03.04.2021 Views

Property Today NL 2021 Editie 5

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

EDITIE 5 - <strong>2021</strong> - JAN-FEB<br />

MAGAZINE VAN DE MEDE-EIGENDOM<br />

SYNDICUS :<br />

EEN ESSENTIEEL BEROEP !<br />

Beroep van syndicus onderbetaald<br />

... én dus onaantrekkelijk<br />

Overzicht wettelijke termijnen<br />

met synoptische tabel der administratieve termijnen<br />

Verdeling van de lasten van de mede-eigendom<br />

Kan de algemene vergadering afwijken van de wettelijke regels?<br />

OPSPLITSING VAN EEN KAVEL<br />

- DEEL 1<br />

Het komt meer en meer voor dat mede-eigenaars overgaan<br />

tot het (laten) opsplitsen van hun appartement in meerdere<br />

kavels. Om dit op een correcte en legale manier tot stand<br />

te brengen, is de bijstand en begeleiding van een expert<br />

geen overbodige luxe. In deel I van deze bijdrage worden<br />

de wettelijke bepalingen behandeld.<br />

DE SYNDICUS ALS ENIGE AANSPRAKELIJK<br />

VOOR DE VEILIGHEID VAN DE LIFT(EN)<br />

In de meeste appartementsgebouwen bevinden zich liften;<br />

De syndicus, als beheerder van de gemeenschappelijke delen,<br />

dient ten alle tijden ervoor te zorgen dat de ter beschikking<br />

gestelde lift onder de voorzienbare gebruiksvoorwaarden<br />

geen gevaar oplevert voor de veiligheid van de gebruikers.<br />

Er is bijstand door 2 belangrijke spelers.


UVS - Unie van Syndici<br />

zet haar partners in de verf<br />

PT<br />

NATIONAAL CONGRES van SYNDICI<br />

18 november <strong>2021</strong> - Brussels Expo - Paleis 10<br />

4de SALON van de MEDE-EIGENDOM<br />

18 november <strong>2021</strong> - Brussels Expo - Paleis 10<br />

Lid worden van de UVS (Unie van Syndici)?<br />

contacteer info@uvsyndici.be of ga naar de website unievansyndici.be


INHOUD<br />

EDITIE 5<br />

<strong>2021</strong> - JAN-FEB<br />

Abonnementen kunnen bij ieder<br />

nummer ingaan en worden elk jaar<br />

automatisch vernieuwd. Abonnee<br />

worden kan via www.propertytoday.<br />

be.<br />

Adreswijzigingen graag schriftelijk<br />

doorgeven met vermelding van<br />

het oude en het nieuwe adres<br />

en het nieuwe telefoonnummer.<br />

Opzeggingen kunnen gelijk wanneer<br />

gebeuren.<br />

04<br />

09<br />

14<br />

16<br />

19<br />

23<br />

25<br />

29<br />

BEROEP VAN DE SYNDICUS<br />

ONDERBETAALD...<br />

VERDELING VAN DE LASTEN<br />

VAN DE MEDE-EIGENDOM<br />

DE OVERDRACHT VAN EEN SYNDICUS-<br />

KANTOOR - DEEL (3)<br />

DE SYNDICUS IS ALS ENIGE<br />

AANSPRAKELIJK VOOR DE VEILIGHEID<br />

VAN DE LIFT<br />

WETTELIJKE TERMIJNEN VOOR DE<br />

SYNDICUS: UVS HELPT U DOOR HET<br />

BOS!<br />

SYNDIC4YOU: HET PLATFORM DAT HET<br />

DAGELIJKSE LEVEN VAN DE SYNDICUS<br />

VEREENVOUDIGT<br />

VAN ÉÉN LOFT NAAR TWEE<br />

APPARTEMENTEN<br />

NIEUWE VERPLICHTINGEN OMTRENT<br />

ENERGIEMETING VAN VERWARMING EN<br />

WARM WATER<br />

Het abonnement op het magazine is<br />

gratis. Je krijgt het blad drie keer per<br />

jaar toegestuurd.<br />

Uitgever<br />

NOG NIET GEABONNEERD?<br />

PROFIT & FUN BVBA<br />

Steenwinkelstraat 425<br />

2627 Schelle<br />

Advertentieregie<br />

info@propertytoday.be<br />

Redactie<br />

redac@propertytoday.be<br />

Magazinelay-out<br />

D&K Vision BVBA<br />

T 03 877 29 20<br />

propertytoday@dkvision.eu<br />

SCHRIJF U DAN IN VIA<br />

WWW.PROPERTYTODAY.BE<br />

EN KRIJG HET MAGAZINE<br />

GRATIS IN UW BRIEVENBUS!<br />

Copyright / Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud, in welke vorm dan ook, is slechts toegestaan na schriftelijk akkoord van de uitgever.<br />

De informatie in dit magazine is met de grootste zorg geschreven en nagekeken. De uitgever kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden eventuele foute of onvolledige informatie.


04<br />

Beroep van syndicus onderbetaald ...<br />

én dus onaantrekkelijk<br />

Elke syndicus weet het ondertussen. Er bestaan geen vaste,<br />

verplichte of aanbevolen tarieven voor het beheer van<br />

appartementsgebouwen. Tegenwoordig zijn de syndici volledig<br />

vrij om hun tarieven te bepalen. Verplichte of opgelegde tarieven<br />

zijn zelfs verboden. Dit is niet alleen zo voor de syndici, maar ook<br />

voor vastgoedmakelaars, advocaten, architecten, enz.<br />

Het opleggen van tarieven is strijdig met het<br />

Europese mededingingsrecht<br />

Op 09 februari 2004 publiceerde de Europese Commissie<br />

een rapport over de mededinging op het gebied van de<br />

professionele dienstverlening. Dit rapport stelde dat ook het<br />

opstellen van aanbevolen ereloontarieven een inbreuk op het<br />

mededingingsrecht uitmaakt. Op 24 juni 2004 kreeg de Orde<br />

van Architecten van de Europese Commissie zo een boete van<br />

100.000 euro opgelegd omdat haar aanbevolen barema's een<br />

inbreuk uitmaakten op artikel 81, lid 1, van het EG Verdrag.<br />

Sommige syndici gebruiken nog altijd aanbevolen<br />

tarieven<br />

Het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars (BIV) dat<br />

jarenlang ‘aanbevolen tarieven’ aan syndici heeft opgelegd,<br />

heeft al lang afstand genomen van barema’s. Toch gebruiken<br />

sommige professionele syndici nog altijd deze ‘aanbevolen<br />

tarieven’ en dat terwijl deze tarieven amper gestegen zijn<br />

sinds 1996! Het gaat om een bedrag van circa 15 euro per<br />

appartement (!) voor een middelgroot gebouw.<br />

Tarieven die amper gestegen zijn sinds 1996<br />

Het valt te betreuren dat 25 jaar later (!) de meeste syndici<br />

nog altijd aan tarieven werken die amper afwijken van deze<br />

tarieven.! In vergelijking met de stijging van de erelonen in<br />

andere beroepen en andere dienstverlenende sectoren durven<br />

wij stellen dat de syndicus het ondergeschoven kind van de<br />

vastgoedsector is geworden.<br />

14,87<br />

14,13<br />

13,51<br />

10,54<br />

9,54<br />

15,42<br />

14,65<br />

14,01<br />

10,93<br />

9,89<br />

2,98<br />

2,49<br />

2,23<br />

1,98<br />

1,74<br />

3,07<br />

2,58<br />

2,31<br />

2,06<br />

1,81<br />

0,30<br />

0,29<br />

0,27<br />

0,21<br />

0,19<br />

0,31<br />

0,30<br />

0,29<br />

0,22<br />

0,20


05<br />

49,58<br />

12,40<br />

74,37<br />

61,97<br />

61,97<br />

74,37<br />

25,29<br />

123,95<br />

86,76<br />

89,99<br />

In <strong>2021</strong> zijn er in bepaalde regio’s professionele syndici die<br />

gemiddeld 12 à 15 euro per appartement per maand vragen. In<br />

de grote steden varieert het tussen 17 tot 20 euro per maand.<br />

Een minderheid van syndici heeft in 2018, met de steun van<br />

onze federatie, een verhoging doorgevoerd naar 22 euro per<br />

appartement per maand.<br />

Indrukwekkende prijsstijging<br />

Belgische woningmarkt op lange termijn<br />

De Nationale Bank zet in haar rapport over de stabiliteit van<br />

het financiële stelsel de ontwikkelingen op de Belgische<br />

woningmarkt op een rij. De prijsstijging op lange termijn is<br />

ronduit indrukwekkend. Zo zijn de residentiële vastgoedprijzen<br />

sinds het begin van de jaren 2000 meer dan verdubbeld! Goed<br />

nieuws voor beroepen zoals vastgoedmakelaars en architecten<br />

die doorgaans procentueel werken op de verkoopprijs van een<br />

woning/appartement of op de bouwkosten van een project.<br />

Wijze van berekening van het ereloon nog<br />

altijd ongewijzigd<br />

Niet alleen wijzigt het ereloon per appartement, de wijze van<br />

berekening is nog altijd gebaseerd op het aantal appartementen<br />

(zie mijn artikel daarover in de <strong>Property</strong> <strong>Today</strong> - 4de editie).<br />

Niemand durft te innoveren en een nieuwe berekeningswijze<br />

te gebruiken, al heeft de huidige bewezen dat ze archaïsch is<br />

en zeker niet representatief voor de gemeenschappelijke delen.<br />

Denkt u maar aan het aantal ingangen, de staat van het dak of<br />

van de lift, het aantal procedures, vetusteit of andere aspecten<br />

die uiteindelijk het voorgestelde basisereloon niet zullen<br />

beïnvloeden.<br />

Creativiteit om ons beroep aantrekkelijker<br />

te maken<br />

Een beetje creativiteit zou ons beroep ten goede komen én<br />

aantrekkelijker maken. Waarom bijvoorbeeld geen procentueel<br />

ereloon voorstellen zoals bij vastgoedmakelaars en architecten?<br />

Een ereloon dat (voor grotere gebouwen) gebaseerd is op bv. het<br />

jaarlijks budget? Of op de verzekerde waarde van het gebouw?<br />

Uitstroom groter dan instroom<br />

Dat het beroep niet meer aantrekkelijk is bij de jongere generatie<br />

is geen groot nieuws meer… Bijna negen op de tien stagiairs<br />

willen enkel aan de slag als bemiddelaar bij de verkoop of<br />

verhuur van onroerende goederen. Op meer dan 2.000 stagiairs<br />

willen minder dan 100 alleen syndicus worden. ‘Bij de syndici is<br />

de uitstroom groter dan de instroom’, luidt het bij het BIV.<br />

Knelpuntberoep<br />

Steeds minder afgestudeerden voelen zich geroepen tot<br />

het beroep van syndicus. En dat terwijl er in hoog tempo<br />

appartementsblokken worden opgetrokken. De redenen?<br />

• De complexere wetgeving;<br />

• Bewoners van appartementen worden steeds mondiger<br />

(en dit is een understatement);


06<br />

• Het vele avond- en weekendwerk;<br />

• De vele uren die een syndicus moet spenderen aan de<br />

administratieve opvolging en e-mails;<br />

• En last but not least natuurlijk de lage erelonen ...<br />

Sinds een aantal jaren is syndicus een knelpuntberoep. Deze<br />

tendens zet zich onaangeroerd voort…<br />

De meeste mede-eigenaars denken (verkeerdelijk) dat de taken<br />

van de syndicus toch wettelijk bepaald zijn… Dus zal elke<br />

syndicus wel dezelfde taken uitvoeren, wat zijn ereloon ook<br />

is. Wij adviseren mede-eigenaars om voorzichtig te zijn met<br />

dergelijke standpunten! Het is heel belangrijk, zelfs absoluut<br />

noodzakelijk om de offertes goed te bekijken en te vergelijken.<br />

2. Syndici blijven aan een laag tarief werken om de<br />

klant te behouden<br />

Ten tweede zijn er de concullega’s: andere syndici die ook<br />

een offerte hebben aangeboden en graag het gebouw aan<br />

hun portefeuille zouden toevoegen… Gezonde concurrentie<br />

mag geen probleem zijn. De wet op mede-eigendom bepaalt<br />

trouwens dat er steeds verschillende offertes beschikbaar<br />

moeten zijn.<br />

Als de nood of de wil groot is, zijn deze syndici meestal bereid<br />

om, na onderhandelingen met de raad van mede-eigendom<br />

of met de mede-eigenaars, een paar euro’s te laten vallen. Zij<br />

denken dat zij op lange termijn het verlies toch zullen inhalen.<br />

3. Meer werken en minder verdienen:<br />

is deze equatie onze ondergang?<br />

Niks is minder waar, vaak is er van lange termijn geen sprake..<br />

en eisen de mede-eigenaars of de raad van mede-eigendom<br />

dat er een jaarcontract wordt ondertekend…<br />

Het volgende jaar veranderen de mede-eigenaars van<br />

gedacht, en zoeken zij omwille van allerlei redenen een andere<br />

syndicus. En die syndicus is dan misschien opnieuw een stuk<br />

goedkoper… Dus om zeker te zijn dat de mede-eigenaars voor<br />

hun kantoor zullen kiezen, blijven heel wat syndici aan een laag<br />

tarief werken… Wat het beroep totaal niet ten goede komt, en<br />

de facto de job minder aantrekkelijk maakt voor de jongere<br />

generatie.<br />

Iedereen kan syndicus worden!<br />

Art. 577-4-§ 3 BW bepaalt: "Ieder beding dat het recht beperkt<br />

van de mede-eigenaar om het beheer van zijn kavel toe te<br />

vertrouwen aan een persoon van zijn keuze, wordt voor niet<br />

geschreven gehouden. De vereniging van mede-eigenaars is<br />

dus volledig vrij in haar keuze…."<br />

Verder stelt art. 5-§1 van de wet van 11 februari 2013: "Niemand<br />

mag het beroep van vastgoedmakelaar-syndicus (…) indien hij<br />

niet ingeschreven is op het tableau van de beoefenaars in de<br />

kolom van het beroep dat hij uitoefent."<br />

Waarom verhogen syndici hun tarieven niet?<br />

Wat houdt de syndici tegen om hun tarieven te verhogen? Het<br />

antwoord is drievoudig.<br />

1. De mede-eigenaars kiezen de goedkoopste syndicus<br />

Ten eerste beslissen de mede-eigenaars wie er syndicus van<br />

het gebouw wordt. En de UVS (Unie van Syndici) klaagt het al<br />

lang aan: de mede-eigenaars kiezen altijd voor de goedkoopste<br />

syndicus. Ze houden geen rekening met de kwaliteiten van de<br />

te leveren diensten, de referenties, de complexe taken die de<br />

syndicus zal uitvoeren, zijn ervaring en genoten opleiding,<br />

maar baseren zich in hun beslissing enkel en alleen op het<br />

maandelijkse basisereloon dat de syndicus in zijn offerte<br />

vermeldt.<br />

Heel vaak is deze syndicus een syndicus die erkend is door<br />

het BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars). Maar het<br />

uitoefeningrecht is niet exclusief aan deze beroepsgroep<br />

voorbehouden.<br />

Art. 5-§3 van de wet van 11 februari 2013 voorziet vrijstellingen:<br />

De Koning kan de beoefenaars van vrije beroepen vrijstellen<br />

van de verbodsbepalingen bedoeld in §1… In dat geval<br />

nemen de Ordes en Instituten die belast zijn met de controle op<br />

de activiteiten van deze personen een specifiek onderdeel voor<br />

de activiteiten van vastgoedmakelaar in hun plichtenleer op.


07<br />

Concreet kan de VME naast de professionele syndicus ook<br />

beroep doen op een landmeter-expert, een advocaat, een<br />

erkend boekhouder(-fiscalist), een architect, … of een<br />

occasionele syndicus. Deze occasionele syndicus is één van<br />

de mede-eigenaars (geen bewoner-huurder) die optreedt als<br />

syndicus, met of zonder enige kennis van mede-eigendom…<br />

Omdat hij zijn patrimonium beheert, moet hij als enige<br />

voorwaarde mede-eigenaar zijn. Dat bepaalt art. 5-§3 van<br />

de wet van 11 februari 2013: De personen die slechts hun<br />

familiepatrimonium beheren of het patrimonium waarvan<br />

zij mede-eigenaar zijn, zijn niet onderworpen aan de<br />

verbodsbepalingen bedoeld in §1.<br />

Geen enkele kennis van de wet op de mede-eigendom<br />

Niemand twijfelt aan de noodzaak van een diepgaande<br />

en specifieke opleiding voor een boekhouder-fiscalist, een<br />

landmeter of een advocaat. Toch komen wij heel wat medeeigenaars/syndici<br />

tegen, die bij aanvang totaal geen kaas<br />

hebben gegeten van mede-eigendom.<br />

Zij wagen zich aan een beheer waarvan de wettelijke<br />

complexiteit niet te onderschatten is en waarvoor zij, zonder<br />

zich hiervan ten volle bewust te zijn, hoofdelijk en als enige de<br />

volle verantwoordelijkheid dragen (art 577-8-§5 BW).<br />

Verder leidt het ook vaak tot belangenconflicten en ruzie in<br />

het gebouw. Bij voorbeeld komt het vaak voor dat kosten per<br />

appartement verdeeld worden i.p.v. per aandelen.<br />

Niet alle syndici zijn onderworpen<br />

aan de deontologie van het BIV<br />

Het valt te betreuren dat, buiten de professionele syndicus<br />

en de landmeter-expert, noch de architect, de advocaat, de<br />

boekhouder-fiscalist of de occasionele syndicus onderworpen<br />

zijn aan de deontologie van het BIV!<br />

Een mede-eigenaar kan dus in geen enkel geval een klacht<br />

indienen bij het BIV tegen een van deze beoefenaars of tegen<br />

de occasionele syndicus voor de taken die zij als syndicus<br />

uitvoeren. Men moet de respectievelijke ordes contacteren wat<br />

niet logisch is.<br />

Bovendien, zullen deze respectievelijke ordes niet noodzakelijk<br />

dezelfde aandacht schenken aan deontologische inbreuken van<br />

hun leden in het kader van de uitoefening van een “aanverwant”<br />

beroep.<br />

Aangezien de vastgoedbeheerders nog altijd ressorteren onder<br />

het gezag van het BIV, zou deze laatste als enige bevoegd<br />

moeten zijn om deontologische overtredingen van alle syndici<br />

te sanctioneren.<br />

Extreem lage tarieven<br />

Deze gelijkgestelde beroepen kunnen dus wettelijk als syndicus<br />

optreden voor een VME. Deze categorieën van syndici hanteren<br />

vaak extreem lage tarieven die soms alle concurrentie buiten<br />

spel zetten. Het laagste of onbestaande ereloon vinden we bij<br />

de mede-eigenaar syndicus die pro Deo werkt.<br />

Extra prestaties<br />

Natuurlijk kan de syndicus buitengewone prestaties aanrekenen<br />

op basis van een uurtarief of een andere tarifering. Maar dat<br />

blijft nog altijd zeer beperkt. Zelfs met deze extra erelonen<br />

kunnen de syndici niet zeker zijn van de rendabiliteit van hun<br />

kantoor. Het zijn geen recurrente inkomsten op dewelke een<br />

syndicus zou kunnen rekenen om bijvoorbeeld personeel aan<br />

te werven.<br />

Tijdsregistratie zoals bij advocaten is nog lang niet ingeburgerd<br />

bij de syndici omdat ze bang zijn om een gebouw te<br />

verliezen… Dat maakt dat de syndici de meeste bijkomende<br />

taken uiteindelijk gratis uitvoeren. Van een ongezonde situatie<br />

gesproken.<br />

Conclusie<br />

De Unie van Syndici (UVS) ijvert daarom voor een striktere<br />

reglementering van het beroep. We willen het beroep van<br />

syndicus voorbehouden aan de professionele syndici, zonder<br />

occasionele syndici en zonder vrijgestelde beroepen, met<br />

alle respect voor deze personen en beroepen, onder dewelke<br />

ongetwijfeld bekwame beheerders te noteren valt.<br />

Enkel op deze manier kan er meer respect groeien voor de<br />

syndicus en staat de deur open voor meer waardering. Dat zal<br />

zich uiteindelijk vertalen in een beter ereloon en aldus in meer<br />

attractiviteit voor de jonge syndici.


08<br />

Aanverwante beroepen en ordes<br />

Hierbij een overzicht van de deontologische bepalingen<br />

aangaande de uitoefening van de taak van syndicus. Uiteraard<br />

klinkt dit allemaal nogal simplistisch en op zijn zachts uitgedrukt<br />

uitermate elastisch....<br />

Plichtenleer Landmeter-expert<br />

Art. 18. Tot de bevoegdheid van de landmeter-expert behoren<br />

volgende activiteiten : 3° het uitoefenen van de gereglementeerde<br />

activiteiten van de vastgoedmakelaar, in toepassing van artikel<br />

4,1° van het koninklijk besluit van 6 september 1993.<br />

Deontologie advocaten<br />

Art. 163 Advocaten kunnen als syndicus optreden voor de<br />

vereniging van mede-eigenaars in het kader van artikel 577,<br />

2-577, 14 BW, overeenkomstig de regels van waardigheid,<br />

rechtschapenheid en kiesheid die aan hun beroep ten grondslag<br />

liggen.<br />

Plichtenleer Boekhouders-fiscalist<br />

Art. 21. § § 2. Volgende beroepsactiviteiten, uitgeoefend als<br />

natuurlijk persoon of als rechtspersoon, worden altijd beschouwd<br />

als activiteiten die de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid<br />

van de externe boekhouder BIBF in het gedrang brengen : de<br />

activiteiten van verzekeringsmakelaar of -agent, deze van<br />

vastgoedmakelaar uitgezonderd de syndicusactiviteit, alsook alle<br />

bancaire activiteiten en activiteiten van financiële dienstverlening<br />

waarvoor de inschrijving bij de Autoriteit voor Financiële Diensten<br />

en Markten vereist is.<br />

Plichtenleer architect<br />

Art. 10 4° De architect mag tevens het beheer van onroerende<br />

goederen aannemen en alle daarmee verbonden handelingen<br />

verrichten; deze bedrijvigheid mag echter niet worden uitgeoefend<br />

onder de vorm van een agentschap of van een zakenkantoor.<br />

INFO<br />

Mevr. Dominique Krickovic<br />

Directrice UVS (Unie van<br />

Syndici)<br />

info@uvsyndici.be<br />

www.uvsyndici.be<br />

PROPERTYTODAY<br />

Altijd aan uw zijde<br />

Belfius biedt u diensten op maat, aangepast aan uw behoeften, om u bij te staan in al uw<br />

projecten, of het nu gaat om kredieten, verzekeringen, investeringen en nog veel meer. Of u nu<br />

een syndicus vertegenwoordigt of deel uitmaakt van een vereniging van mede-eigenaars, u kan<br />

altijd rekenen op het advies van een specialist, waar en wanneer u dat wil.<br />

belfius.be/professional<br />

Belfius Bank NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 BIC GKCCBEBB - RPR Brussel – BTW BE 0403.201.185 – No FSMA 19649 A


09<br />

Verdeling van de lasten<br />

van de mede-eigendom<br />

1. Kan de algemene vergadering afwijken van<br />

de wettelijke regels en onder welke voorwaarden?<br />

In een mede-eigendom, zoals wij weten, zijn het de statuten –<br />

en normaal gesproken het reglement van mede-eigendom - die<br />

de manier bepalen waarop de lasten over de mede-eigenaars<br />

worden verdeeld. Dit vloeit voort uit artikel 577-4, §1 van het<br />

Burgerlijk Wetboek, dat stelt dat " het reglement van medeeigendom<br />

moet bevatten: (...) 2 ° de met redenen omklede<br />

criteria en de berekeningswijze van de lastenverdeling (...) ".<br />

Wij weten ook dat, standaard, gemeenschappelijke uitgaven<br />

worden verdeeld in verhouding tot de aandelen van de<br />

mede-eigenaars, maar dat de bouwpromotoren van de medeeigendom<br />

kunnen ervoor kiezen om het criterium van nut te<br />

gebruiken, om de uitgaven uit te splitsen naar het nut dat zij<br />

voor elke kavel betekenen.<br />

Het is ook mogelijk om deze twee criteria te combineren door<br />

bepaalde specifieke kosten - bijvoorbeeld liftkosten - vrij te<br />

stellen van de algemene verdeling. Dit alles vloeit voort uit artikel<br />

577-2, §9 van het Burgerlijk Wetboek dat in paragraaf 3 stelt dat<br />

“ De aan deze mede-eigendom verbonden lasten, met name<br />

de kosten van onderhoud, herstelling en vernieuwing, moeten<br />

worden omgeslagen naar evenredigheid van de respectieve<br />

waarde van elk privatief deel, tenzij wanneer de partijen<br />

beslissen die kosten om te slaan naar evenredigheid van het nut<br />

dat de gemeenschappelijke delen en diensten die deze kosten<br />

teweegbrengen, voor elk van de privatieve delen hebben”.<br />

Ten slotte kan de algemene vergadering in de loop van de<br />

tijd, de verdeelsleutels wijzigen, op voorwaarde dat zij niet<br />

afwijkt van het dwingende basisprincipe volgens hetwelke elke<br />

verdeling anders dan evenredig met de aandelen moet worden<br />

gemotiveerd door de keuze om rekening te houden met het<br />

nut dat deze kosten voor de mede-eigenaars betekenen.<br />

Een dergelijke beslissing vereist een meerderheid van<br />

80% (4/5de) van de stemmen van de aanwezige of<br />

vertegenwoordigde mede-eigenaars (artikel 577–7, §1, 2 °, a<br />

van het Burgerlijk Wetboek).<br />

Over deze basisprincipes rijzen dan een aantal vragen. Ten<br />

eerste, heeft de vergadering de macht om buiten de statutaire<br />

regel te treden? Ten tweede, als dit het geval is, is een wijziging<br />

van het reglement van mede-eigendom dan nodig om deze<br />

beslissing tegenstelbaar te maken aan derden? Ten derde, als<br />

het reglement van mede-eigendom gewijzigd wordt, is voor de<br />

aanpassing een authentieke akte vereist?


10<br />

Ten slotte lijkt het logisch om te beschouwen dat de algemene<br />

vergadering alleen kan beslissen om van de statutaire regel<br />

af te wijken door een beslissing met een gekwalificeerde<br />

meerderheid van 80% (4/5de), d.w.z. de meerderheid die nodig<br />

is om de statuten te wijzigen omdat deze de regels bevatten<br />

van de lastenverdeling.<br />

3. Wijziging van het RIO<br />

De beslissing van de algemene vergadering om, in een<br />

bepaalde éénmalige situatie, een uitgave te verdelen op een<br />

andere manier dan de verdeling voorzien in de statuten, vormt<br />

geen wijziging van de statutaire regel en impliceert dus geen<br />

wijziging van het reglement van mede-eigendom. Bovendien<br />

zou het nogal dwaas zijn om de statuten voor een “one-shot ”<br />

beslissing te veranderen.<br />

Dan rijst echter de vraag of deze beslissing tegenstelbaar is aan<br />

derden.<br />

Het gaat hier om twee soorten derden: enerzijds de toekomstige<br />

mede-eigenaars, dat wil zeggen de mensen die na de beslissing<br />

van de algemene vergadering een kavel zullen verwerven; aan<br />

de andere kant, de schuldeisers van de mede-eigendom.<br />

2. Het antwoord op de eerste vraag vereist<br />

een bepaalde nuancering.<br />

Het ligt voor de hand dat de algemene vergadering kan<br />

besluiten dat, in afwijking van de statutaire regel, een bepaalde<br />

uitgave op een bepaalde manier zal verdeeld worden.<br />

De kosten van een lening ter financiering van<br />

gemeenschappelijke werken zullen bijvoorbeeld alleen worden<br />

verdeeld onder de mede-eigenaars die erop hebben ingetekend,<br />

met uitzondering van degenen die ervoor hebben gekozen hun<br />

aandeel uit eigen vermogen te financieren. Nog een voorbeeld:<br />

tijdens de renovatie van het gemeenschappelijke dak wordt<br />

besloten dat de isolatie voor rekening komt van de enige<br />

eigenaar van het appartement op de bovenste verdieping<br />

omdat hij degene is die daarom heeft verzocht; of nogmaals:<br />

de vergoeding van de syndicus met betrekking tot het beheer<br />

van de werken wordt in gelijke delen verdeeld over de medeeigenaars;<br />

enzovoort.<br />

Aan de toekomstige mede-eigenaars zal de beslissing<br />

tegenstelbaar zijn, op voorwaarde dat de verplichte wettelijke<br />

formaliteit gerespecteerd werd. Artikel 577-10, §4 van het<br />

burgerlijk wetboek bepaalt dat beslissingen die genomen zijn<br />

vóór de overdracht van het zakelijk recht, tegen de verkrijger<br />

afdwingbaar zijn indien zij hem zijn meegedeeld werden door<br />

de verkoper of, bij gebreke daarvan, door de syndicus. Ter<br />

herinnering: de syndicus moet op verzoek van de verkoper,<br />

de koper informeren over deze beslissingen van de algemene<br />

vergaderingen.<br />

Dit komt voort uit het principe dat wordt uitgedrukt door het<br />

adagium dat “wie het meeste kan ook het minste kan”: als de<br />

vergadering de macht heeft om de wettelijke regel te wijzigen,<br />

kan zij a fortiori er van afwijken.<br />

De macht van de algemene vergadering is echter niet<br />

onbeperkt, en haar beslissing om af te wijken van de statutaire<br />

regel moet in overeenstemming blijven met het hierboven<br />

genoemde basisprincipes: het is het criterium van het nut dat<br />

haar zou moeten inspireren.<br />

Als de beslissing van de vergadering leidt tot een verdeling<br />

van een uitgave anders dan in verhouding tot de aandelen of<br />

het nut dat deze vertegenwoordigt voor de kavels, lijkt deze<br />

beslissing onregelmatig en kan ze daarom door de rechter<br />

worden vernietigd als een mede-eigenaar binnen het wettelijk<br />

termijn deze beslissing aanvecht.


11<br />

Eveneens krachtens de wet is de verkoper als enige<br />

verantwoordelijk jegens de mede-eigendom voor de<br />

schadelijke gevolgen te wijten aan een gebrek aan<br />

kennisgeving. Het ligt echter voor de hand dat als de syndicus<br />

verzocht werd om de gevraagde notificaties te realiseren, en dit<br />

niet heeft gedaan, hij op zijn beurt zijn aansprakelijkheid jegens<br />

de verkoper zal engageren. Laat ons een voorbeeld nemen: de<br />

algemene vergadering beslist om de kosten met betrekking<br />

tot de plaatsing van een nieuwe lift te verdelen over de enige<br />

mede-eigenaars die de lift gebruiken, dit terwijl het reglement<br />

van mede-eigendom geen specifieke regel bevat, zodat deze<br />

kosten, normaliter, over alle mede-eigenaars moesten verdeeld<br />

worden a rato van hun aandelen.<br />

Als gevolg hiervan is voor de appartementen die met de lift<br />

worden bediend, de financiële last van het werk groter dan<br />

het zou zijn geweest als de beslissing niet was genomen. Nu<br />

verkoopt de eigenaar van een van deze appartementen zijn<br />

kavel, en wordt de beslissing in kwestie niet aan de koper<br />

meegedeeld.<br />

Vervolgens ontvangt de koper als nieuwe mede-eigenaar, zijn<br />

afrekening, en betwist deze nadat hij opgemerkt heeft dat<br />

de uitgave niet naar evenredigheid van de aandelen wordt<br />

verdeeld. Aangezien de beslissing van de vergadering niet<br />

tegenstelbaar is aan hem, zal de mede-eigendom niet in de<br />

mogelijkheid zijn om te bekomen dat hij betaalt wat beslist<br />

werd, maar alleen wat de statuten voorzien. Het verschil komt<br />

voor rekening van de verkoper die, in voorkomend geval,<br />

actie kan ondernemen tegen de syndicus, indien hij deze had<br />

verzocht de nodige notificatie te doen.<br />

Wij merken op dat dit soort incidenten uiterst zeldzaam blijven,<br />

niet omdat de verkopers nauwelijks nalaten om de kopers<br />

op de hoogte te stellen van de beslissingen van de algemene<br />

vergadering - zij doen dit inderdaad zeer zelden ... - maar omdat,<br />

in het kader van de formaliteiten voorafgaand aan de verkoop,<br />

de professionele tussenpartijen - makelaars, notarissen -<br />

verplicht zijn om aan de koper de notulen van de afgelopen<br />

drie jaar mee te geven, zodat deze in de overgrote meerderheid<br />

van de gevallen op deze manier op de hoogte worden gebracht<br />

van de beslissingen van de algemene vergadering die daarom<br />

hen tegenstelbaar zijn.<br />

Ten aanzien van andere derden (geen toekomstige medeeigenaars)<br />

zijn de beslissingen van de algemene vergadering<br />

niet bindend. A priori zijn zij als derden ten aanzien van de<br />

mede-eigendom niet betrokken bij beslissingen van de<br />

algemene vergadering. Maar in bepaalde omstandigheden<br />

kunnen de schuldeisers van de mede-eigendom, hoewel zij<br />

derden zijn, toch betrokken zijn.<br />

Wij weten dat de lijn tussen de activa van de vereniging en<br />

deze van de mede-eigenaars niet volledig waterdicht is: een<br />

onbetaalde schuldeiser van de mede-eigendom heeft dus<br />

de mogelijkheid om het vonnis dat hij tegen de VME heeft<br />

verkregen ten uitvoer kan leggen op het privé patrimonium<br />

van de mede-eigenaars.<br />

Dit soort garantie wordt echter niet “in solidum” beschouwd,<br />

maar is beperkt, aangezien de schuldeiser elke mede-eigenaar<br />

slechts kan aanspreken “ in verhouding tot de aandelen die<br />

voor de stemming worden gebruikt in overeenstemming met<br />

artikel 577-6, §6 » (artikel 577-5, §4). Met andere woorden in<br />

verhouding tot de deelname van deze mede-eigenaar in de<br />

uitgaven zoals voorzien door de statuten. Indien de onbetaalde<br />

factuur waarover beslag wordt gelegd, betrekking heeft op een<br />

uitgave die de algemene vergadering heeft beslist te verdelen<br />

anders dan conform het reglement van mede-eigendom, zal<br />

er dus een verschil zijn tussen de deelname van een medeeigenaar<br />

zoals beslist door de algemene vergadering, en wat<br />

deze mede-eigenaar aan de leverancier zal moeten betalen in<br />

het kader van bovenvermeld voorbeeld .


12<br />

Uit het voorbeeld hierboven kunnen wij concluderen dat<br />

hoewel de eigenaar van het appartement op de begane grond<br />

door de beslissing van de algemene vergadering vrijgesteld is<br />

van enige deelname in de kosten m.b.t. de vervanging van de<br />

lift, hij verplicht zal zijn om zijn wettelijk aandeel in de kosten te<br />

betalen aan de onbetaalde liftleverancier.<br />

Nogmaals, dit blijft een zeldzame hypothese in de praktijk.<br />

4. Authentieke akte én overschrijving<br />

Tot slot, is er steeds voor een wijziging van het reglement van<br />

mede-eigendom een notariële akte vereist?<br />

De vraag betreft hier niet alleen de wijziging van de<br />

verdeelsleutels van de lasten, maar eerder in het algemeen elke<br />

wijziging van het reglement van mede-eigendom.<br />

Artikel 577-4, §1 van het burgerlijk wetboek bepaalt dat<br />

elke wijziging van de statuten het voorwerp moet zijn van<br />

een authentieke akte, wat het antwoord lijkt te zijn op deze<br />

vraag. Maar nogmaals, meer nuance is hier aangewezen, en<br />

het zou onjuist zijn om te denken dat een wijziging van het<br />

Reglement mede-eigendom geen effect zou hebben als deze<br />

niet in een notariële akte zou zijn opgenomen. Men moet<br />

niet uit het oog verliezen, dat de vraag in wezen alleen moet<br />

worden geanalyseerd in termen van tegenstelbaarheid: het<br />

doel van de hierboven vermelde wettelijke verplichting is de<br />

tegenstelbaarheid van de statuten te garanderen. De juridische<br />

kracht van de beslissing staat los van deze tegenstelbaarheid.<br />

De reden hiervoor is simpel: de mede-eigenaars zijn gebonden<br />

aan beslissingen van de algemene vergadering vanaf het<br />

moment van de stemming.<br />

Ten opzichte van degenen die mede-eigenaars zijn op het<br />

moment dat de algemene vergadering heeft beslist om het<br />

reglement van mede-eigendom te wijzigen, moet dit reglement<br />

dus als onmiddellijk gewijzigd worden beschouwd, ongeacht<br />

de latere aanpassing van de statuten door een notaris.<br />

Hetzelfde geldt echter niet voor derden tegen wie enkel en<br />

alleen handelingen die het voorwerp maken van de vereiste<br />

publiciteit - hier een overgeschreven authentieke akte - of die<br />

hen regelmatig genotifieerd werd.<br />

Dit is in het bijzonder het geval voor mede-eigenaars die hun<br />

kavel hebben verworven na een beslissing waarmee de algemene<br />

vergadering de statuten heeft gewijzigd. Hiervoor weten wij dat de<br />

wet een dubbel systeem heeft opgezet om ervoor te zorgen dat de<br />

potentiële kopers op de hoogte zijn van de beslissingen voorafgaand<br />

aan hun aankoop: kennisgeving door de verkoper of, indien van<br />

toepassing, de syndicus (artikel 577-10, §4 BW) en mededeling van<br />

de notulen van de laatste drie jaar (artikel 577-11 §1 BW).<br />

Als dit juridische mechanisme echter een relatieve zekerheid<br />

geeft dat de kopers op de hoogte worden gebracht van de<br />

beslissingen die in de drie jaar voorafgaand aan hun verwerving<br />

zijn genomen, verdwijnt deze zekerheid na deze periode. Het<br />

beslissingenregister is zeker het communicatiemiddel voor<br />

oude beslissingen, maar het moet nog steeds getrouw zijn<br />

bijgehouden en correct zijn gemeld. De ervaring bevestigt<br />

eerder de realiteit: hoe meer tijd verstrijkt, hoe willekeuriger de<br />

overdracht van informatie wordt.<br />

Hieruit volgt dat in de loop van de tijd een toenemend<br />

aantal mede-eigenaars niet gebonden zal zijn aan de oude<br />

beslissingen van de vergadering en men kan zich gemakkelijk<br />

inbeelden dat, wanneer deze beslissingen bedoeld waren om<br />

de statuten te wijzigen, ingewikkelde conflicten zullen ontstaan<br />

uit situaties waar de regels die voor de ene gelden, anders zijn<br />

dan de regels die voor andere gelden. De enige zekerheid<br />

dat elke nieuwe eigenaar aan dezelfde regels zal gebonden<br />

zijn dan de anderen, is door steeds over geactualiseerde en<br />

overgeschreven statuten te beschikken.<br />

Om even terug te komen op de oorspronkelijke vraag: het<br />

opstellen van een notariële akte is noodzakelijk om ervoor te<br />

zorgen dat deze wijziging tegenstelbaar is aan de toekomstige<br />

mede-eigenaars en, indien van toepassing, aan andere derden;<br />

het is echter geen voorwaarde voor de doeltreffendheid van<br />

de beslissing waarmee de algemene vergadering tot deze<br />

wijziging besliste met betrekking tot degenen voor wie deze<br />

beslissing uitvoerbaar is.<br />

Onthoud ten slotte dat de authentieke akte nutteloos is als deze<br />

niet wordt gevolgd door de overschrijving ervan, omdat het<br />

deze laatste is die de inhoud van de akte tegenstelbaar maakt<br />

aan derden. Het verlijden van een notariële akte zonder de akte<br />

vervolgens over te schrijven is nutteloos, en zal enkel notariële<br />

kosten met zich mee brengen voor de mede-eigendom. Het<br />

lijkt mij dan ook belangrijk dat de syndicus het bewijs van<br />

overschrijving aan de notaris vraagt als garantie voor de<br />

vervulling van deze formaliteit.<br />

INFO<br />

Mter Eric RIQUIER<br />

Advocaat aan de Balie van<br />

Brussel<br />

Professor aan de Solvay<br />

Brussels School of Economics &<br />

Management (ULB)<br />

IURIS AVOCATS<br />

Rue Capitaine Crespel 2-4<br />

1050 Bruxelles<br />

T 02 503 36 10<br />

riquier@iuris.be<br />

PROPERTYTODAY<br />

SYNDIC Channel<br />

NIEUW IN MEDE-EIGENDOM IN BELGIË!<br />

Kijk op YouTube naar de SYNDIC Channel, wordt nu snel aangevuld.


DÉ BETROUWBARE SPECIALIST VOOR DAK EN GEVEL<br />

Een zaakvoerder - aannemer die zelf op de werf staat met meer dan 25 jaar<br />

ervaring en een bekwaam team is wellicht een goede garantie voor het correct<br />

en vakbekwaam uitvoeren van de werken. Vakbekwaamheid is natuurlijk een<br />

belangrijke vereiste ten aanzien van een aannemer in een renovatiedossier. Met<br />

een kleine 30 jaar ervaring weet Alain Durieux te putten uit een rijke ervaring<br />

in de praktijk. Dat het bedrijf zijn naam draagt, laat zien dat hij er de trotse<br />

vaandeldrager van is.<br />

Durieux Dak- en Gevelwerken is een Gentse onderneming actief van aan de kust<br />

tot in de Brusselse rand. Zowel particulieren als VME’s kunnen bij Durieux Daken<br />

Gevelwerken terecht. Het team bestaat uit verschillende vakmannen met elk<br />

hun eigen specialisatie. Van kleine woningen tot grote appartementsblokken, bij<br />

Durieux Dak- en Gevelwerken ben je aan het juiste adres!<br />

LAST VAN BETONROT? WEES ER SNEL BIJ!<br />

Betonrot treedt op wanneer water en zuurstof reageren met het wapeningsstaal<br />

binnenin (minderwaardig) beton. Het staal gaat corroderen en het beton verliest<br />

zijn stabiliteit. Zodra je betonrot herkent, haal je er best één van hun specialisten<br />

bij die zo snel mogelijk actie onderneemt. Doe je dit niet dan zal dit enkel verder<br />

escaleren met verscheidene gevolgen zoals bv. het dalen van de berekende<br />

draagkracht.<br />

Betonrot kent heel wat oorzaken waarvoor elk een specifieke aanpak nodig is. Durieux Daken<br />

Gevelwerken pakt niet alleen het vochtprobleem aan maar biedt u een totaalservice.<br />

Zo wordt de geleden schade hersteld: beschadigde bakstenen, loskomend pleisterwerk…<br />

Het gespecialiseerde team staat klaar om uw beton weer on point te brengen!<br />

5 REDENEN WAAROM ONZE KLANTEN VOOR DAKWERKEN DURIEUX KIEZEN<br />

Secuur vakmanschap<br />

aan eerlijke en<br />

transparante prijzen<br />

Gespecialiseerde<br />

totaalservice<br />

voor dak- en<br />

gevelwerken<br />

15 jaar garantie<br />

op dakwerken<br />

Binnen de dag<br />

antwoord<br />

op offerteaanvraag<br />

Snelle service<br />

en opvolging projecten<br />

Voor meer info of een gratis offerte<br />

www.dakwerkendurieux.be<br />

Contacteer ons vrijblijvend op<br />

0800 99 286<br />

of<br />

info@dakdurieux.be


14<br />

De overdracht van een<br />

syndicuskantoor - deel (3)<br />

1. Juridisch aspecten<br />

A. Overname-overeenkomst<br />

De overeenkomst tussen de overdrager en de overnemer kan in<br />

een onderhandse overeenkomst worden vastgelegd.<br />

Indien de handelszaak een bedrijfsgebouw omvat, dan is er<br />

wel een authentieke akte noodzakelijk. In voorkomend geval<br />

moet de overnameprijs aangewend worden om de eventuele<br />

hypothecaire kredieten af te lossen.<br />

Zijn er schuldeisers, die een pand op de handelszaak hebben<br />

gevestigd, dan moet de overdracht-prijs van de handelszaak<br />

aangewend worden voor het terugbetalen van hun kredieten.<br />

B. Vijf certificaten<br />

Teneinde misbruiken tegen te gaan en te voorkomen dat de<br />

overdrager zijn schulden en verbintenissen ten aanzien van de<br />

overheidsinstellingen niet kan nakomen, werden een aantal<br />

fiscale en sociale verplichtingen aan de overdrager opgelegd.<br />

Hij moet met name vijf attesten voorleggen die aantonen dat<br />

hij geen schulden heeft tegenover :<br />

• de belastingen (federaal )<br />

• de BTW ( federaal )<br />

• de RSZ voor tewerkgesteld personeel ( federaal )<br />

• sociale zekerheidsbijdragen zelfstandigen ( federaal )<br />

• de Vlaamse belastingdienst ( regionaal ).<br />

Indien deze regelgeving niet wordt nageleefd, dan is de<br />

overdracht niet tegenstelbaar ten aanzien van voormelde<br />

instellingen én is de koper hoofdelijk aansprakelijk tot beloop<br />

van de bedragen die reeds aan de overdrager werd betaald,<br />

waarbij de koper van de handelszaak aldus dreigt te moeten<br />

instaan voor de schulden van de verkoper .<br />

2. Deontologische aspecten<br />

De Belgische reglementering van de vastgoedmakelaardij<br />

bepaalt dat niemand het beroep van vastgoedmakelaar kan<br />

uitoefenen zonder ingeschreven te zijn bij het Beroepsinstituut<br />

van Vastgoedmakelaars.<br />

De kandidaat, die een syndicuskantoor wenst over te nemen,<br />

moet derhalve nagaan of de overdrager, die zich uitgeeft als<br />

erkende syndicus, dit ook is.<br />

In sommige gevallen komt het voor dat de overdrager in een<br />

tuchtonderzoek betrokken is of zelfs een tuchtsanctie heeft<br />

opgelopen die hem tijdelijk of definitief verhinderen het beroep<br />

van vastgoedmakelaar- syndicus uit te oefenen.<br />

De overnemende syndicus kan in voorkomend geval<br />

reputatieschade lijden door zich te verbinden met de overdrager<br />

of zelfs zijdelings betrokken worden in een tuchtprocedure<br />

wanneer de overdrager hem op heimelijke wijze in zijn<br />

moeilijkheden heeft betrokken.<br />

Uiteraard moet de overnemer zelf voldoen aan de erkenning<br />

van vastgoedmakelaar – syndicus.<br />

INFO<br />

Mter Roland Timmermans<br />

Advocaat en Hoofdredacteur<br />

Tijdschrift Appartementenrecht<br />

PROPERTYTODAY


Buildimax All Risk<br />

Alle risico verzekering Building<br />

De blokpolis die<br />

alles begrepen heeft<br />

Meer info en productfiche op www.axa.be<br />

Dit product Buildimax All Risk is een multirisicoverzekering die de (mede-)eigenaars van een gebouw vanaf 4 eenheden dekt.<br />

Buildimax All Risk werd ontwikkeld door AXA Belgium, een Belgische verzekeringsmaatschappij, en is onderworpen aan het<br />

Belgisch recht. Het verzekeringscontract wordt afgesloten voor een duur van één jaar met de mogelijkheid tot stilzwijgende<br />

verlenging. Aarzel niet om een beroep te doen op je verzekeringstussenpersoon voor meer informatie of om een offerte te vragen.<br />

Deze laatste staat voor je klaar en is het best geplaatst om je raad te geven over wat voor jou het meest geschikt is. Wij verzoeken<br />

je om de algemene voorwaarden en de productfiche vóór onderschrijving te lezen. Hierin worden de voorziene dekkingen en<br />

garantielimieten en uitsluitingen vermeld. Je kan deze documenten gratis verkrijgen op axa.be of bij je verzekeringstussenpersoon.<br />

Niet tevreden over iets? Contacteer ons via customer.protection@axa.be. Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde<br />

oplossing, kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.<br />

AXA Belgium, nv van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) • Maatschappelijke zetel: Troonplein 1,<br />

B-1000 Brussel (België) www.axa.be • Tel.: 02 678 61 11 • KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel • 7.06.7176 - 0720. V.U.: G. Uytterhoeven, AXA Belgium nv, Troonplein 1, 1000 Brussel (België).


16<br />

De syndicus als enige aansprakelijk<br />

voor de veiligheid van de lift<br />

In de meeste appartementsgebouwen bevinden zich liften, en<br />

de syndicus, als beheerder van de gemeenschappelijke delen,<br />

dient ten alle tijden ervoor te zorgen dat de ter beschikking<br />

gestelde lift onder de voorzienbare gebruiksvoorwaarden geen<br />

gevaar oplevert voor de veiligheid van de gebruikers.<br />

Uiteraard is de syndicus in deze taak bijgestaan door twee<br />

belangrijke spelers; enerzijds een onderhoudsfirma, anderzijds<br />

de externe dienst voor technische controles (EDTC), zoals BTV<br />

(Technisch Bureau Verbrugghen).<br />

De veiligheid van liften is o.a. gereglementeerd door het KB<br />

van 9 Maart 2003. betreffende de beveiliging van liften. Het KB<br />

voorziet een aantal verplichtingen voor de beheerder.<br />

Opgelet: bij een schadegeval, zal u als syndicus als eerste met<br />

de vinger gewezen worden, lees onmiddellijk aansprakelijk<br />

gesteld worden, indien één van deze wettelijke verplichtingen<br />

niet nageleefd werd .<br />

Risicoanalyse om de vijftien jaar<br />

De beheerder laat een risicoanalyse van de lift uitvoeren door<br />

een EDTC, een eerste maal ten laatste tien jaar na het eerste in<br />

bedrijf stellen van de lift, en nadien met een tussenperiode van<br />

maximaal vijftien jaar.<br />

Modernisatiewerken binnen zes maanden<br />

Binnen zes maanden na de uitvoering van de risicoanalyse<br />

deelt de beheerder de planning van de modernisatiewerken<br />

mee aan de EDTC die de risicoanalyse heeft uitgevoerd.<br />

Keuring van de modernisatiewerken<br />

De beheerder laat de modernisatiewerken keuren door de EDTC<br />

die de risicoanalyse heeft uitgevoerd. Deze dienst geeft een<br />

attest van de regularisatie aan de eigenaar. De inbedrijfstelling<br />

gebeurt overeenkomstig de opgemaakte planning.<br />

Onderhoud van de lift volgens fabrikant<br />

of minstens 2 keer per jaar<br />

De beheerder laat de lift onderhouden door een<br />

onderhoudsbedrijf overeenkomstig de instructies van de<br />

producent van de lift.<br />

Indien er geen onderhoudsinstructies voorhanden zijn, dient<br />

het onderhoud te gebeuren ten minste twee maal per jaar.<br />

Indien tijdens de risicoanalyse ernstige risico's werden<br />

vastgesteld waarvoor onmiddellijk onderhoud of herstelling<br />

nodig is, is het gebruik van de lift verboden tot op het moment<br />

dat de nodige werkzaamheden werd uitgevoerd. Het is de<br />

verantwoordelijkheid van de syndicus om de lift buiten dienst<br />

te laten stellen.


17<br />

Belangrijk : Als syndicus heeft geen beslissing van de AV<br />

nodig om de lift buiten dienst te laten stellen als ernstige<br />

risico’s vastgesteld worden. Doe het onmiddellijk en informeer<br />

de medebewoners door een affiche op de liftdeur. Tevens als<br />

syndicus geeft u geen beslissing van de AV nodig om de nodige<br />

dringende werkzaamheden aan de lift te bestellen.<br />

Controle door EDTC - Preventieve inspecties:<br />

om de zes maanden of om de drie maanden<br />

Vanaf dag 1 na de ingebruikname dient de beheerder een<br />

preventieve inspectie uit te voeren van de lift door een EDTC<br />

(zoals BTV) volgens de hierna vermelde frequentie :<br />

• Indien het preventief onderhoud van de lift gebeurt door<br />

een gecertificeerd onderhoudsbedrijf (met ISO certificatie),<br />

dan wordt de lift 2 maal per jaar onderworpen aan een<br />

inspectie.<br />

• In de andere gevallen wordt de lift onderworpen aan een<br />

preventieve inspectie om de drie maanden.<br />

Aandachtspunt: soms wordt deze “liftkeuring” voorzien in het<br />

onderhoudscontract van de liftconstructeur gedurende de eerste<br />

vier jaar - lees dus aandachtig uw onderhoudscontract!<br />

Indien tijdens de preventieve inspecties ernstige gevaren,<br />

inbreuken of het niet uitvoeren van de modernisatiewerken<br />

worden vastgesteld, stelt de EDTC de termijnen vast binnen<br />

dewelke de lift in orde moet worden gebracht.<br />

Belangrijk: als syndicus heeft u geen beslissing van de AV<br />

nodig om de deze dringende werkzaamheden aan de lift te<br />

bestellen.<br />

Veiligheidsdossier<br />

De beheerder is bij wet verplicht om een veiligheidsdossier op<br />

te stellen. Dit dossier omvat ten minste:<br />

1. de verslagen van de risicoanalyses (EDTC)<br />

2. de documenten betreffende de modernisatieprogramma's<br />

en de uitvoering ervan<br />

3. de registratie van het verrichten van het preventief<br />

onderhoud (onderhoudsfirma)<br />

4. de verslagen van de preventieve inspecties.(EDTC)<br />

Dit dossier moet toegankelijk zijn voor elke belanghebbende<br />

(eigenaars, inspectiediensten...)<br />

Informatieplicht<br />

De syndicus moet erop waken dat, in elke lift en op een goed<br />

zichtbare plaats in de kooi, de volgende gegevens worden<br />

vermeld:<br />

1. het identificatienummer en het bouwjaar, indien gekend<br />

2. de nominale last<br />

3. het maximaal aantal personen dat mag vervoerd worden<br />

4. de identificatiegegevens van de eigenaar of in geval van<br />

probleem te contacteren verantwoordelijke<br />

5. de naam van de EDTC zoals BTV<br />

6. de naam van het onderhoudsbedrijf.<br />

Beroepsactiviteiten in het gebouw: kopie van de<br />

risicoanalyse en preventief onderzoek verplicht<br />

Indien een werkgever één of meer verdiepingen van een gebouw<br />

geheel of gedeeltelijk gebruikt voor zijn beroepsactiviteiten<br />

heeft hij een contractuele verbintenis met de syndicus dat hij<br />

een kopie krijgt van elke risicoanalyse en van elke preventieve<br />

inspectie van de liften die door zijn werknemers tijdens de<br />

uitoefening van hun arbeidscontract worden gebruikt.<br />

Voor meer info raadpleeg de website van BTV<br />

https://www.btvcontrol.be/Assets/Documents/<br />

Productfiches/2020/nl/BTV_Liften_2020.pdf<br />

INFO<br />

Ing. Joris Breugelmans<br />

Commercieel directeur<br />

BTV - Technisch Bureau<br />

Verbrugghen vzw<br />

Roderveldlaan 2<br />

2600 Berchem (Antwerpen)<br />

T 03 633 51 90<br />

M 0497 52 73 38<br />

www.btvcontrol.be<br />

PROPERTYTODAY


www.intratone.be


19<br />

Wettelijk termijnen voor de syndicus:<br />

UVS helpt u door het bos !<br />

Syndici hebben de afgelopen jaren machteloos toegekeken<br />

naar een intensieve en systematische complexificatie van hun<br />

beroep, op administratief, op financieel en op technisch vlak.<br />

Wellicht volgen wij de trend van de maatschappelijke evolutie<br />

die ons leidt naar steeds meer individualisering, om niet te<br />

zeggen individualisme, met als gevolg steeds meer eisen en<br />

driecijferige tellingen na de komma.<br />

Naast deze financiële complexiteit is er een explosie aan normen<br />

en richtlijnen op het gebied van technisch en energiebeheer;<br />

sommige technische installaties moeten om de zes maanden<br />

worden gecontroleerd, andere elk jaar, om de twee jaar, om de<br />

vijf jaar of om de vijftien jaar.<br />

Blijft u dit als syndicus nog allemaal onthouden?<br />

Houdt u nog de teller bij?<br />

In tien jaar tijd heeft de wet op de mede-eigendom twee<br />

grote hervormingen ondergaan. Elke keer dat de wetgever<br />

tussenkomt, worden nieuwe administratieve deadlines<br />

ingevoerd.<br />

De administratieve beheersopdracht van de syndicus wordt<br />

daarom gekenmerkt door deadlines: hoeveel in totaal? Twaalf<br />

als onze telling klopt. We hebben ervoor gekozen om deze<br />

termijnen in een handige tabel op te nemen, zodat het zoeken<br />

gemakkelijker wordt voor onze lezers en onze leden syndici die<br />

steeds minder tijd hebben om de wetteksten te raadplegen.<br />

De Unie van Syndici (UVS) heeft voor u dit praktisch overzicht van de administratieve beheersopdrachten op volgende<br />

pagina's uitgewerkt.


20<br />

3 WERKdagen<br />

Verkoop van een kavel: Indien de uittredende mede-eigenaar deze achterstallen of kosten betwist, brengt<br />

de instrumenteren notaris binnen de 3 werkdagen na het verlijden van de authentieke akte de syndicus<br />

daarvan bij aangetekende zending op de hoogte.<br />

4 WERKdagen<br />

Aanwezigheid AV :<br />

hij (de mede-eigenaar) kan zich laten bijstaan door één persoon op voorwaarde dat hij de syndicus ten<br />

minste vier werkdagen voor de dag van de algemene vergadering per aangetekende zending in kennis<br />

stelt.<br />

8 kalenderdagen<br />

Affichage aanstelling van syndicus :<br />

een uittreksel uit de akte betreffende de aanstelling of benoeming van de syndicus wordt binnen acht<br />

dagen te rekenen van de datum waarop zijn opdracht een aanvang neemt.<br />

15 kalenderdagen<br />

Periode van 15 dagen van de AV :<br />

er wordt een reglement van interne orde opgesteld bij onderhandse akte. Het reglement van interne orde<br />

bevat minstens de jaarlijkse periode van vijftien dagen waarin de algemene vergadering van de vereniging<br />

van mede-eigenaars plaatsvindt.<br />

Bijeenroeping AV :<br />

behalve in spoedeisende gevallen wordt de bijeenroeping ten minste 15 dagen vóór de datum van de<br />

vergadering ter kennis gebracht.<br />

2de AV :<br />

indien geen van beide quorums wordt bereikt, zal een 2de AV na het verstrijken van een termijn van ten<br />

minste 15 dagen bijeenkomen die zal beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde<br />

leden …<br />

info voor de compromis :<br />

in het vooruitzicht v/e overdracht of wijziging v/h eigendomsrecht deelt de instrumenterende notaris...de<br />

volgende inlichtingen en documenten mee, die de syndicus hem op eenvoudig verzoek bezorgt binnen<br />

een termijn van 15 dagen.<br />

20 WERKdagen<br />

Antwoord syndicus aan de notaris :<br />

bij ontstentenis van kennisgeving van een bewarend beslag of van een uitvoerend beslag binnen twintig<br />

werkdagen na de verzending van de in het tweede lid bedoelde aangetekende zending, kan de notaris<br />

rechtsgeldig het bedrag van de achterstallen aan de uittredende mede-eigenaar betalen.<br />

30 kalenderdagen<br />

Info voor de authentieke akte:<br />

de lijst van de schulden bedoeld in artikel 577-11, § 2, over te leggen binnen dertig dagen te rekenen van<br />

het verzoek van de notaris.<br />

SYNDIC Channel NIEUW IN MEDE-EIGENDOM IN BELGIË!<br />

Overdracht dossier VME :<br />

Kijk op YouTube indien naar zijn de mandaat SYNDIC op Channel, om het wordt even nu welke snel aangevuld. wijze een einde heeft genomen, binnen een termijn van dertig<br />

dagen na de beëindiging van zijn mandaat het volledige dossier van het beheer van het gebouw aan zijn<br />

opvolger.


Statuten :<br />

de partijen die de oorspronkelijke statuten hebben ondertekend zenden per aangetekende zending aan<br />

20 WERKdagen<br />

21<br />

Antwoord syndicus aan de notaris :<br />

bij ontstentenis van kennisgeving van een bewarend beslag of van een uitvoerend beslag binnen twintig<br />

werkdagen na de verzending van de in het tweede lid bedoelde aangetekende zending, kan de notaris<br />

rechtsgeldig het bedrag van de achterstallen aan de uittredende mede-eigenaar betalen.<br />

30 kalenderdagen<br />

Info voor de authentieke akte:<br />

de lijst van de schulden bedoeld in artikel 577-11, § 2, over te leggen binnen dertig dagen te rekenen van<br />

het verzoek van de notaris.<br />

Overdracht dossier VME :<br />

indien zijn mandaat op om het even welke wijze een einde heeft genomen, binnen een termijn van dertig<br />

dagen na de beëindiging van zijn mandaat het volledige dossier van het beheer van het gebouw aan zijn<br />

opvolger.<br />

Vraag naar een BAV :<br />

op verzoek van één of meer mede-eigenaars die samen 1/5de van de aandelen bezitten verzendt de<br />

syndicus binnen de 30 dagen na de ontvangst v/h verzoek de bijeenroeping tot de gevraagde BAV.<br />

Verzenden PV of notulen :<br />

de syndicus neemt binnen 30 dagen na de AV de beslissingen in het register en bezorgt die binnen<br />

diezelfde termijn aan elke titularis v/e zakelijk recht op een kavel.<br />

Vernieuwde AV :<br />

wanneer de wet eenparigheid van alle mede-eigenaars voorschrijft en die in de algemene vergadering<br />

niet wordt bereikt door de afwezigheid van een of meerdere mede-eigenaars, zal er een nieuwe algemene<br />

vergadering bijeenkomen na een termijn van minstens 30 dagen in dewelke de betrokken beslissing met<br />

eenparigheid van stemmen van alle aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars kan worden<br />

genomen.<br />

Versturen PV naar de huurder :<br />

m.b.t. de bepalingen en de beslissingen aangenomen, na de vestiging van een zakelijk of persoonlijk<br />

recht op een kavel, door de kennisgeving die hem bij aangetekende zending wordt gedaan binnen de 30<br />

dagen na ontvangst v/h PV, op initiatief van degene die dat proces-verbaal heeft ontvangen overeenkomstig<br />

artikel 577-6, §12 BW.<br />

Info voor authentiek akte :<br />

indien de syndicus niet antwoordt binnen de 30 dagen na het verzoek, dan stelt de notaris de partijen in<br />

kennis van diens verzuim.<br />

Verplichting notaris :<br />

in geval van een akte tot overdracht of wijziging van een eigendomsrecht op een kavel deelt de instrumenterende<br />

notaris binnen de dertig dagen na het verlijden van de authentieke akte mee op welke dag de akte<br />

werd verleden, alsook de identificatie van het betrokken kavel, de identiteit van de verweerders alsook het<br />

huidige en eventueel nieuwe adres van de betrokken personen.<br />

1 maand<br />

RIO :<br />

het reglement van interne orde wordt, binnen een maand na de opstelling ervan, op de zetel v/d vereniging<br />

van mede-eigenaars neergelegd, op initiatief v/d syndicus of, wanneer deze nog niet benoemd is, op<br />

initiatief van de opsteller ervan.<br />

2 maanden<br />

Nutsoperatoren :<br />

daartoe zendt de individuele mede-eigenaar of de operator minstens twee maanden voorafgaand aan de<br />

aanvang van de werken aan alle mede-eigenaars een beschrijving van de voorgenomen werken en een<br />

rechtvaardiging van de optimalisatie van de voorgenomen infrastructuur.<br />

Nutsoperatoren :<br />

op straffe van verval, kunnen de mede-eigenaars of, in voorkomend geval, de vereniging van medeeigenaars<br />

binnen twee maanden na de ontvangst van deze aangetekende zending verzet aantekenen.


2 maanden<br />

22<br />

Nutsoperatoren :<br />

daartoe zendt de individuele mede-eigenaar of de operator minstens twee maanden voorafgaand aan de<br />

aanvang van de werken aan alle mede-eigenaars een beschrijving van de voorgenomen werken en een<br />

rechtvaardiging van de optimalisatie van de voorgenomen infrastructuur.<br />

Nutsoperatoren :<br />

op straffe van verval, kunnen de mede-eigenaars of, in voorkomend geval, de vereniging van medeeigenaars<br />

binnen twee maanden na de ontvangst van deze aangetekende zending verzet aantekenen.<br />

Statuten :<br />

de partijen die de oorspronkelijke statuten hebben ondertekend zenden per aangetekende zending aan<br />

alle andere mede-eigenaars een ontwerp van de wijzigende statuten, minstens twee maanden voorafgaand<br />

aan het verlijden van de wijzigende akte.<br />

Vordering huurder :<br />

ieder die het gebouw bewoont krachtens een persoonlijk of zakelijk recht, maar die in de algemene vergadering<br />

geen stemrecht heeft, kan de rechter om de vernietiging of wijziging verzoeken van elke bepaling<br />

van het reglement van interne orde of van elke onregelmatige bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van<br />

de algemene vergadering aangenomen na het verlenen van het recht, indien deze hem een persoonlijk<br />

nadeel berokkent. Deze vordering moet worden ingesteld binnen twee maanden na de kennisgeving en<br />

uiterlijk binnen vier maanden na de algemene vergadering.<br />

4 maanden<br />

Vordering mede-eigenaar :<br />

iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige<br />

beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen, indien die hem een persoonlijk<br />

nadeel oplevert. Deze vordering moet worden ingesteld binnen een termijn van vier maanden vanaf de<br />

datum waarop de algemene vergadering plaatsvond.<br />

Vordering huurder :<br />

deze vordering moet worden ingesteld binnen twee maanden na de kennisgeving die hem ter zake wordt<br />

gedaan overeenkomstig het tweede lid, 2°, en uiterlijk binnen vier maanden na de algemene vergadering.<br />

6 maanden<br />

Nutsoperatoren :<br />

Deze werken nemen een aanvang binnen zes maanden na ontvangst van hun aangetekende zending.<br />

48 maanden<br />

door een<br />

De syndicus bedoeld in artikel 577-4, § 1, derde lid, 4° van hetzelfde Wetboek legt binnen achtenveertig<br />

maanden na de inwerkingtreding van deze wet een aan de artikelen 577-3 tot 577-14 van hetzelfde<br />

Wetboek aangepaste versie van de bestaande basisakte, het reglement van mede-eigendom en het<br />

reglement van interne orde ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.<br />

INFO<br />

Mevr. Dominique Krickovic<br />

Directrice UVS (Unie van<br />

Syndici)<br />

1-3<br />

info@uvsyndici.be<br />

www.uvsyndici.be<br />

PROPERTYTODAY


23<br />

Syndic4you: het platform dat het<br />

dagelijkse leven van de syndicus<br />

vereenvoudigt<br />

Jaarlijks worden in België meer dan 7.000 appartementen<br />

bijgebouwd. De groei is opvallend en significant groter dan de<br />

groei van de beschikbare professionele syndici. Deze situatie<br />

dwingt veel mede-eigenaars om hun pand zelf te beheren.<br />

De startup Syndic4you heeft beslist om op de situatie in te<br />

spelen, en in samenwerking met verzekeraar AXA Belgium, de<br />

procedures te vergemakkelijken.<br />

"In ongeveer 50% van de gevallen wordt het beheer<br />

niet uitgevoerd door een professional, met als logische<br />

consequenties: appartementsgebouwen die vaak in marge<br />

van de wet handelen en die slecht onderhouden worden",<br />

betreurt Geoffroy Uyttenhove, oprichter van Syndic4you,<br />

het digitale platform met als missie het leven van de<br />

vrijwillige syndicus te verbeteren. "We positioneren ons als<br />

de ideale aanvulling t.o.v. de professionele syndici"<br />

Zeker niets onderschatten<br />

De rol van de vrijwillige syndicus is onderverdeeld in drie<br />

pijlers: financieel, technisch en administratief. Slecht beheer<br />

stelt mede-eigenaars bloot aan risico's die men best wil en kan<br />

vermijden.<br />

"Een onbetaalde leverancier of een laattijdige betaalde<br />

verzekeringspremie kan in geval van schade snel<br />

gevolgen hebben op de burgerlijke<br />

aansprakelijkheid van de aangestelde<br />

syndicus ", waarschuwt Laurent Simon,<br />

directeur klantendienst bij AXA Belgium.<br />

“Het niet naleven van de procedures<br />

voor het bijeenroepen van algemene<br />

vergaderingen bij voorbeeld kan leiden<br />

tot de ongeldigheid van de beslissingen.<br />

Niets mag daarom onderschat worden. "<br />

is van vereenvoudiging. Voor professionals zijn de wettelijke<br />

verplichtingen dagelijkse kost, maar vrijwilligers zijn meestal<br />

minder goed bewapend en hebben vaak onvoldoende tijd<br />

om op de hoogte te blijven. "Het woningpark wordt daardoor<br />

steeds minder goed onderhouden, wat technische problemen<br />

oplevert en zelfs een belemmerend effect kan vormen in de<br />

context van de verkoop van een appartement", onderstreept<br />

Laurent Simon.<br />

In volle gezondheidscrisis is Geoffroy Uyttenhove met<br />

opgestroopte mouwen aan de slag gegaan: “ De jaarlijkse<br />

algemene vergaderingen blijven een verplichting, maar<br />

de mede-eigenaars kunnen niet langer op fysieke wijze<br />

vergaderen. Gelukkig werd eind 2020 een wetswijziging<br />

gestemd die de AV's in mede-eigendom op afstand toelaat.<br />

Syndic4you anticipeerde op deze wetswijziging door<br />

Meeting4you te ontwikkelen: een kant-en-klare oplossing voor<br />

algemene vergaderingen op afstand, waarmee uitnodigingen,<br />

identificatie via sms of e-mail, online stemmen en automatisch<br />

genereren van de notulen mogelijk zijn. ”<br />

“ Deze vaststellingen alsook onze ervaring<br />

in appartementsgebouwen en met de<br />

sector van de professionele syndici,<br />

bracht ons heel natuurlijk dichter bij een<br />

acteur als Syndic4you. Het doel is om<br />

een reeks oplossingen te creëren waarbij<br />

de professionaliteit van AXA Belgiummakelaars<br />

centraal staat. "<br />

Algemene vergaderingen van<br />

mede-eigendom op afstand<br />

Voor de mede-eigenaars, de uitdaging<br />

van zelfbeheer speelt zich af in een<br />

wettelijk kader dat niet direct een factor<br />

SYNDIC Channel<br />

NIEUW IN MEDE-EIGENDOM IN BELGIË!<br />

Kijk op YouTube naar de SYNDIC Channel, wordt nu snel aangevuld.


24<br />

Beter voorkomen dan genezen<br />

Gemiddeld lijdt een gebouw om de vier jaar schade, voor een<br />

bedrag van circa 8.000 euro aan beroepsaansprakelijkheid.<br />

De samenwerking tussen het platform Syndic4you en AXA<br />

Belgium resulteert in een waaier van doeltreffende oplossingen<br />

en nuttige verzekeringen.<br />

“ Voor gebouwen streven wij naar een alle-risico<br />

woningverzekering”, legt Laurent Simon uit. “ Wij moeten ook<br />

denken aan een burgerlijke aansprakelijkheid voor de medeeigendom<br />

en haar organen, waaronder de syndicus. Het ideale<br />

pakket biedt ook juridische bescherming in geval van eventuele<br />

geschillen met leveranciers, buren of zelfs de mede-eigenaars<br />

zelf. ”<br />

Globaal biedt Syndic4you een netwerk van leveranciers en<br />

dienstverleners, geselecteerd door AXA Belgium , en klaar om<br />

te handelen in het belang van de mede-eigendom.<br />

Next steps<br />

Voor AXA Belgium biedt de samenwerking met Syndic4you<br />

tal van concrete oplossingen om het dagelijkse leven van de<br />

zelf beheerde mede-eigendom te vereenvoudigen. Het doel is<br />

bereikt en het is nu een kwestie van evolutie en optimalisatie.<br />

“Nu het wettelijk kader het toelaat, willen wij Meeting4you<br />

lanceren ”, kondigt de oprichter van het platform aan. " Wij doen<br />

er alles aan om het boekhoudkundige aspect van de vrijwillige<br />

syndici 100% te automatiseren door de mogelijkheid te bieden<br />

om de bankrekening te koppelen."<br />

" Om onze inspanningen verder aan te vullen, werken wij<br />

aan de waaier van reparaties in natura en aan een digitale<br />

platform voor aangiftes ", besluit Laurent Simon. " De vrijwillige<br />

syndicus zal binnenkort over een echte dashboard in real time<br />

beschikken."<br />

INFO<br />

Geoffroy Uyttenhove<br />

CEO Syndic4You<br />

T 02 832 80 40<br />

www.syndic4you.be<br />

Laurent Simon<br />

AXA Belgium.<br />

PROPERTYTODAY<br />

Commissaris van de<br />

rekeningen nodig?<br />

Stel een externe Commisaris van de rekeningen<br />

voor aan de Algemene Vergadering!<br />

Een onafhankelijke audit door een externe Commissaris<br />

van de rekeningen is het sluitstuk van een<br />

professioneel beheer van de Vereniging van Medeeigenaars.<br />

Werk samen met ons voor een<br />

volledige en snelle controle van het financiële beheer<br />

van uw gebouw.<br />

Contacteer ons voor een voorstel op maat:<br />

www.rekencommissaris.be


25<br />

Van één loft naar twee<br />

appartementen - (deel 1)<br />

De opsplitsing van een appartement in mede-eigendom anno 2020.<br />

Het komt meer en meer voor dat mede-eigenaars overgaan tot<br />

het (laten) opsplitsen van hun appartement in meerdere kavels.<br />

Om dit op een correcte en legale manier tot stand te brengen,<br />

is de bijstand en begeleiding van een expert geen overbodige<br />

luxe.<br />

In deel I van deze bijdrage worden de wettelijke bepalingen<br />

behandeld. In deel II (volgende editie) wordt aan de hand van<br />

een praktijkvoorbeeld een stappenplan aangereikt.<br />

Wettelijke bepalingen<br />

1. Appartementenwet<br />

Voor 1.1.2019<br />

Voor de wet van 2018 werd de opsplitsing van een kavel meestal<br />

uitgevoerd zonder tussenkomst van de algemene vergadering.<br />

Door het ontbreken van een specifieke bepaling in vroegere<br />

wetgeving, diende te worden teruggevallen op de inhoud van<br />

de statuutakte (= basisakte & reglement van mede-eigendom).<br />

Maar ook hierin was dan ofwel niets voorzien, ofwel bepaalde<br />

het reglement van mede-eigendom meestal dat de opsplitsing<br />

zonder goedkeuring van de algemene vergadering mocht<br />

gebeuren wanneer er niet aan de stabiliteit van het gebouw<br />

of een deel ervan werd geraakt en/of als het uniforme uitzicht<br />

bewaard bleef.<br />

Stond de opsplitsing van een kavel toch op de agenda van<br />

een vergadering, dan maakte dit meestal het voorwerp uit van<br />

één enkele beslissing, namelijk deze tot het verkrijgen van het<br />

akkoord om te mogen opsplitsen.<br />

Met de andere (juridische) gevolgen die hieraan dienden te<br />

worden gekoppeld, werd in het overgrote deel van de gevallen<br />

totaal geen rekening gehouden.<br />

Vanaf 1.1.2019<br />

Gelukkig is de wetgever niet blind gebleven voor het ontbreken<br />

van een wettelijke regeling in vorige appartementenwetgeving.<br />

Binnen de gewijzigde wet van 18 juni 2018 werd artikel 577-7§1,<br />

2°, g) B.W. vervangen. De oude bepaling, die in de mogelijkheid<br />

voorzag om deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid op<br />

te richten, werd in die zin aangepast dat de wet thans verplicht<br />

oplegt dat vanaf 1 januari 2019 het exclusief aan de algemene<br />

vergadering toekomt om te beslissen over de verdeling of over<br />

de volledige of gedeeltelijke vereniging van een kavel.<br />

2. Andere (wettelijke) bepalingen<br />

Naast de dwingende wet op de gedwongen mede-eigendom,<br />

dient bij de verdeling van een kavel ook nog rekening te worden<br />

gehouden met navolgende.<br />

Stedenbouwkundige verordeningen<br />

Behalve wanneer het om het creëren van een zorgwoning<br />

gaat, is voor het opsplitsen van een woning, ook al worden er<br />

geen bouwwerken aan uitgevoerd, een omgevingsvergunning<br />

(vroegere stedenbouwkundige vergunning) vereist.<br />

Een mede-eigenaar die zijn appartement wenst op te splitsen zal<br />

dus, naast en los van de goedkeuring van de algemene vergadering,<br />

een dossier moeten indienen bij de bevoegde instanties.<br />

Het beoordelen van zo’n dossier gebeurt o.m. op basis van<br />

criteria die worden opgelegd in zgn. stedenbouwkundige<br />

verordeningen. Zulke stedenbouwkundige verordening<br />

omvat het geheel aan stedenbouwkundige voorschriften die<br />

van toepassing zijn voor een afgebakend grondgebied of een<br />

bepaald onderwerp.<br />

In het geval van de opsplitsing van een woning kan bijvoorbeeld<br />

worden opgelegd dat de binnen- oppervlakte van de kavel die men<br />

wenst op te splitsen, minstens 200m² moet zijn, of dat er per nieuwe<br />

woongelegenheid minstens 1,5 parkeerplaatsen en/of minstens 2<br />

fietsenstallingen moeten worden voorzien (te verhogen per extra<br />

kamer), enzovoort.


26<br />

Opgelet! Deze verordeningen verschillen van stad tot stad en<br />

van gemeente tot gemeente. Ze kunnen worden opgemaakt<br />

op gemeentelijk, provinciaal en op gewestelijk niveau. De<br />

voorschriften opgemaakt door een hoger overheidsniveau<br />

hebben steeds voorrang op deze opgemaakt door een lager<br />

overheidsniveau. Navraag is dus aangeraden!<br />

Ministerieel en Koninklijk Besluit van 18 november 2013 -<br />

Prekadastratie.<br />

Voor een project dat in aanmerking komt om te worden<br />

vergund, moet bij de opmaak van het dossier rekening worden<br />

gehouden met de toepassing van het Ministerieel (MB) en<br />

Koninklijk Besluit (KB) van 18.11.2013, gewijzigd door het KB van<br />

12.05.2015 en het MB van 11.05. 2015 of de zgn. prekadastratie.<br />

Gereserveerd perceelnummer<br />

Wanneer een bestaand perceel wordt gewijzigd, bijvoorbeeld<br />

bij een verkaveling of zoals in ons geval, bij de verdeling<br />

van een perceel, dan dient ook aan elk nieuw te creëren<br />

perceel, waaronder dus een nieuwe woonentiteit, een eigen<br />

identificatienummer te worden toegekend.<br />

Vooraleer de dienst Algemene Administratie voor<br />

Patrimoniumdocumentatie (AAPD) het definitief<br />

nummer vastlegt, zal zij eerst een voorlopig, een zgn.<br />

gereserveerd perceelnummer, toekennen. Het definitieve<br />

identificatienummer wordt pas toebedeeld na overschrijving<br />

van de authentieke akte.<br />

Verplichte opmaak afbakeningsplan.<br />

Naast het gereserveerde perceelnummer, moet er ook een<br />

planreferentienummer worden aangevraagd.<br />

Dit nummer wordt toegekend op basis van een zgn.<br />

afbakeningsplan, dat verplicht moet worden ingediend.<br />

Inhoudelijk moet het plan aan de opgelegde voorwaarden<br />

voldoen, o.m.: duidelijke afbakening van de perceelsgrenzen<br />

en de vermelding van de netto vloeroppervlakten.<br />

Het plan wordt dan ook best opgemaakt en ingediend door<br />

een architect of door een landmeter-expert. Na goedkeuring<br />

ervan, wordt het in het plannenregister opgenomen en wordt<br />

het referentienummer toegekend.<br />

Wat als het KB en het MB niet (correct) worden nageleefd?<br />

Meerdere van de beslissingen die m.b.t. het opsplitsen van een<br />

kavel door de vergadering dienen te worden genomen, moeten<br />

het voorwerp uitmaken van een authentiek wijzigende akte.<br />

Bij de redactie ervan is de notaris verplicht om zowel de<br />

referentie van het afbakeningsplan als de gereserveerde<br />

perceelidentificatie mee op te nemen. Zonder deze gegevens<br />

zal de notaris weigeren om de akte te verlijden. Doet hij<br />

dit toch, dan zal i.p. het kantoor rechtszekerheid (vroegere<br />

hypotheekkantoor) de akte niet overschrijven.<br />

INFO<br />

Peter Leyseele<br />

Legal Manager COPPER |<br />

syndicusafdeling.<br />

Diepestraat 2a<br />

1780 Wemmel<br />

- deskundige<br />

appartementsmede-eigendom.<br />

- gerechtsdeskundige, erkend<br />

door de FOD Justitie.<br />

- auteur van verschillende<br />

publicaties over<br />

appartementsmede-eigendom<br />

peter.leyseele@copper.be<br />

www.copper.be<br />

PROPERTYTODAY


ÉÉN MULTI-ENERGIEPARTNER<br />

MAAKT HET BEHEER<br />

VAN UW GEBOUWEN ZOVEEL<br />

EFFICIËNTER<br />

1 contactpersoon<br />

Onze expertise<br />

Klantenservice op maat<br />

Flexibel raamcontract<br />

Aangepaste facturatie<br />

Neem contact met ons op via<br />

02 486 22 28<br />

syndic@totalgp.be


De algemene<br />

vergadering van<br />

uw gebouw<br />

vanuit uw zetel<br />

Meeting4you helpt u bij het organiseren<br />

van uw Algemene Vergadering!<br />

Verhoog de efficiëntie door online te<br />

vergaderen. Van het opstellen van de<br />

agenda tot het versturen van het verslag<br />

van de vergadering.<br />

Organiseer en deelnemen aan de<br />

A.V. vanop het platform<br />

Tot 50 personen per<br />

videoconferentie<br />

Conform de wetgeving<br />

Online stemming en automatische<br />

berekening van de gewenste<br />

meerderheden<br />

Authentificatie van de deelnemers<br />

Ondersteuning bij het opstellen van de<br />

uitnodigingen en automatisch opmaken<br />

van het PV<br />

Meeting4you, eenvoudig, goedkoop en efficiënt!<br />

Alle stappen in één platform:<br />

Configureer uw mede-eigendom<br />

Stel de agendapunten samen en verstuur de uitnodigingen<br />

Deelnemen aan uw algemene vergadering<br />

Overlopen en stemmen van de agendapunten<br />

Verslag aanvullen en versturen<br />

Organiseer uw algemene vergadering op:<br />

www.meeting4you.be<br />

E-Mail : hello@meeting4you.be<br />

Tel : 02 832 80 40


29<br />

Nieuwe verplichtingen omtrent<br />

energiemeting van verwarming en<br />

warm water<br />

Bewoners beter informeren om hun CO2-uitstoot te reduceren<br />

U hoorde allicht al over de EED 2.0: de nieuwe Europese ‘Energy<br />

Efficiency Directive’. Op 25 oktober 2020 gingen de eerste<br />

verplichtingen van deze energie-efficiëntierichtlijn van kracht.<br />

Sindsdien moet elke nieuw geplaatste kostenverdeler, energieen<br />

watermeter vanop afstand uitleesbaar zijn, en hebben<br />

bewoners recht op meer informatie over hun verbruik.<br />

Welke verplichtingen houdt deze richtlijn nu precies in voor de<br />

VME? We geven u graag de nodige toelichting.<br />

Waarom deze regelgeving?<br />

De Europese energie-efficiëntierichtlijnen zijn uitgevaardigd<br />

om de CO2-uitstoot door verwarming, koeling en warm water in<br />

gebouwen te verlagen. Maar liefst 36% van het energieverbruik<br />

in België gaat naar verwarming en warm water in gebouwen.<br />

De beperking van dit verbruik heeft dan ook een grote impact<br />

op onze totale CO2-uitstoot.<br />

Eind 2016 werd de eerste energie-efficiëntierichtlijn voor<br />

collectieve woongebouwen ingevoerd. Van toen af aan wordt<br />

het energieverbruik voor verwarming gemeten en gefactureerd<br />

per quotiteit. Dit motiveert de bewoners om hun verbruik te<br />

beperken. De EED 2.0 geeft hen het recht op frequentere en<br />

meer gedetailleerde informatie. Zo kunnen ze hun gedrag nog<br />

beter aanpassen en doelgericht hun ecologische voetafdruk<br />

verkleinen. Die bijkomende gedragswijziging kan een extra<br />

energiebesparing van 15% opleveren.<br />

De invoering van de EED 2.0 verloopt in drie fasen, met alsmaar<br />

strengere eisen en verplichtingen voor de VME. Die mag<br />

hiervoor wel beroep doen op een derde partij.<br />

Verplichting 1: gedetailleerde informatie – 2020<br />

Sinds 25 oktober 2020 moeten bewoners minstens één keer per<br />

jaar een gedetailleerde maar overzichtelijke verbruiksafrekening<br />

ontvangen die gebaseerd is op het werkelijk verbruik in kWh. Ze<br />

moet onder andere deze informatie bevatten, zoveel mogelijk<br />

grafisch weergegeven:<br />

• Totale energiekost<br />

• Energieprijzen<br />

• CO2-uitstoot<br />

• Energiemix van het gebouw op basis van het verbruik in<br />

kWh voor verwarming en warm water aan gas, stookolie<br />

en elektriciteit<br />

• Graaddagen in vergelijking met het voorgaand jaar en de<br />

gemiddelde verbruiker<br />

• …<br />

De Vlaamse overheid bepaalde ook welke kosten de VME mee<br />

mag opnemen. Dat zijn bijvoorbeeld:<br />

• Energiekosten voor gas, stookolie, elektriciteit of warmte uit<br />

een net<br />

• Onderhoudskosten voor ketel, warmtepomp,<br />

distributieleidingen, keuringen …<br />

• Kosten voor hulpverbruik van circulatiepompen,<br />

brandstoftoevoer van pellets …<br />

• Overige kosten zoals deze voor aansluiting op een warmtenet<br />

en diensten van een derde partij voor energiemeting,<br />

-rapportering en -facturatie


30<br />

Verplichting 2:<br />

frequente elektronische communicatie - 2020-2022<br />

Sinds 25 oktober 2020 hebben bewoners het recht op<br />

driemaandelijkse informatie over hun energieverbruik voor<br />

verwarming, koeling en warm water. Vanaf 1 januari 2022<br />

moeten ze die tijdens de verwarmingsperiode zelfs maandelijks<br />

verkrijgen. Bovendien moeten ze hun facturen elektronisch<br />

krijgen als ze dit wensen. Uiteraard moet de privacy van de<br />

verbruikers altijd gegarandeerd zijn volgens de lokale GDPRvoorschriften.<br />

De VME moet alle factuur- en verbruiksinformatie gratis<br />

aanbieden. Alleen als dit door een derde partij voorzien wordt,<br />

mag de VME de kosten voor deze dienst doorfactureren aan de<br />

bewoners.<br />

Verplichting 3:<br />

alle meters op afstand uitleesbaar tegen 2027<br />

Momenteel gelden bovenstaande verplichtingen alleen voor<br />

wooneenheden met op afstand uitleesbare meters – dat wil<br />

dus zeggen in nieuwe gebouwen of daar waar een oude meter<br />

vervangen werd door een nieuwe, die verplicht op afstand<br />

uitleesbaar is. Vanaf 1 januari 2027 moeten alle meters op afstand<br />

uitleesbaar zijn. Bestaande, niet uitleesbare meters moeten dus<br />

allemaal vervangen worden. De VME is verantwoordelijk voor<br />

de installatie van de nieuwe meetapparatuur. Ze mag dit laten<br />

uitvoeren door derden, bij voorkeur bedrijven gespecialiseerd<br />

in meetsystemen zoals ista.<br />

Bent u tijdig in regel?<br />

De verplichting om bewoners met op afstand uitleesbare<br />

meters driemaandelijks te informeren en om alle bewoners<br />

een gedetailleerde jaarafrekening te bezorgen, is nu al van<br />

kracht. De bijkomende vereiste van 2022 staat voor de deur. De<br />

vervanging van bestaande meters is een klus die u beter niet<br />

uitstelt tot het laatste moment. Het is dus aangeraden om snel<br />

met de nodige voorbereidingen te beginnen, zodat u tijdig aan<br />

alle verplichtingen voldoet.<br />

Slimme meetsystemen ontzorgen u<br />

Gelukkig is er een intelligent meetsysteem op de markt dat u<br />

volledig ontzorgt. Het radiosysteem van ista verzamelt digitaal<br />

en vanop afstand alle data uit kostenverdelers, warmte- en<br />

watermeters, met de nodige gegevensbescherming.<br />

Op het ista webportaal consulteert u als beheerder of syndicus<br />

alle verbruiksgegevens in grafieken en tabellen. Het systeem<br />

genereert automatisch alle vereiste verbruiksinformatie,<br />

afrekeningen, overgangsberichten en facturen, en verzendt<br />

deze elektronisch naar de mandataris of beheerder. Het enige<br />

dat u nog moet ingeven in het systeem om aan de nieuwe<br />

regelgeving te voldoen, is de energiekost, het brandstoftype<br />

voor verwarming en warm water, het totaal verbruik in kWh per<br />

type en de gebruikersgegevens.<br />

Wil u meer informatie over dit slimme meetsysteem?<br />

Vraag dan geheel vrijblijvend een afspraak aan via contact@ista.<br />

be of op het nummer +32 2 523 40 60.<br />

INFO<br />

Nikolas Nowakowski<br />

Sales & Marketing Director<br />

ISTA Belgium<br />

Marie Curie plein 50<br />

1070 Brussel<br />

PROPERTYTODAY


De verwarming en water<br />

partner van de mede-eigendom<br />

Water en verwarming<br />

kostenverdeling<br />

De Premium-dienst biedt u een proactieve<br />

opvolging gedurende het jaar en garandeert<br />

u een afrekening zonder forfaits.<br />

• Vraag een offerte of een afspraak.<br />

Stookplaatsmonitoring +<br />

Energieboekhouding<br />

Wist u dat actief monitoren en beheren van uw installaties met ReduQ een forse<br />

besparing kan opleveren? Door het goed inregelen en tijdig ingrijpen bij ondermaatse<br />

prestaties van uw stookinstallatie kan al snel 20% energie worden bespaard.<br />

Wettelijke verplichting van de VME of van de syndicus voor alle verwarmingssystemen<br />

vanaf 100kW in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.<br />

• Raadpleeg ista voor meer informatie.<br />

Plaatsing van<br />

thermostatische kranen<br />

Wettelijke verplichting bij de plaatsing van<br />

een nieuwe verwarmingsketel in het<br />

Brussels Hoofdstedelijk Gewest.<br />

Waterzijdige inregeling optioneel.<br />

Energiepremies (30€/kraan)<br />

voor de VME’s.<br />

www.ista.be 02 523 40 60 contact@ista.be


INTERCOM ZONDER<br />

KABELGEDOE?<br />

Da’s simpel! Dankzij 1 simkaart meer<br />

dan 100 appartementen verbonden<br />

en beheerd. Geïnstalleerd in 4 uur,<br />

zonder kabels.<br />

Geniet nu van alle voordelen van een Intratone<br />

intercomsysteem:<br />

• geen geboor of kabels<br />

• in 4 uur operationeel<br />

• onbeperkt beheer vanop afstand, in realtime<br />

• veilig en comfortabel in gebruik<br />

www.intratone.be<br />

Een demo voor uw appartementen?<br />

Maak een afspraak met Dieter Denooze via<br />

0493 99 58 33 of ddenooze@intratone.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!