07.04.2021 Views

Familiybusiness Den Ouden Groep

In de gloednieuwe editie van de Familybusiness stellen we Den Ouden Groep aan u voor. Zo leest u over onze werkmaatschappijen, wie de gezichten achter het bedrijf zijn én hoe wij naar te toekomst kijken. Benieuwd? Klik op de link.

In de gloednieuwe editie van de Familybusiness stellen we Den Ouden Groep aan u voor. Zo leest u over onze werkmaatschappijen, wie de gezichten achter het bedrijf zijn én hoe wij naar te toekomst kijken. Benieuwd? Klik op de link.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Duurzaamheid als

tweede natuur

Den Ouden Groep

Beeld van een door duurzaamheid

gedreven familiebedrijf

Een erkend

leerbedrijf investeert

in de toekomst


Beste lezers

familybusiness

familybusiness is een uitgave van

Goo Media BV

T 071 - 70 70 161

E redactie@goomedia.nl

I www.goomedia.nl

Coördinatie

Nima Larkani

Deze uitgave kwam tot stand dankzij de medewerking van:

Den Ouden Groep

T 073 5431000

I www.denoudengroep.com

E info@denoudengroep.nl

Productie

Ellen van Vliet

Vormgeving

Iris de Boer

Rachelle de Boer

Tekstproductie

Textworld

Fotografie

Thomas Segers

© Goo Media BV 2021

Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar

gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze

dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke

zorgvuldigheid wordt betracht kunnen uitgever en auteurs geen aansprakelijkheid

aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden

of onvolledigheden.

Deze uitgave is CO 2 neutraal geproduceerd

Asfaltbouw • BESIX Infra Nederland • Boogers Infra • Buko Infrasupport • De Beijer Bouwgrondstoffen • Ermers Grondverzet • Gebroeders

Olieman • HKV Ochten • Holland Drilling • Hulst Agri Transport • IP Zanten • Kijlstra Betonmortel Amsterdam • KWS Infra Eindhoven • Louwman •

Machinefabriek West-End • Mebin • Oqema • Peter Nooyen Grondwerken • Pon Equipment • Possehl Aannemingsmaatschappij • Powerhouse •

Spaansen Grondstoffen en Logistiek • sTN Dienstencentrum • Van Mossel Autolease • Van Zoggel Betonboringen • VanderHoff Bestratingen •

Vandersanden Nederland

De laatste jaren zien we een duidelijke herwaardering van het

familiebedrijf. Het zakenblad familybusiness spoort mooie

familiebedrijven op om te beschrijven. Prachtige parels in alle

takken van sport. Hiermee bieden we een inkijkje in de ruggengraat

van onze economie.

Familiebedrijven worden gekenmerkt door een gedegen

bedrijfsvoering, passie, hoge betrokkenheid van de medewerkers

en een directie die het langetermijnbelang voorop stelt.

Familybusiness portretteert het familiebedrijf, interviewt directeureigenaren,

klanten, leveranciers en andere betrokkenen.

Deze keer staat Den Ouden Groep uit Schijndel centraal; een

kennis-gedreven familiebedrijf met een ‘handen-uit-de-mouwenmentaliteit’

en de drang om te innoveren. De rode draad binnen

het bedrijf? De bodem! Den Ouden Groep positioneert zich

rondom drie belangrijke pijlers: de slimme infrastructuur, de

gezonde bodem en het maken van circulaire, biobased producten.

Duurzaam ondernemen is voor ‘de Den Oudens’ een tweede

natuur. Het betekent naast het maken van groene keuzes en

onderzoek doen naar circulaire oplossingen, vooral ook blijven

investeren in de eigen mensen.

In deze editie vertellen niet alleen de familieleden, maar ook

gedreven medewerkers over uitdagingen en kansen, bijzondere

projecten en bezigheden.

Veel leesplezier!

1


Inhoud

4 Beeld van een door duurzaamheid

gedreven familiebedrijf

23 N-Sea: ‘Samen sta je sterker’

8 De divisies en werkzaamheden in

vogelvlucht

25 Wageningen University & Research:

Den Ouden is nooit bang om grote

stappen te zetten’

10 Possehl: minder CO 2

uitstoot met

circulair afstrooimateriaal

26 Een erkend leerbedrijf investeert

in de toekomst

11 De derde generatie stelt zich voor

29 Powerhouse: transparante en

persoonlijke begeleiding

13 Provincie Noord-Brabant

Testcase van 592 meter lang

29 Kennis maken met BUKO is kennis

maken met onze principes

16 Stichting Bewuste Bouwers

helpt imago bouw te verbeteren

30 Project in de spotlights

Nieuw busstation van Roermond

18 Pon Equipment: Den Ouden denkt mee

over de ontwikkeling van machines

32 Het beklimmen van de CO 2

-prestatieladder

20 Duurzaamheid als tweede natuur

2

3


Beeld van een door

duurzaamheid gedreven

familiebedrijf

“De rode draad binnen ons bedrijf? De bodem!”, vat Jeroen den Ouden de kern van het

familiebedrijf samen. Binnen de drie pijlers ‘slimme infrastructuur’, ‘gezonde bodem’ en

‘circulaire, biobased producten’ creëert Den Ouden Groep oplossingen die bijdragen aan een

duurzame leefomgeving.

“Onze specialismen focussen zich op alles

wat er gebeurt in en rondom de bodem”,

begint Jeroen den Ouden. Samen met zijn

broer en vijf neven is hij de derde generatie

aan het roer van het familiebedrijf in

Schijndel, dat in 1948 door zijn opa werd

opgericht. In de loop der jaren groeide het

bedrijf fors. “Onze kracht zit ‘m in het feit

dat we niet pur sang een infrabedrijf zijn,

maar ook actief zijn in bodemverbeteraars,

biomassa en organische meststoffen. Als je in en rondom de bodem

bezig bent, heb je te maken met de infrastructuur, maar ook met de

leefomgeving en de inrichting daarvan. Omdat we meerdere

disciplines in huis hebben, onderscheiden we ons in de markt.”

Specialisten

Jeroen typeert het familiebedrijf als divers, innovatief en

kennisgedreven. Jeroen: “We hebben talloze specialisten in huis,

omdat we merken dat de kennis bij opdrachtnemers steeds

belangrijker wordt. Belangrijk is dat wanneer je de uitvoering doet, je

ook kennis hebt van het ontwerp en

randzaken daar omheen. Zowel in de

dienstverlening als in de productkant,

moeten wij weten wat het product

betekent en welke toepassingen het heeft.

We zorgen dat we concepten en

totaaloplossingen bedenken en bieden, in

plaats van dat we alleen sec een product

leveren.”

In die zin versterken de werkzaamheden

van de diverse divisies elkaar, legt hij uit. “Er

is synergie omdat we binnen dit bedrijf

allemaal bezig zijn met wat er in en rondom

de bodem gebeurt. Hierdoor kunnen we

kennis intern uitwisselen en leren we van

elkaar.”

De vragen van opdrachtgevers zijn divers,

en dat maakt het werk dynamisch. “De ene

dag vraagt een opdrachtgever hoe we het

beste een weg kunnen funderen, de andere

dag denken we mee over een klimaatadaptieve

leefomgeving in de binnenstad.

We maken ook substraten om daktuinen

aan te leggen. In het kader van

klimaatverandering komen dergelijke

vraagstukken steeds vaker voor.”

Wens

In 2018 nam Jeroen, samen met zijn broer

en vijf neven, het bedrijf over van de

tweede generatie. “Mijn vader en zijn vier

4

5


West End goo.indd 1 25-01-21 10:39

Linge ® formaat

Dé grote steen voor

mooie ambities

broers namen het op hun beurt over van mijn

opa, die het bedrijf oprichtte. We zijn enorm

vereerd dat wij het stokje van hen hebben

overgenomen en vormen met z’n zevenen

een hechte club. We zijn onder de indruk van

waar het bedrijf nu staat, maar we willen de

familie en de mensen om ons heen nog

trotser maken door te kijken hoe we het

familiebedrijf verder kunnen brengen. We

gaan niet op de tent passen, maar er waarde

aan toevoegen.” Er is een duidelijke wens om

het familiebedrijf uiteindelijk over te dragen

aan de vierde generatie. “Het werken in een

familiebedrijf brengt dynamiek en soms wat

roering, maar uiteindelijk kunnen we alleen

maar trots zijn. De tweede generatie bestond

uit vijf broers; zij hebben een andere band

dan wij nu als neven onderling.”

Familiecultuur

Volgens Jeroen krijgt de familiecultuur nu op

een andere manier vorm door de omvang van

het bedrijf. “Maar het is belangrijk om die

cultuur wel te blijven waarborgen. In ons DNA

zit het motto: ‘aanpakkers, persoonlijk contact

en plezier maken’. Dat willen we blijven

uitdragen. We zijn echte teamplayers. Iedereen heeft zijn

competenties, affiniteit, kennis en kunde, en daardoor een eigen

plek in de organisatie. De juiste man of vrouw op de juiste plek.

Daarnaast rouleren wij zevenen binnen het bedrijf. We laten overal

ons gezicht zien: niet alleen in de directie, maar ook elders binnen

het bedrijf. Door te rouleren, zijn we overal in de organisatie

herkenbaar. Dat vinden de medewerkers fijn. Tegelijk zitten we

daardoor ook dichtbij het vuur en hebben we diverse ogen in het

werkveld. Hierdoor kunnen we bij vragen of problemen snel

schakelen.”

Investeren

Het jaar 2020 was voor iedereen door de coronacrisis anders dan

anders. Binnen Den Ouden Groep zijn de gevolgen van deze crisis

beperkt gebleven. “Natuurlijk hebben we hier en daar hinder

ondervonden. Prioriteit nummer één is het waarborgen van de

veiligheid en gezondheid van onze 280 medewerkers. Daarnaast

liepen sommige projecten vertraging op, werden handtekeningen

nog even niet gezet. Onze orderportefeuille is goed gevuld.”

Jeroen ziet de toekomst positief tegemoet. “We hebben de ambitie

om het bedrijf de komende jaren verder te laten expanderen. Door

twee tot drie overnames per jaar en vanuit organische groei, willen

we jaarlijks zo’n vijftien tot twintig procent groei realiseren. We zijn

een zeer gezond bedrijf op financieel vlak en kunnen daardoor

investeren in nieuwe business en innovaties. Samen met een goede

club mensen maken we er iets moois van!”

Een duurzame openbare ruimte die mensen een bijzonder gevoel geeft doordat straten, pleinen

en paden iets oorspronkelijks hebben, rust en authenticiteit uitstralen. Dit soort mooie ambities

leent zich bij uitstek voor het unieke Linge ® assortiment van Vandersanden. Deze grootformaat

straatbakstenen resulteren in een rustig straatbeeld. En met 76 varianten kunt u volop variëren.

Bekijk alle voordelen van de Linge ® op www.linge.vandersanden.com

Naamloos-2 1 11-01-21 09:12

Een multidisciplinaire groep met meer

dan 110 jaar ervaring

Schipperswal 19

6041 TC Roermond

+31 475 51 80 30

7


De divisies en

werkzaamheden

in vogelvlucht

Den Ouden Groep positioneert zich

rondom drie belangrijke pijlers: de

slimme infrastructuur, de gezonde

bodem en het produceren van

circulaire, biobased producten.

“Dat alles doen we om oplossingen

te creëren die bijdragen aan een

duurzame leefomgeving. Binnen die

drie pijlers kun je ons bedrijf verdelen

in twee grote divisies: Contracting

en Organic”, aldus Jeroen.

grond of afvalstromen met een minerale achtergrond vrijkomen,

nemen wij deze in of zetten wij deze af bij klanten die juist behoefte

aan grondstromen hebben. Als er bijvoorbeeld een nieuwe afrit op

een snelweg moet komen, zijn grote ladingen grond nodig. Wij zijn

de partij die het kunnen aanleveren of ophalen. Eventueel met

tussenkomst van ons, waarbij de grond wordt gereinigd. De

voorkeur gaat natuurlijk uit om de grond rechtstreeks van het ene

project naar het andere project te transporten, dat voor de meest

duurzame oplossing zorgt.”

Den Ouden Groenrecycling

De andere divisie van Den Ouden Groep is Organic, die drie

bedrijfsonderdelen bevat. “Onder Den Ouden Groen zamelen we op

dertien locaties in Nederland bladeren, takken, maaisel en ander

groenafval in. Dit is voor ons waardevolle grondstof waarmee we

diverse producten maken, zoals bodemverbeteraars, substraten,

biomassa en bodembedekkers. Alles vanuit de circulaire en

biobased gedachte. We innoveren en investeren in nieuwe

technieken en oplossingen. We doen momenteel bijvoorbeeld een

proef om van blad leer te maken en we voeren experimenten uit

van dennennaalden grondstof te maken voor bio-based

kunststoffen. Van taxusknipsel wordt een medicijn voor kanker

gemaakt. En we zijn bezig om een papiervezel te maken voor de

papier- en kartonindustrie. Naast traditionele bodemverbeteraars

maken we al deze hoogwaardige producten voor de Benelux en

Duitsland.

Ferm O Feed en PHC

Het tweede onderdeel van de Organic-divisie is Ferm O Feed, dat

zich richt op het produceren van diverse meststoffen. In het licht

van de wereldwijde voedselcrisis, de groei van de populatie en de

afnemende hulpbronnen, moeten we ons best doen om de

vruchtbaarheid van de aarde op peil te

houden om het (dreigende) voedseltekort

aan te pakken. De meststoffen van Ferm O

Feed zijn zeer veelzijdig in hun kwaliteiten en

specifiek ontworpen om te voldoen aan de

behoeften van hun toepassingsgebied: ze

kunnen worden toegepast voor de groenteen

fruitteelt, wijnbouw, boomteelt of gazons.

“Deze producten exporteren we naar 75

landen ter wereld, waar de

bodemvruchtbaarheid en bodemgezondheid

beneden peil is. Er is gigantisch veel vraag

naar onze meststoffen en biostimulanten die

een duurzamer alternatief zijn voor

kunstmest.”

Het derde onderdeel is Plant Health Cure

(PHC). PHC is specialist en leider op het

gebied van mycorrhiza-technologie en

bodembiologie. Het levert nuttige

bodemschimmels, bodembacteriën en

andere oplossingen die planten weerbaarder

maken en beter laten functioneren. “Het doel

is om het gebruik van kunstmest,

bestrijdingsmiddelen en chemie zo ver

mogelijk terug te dringen, zonder

productieverlies”, aldus Jeroen.

Den Ouden Aannemingsbedrijf

Contracting is de dienstverlening van het

bedrijf. Daaronder valt Den Ouden

Aannemingsbedrijf dat zich met name richt

op (waterbouw)reconstructiewerken, aanleg

van betonwegen, herinrichting van het

binnenstedelijk gebied, bodemsanering,

landschapsinrichting en natuurontwikkeling.

‘‘Al onze oplossingen zijn gericht op het

creëren van een duurzame leefomgeving’’

“Het aanleggen van betonverhardingen is

één van onze specialismen. Dat doen we op

internationale schaal; je vindt ons van

Dublin tot Saba. We prikkelen de

opdrachtgevers tot het kiezen voor

contractvormen waar ruimte is voor

innovatie. Samen met de opdrachtgever

bepalen we steeds vaker het ontwerp en

sturen we voortdurend op

kwaliteitsverbetering, integraliteit en een

goede prijs-kwaliteitverhouding om

toegevoegde waarde te kunnen bieden.”

BODAC

Onder Contracting valt ook BODAC. Bij de ontwikkeling van

bouwprojecten en de realisering van infrastructurele werken

kunnen conventionele explosieven, geschut en vliegtuigwrakken de

veiligheid van werknemers en de directe omgeving in gevaar

brengen. Het opsporen van deze conventionele explosieven

voordat de bouwwerkzaamheden aanvangen, is daarom een

absolute vereiste. BODAC is gespecialiseerd in het opsporen van

conventionele explosieven en het veiligstellen hiervan. “Hierdoor

laten we een schoon werkveld achter en kunnen we een certificaat

afgeven dat de bodem schoon en veilig is verklaard.” BODAC

opereert niet alleen op land, maar ook op zee. “Onder de naam UXO

Control zijn we met onze partner N-Sea, actief in offshore-projecten.

De komende jaren staat daarin veel te gebeuren, mede door de

bouw van windmolenparken en aanleg van kabels en leidingen. De

gebieden waar we veel actief zijn, zijn de Noordzee en de Baltische

Zee. Van desk studies, detectie en benadering tot het vernietigen

van explosieven.”

BraBoB

BraBoB is het laatste onderdeel dat onder Contracting valt: een

bedrijf dat door de Benelux en Duitsland minerale stromen

ontvangt, verwerkt en verhandelt in de markt. “BraBoB is de

verbindende partij tussen vraag en aanbod. Met onze positie in de

markt, zorgen wij dat projecten waar grondstromen vrijkomen of

benodigd zijn, gerealiseerd kunnen worden. Als bij een project

8

9


Possehl Aannemingsmaatschappij uit Oosterhout

Minder CO 2

-uitstoot met

circulair afstrooimateriaal

Slimme en creatieve oplossingen bieden voor de bekleding van fiets-suggestiestroken, busbanen,

brugdekken, wegen en industriële vloeren. Dat is in een notendop het specialisme dat Possehl uit Oosterhout

in de vingers heeft. Regelmatig werkt het team van Possehl samen met Den Ouden Groep, bijvoorbeeld bij de

afwerking van een rotonde of indoorskibaan.

De producten en oplossingen van Possehl zijn breed: denk aan

bekleding voor fietspaden, een oplossing voor start- en

landingsbanen waarop in bijna alle weersomstandigheden geland

kan worden of een toplaag voor wegen waardoor ze weer jaren

mee kunnen. “Dankzij onze producten Thermoflex, MicroAsfalt,

Antiskid en EP-Grip weten we voor elk materiaal en iedere

omstandigheid de juiste afwerking te creëren. In die hoedanigheid

werken we al jaren met veel plezier samen met Den Ouden Groep”,

begint directeur Erik de Leeuw.

‘In elke gewenste kleur’

Momenteel werkt Possehl aan twee

projecten samen met Den Ouden Groep:

het realiseren van de toplaag van rotonde

de Bromtol in Oosterhout en het

aanbrengen van een glinstercoating op de

indoorskibaan in Landgraaf. “Waar Den

Ouden letterlijk en figuurlijk zorgt voor een

gedegen basis, zorgen wij voor een toplaag

in elke gewenste kleur. Bij fietspaden

werken we bijvoorbeeld meestal met rood

natuurgesteente, voor busbanen wordt ook

vaker voor groen gekozen. Bij de rotonde

de Bromtol brengen we een toplaag aan in

allerlei primaire kleuren, die terugkomen in

de bromtol die midden op de rotonde ligt.”

Possehl brengt regelmatig coatings aan in

het verkeer, maar is ook een interessante

partij voor landschapsarchitecten. “Het

project van de indoorskibaan in Landgraaf,

waar we een coating in twee verschillende

kleuren aanbrengen, is een goed voorbeeld

van hoe divers en breed ons werkgebied

is.”

De derde generatie stelt zich voor

Marcel den Ouden werkt sinds maart 1992 in het familiebedrijf.

“Momenteel ben ik meewerkend Teamleider op de shovel/kraan op

een Groenrecycling-locatie. Ik ben erg trots op ons bedrijf. Het is één

grote familie met een sterk gedreven, gezellige en gezonde

cultuur.”

Rob den Ouden werkt sinds april 1999 bij Den Ouden Groep. Hij is

Sales Director van Ferm O Feed en is eindverantwoordelijk voor de

verkoop van de organische meststoffen en biostimulanten die Ferm

O Feed in Helmond zelf produceert. “Als ik zie met wat voor spirit en

ambitie onze mensen voor ons bedrijf werken, maakt me dat enorm

trots. Vaak doordat onze mensen nét dat stapje extra zetten of wat meer

inzet tonen, kunnen wij het verschil maken in een soms uitdagende markt.”

Tijn den Ouden is vernoemd naar oprichter opa Tein. Hij werkt sinds 1994

in het bedrijf, momenteel hoofdzakelijk op de Groenlocaties. “We zijn

iedere dag bezig met het produceren van producten die een bijdrage

leveren aan een duurzame leefomgeving. Hiermee zijn we elke dag

bezig om de wereld een klein beetje groener te maken.”

Harm

Marcel

Tijn

Operationeel directeur Harm den Ouden werkt sinds 2004 bij

Den Ouden Groep. “Ik ben momenteel eindverantwoordelijk voor

alle operationele zaken die binnen ons fantastisch mooie

familiebedrijf aanwezig zijn. We zijn ondernemers in hart en nieren.

Het is dan ook prachtig om te zien met hoeveel passie iedereen elke

dag weer aan het werk is.”

Rob

Lange levensduur

De oppervlaktebehandeling die Possehl

aanbrengt, heeft een levensduur van meer

dan twintig jaar en is in die zin duurzaam.

Toch kan het nóg verantwoorder qua

milieubelasting. De Leeuw: “We hebben

onlangs een biobased versie van onze

oppervlaktebehandeling ontwikkeld; deze

is milieuvriendelijker en reduceert de CO2-

uitstoot. Daarnaast werken we nu met een

nieuw afstrooimateriaal dat circulair is en

geproduceerd wordt van hergebruikt

materiaal. In een wereld waarin we allemaal

meer duurzaam moeten werken, denken

we graag mee aan oplossingen die helpen

de CO2-uitstoot te verminderen.”

Die duurzame insteek past perfect bij het

karakter van Den Ouden Groep. De Leeuw:

“Er is sprake van een fijne samenwerking,

waarbij we elkaar wat gunnen. Het is een

relatie op basis van gelijkwaardigheid.”

Meer informatie: www.possehl.nl

William

Paul

Jeroen

Allround medewerker William den Ouden zit sinds 2001 in het bedrijf. “Het

mooie aan het familiebedrijf is met je neven samenwerken in een groeiend en breed

bedrijf. Ga altijd voor het beste voor je klanten en het bedrijf en werk met plezier.

Ik ben werkzaam in alle divisies en spring bij waar nodig. Dit doen meerdere

collega’s binnen ons bedrijf, zodat de kennis zich verspreidt binnen onze

organisatie en we hiermee toegevoegde waarde kunnen bieden aan

onze klanten.”

Directievoorzitter Jeroen den Ouden is sinds de winter van 2014 aan

het werk bij Den Ouden Groep. “In de afgelopen jaren ben ik bij

diverse divisies binnen ons bedrijf werkzaam geweest. Tijdens deze

periode heb ik veel collega’s leren kennen, waarbij mij is opgevallen

dat iedereen vol passie en beleving voor ons bedrijf werkt. Sinds 2018 in

de rol als Directievoorzitter, dat natuurlijk een enorme eer is. We gaan

samen nog meer toegevoegde waarde bieden aan ons bedrijf, zodat onze

familie trots op ons kan zijn en we het bedrijf goed over kunnen overdragen

aan de volgende generatie.”

Paul den Ouden is sinds augustus 2016 werkzaam binnen het familiebedrijf voor Ferm O Feed

als sales support/backoffice medewerker. “Het mooie aan dit familiebedrijf is dat de diverse

bedrijfsonderdelen allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben, namelijk samen zorgen voor

een groenere en beter leefbare omgeving. De natuur en bodem staan hierbij centraal.”

10 11


Best of both worlds.

Voor iedereen is er een Mercedes-Benz, van de A-Klasse

tot de Actros. Voor de particuliere en de zakelijke rijder.

Van één auto tot een hele vloot. Elektrisch of brandstof

aangedreven.

Provincie Noord-Brabant

Testcase van 592 meter lang

Van aanschaf tot onderhoud u kunt met alles bij dezelfde

dealer terecht; Louwman Mercedes-Benz.

Met Carbouw bieden wij tevens eigen carrosserie bouw

aan voor bijvoorbeeld de betimmering van laadruimten,

opbouw van koel- en vrieswagens en het vervaardigen

van dubbele cabines voor bestelwagens.

Beukenlaan 25 6209 PX Sterksel

info@vanderhoffbestratingen.nl

Tel. 06 154 245 35

www.vanderhoffbestratingen.nl

Peter Nooyen goo.indd 1 25-01-21 13:22

Verder kijken en denken dan de grenzen van het eigen bedrijf is Den Ouden Groep op het lijf geschreven. Het

innovatieve karakter komt bijvoorbeeld tot uiting in het onderzoek dat de Den Ouden Groep in opdracht van de

provincie Noord-Brabant uitvoert.

De Amert 708 | 5462 GH Veghel | 0413 - 34 96 00

louwman.nl/mercedes-benz | customersupport.mb@louwman.nl

De beste

telefonie

voor de

laagste prijs

SCAN DE QR CODE &

CLAIM JE VOORDEEL

Exclusief voor Bouwend Nederland leden

Sluit nu jouw nieuwe KPN of T-Mobile abonnementen

voor de zaak af en ontvang tot wel 25% korting.

Ga naar helpdesktelefonie.nl/mobiel of bel 0348 49 50 41.

We fietsen met z’n allen steeds meer en vaker, mede door de komst

van elektrische fietsen. Hierdoor wordt het steeds drukker op

fietspaden. Daar zijn bestaande fietspaden niet op toegerust; ze zijn

vaak te smal voor het toenemende fietsverkeer. Simpelweg de

fietsstrook verbreden, is echter geen efficiënte en duurzame

oplossing. Daarom kreeg Den Ouden Groep van de provincie

Noord-Brabant de vraag om een proef uit te voeren. Doel van het

onderzoek: hoe kunnen fietspaden gedegen verbreed worden tot

drie en een halve meter én tegelijkertijd dertig jaar meegaan zonder

groot onderhoud. Ric Vergeer houdt zich bij de provincie bezig met

duurzame Infra-Innovaties en benaderde Den Ouden Groep voor dit

onderzoek. “Zij zijn regelmatig bij onze projecten betrokken als

onderaannemer. Deze keer schakelden wij hen rechtstreeks in op

basis van ervaring en expertise. Het gaat om een economisch en

duurzaamheids-onderzoek rondom de meest optimale versie van de

verbreding van bestaande fietspaden in onze provincie. Vanwege de

hogere intensiteit, oftewel: meer fietsers, voldoen de huidige

breedtes niet meer. Den Ouden Groep gaat voor ons onderzoeken

wat de meest effectieve methode is om met zo min mogelijk

materiaalgebruik een fietspad te verbreden.”

Testcase van 592 meter lang

Er is inmiddels een stuk fietspad van 592 meter aangelegd als testcase.

Dat wordt de komende jaren intensief gemonitord. Vergeer namens

de provincie: “Het twee en een halve meter

brede fietspad dat er lag, heeft op dit

traject schade door doorgroei van riet. Dit

vormde een goede gelegenheid om het

fietspad te vernieuwen en proefvakken aan

te leggen. Bovendien is het fietspad op

deze locatie mooi recht voor het uitvoeren

van het onderzoek. Ook heeft de weg een

brede berm, waardoor de verbreding

uitgevoerd kan worden zonder

ingewikkelde aanpassingen aan de

infrastructuur. Tot slot is op deze weg

eenvoudig een omleidingsroute mogelijk

via het fietspad aan de overkant.”

Betonsamenstellingen

Op de proeflocatie worden achttien

varianten getest. Het langste stuk proefvak

heeft een lengte van achttien meter, het

kortste proefvak is vijf en een halve meter.

“Eén ding hebben de proefvakken gemeen:

het basismateriaal waarin ze uitgevoerd

worden is beton. Beton heeft geen last van

doorgroei van riet of boomwortels, gaat

Louwman goo.indd 1 25-01-21 Stn Telefact 09:28

Goo.indd 1 13-01-21 08:56

RU20025_adv90x257mm_Best-of-both-worlds_Veghel.indd 1 21-01-21 10:19

13


Passie voor de juiste weg

Specialist in asfalt en gww serviceverlening

❚ Asfaltverwerking

❚ Bestrating

❚ Riolering

❚ Onderhoud

www.asfaltbouw.nl

WWW.VAN-ZOGGEL.COM

thrill to drill

• snelle service

specialist

in zagen en

boren van

asfalt, beton

en steen

• oplossingsgericht

• unieke expertise

• vakmanschap sinds 1969

• internationale focus

We staan voor jarenlange ervaring, vakkennis en geschoold personeel.

Wij onderscheiden ons binnen het vakgebied als een zeer betrouwbare partner

die snel kan schakelen. Met onze 24/7 bereikbaarheid, onze meedenkkracht en

actuele expertise zijn wij proactief in het bieden van oplossingen, kunnen we

snel schakelen waar gewenst en garanderen we bij ieder project kwaliteit.

Asfaltbouw Goo.indd 1 24-11-20 Van 10:40

Zoggel Goo.indd 1 16-12-20 07:59

lang mee en er hoeft in de gebruiksfase weinig onderhoud aan te

gebeuren.” Het onderzoek behelst onder meer de verwerkbaarheid

van het materiaal en de verkrijgbaarheid van de verschillende

materialen. Er worden verschillende betondikten getest, maar ook

verschillende soorten toevoegingen, zoals vezels. Ook kijkt Den

Ouden Groep naar de betonsamenstellingen, onder andere met

alternatieve bindmiddelen. Vergeer: “We streven ernaar een

mengsel te gebruiken dat zeventig procent bespaart op CO 2

-

uitstoot. De materialen dienen veilig verwerkbaar te zijn. Ook

belangrijk is dat de gehele betonconstructie aan het einde van de

levensduur honderd procent recyclebaar is.”

Inzicht in (on)mogelijkheden

Het team van Den Ouden Groep is verantwoordelijk voor het

onderzoek. Zij verzorgen de monitoring en doen boringen om te

kijken hoe het gaat met het fietspad, om vervolgens deze gegevens

met de provincie te delen. Jeroen Zomers, Bedrijfsleider

Aannemingsbedrijf – Bodac, legt namens Den Ouden Groep uit wat

ze beogen met de proef: “Met dit onderzoek krijgen we inzicht in de

(on)mogelijkheden van efficiënte oplossingen, zoals welke

betonmengsels, -diktes en plaatafmetingen we hiervoor het beste

toe kunnen passen. Hierdoor staan we aan de basis om een

toegevoegde waarde te kunnen bieden aan dit

mobiliteitsvraagstuk. We hebben met de toepassing van beton

tevens het probleem van doorgroei van riet door de aanwezige

asfaltverharding op dit traject aangepakt.”

CO 2

-reducerend

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een standaard

betonmengsel C30/37, een door Den Ouden zelf ontwikkeld en

zeventig procent CO 2

-reducerend betonmengsel C30/37 (t.o.v. een

Portlandcementmengsel) en een geopolymeerbeton. Zomers: “Voor

laatstgenoemde was het productieproces bij onze leverancier, de

betoncentrale, een flinke uitdaging om een goed verwerkbaar

mengsel te produceren. Hier hebben we behoorlijk veel werk aan

gehad. De overige mengselsamenstellingen

konden we prima verwerken.” Volgens

Zomers is het zeer interessant om te zien hoe

de betonverharding zich zal gaan gedragen

op de overgang van het oude asfalt naar de

verbreding. “Door het toepassen van de

verschillende diktes, wapeningsvezels en

plaatafmetingen kunnen we dus ook gaan

bepalen welke dikte van betonverharding en

welke plaatafmeting het meest geschikt is

voor de gewenste verkeersbelasting.

Hiermee wordt een duurzame oplossing

tegen de meest optimale prijskwaliteitverhouding

geborgd.”

Blauwdruk

Volgens Zomers is het op dit moment nog te

vroeg om conclusies te kunnen trekken. “De

proefvakken zijn in september 2020

aangelegd. We gaan op dit wegvak nu

structureel visuele inspecties en metingen

uitvoeren op aanwezigheid van scheuren en

vlakheid. Tot op heden ligt het fietspad er

nog keurig bij.” Het nieuwe stukje fietspad is

wat betreft de provincie een blauwdruk voor

een bestek van andere fietspaden in

Noord-Brabant. Ric Vergeer: “We hebben

voor dit onderzoek gekozen voor Den Ouden

Groep omdat ze kennis van zaken hebben.

Bij dit soort projecten is er sprake van een

win-winsituatie: niet alleen de onderzoekers,

maar ook wij als provincie leren hiervan. Het

is belangrijk kennis die we inzetten bij de

ontwikkeling van duurzame

infraoplossingen.”

www.ipzanten.nl

IP Zanten Goo.indd 1 07-12-20 08:24

VOOR MOBILITEIT, VOOR IEDEREEN

Jeroen Zomers

Van Mossel Goo.indd 1 29-03-21 10:19

15


William Verbruggen

Stichting Bewuste


Bouwers helpt imago

bouw te verbeteren

Om het imago van de bouw te verbeteren, richt stichting Bewuste Bouwers zich op de professionalisering van de

bouwbranche op het raakvlak van de bouwplaats en haar omgeving. Den Ouden Groep neemt sinds 2019 deel aan

Bewuste Bouwers. Directeur van de stichting, Anneke Witte: “Dankzij ons initiatief is er steeds meer aandacht voor

risicobeheersing op bouwplaatsen.”

De stichting bestaat inmiddels elf jaar en is

opgericht door Koninklijke BAM Groep,

VolkerWessels, Strukton en Ballast Nedam.

Anneke Witte: “Reden om deze stap te

zetten, zijn diverse incidenten op

bouwplaatsen geweest. Bijvoorbeeld in Den

Haag, waarbij tijdens hijswerkzaamheden

aan gebouw Rijnstate steigerdelen uit de

kraan omlaag zijn gevallen vanaf zestig meter

hoogte.”

Gedragscode

Ondanks ISO-normeringen en de checklist

‘Veiligheid, gezondheid en milieu

Aannemers’ kunnen dit soort incidenten

gebeuren. “Houding, gedrag en cultuur op

de bouwplaats zijn van essentieel belang. In

overleg met Koninklijke Bouwend Nederland

is daarom onze stichting opgezet en

samenwerking met de overheid gezocht.”

Het instrument dat de stichting gebruikt, is

de Bewuste Bouwers gedragscode. Deze

gedragscode bestaat uit vijf pijlers:

Omgeving, Veilig, Vakmensen, Milieu en

Verzorgd. Momenteel voeren wij op 450

actieve bouwplaatsen audits uit om te

controleren of de gedragscode goed wordt

nageleefd.”

Best practices

Aannemers kunnen bedrijfsdeelnemer

worden om vervolgens honderd, vijftig of

twintig procent van de projecten te laten

auditen. Er zijn ook projectdeelnemers, die

eenmalig een project aanmelden, vaak

omdat de opdrachtgever dit als eis stelt in de

aanbesteding. Den Ouden Groep is

Anneke Witte

bedrijfsdeelnemer. “Door de gedragscode is

er een cultuurverandering gaande in de

bouw. Mensen realiseren zich steeds meer dat

veiligheid het resultaat is van het handelen

van mensen. Tijdens een audit geven we ook

aandacht aan alles wat er wel goed gaat. De

deelnemende partijen delen daarnaast hun

kennis en leren van best practices. Zo komt er

steeds meer aandacht voor de

risicobeheersing op bouwplaatsen.”

Nummer 1 klacht

Zodra een project of een deelnemer zich

aanmeldt, stuurt de stichting een banner

Verbeterdebouw.nl | Bewuste Bouwers. Witte:

“Als voorbijgangers of omwonenden situaties

constateren die gevaarlijk of onwenselijk zijn,

kunnen ze gebruik maken van de

Verbeterdebouw app of dit melden via www.

verbeterdebouw.nl, dat op de banner staat.

De melding komt dan rechtstreeks bij de

uitvoerder binnen.” De stichting monitort de

meldingen en ziet hoe snel en met welke

maatregelen de aannemer ingrijpt. Nummer 1

klacht bij de meldingen? “Geluidsoverlast.

Niet zozeer de geluidsoverlast van het heien of bouwen van

steigers, maar wel van bouwradio’s en schreeuwende

bouwvakkers. Ook melden omwonenden overlast door stof en

bagger die na regen in de straten rondom de bouw achterblijft.

Allemaal irritaties die met aandacht en bewustwording goed te

voorkomen zijn.”

Parkeerdruk

Bij Den Ouden blijken de meeste meldingen te gaan over

parkeerdruk, omdat door de werkzaamheden minder

parkeerplekken beschikbaar zijn. William Verbruggen, manager

Den Ouden Aanneming B.V.: “In onze planning en fasering

proberen we het aantal parkeerplekken altijd zo maximaal mogelijk

te houden, maar dit lukt niet altijd. Andere meldingen gaan over

bereikbaarheid van de woningen. Klachten over schade, trillings- of

geluidoverlast ontvangen we gelukkig zelden.” De Den Oudenomgevingsmanagers

volgen alle meldingen binnen één werkdag

op. “Na een kort onderzoek en analyse kunnen we vaak de vraag

direct beantwoorden of de klacht verhelpen. Wanneer dit niet

meteen lukt, geven we dit aan naar de melder en laten we weten

wanneer we wel maatregelen kunnen treffen. Voor calamiteiten

zijn we uiteraard 24/7 bereikbaar; deze worden direct verholpen.”

Hoe kan het beter?

Anneke Witte benadrukt dat de stichting niet fungeert als een

orgaan dat de bouw op de vingers tikt, maar juist samen met de

bouw meedenkt over hoe het beter kan. Zo ervaart William

Verbruggen het ook: “Den Ouden heeft veiligheid, orde en netheid

én milieubewust werken hoog in het vaandel staan. Met een

certificaat van Bewuste Bouwers tonen we aan dat dit niet alleen

een belofte is, maar dat we daadwerkelijk zo werken. Met de

bouwbanners communiceren we dit ook naar de omgeving van de

bouwplaats. Een positieve beoordeling naar aanleiding van een

controle van Bewuste Bouwers zien we als een mooie bevestiging

dat we omgevingsbewust aan het werk zijn.”

Mysteriebezoek

Als de stichting langs komt voor een audit, volgt er een verslag.

Witte: “De auditor kent punten toe aan de vijf eerder genoemde

pijlers. Het verslag gaat vervolgens naar de uitvoerder, die met tips

en adviezen de situatie waar mogelijk kan verbeteren. Na een

slechte score volgt op een later moment een mysteriebezoek. Dan

is goed te zien of de feedback ter harte is genomen.” Ieder kwartaal

krijgen bedrijfsdeelnemers een kwartaalrapportage met een

gemiddelde cijfer ten opzichte van de andere deelnemers. “Het

maakt voor bedrijven inzichtelijk wat eventuele verbeterpunten

zijn.”

16 17


Pon Equipment

Den Ouden Groep denkt

mee over de ontwikkeling

van machines

De samenwerking tussen Pon Equipment en Den Ouden

Groep laat zich typeren als een partnerschap

waarbinnen kennis over en weer wordt uitgewisseld.

Voor beide partijen een win-winsituatie!

Volgens hem is niet alleen de kennisdeling een meerwaarde. “Ook

de service van Pon Equipment is van hoog niveau en altijd goed

bereikbaar. Pon Equipment beschikt over een uitgebreid

serviceapparaat dat snel kan schakelen. Ze begrijpen de noodzaak

van het operationeel blijven: als we vrijdagmiddag om vier uur

bellen dat een machine stil staat, wordt er direct actie ondernomen.

Voor ons is dit minstens zo belangrijk als het product zelf.”

Van der Voorden van Pon Equipment doet graag zaken met de Den

Ouden-familie. “We weten elkaar te vinden, het gaat zakelijk correct

en scherp zoals het hoort, maar de communicatie is altijd eerlijk en

direct. Den Ouden Groep is een grote speler in de markt en voor ons

in dat opzicht de benchmark. Als zij tevreden zijn met een machine,

kunnen we die met een gerust hart in de markt zetten!”

Pon Equipment is dealer van Caterpillar en

Komptech. Jörgen van der Voorden,

Segment Manager Industry & Recycling:

“Voor Den Ouden Groep leveren we naast

verschillende shovels en kranen van

Caterpillar ook machines voor de groenrecycling

van Komptech. Je kunt dan onder

andere denken aan shredders, trommelzeven

en sterrenzeven. We zijn al jaren

vaste leverancier van Den Ouden Groep.

Maar eigenlijk spreek ik liever van een

partnerschap. We denken graag mee bij de

aanschaf van een nieuwe machine en

zoomen in op de vraag waar de klant echt

behoefte aan heeft. En welke oplossing

hier het beste bij past, bijvoorbeeld om

een zo laag mogelijke CO 2 -uitstoot te

realiseren. Een aantal jaar geleden

adviseerden we om die reden de 966 MXE

shovel, de elektrisch aangedreven Cribus

trommelzeef en L3 sterrenzeef, omdat

hiermee een behoorlijke brandstofbesparing

valt te realiseren.”

Jorgen van der Voorden

Prototypes testen

Den Ouden Groep denkt graag mee bij de ontwikkeling van

nieuwe machines en levert een belangrijke bijdrage aan de

ontwikkeling van nieuwe machines. Een samenwerking die Pon

Equipment zeer waardeert. Van der Voorden: “Omdat zij intensief

gebruikmaken van machines en veel ervaring en kennis in huis

hebben, zijn wij erg blij met deze feedback. De technische

verbeterpunten die zij geven, worden regelmatig getest in de

prototypes voordat de machines de markt op gaan.” Een goed

voorbeeld hiervan is het nieuwe prototype sneldraaier: deze

machine draait nu al maanden bij Den Ouden Groep en wordt naar

verwachting in het voorjaar van 2021 geïntroduceerd op de markt.

“Samen met een team van Den Ouden Groep bezochten wij de

Oostenrijkse fabriek van Komptech. De R&D-afdeling waardeert de

praktijk ervaring en terugkoppeling enorm. En voor ons is het een

goed signaal dat Den Ouden Groep voor deze machine kiest, want

zij gelden door het grondige gebruik van deze machines als

toonaangevend in de markt.”

Harm den Ouden: “We optimaliseren en

testen een machine tot het een 10 is”

Service van hoog niveau

Ook Harm den Ouden ervaart de samenwerking als een winwinsituatie

voor beide partijen. “Wij hebben veel praktijkervaring

die ertoe kan bijdragen een machine handiger of gebruiksvriendelijker

te maken. We optimaliseren en testen door totdat we

kunnen zeggen: nu is het een 10!”

familybusiness

Uw bedrijf in familybusiness?

Familiebedrijven vormen de hoeksteen van

de economische samenleving. Het multimedia

magazine familybusiness portretteert

ondernemende families en schrijft over

bedrijfsontwikkelingen, innovatie, groei en

leiderschap. Iedere editie bevat inspirerende

verhalen, praktijkcases, interviews en

achtergrondartikelen over familiebedrijven

in de praktijk.

Informatie:

T : +31 (0)71 70 70 161

E : redactie@goomedia.nl

I : www.goomedia.nl

MEER OVER PON EQUIPMENT

Pionieren zit Pon in het bloed. Pon kent als familiebedrijf een rijke historie die meer dan honderd

jaar terug gaat. Bij Pon werken bijna 13.000 mensen verspreid over 450 vestigingen in 30 landen.

Pon Equipment is sinds 1926 Caterpillar dealer met het hoofdkantoor in Almere, daarnaast zijn er

5 servicevestigingen verspreid door Nederland en staan we met 70 servicebussen altijd klaar

voor optimale ondersteuning. Kwaliteit en service staan bij Pon Equipment centraal.

Meer informatie: www.pon-cat.com/nl

Nu met 7 centrales

in Nederland!

C’est le beton, qui

fait la musique

• Amsterdam, 020-3344021

• Drachten, 0512-570001

• Emmen, 0591-630020

• Meppel, 0522-465202

• Swifterbant, 0321-320299

• Veendam, 0598-616100

• Vianen, 0347-355135

Goo 1-4 FB stopper nw.indd 1 09-11-20 kijlstra 11:00

goo.indd 1 11-01-21 13:35

18 19


vegan leer CO₂-neutraal. Het blad waarvan het leer gemaakt wordt,

heeft zelfs altijd CO₂ opgenomen. Ook heeft de fabriek waarin het

vegan leer geproduceerd gaat worden, een lage CO₂-uitstoot omdat

het proces kort is en er geen chemische (leerlooi) processen

plaatsvinden. In samenwerking met de Britse start-up Biophilica,

RemoKEY en het BlueCityLab in Rotterdam willen wij deze pilot tot

een groot succes brengen.”

De vegan leer pilot is volgens Jeroen den Ouden slechts één van de

vele voorbeelden van de duurzame en innovatieve denkwijze van

Den Ouden Groep. “Als familiebedrijf staan we voor waardecreatie.

Geen waarheden uit rapporten, maar gewoon producten maken die

écht marktwaarde hebben. We hebben in het verleden al laten zien

dat we vanuit een diversiteit aan stromen waardevolle

halffabricaten kunnen maken voor andere industrieën.”

Meerwaarde

In de meeste gevallen wordt de meerwaarde

van duurzaamheid nog niet omgezet in

bereidheid tot het betalen van een hogere prijs.

Jeroen: “De meeste innovaties worden bij

succesvolle lancering en opschaling van

productie, concurrerend met de minder

duurzame alternatieven. Gelukkig verandert

daarbij de maatschappelijke trend dat de

meerwaarde voor duurzaamheid toenemend

wordt ingezien. Bij Den Ouden zijn wij overtuigd

dat het een voorwaarde is om het bedrijf

succesvol te kunnen overdragen aan de

volgende generatie.

Duurzaamheid als

tweede natuur

Demonstratiefase

Als derde fase volgt de demonstratiefase. “Vaak kijken we samen

met de eventuele ontwikkelpartner welke markt geschikt is, in

welke toepassingen kan het product nog meer worden gebruikt.

Biochar zit in deze derde fase: hout dat onder zuurstofloze

omstandigheden verhit wordt tot hoge temperaturen zonder dat

het verbrand wordt. Daarbij blijft koolstof over dat in de

maakindustrie en tuinbouw kan worden gebruikt. Het grote

voordeel is dat de CO₂ in de koolstof blijft en niet terugkomt in de

atmosfeer”, legt Luuk uit.

Na het succesvol doorlopen van de eerste drie stappen volgt als

vierde fase de marktfase. “Hortifibre is een product dat nu succesvol

als veenvervanger op de markt is geïntroduceerd. Vanuit biomassa

wordt dit inmiddels al gefabriceerd. Nu komen miljoenen kuubs

veen uit het buitenland. Retailers en duurzame telers vragen om

veenvervangers. Hortifibre zorgt ervoor dat met vijftig procent

minder veen, planten ook uitstekend kunnen groeien.”

Bij Den Ouden draait het om circulariteit. Niet door het continu te roepen, maar als onderdeel van

het DNA van de organisatie. ‘Duurzaam groeien begint bij ons’ aldus Jeroen den Ouden,

directievoorzitter van Den Ouden Groep. Om te kunnen groeien en kansen te creëren, zijn

innovatie en product development onmisbaar. Luuk Braam is als Product Development Manager

een belangrijke aanjager van innovatie.

ZO REDUCEERT DEN OUDEN GROEP

DE EIGEN MILIEU-IMPACT

Dat innovatie bij Den Ouden niet zomaar aan het toeval wordt

overgelaten, blijkt wel uit het enthousiaste verhaal van Luuk: “We

hebben een innovatie funnel uitgewerkt die leidend is voor ons.

Tweewekelijks staat deze funnel centraal in een overleg met sales en

marketing om stapje voor stapje van niets tot iets te komen.” De

funnel - een mooie term voor ‘ontwikkeltrechter’ in deze context -

bestaat uit vier stappen: de ontdekkingsfase, ontwikkelfase,

demonstratiefase en marktfase. Momenteel zijn er ongeveer vijftien à

twintig projecten in de gehele funnel opgenomen.

Proces van innovatie funnel

In de eerste fase worden alle ideeën geuit die maar bedacht kunnen

worden. “We proberen zo kort en krachtig te definiëren wat het

product zou moeten zijn, welke partijen hierbij een rol spelen en voor

welk probleem dit idee een antwoord is. Ideeën kunnen ook uit de

markt komen.” Den Ouden nodigt iedereen uit die vanuit circulaire

reststromen hoogwaardige halffabricaten zoekt om bijvoorbeeld in

de maakindustrie te kunnen bijdragen aan duurzaamheid. “Een

geweldig voorbeeld is dat wij van de dennennaalden van kerstbomen

grondstof maakten om bio-based

kerstballen te laten maken”, aldus Luuk.

Ontwikkelfase

Na de ontdekkingsfase volgt de

ontwikkelfase. De ideeën met de meeste

kans van slagen worden vertaald naar een

businesscase. De technische uitdagingen

moeten worden getackeld en het product

geoptimaliseerd. De vegan leer pilot zit in

deze fase. Luuk Braam: “In een notendop

behelst dit onderzoek dat we bladafval zien

als potentiële grondstof voor het

produceren van vegan leer. We willen dat

de vegan leer-producten te composteren

zijn. Ons doel daarmee is om ons product

te redesignen met oog op circulariteit. In

tegenstelling tot de CO₂-uitstoot van

uiteindelijk koeienleer, is de uitstoot van

Luuk Braam

Den Ouden Groep wil de milieu-impact van

de bedrijfsactiviteiten structureel reduceren

en de CO₂-uitstoot ieder jaar verder terugdringen.

Jeroen: “Dit doen we onder andere

door het circulair opwerken van (groene)

reststromen tot hoogwaardige eindproducten

zoals bio grondstoffen, bodemverbeteraars en

organische meststoffen. We richten ons ook

op het verduurzamen van het inkoopbeleid,

zoals elektrische- of hybride alternatieven

voor het materieel. Daarnaast belonen we

positieve milieuprestaties bij onderaannemers.

En we verduurzamen onze gebouwen,

bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen,

nieuwe efficiëntere verwarmingsinstallaties

en isolatie voor ons hoofdkantoor en de

weegbruggebouwen.

20

21


N-Sea en Den Ouden bundelen krachten in UXOcontrol:

‘‘Samen sta je sterker’’

Mebin werkt aan het product van morgen

Met nieuwe maatoplossingen geven we antwoord op vragen die vanuit verschillende

marktsegmenten aan ons worden gesteld. We zorgen voor productinnovaties met

eco-responsibility als leidraad.

Vroeger, nu en in de toekomst.

www.mebin.nl

Mebin goo.indd 1 09-02-21 13:54

Waar Den Ouden Groep specialist is op het land als het

gaat om het lokaliseren, detecteren en opruimen van

niet-ontplofte munitie, heeft het opereren op zee geen

geheimen voor N-Sea. De twee bedrijven slaan de

handen in elkaar voor offshore activiteiten en bundelen

hun krachten binnen het nieuwe bedrijf UXOcontrol.

N-Sea werkt al ruim zeven jaar samen met

Den Ouden Groep. CEO Arno van Poppel

namens N-Sea. “Sinds 1 januari 2020 doen we

dat middels ons gezamenlijk bedrijf:

UXOcontrol. Den Ouden Groep is specialist in

conventionele explosieven op land. Wij

hebben verstand van het opereren op zee,

maar niet van munitie. Door onze krachten te

bundelen kunnen we kennis bij elkaar

brengen en zijn we samen vooral in staat om

aan de vraag te voldoen, namelijk een

totaaloplossing. We hebben echt een

geïntegreerd team samengesteld. Mensen

van N-Sea of Den Ouden Groep vormen nu

samen de basis van het nieuwe UXOcontrol,

waarbij er geen enkel verschil is noch

herkenbaarheid, van welke partij ze

oorspronkelijke kwamen.”

Uxo’s

Het team van UXOcontrol lokaliseert,

detecteert en ruimt uxo’s (unexploded

ordnance) oftewel niet-ontplofte munitie op. Van Poppel:

“Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er veel uxo’s in zee

terecht gekomen en daarna is ook de oude voorraad in zee

gestort. Op het moment dat nu een pijpleiding of offshorewindmolenpark

aangelegd wordt in zee, is het van belang om

te checken dat er geen munitie in de weg ligt. Na onze

werkzaamheden geven wij een certificaat af dat het veilig is en

kan er gebouwd worden.”

Enthousiast en professioneel

Het bedrijf wordt vanuit Den Ouden Groep en vanuit N-Sea

voorzien van alle resources en knowhow. “Van oorsprong was

N-Sea, net als Den Ouden Groep, een familiebedrijf. De

bedrijfscultuur die daarbij hoort, zetten we samen voort binnen

UXOcontrol. We zijn er voor elkaar. Korte termijn winst is geen

prioriteit, het gaat om het waarborgen van continuïteit. De

mensen van Den Ouden Groep zijn heel enthousiast en

gedreven, maar tegelijkertijd ook super professioneel. Het is

leuk om deze reis samen met Den Ouden te doen.”

Totaaloplossing

De munitie die wordt gedetecteerd en opgeruimd bevindt zich

voornamelijk in de Noordzee en Baltische Zee, dicht bij de

kustgebieden waar windmolenparken worden gebouwd. Per

land geldt andere wet- en regelgeving. “In de Nederlandse

wateren mag de Koninklijke Marine als enige partij de munitie

tot ontploffing brengen. In Engeland mogen we dat wel zelf

doen. Het wordt steeds belangrijker om een totaaloplossing te

bieden. Die vorm van integrale dienstverlening kunnen we

alleen bieden door onze bijzondere samenwerking.”

Spaansen goo.indd 1 22-02-21 08:11

23


W verzorgen transport voor

Den Ouden Groep, tevens verspreiden

we diverse soorten compost

OPENBARE VERLICHTING GRAAFWERK

VOOR AL UW AFZET CONTAINERS

TRANSPORTEN, GRAAFWERKEN EN

SLOOPWERKEN

RB

WEGENBOUW EN TRANSPORTHeirstraat 26 • 6129 PK Urmond • T 046 433 3056

MAAK HET LANDSCHAP KLEURRIJK

MET GRAUSTABIEL EN/OF

ANDERE HALFVERHARDINGEN

MAAK HET LANDSCHAP KLEURRIJK MET

GRAUSTABIEL EN/OF ANDERE HALFVERHARDINGEN

KWS: de verbindende factor

www.debeijerbv.com

www.debeijerbv.com

Hulst Agri Goo.indd 1 19-01-21 De Beijer 14:35

Goo.indd 1 21-12-20 10:10

Is uw bedrijfsterrein, oprit of erf aan vervanging toe, of

heeft u uitbreidingsplannen? Wij denken graag met u

mee!

Zowel voor grote als kleine (asfalterings)werkzaamheden

en voor terreinontwerp, bent u bij KWS aan

het juiste adres!

KWS Infra Eindhoven

eindhoven@kws.nl

www.kws.nl

040-2500600

Wageningen University & Research:

‘‘Den Ouden is nooit bang om

grote stappen te zetten’’

Eén van de partners die een aanjagende functie heeft van innovaties die ontwikkeld worden bij

Den Ouden Groep, is Wageningen University & Research (WUR). Chris Blok, project manager

Rooting Media and Plant Nutrition bij WUR, vertelt over de bijzondere samenwerking.

WUR heeft honderd proefcompartimenten waar onderzoek wordt

gedaan naar toepassingen voor de glastuinbouw. “Den Ouden

Groep biedt nu al ruim vijftien jaar hoogwaardige en duurzame

grondstof voor professionele substraten. Deze natuurlijke

composten zorgen voor vruchtbare resultaten en minder ziektes.

Voordat zij met composten op de markt kwamen, was het aanbod

van compost voor gebruik in de tuinbouw kwalitatief niet goed”,

stelt Chris Blok van WUR. “Den Ouden Groep had de visie om een

product te ontwikkelen dat aan de hoogste keuringseisen voldoet

die de RHP voorschrijft.” RHP is het Europese kenniscentrum voor

substraten. Het RHP-keurmerk monitort de kwaliteit van teeltmedia

in de keten. “Het keurmerk toont onder meer aan dat het substraat

zuiver en schoon is en veilig kan worden toegepast zonder enig

risico voor de teelt. Enige jaren geleden zette Den Ouden Groep

weer een nieuwe stap, dit keer met het initiatief zelf een houtvezel

te produceren, HortiFibre. Ook lokaal geproduceerde houtvezel

past naadloos bij de ontwikkeling van grondstoffen voor een

circulaire land- en tuinbouw.”

Biochar

Een nieuwe ontwikkeling waarop Den Ouden Groep inzet is biochar.

Luuk Braam, Product Development Manager bij Den Ouden Groep

legt uit: “Dit wordt geproduceerd vanuit (houtige) biomassa. Het

wordt onder andere ingezet als bodemverbeteraar en slaat daarmee

CO 2

op in de bodem. In het onderzoek met de WUR en andere

partners gaan we ontdekken in hoeverre biochar ingezet kan

worden als een veenvervanger in (professionele) substraten en aan

welke kwaliteitseisen het dan moet voldoen. Hiermee verwacht ik

dat we als Den Ouden naast het produceren van RHP-compost en

Hortifibre nóg een duurzame substraatgrondstof op de markt

kunnen brengen.” Chris Blok van WUR vult aan: “Wij onderzoeken of

het product biochar kwalitatief aan de hoge eisen voldoet. Het is

een voor Nederland nieuw product. Als WUR zijn we al tien jaar

bezig met onderzoek naar dit materiaal, maar tot nu toe biedt

binnen Europa geen enkele producent de juiste kwaliteit aan in

grote hoeveelheden. Den Ouden Groep is nooit bang om grote

stappen te zetten. Zij investeren altijd in ontwikkelingen: financieel,

maar ook met kennis.”

Uitdagend

De samenwerking typeert Blok van WUR als

‘uitdagend op een prettige manier’. “Het is

één van de weinige bedrijven die ons naar

voren willen slepen met onderzoek. Ze zijn

ambitieus, maar niet op roekeloze manier.

Het is een jonge club, met een enorme drive.

Dat maakt Den Ouden Groep tot een

gewaardeerd partner van WUR.”

Chris Blok

www.icgnederland.nl • www.boogersrecycling.nl • www.infralimburg.nl

Boogers infra Goo.indd 1 09-12-20 Naamloos-3 08:15

1 12-01-21 08:46

25


NIEUWE CAMPAGNE: KIES MIJ

Volgens het ministerie van Onderwijs worden

studenten met een migratieachtergrond al

jaren gediscrimineerd bij het zoeken naar

een stageplek. Uit cijfers van april 2020 van

het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat

zo’n 1 op de 10 stagezoekers denkt gediscrimineerd

te worden, zo meldt nos.nl. Er is al

veel gedaan om stagediscriminatie tegen te

gaan: naast een meldpunt kregen leerbedrijven

trainingen over het thema. Binnenkort

start ook een pilot waarbij de stages door

de school worden toegewezen en studenten

dus niet zelf hoeven te solliciteren naar een

plek. De nieuwe campagne ‘KIES MIJ’ draagt

verder bij aan focus op het thema. Op de site

https://kiesmij.nl/ staan onder meer webinars

die als doel hebben om ondernemers te leren

hoe hun leerbedrijf stagediscriminatie kan

voorkomen.

Een erkend leerbedrijf

investeert in de toekomst

Ons land telt bijna 250.000 SBB erkende leerbedrijven.

Den Ouden Groep is erkend leerbedrijf beroepsonderwijs

bouw & infra en erkend opleidingsbedrijf in

de groene sectoren. “Als bedrijf investeer je hiermee in

de toekomst van zowel je eigen organisatie als in die

van de vaktalenten van morgen”, aldus Floor van Aerde

namens Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs

Bedrijfsleven (SBB).

Hoe word je, net als Den Ouden Groep, een

erkend leerbedrijf? Van Aerde namens SBB:

“Voordat je als bedrijf de echte

erkenningsaanvraag start, doorloop je een

korte vragenlijst. Daardoor kun je zien wat er

nodig is om de aanvraag tot een succes te

maken. Vervolgens kun je direct doorgaan

met de echte aanvraag. Een adviseur

praktijkleren van SBB neemt binnen tien

werkdagen contact op om de aanvraag te

bespreken.” Voordat een erkenning kan worden toegekend, gaat

een adviseur praktijkleren van SBB langs bij het bedrijf. “Hij

bespreekt dan onder meer de mogelijkheden van de

vakinhoudelijke praktijkbegeleiding, de persoonlijke begeleiding

van de stagiair en de veiligheid op de werkvloer. Als alle onderdelen

er goed uitzien, wordt het bedrijf officieel erkend als leerbedrijf

door SBB.”

Vaktalenten van morgen

Volgens SBB betekent een erkend leerbedrijf zijn een winwinsituatie:

voor het bedrijf en voor de student. “De studenten zijn

de vaktalenten van morgen. Als stagiair zijn zij de frisse ogen op de

werkvloer en ze nemen tevens de meest recente lesstof mee. Ze

willen het vak leren en zijn tegelijkertijd ook de handige handen die

een bedrijf kunnen helpen. En na de stage kunnen zij ook vaak aan

de slag als nieuwe medewerker bij het bedrijf. Leerbedrijven en

praktijkbegeleiders zorgen ervoor dat de student zijn vak in de

praktijk kan leren, maar ook algemene werkervaring opdoet. Als

branche wil je dat er voldoende goed opgeleide vakmensen

beschikbaar zijn binnen jouw sector. Ook in de toekomst. Om deze

vakmensen goed op te leiden, is het cruciaal dat zij hun vak in de

praktijk kunnen leren tijdens een stage of leerbaan. Als erkend

leerbedrijf draag je daar mooi aan bij.”

‘Band opbouwen met bedrijf’

Den Ouden Groep is al ruim twintig jaar een erkend leerbedrijf.

Marijke Mud-Den Ouden, Hoofd personeelszaken en sociaal

manager: “Afgelopen jaar werkten 31 stagiaires bij ons. Wij geven

hen een kans om een kijkje te nemen en een tijdje mee te draaien in

ons bedrijf in de functie waar ze hun opleiding op hebben ingezet.

Daarnaast geven we de stagiaires, als het kan en ze het willen, de

mogelijkheid om een nul-uren contract aan te gaan. Doordat we

verschillende divisies hebben, is het ook mogelijk om eventueel

mee te draaien in een andere divisie of andere functie. Zo zien ze

wat wij nog meer doen en bouwen hierdoor ook een band op met

ons bedrijf. Door stagiaires te plaatsen, krijgen we een goede indruk

van de kandidaten en kunnen we al een inschatting maken welke

studenten we mogelijk in de toekomst een baan aan kunnen

bieden. Wat voor ons het allerbelangrijkste is: dat iemand past in

onze cultuur en organisatie.”

Marijke Mud-den Ouden

26

27


BUKO Infrastructuur

Kennis maken met

BUKO is kennis maken

met onze principes

Grondverzet

Aanneming

Verhuur

Uw partner voor chemie

Contact Benelux

De samenwerking tussen BUKO Infrasupport

en Den Ouden Groep dateert al sinds 2008.

Wij waarderen hun als opdrachtgever en

hebben in het verleden al veel mooie

projecten voor de Den Ouden Groep mogen

uitvoeren, zoals het recente project

‘De Bromtol’ in Oosterhout. Dit alles mede

via de geweldige inzet van onze projectmanager

Jowan van der Cruysen.

Postbus 40, 5390 AA Nuland

Heeseind 43a, 5392 PD Nuland

T 073 - 532 17 85

F 073 - 532 46 06

info@ermers.nu

www.ermers.nu

Ekkersrijt 1301

5692 AJ – Son

Nederland

admin-nl@oqema.com

+31 499 471325

BUKO Infrasupport is een landelijk opererende organisatie in

tijdelijke verkeersmaatregelen. Met onze vakkennis, jarenlange

ervaring en modern materiaal zorgen wij voor de veiligheid van

wegwerkers en weggebruikers. Dit doen we dag en nacht met

meer dan 270 medewerkers, opererend vanuit onze regiovestigingen

in Assen, Beverwijk, Den Haag, Eindhoven, Elst,

Utrecht, Rotterdam, Zwolle. En binnenkort openen wij onze 11e

vestiging in Amsterdam.

Meer informatie: www.bukoinfrasupport.nl en www.werkenbijbuko.nl

Ermers Goo.indd 1 23-11-20 Oqema 12:20

goo.indd 1 15-02-21 11:49

Voor aanleg en

werkzaamheden van:

- Containervelden

- Waterbassin

- Paden van betonplaten

- Sloten dempen

- Egaliseerwerk

- Graafwerkzaamheden

- Trekker-kipper werk

- Shovel werkzaamheden

Voor levering van:

- (Bemeste) tuingrond

- Zwarte veengrond

- Compost

- Schors (gecomposteerd)

- Bomen-zand / grond

- Lava 2/16 en 1/4

- Dempingsmateriaal

- Verhardingsmateriaal

Tempeldijk 40

2811 PJ Reeuwijk

T 0182-395399

F 0182-396233

I www.geb-olieman.nl

Buko Goo.indd 1 29-03-21 10:40

Transparante en

persoonlijke begeleiding

Energietech-bedrijf Powerhouse richt zich volledig op de zakelijke markt

met een breed scala aan (duurzame) energieoplossingen. Ook adviseert

het team ondernemers hoe bedrijfsprocessen energiezuiniger en efficiënter

kunnen. Den Ouden Groep is sinds 2017 klant van deze dynamische

organisatie uit Amsterdam.

Energietech-bedrijf Powerhouse richt

zich volledig op de zakelijke markt met

een breed scala aan (duurzame)

energie-oplossingen. Ook adviseert

het team ondernemers hoe bedrijfsprocessen

energiezuiniger en

efficiënter kunnen. Den Ouden Groep

is sinds 2017 klant van deze dynamische

organisatie uit Amsterdam.

Mark Kortleve

Powerhouse is onderdeel van Essent.

Den Ouden Groep is sinds 2017 klant

van Powerhouse, maar was daarvoor

ook al klant van Essent”, aldus

commercieel directeur Mark Kortleve.

De kracht van Powerhouse? “Onder

meer dat onze ervaren accountmanagers

goed luisteren naar de

wensen van onze klanten en gezamenlijk

de beste passende oplossing voor

hun energiebehoefte samenstellen.

Daarbij geven we ze de mogelijkheid

om hun (duurzame) energie zelf in te

kopen en te verkopen. Klanten hebben

zo volledige controle over hoe ze hun

energiemanagement willen

optimaliseren. Uiteraard adviseren we

klanten over energieoptimalisatie

binnen de bedrijfsvoering.”

Transparant en persoonlijk

Door de jaren heen heeft Den Ouden

Groep contact met één en dezelfde

accountmanager, die de wensen van

het bedrijf kent en daar zo goed

mogelijk op inspeelt. “Den Ouden

Groep kiest voor een energieoplossing

die budget-gestuurd is. Ze weten al

voor de start van het leveringsjaar wat

de energie-kosten dat jaar zullen zijn.

Onze accountmanager bewaakt voor

hen het energiebudget; een persoonlijke

en transparante werkwijze.”

Meer informatie: www.powerhouse.net

gebr. olieman goo.indd 1 12-01-21 Holland 14:33

Drilling Goo.indd 1 13-01-21 09:09

29


Project in de spotlights:

Nieuw busstation van Roermond

Geert-Jan Aalbers

Vervuild terrein

De planning was leidend in het project, vertelt Aalbers. “De

gemeente Roermond had afspraken gemaakt met Arriva dat zij bij

de start van het nieuwe schoolseizoen in augustus 2020 gebruik

konden gaan maken van het nieuwe busstation. Om geen tijd te

verliezen, hebben we parallel aan het ontwerptraject de

opbreekwerkzaamheden en de noodzakelijke sanering uitgevoerd.

Het terrein was namelijk vervuild met onder andere asbest, oliën en

zware metalen.” Het project werd nog iets complexer in verband

met de mogelijke aanwezigheid van Niet Gesprongen

Conventionele Explosieven en de hoge archeologische

verwachtingswaarde. “Alle graafwerkzaamheden zijn uitgevoerd

door de collega’s van Bodac. Tijdens deze graafwerkzaamheden zijn

we gestuit op onder andere de restanten van de stoom-meelfabriek,

een oude watertoren van de NS die in het verleden is gebruikt voor

het vullen van de stoomlocomotieven. Het werd een sanering die

meer behelst heeft dan vooraf ingeschat. De meerwaarde van onze

eigen mensen en het snel kunnen inspelen op de actualiteiten

hebben we hier perfect kunnen laten zien.”

Proefplaten voor de kleur

Het referentieontwerp van de opdrachtgever voor de

betonverharding van het busstation was in een waaierend motief in

twee kleuren beton: lichtgrijs en antraciet. “Middels proefplaten

hebben we bepaald welke kleuren en structuur de voorkeur hadden

bij de opdrachtgever. Deze proefplaten zijn als referentie voor de

gehele verharding gebruikt.”

In deze betonverharding werden prefab betonnen perrons

aangebracht. “Op ieder perron staan twee bomen. Aangezien de

bomen in een betonnen perron staan, zijn er specifieke eisen

gesteld aan de groeiplaats. Deze strekt zich uit van de perrons tot

onder de betonverharding.”

Combinatie van grijs en groen

Deze combinatie van ‘grijs en groen’ kreeg in het ontwerp en

realisatie veel aandacht, vertelt de projectcoördinator. “We moesten

immers zorgdragen voor een goede groeiplaats voor de bomen én

een voldoende stevige ondergrond voor de beton-verharding voor

de bussen.” Den Ouden Groep koos daarom voor BSI

bomengranulaat Grauwacke en BRL bomengrond. “Het granulaat

kan voldoende verdicht worden om de betonverharding te dragen

en houdt voldoende open ruimte om de boom te laten groeien.

Behalve de groeiplaats hebben we ook nagedacht over de

waterbehoefte. De bomen krijgen water via een irrigatiesysteem. In

het oorspronkelijke plan was het gebruik van het regenwater van de

verharding het uitgangspunt. Echter de mate van vervuiling en de

geringe verwachte hoeveelheid water leidde tot de ontwerpkeuze

voor een irrigatiesysteem. Dit systeem bestaat uit een

waterafgiftesysteem en sensoren die de

vochtigheid bewaken.”

OV-Boulevard

Naast de betonverharding en de perrons is

de OV-Boulevard gerealiseerd. Deze strekt

zich uit van het busperron voor het station

langs naar de taxistandplaats en verbindt het

perron van de NS, het station, het busstation

en het centrum van Roermond met elkaar.

“De verharding bestaat uit de koperslakkeien

van het oude busstation, aangevuld met

granietkeien in een lichte, contrasterende

kleur omsloten met een brede, natuursteen

band. Dit alles ook weer in een waaierend

motief gelegd aansluitend op de

betonverharding. In deze bestrating zijn

voorzieningen opgenomen voor visueel

beperkten. Er liggen natuursteen geleide

tegels, RVS braillepalen en Navilensroutegeleiding.

Om het hoogteverschil

tussen het NS-perron en de OV-Boulevard te

overbruggen, maakten we een keermuur

samen met een nieuwe hellingbaan.”

De activiteiten van Den Ouden Groep zijn divers en

heel breed. Een écht Den Ouden-project vormt de

realisatie van het nieuwe busstation in het Limburgse

Roermond. Projectleider Geert-Jan Aalbers vertelt over

deze uitdagende opdracht.

In de periode februari 2020 tot november

2020 werden de werkzaamheden uitgevoerd.

Geert-Jan Aalbers: “Het is een typisch Den

Ouden-project omdat we met een breed

scala van onze eigen specialismen aan het

werk zijn geweest om het nieuwe busstation

te realiseren.”

Direct na de gunning werd gestart met het

uitwerken van het detailontwerp van het

busstation en de omgeving. “Om ruimte te

maken op het oude busstation, is door de

gemeente Roermond besloten om een

tijdelijk bushalte te laten inrichten aan de

Veeladingstraat in Roermond. Ook deze

tijdelijke halte is door Den Ouden

ontworpen, gerealiseerd en uiteindelijk ook

weer verwijderd.”

Aankleding verzorgd

Behalve de conditionerende werkzaamheden

en de nieuwe constructies, verzorgde en

begeleidde Den Ouden Groep ook de

aankleding van het busstation. “Samen met

de opdrachtgever zijn de boomroosters

ontworpen en gemaakt. En de banners

ontworpen en geleverd voor Arriva met de

bushalte-informatie, die aan de lichtmasten

op de perrons staan. Op de scheiding tussen

het busstation en het NS-perron hebben we

een hardhouten bank (ontworpen en)

gemonteerd. Tot slot begeleidden we het

plaatsen van de lichtmasten aan de randen

van het busstation en de lichtmasten op de

perrons.”

Op 30 augustus 2020 was het zover: de eerste

bussen stopten op het nieuwe busstation,

dat helemaal gereed was, op de

groenvoorzieningen na. “Na het behalen van

deze mijlpaal zijn in november 2020 de

bomen en het groen geplant en is het werk,

geheel naar volle tevredenheid van de

gemeente Roermond, opgeleverd.”

30 31


Het beklimmen van de


Gijs Termeer

CO 2

-prestatieladder

De CO 2

-prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven

en overheden helpt bij het terugbrengen van CO 2

en kosten. Den Ouden Groep is

gecertificeerd op het hoogste niveau van de CO 2

-prestatieladder, niveau 5.

Stichting Klimaatvriendelijk

Aanbesteden & Ondernemen

(SKAO) is de onafhankelijke

eigenaar en beheerder van de

CO 2

-prestatieladder.

Programmadirecteur Gijs

Termeer: “De CO 2

-prestatieladder

is een instrument dat

ingezet wordt bij aanbestedingen, vooral

binnen de grond-, weg- en waterbouw. Uit

onderzoek blijkt dat bij één op de tien

Europese aanbestedingen in Nederland de

CO 2

-prestatieladder wordt gebruik. Hoe

hoger je scoort op de ladder, hoe meer

voordeel je bij aanbestedingen van publieke

opdrachtgevers krijgt als bedrijf. Ruim

honderd publieke opdrachtgevers gebruiken

dit instrument inmiddels; niet alleen in de

infrasector, maar denk ook aan bijvoorbeeld

de Rijksoverheid voor kantoordiensten, ict,

afvalaanbestedingen en projecten in de

groenvoorziening.”

“Dankzij de CO 2

-prestatieladder

denken bedrijven na over hun rol

in de hele keten”

Volwassen

Ons land telt zo’n duizend certificaathouders.

De meeste partijen beginnen op niveau 3 van

de ladder. “Den Ouden Groep is inmiddels zes jaar gecertificeerd en

is in de loop der jaren doorgegroeid naar niveau 5. Dat is hoogste

niveau van de CO 2

-prestatieladder. Wat ons betreft ben je dan als

bedrijf volwassen als het gaat om je CO 2

-management”, aldus

Termeer.

Een hoger niveau op de Ladder heeft niet alleen een

gunningsvoordeel op de gunningsprijs van opdrachten, stelt hij.

“Bedrijven profileren zich zo ook als duurzame werkgever en

duurzame leverancier. En, wat het belangrijkste is: ze reduceren

daadwerkelijk energie en besparen zo CO 2

.”

Continue verbetering

Bedrijven die gecertificeerd zijn, laten continu een verbetering zien

op het gebied van CO 2

-reductie. Jaarlijks worden de deelnemende

bedrijven extern getoetst door een daarvoor geaccrediteerde

instelling. “Op niveau 3 ben je bezig met de emissies van je eigen

bedrijf. Bij Den Ouden Groep kun je dan denken aan gas en elektra

van de bedrijfsgebouwen en brandstof van de auto’s en machines.

Op niveau 5 ben je ook bezig met de emissies van je leveranciers en

hun producten. De Nederlandse infrasector maakt deze

ontwikkeling stapsgewijs door en denkt dankzij de CO 2

-

prestatieladder na over hun rol in de hele keten.”

TWEE KEER ZO SNEL REDUCEREN

Organisaties die gecertificeerd zijn op de CO2-prestatieladder reduceren

twee keer zo snel CO2 dan het Nederlands gemiddelde, zo blijkt uit

onderzoek van de Universiteit Utrecht. De gemiddelde CO2-reductie in

Nederland is 1,6 procent per jaar. Organisaties met een certificaat op de

Ladder reduceren 3,2 procent per jaar. (bron: www.skao.nl).

32

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!