mevrouw Vermunt bewoont sinds eind februari een

appartement bij ons. En half maart kwam

mw. Hustinx bij ons wonen. We wensen hen beiden

een fijn verblijf toe in Koethuys Erica.

We hopen ook binnenkort een nieuwe locatiemanager

welkom te heten. Na het afscheid van Rutger

Hanterink is de functie vacant. In de tussentijd zorgen

een team van collega’s samen voor de continuïteit

binnen het Koetshuys.

Voor nu wens ik u veel lees- en kijkplezier!

Wennie Thijs, Coördinator Welzijn

V

Koetshuys Erica

APRIL /MEI 2021

Verjaardagen

In april en mei zijn drie

bewoonsters jarig:

5 mei Mevrouw Vermunt

9 mei Mevrouw Straat

10 mei Mevrouw van Berkestijn


2 Koetshuys Erica Domus Magnus

Nieuws vanuit de directie

Na sneeuw en ijs kijken we uit naar het voorjaar

De natuur laat zich niet leiden. Wie had gedacht dat we

na al die jaren deze winter te maken zouden krijgen met

zulke strenge vorst en zo bijzonder veel sneeuwval. Het

leverde prachtige plaatjes en uitzichten op, waarvan

de bewoners vanachter de ramen zichtbaar mee

genoten. Eindelijk een reden waarom binnen blijven een

stuk minder erg was, dan de reden van de afgelopen

maanden; het coronavirus.

Vaccineren is gestart

Na lang wachten, was het moment eindelijk daar. In

januari konden de eerste zorgmedewerkers zich melden

voor een vaccinatie. Daarmee komt het einde van het

coronatijdperk wat dichterbij. We zijn alweer ruim

een jaar verder nadat de eerste coronabesmetting in

Nederland kwam en durven nu pas voorzichtig weer

vooruit te kijken. Ook Domus Magnus heeft het virus

niet kunnen ontwijken. De locaties die nauwelijks tot

geen besmettingen hebben gekend zijn slechts op één

hand te tellen. We keken dan ook reikhalzend uit naar

het vaccineren, want wie wil er nu niet dat ‘het normale

leven’ langzaamaan weer terugkeert? Zodoende is

intern de campagne ‘Samen tegen corona’ uitgerold, om

het vaccineren onder de medewerkers aan te moedigen.

Bewoners

Toen op 26 januari ook de eerste bewoners van onze

eerste locatie, Villa Molenenk, gevaccineerd werden,

voelde dat al helemaal als een mijlpaal. Alle ellende die

een corona uitbraak op locatie met zich meebrengt,

hopen we vanaf nu daarmee voorgoed van ons weg

te houden. Helaas hebben de bewoners van de andere

locaties nog flink geduld moeten opbrengen, voordat

ook zij in aanmerking kwamen voor het vaccin. Laten

we hopen dat de zon straks letterlijk en figuurlijk weer

voor ons allemaal gaat schijnen!

‘Wij laten ons

vaccineren.

Jij toch ook?’

samen tegen corona


Koetshuys Erica Domus Magnus 3

Nieuws vanuit de directie

Start samenwerking met Novicare

Tot eind vorig jaar had Domus Magnus een eigen

behandelteam met Specialisten Ouderengeneeskunde

in dienst. Dit team werkt multidisciplinair samen met

de huisarts. De huisarts is bij Domus Magnus het eerste

aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de algemene

geneeskundige zorg. Wanneer de zorgzwaarte de

huisartsgeneeskundige zorg overschrijdt, is de expertise

van een Specialist Ouderengeneeskunde (SO), als

medebehandelaar of consultant, noodzakelijk.

Al geruime tijd probeerde Domus Magnus, helaas

zonder succes, het behandelteam met Specialisten

Ouderengeneeskunde uit te breiden. Dit was van groot

belang om de landelijke spreiding te blijven garanderen.

De krapte op de arbeidsmarkt maakte het lastig om

het team compleet te krijgen. Per 1 december 2020

is Domus Magnus daarom de samenwerking met

Novicare gestart. Met ingang van deze datum faciliteren

zij op iedere locatie een Specialist Ouderengeneeskunde

en overkoepelend een medisch secretariaat.

Ter voorbereiding op deze samenwerking zijn er intern

een aantal werkprocessen aangepast. Dit heeft u

wellicht ook gemerkt aan onder andere wijzigingen

rond het gedragsspreekuur en het multidisciplinair

overleg. Of doordat de psychologen nu ook volgens de

regiostructuur zijn ingedeeld. Inmiddels is de transitie

van een eigen behandelteam naar een behandelteam

van Novicare volbracht, het implementatieplan

afgerond en afscheid genomen van de projectmanager

die dit begeleid heeft. Ook heeft er een tussentijdse

evaluatie plaatsgevonden van de werkprocessen.

We gaan er vanuit met deze samenwerking een

toekomstbestendige stap te realiseren.

PREZO audits uitgesteld

Domus Magnus streeft de hoogste kwaliteit van zorg en welzijn na. Daarvoor leggen we

verantwoording af aan instanties als de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) en het

Zorginstituut Nederland. Het kwaliteitsinstituut Perspekt beoordeelt ons sinds 2014 door

middel van een onafhankelijke externe audit met een Gouden Prezo. Zorginstellingen

kunnen een zilveren of gouden keurmerk behalen afhankelijk van de resultaten van de

toetsing door een onafhankelijk auditteam. Na het verkrijgen van een keurmerk worden zij

tussentijds getoetst om te bepalen of zij nog steeds terecht het keurmerk mogen dragen.

Om de drie jaar wordt deze audit in zijn geheel herhaald.

In oktober 2020 zijn zodoende de locaties Koetshuys Erica, De Boschstede, De Sterreschans, Klein Engelenburg en Villa

Molenenk bezocht voor de PREZO-audit. De auditoren gaven naar aanleiding van deze bezoeken een positief advies. Dit

betekent dat deze vijf locaties het gouden keurmerk behouden. Door de coronamaatregelen is het eind vorig jaar niet

gelukt om alle locaties tegelijk te toetsen, wat eerder de bedoeling was. De toetsing verloopt daarom in delen, dus dat

betekent dat de andere 12 locaties nog een audit in februari en maart 2021 konden verwachten.

Door de coronamaatregelen die begin dit jaar van kracht waren, is in overleg met het auditbureau besloten om deze

geplande audits tot nader order niet door te laten gaan. Uiteraard plannen we zodra de situatie dit toelaat alsnog de

audits in en hopen we rond of na de zomer van 2021 de audits af te ronden.


4 Koetshuys Erica Domus Magnus

Nieuws vanuit de directie

Telefooncentrale centrumlocatie

In januari 2021 is het hoofdkantoor verhuisd

van Haarlem naar de centrumlocatie te

Hilversum. Met deze verhuizing is een wijziging

aangebracht in de telefooncentrale van

Domus Magnus. Wanneer men het algemene

telefoonnummer belt, hoeft men niet te

wachten om een medewerker aan de telefoon

te krijgen. De beller krijgt een keuzemenu

te horen, waardoor men nog sneller bij de

juiste medewerker of afdeling terechtkomt.

Om naar een locatie te kunnen telefoneren,

moet u via dit nummer echter wel nog altijd

doorverbonden worden door een medewerker.

Zodoende communiceren we al een flink aantal

jaren alleen naar bewoners, hun directe familieleden of contactpersonen en vaste leveranciers wel de telefoonnummers

waarmee men rechtstreeks bij de locatie uitkomt. Zo worden de locaties niet gestoord door de overige

telefoongesprekken en kunnen zij zich concentreren op de zorg en het welzijn van de bewoners. Mocht u als betrokkene

van één van onze bewoners dus de locatie willen bereiken, dan adviseren wij het directe telefoonnummer van de

locatie op te slaan in uw telefoon. Omdat u anders in het keuzemenu van de centrumlocatie belandt.

Medewerkerstevredenheid Onderzoek

Eind vorig jaar hebben alle medewerkers

van Domus Magnus een oproep

ontvangen om deel te nemen aan een

medewerkerstevredenheid onderzoek (MTO).

Door middel van dit jaarlijkse onderzoek,

uitgevoerd door branchevereniging Actiz,

achterhalen we de mening van onze

collega’s. Deze is voor ons heel belangrijk,

omdat we streven naar het behoud van

vakkundige medewerkers. Begin dit jaar

hebben we de rapportages ontvangen, welke

afgelopen tijd geanalyseerd zijn en gedeeld

met de individuele locaties. Ten opzichte

van de vorige meting in 2019 vertonen de

uitkomsten slechts minimale afwijkingen.

Bijzonder en mooi om te zien dat dit heftige coronajaar, dat uiterst zwaar is geweest voor de medewerkers, niet direct

van invloed is op de tevredenheid. Daar zijn we trots op!


Koetshuys Erica Domus Magnus 5

Nieuws vanuit de centrale cliëntenraad

Vanaf 1 juli

2020 geldt de

vernieuwde Wet

Medezeggenschap

Cliënten Zorginstellingen

(Wmcz2018).

In deze wet is de medezeggenschap voor de mensen die

deze zorg ontvangen hernieuwd vormgegeven. Deze

medezeggenschap wordt doorgaans georganiseerd

via een zogenaamde cliëntenraad, omdat de mensen

die zorg ontvangen het vaak moeilijk vinden om aan

te geven wat zij willen -of wanneer ze dat wel kunnenhiervoor

geen of onvoldoende gehoor vinden.

De cliëntenraad is er om deze mensen een stem te

geven en op te komen voor hun belangen.

Binnen het zorgconcern Domus Magnus heeft

bijna iedere locatie een lokale cliëntenraad, die de

belangen van de bewoners van die specifieke locatie

behartigt. Daarnaast is er een centrale cliëntenraad

geformeerd, die zich bezig houdt met concern brede

of locatie overstijgende vraagstukken. Hierbij gaat

het hoofdzakelijk over beleidsmatige zaken, die

alle -of minimaal de meerderheid- van de locaties

aangaan. Hierbij heeft de cliëntenraad advies en

instemmingsrecht, wat inhoudt dat bepaalde zaken,

wijzigingen of activiteiten alleen kunnen worden

doorgevoerd, na advies of goedkeuring van de

cliëntenraad.

De cliëntenraad richt zich met haar recht op inspraak

echt op het welzijn van de bewoners.

Hierbij heeft zij verschillende rollen en functies. Zo is

de cliëntenraad de antenne van klachten en wensen

van u en uw medebewoners en kan zij die bespreken

met het management, om gezamenlijk te werken aan

oplossingen. Maar de cliëntenraad is ook een adviseur

voor het management. Afhankelijk van het onderwerp

en de impact op Domus Magnus wordt hier op lokaal of

centraal niveau samengewerkt.

Zo werken we als cliëntenraden samen met het

management van Domus Magnus, om ervoor te zorgen

dat u als bewoner de zorg krijgt die is afgesproken en

aansluit bij wat de bewoners willen!

Het coronavirus en de risico’s voor de bewoners,

verpleegprocessen, het verhogen van de kwaliteit van

zorg in de breedste zin, dit zijn allemaal onderwerpen

die de cliëntenraad bespreekt met het management

van Domus Magnus.

De afgelopen maanden hebben wij dit ook allemaal via

video of beeldbellen met elkaar kunnen bespreken.

Zo past niet alleen de wet zich aan, maar ook de manier

en de techniek waarmee wij met elkaar samenwerken!

Wilt u meer weten wat de cliëntenraad voor u als

bewoner kan betekenen, vraagt u dan gerust uw

locatiemanager voor de contactgegevens. Wilt u meer

weten over de rol van de centrale cliëntenraad, dan kunt

een mail sturen naar info@domusmagnus.com.

Martijn Brand

Voorzitter CCR Domus Magnus


6 Koetshuys Erica Domus Magnus

Agenda

In verband met corona zijn er nog steeds veel beperkingen in het programma. We hopen binnenkort weer

te kunnen starten met eens in de twee weken een concert op zondagmiddag (in de even weken) en met de

zangmiddagen met Walter van Egeraat. Dit is afhankelijk van de landelijke versoepelingen en het daarin

afgeleide beleid van Domus Magnus. We konden nog geen planning maken, maar zullen u op de hoogte

houden als het een en ander weer van start kan gaan.

Week agenda

Actualiteiten (krant)

Maandag Bewegen op muziek

Geheugenspel

Actualiteiten (krant)

Dinsdag Bewegen op muziek

Voorlezen

Actualiteiten (krant)

Woensdag Bewegen op muziek

Geheugenspel

Actualiteiten (krant)

Donderdag Muziek met een verhaal

Voorlezen

Actualiteiten (krant)

Vrijdag Bewegen op muziek

Natuurbeleving

Actualiteiten (krant)

Zaterdag Geheugenspel

Bloemschikken

Kruiswoordpuzzle

Zondag

Concert of muziekfilm

10.45 uur

11.00 uur

15.00 uur

10.45 uur

11.00 uur

15.00 uur

10.45 uur

11.00 uur

15.00 uur

10.45 uur

11.00 uur

15.00 uur

10.45 uur

11.00 uur

15.15 uur

10.45 uur

11.00 uur

15.00 uur

11.00 uur

15.00 uur

Even voorstellen

Even voorstellen: Bart Sikkens

Beste bewoners en familie,

Mijn naam is Bart Sikkens en vanaf 1 maart ben ik gevraagd om voorlopig als

locatiemanager het Koetshuys waar te nemen. Momenteel zijn we een nieuwe

manager aan het werven en we hopen hem of haar snel aan u voor te stellen.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan kunt u deze stellen aan de voor u

vertrouwde contactpersoon. Ik hoop dat we snel weer samen in de tuin mogen

genieten van de zomer die voor de deur staat.

Met vriendelijke groet, Bart Sikkens


A

Activiteiten uitgelicht

Koetshuys Erica Domus Magnus 7

3 en 4 april: Paasweekend

Zaterdagochtend 3 april gaan we leuke en vrolijke paasstukjes maken.

Eerste Paasdag beginnen we met een mooi Paasverhaal bij de koffie.

Daarna wordt een feestelijk aangeklede Paaslunch geserveerd en ‘s

avonds een heerlijk Paasdiner.

27 april Koningsdag

We maken er een gezellige en ouderwetse Koningsdag

van met oudhollandse spelletjes. In de middag komt het

Duo ‘A men’s Passion’ in de tuin een mooi concert geven

met het programma “Yesterday when I was young”. Dit

vindt plaats tussen 15.30 en 16.30 uur. Als het geen lekker

weer is, hopen we dat de versoepelingen zover zijn dat ze

ook binnen kunnen optreden!

Duo a men’s passion bestaat uit Carlo Arends (zang)

en Frank Hoebe (piano) (met 2 foto’s)Ze brengen een

gevarieerd programma waarin klassiek en musical

repertoire afwisselen met evergreens en popmuziek.

Ze zijn al eerder te gast geweest in Koetshuys Erica en

iedereen was enthousiast over de keuze van het repertoire

en de mooie uitvoering ervan! Een programma dat echt de

moeite waard is.

9 mei Moederdag

Van 11.00 tot 12.00 uur is er een workshop Poëzie over

Moeders. Aan de hand van gedichten en liedjes komen

vast de nodige herinneringen boven aan moeders om

een leuk gesprek te hebben met elkaar. Over onze eigen

moeders en - voor een aantal bewoners - ook hun

eigen moederrol. In de middag is er om 15.30 uur een

verrassingsconcert gepland.

We hopen dat het door kan gaan!


8 TKoetshuys Erica Domus Magnus

Terugblik

Creatieve arbeid tijdens de quarantaine

in eigen appartement

Tijdens de themaweek over Mode kregen alle bewoners een tas met

hun foto erop. Ze konden de tas vervolgens naar eigen inzicht verder

decoreren. Al die kleurige tasjes bij elkaar was een vrolijk gezicht!

Domus Magnus Centrumlocatie

Marathon 11A

1213 PG Hilversum

T: +31 (0)85-0645910

E: info@domusmagnus.com

W: www.domusmagnus.com

More magazines by this user
Similar magazines