29.03.2021 Views

Theuma - deursets matrix volgens brandwerendheid

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Theuma</strong> – Overzicht <strong>deursets</strong> <strong>volgens</strong> inbraakwerendheid<br />

Getoonde akoestische waarden gelden voor de deurset, inclusief valdorpel.<br />

WoodPlus en WoodFlex zijn houten kozijnen, DuoFlex, TrioFlex en Steel Secure zijn stalen kozijnen.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!