15.04.2021 Views

Dorpskrant Jaargang 12 Editie 4

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>12</strong> - <strong>Editie</strong> 4<br />

Nieuw: SMOBEO<br />

Beesd is een cultureel-maatschappelijk initiatief<br />

rijker: Stichting Muzikale Ontplooiing Beesd en<br />

Omstreken (S.M.O.B.E.O.) De stichting is opgericht<br />

om alle inwoners van Beesd en de directe<br />

omgeving meer met muziek te kunnen laten doen<br />

en muziek beter te integreren in het sociale leven:<br />

een impuls voor de lokale muziekcultuur. Er zijn<br />

twee belangrijke peilers:<br />

1. meer mogelijkheid om muziekles te volgen en<br />

lekker muziek te maken, ook voor mensen die<br />

daar tot nu toe geen kans toe zagen.<br />

2. meer muzikale activiteiten op de kalender en<br />

muziekmakend Beesd en alles wat al georganiseerd<br />

wordt beter op elkaar laten aansluiten.<br />

is juist een heel goed moment. Covid Pandemie<br />

of niet: in ons westelijk puntje van de Betuwe<br />

staat de culturele sector al lang op een laag pitje<br />

en zijn muziekles en muzikale activiteiten nauwelijks<br />

bereikbaar voor de inwoners. S.M.O.B.E.O.<br />

bundelt energie, middelen, mensen en kennis,<br />

om daar verandering in te brengen. We willen<br />

de drempel voor muziekonderwijs verlagen voor<br />

zowel leerlingen als docenten, (live)muziek beter<br />

bereikbaar maken, om Beesd e.o. een fijnere,<br />

bruisender plek te maken voor iedereen: muzikanten<br />

en toehoorders (inwoners), jong en oud,<br />

om een baken/plek/bron te kunnen zijn voor veel<br />

moois. Leven in de brouwerij!”<br />

Tekst: Marieke Sevenbergen en foto’s: Jochem van der Blom<br />

Je zou zeggen dat dit niet helemaal het moment<br />

is om plannen te maken voor live-muziek en andere<br />

gezellige dingen. Veel muzikale motivatie,<br />

ontwikkeling en vaardigheid staat helemaal stil en<br />

de stip op de horizon blijkt steeds verder te liggen.<br />

Mede-oprichter Marieke Zevenbergen: “Dit<br />

Plannen en ambitie zijn er volop, zo staan er bijvoorbeeld<br />

workshops voor jongeren in de planning,<br />

een muziekproject voor basisschoolkinderen,<br />

een projectkoor en de uitrol van een reeks<br />

muzikale activiteiten voor ouderen. Ook komt er<br />

een inventarisatie wat het voor muziekmakers en<br />

muziekdocenten interessanter zou maken om<br />

in onze regio actiever te kunnen zijn en hoe<br />

S.M.O.B.E.O daarin ondersteunend kan zijn. Met<br />

digitale middelen bijvoorbeeld, met leslokaties of<br />

ondersteuning bij het voorzien van instrumenten.<br />

18 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!