15.04.2021 Views

Dorpskrant Jaargang 12 Editie 4

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>12</strong> - <strong>Editie</strong> 4<br />

Beesdse<br />

Knipsels<br />

Ingezonden door: Elly van Lith<br />

José Brouwer 13 februari 2021 40 jaar<br />

Ingezonden door: Jeroen Brouwer<br />

Tonnie van Lith met een keeshondje op schoot.<br />

De wonderen zijn de wereld nog niet uit.<br />

LOTTE<br />

Ingezonden<br />

Tygo de Vaal 18 jaar op 3 maart 2021<br />

Op 5 februari om 10:58 zijn wij, Leon en Carmen,<br />

trotse ouders geworden van dochtertje<br />

Lotte. We maken het goed en de kleine doet het<br />

hartstikke goed.<br />

Ingezonden door: Carmen van Buuren<br />

<strong>12</strong> <strong>Dorpskrant</strong> Beesd

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!