15.04.2021 Views

Dorpskrant Jaargang 12 Editie 4

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>12</strong> - <strong>Editie</strong> 4<br />

Jeugdlintjes voor Eden en Lucas<br />

Tekst: Cees de Jong en foto’s: Gemeente West Betuwe<br />

Leuk nieuws vanaf de molen!<br />

Wij konden onze molen een tijdje geleden met<br />

trots in de vreugdestand plaatsen. Onze jonge<br />

en vooral hele enthousiaste vrijwilligers Eden en<br />

Lucas werden door de gemeente West Betuwe<br />

in het zonnetje gezet.<br />

Jeugdlintje<br />

Vanuit de jongerenadviesraad kwam het geweldige<br />

idee om het jeugdlintje te introduceren. Op<br />

dit moment blijven vaak jongeren, die zich belangeloos<br />

inzetten voor de maatschappij, onderbelicht.<br />

Dat is jammer, want ze doen fantastisch<br />

werk en zijn een groot voorbeeld voor leeftijdsgenoten. Met een tastbare waardering wil de gemeente<br />

de betrokkenheid van jongeren onderstrepen. Wij twijfelden daarom geen moment en hebben voor<br />

allebei een brief geschreven. Eden is met haar 17 jaar één van de jongste molenaars in opleiding van<br />

Nederland. Nog even en het moment is daar om examen te doen. Wij hebben alle vertrouwen in een<br />

mooi resultaat. Lucas is alweer enige jaren een bekend gezicht op onze molen. Zijn aanstekelijke enthousiasme<br />

is fantastisch om te zien. Als Lucas 14 jaar is, mag hij beginnen met de jeugdopleiding. We<br />

hebben alle vertrouwen in een super molenaar<br />

voor de toekomst!<br />

Inzet<br />

Eden en Lucas zijn heel regelmatig op de zaterdag<br />

op de molen te vinden. Ze helpen ons met<br />

het werken met de molen, helpen de klanten in<br />

onze molenwinkel en ontvangen iedere bezoeker<br />

heel gastvrij. Super vrijwilligers en daarom<br />

vinden we het geweldig dat deze mooie onderscheiding,<br />

door wethouder Rutger van Stappershoef,<br />

thuis is uitgereikt. Zodra de huidige<br />

maatregelen het toelaten, organiseren we een<br />

gezellig feestje op de molen.<br />

16 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!