29.04.2021 Views

Bouwen aan de Zorg 02 2021

Platform over bouw en ontwikkeling in de zorg in Vlaanderen en Nederland

Platform over bouw en ontwikkeling in de zorg in Vlaanderen en Nederland

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BOUWEN<br />

VAKTIJDSCHRIFT OVER ONTWIKKELING IN DE ZORG IN<br />

ZORG<br />

VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

Platform OVER BOUW EN ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

2<br />

jaargang 21<br />

april-mei 2<strong>02</strong>1<br />

bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong>zorg.eu<br />

PLATFORM OVER BOUW EN ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

2<br />

OK Reinier <strong>de</strong> Graaf Gasthuis<br />

<strong>Zorg</strong>.tech<br />

Kwadijkerpark<br />

Modulair & Duurzaam <strong>Bouwen</strong>


13<br />

sep<br />

<strong>Zorg</strong>vastgoed Dag 2<strong>02</strong>1<br />

Datum: m<strong>aan</strong>dag 13 september<br />

Progamma: 10.00 uur – 16.30 uur<br />

Locatie: NBC Congrescentrum Nieuwegein<br />

PE-punten: 6<br />

Vernieuwing in <strong>de</strong> zorg en van het zorgvastgoed<br />

De zorg zit in een perio<strong>de</strong> van sterke veran<strong>de</strong>ring.<br />

Veran<strong>de</strong>ring vanuit technologisch perspectief,<br />

energietransitie, circulaire economie, maar<br />

ook door thema’s als vereenzaming en gezond<br />

verblijfsklimaat. Daarbovenop zet <strong>de</strong> vergrijzing van<br />

<strong>de</strong> bevolking krachtig door en groeit het tekort <strong>aan</strong><br />

zorgpersoneel. Bovendien wordt nu breed gedragen<br />

dat zorghuisvesting een belangrijke rol speelt bij het<br />

welbevin<strong>de</strong>n, <strong>de</strong> gezondheid, van <strong>de</strong> zorgvrager.<br />

Hoe vertalen we vernieuwing in <strong>de</strong> zorg door naar<br />

het zorgvastgoed?<br />

Oplossingen en inspiratie<br />

Op vele fronten wordt nagedacht over oplossingen<br />

en gewerkt <strong>aan</strong> vernieuwing in <strong>de</strong> zorg en van het<br />

zorgvastgoed. Dat is ook <strong>de</strong> ro<strong>de</strong> draad van het<br />

programma van <strong>de</strong>ze dag met een sterke focus op<br />

oplossingen en inspiratie. Het is een rijk palet <strong>aan</strong><br />

bijdragen gewor<strong>de</strong>n vanuit zowel <strong>de</strong> zorgwereld zelf,<br />

als door betrokken partijen met <strong>de</strong> zorg en<br />

het zorgvastgoed.<br />

Break-out sessies<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> break-out sessies kunt u uw programma<br />

persoonlijk invullen door twee van <strong>de</strong> acht <strong>aan</strong>gebo<strong>de</strong>n<br />

break-out sessies te volgen.<br />

Deelname<br />

€ 395,- excl. btw voor zorginstellingen en an<strong>de</strong>re<br />

maatschappelijke organisaties.<br />

€ 495,- excl. btw voor overige organisaties.<br />

Op locatie wordt <strong>de</strong> gel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> afstand tot elkaar<br />

en <strong>de</strong> gel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> hygiëne maatregelen <strong>aan</strong>gehou<strong>de</strong>n.<br />

D<strong>aan</strong> Tettero<br />

Robert Mul<strong>de</strong>r<br />

Henk Vonk<br />

Harry van Goor<br />

Robert Muijsers<br />

Jussi Karjula<br />

Alex van Reeuwijk<br />

Jan Luursema<br />

Plenair programma<br />

• Trends en ontwikkelingen<br />

Impact op zorg en zorgvastgoed<br />

D<strong>aan</strong> Tettero – fondsmanager Healthcare<br />

Syntrus Achmea Real Estate & Finance<br />

• Project Uithuizen – Kraamkamer van<br />

vernieuwing in <strong>de</strong> zorg<br />

Een zorgzame woonwijk zon<strong>de</strong>r<br />

institutionele schotten<br />

Robert Mul<strong>de</strong>r – directeur zorg en<br />

bedrijfsvoering Lentis GGZ<br />

Henk Vonk – directeur FAME Groep<br />

• Healing environment and digital technology<br />

De patiëntenkamer van <strong>de</strong> toekomst<br />

prof. dr. Harry van Goor – Radboud UMC<br />

drs. ing. Robert Muijsers – Arbol Healthcare<br />

Real Estate<br />

• Healthcare and healthcare real estate in<br />

Finland<br />

<strong>Zorg</strong>vastgoed ontwikkelingen voor <strong>de</strong><br />

lange termijn<br />

Jussi Karjula – CEO Hoivatilat (dochter<br />

Aedifica in Finland)<br />

• Twee opdrachten, één vernieuwend project<br />

All-electric ziekenhuis – hoogste eisen<br />

<strong>aan</strong> flexibel ruimtegebruik, hygiëne,<br />

comfort en duurzaamheid<br />

Alex van Reeuwijk – directeur nieuwbouw<br />

en strategische vraagstukken Isala<br />

• The Next Step<br />

Welkom in <strong>de</strong> toekomst<br />

Jan Luursema – Mapalana<br />

Schrijf u in op www.zorgvastgoeddag.nl<br />

Instituut Voor Vastgoed<br />

& Duurzaamheid<br />

info@ivvd.nl - www.ivvd.nl


VAMED UW PARTNER<br />

VAMED is uw partner voor gezondheidszorg-projecten. Van<br />

ontwerp tot turnkey. VAMED garan<strong>de</strong>ert met het leveren van<br />

kwaliteit, efficiëntie en betrouwbaarheid het blijven<strong>de</strong> succes<br />

van uw projecten en uw partners in <strong>de</strong> gezondheidszorg.<br />

VAMED on<strong>de</strong>rscheidt zich on<strong>de</strong>r meer door merk onafhankelijk<br />

ontwerp, levering en full-service on<strong>de</strong>r-houd van medische<br />

technologie in zorginstellingen.<br />

VAMED staat in uw project voor persoonlijke <strong>aan</strong>dacht en<br />

een duurzame relatie!<br />

Geïnteresseerd?<br />

Neem geheel vrijblijvend contact op met 030 303 99 44.<br />

NIEUWBOUW,<br />

UITBREIDING,<br />

RENOVATIE<br />

ADVIES /<br />

ONTWIKKELING<br />

WERELDWIJDE ERVARING<br />

VAMED is wereldwijd een toon<strong>aan</strong>geven<strong>de</strong> partner<br />

van ziekenhuizen en gezondheidszorginstellingen bij<br />

projectontwikkeling, planning, bouw, inrichting en<br />

operationeel management. Wij hebben <strong>de</strong> afgelopen<br />

3 <strong>de</strong>cennia meer dan 900 ziekenhuisprojecten,<br />

revalidatiecentra, verpleeghuizen en gezondheids-resorts<br />

in 90 lan<strong>de</strong>n gerealiseerd en verlenen overal ter wereld<br />

diensten op maat.<br />

VAMED begrijpt <strong>de</strong> gezondheidszorg in <strong>de</strong> volle breedte<br />

en volgt een integrale <strong>aan</strong>pak. We hebben voortdurend <strong>de</strong><br />

interacties en alle processen in <strong>de</strong> patiëntenzorg in beeld.<br />

Zo eindigt <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkheid van VAMED in het<br />

lifecycle-mo<strong>de</strong>l niet met een succesvolle overdracht, maar<br />

vormt <strong>de</strong>ze met <strong>de</strong> bijbehoren<strong>de</strong> beschikbaarheidsgarantie<br />

en bijvoorbeeld operationeel management een integrale<br />

verantwoor<strong>de</strong>lijkheid in <strong>de</strong> gezondheidszorg.<br />

OPERATIONEEL<br />

MANAGEMENT<br />

PROJECT-<br />

ONTWIKKELING /<br />

PLANNING<br />

© Herbst<br />

DIENSTEN<br />

FINANCIERING<br />

BOUW<br />

Vamed Ne<strong>de</strong>rland B.V., 3528 BE Utrecht<br />

Tel: +31 (0) 30 303 64 30<br />

Email: info@vamed.nl<br />

www.vamed.nl


1<br />

Voorwoord<br />

MAXIMAAL OOG VOOR HET<br />

WELBEVINDEN VAN PATIËNTEN<br />

Vanaf volgend jaar kunnen patiënten van het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-<br />

Trui<strong>de</strong>n bezoek ontvangen van hun hond of kat. Het Truiense ziekenhuis<br />

start binnenkort met <strong>de</strong> bouw van een buitenpaviljoen, waarin <strong>de</strong> huisdieren<br />

hun baasjes veilig, verantwoord en hygiënisch kunnen bezoeken. Bij<br />

oncologische patiënten komt geregeld <strong>de</strong> vraag of ze hun huisdier kunnen<br />

zien tij<strong>de</strong>ns hun verblijf in het ziekenhuis, omdat zij daar vaak troost uit kunnen<br />

halen. “An<strong>de</strong>rzijds zijn mensen bezorgd over hun huisdier dat hen mist”,<br />

zegt psychologe en projectverantwoor<strong>de</strong>lijke Nele Kerkhofs in een bericht.<br />

“Ook het afscheid nemen van hun trouwe viervoeter in <strong>de</strong> laatste levensfase<br />

kan een heel groot verschil betekenen voor mensen.”<br />

Het Sint-Trudo Ziekenhuis heeft al een paar keer een bezoek van een huisdier<br />

kunnen opzetten voor patiënten in een buitenomgeving. Echter omdat<br />

het niet in elk seizoen praktisch te regelen is, wil <strong>de</strong> ziekenhuisorganisatie<br />

in <strong>de</strong> toekomst het UZ Brussel achterna, waar huisdieren nu al op bezoek<br />

kunnen in Villa Samson. “We merken dagelijks hoe belangrijk het voor het<br />

welbevin<strong>de</strong>n van patiënten is dat ze lief<strong>de</strong> en warmte krijgen, en daarin heeft<br />

ook een huisdier zijn plaats”, legt Kerkhofs uit. “Het paviljoen dat we g<strong>aan</strong><br />

bouwen, bestaat uit een aparte, ingerichte en verwarm<strong>de</strong> ruimte, zeg maar<br />

een 'outdoor living' in <strong>de</strong> binnentuin van het ziekenhuis. De absolute voorwaar<strong>de</strong><br />

was om een veilige omgeving te creëren die voldoet <strong>aan</strong> alle nodige<br />

hygiëne- en on<strong>de</strong>rhoudsvoorschriften.”<br />

In <strong>de</strong>ze editie van <strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Zorg</strong> ver<strong>de</strong>r geen <strong>aan</strong>dacht voor het<br />

Truiense ziekenhuis, maar wel voor het welbevin<strong>de</strong>n van patiënten én bewoners.<br />

Want daar is bij het ontwerp en <strong>de</strong> bouw van zorgvastgoed steeds<br />

meer <strong>aan</strong>dacht voor. Dat bewijst bijvoorbeeld woonzorgcentrum Booghuys<br />

in Leuven; een leefomgeving op maat voor hulpbehoeven<strong>de</strong> ou<strong>de</strong>ren en<br />

personen met <strong>de</strong>mentie, waar huiselijkheid en herkenbaarheid primeren.<br />

“Want ook bewoners met <strong>de</strong>mentie moeten baas kunnen blijven over hun<br />

eigen leven en kunnen doen wat ze willen”, aldus Els Ronsmans, directeur bij<br />

<strong>Zorg</strong> Leuven. “Wij vin<strong>de</strong>n het belangrijk om hen naar waar<strong>de</strong> te schatten,<br />

uit te g<strong>aan</strong> van hun sterktes en te focussen op alles wat ze wél nog kunnen.”<br />

Een huiselijke omgeving on<strong>de</strong>rsteunt daarbij. Ook mooie voorbeel<strong>de</strong>n<br />

zijn <strong>de</strong> nieuwe woonomgeving met dagbesteding op het Kwadijkerpark in<br />

Purmerend, woonzorgcentrum Aman<strong>de</strong>lhof in Capelle <strong>aan</strong> <strong>de</strong>n IJssel en<br />

woon- en leefbuurt Tiamant Bree in Bree.<br />

Daarnaast beste<strong>de</strong>n we in <strong>de</strong>ze uitgave uitgebreid <strong>aan</strong>dacht <strong>aan</strong> het nieuwe<br />

OK-complex van het Reinier <strong>de</strong> Graaf Gasthuis in Delft, dat bovenop een<br />

parkeergarage wordt gebouwd, het nieuwe OK-complex van het Maastricht<br />

UMC+, <strong>de</strong> nieuwe huisartsenwachtpost in Pelt én <strong>aan</strong> modulair en duurzaam<br />

bouwen. Kortom: we hebben weer een bomvolle uitgave voor u. Ik<br />

wens u weer veel leesplezier.<br />

Lieke van Zuilekom


Platform OVER ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong>zorg.eu<br />

Jaargang 21, nummer 2, 2<strong>02</strong>1<br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

ISSN: 1876-0600<br />

BOUWEN UITGEVER ZORG.EU<br />

Schatbeur<strong>de</strong>rl<strong>aan</strong> 6<br />

60<strong>02</strong> ED Weert<br />

Postbus 249<br />

6000 AE Weert<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

VESTIGING BELGIË<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8<strong>02</strong>0 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

EINDREDACTIE<br />

Lieke van Zuilekom<br />

OK Reinier <strong>de</strong> Graaf Gasthuis: Stevig casco draagt OK-complex op dak parkeergarage 8<br />

Opereren bovenop een parkeergarage 10<br />

Betrouwbare en gebruiksvrien<strong>de</strong>lijke apparatuur voor nieuw OK-complex 16<br />

Wzc Booghuys: Warm thuis op maat van bewoners met <strong>de</strong>mentie 18<br />

Piekfijn zitmeubilair voor woonzorgcentrum Booghuys 23<br />

Maastricht UMC+: Samen met gebruikers ontwerpen 26<br />

Kwadijkerpark biedt een veilige woonomgeving 32<br />

Een interieur voor én door bewoners 37<br />

Keuze vloer in samenspraak met me<strong>de</strong>werkers 38<br />

Het interview: Wat is bewezen effectief? 40<br />

Toekomstbestendig wonen en zorgen in wzc Aman<strong>de</strong>lhof 42<br />

Nieuwe huisartsenwachtpost in recordtempo gerealiseerd 46<br />

ZORG.tech blijft ambitieus ondanks corona 50<br />

REDACTIETEAM<br />

Johan Debaere<br />

Tjerk van Duinen<br />

Henk Geist<br />

Roel van Gils<br />

Tom Goossens<br />

Henk-Jan Hoekjen<br />

Tim Janssens<br />

Koen Mortelmans<br />

Rosanne Kr<strong>aan</strong><br />

Irene Teunissen<br />

Jan-Kees Verschuure<br />

Willem <strong>de</strong> Vol<strong>de</strong>r<br />

BLADMANAGER<br />

Patty Ros<br />

p.ros@louwersmediagroep.nl<br />

SECRETARIAAT<br />

Manuela Depenbrock<br />

Sandra Reijn<strong>de</strong>rs<br />

ADVERTENTIES<br />

wetransfer.com<br />

o.v.v. naam en project<br />

traffic@louwersmediagroep.nl<br />

traffic@louwersmediagroep.be<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

€ 63,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten Ne<strong>de</strong>rland: € 99,00 per jaar excl. BTW<br />

IBAN NL78 ABNA 0490 2820 67<br />

BIC ABNANL2A<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. <strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Zorg</strong><br />

Informatie over abonnementen:<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk ten minste drie weken voor<br />

verhuizing naar: Postbus 249, 6000 AE Weert<br />

OPZEGGINGEN<br />

Indien twee m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n voor het verstrijken van <strong>de</strong> abonnementsperio<strong>de</strong><br />

geen schriftelijk bericht van opzegging is<br />

ontvangen, wordt het abonnement automatisch met een<br />

jaar verlengd.<br />

DOELGROEP<br />

Als abonnement en in controlled circulation, persoonsgericht<br />

naar beslissers in ziekenhuizen, verpleeghuizen,<br />

woonzorgcentra, zorggroepen, GGZ, woningcorporaties,<br />

architecten, technische/facilitaire managers toeleverancier<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> gezondheidszorg, <strong>aan</strong>nemers, overheidsinstellingen<br />

en abonnementen.<br />

VORMGEVING<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

DRUKWERK<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit <strong>de</strong>ze uitgave mag wor<strong>de</strong>n overgenomen of vermenigvuldigd zon<strong>de</strong>r<br />

uitdrukkelijke toestemming van <strong>de</strong> uitgever en zon<strong>de</strong>r bronvermelding. Hoewel<br />

dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen<br />

uitgever en auteurs op geen enkele wijze inst<strong>aan</strong> voor <strong>de</strong> juistheid of volledigheid<br />

van <strong>de</strong> informatie. Zij <strong>aan</strong>vaar<strong>de</strong>n dan ook geen enkele <strong>aan</strong>sprakelijkheid<br />

voor scha<strong>de</strong>, van welke aard ook, die het gevolg is van han<strong>de</strong>lingen en/of<br />

beslissingen die gebaseerd zijn op <strong>de</strong>ze informatie.<br />

16<br />

18<br />

26<br />

32


Inhoud<br />

42 52<br />

66<br />

78<br />

46<br />

58<br />

Triamant Bree: Alle ingrediënten voor een mo<strong>de</strong>rne Blue Zone 52<br />

<strong>Zorg</strong> en <strong>de</strong>sign g<strong>aan</strong> samen 57<br />

Wzc Ten Berch: Warm thuis in het hart van <strong>de</strong> stad 58<br />

‘We zijn niet <strong>aan</strong> vaste maatvoering gebon<strong>de</strong>n’ 62<br />

De toekomst van zorgvastgoed is flexibel 64<br />

Hout als basis voor ‘transparante gezon<strong>de</strong> woningen’ 66<br />

Nieuw thuis voor cliënten van vzw De Bolster 68<br />

<strong>Zorg</strong>flits: Nieuwe collecties bie<strong>de</strong>n ongekend veel mogelijkhe<strong>de</strong>n 71<br />

D’Ou<strong>de</strong> Raai is klaar voor <strong>de</strong> toekomst 72<br />

Snel en vakkundig klanten ontzorgen 76<br />

‘Wij willen meer huiselijkheid naar binnen brengen’ 77<br />

Landgoed De Lathmer: Veilig wonen op een groen landgoed 78<br />

Succesvolle samenwerking 82<br />

<strong>Zorg</strong>partners 85<br />

Cover:<br />

Drive-in OK in Delft<br />

Beeld:<br />

Sabine Bison<br />

Blijf gratis en eenvoudig op <strong>de</strong> hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld je <strong>aan</strong> voor onze nieuwsbrief!<br />

BOUWENAANDEZORG.EU


DELFT OK REINIER DE GRAAF GASTHUIS<br />

Tekst en beeld | Irene Teunissen<br />

Stevig casco draagt OK-complex<br />

op dak parkeergarage<br />

Het Reinier <strong>de</strong> Graaf Gasthuis in Delft beschikt sinds kort over een nieuw OK-complex bovenop<br />

<strong>de</strong> parkeergarage. Daarvoor rusten <strong>de</strong>mpers met verenpakketten op een zware staalconstructie.<br />

Een technisch hoogstandje.<br />

Bouwbedrijf Aan <strong>de</strong> Stegge in Twello, dat on<strong>de</strong>r<br />

meer gespecialiseerd is in het ontwerp en<br />

<strong>de</strong> bouw van parkeergarages, heeft het casco<br />

gerealiseerd. Bij het ontwerp van het nieuwe<br />

gasthuis werd in 2015 al rekening gehou<strong>de</strong>n<br />

met <strong>de</strong> mogelijkheid om in <strong>de</strong> toekomst twee<br />

extra bouwlagen bovenop het dak van <strong>de</strong> parkeergarage<br />

te realiseren. Via een luchtbrug<br />

moest <strong>de</strong> nieuwbouw <strong>aan</strong>sluiten op het niveau<br />

van het OK-complex in het hoofdgebouw. Een<br />

uitdagend project, vindt Jeroen Drenth, commercieel<br />

projectmanager bij Aan <strong>de</strong> Stegge<br />

Twello. “Vooral als je be<strong>de</strong>nkt dat hier veel<br />

oogoperaties wor<strong>de</strong>n uitgevoerd. Wanneer er<br />

auto’s on<strong>de</strong>r rij<strong>de</strong>n die remmen en optrekken,<br />

Via een luchtbrug sluit <strong>de</strong> nieuwbouw boven op <strong>de</strong> parkeergarage <strong>aan</strong> op het hoofdgebouw.<br />

8 BOUWEN ZORG.EU


DELFT OK REINIER DE GRAAF GASTHUIS<br />

De aluminium gevel van <strong>de</strong> parkeergarage is doorgetrokken naar het OK-complex.<br />

mogen er natuurlijk geen trillingen in <strong>de</strong> operatiekamers<br />

doorwerken. Het casco bestaat<br />

daarom uit een extra stevige staalconstructie<br />

die rust op <strong>de</strong>mpers, voorzien van veren. Deze<br />

verenpakketten nivelleren <strong>de</strong> trillingen van het<br />

autoverkeer in <strong>de</strong> garage. De pakketten zijn<br />

on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van een oplossing die tot stand is<br />

gekomen door mid<strong>de</strong>l van uitgebrei<strong>de</strong> trillingsmetingen<br />

en berekeningen.”<br />

UNIEKE EN<br />

GEDURFDE OPLOSSING<br />

De fun<strong>de</strong>ring en constructie (kolommenstructuur)<br />

van <strong>de</strong> parkeergarage zijn <strong>de</strong>stijds sterk<br />

genoeg gemaakt om <strong>de</strong> belasting van <strong>de</strong> toekomstige<br />

bovenbouw te kunnen dragen. Ook<br />

was het best<strong>aan</strong><strong>de</strong> trappenhuis eenvoudig op<br />

te toppen. De veer<strong>de</strong>mpers st<strong>aan</strong> nu op <strong>de</strong><br />

overgang tussen het dak van <strong>de</strong> parkeergarage<br />

en <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rkant van het casco van <strong>de</strong> nieuwbouw.<br />

Het trillingsniveau is daarmee zodanig<br />

gereduceerd dat <strong>de</strong> medische activiteiten in <strong>de</strong><br />

bovenbouw – via <strong>de</strong> luchtbrug eveneens stevig<br />

verbon<strong>de</strong>n met het hoofdgebouw – geen<br />

hin<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rvin<strong>de</strong>n van het on<strong>de</strong>rliggen<strong>de</strong><br />

verkeer. Deze unieke en gedurf<strong>de</strong> oplossing is<br />

bedacht door het Reinier <strong>de</strong> Graaf Gasthuis,<br />

EGM architecten en Royal HaskoningDHV en<br />

ver<strong>de</strong>r ontwikkeld door een bouwteam dat,<br />

naast <strong>de</strong> genoem<strong>de</strong> partijen, eveneens bestond<br />

uit Aan <strong>de</strong> Stegge Twello.<br />

CASCO VAN STAAL EN BETON<br />

Het casco van <strong>de</strong> nieuwbouw is opgebouwd<br />

uit staal en beton. Drenth: “De gevel wordt<br />

gevormd door houtskeletbouw. Houtskeletbouw<br />

is uiterst flexibel en licht van gewicht,<br />

handig als je op 20 meter hoogte moet bouwen.<br />

Bovendien is <strong>de</strong> luchtdichtheid van dit<br />

bouw<strong>de</strong>el enorm belangrijk en met houtskeletbouw<br />

kun je dat goed realiseren.” Ver<strong>de</strong>r<br />

bestaat <strong>de</strong> buitengevel uit aluminium beplating.<br />

Deze beplating sluit perfect <strong>aan</strong> op <strong>de</strong><br />

aluminium gevel van <strong>de</strong> parkeergarage, en is<br />

bovendien on<strong>de</strong>rhoudsarm.<br />

VEILIGHEID<br />

Eén van <strong>de</strong> kernwaar<strong>de</strong>n van Aan <strong>de</strong> Stegge<br />

Twello is veiligheid. Er moest een zware constructie<br />

wor<strong>de</strong>n neergezet, terwijl in het ziekenhuis<br />

werd doorgewerkt en <strong>de</strong> parkeergarage<br />

groten<strong>de</strong>els in gebruik bleef. Dit moest<br />

gebeuren zon<strong>de</strong>r concessies <strong>aan</strong> <strong>de</strong> veiligheid<br />

te doen. Drenth: “We hebben hiervoor een<br />

BLVC-plan opgesteld en on<strong>de</strong>r meer een veiligheidszone<br />

ingericht met crash <strong>de</strong>cks voor <strong>de</strong><br />

veiligheid van voetgangers. Om het werk in <strong>de</strong><br />

naastgelegen operatiekamers niet te belemmeren,<br />

moest veel gecommuniceerd wor<strong>de</strong>n.<br />

We maakten afspraken over bouwtij<strong>de</strong>n en locaties<br />

waar materieel kon st<strong>aan</strong>. Gelukkig heeft<br />

dit nergens tot problemen geleid en kon<strong>de</strong>n<br />

alle operaties gewoon doorgang vin<strong>de</strong>n.”<br />

'De verenpakketten<br />

nivelleren <strong>de</strong> trillingen<br />

van het autoverkeer in<br />

<strong>de</strong> garage'<br />

Aan <strong>de</strong> Stegge Twello kreeg <strong>de</strong> opdracht, omdat<br />

<strong>de</strong>ze bouwer <strong>de</strong> parkeergarage <strong>de</strong>stijds<br />

naar tevre<strong>de</strong>nheid gebouwd heeft en tegelijk<br />

al had nagedacht over toekomstige uitbreiding.<br />

Het familiebedrijf bestaat 48 jaar en ontwerpt<br />

en bouwt al 20 jaar modulaire en multifunctionele<br />

parkeergarages. ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

9


DELFT OK REINIER DE GRAAF GASTHUIS<br />

Tekst | Irene Teunissen Beeld | Sabine Bison<br />

Opereren bovenop<br />

een parkeergarage<br />

Opereren bovenop een parkeergarage, kan dat? Jazeker, het Delftse Reinier <strong>de</strong> Graaf Gasthuis heeft<br />

een nieuw OK- en dagbehan<strong>de</strong>lingscentrum op het dak van <strong>de</strong> parkeergarage neergezet; pal naast<br />

het best<strong>aan</strong><strong>de</strong> hoofdgebouw. Via een luchtbrug zijn bei<strong>de</strong> pan<strong>de</strong>n met elkaar verbon<strong>de</strong>n. Een uniek<br />

en gedurfd staaltje innovatieve bouwkun<strong>de</strong>, van het oudste ziekenhuis van Ne<strong>de</strong>rland.<br />

In <strong>de</strong> OK’s zijn wandvullen<strong>de</strong> prints met herkenbare natuurbeel<strong>de</strong>n uit <strong>de</strong> omgeving van Delft op <strong>de</strong> muren <strong>aan</strong>gebracht.<br />

10 BOUWEN ZORG.EU


DELFT OK REINIER DE GRAAF GASTHUIS<br />

Met <strong>de</strong> bouw van dit nieuwe ge<strong>de</strong>elte werd in 2019 gestart, en <strong>de</strong> eerste<br />

operaties von<strong>de</strong>n al op 8 april 2<strong>02</strong>1 plaats. De nieuwe OK’s zijn nodig<br />

omdat <strong>de</strong> locatie Diaconessenhuis in Voorburg eind 2<strong>02</strong>1 gesloten en<br />

vervangen wordt door een polikliniek. “Dit maakt <strong>de</strong>el uit van het grotere<br />

vastgoedplan dat we enkele jaren gele<strong>de</strong>n opgesteld hebben”, vertelt<br />

Frank Bouhuis, directeur Strategisch Vastgoed. “Dat plan gaat uit van<br />

min<strong>de</strong>r vierkante meters ziekenhuis en meer concentratie. Dit brengt<br />

<strong>aan</strong>passingen op verschillen<strong>de</strong> locaties met zich mee. Omdat in Voorburg<br />

niet meer geopereerd wordt, g<strong>aan</strong> twee operatiekamers over naar<br />

Delft. Hiermee komt het totale <strong>aan</strong>tal OK’s daar op tien.”<br />

Directeur Strategisch Vastgoed Frank Bouhuis en OK-manager<br />

Caroline van Herpen.<br />

De OK’s hebben <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> faciliteiten als in het hoofdgebouw en beschikken over<br />

innovatieve voorzieningen als audiovisuele apparatuur, pen<strong>de</strong>ls en luchtbehan<strong>de</strong>ling.<br />

‘DRIVE-IN OK’<br />

Om <strong>de</strong>ze operatiekamers een plek te kunnen geven, is in 2010 bij het<br />

ontwerp van het nieuwe hoofdcomplex al rekening gehou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong><br />

mogelijkheid van extra bouwlagen bovenop <strong>de</strong> parkeergarage. Niet alleen<br />

door <strong>de</strong> constructie van <strong>de</strong> garage te verzwaren, maar ook door<br />

<strong>de</strong>ze via een luchtbrug <strong>aan</strong> te sluiten op het niveau van het OK-complex<br />

op <strong>de</strong> vier<strong>de</strong> verdieping in het hoofdgebouw. “Patiënten die voor<br />

een wat kleinere ingreep met een korte verblijfsduur komen, kunnen<br />

rechtstreeks vanuit <strong>de</strong> hoogste verdieping van <strong>de</strong> parkeergarage <strong>de</strong> ontvangstlounge<br />

van het nieuwe dagbehan<strong>de</strong>lingscentrum in lopen. Ze hoeven<br />

niet eerst het hele ziekenhuis door”, vertelt OK-manager Caroline<br />

van Herpen. “Daar mel<strong>de</strong>n ze zich, lopen zelf naar <strong>de</strong> operatiekamer,<br />

on<strong>de</strong>rg<strong>aan</strong> <strong>de</strong> ingreep, blijven nog enkele uren op <strong>de</strong> dagverpleegaf<strong>de</strong>ling<br />

om bij te komen en g<strong>aan</strong> <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> dag weer naar huis.”<br />

FLEXIBEL<br />

De nieuwbouw bestaat uit twee verdiepingen en heeft een oppervlakte<br />

van in totaal 2.211 m 2 . Op <strong>de</strong> vier<strong>de</strong> verdieping (1.740 m 2 bvo) bevin<strong>de</strong>n<br />

zich naast <strong>de</strong> ontvangstlounge en twee operatiekamers een holding, verkoever,<br />

ooglounge en een af<strong>de</strong>ling dagverpleging voor tien patiënten. ❯<br />

LUCHTDICHTE EN BRANDWERENDE DEUREN VOOR NIEUW OK-COMPLEX<br />

Bij <strong>de</strong> nieuwbouw van het Reinier <strong>de</strong> Graaf Gasthuis in<br />

2012 is het OK-complex voorzien van <strong>de</strong>ursystemen van<br />

Metaflex Doors Europe BV. Omdat het ziekenhuis tevre<strong>de</strong>n<br />

is over <strong>de</strong> keuze en kwaliteit ervan, is voor het nieuwe OKcomplex<br />

opnieuw voor <strong>de</strong>ze <strong>de</strong>uren gekozen.<br />

Het betreft vier brandweren<strong>de</strong> <strong>de</strong>uren, zeven Medicare<br />

<strong>de</strong>uren (luchtdicht schuif<strong>de</strong>ursysteem) en twee Metaficient<br />

<strong>de</strong>uren (geluidsdicht schuif<strong>de</strong>ursysteem). Deze <strong>de</strong>uren<br />

zorgen voor het handhaven van <strong>de</strong> drukhiërarchieën en<br />

zijn luchtdicht en geluids- en brandwerend. “Daarnaast zijn<br />

<strong>de</strong> bedieningsaspecten (ze kunnen half en geheel open)<br />

relevant. Alle <strong>de</strong>uren hebben ramen. Dit is een esthetische<br />

keuze en voorkomt het ongewenst openen van <strong>de</strong> <strong>de</strong>uren,<br />

hetgeen onontbeerlijk is voor infectiepreventie”, aldus Frank<br />

Bouhuis, directeur Strategisch Vastgoed van het ziekenhuis.<br />

Metaflex Doors Europe BV in Aalten ontwerpt, ontwikkelt en<br />

levert luchtdichte <strong>de</strong>ursystemen/duurzame oplossingen voor<br />

on<strong>de</strong>r meer OK-complexen waar veiligheid, hygiëne en<br />

gebruiksvrien<strong>de</strong>lijkheid essentieel zijn.<br />

Deze <strong>de</strong>uren zorgen voor het handhaven van drukhiërarchieën,<br />

ze zijn luchtdicht en geluids- en brandwerend. (Beeld: Tom Pilzecker)<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

11


Een gebruiksvrien<strong>de</strong>lijke en flexibele parkeeroplossing? Wij<br />

ontwikkelen en realiseren bovengrondse parkeervoorzieningen<br />

op maat. Qua ontwerp passend in <strong>de</strong> omgeving. Overzichtelijk<br />

en goed bereikbaar zodat parkeren stressvrij en comfortabel<br />

wordt. En alles uiteraard duurzaam en energieneutraal.<br />

Dat maakt onze parkeeroplossingen uitermate prettig en<br />

toekomstbestendig!<br />

Wij zorgen voor comfortabel en<br />

gebruiksvrien<strong>de</strong>lijk parkeren!<br />

Enkele referenties<br />

REINIER DE GRAAF ZKH<br />

LANGELAND ZKH • AMPHIA ZKH<br />

UZ BRUSSEL • SLINGELAND ZKH<br />

IJSSELLAND ZKH • RIJNSTATE<br />

ZKH • GELDERSE VALLEI EDE<br />

WWW.CARPARKS.NL


DELFT OK REINIER DE GRAAF GASTHUIS<br />

MAATWERK MEUBILAIR<br />

Specialist in circulaire interieurs Coors is zeer verheugd dat<br />

zij na het inrichten van <strong>de</strong> nieuwbouw van het Reinier <strong>de</strong><br />

Graaf Gasthuis nu ook het maatwerk meubilair voor <strong>de</strong><br />

OK-af<strong>de</strong>ling heeft mogen leveren.<br />

Ver<strong>de</strong>eld over <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling zijn diverse pantrymeubels<br />

geplaatst. De kasten zijn op maat gemaakt en st<strong>aan</strong><br />

zowel in verschillen<strong>de</strong> nissen als in vrijst<strong>aan</strong><strong>de</strong> opstellingen.<br />

Als scheidingselementen tussen <strong>de</strong> openbare ruimtes zijn<br />

houten lamellenwan<strong>de</strong>n geleverd. Een technische uitdaging<br />

zijn <strong>de</strong> speciale schuif<strong>de</strong>urwan<strong>de</strong>n, die met een lichte<br />

<strong>aan</strong>raking zelfsluitend zijn. Coors feliciteert het Reinier <strong>de</strong><br />

Graaf met <strong>de</strong>ze nieuwe af<strong>de</strong>ling.<br />

Op <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> laag (471 m 2 bvo) liggen alle technische voorzieningen,<br />

luchtbehan<strong>de</strong>lingsinstallaties en leidingwerk, die rechtstreeks in verbinding<br />

st<strong>aan</strong> met die van het hoofdgebouw.<br />

Naast kleinere operaties als liesbreuken en min<strong>de</strong>r grote plastisch<br />

chirurgische ingrepen wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> OK’s gebruikt voor oogoperaties.<br />

Oogpatiënten g<strong>aan</strong> na <strong>de</strong> ingreep naar <strong>de</strong> ooglounge waar zes<br />

speciale stoelen st<strong>aan</strong> om bij te komen. Op <strong>de</strong> dagen dat er geen<br />

oogheelkundige ingrepen zijn, wordt <strong>de</strong> verkoever met <strong>de</strong>ze ruimte<br />

uitgebreid voor an<strong>de</strong>re patiënten. Flexibiliteit ten top, dus.<br />

Dat geldt ook voor <strong>de</strong> OK’s, waarvan <strong>de</strong> uitrusting hetzelf<strong>de</strong> is als<br />

in het hoofdgebouw, met <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> faciliteiten en innovatieve voorzieningen<br />

zoals audiovisuele apparatuur, pen<strong>de</strong>ls en luchtbehan<strong>de</strong>ling.<br />

Zodoen<strong>de</strong> kunnen patiënten in het gasthuis eventueel ook<br />

geopereerd wor<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> nieuwbouw. Mochten mensen door een<br />

complicatie moeten blijven overnachten, dan wor<strong>de</strong>n ze via <strong>de</strong> luchtbrug<br />

naar een klinische verpleegaf<strong>de</strong>ling in het hoofdgebouw gebracht.<br />

STEVIG CASCO<br />

Het is niet gangbaar om een OK-complex op het dak van een<br />

parkeergarage te bouwen. Vooral niet als daar precisie-operaties<br />

uitgevoerd moeten wor<strong>de</strong>n. Maar het was <strong>de</strong> enige geschikte<br />

plek. “Daarom is een stevige en soli<strong>de</strong> draagconstructie<br />

ontworpen”, legt Bouhuis uit. “Het casco bestaat uit<br />

een stijve staalconstructie die rust op pakketten met veren.<br />

Deze hou<strong>de</strong>n <strong>de</strong> trillingen van het autoverkeer in <strong>de</strong> parkeergarage<br />

tegen, zodat <strong>de</strong> chirurgen ongestoord hun werk kunnen doen. Daarvoor<br />

is <strong>de</strong> hele constructie uitgebreid doorgerekend en getest.” ❯<br />

Overal heerst een rustige hotelachtige sfeer, van ontvangstlounge tot dagverpleegaf<strong>de</strong>ling én operatiekamers.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

13


DELFT OK REINIER DE GRAAF GASTHUIS<br />

'Overal heerst een rustige hotelachtige<br />

sfeer, van ontvangstlounge<br />

tot dagverpleegaf<strong>de</strong>ling<br />

én operatiekamers'<br />

HOTELSFEER<br />

Binnen is niets van het autoverkeer te merken. Sterker nog, overal heerst<br />

een rustige hotelachtige sfeer, van ontvangstlounge tot dagverpleegaf<strong>de</strong>ling<br />

én operatiekamers. Van Herpen: “We hebben geprobeerd het klassieke<br />

ziekenhuisgevoel zoveel mogelijk te vermij<strong>de</strong>n. Daarvoor heeft architect<br />

EGM net zoals in het hoofdgebouw ron<strong>de</strong> vormen, rustgeven<strong>de</strong><br />

kleuren, daglicht, hout en natuurprints toegepast. Zelfs in <strong>de</strong> OK’s zijn<br />

wandvullen<strong>de</strong> prints met herkenbare natuurbeel<strong>de</strong>n uit <strong>de</strong> omgeving van<br />

Delft op <strong>de</strong> muren <strong>aan</strong>gebracht.”<br />

Patiënten blijven nog enkele uren op <strong>de</strong> dagverpleegaf<strong>de</strong>ling om bij te komen.<br />

INNOVATIEF<br />

Alles in dit project is an<strong>de</strong>rs dan traditioneel, vindt Bouhuis. “Zelfs <strong>de</strong><br />

manier van <strong>aan</strong>beste<strong>de</strong>n. Er is in bouwteam gewerkt, met twee hoofd<strong>aan</strong>nemers:<br />

Aan <strong>de</strong> Stegge Twello voor <strong>de</strong> bouw van het casco en De<br />

Groot voor het <strong>aan</strong>leggen van <strong>de</strong> E- en W-installaties. Me<strong>de</strong>xs heeft <strong>de</strong><br />

medische inrichting en <strong>de</strong> bouwkundige afwerking gerealiseerd. Dankzij<br />

<strong>de</strong> professionele samenwerking zijn we tot dit unieke, innovatieve OKen<br />

dagbehan<strong>de</strong>lingscentrum gekomen. Een prachtig resultaat voor het<br />

oudste ziekenhuis van Ne<strong>de</strong>rland!” ■<br />

Als zuivere lucht<br />

levens kan red<strong>de</strong>n,<br />

is dat ook onze zorg.<br />

Metaflex. Meet reliability.<br />

14 BOUWEN ZORG.EU


DELFT OK REINIER DE GRAAF GASTHUIS<br />

‘DE WANDEN ZIJN BLIJVEND BESCHERMD’<br />

VINYL WANDBEKLEDING BRENGT HYGIËNE OP EEN<br />

HOGER NIVEAU<br />

Voor dit project lever<strong>de</strong> Vescom vinyl wandbekleding<br />

in diverse <strong>de</strong>ssins, waaron<strong>de</strong>r vinyl wandbekleding met<br />

Vescom Protect.<br />

Zoals in veel ziekenhuizen gaat er in dit nieuwe bouw<strong>de</strong>el<br />

<strong>de</strong> komen<strong>de</strong> tijd veel gere<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n met bed<strong>de</strong>n en<br />

karren. Het zou natuurlijk vervelend zijn wanneer er<br />

al snel scha<strong>de</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> wan<strong>de</strong>n zou ontst<strong>aan</strong>. Om dit te<br />

voorkomen, is er in dit project voor gekozen om <strong>de</strong> wan<strong>de</strong>n<br />

te beschermen met <strong>de</strong> muurbescherming van M-Wall.<br />

Deze stoot- en krasvaste wandafwerking is on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re<br />

toegepast in <strong>de</strong> gang en in <strong>de</strong> opslagruimtes. Ook in <strong>de</strong><br />

ruimtes waar patiënten verblijven, namelijk in <strong>de</strong> holding/<br />

verkoever en dagverpleging, is M-Wall toegepast.<br />

Om niet ie<strong>de</strong>re wand <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> uitstraling te geven, is er<br />

gewerkt met drie kleuren. Bovendien is het <strong>aan</strong>tal na<strong>de</strong>n<br />

beperkt door het gebruik van thermisch gebogen hoeken. Eén<br />

ding is zeker: over <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rhoudskosten van <strong>de</strong> wan<strong>de</strong>n hoeft<br />

het Reinier <strong>de</strong> Graaf Gasthuis zich geen zorgen te maken!<br />

Vescom Protect – vinyl wandbekleding die zo hygiënisch is<br />

dat het kan wor<strong>de</strong>n gebruikt in operatiekamers – brengt<br />

hygiëne op een hoger niveau. De eigenschappen van Vescom<br />

Protect maken het uitermate geschikt voor ruimtes die <strong>de</strong><br />

hoogste mate van hygiëne vereisen en regelmatig moeten<br />

wor<strong>de</strong>n ge<strong>de</strong>sinfecteerd, zoals ziekenhuizen, operatiekamers<br />

en voorzieningen voor ou<strong>de</strong>renzorg. Deze ruimtes moeten<br />

geschikt zijn voor <strong>de</strong> meest kwetsbare le<strong>de</strong>n van <strong>de</strong><br />

samenleving en moeten daarom hun welzijn zoveel mogelijk<br />

bevor<strong>de</strong>ren. Vescom Protect heeft zich in het verle<strong>de</strong>n al<br />

bewezen als hoogwaardig product dat voldoet <strong>aan</strong> <strong>de</strong><br />

strengste eisen op het gebied van hygiëne.<br />

De lijst van voor<strong>de</strong>len die <strong>de</strong> vinyl wandbekleding van<br />

Vescom biedt, is vrijwel ein<strong>de</strong>loos. Het is nauwelijks<br />

te geloven dat een <strong>de</strong>rgelijk esthetisch product ook<br />

buitengewoon duurzaam is. De collectie is verkrijgbaar<br />

in een breed scala <strong>aan</strong> kleuren en structuren, inclusief<br />

textiellook texturen en op maat gemaakte prints, is geschikt<br />

voor een groot <strong>aan</strong>tal toepassingen en omgevingen en kan<br />

optisch naadloos wor<strong>de</strong>n <strong>aan</strong>gebracht. Daarnaast is <strong>de</strong><br />

collectie ook nog brandwerend en licht- en kleurecht. Vinyl<br />

is makkelijk te verwerken en on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n en is daarom <strong>de</strong><br />

i<strong>de</strong>ale oplossing voor omgevingen die extra bescherming<br />

tegen vlekken en chemicaliën vereisen.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

15


DELFT OK REINIER DE GRAAF GASTHUIS<br />

Tekst | Irene Teunissen Beeld | Sabine Bison<br />

Betrouwbare en<br />

gebruiksvrien<strong>de</strong>lijke apparatuur<br />

voor nieuw OK-complex<br />

Functioneel, betrouwbaar én ze moeten tegen een stootje kunnen. Dit zijn slechts een paar van <strong>de</strong><br />

vereisten voor <strong>de</strong> apparatuur en installaties in een OK-complex, dus ook in <strong>de</strong> nieuwbouw op <strong>de</strong><br />

parkeergarage van het Reinier <strong>de</strong> Graaf Gasthuis.<br />

De producten van Dräger voor OK-complexen<br />

voldoen <strong>aan</strong> <strong>de</strong>ze eisen. Dat <strong>de</strong>ze<br />

technologiegigant apparatuur en installaties<br />

voor operatiekamers levert, mag inmid<strong>de</strong>ls<br />

wel bekend zijn. Ook het Delftse ziekenhuis<br />

behoort tot <strong>de</strong> klantenkring. “We hebben hier<br />

<strong>de</strong>stijds apparatuur geleverd voor het hoofdgebouw<br />

en hebben nu nagenoeg hetzelf<strong>de</strong>,<br />

copy-paste, ged<strong>aan</strong> voor <strong>de</strong> nieuwbouw<br />

van <strong>de</strong> zogenaam<strong>de</strong> ‘drive-in OK’s’ bovenop<br />

<strong>de</strong> parkeergarage”, vertelt Rudy Wuring,<br />

accountmanager Workplace Infrastructure bij<br />

Dräger Ne<strong>de</strong>rland B.V.. De firma heeft zorg<br />

gedragen voor <strong>de</strong> uitbreiding van <strong>de</strong> medi-<br />

sche gasseninstallatie, die zuurstof, vacuüm,<br />

perslucht en lachgas door het hele ziekenhuis<br />

transporteert. Vanaf <strong>de</strong> best<strong>aan</strong><strong>de</strong> leidingen<br />

in <strong>de</strong> technische laag op <strong>de</strong> vijf<strong>de</strong> verdieping<br />

is een aftakking gemaakt naar het nieuwe OKcomplex.<br />

Deze leidingen lopen door tot <strong>aan</strong><br />

<strong>de</strong> afnamepunten in <strong>de</strong> pen<strong>de</strong>ls, bedwandpanelen<br />

en wand. Deze panelen (type Linea)<br />

zijn voor <strong>de</strong> raampartijen gemonteerd ten behoeve<br />

van <strong>de</strong> 12 bed<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> dagbehan<strong>de</strong>lingsaf<strong>de</strong>ling<br />

en <strong>de</strong> 7 universele plaatsen op <strong>de</strong><br />

verkoever/ooglounge. Ver<strong>de</strong>r heeft Dräger in<br />

het OK-complex nog per zone een afsluiterkast<br />

voor medische gassen <strong>aan</strong>gelegd.<br />

OVERCAPACITEIT<br />

Het uitbrei<strong>de</strong>n van installaties met medische<br />

gassen, koeling en luchtbehan<strong>de</strong>ling kan niet<br />

zomaar plaatsvin<strong>de</strong>n. Volgens Ronald van Lier,<br />

projectlei<strong>de</strong>r Bouwbureau bij het ziekenhuis, is<br />

van tevoren getoetst of <strong>de</strong> best<strong>aan</strong><strong>de</strong> installatie<br />

<strong>de</strong>ze uitbreiding wel <strong>aan</strong>kon. “Gelukkig was<br />

er voldoen<strong>de</strong> capaciteit, omdat bij het ontwerp<br />

voor het hoofdgebouw al rekening was gehou<strong>de</strong>n<br />

met in totaal tien operatiekamers. De<br />

technische installatie was daarop voorbereid.<br />

Dit impliceert dat we geen grote investeringen<br />

hoef<strong>de</strong>n te doen om <strong>de</strong>ze installaties naar <strong>de</strong><br />

nieuwbouw door te trekken.”<br />

16 BOUWEN ZORG.EU


DELFT OK REINIER DE GRAAF GASTHUIS<br />

MEER PRODUCTEN<br />

Voor bei<strong>de</strong> operatiekamers zijn eveneens<br />

dubbele Polaris 600 OK-lampen <strong>aan</strong>geschaft.<br />

“Dit is ons meest recente type dat zo’n 50.000<br />

uur meegaat, ofwel meer dan 15 jaar”, zegt<br />

Wuring. “Bij het hoofdgebouw hebben we een<br />

paar jaar gele<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Polaris 500 en 700 geïnstalleerd.<br />

Het grootste verschil met <strong>de</strong> 600 is<br />

dat <strong>de</strong>ze laatste beschikt over <strong>de</strong> allernieuwste<br />

LED-technologie. De Polaris 600 heeft<br />

een nog betere lichtopbrengst, langere levensduur,<br />

geeft hel<strong>de</strong>r<strong>de</strong>r licht en heeft nagenoeg<br />

geen schaduwwerking. Ook bijzon<strong>de</strong>r is dat<br />

<strong>de</strong> kleurtemperatuur <strong>aan</strong>gepast kan wor<strong>de</strong>n<br />

naar wens van <strong>de</strong> specialist. Bovendien is <strong>de</strong>ze<br />

Polaris standaard voorbereid op inbouw van<br />

een HD camera.” Van Lier noemt het een universele<br />

lamp, prima geschikt voor alle operatiekamers.<br />

“Maar <strong>de</strong> best<strong>aan</strong><strong>de</strong> kunnen 15 tot 20<br />

jaar mee, die vervangen we echt nog niet.”<br />

Dräger heeft elke operatiekamer tevens uitgerust<br />

met pen<strong>de</strong>ls voor anesthesie en chirurgie<br />

(type Movita), i<strong>de</strong>ntiek <strong>aan</strong> <strong>de</strong> pen<strong>de</strong>ls in<br />

<strong>de</strong> an<strong>de</strong>re OK’s.<br />

BETROUWBAAR EN<br />

GEBRUIKSVRIENDELIJK<br />

Volgens Van Lier heeft het ziekenhuis voor<br />

<strong>de</strong>ze Dräger-producten gekozen omdat ze<br />

perfect op alles <strong>aan</strong>sluiten en betrouwbaar<br />

en gebruiksvrien<strong>de</strong>lijk zijn. “Betrouwbaarheid<br />

van dit soort apparaten is essentieel.<br />

Ze wor<strong>de</strong>n 10 tot 15 jaar intensief gebruikt<br />

en mogen niet haperen of uitvallen. Ook het<br />

gebruiksgemak is belangrijk. Degenen die<br />

ermee werken, moeten precies weten hoe<br />

alles functioneert. Ze moeten <strong>de</strong> apparatuur<br />

feilloos kunnen bedienen, zodat in geval van<br />

een calamiteit als het ware ‘blind’ gehan<strong>de</strong>ld<br />

kan wor<strong>de</strong>n.”<br />

ONDERHOUD<br />

Prettige bijkomstigheid is dat <strong>de</strong> al best<strong>aan</strong><strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>rhoudscontracten met Dräger makkelijk<br />

uit te brei<strong>de</strong>n zijn. Het bedrijf neemt<br />

het on<strong>de</strong>rhoud van <strong>de</strong> pen<strong>de</strong>ls, OK-lampen,<br />

afnamepunten, afsluiterkasten en medische<br />

gasseninstallatie inclusief uitbreiding ook<br />

hier voor zijn rekening. Voor het ziekenhuis<br />

is een duurzame relatie met <strong>de</strong> firma van<br />

belang voor <strong>de</strong> bedrijfscontinuïteit. Van Lier:<br />

“We werken prettig samen en kennen elkaar<br />

goed. Dat helpt bij zo’n ingewikkeld project.<br />

Omdat alles lang meegaat, ben je voor lange<br />

tijd <strong>aan</strong> elkaar verbon<strong>de</strong>n. We zijn nu alweer<br />

bezig met een nieuw traject in het hoofdgebouw,<br />

want het zorglandschap veran<strong>de</strong>rt<br />

continu. Daaruit blijkt ons vertrouwen in<br />

<strong>de</strong> kwalitatief hoogwaardige producten van<br />

Dräger, en dat vertaalt zich uitein<strong>de</strong>lijk in <strong>de</strong><br />

veiligheid van patiënten.” ■<br />

'Gelukkig was er voldoen<strong>de</strong> capaciteit, omdat bij het ontwerp voor het<br />

hoofdgebouw al rekening was gehou<strong>de</strong>n met in totaal tien operatiekamers'<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

17


LEUVEN WZC BOOGHUYS<br />

De kamers sluiten <strong>aan</strong> op een gemeenschappelijke eet- en leefruimte met een keuken.<br />

Tekst | Tim Janssens Beeld | Marc Sourbron<br />

Warm thuis op maat van<br />

bewoners met <strong>de</strong>mentie<br />

In hartje Leuven, op een steenworp van het stadspark en <strong>de</strong> gezellige winkel-wan<strong>de</strong>lstraten in het<br />

centrum, verrees <strong>de</strong> voorbije jaren een heuse ‘zorgsite’. Enkele verou<strong>de</strong>r<strong>de</strong> gebouwen maakten<br />

plaats voor een kersvers woonzorgcentrum en een kin<strong>de</strong>rdagverblijf. Het sluitstuk van <strong>de</strong>ze<br />

vernieuwingsoperatie is wzc Booghuys, een leefomgeving op maat van personen met <strong>de</strong>mentie.<br />

Diverse indrukwekken<strong>de</strong> hoogtechnologische snufjes zorgen ervoor dat <strong>de</strong> bewoners zo zelfstandig<br />

mogelijk door het leven kunnen g<strong>aan</strong>. “We zijn bij <strong>de</strong> eersten in België – en misschien wel in <strong>de</strong> hele<br />

wereld – die kleinschalige ou<strong>de</strong>renzorg en spitstechnologie zo doorgedreven combineren”, stelt<br />

<strong>Zorg</strong> Leuven met gepaste trots.<br />

Ook voor hulpbehoeven<strong>de</strong> ou<strong>de</strong>ren is het <strong>de</strong>ze dagen fijn wonen in<br />

<strong>de</strong> Leuvense binnenstad. Dankzij <strong>de</strong> realisatie van woonzorgcentrum<br />

Edouard Remy en kin<strong>de</strong>rdagverblijf DoRemy, die gegroepeerd zijn rond<br />

een gezellige groene binnentuin, groei<strong>de</strong> het gebied tussen <strong>de</strong> Vlamingen-<br />

straat, Fre<strong>de</strong>rik Lintsstraat en Andreas Vesaliusstraat beetje bij beetje uit<br />

tot een mo<strong>de</strong>rne, toon<strong>aan</strong>geven<strong>de</strong> zorgsite. Het ontbreken<strong>de</strong> stukje van<br />

<strong>de</strong> puzzel was een huiselijke leefomgeving voor personen met <strong>de</strong>mentie.<br />

Met <strong>de</strong> bouw van wzc Booghuys maakte <strong>Zorg</strong> Leuven het plaatje compleet.<br />

18 BOUWEN ZORG.EU


LEUVEN WZC BOOGHUYS<br />

'De doorgedreven combinatie<br />

van warme, huiselijke zorg en<br />

on<strong>de</strong>rsteunen<strong>de</strong> spitstechnologie<br />

is een primeur'<br />

Wzc Booghuys maakt <strong>de</strong>el uit van een mo<strong>de</strong>rne, toon<strong>aan</strong>geven<strong>de</strong> zorgsite in het<br />

centrum van Leuven.<br />

KLEINSCHALIG, ZELFSTANDIG WONEN<br />

Booghuys bestaat uit acht geschakel<strong>de</strong> woningen met negen individuele<br />

kamers. De 72 bewoners beschikken over een privébadkamer,<br />

een bed dat in <strong>de</strong> hoogte verstelbaar is, een eigen koelkast<br />

en een comfortabele zetel. De kamers sluiten <strong>aan</strong> op een gemeenschappelijke<br />

eet- en leefruimte – inclusief eigen voor<strong>de</strong>ur, keuken en<br />

buitenruimte (tuin of terras) – waar <strong>de</strong> bewoners gezellig kunnen<br />

samenleven. “Ze maken dus echt <strong>de</strong>el uit van een kleine, vertrouw<strong>de</strong><br />

leefgemeenschap, waar huiselijkheid en herkenbaarheid primeren.<br />

Voor personen met <strong>de</strong>mentie is dit cruciaal. We stellen dan ook<br />

alles in het werk om een ‘thuisgevoel’ te creëren. De kleinschalige<br />

inrichting maakt dat onze enthousiaste, lief<strong>de</strong>volle me<strong>de</strong>werkers<br />

hen elke dag zorg op maat kunnen bie<strong>de</strong>n”, vertelt Els Ronsmans,<br />

directeur bij <strong>Zorg</strong> Leuven.<br />

Een an<strong>de</strong>r sleutelbegrip voor het welzijn van <strong>de</strong> bewoners is ‘zelfstandigheid’.<br />

“Ook personen met <strong>de</strong>mentie moeten baas kunnen blijven over<br />

hun eigen leven en moeten kunnen doen wat ze willen. Helpen sommige<br />

bewoners graag mee in <strong>de</strong> keuken of vin<strong>de</strong>n ze het fijn om ons te assisteren<br />

bij kleine huishou<strong>de</strong>lijke taken? Geen enkel probleem! We vin<strong>de</strong>n het<br />

belangrijk om hen naar waar<strong>de</strong> te schatten, uit te g<strong>aan</strong> van hun sterktes<br />

en te focussen op alles wat ze wél nog kunnen. Wij stemmen onze zorg af<br />

op hun graad van zelfstandigheid, en niet omgekeerd. We on<strong>de</strong>rsteunen<br />

onze bewoners zon<strong>de</strong>r hen hun (plezier in het) leven te ontnemen”, legt<br />

Ronsmans uit. ❯<br />

Elke woonunit beschikt over een aparte buitenruimte (tuin of terras).<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

19


LEUVEN WZC BOOGHUYS<br />

HOOGTECHNOLOGISCHE SNUFJES<br />

Niet enkel <strong>de</strong> optimale leefomstandighe<strong>de</strong>n en <strong>de</strong>skundige zorg, maar<br />

ook <strong>de</strong> technologische snufjes in wzc Booghuys maken een wereld van<br />

verschil. Dankzij een ingenieus systeem op basis van ‘leefcirkels’ hebben<br />

<strong>de</strong> bewoners erg veel bewegingsvrijheid. “Voor alle bewoners wordt<br />

– op basis van hun zorgprofiel en in samenspraak met hun familie en<br />

het zorgteam – een leefcirkel ge<strong>de</strong>finieerd. Ze dragen een polsbandje<br />

dat <strong>de</strong> <strong>de</strong>uren en poorten binnen hun leefcirkel automatisch opent via<br />

een draadloos signaal. Sommige bewoners blijven het best binnen <strong>de</strong><br />

contouren van hun eigen woning, maar an<strong>de</strong>ren mogen zich ook naar <strong>de</strong><br />

overige <strong>de</strong>len van het woonzorgcentrum begeven. Bewoners die heel<br />

zelfstandig zijn, kunnen zelfs het woonzorgcentrum verlaten en <strong>de</strong> stad<br />

intrekken. Dankzij <strong>de</strong> leefcirkels ervaren ze een gevoel van vrijheid en<br />

zullen ze an<strong>de</strong>rzijds ook min<strong>de</strong>r snel verdwalen. Deze individuele bena<strong>de</strong>ring<br />

is uniek in België. Bovendien is het systeem erg flexibel. Als een<br />

bepaal<strong>de</strong> bewoner een hele goe<strong>de</strong> dag heeft, kunnen we daar makkelijk<br />

op inspelen door <strong>de</strong> leefcirkel tij<strong>de</strong>lijk te vergroten.”<br />

Het blijft echter niet bij dit ingenieuze leefcirkelsysteem. Ter <strong>aan</strong>vulling<br />

van <strong>de</strong> optimale oriëntatie, <strong>de</strong> strategisch gepositioneer<strong>de</strong> ramen en<br />

<strong>de</strong> riante natuurlijke lichtinval is ook <strong>de</strong> kleur van het kunstlicht in <strong>de</strong><br />

kamers, <strong>de</strong> leefruimtes en <strong>de</strong> keukens <strong>aan</strong>pasbaar. “Sommige personen<br />

met <strong>de</strong>mentie hebben last van een verstoord dag-nachtritme. Via specifieke<br />

belichting kunnen we hen toch een goe<strong>de</strong> nachtrust bezorgen”,<br />

zegt Ronsmans. “Bovendien zijn er overal in het gebouw slimme 360<br />

gra<strong>de</strong>n sensoren met een camerafunctie geïnstalleerd die onze zorgme<strong>de</strong>werkers<br />

extra on<strong>de</strong>rsteunen. Deze zijn ook bevor<strong>de</strong>rlijk voor <strong>de</strong><br />

nachtrust van <strong>de</strong> bewoners, want we kunnen vanop afstand controleren<br />

of alles in or<strong>de</strong> is en hoeven dus niet in hun kamer te g<strong>aan</strong> kijken. Deze<br />

extra ogen, die <strong>de</strong> privacy van <strong>de</strong> bewoners overigens niet schen<strong>de</strong>n, zijn<br />

van goudwaar<strong>de</strong>. De doorgedreven combinatie van warme, huiselijke<br />

zorg en on<strong>de</strong>rsteunen<strong>de</strong> technologie is een Belgische (en misschien wel<br />

mondiale) primeur!”<br />

'Het eindresultaat en <strong>de</strong><br />

afwerkingskwaliteit mogen er<br />

absoluut wezen'<br />

HOGE DETAILGRAAD, PIEKFIJNE AFWERKING<br />

Wzc Booghuys werd gerealiseerd door VDS Van<strong>de</strong>rstraeten, naar een<br />

ontwerp van archipelago. “Het langgerekte volume <strong>aan</strong> <strong>de</strong> kant van <strong>de</strong><br />

Vlamingenstraat huisvest <strong>de</strong> administratieve diensten van het woonzorgcentrum<br />

en <strong>Zorg</strong> Leuven. Daarachter bevin<strong>de</strong>n zich twee vleugels<br />

met telkens vier collectieve wooneenhe<strong>de</strong>n, die geïntegreerd zijn in een<br />

semipublieke tuinzone. De gemeenschappelijke voorzieningen, zoals<br />

<strong>de</strong> polyvalente zaal/cafetaria, <strong>de</strong> kapsalon en <strong>de</strong> kine- en ergoruimte,<br />

zijn on<strong>de</strong>rgebracht in een dakvolume”, vertelt Jeroen De Mul<strong>de</strong>r, projectdirecteur<br />

bij VDS Van<strong>de</strong>rstraeten. “Er is geopteerd voor aluminium<br />

buitenschrijnwerk en gevels in traditioneel metselwerk, inclusief enkele<br />

verticale houtaccenten. In constructief opzicht verg<strong>de</strong>n <strong>de</strong> traphallen<br />

en liftkokers in ter plaatse gestort beton extra <strong>aan</strong>dacht, vermits we<br />

rekening moesten hou<strong>de</strong>n met specifieke esthetische eisen. Aangezien<br />

het beton in het zicht zou blijven en lelijke stortna<strong>de</strong>n dus uit <strong>de</strong>n boze<br />

waren, hebben we <strong>de</strong> bekistingspanelen bekleed met een zogeheten<br />

Booghuys bestaat uit acht geschakel<strong>de</strong> woningen met negen individuele kamers.<br />

20 BOUWEN ZORG.EU


LEUVEN WZC BOOGHUYS<br />

De 72 bewoners beschikken over een privébadkamer, een bed dat in <strong>de</strong> hoogte verstelbaar is, een eigen koelkast en een comfortabele zetel.<br />

‘twee<strong>de</strong> huid’ uit betonplexplaten, die een mooi, repetitief patroon<br />

creëer<strong>de</strong>n. Het dakvolume is uitgerust met een hellend dak, waarvan<br />

<strong>de</strong> draagstructuur is opgebouwd uit gelamelleer<strong>de</strong> houten spanten en<br />

liggers, waarop CLT-panelen geplaatst zijn. De performante buitenschil<br />

zorgt er samen met driedubbele beglazing, zonnepanelen op het dak en<br />

een BEO-veld voor dat het gebouw voldoet <strong>aan</strong> <strong>de</strong> BEN-normen.”<br />

Hoewel een realisatie als wzc Booghuys bouwkundig gezien parate kennis<br />

is voor VDS Van<strong>de</strong>rstraeten, was het toch een uitdagend project, geeft<br />

De Mul<strong>de</strong>r <strong>aan</strong>. “Het complex heeft een relatief grillige, vertakte structuur<br />

met veel hoekjes en kantjes, dus dat maakte het niet zo eenvoudig<br />

om een vast ritme <strong>aan</strong> te hou<strong>de</strong>n in het bouwproces. De <strong>de</strong>tailgraad in<br />

het ontwerp lag vrij hoog, waardoor we soms met verschillen<strong>de</strong> (on<strong>de</strong>r)<br />

<strong>aan</strong>nemers tegelijk <strong>aan</strong> een bepaald accent moesten werken. Qua coördinatie<br />

vorm<strong>de</strong> dat dus wel een grote uitdaging. Bovendien zijn we ‘en<br />

cours <strong>de</strong> route’ nog op enkele onverwachte moeilijkhe<strong>de</strong>n gestuit, die<br />

onze planning toch wel wat overhoop gegooid hebben. Zo bleken er<br />

gigantische kel<strong>de</strong>rmassieven in <strong>de</strong> grond te zitten op <strong>de</strong> plaats waar het<br />

BEO-veld zou komen. En ook <strong>de</strong> coronapan<strong>de</strong>mie heeft in extremis nog<br />

roet in het eten gegooid. Nadat <strong>de</strong> werf enkele weken noodgedwongen<br />

stil lag, wer<strong>de</strong>n we nog m<strong>aan</strong><strong>de</strong>nlang geconfronteerd met leveringsproblemen.<br />

Daardoor kon<strong>de</strong>n we pas eind 2<strong>02</strong>0 opleveren. Kortom: het<br />

was bij wijlen een hobbelige rit, maar we hebben ons goed uit <strong>de</strong> slag<br />

getrokken, me<strong>de</strong> dankzij <strong>de</strong> optimale verstandhouding tussen alle betrokken<br />

partijen. We hebben een heel goed gevoel overgehou<strong>de</strong>n <strong>aan</strong><br />

<strong>de</strong> constructieve dynamiek binnen het ‘bouwteam’. Het eindresultaat en<br />

<strong>de</strong> afwerkingskwaliteit mogen er absoluut wezen, dus wzc Booghuys is<br />

zeker een referentie om trots op te zijn!” ■<br />

EEN COMPLEET EN SAMENHANGEND VERHAAL<br />

Voor wzc Booghuys lever<strong>de</strong> Vescom meubelbekleding<br />

Jemo en transparante gordijnstoffen Swan en Fogo.<br />

De kracht van Vescom zit in mooie, rijke en sfeervolle<br />

interieurproducten, waarbij functionaliteit en uitstraling<br />

haarfijn met elkaar zijn verbon<strong>de</strong>n.<br />

De wandbekleding, meubelbekleding en gordijnstoffen<br />

van Vescom zijn beschikbaar in een grote variëteit <strong>aan</strong><br />

materialen, structuren, texturen en kleuren. De missie van<br />

het bedrijf is hel<strong>de</strong>r: oplossingen bie<strong>de</strong>n voor opdrachtgevers<br />

die sfeer even belangrijk vin<strong>de</strong>n als het doel waarvoor het<br />

product bestemd is. Ie<strong>de</strong>r product voldoet dan ook <strong>aan</strong><br />

strenge kwaliteitseisen en is duurzaam, goed reinigbaar,<br />

brandwerend, bestand tegen krassen en stoten, veilig en<br />

kleur- en lichtecht. Daarnaast zijn collecties zeer goed<br />

on<strong>de</strong>rling te combineren qua kleur en <strong>de</strong>ssin.<br />

Elk product van Vescom is ontworpen met <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong><br />

hand en hetzelf<strong>de</strong> DNA. Hierdoor komen <strong>de</strong> materialen<br />

moeiteloos samen en zijn ze uitermate geschikt om een<br />

samenhangend, compleet verhaal te vertellen door hun<br />

textuur, kleur en look en feel.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

21


WAAR GEBORGENHEID<br />

CENTRAAL STAAT.<br />

GRATIS CATALOGUS<br />

NU AANVRAGEN<br />

UW EFFICIËNTE PARTNER<br />

VOOR ZORGMEUBILAIR<br />

BEL ONS OP +31 88 5012400<br />

CARELINE B.V. | Liermolenweg 8 | 2678 MN De Lier | F +31 88 5012450 | info@carelinebv.nl | www.careline-zorgmeubilair.nl


LEUVEN WZC BOOGHUYS<br />

Tekst | Tim Janssens Beeld | Marc Sourbron<br />

Piekfijn zitmeubilair voor<br />

woonzorgcentrum Booghuys<br />

Een woonzorgcentrum als Booghuys vraagt om een piekfijne inrichting. Vandaar dat <strong>Zorg</strong> Leuven een<br />

beroep <strong>de</strong>ed op Careline, dat acht driezitsbanken voor <strong>de</strong> leefruimtes en circa zestig eetkamerstoelen,<br />

twaalf tafels en veertien tulpvormige zetels voor <strong>de</strong> polyvalente zaal/cafetaria lever<strong>de</strong>.<br />

Het gezellige zitmeubilair staalt één en al huiselijkheid uit.<br />

“We zijn een bedrijf dat specifiek focust op zorgtoepassingen,<br />

maar dat neemt niet weg dat onze<br />

expertise als interieurinrichter een stuk bre<strong>de</strong>r<br />

gaat. Zo trachten we <strong>de</strong> functionele eisen van<br />

<strong>de</strong> bouwheer (bekleding, zitcomfort, hoogte,<br />

breedte, beoog<strong>de</strong> uitstraling, …) steevast <strong>aan</strong> te<br />

vullen met <strong>de</strong> nodige esthetiek, op basis van <strong>de</strong><br />

ruimte in kwestie en <strong>de</strong> architecturale uitstraling<br />

van het gebouw. Zo zijn we ook te werk geg<strong>aan</strong><br />

in wzc Booghuys, waar hout in Scandinavische stijl<br />

is gecombineerd met mo<strong>de</strong>rne kleuren”, vertelt<br />

Jakob Besley, zaakvoer<strong>de</strong>r bij Careline. “De driezitsbanken<br />

in <strong>de</strong> leefruimtes zijn van eigen makelij,<br />

maar in <strong>de</strong> polyvalente zaal/cafetaria hebben we<br />

dan weer gekozen voor stoelen van Brunner, één<br />

van <strong>de</strong> partners die ons <strong>aan</strong>bod vervolledigt. We<br />

pinnen ons dus niet vast op het zorgmeubilair<br />

dat we zelf produceren en kijken steeds naar <strong>de</strong><br />

wensen van <strong>de</strong> bouwheer en <strong>de</strong> architecturale<br />

stijl, om het meest geschikte product te kunnen<br />

<strong>aan</strong>bie<strong>de</strong>n. We zijn daar erg flexibel in en kunnen<br />

elke stof en kleur verwerken in <strong>de</strong> gevraag<strong>de</strong><br />

toepassingen. Die proactieve <strong>aan</strong>pak is één van<br />

onze voornaamste troeven. We hebben heel<br />

wat kennis in huis en <strong>de</strong>nken dus ook graag mee.<br />

Vandaar dat wzc Booghuys zo’n fijn project was.<br />

<strong>Zorg</strong> Leuven was er erg vroeg bij, waardoor we<br />

ruim voldoen<strong>de</strong> tijd had<strong>de</strong>n om alles netjes op<br />

or<strong>de</strong> te krijgen. Zo hebben we het graag. En het<br />

resultaat is navenant!” ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

23


LET’S BUILD<br />

TOGETHER!<br />

BOUWEN AAN DE ZORG<br />

Het creëren van duurzame en kwalitatieve<br />

zorginfrastructuur is een van <strong>de</strong> kernspecialiteiten van<br />

VDS Van<strong>de</strong>rstraeten. Als familiebedrijf hebben we een<br />

ruime technische expertise en ervaring ontwikkeld die<br />

steunt op een hel<strong>de</strong>re en toekomstgerichte visie op het<br />

woonzorgmo<strong>de</strong>l. De projecten ‘Huize Sint-Anna’,<br />

‘Booghuys’ en ‘Oleyck’ zijn mooie voorbeel<strong>de</strong>n van hoe<br />

kennis<strong>de</strong>ling en samenwerking lei<strong>de</strong>n tot een hogere<br />

kwaliteit, een snelle realisatietijd en doorgedreven<br />

innovatie.<br />

Naast infrastructuurprojecten van <strong>de</strong> zorg, specialiseert<br />

VDS Van<strong>de</strong>rstraeten zich ook in scholenbouw, kantoren<br />

en an<strong>de</strong>re publieke en private sector.<br />

WZC Huize Sint-Anna<br />

Dit is een architecturaal pareltje, dat een perfecte<br />

balans weet te vin<strong>de</strong>n tussen het privéleven van <strong>de</strong><br />

bewoners en het stimuleren van sociaal contact.<br />

WZC Booghuys<br />

Een bijzon<strong>de</strong>r high-end afgewerkt gebouw met <strong>de</strong> allerlaatste<br />

innovatieve en duurzame toepassingen zon<strong>de</strong>r<br />

afbreuk te doen <strong>aan</strong> het comfort voor <strong>de</strong> bewoners.<br />

WZC Oleyck<br />

Woonzorgcampus Oleyck won, dankzij duurzame<br />

technieken zoals verwarming en koeling met dieptebronnen<br />

(KOR-principe), <strong>de</strong> Belfius Smart City Award.<br />

Van<strong>de</strong>rstraeten nv Europaweg 11 3560 Lummen (Belgium) BE 0400 983 152<br />

T +32 11 43 14 12 info@van<strong>de</strong>rstraeten.be www.van<strong>de</strong>rstraeten.be


BIMvisible en<br />

digitale kluis maken<br />

gebouwbeheer<br />

makkelijker<br />

Bekijk <strong>de</strong><br />

BIMvisible-film<br />

op ingenium.be<br />

Intuïtieve smartphoneapp<br />

Comfort- en technische problemen in<br />

gebouwen snel en efficiënt oplossen?<br />

BIMvisible projecteert op locatie<br />

BIM-mo<strong>de</strong>llen op <strong>de</strong> reële situatie.<br />

Zo wor<strong>de</strong>n oorzaken en oplossingen<br />

eenvoudig en dui<strong>de</strong>lijk zichtbaar.<br />

En met <strong>de</strong> digitale kluis wordt alle<br />

as-builtinformatie makkelijk, digitaal<br />

en op één plaats raadpleegbaar.<br />

BRUGGEGENTLEUVENANTWERPEN<br />

bringing buildings to life, for life<br />

210032_ING_BIMvisible_Adv_00.indd 1 11/<strong>02</strong>/2<strong>02</strong>1 09:14<br />

Vescom Protect<br />

wandbekleding die bestand is tegen<br />

intensieve reiniging en <strong>de</strong>sinfectie,<br />

zon<strong>de</strong>r haar schoonheid te verliezen<br />

Vescom Ne<strong>de</strong>rland B.V.<br />

t +31 493 350 767<br />

ne<strong>de</strong>rland@vescom.com<br />

www.vescom.com<br />

D200115 VES Adv Protect - tijdschrift ‘<strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Zorg</strong>‘ 197x130.indd 1 16-03-2<strong>02</strong>1 17:05


MAASTRICHT MUMC+<br />

Tekst | Ingrid Cremers Beeld | MUMC+, Cleanroom Combination Group<br />

Samen met<br />

gebruikers<br />

ontwerpen<br />

Ruim 10 jaar gele<strong>de</strong>n ontston<strong>de</strong>n <strong>de</strong> eerste plannen voor het nieuwe OK-complex van het<br />

Maastricht UMC+. De nieuwbouw werd al in 2016 in gebruik genomen en sinds enkele m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n<br />

draaien ook <strong>de</strong> OK’s in het gerenoveer<strong>de</strong> <strong>de</strong>el volop in <strong>de</strong> bedrijfsvoering mee. Vanaf het prille<br />

begin zijn <strong>de</strong> gebruikers nauw betrokken geweest bij het ontwerp en het bouwproces. Wat<br />

betekent dit voor het project en het eindresultaat?<br />

26 BOUWEN ZORG.EU


MAASTRICHT MUMC+<br />

(Beeld: John Son<strong>de</strong>yker)<br />

IDENTIEKE OPERATIEKAMERS<br />

“In <strong>de</strong> nieuwbouw zou<strong>de</strong>n oorspronkelijk geen<br />

OK’s komen”, vertelt Jori Stevens, manager<br />

vastgoed bij MUMC+. “We zou<strong>de</strong>n alleen het<br />

verou<strong>de</strong>r<strong>de</strong> OK-complex renoveren. Echter<br />

een combinatie van nieuwbouw op niveau 3<br />

– hetzelf<strong>de</strong> niveau als in <strong>de</strong> best<strong>aan</strong><strong>de</strong> bouw –<br />

en renovatie van het best<strong>aan</strong><strong>de</strong> complex bleek<br />

<strong>de</strong> beste oplossing. Uitein<strong>de</strong>lijk hebben we <strong>de</strong><br />

nieuwbouw en renovatie als één Programma<br />

van Eisen samen ontwikkeld, net als het voorlopig<br />

ontwerp en het <strong>de</strong>finitief ontwerp.” Het<br />

nieuwe complex herbergt 20 OK’s, waarvan 14<br />

i<strong>de</strong>ntiek uitgevoerd, <strong>de</strong> holding en recovery, <strong>de</strong><br />

centrale sterilisatie af<strong>de</strong>ling (CSA) en het interne<br />

distributiecentrum (IDC). Hub Ackermans,<br />

hoofd OK bij MUMC+ is blij met <strong>de</strong> keuze voor<br />

i<strong>de</strong>ntieke OK-ruimtes. “Daar hebben we elke<br />

dag profijt van. We hebben geen discussie over<br />

wie welke OK mag gebruiken en je kunt als het<br />

ware overal blind je weg vin<strong>de</strong>n.”<br />

SPIL IN HET PROCES CRUCIAAL<br />

Vanaf het begin is Ackermans betrokken bij het<br />

project. Echter een rol in het projectteam kun<br />

je er niet even bij doen. “Daar is toewijding<br />

voor nodig en tijd. Bovendien moet je continu<br />

bovenop het proces zitten en lastige vragen<br />

durven stellen. We hebben daarom unitlei<strong>de</strong>r<br />

Agnes Derwa volledig vrijgemaakt om ons als<br />

gebruikers te vertegenwoordigen binnen het<br />

projectteam, in <strong>de</strong> functie van stafadviseur<br />

bouw/verbouw OK. En die rol heeft ze perfect<br />

vervuld!” Ook voor <strong>de</strong> architect, adviseurs en<br />

<strong>de</strong> uitvoeren<strong>de</strong> partijen was Derwa dé verbin<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />

factor tussen hen en <strong>de</strong> medici. Ackermans:<br />

“Want hoe je het ook wendt of keert, <strong>de</strong><br />

zorg en <strong>de</strong> bouw spreken allemaal een an<strong>de</strong>re<br />

taal. Haar rol is van onschatbare waar<strong>de</strong> geweest<br />

en één van <strong>de</strong> belangrijkste succesfactoren<br />

voor het welslagen van dit project.”<br />

VISIE EN SAMENWERKING<br />

Een an<strong>de</strong>re belangrijke succesfactor is volgens<br />

Ackermans een hel<strong>de</strong>re visie over wat je wilt<br />

en waarom. “Elke ontwerpteamverga<strong>de</strong>ring<br />

heeft Agnes of ik bijgezeten. En telkens heb ik<br />

als direct betrokkene mijn visie ge<strong>de</strong>eld over<br />

hoe <strong>de</strong> OK zou moeten functioneren, hoe<br />

hij eruit zou moeten zien of wat er nodig is.<br />

Ik hield ook vast <strong>aan</strong> die visie, om bijvoorbeeld<br />

te voorkomen dat <strong>de</strong> OK te smal zou<br />

wor<strong>de</strong>n door een te breed luchtkanaal. ❯<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

27


MAASTRICHT MUMC+<br />

Bureau Vastgoed & Huisvesting ging samen<br />

met <strong>de</strong> architect en <strong>de</strong> adviseurs op zoek naar<br />

an<strong>de</strong>re oplossingen, en die waren er dan vaak<br />

ook. Er was echt sprake van een multidisciplinaire<br />

samenwerking, waarin begrip was voor elkaars<br />

mening en respect voor elkaars belangen.”<br />

Stevens vult <strong>aan</strong>: “Problemen wer<strong>de</strong>n als uitdaging<br />

gezien en kan niet bestond niet. Het verwachtingsmanagement<br />

was goed georganiseerd.<br />

Als iets écht niet kon, dan was het ook prima.<br />

Uitein<strong>de</strong>lijk zijn we telkens weer gezamenlijk tot<br />

het beste besluit gekomen. Dat zat ook in <strong>de</strong><br />

focus: we wisten wat we met z’n allen wil<strong>de</strong>n<br />

bereiken en <strong>de</strong> gebruikerswensen ston<strong>de</strong>n centraal.<br />

Het zorgvuldige proces met <strong>de</strong> gebruikers<br />

kostte ogenschijnlijk heel veel tijd, maar dat verdient<br />

zich uitein<strong>de</strong>lijk dubbel en dwars terug in<br />

min<strong>de</strong>r nazorg en meer tevre<strong>de</strong>n gebruikers!”<br />

'We hebben nu een toekomstbestendig<br />

OK-complex, een voorbeeld binnen <strong>de</strong><br />

aca<strong>de</strong>mische wereld, waar het ook nog<br />

eens heel plezierig werken is'<br />

MOCK-UP VAN<br />

ONSCHATBARE WAARDE<br />

De visie van Ackermans kwam niet zomaar<br />

uit <strong>de</strong> lucht vallen. Jarenlange ervaring bij an<strong>de</strong>re<br />

ziekenhuizen en enkele werkbezoeken<br />

zorg<strong>de</strong>n voor inspiratie. Uitein<strong>de</strong>lijk is er in<br />

<strong>de</strong> kel<strong>de</strong>r van het MUMC+ een gewenste OK<br />

gesimuleerd met een mock-up. Alle wan<strong>de</strong>n<br />

waren verplaatsbaar en ook <strong>de</strong> pen<strong>de</strong>ls kon<strong>de</strong>n<br />

verschuiven. Zo was het mogelijk om voor<br />

elke ingreep <strong>de</strong> juiste opzet te creëren. Peter<br />

28 BOUWEN ZORG.EU


MAASTRICHT MUMC+<br />

Meertens, verantwoor<strong>de</strong>lijk voor <strong>de</strong> techniek<br />

en <strong>de</strong> voorbereiding van <strong>de</strong> medische inventaris,<br />

begeleid<strong>de</strong> <strong>de</strong> bezoeken van <strong>de</strong> gebruikers<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> mock-up. “Geruime tijd heb ik alle vakdisciplines<br />

geholpen om hun i<strong>de</strong>ale werkwijze<br />

in <strong>de</strong>ze OK te testen en te verbeteren. Alle<br />

procedures, die ze normaliter doorlopen, hebben<br />

we besproken en eventueel <strong>aan</strong>gepast.<br />

We kwamen al snel tot <strong>de</strong> ont<strong>de</strong>kking dat het<br />

plenum te klein was. Deze is nog voor het <strong>de</strong>finitieve<br />

ontwerp vergroot van 3,25 meter naar<br />

3,5 meter. Achteraf herstellen zou veel duur<strong>de</strong>r<br />

zijn geweest of zelfs onmogelijk. Pas toen<br />

alles klopte, is <strong>de</strong> mock-up vertaald naar een<br />

<strong>de</strong>finitief ontwerp voor <strong>de</strong> OK.” Alle materialen<br />

van <strong>de</strong> proef-OK zijn vervolgens hergebruikt<br />

om een recovery te mo<strong>de</strong>lleren. Pen<strong>de</strong>ls,<br />

bruggen, bed<strong>de</strong>n, verlichting: alles werd<br />

gesimuleerd. “We hebben zelfs een plafond laten<br />

maken met belevingsverlichting”, vult hoofd<br />

holding en recovery Joëlle Theunissen <strong>aan</strong>. “Dit<br />

hebben we tussentijds live getest in <strong>de</strong> praktijk.<br />

Dus nog voordat <strong>de</strong> nieuwe holding en recovery<br />

wer<strong>de</strong>n opgeleverd, wist het personeel al<br />

wat ze zou<strong>de</strong>n krijgen.”<br />

ALLES IN 3D<br />

“Een an<strong>de</strong>re manier om het eindresultaat vooraf<br />

inzichtelijk te maken – en ook een succesfactor<br />

– is het volledig uitwerken van tekeningen<br />

in 3D”, vertelt Stevens enthousiast. “Inmid<strong>de</strong>ls<br />

passen we BIM en virtual reality (VR) toe in alle<br />

projecten, maar het project OK-complex was<br />

het pilotproject. Van wan<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>uren, ramen,<br />

leidingen tot <strong>aan</strong> bed<strong>de</strong>n en kastjes: alles werd<br />

gemo<strong>de</strong>lleerd en via VR kon<strong>de</strong>n gebruikers<br />

zien hoe bijvoorbeeld <strong>de</strong> zichtlijnen waren.”<br />

Projectmanager Alex Duijzings: “Naast dat <strong>de</strong><br />

gebruiker weet wat hij krijgt, weet je ook of het<br />

past. Alle clashes kun je al voor <strong>de</strong> bouw eruit<br />

halen. Wij noemen dat virtueel opleveren. Zo<br />

kom je tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> uitvoering niet voor verrassingen<br />

te st<strong>aan</strong>, wat bijdraagt <strong>aan</strong> een rustiger<br />

verloop van <strong>de</strong> bouw en een vermin<strong>de</strong>ring van<br />

<strong>de</strong> faalkosten.” Dat <strong>de</strong>ze <strong>aan</strong>pak werkt, blijkt<br />

uit <strong>de</strong> praktijk. Er zijn er nog geen noodzakelijke<br />

ingrepen nodig geweest.<br />

LUISTEREN NAAR DE GEBRUIKER<br />

“Het ontwerpen in 3D heeft ook bij ons tot<br />

een geheel nieuw ontwerpproces geleid”, vervolgt<br />

architect Rafael Calis Sanchez van Architecten<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> Maas. “Vroeger had<strong>de</strong>n we een<br />

kort gesprek met <strong>de</strong> gebruikers, maakten een<br />

schetsje en gingen dan terug naar <strong>de</strong> tekentafel.<br />

Bij MUMC+ hebben we dat an<strong>de</strong>rs <strong>aan</strong>gepakt.<br />

Wij ontwierpen live in Revit waar <strong>de</strong><br />

gebruikers bij zaten. Daardoor kregen wij heel<br />

direct feedback en kon<strong>de</strong>n we ook meteen laten<br />

zien waarom iets niet mogelijk was. ❯<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

29


MAASTRICHT MUMC+<br />

Bijvoorbeeld omdat er een hoofdschacht<br />

loopt. Deze <strong>aan</strong>pak creëert draagvlak bij <strong>de</strong><br />

gebruikers en versnelt het ontwerpproces,<br />

omdat je min<strong>de</strong>r vaak terug hoeft om wijzigingen<br />

te bespreken. Na zo’n ontwerpsessie lag<br />

het ontwerp in grote lijnen gewoon vast.”<br />

Eén van <strong>de</strong> wensen was om ‘flush’ te ontwerpen,<br />

zodat er overal glad<strong>de</strong> wan<strong>de</strong>n ontst<strong>aan</strong>.<br />

“Monitoren, dispensers en zelfs <strong>de</strong> kozijnen zijn<br />

glad in <strong>de</strong> wand weggewerkt. Een mooi staaltje<br />

vakmanschap van Cleanroom Combination<br />

Group, die verantwoor<strong>de</strong>lijk was voor <strong>de</strong> <strong>de</strong>taillering<br />

en afwerking van <strong>de</strong> OK.”<br />

RUIMTE EN RUST<br />

Niet alleen <strong>de</strong> in<strong>de</strong>ling van een OK-ruimte is<br />

belangrijk, ook <strong>de</strong> logistieke component is een<br />

belangrijke factor in het goed functioneren van<br />

het gehele OK-complex. Daarom zijn er naast<br />

<strong>de</strong> mock-up en <strong>de</strong> 3D-mo<strong>de</strong>llen ook logistieke<br />

sessies georganiseerd, waaruit bleek dat ruimte<br />

voor <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkers en specialisten prioriteit<br />

nummer 1 was. Alle OK’s hebben dan ook een<br />

'Problemen wer<strong>de</strong>n als uitdaging gezien en kan<br />

niet bestond niet. Het verwachtingsmanagement<br />

was goed georganiseerd'<br />

minimale grootte van 52 m². Er staat niets op <strong>de</strong><br />

vloer. Alles is zwevend met pen<strong>de</strong>ls, behalve <strong>de</strong><br />

OK-tafel. Bovendien is alles ‘flush’ in <strong>de</strong> wan<strong>de</strong>n<br />

ingebouwd, voornamelijk vanwege <strong>de</strong> hygiëne<br />

en om maximale ruimte te creëren. Apparatuur<br />

en hulpmid<strong>de</strong>len wor<strong>de</strong>n opgeborgen in<br />

lean-bergingen, waar alles met foto-<strong>aan</strong>duiding<br />

op een vaste plek staat. Zelfs <strong>de</strong> bed<strong>de</strong>n. De<br />

gangen zijn daardoor leeg en opgeruimd. En<br />

dat stimuleert om het zo te hou<strong>de</strong>n!<br />

INFORMATIESYSTEMEN<br />

Een ‘state-of-the-art’ OK-complex vraagt om<br />

dito informatiesystemen. Ook hier was het<br />

uitgangspunt: ’wat wil <strong>de</strong> gebruiker?’. Dennis<br />

Haagmans, projectmanager MIT bij MUMC+,<br />

was al in een vroeg stadium betrokken en<br />

dacht mee in <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n. “Uitgangspunt<br />

was dat <strong>de</strong> software het proces moest<br />

(Beeld: John Son<strong>de</strong>yker)<br />

30 BOUWEN ZORG.EU


MAASTRICHT MUMC+<br />

(Beeld: John Son<strong>de</strong>yker)<br />

on<strong>de</strong>rsteunen. Zo hebben we een patiëntvolgsysteem<br />

geïntroduceerd en een verg<strong>aan</strong><strong>de</strong><br />

integratie van systemen doorgevoerd. Het<br />

was fijn dat <strong>de</strong> gebruikers zo goed had<strong>de</strong>n<br />

nagedacht over hun informatiebehoefte. Dat<br />

heeft heel erg geholpen in het <strong>aan</strong>bestedingstraject<br />

en geleid tot vooruitstreven<strong>de</strong> softwarepakketten,<br />

waardoor we iets op kon<strong>de</strong>n<br />

leveren waar <strong>de</strong> patiënt en het personeel echt<br />

iets <strong>aan</strong> hebben.” Theunissen is blij met het<br />

patiëntvolgsysteem. “We kunnen nu een half<br />

uur vooruitkijken, waardoor we <strong>de</strong> piekbelasting<br />

op <strong>de</strong> holding en recovery kunnen reduceren.<br />

Dat geeft veel meer rust op <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling.<br />

Bovendien kunnen we managementdata<br />

genereren waarmee we procesverbeteringen<br />

kunnen doorvoeren.”<br />

DE BOUW ALS VEHIKEL<br />

OM TE VERANDEREN<br />

Uitein<strong>de</strong>lijk was <strong>de</strong> nieuwbouw en renovatie<br />

van het OK-complex veel meer dan het vervangen<br />

van een <strong>aan</strong>tal verou<strong>de</strong>r<strong>de</strong> OK-ruimtes.<br />

Het hele proces werd on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> loep genomen.<br />

Dit beteken<strong>de</strong> dat alle OK-gerelateer<strong>de</strong><br />

af<strong>de</strong>lingen verhuis<strong>de</strong>n naar niveau 3. Daarmee<br />

veran<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n ook heel veel procedures, net als<br />

<strong>de</strong> werkwijze van mensen. Efficiencyverbeteringen<br />

wer<strong>de</strong>n doorgevoerd. Kortom er veran<strong>de</strong>r<strong>de</strong><br />

veel meer dan alleen <strong>de</strong> fysieke omgeving.<br />

Door gebruikers te betrekken bij <strong>de</strong>ze<br />

veran<strong>de</strong>ringen, omarm<strong>de</strong>n ze <strong>de</strong> oplossing. Er<br />

is draagvlak, trots en betrokkenheid. Het gevoel<br />

‘we hebben het samen mogelijk gemaakt’<br />

overheerst dan ook. Ackermans: “We hebben<br />

nu een toekomstbestendig OK-complex, een<br />

voorbeeld binnen <strong>de</strong> aca<strong>de</strong>mische wereld,<br />

waar het ook nog eens heel plezierig werken<br />

is. Stu<strong>de</strong>nten willen hier graag hun studie volgen.<br />

Ik ben trots dat ons OK-complex nu een<br />

inspiratiebron is voor an<strong>de</strong>re ziekenhuizen,<br />

ook internationaal.” ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

31


PURMEREND KWADIJKERPARK<br />

Tekst | Henk Geist Beeld | Jan Willem Dragt<br />

Nieuwbouw voor Prinsenstichting<br />

Kwadijkerpark biedt een<br />

veilige woonomgeving<br />

Met <strong>de</strong> ingebruikname van drie woongebouwen en drie paviljoens voor dagbesteding is <strong>de</strong><br />

vernieuwing van locatie Kwadijkerpark in Purmerend van zorginstelling <strong>de</strong> Prinsenstichting voltooid.<br />

Na <strong>de</strong> sloop van <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rkomens van <strong>de</strong> stichting wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> komen<strong>de</strong> jaren nog zo’n 340<br />

eengezinswoningen op het oorspronkelijke terrein gerealiseerd.<br />

De eerste plannen voor <strong>de</strong> vernieuwing van locatie Kwadijkerpark stammen<br />

al van zo’n 20 jaar terug, memoreert Gerard Cial<strong>de</strong>lla, regiomanager<br />

bij <strong>de</strong> Prinsenstichting, die zorg en on<strong>de</strong>rsteuning biedt <strong>aan</strong> mensen<br />

met een verstan<strong>de</strong>lijke en/of geestelijke beperking. “In het ka<strong>de</strong>r van <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>concentratiegolf werd toen gekozen voor het afbouwen van instellingsterreinen.<br />

Door in reguliere woonwijken te g<strong>aan</strong> wonen, zou<strong>de</strong>n<br />

onze cliënten meer <strong>de</strong>el g<strong>aan</strong> uitmaken van <strong>de</strong> maatschappij en ook het<br />

Kwadijkerpark moest een gemeng<strong>de</strong> woonwijk wor<strong>de</strong>n.”<br />

GROTE VRIJHEID<br />

De economische crisis zette een streep door het plan en ook <strong>de</strong><br />

zorgvisie van <strong>de</strong> Prinsenstichting bleek <strong>aan</strong> veran<strong>de</strong>ring on<strong>de</strong>rhevig.<br />

De hofjesopzet van <strong>de</strong> gebouwen B1 en B2 is overzichtelijk voor bewoners en me<strong>de</strong>werkers.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

32<br />

BOUWEN ZORG.EU


PURMEREND KWADIJKERPARK<br />

Gebouw A huisvest zeven woongroepen en heeft een Y-vormige opzet.<br />

plannen; er is een zone echt alleen voor onze doelgroep. Onze cliënten<br />

wonen toch enigszins afgeschermd, dat is perfect. Ze hebben<br />

<strong>de</strong> mogelijkheid om te participeren, maar ook om in hun eigen<br />

veilige woonomgeving te blijven. Toch komen ze nog wel<br />

eens an<strong>de</strong>re wijkbewoners tegen, want die kunnen straks ook gebruik<br />

maken van <strong>de</strong> voorzieningen van <strong>de</strong> Prinsenstichting.” ❯<br />

'Er is bij het ontwerp zoveel<br />

mogelijk afgestemd met<br />

begelei<strong>de</strong>rs en cliënten'<br />

Frank Hooijschuur van KBK bouwgroep, Gerard Cial<strong>de</strong>lla en Miranda K<strong>aan</strong>dorp<br />

van <strong>de</strong> Prinsenstichting en architect Jep Swinkels van bureau Visser en Bouwman.<br />

“Onze cliënten hebben op dit terrein een grote vrijheid, die ze kwijtraken<br />

in reguliere woonwijken. Ze kunnen zich soms ook moeilijk<br />

<strong>aan</strong>passen, dat vraagt veel van <strong>de</strong> buren”, zegt regiomanager Miranda<br />

K<strong>aan</strong>dorp. Dat leid<strong>de</strong> er toe dat <strong>de</strong> plannen wer<strong>de</strong>n <strong>aan</strong>gepast en<br />

uitein<strong>de</strong>lijk werd gekozen voor nieuwbouw in twee fasen in het<br />

Kwadijkerpark. De nieuwbouw is nu geconcentreerd in een strook<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> zuidkant van het terrein, met uitzon<strong>de</strong>ring van het zogeheten<br />

gebouw A dat zich in <strong>de</strong> noordwesthoek bevindt. De rest van het<br />

terrein is bestemd voor reguliere woningbouw. K<strong>aan</strong>dorp: “Er is<br />

straks sprake van min<strong>de</strong>r verwevenheid dan in <strong>de</strong> oorspronkelijke<br />

De gebouwen B1 en B2 zijn opgetrokken in cottage-stijl.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

33


PURMEREND KWADIJKERPARK<br />

SPECIFIEKE EISEN<br />

De drie recent opgelever<strong>de</strong> woongebouwen zijn goed voor 140 wooneenhe<strong>de</strong>n<br />

met 24-uurs bed<strong>de</strong>n. Cial<strong>de</strong>lla: “De Prinsenstichting biedt on<strong>de</strong>rdak<br />

<strong>aan</strong> mensen met een grote diversiteit in zorgbehoefte, van licht<br />

verstan<strong>de</strong>lijk gehandicapten tot bewoners die volledig afhankelijk zijn van<br />

on<strong>de</strong>rsteuning of extra toezicht nodig hebben. Dat stelt specifieke eisen<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> woningen. Er is bij het ontwerp zoveel mogelijk afgestemd met<br />

begelei<strong>de</strong>rs en cliënten om hun wensen te vervullen. Daarnaast zijn <strong>de</strong><br />

gebouwen zo ingericht dat het voor me<strong>de</strong>werkers prettig is om er te<br />

werken. Het bie<strong>de</strong>n van complexe zorg stelt hoge eisen <strong>aan</strong> <strong>de</strong> werkomgeving.<br />

Het is daarom van belang dat zorgme<strong>de</strong>werkers vanaf het begin<br />

van het ontwerpproces <strong>aan</strong> tafel zitten.”<br />

Architect Jep Swinkels van bureau Visser en Bouwman heeft in het ontwerp<br />

rekening gehou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> specifieke behoeftes van <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong><br />

doelgroepen. “Ie<strong>de</strong>re bewoner krijgt in <strong>de</strong> basis een slaapkamer<br />

en private badkamer en <strong>de</strong>elt daarnaast een gemeenschappelijke woonkamer.<br />

Afhankelijk van <strong>de</strong> individuele behoeftes per bewoner is ervoor<br />

gekozen om dit private <strong>de</strong>el te vergroten of zelfs het gemeenschappelijke<br />

<strong>de</strong>el te laten vervallen. Gebouw B1 huisvest bijvoorbeeld mensen<br />

met een stoornis in het autistische spectrum. Deze doelgroep kan snel<br />

overprikkeld raken en daar wordt bijvoorbeeld één woonkamer ge<strong>de</strong>eld<br />

door slechts vier personen. Weer an<strong>de</strong>ren functioneren helemaal niet<br />

op een groep en krijgen om die re<strong>de</strong>n een eigen voor<strong>de</strong>ur in <strong>de</strong> gevel<br />

naar hun appartement. De Prinsenstichting heeft hier gekozen voor een<br />

zeer goe<strong>de</strong> akoestische ontkoppeling zodat bewoners geen hin<strong>de</strong>r van<br />

elkaar on<strong>de</strong>rvin<strong>de</strong>n.”<br />

'Het is ons gelukt om <strong>de</strong> visie<br />

van <strong>de</strong> Prinsenstichting te laten<br />

doorklinken in <strong>de</strong>ze gebouwen'<br />

VRIENDELIJKE EN MENSELIJKE SCHAAL<br />

De entrees van <strong>de</strong> groepswoningen in <strong>de</strong> gebouwen B1 en B2, ontworpen<br />

in cottage-stijl, liggen gegroepeerd rondom een overzichtelijk<br />

hofje, prettig voor zowel bewoner als personeel. Deze opzet,<br />

gecombineerd met <strong>de</strong> gekozen beeldtaal, geeft bei<strong>de</strong> complexen<br />

een vrien<strong>de</strong>lijke en menselijke schaal. Het iets ver<strong>de</strong>rop gelegen<br />

gebouw A huisvest zeven woongroepen en ligt met zijn Y-vormige<br />

opzet op een ontspannen manier in <strong>de</strong> rijke groene omgeving.<br />

Dit gebouw huisvest ver<strong>de</strong>r enkele ruimtes voor dagbesteding<br />

en een eetcafé met terras <strong>aan</strong> het water, waar ook buurtbewoners<br />

welkom zijn. In <strong>de</strong> directe omgeving liggen enkele paviljoens<br />

voor dagbesteding met on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re een belevingstuin, moestuin,<br />

kin<strong>de</strong>rboer<strong>de</strong>rij en houtzagerij.<br />

De nieuwbouw is uitgevoerd door KBK bouwgroep uit Volendam, die<br />

<strong>de</strong> opdracht na een <strong>aan</strong>besteding wist te verwerven. “Dat was me<strong>de</strong><br />

te danken <strong>aan</strong> onze referenties”, zegt Frank Hooijschuur, adjunctdirecteur<br />

bij <strong>de</strong> bouwgroep. “Wij hebben meer<strong>de</strong>re van dit soort<br />

Thuis in <strong>Zorg</strong><br />

Altijd een zorgvuldige<br />

bena<strong>de</strong>ring, voor zo<br />

min mogelijk overlast.<br />

Nieuwbouw, renovatie en on<strong>de</strong>rhoud voor ziekenhuizen,<br />

zorginstellingen, verpleeg- en verzorgingshuizen.<br />

www.kbkbouwgroep.nl<br />

34 BOUWEN ZORG.EU


PURMEREND KWADIJKERPARK<br />

In <strong>de</strong> directe omgeving liggen enkele paviljoens voor dagbesteding met on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re een belevingstuin, moestuin, kin<strong>de</strong>rboer<strong>de</strong>rij en houtzagerij.<br />

zorgprojecten gerealiseerd en werken graag voor regionale partijen.<br />

Daar was ook <strong>de</strong> Prinsenstichting naar op zoek. Wij ken<strong>de</strong>n <strong>de</strong>ze<br />

partner al goed.”<br />

De KBK bouwgroep kent meer<strong>de</strong>re divisies en specialismen. “Eén van<br />

onze divisies is KBK Medi<strong>Zorg</strong>. <strong>Bouwen</strong> voor <strong>de</strong> zorg vraagt specialistische<br />

kennis, bijvoorbeeld over het gebruik van ruimten, domotica of<br />

installatietechniek. Met onze expertise en vakmanschap kunnen we zorginstellingen<br />

en overhe<strong>de</strong>n adviseren en projecten ook realiseren. Deze<br />

divisie was intensief betrokken bij dit project.”<br />

AFSCHERMEN<br />

In samenwerking met <strong>de</strong> projectmanager van <strong>de</strong> Prinsenstichting heeft<br />

KBK bouwgroep in bouwteamverband leiding gegeven <strong>aan</strong> het project.<br />

“Dankzij onze vroegtijdige betrokkenheid kunnen wij van waar<strong>de</strong> zijn.<br />

Wij zijn in die fase als partij kritisch, omdat wij dui<strong>de</strong>lijke afspraken willen<br />

maken. Dat vertaalt zich uitein<strong>de</strong>lijk in een soepel verloop van het bouwproces.<br />

Ook hier was dat het geval, en daar zijn wij echt trots op.” In <strong>de</strong><br />

voorbereidingsfase brachten <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkers van KBK al een bezoek<br />

<strong>aan</strong> het terrein van <strong>de</strong> Prinsenstichting. “Dat <strong>de</strong><strong>de</strong>n we om te beseffen<br />

met wat voor cliënten je te maken krijgt. Dan weet je waar je op moet<br />

letten. Zo werd bijvoorbeeld dui<strong>de</strong>lijk dat hier een logistieke uitdaging<br />

lag, omdat <strong>de</strong> cliënten over het terrein rondlopen. Dat betekent dat je <strong>de</strong><br />

bouwplek uit veiligheidsoverwegingen heel goed moet afschermen. Wij<br />

hebben on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re een proefopstelling van <strong>de</strong> wan<strong>de</strong>n gemaakt om<br />

<strong>de</strong> molestbestendigheid te testen. Een wand van houtskeletbouw blijkt<br />

dan niet toereikend.”<br />

“Deze nieuwbouw biedt geborgenheid en een veilige woonomgeving”,<br />

zegt K<strong>aan</strong>dorp. “Het zijn zachte gebouwen die rust uitstralen, maar ook<br />

open en transparant zijn. Het is ons gelukt om <strong>de</strong> visie van <strong>de</strong> Prinsenstichting<br />

te laten doorklinken in <strong>de</strong>ze gebouwen.” ■<br />

MEUBELBEKLEDING COMBINEERT STERKTE<br />

EN VEILIGHEID MET UITNODIGENDE KLEUREN<br />

EN STRUCTUREN<br />

Voor project Kwadijkerpark lever<strong>de</strong> Vescom vinyl<br />

meubelbekleding Scott.<br />

Al <strong>de</strong> zachtheid van textiel met <strong>de</strong> superieure veerkracht<br />

van vinyl: <strong>de</strong> vinyl meubelbekleding combineert sterkte<br />

en veiligheid met een uitnodigend palet van kleuren<br />

en structuren. De robuuste collectie is vlekbestendig en<br />

hygiënisch, heeft een lange levensduur en biedt bescherming<br />

tegen bacteriën, vuil en vet. Daardoor voldoet <strong>de</strong> collectie<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> strenge veiligheidseisen van zorginstellingen.<br />

De vinyl meubelbekleding van Vescom ziet er natuurlijk<br />

uit, maar heeft <strong>de</strong> toegevoeg<strong>de</strong> functionaliteit van een<br />

hufterproof materiaal: het kan gemakkelijk wor<strong>de</strong>n<br />

gereinigd en ge<strong>de</strong>sinfecteerd en het is lichtecht, kleurecht<br />

en brandwerend. Deze in Vescoms eigen fabrieken<br />

geproduceer<strong>de</strong> vinyl meubelbekleding is verkrijgbaar in een<br />

grote verschei<strong>de</strong>nheid <strong>aan</strong> kleuren, texturen en structuren.<br />

Verrassen<strong>de</strong> kenmerken – embossing, prints, he<strong>de</strong>ndaagse<br />

tinten en metallic effecten – bie<strong>de</strong>n een uitgekiend en luxe<br />

voor<strong>de</strong>el ten opzichte van an<strong>de</strong>re soortgelijke producten.<br />

Het makkelijk te reinigen materiaal bestaat uit een<br />

kunststof bovenlaag op een katoenen drager en is ook<br />

uitermate geschikt voor <strong>de</strong> retail- en on<strong>de</strong>rwijssector.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

35


MEUBILAIR VOOR DE ZORG VAN NU<br />

Topcare Projectmeubelen, Jukkertweg 1a, 7151 HS Eibergen, 0545 477260,<br />

info@topcareprojectmeubelen.nl<br />

Waar je jezelf kunt zijn, ben je op je best. Wij creëren daarom omgevingen die passen bij het leven van uw cliënten.<br />

Onze meubelen sluiten <strong>aan</strong> op hun uitdagingen, hoe groot of klein ze ook zijn. Extra sterk, voor mensen die hun frustratie<br />

er soms op afreageren. Net wat ruimte. Voor mensen met een forse lichaamsbouw. Goed te reinigen, voor mensen<br />

die niet alle controle meer hebben. Zo bie<strong>de</strong>n we een plek waar mensen zichzelf kunnen zijn. Een omgeving waar<br />

ook hun beperkingen er mogen zijn.


PURMEREND KWADIJKERPARK<br />

Tekst | Henk Geist Beeld | Topcare Projectmeubelen<br />

Een interieur voor<br />

én door bewoners<br />

On<strong>de</strong>r het motto ‘meubilair voor <strong>de</strong> zorg van nu’ mag Topcare Projectmeubelen zich een<br />

huisleverancier van <strong>de</strong> Prinsenstichting in Purmerend noemen. Voor <strong>de</strong> nieuwbouw <strong>aan</strong> het<br />

Kwadijkerpad heeft het bedrijf uit Eibergen het overgrote <strong>de</strong>el van het meubilair geleverd, zowel<br />

voor <strong>de</strong> woonkamers, slaapkamers als <strong>de</strong> ruimten voor dagbesteding.<br />

“We maken interieurs die precies passen<br />

bij het leven, <strong>de</strong> smaak, het gebruik, <strong>de</strong> uitdagingen<br />

en het niveau van <strong>de</strong> bewoners”,<br />

zegt Bob ten Vergert van Topcare. “We zijn<br />

ons traject bij <strong>de</strong> Prinsenstichting begonnen<br />

met gesprekken met <strong>de</strong> bewonersgroepen<br />

en het team. Op het terrein had<strong>de</strong>n we een<br />

showroom neergezet waar ie<strong>de</strong>reen onze<br />

meubels kon bekijken en testen. Zo hebben<br />

we samen <strong>de</strong> kleuren en <strong>de</strong> meubels bepaald;<br />

<strong>de</strong> ingrediënten waar onze interieurarchitect<br />

Renate mee <strong>aan</strong> <strong>de</strong> slag is geg<strong>aan</strong>.”<br />

Topcare zette alle wensen en i<strong>de</strong>eën om in<br />

een kloppend geheel; een licht, tijdloos en<br />

vooral huiselijk interieur met een eigen sfeertje<br />

voor elk van <strong>de</strong> 20 woonkamers. Bijzon<strong>de</strong>r<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> meubels die Topcare groten<strong>de</strong>els zelf<br />

'We maken interieurs die precies passen bij het<br />

leven, <strong>de</strong> smaak, het gebruik, <strong>de</strong> uitdagingen en<br />

het niveau van <strong>de</strong> bewoners'<br />

Topcare zette alle wensen en i<strong>de</strong>eën om in een licht,<br />

tijdloos en vooral huiselijk interieur.<br />

Een gemeenschappelijke woonkamer.<br />

ontwerpt, is dat je ze zó thuis zou neerzetten,<br />

terwijl ze on<strong>de</strong>rhuids nét wat meer bie<strong>de</strong>n. Er<br />

zijn verschillen<strong>de</strong> ranges; van hoog niveau tot<br />

zwaar molestbestendig. Ook zijn <strong>de</strong> meubels<br />

goed schoon te maken en bekleed met een<br />

brandvertragen<strong>de</strong> bekleding. Zo kreeg ie<strong>de</strong>re<br />

Prinsenstichting-groep een interieur dat <strong>aan</strong>sloot<br />

op <strong>de</strong> zorgbehoefte. Wat niet in het assortiment<br />

zat, zoals een heel specifieke kast voor<br />

<strong>de</strong> 100 slaapkamers, werd op maat gemaakt.<br />

Ten Vergert: “We hebben het écht samen ged<strong>aan</strong>.<br />

Niet alleen wij zijn trots op het resultaat,<br />

maar ook onze me<strong>de</strong>-ontwerpers, <strong>de</strong> bewoners<br />

en me<strong>de</strong>werkers mogen dat zijn.” ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

37


PURMEREND KWADIJKERPARK<br />

Tekst | Henk Geist Beeld | Topcare Projectmeubelen<br />

Prinsenstichting kiest voor linoleumvloeren<br />

Keuze vloer in samenspraak<br />

met me<strong>de</strong>werkers<br />

In nauwe samenspraak met<br />

<strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkers van <strong>de</strong><br />

Prinsenstichting heeft Forbo<br />

Flooring Systems uit Assen<strong>de</strong>lft<br />

<strong>de</strong> linoleumvloeren geleverd<br />

voor <strong>de</strong> diverse ruimten<br />

in <strong>de</strong> nieuwbouw op<br />

het Kwadijkerpark.<br />

De linoleumvloeren zijn on<strong>de</strong>rhoudsvrien<strong>de</strong>lijk.<br />

'Ons Marmoleum is <strong>de</strong> eerste CO 2<br />

-neutraal<br />

geproduceer<strong>de</strong> vloer ter wereld'<br />

“Eén van <strong>de</strong> voorwaar<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong> Prinsenstichting<br />

was dat het bij <strong>de</strong> vloerbe<strong>de</strong>kking<br />

moest g<strong>aan</strong> om een duurzaam en CO 2<br />

- neutraal<br />

product”, zegt Rene Treffers, segmentmanager<br />

<strong>Zorg</strong> bij Forbo. “Ons Marmoleum is <strong>de</strong> eerste<br />

CO 2<br />

-neutraal geproduceer<strong>de</strong> vloer ter<br />

wereld. Sterker nog, het is CO 2<br />

-negatief, want<br />

<strong>de</strong> grondstoffen zijn herplantbaar. Het is een<br />

100% natuurproduct.”<br />

Het Marmoleum van Forbo kent als grondstoffen<br />

lijnolie, kalksteen, hars, houtmeel en kleurstoffen<br />

van natuurlijk pigment. Treffers: “Deze<br />

ingrediënten wor<strong>de</strong>n gemengd tot een har<strong>de</strong><br />

gel die wordt uitgerold in dunne laagjes en op<br />

jute geperst. Na droging wordt het materiaal<br />

nog voorzien van een UV-bestendige toplaag.”<br />

Het moest g<strong>aan</strong> om een duurzaam en CO 2<br />

-neutraal product.<br />

Behalve dat het om een CO 2<br />

-neutraal product<br />

gaat, zijn linoleumvloeren oersterk en on<strong>de</strong>rhoudsvrien<strong>de</strong>lijk,<br />

stelt Treffers, en daarmee uitermate<br />

geschikt voor toepassing in on<strong>de</strong>r meer<br />

<strong>de</strong> zorg en het on<strong>de</strong>rwijs. “De Prinsenstichting<br />

heeft ons ook om advies gevraagd. Wij hebben<br />

een ontwerpservice die onze klanten begeleidt<br />

en onze kleuradviseur kan kleuradviezen<br />

geven. De mensen van <strong>de</strong> Prinsenstichting zijn<br />

in onze showroom geweest om kleine staaltjes<br />

uit te kiezen die passen bij <strong>de</strong> ‘look & feel’ van<br />

<strong>de</strong> stichting. Op basis van grotere stalen is een<br />

<strong>de</strong>finitieve keuze gemaakt. Er is gekozen voor<br />

verschillen<strong>de</strong> kleuren en <strong>de</strong>ssins uit <strong>de</strong> series<br />

Concrete en Striato, die mooi bij elkaar passen<br />

en die een natuurlijke uitstraling hebben.<br />

Daarnaast hebben wij <strong>de</strong> Prinsenstichting een<br />

on<strong>de</strong>rhoudspakket kunnen <strong>aan</strong>bie<strong>de</strong>n.” ■<br />

38 BOUWEN ZORG.EU


HET INTERVIEW<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

40<br />

BOUWEN ZORG.EU


HET INTERVIEW<br />

Tekst | Jan-Kees Verschuure Beeld | Hanzehogeschool<br />

Emma Zijlstra<br />

On<strong>de</strong>rzoek evi<strong>de</strong>nce-based <strong>de</strong>sign Hanzehogeschool:<br />

Wat is bewezen effectief?<br />

Hanzehogeschool Groningen is begin dit jaar gestart met het vijfjarige postdoctorale<br />

on<strong>de</strong>rzoeksprogramma ‘Gezon<strong>de</strong> gebouwen’. On<strong>de</strong>rzoeker Emma Zijlstra, gespecialiseerd in<br />

dienstverlening en facility management, neemt daarbij evi<strong>de</strong>nce-based <strong>de</strong>sign in <strong>de</strong> zorg voor<br />

haar rekening. “Doel van het on<strong>de</strong>rzoek is om <strong>de</strong> impact van zorggebouwen op <strong>de</strong> gezondheid<br />

en het welzijn van patiënten en zorgverleners te verbeteren. Daartoe is het van belang om <strong>de</strong><br />

daadwerkelijke effecten beter in kaart te brengen”, zegt ze.<br />

Opgeleid <strong>aan</strong> <strong>de</strong> Hanzehogeschool (bachelor Facility Management) en<br />

Rijksuniversiteit Groningen (master Bedrijfskun<strong>de</strong>) richt Zijlstra zich in<br />

haar on<strong>de</strong>rzoek op hoe mensen gebouwen beleven wanneer zij medisch<br />

on<strong>de</strong>rzoek moeten on<strong>de</strong>rg<strong>aan</strong> of als ze ernstig ziek zijn en herstellen<br />

van een operatie. De patiënt/cliënt staat centraal en me<strong>de</strong>werkers zijn<br />

betrokken. Zijlstra heeft uitgebrei<strong>de</strong> ervaring met on<strong>de</strong>rzoek naar <strong>de</strong><br />

invloed van gebouwen op het welbevin<strong>de</strong>n van patiënten. Zij promoveer<strong>de</strong><br />

in maart dit jaar al op het on<strong>de</strong>rwerp <strong>aan</strong> <strong>de</strong> Rijksuniversiteit<br />

Groningen. Uit haar proefschrift 'The impact of the hospital environment'<br />

blijkt dat 'een doordachte inrichting en in<strong>de</strong>ling van ziekenhuizen<br />

het psychosociale en zelfs fysieke welzijn van patiënten kan verbeteren'.<br />

PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK IN DE ZORG<br />

Zijlstra <strong>de</strong>ed in het ka<strong>de</strong>r van haar promotie on<strong>de</strong>r meer praktijkgericht<br />

on<strong>de</strong>rzoek op <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling radiologie van het UMCG. “Daarbij zijn on<strong>de</strong>r<br />

meer natuurbeel<strong>de</strong>n getoond tij<strong>de</strong>ns CT-scans. Wat je ziet, is dat<br />

<strong>de</strong>ze een positief effect hebben op het stressniveau van patiënten, <strong>de</strong><br />

hartslag en <strong>de</strong> bloeddruk. Mijn huidige postdoc-<strong>aan</strong>stelling richt zich op<br />

het on<strong>de</strong>rzoeken van <strong>de</strong> effecten van <strong>de</strong> gebouw<strong>de</strong> omgeving in <strong>de</strong> gezondheidszorg.”<br />

Wat is bewezen effectief en kan daadwerkelijk het verschil<br />

maken? “Er is steeds meer <strong>aan</strong>dacht voor mensen in zorggebouwen,<br />

maar er is nog weinig evi<strong>de</strong>nce-based <strong>de</strong>sign. Wat zijn <strong>de</strong> daadwerkelijke<br />

effecten op het welbevin<strong>de</strong>n van mensen? Ook zien wij dat er nog te<br />

veel over mensen wordt gepraat in <strong>de</strong> ontwerpfase, maar nog te weinig<br />

met <strong>de</strong> mensen zelf. Dat is ingewikkeld, omgevingsspecifieke factoren<br />

en menselijke behoeften zijn niet altijd <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong>, maar het is wel nodig.”<br />

KENNIS DELEN<br />

Het postdoctorale on<strong>de</strong>rzoek van Zijlstra is on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van het programma<br />

‘Gezon<strong>de</strong> gebouwen’, waarin het lectoraat Facility Management<br />

van Hanzehogeschool Groningen vijf jaar lang on<strong>de</strong>rzoek doet naar <strong>de</strong><br />

invloed van <strong>de</strong> gebouw<strong>de</strong> omgeving op <strong>de</strong> gezondheid en het welzijn van<br />

mensen. In het on<strong>de</strong>rzoek g<strong>aan</strong> 25 on<strong>de</strong>rzoekers en 2 lectoren van het<br />

Kenniscentrum Noor<strong>de</strong>rRuimte praktijkgericht on<strong>de</strong>rzoek doen naar <strong>de</strong><br />

invloed van <strong>de</strong> gehele gebouw<strong>de</strong> omgeving op gebruikers. Zijlstra neemt<br />

<strong>de</strong> zorgsector voor haar rekening. “Mijn on<strong>de</strong>rzoek richt zich op <strong>de</strong> gehele<br />

gezondheidszorg, dus niet alleen <strong>de</strong> ziekenhuizen.” Hanzehogeschool<br />

Groningen heeft <strong>de</strong> verwachting dat <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoeksuitkomsten ontwerpers<br />

en beslissers in <strong>de</strong> praktijk beter in staat stellen optimale zorggebouwen<br />

te creëren, met een positieve impact op patiënten, cliënten, bewoners<br />

en zorgprofessionals. De resultaten wor<strong>de</strong>n daartoe in on<strong>de</strong>rwijssituaties,<br />

praktijksituaties en wetenschappelijke publicaties ge<strong>de</strong>eld.<br />

'In <strong>de</strong> ontwerpfase wordt nog te<br />

weinig met <strong>de</strong> gebruiker gesproken'<br />

DIENSTVERLENING<br />

Doel is om <strong>de</strong> kwaliteit van <strong>de</strong> zorg als geheel te verbeteren. Zijlstra:<br />

“De situatie in een aca<strong>de</strong>misch ziekenhuis is uiteraard een an<strong>de</strong>re dan<br />

die in een woonzorgcentrum. In het UMCG zag ik bijvoorbeeld dat een<br />

goe<strong>de</strong> bewegwijzering en dienstverlening door ziekenhuispersoneel c.q.<br />

servicepunten al een groot verschil kan maken. Hoe eenvoudiger <strong>de</strong> weg<br />

door <strong>de</strong> gebouwen naar <strong>de</strong> polikliniek, hoe efficiënter, en dan zie je dat<br />

<strong>de</strong> juiste menselijke dienstverlening op <strong>de</strong> juiste plek veel kan helpen in<br />

een groot ziekenhuis. Dat is uiteraard iets an<strong>de</strong>rs dan <strong>de</strong> behoefte <strong>aan</strong><br />

sociaal contact dan wel privacy tij<strong>de</strong>ns behan<strong>de</strong>ling of verblijf, en hoe je<br />

een gebouw daartoe inricht. Feit is dat er veel meer on<strong>de</strong>rzoek beschikbaar<br />

moet komen om <strong>de</strong> effecten van <strong>de</strong> gebouw<strong>de</strong> omgeving op <strong>de</strong><br />

mens in kaart te brengen en <strong>de</strong> zorg daadwerkelijk te verbeteren.” ■<br />

BOUWEN ZORG.EU 41


BOUWEN ZORG.EU<br />

CAPELLE AAN DEN IJSSEL AMANDELHOF<br />

Tekst | Tjerk van Duinen Beeld | RoosRos Architecten en Tjerk van Duinen<br />

Drie gebouwen op een groene on<strong>de</strong>rligger<br />

Toekomstbestendig wonen<br />

en zorgen in wzc Aman<strong>de</strong>lhof<br />

In fasen transformeert De Vries en Verburg woonzorgcentrum d’Aman<strong>de</strong>lhof in Capelle <strong>aan</strong> <strong>de</strong>n<br />

IJssel van een gedateerd, bijna vijftig jaar oud complex naar een licht, mo<strong>de</strong>rn en toekomstbestendig<br />

woonzorgcentrum. Het eerste gebouw (A) wordt momenteel ingericht om huisvesting te bie<strong>de</strong>n<br />

<strong>aan</strong> vier zorggroepen van elf <strong>de</strong>menteren<strong>de</strong> ou<strong>de</strong>ren. Daarna zullen mogelijk in één bouwstroom<br />

het twee<strong>de</strong> gebouw (B) met 35 zorgappartementen en een woontoren (C) met 46 luxe huur- en<br />

koopappartementen wor<strong>de</strong>n gerealiseerd. Een luchtbrug op <strong>de</strong> eerste verdieping en een prachtige<br />

tuin vormen uitein<strong>de</strong>lijk <strong>de</strong> verbin<strong>de</strong>n<strong>de</strong> elementen.<br />

Het nieuwe Aman<strong>de</strong>lhof.<br />

42<br />

BOUWEN ZORG.EU


CAPELLE AAN DEN IJSSEL AMANDELHOF<br />

WANDBEKLEDING EN<br />

GORDIJNSTOF VOELEN<br />

ALS EEN GEHEEL<br />

Voor wzc Aman<strong>de</strong>lhof lever<strong>de</strong><br />

Vescom wandbekleding Hauki en<br />

transparante gordijnstof Long.<br />

De kracht van Vescom zit in mooie,<br />

rijke en sfeervolle interieurproducten,<br />

waarbij functionaliteit en uitstraling<br />

haarfijn wor<strong>de</strong>n verbon<strong>de</strong>n. De<br />

wandbekleding, meubelbekleding<br />

en gordijnstoffen zijn beschikbaar in<br />

een grote variëteit <strong>aan</strong> materialen,<br />

structuren, texturen en kleuren.<br />

Gezamenlijke woonkamer met keuken in zorggebouw A.<br />

De missie van Vescom is hel<strong>de</strong>r:<br />

oplossingen bie<strong>de</strong>n voor opdrachtgevers<br />

die sfeer even belangrijk vin<strong>de</strong>n als het<br />

doel waarvoor het product bestemd<br />

is. Ie<strong>de</strong>r product voldoet dan ook <strong>aan</strong><br />

strenge kwaliteitseisen en is duurzaam,<br />

goed reinigbaar, brandwerend, bestand<br />

tegen krassen en stoten, veilig en<br />

kleur- en lichtecht. Alles is ontworpen<br />

met hetzelf<strong>de</strong> DNA. Dankzij <strong>de</strong><br />

zichtbare cross-over tussen <strong>de</strong><br />

productgroepen, voelt <strong>de</strong> combinatie<br />

van afzon<strong>de</strong>rlijke producten in één<br />

ruimte als een geheel.<br />

<strong>Zorg</strong>studio met woon-, slaap- en badkamer.<br />

'De nieuwbouw is<br />

duurzaam, gasloos<br />

en voorzien van<br />

uitgebrei<strong>de</strong> domotica'<br />

Woonzorgcentrum d’Aman<strong>de</strong>lhof ligt in <strong>de</strong><br />

Capelse woonwijk Mid<strong>de</strong>lwatering en is één<br />

van <strong>de</strong> tien zorglocaties van Cedrah, een organisatie<br />

met een christelijke i<strong>de</strong>ntiteit die wonen,<br />

zorg en diensten <strong>aan</strong>biedt in Zuid-Holland<br />

en Zeeland. Erik van <strong>de</strong>r Sluijs, Bouwkundig<br />

Projectlei<strong>de</strong>r voor Cedrah, vertelt <strong>de</strong> opzet<br />

van <strong>de</strong> nieuwe Aman<strong>de</strong>lhof (zon<strong>de</strong>r d’): “Het<br />

best<strong>aan</strong><strong>de</strong> gebouw was en is energetisch en<br />

bouwkundig verou<strong>de</strong>rd en <strong>de</strong> ruimtes wer<strong>de</strong>n<br />

te klein om goe<strong>de</strong> zorg te kunnen bie<strong>de</strong>n.<br />

Daarom is besloten tot nieuwbouw waarin<br />

verschillen<strong>de</strong> woonvormen samenkomen. Het<br />

zorggebouw voor <strong>de</strong>menteren<strong>de</strong> ou<strong>de</strong>ren en<br />

<strong>de</strong> sociale zorgwoningen ontwikkelen wij zelf,<br />

<strong>de</strong> toren met koop- en huurappartementen<br />

wordt ontwikkeld door De Vries en Verburg,<br />

die ook <strong>de</strong> gehele uitvoering verzorgt. Gebouw<br />

A en B zijn ontwikkeld on<strong>de</strong>r Design & Build<br />

met UAV-CG, waarbij RoosRos Architecten<br />

voor het ontwerp teken<strong>de</strong> op basis van ons<br />

Programma van Eisen.”<br />

WACHTLIJSTEN<br />

Het nieuwe complex heeft een zekere mate<br />

van toekomstbestendigheid ingebouwd. Van<br />

<strong>de</strong>r Sluijs: “In het net opgelever<strong>de</strong> gebouw<br />

komen lichamelijk en licht <strong>de</strong>menteren<strong>de</strong><br />

ou<strong>de</strong>ren te wonen. De zwaar<strong>de</strong>re gevallen<br />

komen op <strong>de</strong> twee bovenste lagen en <strong>de</strong><br />

mensen die wat min<strong>de</strong>r zware zorg nodig<br />

hebben op <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rste lagen. In gebouw B<br />

komen op <strong>de</strong> begane grond een brasserie,<br />

<strong>de</strong> dagbesteding, een winkel en een terras en<br />

op elk van <strong>de</strong> vijf woonlagen zeven appartementen<br />

voor mensen met eenzorgbehoefte.<br />

De 46 appartementen in <strong>de</strong> toren zijn voor<br />

<strong>de</strong> verhuur en verkoop, maar indien gewenst<br />

kan men doorstromen naar een zorgappartement<br />

in gebouw B en als dat nodig is in<br />

gebouw A, zon<strong>de</strong>r dat <strong>de</strong> cliënt zijn woonomgeving<br />

achter zich hoeft te laten. ❯<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

43


CAPELLE AAN DEN IJSSEL AMANDELHOF<br />

'De groenpartij sluit <strong>aan</strong> op het<br />

naastgelegen Aman<strong>de</strong>lpark en is <strong>de</strong>els<br />

toegankelijk voor publiek’<br />

Bovendien: alle gebouwen zijn via een navelstreng<br />

met elkaar verbon<strong>de</strong>n, wat ook weer<br />

makkelijk is voor <strong>de</strong> zorgverleners. We merken<br />

wel dat <strong>de</strong> druk hoog is. Voor alle gebouwen<br />

hebben we flinke wachtlijsten en dat is het<br />

beeld in heel het land. Wat dat betreft hebben<br />

we dit soort locaties overal nodig.”<br />

SNEL DICHT<br />

<strong>Zorg</strong>gebouw A laat al goed zien hoe <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re<br />

gebouwen eruit g<strong>aan</strong> zien. Projectlei<strong>de</strong>r<br />

Michel van Veluw van De Vries en Verburg:<br />

“Het ontwerp van Jos Hermans van RoosRos<br />

Architecten betekent een mooie toevoeging<br />

voor <strong>de</strong> buurt. We werken vaker samen en<br />

weten wat het architectenbureau kan. De<br />

gebouwen krijgen een luxe uitstraling, wat<br />

betrekkelijk eenvoudig bewerkstelligd is met<br />

prefab gevelelementen waarop horizontaal en<br />

verticaal minerale strips zijn verlijmd in lichte<br />

aardse kleuren. De prefab elementen zijn compleet<br />

met kozijnen en glas geplaatst; door <strong>de</strong>ze<br />

steigerloze bouwmetho<strong>de</strong> is <strong>de</strong> gevel snel dicht<br />

en kan het afbouwen beginnen.”<br />

FRIS EN LICHT<br />

Het net opgelever<strong>de</strong> zorggebouw wordt momenteel<br />

ingericht door Cedrah. Op elk van <strong>de</strong><br />

vier lagen liggen elf zorgstudio’s. Een unit heeft<br />

een eigen zitkamer, badkamer en slaapkamer<br />

en meet bij elkaar bijna 60 m². Van Veluw:<br />

“De verdiepingen zijn i<strong>de</strong>ntiek en hebben elk<br />

een centrale huis- en tuinkamer met keuken<br />

waar gezamenlijk gekookt wordt en activiteiten<br />

wor<strong>de</strong>n ontplooid. De afwerking is fris<br />

en licht, met op <strong>de</strong> meeste vloeren PVC dat<br />

zwaar gebruik verdraagt en een mooie tegelvloer<br />

bij <strong>de</strong> entree. In <strong>de</strong> ruime badkamers<br />

liggen on<strong>de</strong>rhoudsarme gietvloeren. Het zijn<br />

gesloten af<strong>de</strong>lingen die zijn voorzien van uit-<br />

Ruime badkamer.<br />

www.<strong>de</strong>vriesverburg.nl<br />

ONTWIKKELEN<br />

BOUWEN<br />

SERVICE EN ONDERHOUD<br />

BOUWEN OP KARAKTER<br />

44 BOUWEN ZORG.EU


CAPELLE AAN DEN IJSSEL AMANDELHOF<br />

Gebouw A net na <strong>de</strong> oplevering.<br />

gebrei<strong>de</strong> domotica. Denk <strong>aan</strong> meldinstallaties,<br />

<strong>aan</strong> wezigheids<strong>de</strong>tectie, een zorgsysteem, toegangscontrole<br />

en uiteraard brandbeveiliging.<br />

Me<strong>de</strong>werkers kunnen <strong>de</strong> cliënten via armbandjes<br />

en bakens in het gebouw monitoren.<br />

Gebouw B wordt hier ook alvast op voorbereid,<br />

mocht het zorgniveau daar ooit opgeschaald<br />

moeten wor<strong>de</strong>n.”<br />

GASLOOS<br />

Cedrah vroeg om duurzame huisvesting <strong>aan</strong> <strong>de</strong><br />

Fluiterl<strong>aan</strong>. Daartoe wor<strong>de</strong>n alle daken volledig<br />

volgelegd met PV-panelen. Door <strong>de</strong> inzet van<br />

lucht/lucht-warmtepompen en lage temperatuur<br />

radiatoren kunnen <strong>de</strong> gebouwen gasloos<br />

functioneren. Ventilatie gebeurt via centrale<br />

luchtbehan<strong>de</strong>ling met warmtewisselaars.<br />

Van <strong>de</strong>r Sluijs: “Ook daarmee is het toekomstbestendig.<br />

Voor <strong>de</strong> BENG-eis verplicht werd,<br />

had<strong>de</strong>n we daar al op voorgesorteerd. Boven-<br />

dien was duurzaamheid voorgeschreven vanuit<br />

het gemeentelijk gebiedspaspoort.”<br />

GROENE AANKLEDING<br />

Een eyecatcher wordt <strong>de</strong> tuin die na <strong>de</strong> bouw<br />

van <strong>de</strong> toren wordt <strong>aan</strong>gelegd. De groenpartij<br />

sluit <strong>aan</strong> op het naastgelegen Aman<strong>de</strong>lpark en<br />

is <strong>de</strong>els toegankelijk voor publiek. Een belangrijk<br />

gegeven, vindt Van <strong>de</strong>r Sluijs: “Daarmee<br />

integreer je het gebouw en zijn bewoners in<br />

<strong>de</strong> wijk. De parkachtige <strong>aan</strong>kleding voor <strong>de</strong><br />

torens loopt straks door on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> verbindingsbrug<br />

en vormt geen on<strong>de</strong>rbreking van<br />

<strong>de</strong> groene zone.”<br />

De volgen<strong>de</strong> fase is momenteel in voorbereiding.<br />

Op het terrein is een reeks tij<strong>de</strong>lijke<br />

units neergezet. Samen met gebouw A en<br />

een locatie in Rotterdam vormen <strong>de</strong> units <strong>de</strong><br />

tij<strong>de</strong>lijke huisvesting voor <strong>de</strong> bewoners van<br />

<strong>de</strong> oudbouw. Van Veluw: “De sloop daarvan<br />

staat <strong>de</strong>ze zomer gepland, meteen daarna<br />

g<strong>aan</strong> we starten met het heien voor <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong><br />

fase. Als het vergunningstraject voorspoedig<br />

verloopt, kunnen we tegelijk gebouw<br />

B en C realiseren. ” ■<br />

Feiten en cijfers<br />

OPDRACHTGEVER<br />

Cedrah, Barendrecht<br />

BUILD & DESIGN<br />

De Vries en Verburg, Stolwijk<br />

ARCHITECT<br />

RoosRos Architecten, Nieuw-Beijerland<br />

BOUWPERIODE GEBOUW A<br />

<strong>de</strong>cember 2019 – februari 2<strong>02</strong>1<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

45


PELT HUISARTSENWACHTPOST MARIAZIEKENHUIS<br />

De bouw van <strong>de</strong> nieuwe huisartsenwachtpost in Pelt nam amper vierenhalve m<strong>aan</strong>d in beslag.<br />

Tekst | Tim Janssens Beeld | Houben, Marc Scheepers<br />

Nieuwe huisartsenwachtpost<br />

in recordtempo gerealiseerd<br />

Het is een uitdagend jaar geweest voor onze zorgsector, maar dat weerhield Noor<strong>de</strong>rhart vzw<br />

er niet van om op <strong>de</strong> site van het Mariaziekenhuis in Pelt een nieuwe huisartsenwachtpost op te<br />

trekken. Een race tegen <strong>de</strong> klok in volle coronacrisis, die ondanks <strong>de</strong> bijzon<strong>de</strong>r strakke timing en<br />

logistieke uitdagingen erg vlot verliep. Dat <strong>de</strong> Noord-Limburgse huisartsen het nieuwe gebouw<br />

zoals voorzien op 15 januari in gebruik kon<strong>de</strong>n nemen, na een bouwproces van amper vierenhalve<br />

m<strong>aan</strong>d, mag een waar huzarenstukje genoemd wor<strong>de</strong>n.<br />

Inwoners van Pelt en omstreken die in het<br />

weekend of op feestdagen nood hebben <strong>aan</strong><br />

een huisartsbezoek kunnen zich sinds begin dit<br />

jaar naar het Noor<strong>de</strong>rhart Mariaziekenhuis begeven,<br />

waar naast <strong>de</strong> spoedaf<strong>de</strong>ling een gloednieuwe<br />

huisartsenwachtpost is opgetrokken.<br />

Vermits <strong>de</strong> vorige wachtpost in <strong>de</strong> Stationsstraat<br />

in Neerpelt moest wor<strong>de</strong>n afgebroken<br />

in het ka<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> uitbreiding van <strong>de</strong> plaatselijke<br />

school, gingen <strong>de</strong> huisartsen op zoek naar<br />

een an<strong>de</strong>re locatie. Die von<strong>de</strong>n ze enkele kilometers<br />

ver<strong>de</strong>rop, op <strong>de</strong> site van het ziekenhuis.<br />

“De nieuwe huisartsenwachtpost bevindt zich<br />

op een herkenbare en goed bereikbare locatie,<br />

wat een geweldig voor<strong>de</strong>el is voor patiënten.<br />

Als er sprake is van ernstige klachten, kunnen<br />

ze meteen wor<strong>de</strong>n doorverwezen naar <strong>de</strong><br />

<strong>aan</strong>palen<strong>de</strong> spoedaf<strong>de</strong>ling. De ban<strong>de</strong>n tussen<br />

<strong>de</strong> eerste- en twee<strong>de</strong>lijnszorg zijn dus ver<strong>de</strong>r<br />

<strong>aan</strong>gehaald. Ook <strong>de</strong> huisartsen zijn tevre<strong>de</strong>n,<br />

want we hebben ons uiterste best ged<strong>aan</strong> om<br />

een comfortabele en performante werkomgeving<br />

te creëren”, vertelt Dirk Van Gorp, directeur<br />

Facilitaire Diensten bij Noor<strong>de</strong>rhart.<br />

46 BOUWEN ZORG.EU


PELT HUISARTSENWACHTPOST MARIAZIEKENHUIS<br />

'De strakke timing was een belangrijke<br />

trigger. Het was zaak om proactief te zijn<br />

in plaats van reactief'<br />

VOORDENKEN IN<br />

PLAATS VAN NADENKEN<br />

De nieuwe huisartsenwachtpost is ingericht op<br />

het gelijkvloers van een nieuwbouw met twee<br />

bouwlagen. Hij bestaat uit vier kabinetten, een<br />

wachtzaal en een onthaalbalie en wordt bemand<br />

door 152 wachtartsen en een twintigtal<br />

huisartsen-in-opleiding. Daarnaast zijn er tien<br />

kamers voor overnachten<strong>de</strong> artsen gerealiseerd<br />

en is op <strong>de</strong> eerste verdieping nog een <strong>aan</strong>tal<br />

ziekenhuisdiensten on<strong>de</strong>rgebracht, zoals <strong>de</strong><br />

IT-af<strong>de</strong>ling, <strong>de</strong> personeelsdienst en het klinisch<br />

werkstation. “Qua timing zat er heel wat druk<br />

op <strong>de</strong> ketel”, geeft Van Gorp <strong>aan</strong>. “Het project<br />

is eind juni 2<strong>02</strong>0 gegund. De werken zijn mid<strong>de</strong>n<br />

augustus gestart en op 15 januari van dit jaar is<br />

<strong>de</strong> nieuwe huisartsenwachtpost al in gebruik genomen.<br />

Dat mag dus toch wel een huzarenstukje<br />

genoemd wor<strong>de</strong>n. Het motto op <strong>de</strong> werfverga<strong>de</strong>ringen<br />

luid<strong>de</strong>: ‘Je moet voor<strong>de</strong>nken, want<br />

als je na<strong>de</strong>nkt, ben je te laat’. Bovendien grens<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> bouwplaats <strong>aan</strong> <strong>de</strong> laad- en loszone van het<br />

ziekenhuis, dus ook in logistiek opzicht was het<br />

zeker geen lachertje.”<br />

“Het was in<strong>de</strong>rdaad geen eenvoudige locatie<br />

om <strong>de</strong> werf in te richten”, beaamt Jochen<br />

Willen, COO bij Houben, dat binnen het<br />

Design & Build-team niet enkel instond voor<br />

<strong>de</strong> uitvoering, maar ook voor <strong>de</strong> algemene coördinatie.<br />

“Het was zaak om proactief te zijn in<br />

plaats van reactief, en laat dat nu net één van<br />

onze specialiteiten zijn. Ik ben er overigens van<br />

overtuigd dat <strong>de</strong> korte uitvoeringstermijn ook<br />

een positief effect heeft gehad. We kon<strong>de</strong>n<br />

<strong>de</strong>ze complexe klus enkel klaren als we met<br />

z’n allen voortdurend gefocust waren en bij <strong>de</strong><br />

les bleven. Ook alle on<strong>de</strong>r<strong>aan</strong>nemers moesten<br />

continu <strong>aan</strong>wezig zijn op <strong>de</strong> werf, want er was<br />

simpelweg geen tijd en ruimte voor zogeheten<br />

‘do<strong>de</strong> momenten’. Vooruit was <strong>de</strong> enige weg,<br />

en dat speel<strong>de</strong> in ons voor<strong>de</strong>el. De strakke<br />

timing was een belangrijke trigger.”<br />

SAMENSPEL<br />

TUSSEN STAAL EN CLT<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer Houben stel<strong>de</strong> alles in het<br />

werk om <strong>de</strong> nieuwe huisartsenwachtpost in<br />

recordtempo te realiseren. Het opteer<strong>de</strong><br />

voor een staalstructuur, die <strong>aan</strong> <strong>de</strong> hand van<br />

gecombineer<strong>de</strong> draagliggers in hout en staal<br />

werd ingevuld met wan<strong>de</strong>n en vloeren in cross<br />

laminated timber (CLT). “Dankzij onze uitgekien<strong>de</strong><br />

werkvoorbereiding kon<strong>de</strong>n we veel<br />

prefab elementen op voorhand klaarstomen,<br />

waarna we ze op <strong>de</strong> werf enkel nog moesten<br />

assembleren. Bovendien hoef<strong>de</strong>n we geen<br />

rekening te hou<strong>de</strong>n met droogtij<strong>de</strong>n. ❯<br />

De staalstructuur is <strong>aan</strong> <strong>de</strong> hand van gecombineer<strong>de</strong> draagliggers in hout en<br />

staal ingevuld met CLT-wan<strong>de</strong>n en -vloeren.<br />

“We hebben ons uiterste best ged<strong>aan</strong> om een comfortabele en performante<br />

werkomgeving te creëren”, vertelt Dirk Van Gorp.<br />

De wachtpost bestaat uit vier kabinetten, een wachtzaal en een onthaalbalie.<br />

De keuze voor een CLT-structuur lever<strong>de</strong> een <strong>aan</strong>zienlijke tijds- en kostenbesparing op.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

47


TROTS OM GRONDLEGGERS<br />

TE ZIJN VAN HUISARTSEN-<br />

WACHTPOST IN PELT<br />

ONTDEK ONZE REALISATIES<br />

VANUIT DE GROND VAN ONS HART<br />

op houbennv.be


PELT HUISARTSENWACHTPOST MARIAZIEKENHUIS<br />

De huisartsenwachtpost bevindt zich naast <strong>de</strong> spoedaf<strong>de</strong>ling van het Noor<strong>de</strong>rhart Mariaziekenhuis.<br />

Ook het geringe gewicht van <strong>de</strong> houtskeletstructuur<br />

lever<strong>de</strong> ons een <strong>aan</strong>zienlijke tijds- en<br />

kostenbesparing op (min<strong>de</strong>r materiaal-, transport-<br />

en montagekosten), wat <strong>de</strong> bedrijvigheid<br />

rond <strong>de</strong> werfzone, <strong>de</strong> hin<strong>de</strong>r voor het<br />

ziekenhuis en <strong>de</strong> CO 2<br />

-uitstoot tot een strikt<br />

minimum beperkte. De keuze voor een CLTstructuur<br />

on<strong>de</strong>rstreept ook onze ambities op<br />

het vlak van ecologisch en circulair bouwen.<br />

Elk materiaal in <strong>de</strong> gebouwstructuur is volledig<br />

herbruikbaar”, benadrukt Willen.<br />

Aangezien het gebouw vooraf werd gemo<strong>de</strong>lleerd<br />

in BIM, op basis van een 3D-scan van <strong>de</strong><br />

omgeving, liep het uitvoeringsproces van een<br />

leien dakje en kwamen <strong>de</strong> <strong>aan</strong>nemers niet<br />

voor on<strong>aan</strong>gename verrassingen te st<strong>aan</strong>. “De<br />

ruwbouw was al na twee m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n klaar, met<br />

dank <strong>aan</strong> <strong>de</strong> optimale synergie tussen onze<br />

werkvoorberei<strong>de</strong>rs, het werfpersoneel, <strong>de</strong><br />

BIM-ingenieurs, enzovoort. Ook Noor<strong>de</strong>rhart<br />

heeft overigens een gunstige impact gehad op<br />

<strong>de</strong> efficiëntie van het bouwproces door alle<br />

beoog<strong>de</strong> functionaliteiten en technisch-energetische<br />

eisen op voorhand zeer dui<strong>de</strong>lijk en in<br />

<strong>de</strong>tail te <strong>de</strong>finiëren. Daardoor waren er geen<br />

lastminutewijzigingen nodig en kon <strong>de</strong> Design<br />

& Build-formule optimaal ren<strong>de</strong>ren.”<br />

GEEN BIJKOMENDE<br />

PROBLEMEN DOOR CORONA<br />

Alsof <strong>de</strong> strakke timing en korte uitvoeringstermijn<br />

nog niet uitdagend genoeg waren, viel<br />

<strong>de</strong> realisatie van <strong>de</strong> huisartsenwachtpost ook<br />

nog eens samen met <strong>de</strong> coronacrisis. “In het<br />

voorjaar van 2<strong>02</strong>0 was het alle hens <strong>aan</strong> <strong>de</strong>k<br />

om het Mariaziekenhuis coronaproof te maken<br />

en tegelijkertijd waren we <strong>aan</strong> het nag<strong>aan</strong> hoe<br />

we zo snel mogelijk een nieuwe huisartsenwachtpost<br />

kon<strong>de</strong>n bouwen”, zegt Van Gorp.<br />

“Het zijn zeer intensieve m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n geweest<br />

en <strong>de</strong> vrees voor coronahin<strong>de</strong>r bleef al die tijd<br />

<strong>aan</strong>wezig: zal <strong>de</strong> werf op een bepaald moment<br />

stilvallen? Zal <strong>de</strong> <strong>aan</strong>nemer voldoen<strong>de</strong> materiaal<br />

voorhan<strong>de</strong>n hebben om überhaupt te kunnen<br />

bouwen? Zullen <strong>de</strong> vele toeleveranciers<br />

niet in <strong>de</strong> problemen komen?” Toch is <strong>de</strong> realisatie<br />

van <strong>de</strong> nieuwe huisartsenwachtpost verrassend<br />

vlot verlopen en bleven grote vertragingen<br />

uit, geeft Willen <strong>aan</strong>. “Op enkele kleine<br />

akkefietjes na zijn we niet geconfronteerd met<br />

onoverkomelijke leveringsproblemen of lokale<br />

infectiehaar<strong>de</strong>n. Bovendien waren <strong>de</strong> werken<br />

van <strong>de</strong> buitenlandse on<strong>de</strong>r<strong>aan</strong>nemers klaar<br />

voor het kerstverlof en was er dus evenmin<br />

sprake van oponthoud door eventuele quarantaineperio<strong>de</strong>s.<br />

Daar hebben we met an<strong>de</strong>re<br />

woor<strong>de</strong>n een gezon<strong>de</strong> dosis geluk mee gehad,<br />

maar ook <strong>de</strong> open communicatie en constructieve<br />

samenwerking met Noor<strong>de</strong>rhart,<br />

M4 architecten en ingenieurs, Studieburo<br />

De Klerck en alle on<strong>de</strong>r<strong>aan</strong>nemers waren<br />

cruciaal. Van meet af <strong>aan</strong> ston<strong>de</strong>n <strong>de</strong> neuzen<br />

in <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> richting. We mogen dan ook zeer<br />

trots zijn op het resultaat!” ■<br />

Feiten en cijfers<br />

OPDRACHTGEVER<br />

Noor<strong>de</strong>rhart vzw<br />

ARCHITECT<br />

M4 architecten en ingenieurs<br />

AANNEMER<br />

Houben<br />

ADVISEUR INSTALLATIES<br />

Studieburo De Klerck<br />

E-INSTALLATIE<br />

EL systems<br />

KLIMAATBEHEERSING<br />

Deltha<br />

BOUWTIJD<br />

augustus 2<strong>02</strong>0 – januari 2<strong>02</strong>1<br />

TOTALE OPPERVLAKTE GEBOUW<br />

1.200 m²<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

49


Tekst | Koen Mortelmans Beeld | ZORG.tech<br />

ZORG.tech blijft ambitieus<br />

ondanks corona<br />

Hoewel <strong>de</strong> COVID-19-pan<strong>de</strong>mie het voorbije jaar een flinke domper zette op <strong>de</strong> activiteiten van<br />

ZORG.tech, blijft <strong>de</strong> Vlaamse on<strong>de</strong>rsteunen<strong>de</strong> organisatie voor leidinggeven<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> planning,<br />

realisatie en technische exploitatie van gebouwen en installaties van instellingen voor <strong>de</strong> zorg haar<br />

vertrouw<strong>de</strong> initiatieven voortzetten en ver<strong>de</strong>r uitbouwen. We spraken hierover met voorzitter<br />

Erik Van De Wauwer, secretaris Marc Jackmaert en penningmeester Jeroen Vidts.<br />

“2<strong>02</strong>0 was een jaar om snel en nooit te vergeten", stelt Van De Wauwer.<br />

“Het was een grote uitdaging om tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> pan<strong>de</strong>mie toch activiteiten<br />

voor onze le<strong>de</strong>n te organiseren. Tij<strong>de</strong>ns het najaar zijn we <strong>de</strong> digitale<br />

weg ingeslagen, met webinars rond <strong>de</strong> vernieuw<strong>de</strong> technische regelgeving<br />

op elektrische installaties, slimme gebouwen in <strong>de</strong> zorg en klimaat.<br />

Daarnaast waren er <strong>de</strong> digitale nieuwjaarsreceptie en het IFHE-congres<br />

in Rome, uiteraard ook digitaal. ZORG.tech blijft <strong>de</strong>ze digitale weg<br />

volgen zolang fysiek samenkomen niet tot <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n behoort.<br />

We hopen vurig dat we in <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> helft van het jaar weer live activiteiten<br />

kunnen organiseren.”<br />

BESTAANDE INITIATIEVEN BLIJVEN<br />

“Het verle<strong>de</strong>n is zeer leerrijk geweest en wordt meegenomen in onze<br />

ver<strong>de</strong>re uitbouw”, verzekert Van De Wauwer. “Zaken laten verdwijnen<br />

is niet <strong>aan</strong> <strong>de</strong> or<strong>de</strong>. De uitgebouw<strong>de</strong> netwerking, het jaarlijkse congres,<br />

<strong>de</strong> kringwerking en <strong>de</strong> sociale activiteiten blijven sterkhou<strong>de</strong>rs.<br />

Erik Van De Wauwer (46 jaar)<br />

burgerlijk ingenieur-architect (KU Leuven)<br />

af<strong>de</strong>lingshoofd projectbureau technische dienst UZ, Leuven.<br />

Jeroen Vidts (42 jaar)<br />

industrieel ingenieur elektromechanica (KAHO Sint-Lieven)<br />

directeur technische diensten OLV Ziekenhuis, Aalst.<br />

50 BOUWEN ZORG.EU


wor<strong>de</strong>n voorgedragen, maar mogen ook zichzelf <strong>aan</strong>mel<strong>de</strong>n. De juryle<strong>de</strong>n<br />

mogen geen <strong>de</strong>el uitmaken van het organisatiecomité. Het <strong>aan</strong>tal<br />

spontane kandidaturen is beperkt, misschien is binnen <strong>de</strong> zorginstellingen<br />

nog te weinig geweten dat ook heel kleinschalige initiatieven in <strong>aan</strong>merking<br />

komen voor <strong>de</strong>ze bekroning”, zegt Jackmaert.<br />

“Tegen juni zullen enkele werkgroepen een <strong>aan</strong>tal <strong>aan</strong>bevelingen doen<br />

over onze toekomstige werking”, verklaart <strong>de</strong> voorzitter. “Thema's die<br />

daarin <strong>aan</strong> bod komen, zijn on<strong>de</strong>r meer kennis<strong>de</strong>ling en opleiding. Op<br />

vlak van opleiding zetten we in op webinars en bekijken we ver<strong>de</strong>r hoe<br />

we <strong>de</strong> activiteiten op uniforme wijze kunnen <strong>aan</strong>pakken, opdat het voor<br />

<strong>de</strong> mensen die dit organiseren vlot te doen is. Vergeet niet dat ie<strong>de</strong>reen<br />

in onze organisatie vrijwilliger is.”<br />

'We hopen vurig dat we in <strong>de</strong><br />

twee<strong>de</strong> helft van het jaar weer live<br />

activiteiten kunnen organiseren'<br />

In tegenstelling tot haar Ne<strong>de</strong>rlandse zusterorganisatie NVTG zijn bij<br />

ZORG.tech alleen technisch verantwoor<strong>de</strong>lijken uit <strong>de</strong> zorgsector betrokken.<br />

“Daarom is het belangrijk onze le<strong>de</strong>nwerking <strong>aan</strong>trekkelijk te<br />

hou<strong>de</strong>n en waar mogelijk ver<strong>de</strong>r te verbeteren. We trachten bij elke<br />

activiteit zoveel mogelijk van onze le<strong>de</strong>n te betrekken.”<br />

Marc Jackmaert (58 jaar)<br />

industrieel ingenieur, IHRH, Hasselt<br />

facilitair directeur AZ Vesalius, Tongeren.<br />

Daarnaast zijn er on<strong>de</strong>r meer <strong>de</strong> website met drukbezocht forum en <strong>de</strong><br />

driem<strong>aan</strong><strong>de</strong>lijkse nieuwsbrief.”<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> vooravond van het jaarlijks congres vindt er steevast een netwerkevent<br />

plaats. “Het congres zelf omvat een voormiddag met een <strong>aan</strong>tal<br />

sprekers en doorlopend een vakbeurs met circa 180 standhou<strong>de</strong>rs”,<br />

legt Jackmaert uit. “Tij<strong>de</strong>ns elk congres wordt een sociale prijs uitgereikt<br />

<strong>aan</strong> een <strong>aan</strong>tal instellingen die een bijzon<strong>de</strong>r initiatief hebben opgezet binnen<br />

hun muren. Het congres wordt beurtelings georganiseerd door één<br />

van <strong>de</strong> drie provinciale kringen, Oost- en West-Vl<strong>aan</strong><strong>de</strong>ren, Antwerpen<br />

en Limburg-Vlaams-Brabant. De meeste standhou<strong>de</strong>rs zijn vertrouw<strong>de</strong><br />

namen, maar <strong>de</strong> provinciale organisatiecomités trekken afwisselend ook<br />

kleinere lokale spelers <strong>aan</strong>, voor wie een puur nationaal gebeuren min<strong>de</strong>r<br />

zinvol is, maar die wel belang hebben bij extra zichtbaarheid in hun eigen<br />

omgeving. Wanneer mogelijke leveranciers <strong>aan</strong>kloppen bij een zorginstelling<br />

wordt hen verteld dat ze via een stand op het congres in één klap bijna<br />

vierhon<strong>de</strong>rd le<strong>de</strong>ninstellingen kunnen bereiken.”<br />

TECHNISCHE UITDAGINGEN<br />

“De komen<strong>de</strong> jaren st<strong>aan</strong> veel van onze le<strong>de</strong>n ook zware technische uitdagingen<br />

te wachten. Vl<strong>aan</strong><strong>de</strong>ren heeft zich immers ernstig geëngageerd<br />

in een forse vermin<strong>de</strong>ring van <strong>de</strong> CO 2<br />

-uitstoot”, merkt Vidts op. “Dit zal<br />

vooral moeten wor<strong>de</strong>n gerealiseerd door <strong>de</strong> isolatie van gebouwen en<br />

het plaatsen van energie-efficiënte installaties. In <strong>de</strong> zorgsector is heel<br />

wat van <strong>de</strong>ze infrastructuur verou<strong>de</strong>rd, terwijl er slechts beperkte subsidies<br />

best<strong>aan</strong> om ze <strong>de</strong> nodige upgra<strong>de</strong> te geven.” ■<br />

WEERSPIEGELING VAN HET ZORGLANDSCHAP<br />

De raad van bestuur van ZORG.tech moet een<br />

weerspiegeling zijn van het zorglandschap. “Het huidige<br />

bestuur vertegenwoordigt al een goe<strong>de</strong> mix tussen<br />

ziekenhuizen en zorginstellingen voor ou<strong>de</strong>ren en<br />

an<strong>de</strong>rsvali<strong>de</strong>n”, aldus Van De Wauwer. “Wij mikken erop om<br />

<strong>de</strong>ze vertegenwoordiging ver<strong>de</strong>r te verbre<strong>de</strong>n naar on<strong>de</strong>r<br />

meer jeugdzorg, kin<strong>de</strong>ropvang en psychiatrie. Een eerste<br />

werkpunt is ervoor zorgen dat zich vanuit <strong>de</strong>ze instellingen<br />

me<strong>de</strong>werkers bij ZORG.tech <strong>aan</strong>sluiten.”<br />

“Het jaarlijkse congres vormt een belangrijke grote bron van inkomsten”,<br />

on<strong>de</strong>rstreept Vidts. “Hoe <strong>de</strong> vereniging financieel gezond kan<br />

blijven via ethisch verantwoor<strong>de</strong> inkomsten naast <strong>de</strong> <strong>de</strong>mocratische<br />

le<strong>de</strong>nbijdrage is belangrijk.”<br />

SOCIALE PRIJS<br />

De sociale prijs omvat geen enorme bedragen, maar ZORG.tech draagt<br />

<strong>de</strong> objectiviteit zo hoog mogelijk in het v<strong>aan</strong><strong>de</strong>l. “Kandidaten kunnen<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

51


BREE TRIAMANT BREE<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Triamant Bree, Philippe van Gelooven, Roel van Gils<br />

Triamant Bree:<br />

Alle ingrediënten voor een<br />

mo<strong>de</strong>rne Blue Zone<br />

Het voormalige kloosterdomein Gerkenberg in Bree is door Triamant getransformeerd tot een<br />

levendige woon- en leefbuurt voor een mix van generaties. Triamant Bree is met recht een dorp in<br />

een stad; een autoluwe woonbuurt met 148 woongelegenhe<strong>de</strong>n en tal van an<strong>de</strong>re voorzieningen.<br />

Alle ingrediënten voor een mo<strong>de</strong>rne Blue Zone zijn <strong>aan</strong>wezig, waar men een gelukkig, gezond<br />

en lang leven kan lei<strong>de</strong>n. Re<strong>de</strong>n voor ons om eens een kijkje te g<strong>aan</strong> nemen in Bree en vooral<br />

ook <strong>de</strong> uitdagingen van <strong>de</strong> verbouwing van <strong>de</strong> prachtige ou<strong>de</strong> kloostergang te bespreken met<br />

hoofd<strong>aan</strong>nemer MBG uit Antwerpen.<br />

Het concept van Triamant is re<strong>de</strong>lijk uniek,<br />

hoewel er intussen al vier vergelijkbare ‘buurten’<br />

zijn ontwikkeld. Triamant Bree is <strong>de</strong> vijf<strong>de</strong><br />

woon- en leefbuurt na Triamant Haspengouw<br />

(Sint-Trui<strong>de</strong>n), Geluwe, Aunove (Zottegem)<br />

en Ronse. “Ons concept gaat uit van een mix<br />

van generaties die door elkaar heen leven”, begint<br />

Kristien Van<strong>de</strong>nberghe, Head of Culture<br />

& Communication bij Triamant. “Sommigen<br />

zijn kerngezond, an<strong>de</strong>ren hulpbehoevend. De<br />

jongste bewoner is bijvoorbeeld 15 m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n<br />

jong, <strong>de</strong> oudste 103 jaar oud. We plukken in<br />

ons concept zeker elementen van kangoeroewoningen<br />

of cohousingconcepten, maar bie<strong>de</strong>n<br />

meer privacy, meer ruimte en meer gezelligheid.<br />

Er zit veel flexibiliteit in ons concept – geschikt<br />

voor tij<strong>de</strong>lijke of permanente bewoning<br />

– met extra voorzieningen die ook toegankelijk<br />

zijn voor <strong>de</strong> omgeving. Omwonen<strong>de</strong>n zijn net<br />

zo welkom als <strong>de</strong> bewoners zelf.”<br />

'Er zit veel flexibiliteit<br />

in ons concept, met<br />

extra voorzieningen<br />

die ook toegankelijk<br />

zijn voor <strong>de</strong> omgeving'<br />

Het voormalige kloosterdomein Gerkenberg in Bree is door Triamant getransformeerd tot een levendige woonen<br />

leefbuurt voor een mix van generaties.<br />

ONVOORZIENE ZAKEN<br />

Triamant Bree herbergt 148 wooneenhe<strong>de</strong>n<br />

in nieuwe en gerenoveer<strong>de</strong> gebouwen,<br />

een multi-inzetbare lobby, een brasserie<br />

met zonneterras en gemeenschappelijke<br />

ontmoetingsruimtes, waaron<strong>de</strong>r <strong>de</strong> multiinzetbare<br />

ontwij<strong>de</strong> kerk. “De nieuwbouwvolumes<br />

functioneren volledig autonoom, maar<br />

zijn wel met elkaar verbon<strong>de</strong>n”, zegt Herman<br />

Feys, projectlei<strong>de</strong>r bij MBG. “Daar zat dan<br />

ook niet zozeer <strong>de</strong> uitdaging voor ons. Nee,<br />

het speciale <strong>aan</strong> dit project was toch wel <strong>de</strong><br />

verbouwing van het ou<strong>de</strong> klooster en <strong>de</strong><br />

kerk in neogotische stijl. We hebben <strong>de</strong> best<strong>aan</strong><strong>de</strong><br />

structuur van het klooster helemaal<br />

moeten strippen en zelfs alle vloeren eruit<br />

gehaald, om vervolgens van binnenuit <strong>de</strong><br />

vloeren en wooneenhe<strong>de</strong>n opnieuw vorm<br />

te geven. Je keek vanuit <strong>de</strong> begane grond zo<br />

tot <strong>aan</strong> <strong>de</strong> nok. Een <strong>de</strong>rgelijke verbouwing in<br />

goe<strong>de</strong> banen lei<strong>de</strong>n en naar nieuwbouweisen<br />

brengen, is absoluut moeilijker dan nieuwbouw.<br />

Bovendien liepen we regelmatig tegen<br />

onvoorziene zaken <strong>aan</strong>, waarvoor we snel<br />

52 BOUWEN ZORG.EU


BREE TRIAMANT BREE<br />

De eerste bewoners zijn intussen al verhuisd naar hun nieuwe woning.<br />

<strong>de</strong> juiste oplossingen moesten be<strong>de</strong>nken.”<br />

Van<strong>de</strong>nberghe vult <strong>aan</strong>: “MBG is er bijzon<strong>de</strong>r<br />

goed in geslaagd om <strong>de</strong> charme van vroeger<br />

te combineren met alle luxe van nu.”<br />

HIGHTECH KELDER<br />

Het ontwerp van Triamant Bree komt van<br />

<strong>de</strong> hand van B2Ai. “Zij hebben <strong>de</strong> vertaalslag<br />

gemaakt van hetgeen wij conceptueel willen<br />

uitdragen naar het uitein<strong>de</strong>lijke ontwerp”,<br />

vervolgt Van<strong>de</strong>nberghe. “We zijn bouwheer<br />

én tegelijk ook exploitant. Dat maakt dat we<br />

in tegenstelling tot sommige klassieke projectontwikkelaars<br />

strategische en duurzame keuzes<br />

maken. Triamant blijft op <strong>de</strong> lange termijn in <strong>de</strong><br />

buurt <strong>aan</strong>wezig. Wij willen bouwen <strong>aan</strong> duurzaam<br />

samenleven.” Feys: “De ou<strong>de</strong> kel<strong>de</strong>r van<br />

het klooster, die van origine is opge<strong>de</strong>eld in<br />

verschillen<strong>de</strong> ruimtes, zit propvol techniek. Het<br />

was echt passen en meten. Om alle installaties<br />

in <strong>de</strong> kel<strong>de</strong>r te kunnen on<strong>de</strong>rbrengen, hebben<br />

we een groot <strong>aan</strong>tal gaten moeten boren<br />

door <strong>de</strong> dikke kel<strong>de</strong>rwan<strong>de</strong>n. Niet bepaald een<br />

alledaagse klus, maar het resultaat is werkelijk<br />

uniek. Je verwacht on<strong>de</strong>r een voormalig klooster<br />

natuurlijk niet zo’n hightech ruimte.” ❯<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

53


BREE TRIAMANT BREE<br />

De nieuwbouwvolumes functioneren volledig autonoom, maar zijn wel met elkaar verbon<strong>de</strong>n.<br />

NOBODY<br />

GETS HURT<br />

YOUR PARTNER<br />

IN CONSTRUCTION<br />

INGENIOUS<br />

TOGETHER<br />

WE ARE STRONG<br />

YOUR PARTNER<br />

IN CONSTRUCTION<br />

mbg.be<br />

MBG / Gar<strong>de</strong>n Square (Blok D) / Laarstraat 16 bus 12 / B-2610 Antwerpen / T +32 3 820 40 11<br />

54 BOUWEN MBG_STANDAARD_ADVERTENTIE_197x130_liggend_OK.indd ZORG.EU<br />

1 05/10/2017 09:12


BREE TRIAMANT BREE<br />

'In <strong>de</strong> vijf Blue Zones ter wereld wor<strong>de</strong>n<br />

mensen opvallend vitaal en gelukkig ou<strong>de</strong>r.<br />

Dat willen wij ook'<br />

BLUE ZONE<br />

De ontwij<strong>de</strong> kerk vormt een belangrijk on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

van <strong>de</strong> nieuwe woon- en leefbuurt. “Hier<br />

bevindt zich on<strong>de</strong>r meer <strong>de</strong> open keuken van<br />

<strong>de</strong> brasserie”, zegt Van<strong>de</strong>nberghe. “Bovendien<br />

is <strong>de</strong> kerk straks inzetbaar als multifunctionele<br />

ruimte voor allerlei activiteiten, workshops en<br />

partijen voor zowel bewoners als omwonen<strong>de</strong>n.<br />

Voor velen wordt het een feest <strong>de</strong>r herkenning.<br />

Alleen al tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> bouw zijn er vele<br />

verhalen uit het verle<strong>de</strong>n naar boven gekomen.<br />

Bovendien levert <strong>de</strong> kerk een belangrijke bijdrage<br />

in <strong>de</strong> kenmerken<strong>de</strong> Blue Zone pijlers die<br />

we in <strong>de</strong>ze buurt willen integreren. In <strong>de</strong> vijf<br />

Blue Zones ter wereld wor<strong>de</strong>n mensen opvallend<br />

vitaal en gelukkig ou<strong>de</strong>r. Dat willen wij<br />

ook. Volgens wetenschappers zit hun geheim<br />

in hun levensstijl: leven in een hechte community<br />

met veel sociaal contact, genoeg beweging,<br />

gezon<strong>de</strong> voeding, voldoen<strong>de</strong> slaap, een doel in<br />

het leven en het blijven prikkelen van <strong>de</strong> hersenen.<br />

Wie leert dansen of een nieuwe taal on<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong> knie wil krijgen, is dus op meer dan één<br />

manier goed bezig. Bij Triamant stimuleren we<br />

dit soort zaken op elke leeftijd. Het verhoogt<br />

<strong>de</strong> kwaliteit van leven.”<br />

De voormalige kloostersite Gerkenberg is<br />

door MBG in an<strong>de</strong>rhalf jaar tijd getransformeerd<br />

tot <strong>de</strong> woon- en leefbuurt die het nu is.<br />

“De planning tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> start in juni 2019 was<br />

al vrij krap, maar ondanks corona waar we ook<br />

nog eens mee te maken kregen, hebben we het<br />

project uitein<strong>de</strong>lijk toch kunnen opleveren op<br />

<strong>de</strong> voorziene einddatum”, zegt Feys. “De eerste<br />

bewoners zijn intussen al verhuisd naar hun<br />

nieuwe woning en we merken dat <strong>de</strong> mooiste<br />

plekjes het snelst wor<strong>de</strong>n vastgelegd”, besluit<br />

Van<strong>de</strong>nberghe. Het volgen<strong>de</strong> project van<br />

Triamant is ook alweer samen met MBG opgestart:<br />

een nieuwe woon- en leefbuurt met 125<br />

wooneenhe<strong>de</strong>n in Puurs. ■<br />

Feiten en cijfers<br />

AANNEMER<br />

Care for Life / Triamant, Oud-Turnhout<br />

ARCHITECT<br />

B2Ai, Brussel, Gent, Roeselare<br />

HOOFDAANNEMER<br />

MBG, Antwerpen<br />

Triamant Bree is met recht een dorp in een stad; een<br />

autoluwe woonbuurt met 148 woongelegenhe<strong>de</strong>n en<br />

tal van an<strong>de</strong>re voorzieningen.<br />

TRANSPARANTE GORDIJNSTOF<br />

Voor dit project lever<strong>de</strong> Vescom <strong>de</strong><br />

transparante gordijnstof Chira.<br />

Vescoms collectie transparante<br />

gordijnstoffen omvat talloze stoffen,<br />

variërend van subtiele neutralen tot<br />

unieke accenten en verfijn<strong>de</strong> metallics.<br />

De collectie is gebruiksvrien<strong>de</strong>lijk en<br />

<strong>aan</strong>trekkelijk geprijsd en omvat grafisch<br />

gestructureer<strong>de</strong> stoffen en getextureer<strong>de</strong><br />

weefsels. De transparante collectie valt<br />

naadloos van plafond tot vloer en biedt<br />

een oplossing voor ie<strong>de</strong>r interieur.<br />

Het speciale <strong>aan</strong> dit project was toch wel <strong>de</strong> verbouwing van het ou<strong>de</strong> klooster.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

55


GEZOND EN<br />

EMISSIEVRIJ<br />

AJM<br />

INTERNATIONAL<br />

B V B A<br />

WOODSTOCK<br />

WONEN<br />

Woodstock Real Estate bouwt met AJM<br />

International betaalbare zorgcomplexen en<br />

seniorenwoningen. Circulair ontworpen met<br />

hernieuwbare materialen. De tijdloze woningen<br />

kunnen op elke locatie wor<strong>de</strong>n gerealiseerd.<br />

Wij ontzorgen u van bouw<strong>aan</strong>vraag tot en<br />

met oplevering. Tevens kunnen we losst<strong>aan</strong><strong>de</strong><br />

mantelzorgwoningen voor u realiseren.<br />

Voor meer informatie neem contact op met:<br />

Hans Pepers (hans@woodstockrealestate.nl)<br />

www.woodstockrealestate.nl<br />

www.ajminternational.eu


BREE TRIAMANT BREE<br />

Tekst en beeld: Haelvoet<br />

<strong>Zorg</strong> en <strong>de</strong>sign g<strong>aan</strong> samen<br />

De zorgmeubelen van Haelvoet zijn zo ontworpen dat zowel <strong>de</strong> bewoner als <strong>de</strong> zorgverlener<br />

optimaal van <strong>de</strong> voor<strong>de</strong>len kunnen genieten. Voor <strong>de</strong> flats en studio’s van het inclusieve<br />

woonproject Triamant Bree lever<strong>de</strong> Haelvoet 62 zorgbed<strong>de</strong>n en bijhoren<strong>de</strong> nachttafels. Voor <strong>de</strong><br />

inrichting van <strong>de</strong> gemeenschappelijke ruimtes werd een beroep ged<strong>aan</strong> op het <strong>de</strong>signlabel van<br />

Haelvoet: Hid<strong>de</strong>n.<br />

Triamant koos voor <strong>de</strong> veelzijdigheid van het<br />

Lago Care zorgbed van Haelvoet. Lago Care<br />

is een extra laag, flexibel en <strong>aan</strong>pasbaar hoog/<br />

laagbed waarin alle zorgfuncties vervat zitten.<br />

Dankzij het Care Solutions concept van<br />

Haelvoet kan <strong>de</strong> klant een uniek bed volgens<br />

zijn voorkeur en prioriteiten samenstellen. Onrusthekken,<br />

hoofd- en voetpanelen, verschillen<strong>de</strong><br />

materialen en afwerkingen kunnen vrij<br />

met elkaar gecombineerd wor<strong>de</strong>n. Triamant<br />

koos voor een mo<strong>de</strong>l voorzien van afneembare<br />

Twin onrusthekken met gestoffeer<strong>de</strong> afwerking.<br />

De enorme flexibiliteit van het Care<br />

Solutions concept staat toe dat een bed snel en<br />

makkelijk kan wor<strong>de</strong>n <strong>aan</strong>gepast. Een zorgbed<br />

met maximale bescherming wordt in geen tijd<br />

een ‘gewoon’ bed, dat een huiselijke sfeer uitstraalt.<br />

Dankzij het Care Solutions concept van<br />

Haelvoet kan een bed duurzaam mee-evolueren<br />

met <strong>de</strong> patiënt en zijn omgeving.<br />

PLAATJE COMPLEET<br />

De Basso nachttafel van Haelvoet maakt<br />

het plaatje compleet. De stoffering van het<br />

bed keert terug in <strong>de</strong> la<strong>de</strong> van <strong>de</strong> nachttafel.<br />

Door eigen ontwikkeling en productie biedt<br />

Haelvoet <strong>de</strong> mogelijkheid om <strong>de</strong> materialen en<br />

kleuren van het bed en <strong>de</strong> nachttafels perfect<br />

op elkaar af te stemmen.<br />

'Een zorgbed<br />

met maximale<br />

bescherming wordt<br />

in geen tijd een<br />

‘gewoon’ bed,<br />

dat een huiselijke<br />

sfeer uitstraalt'<br />

DESIGNVOL EN COMFORTABEL<br />

Haelvoet voorziet reeds 90 jaar zorginstellingen<br />

van <strong>de</strong>signvol en comfortabel zorgmeubilair.<br />

Meer dan 200 me<strong>de</strong>werkers werken<br />

dagelijks <strong>aan</strong> nieuwe, ergonomische oplossingen<br />

voor on<strong>de</strong>r meer ziekenhuizen, zorginstellingen,<br />

kleinschalige woonvormen en zelfs voor<br />

bij u thuis, met het <strong>de</strong>signmerk Hid<strong>de</strong>n. ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

57


ANTWERPEN TEN BERCH<br />

Tekst | Tom Goossens Beeld | Orpea, ibens nv<br />

Warm thuis in het<br />

hart van <strong>de</strong> stad<br />

Wonen op het ritme van het leven. Dat is <strong>de</strong> ro<strong>de</strong> draad in het verhaal van Ten Berch, het nieuwe<br />

woonzorgcentrum op <strong>de</strong> grens van Antwerpen en Berchem. Ze hou<strong>de</strong>n er zoveel mogelijk rekening<br />

met <strong>de</strong> wensen, behoeften en het individuele levenspatroon van <strong>de</strong> bewoners. Zo wordt Ten Berch<br />

een warm thuis, die met een unieke project<strong>aan</strong>pak tot stand kwam.<br />

Ten Berch moet in <strong>de</strong> eerste plaats een thuis zijn voor <strong>de</strong> bewoners. Daarom vind je hier geen steriele omgeving die zo typisch is voor <strong>de</strong> zorgsector.<br />

“We beseffen dat <strong>de</strong> stap naar een woonzorgcentrum<br />

heel groot is voor <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>ren en hun<br />

familie”, zegt Gaëla Rammelaere, die als directrice<br />

het team van Ten Berch <strong>aan</strong>stuurt. “Daarom kiezen<br />

we voor een persoonlijke <strong>aan</strong>pak. We kennen<br />

het levensverhaal van alle bewoners. Wat zij<br />

hebben meegemaakt en hoe hun persoonlijkheid<br />

tot stand kwam. Daarnaast integreren wij het<br />

levensritme van onze bewoners in onze werking,<br />

en niet omgekeerd zoals dat meestal gebeurt.<br />

Wil een bewoner wat langer slapen? Wij passen<br />

ons <strong>aan</strong>. Lust iemand geen vis? Wij zorgen<br />

voor een <strong>aan</strong>gepast menu, …. We spelen zoveel<br />

mogelijk in op <strong>de</strong> wensen van onze bewoners.”<br />

WARME THUISHAVEN<br />

Ten Berch voelt <strong>aan</strong> als een veilige en warme<br />

thuishaven. Dat komt niet alleen door <strong>de</strong><br />

58 BOUWEN ZORG.EU


ANTWERPEN TEN BERCH<br />

service van het verzorgend personeel. Ook<br />

het interieur van <strong>de</strong> resi<strong>de</strong>ntie is allesbepalend<br />

voor dat thuisgevoel. Elke resi<strong>de</strong>ntie van moe<strong>de</strong>rbedrijf<br />

Orpea heeft een centraal thema dat<br />

gelinkt is <strong>aan</strong> <strong>de</strong> omgeving van het gebouw.<br />

“Voor Ten Berch is dans het centrale thema”,<br />

verdui<strong>de</strong>lijkt interieurarchitect Florence<br />

Dewaele van Maison Florence. Zij stond mee<br />

in voor <strong>de</strong> inrichting van Ten Berch. “Er zijn<br />

veel dansscholen in <strong>de</strong> buurt. Vandaag vind je<br />

verwijzingen naar dans terug in het interieur.<br />

De bar van Ten Berch kreeg De Notenkraker<br />

als naam. Onze polyvalente zaal is <strong>de</strong> Ballroom<br />

en <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling Verhoogd Toezicht staat in het<br />

teken van <strong>de</strong> jazz.”<br />

Esthetiek en zorgverlening g<strong>aan</strong> in het gebouw<br />

hand in hand, gaat ze ver<strong>de</strong>r. “Ten Berch moet<br />

in <strong>de</strong> eerste plaats een thuis zijn voor <strong>de</strong> bewoners.<br />

Daarom vind je hier geen steriele omgeving<br />

die zo typisch is voor <strong>de</strong> zorgsector. Onze<br />

bar a<strong>de</strong>mt <strong>de</strong> sfeer uit van een stijlvolle bistro.<br />

En wanneer een bewoner hier een hapje gaat<br />

eten met vrien<strong>de</strong>n of familie, is het net alsof ze<br />

in een restaurant genieten. Die huiselijke sfeer<br />

zit ook in <strong>de</strong> stoelen, zetels, vloerbekleding, ….<br />

De combinatie van al die <strong>de</strong>tails zorgt voor een<br />

knusse sfeer.”<br />

De combinatie van alle <strong>de</strong>tails zorgt voor een knusse sfeer.<br />

Co-CEO's ibens nv, Tom Van Put( links) en Martin Geernaart (rechts).<br />

ANDERS BOUWEN<br />

Ten Berch open<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>uren in januari 2<strong>02</strong>1 en<br />

het resultaat mag wor<strong>de</strong>n gezien. Bouw bedrijf<br />

ibens nv uit Antwerpen nam het project in han<strong>de</strong>n:<br />

van <strong>de</strong> ruwbouwfase tot <strong>de</strong> technische<br />

installatie, <strong>de</strong> afwerking en <strong>de</strong> begeleiding bij<br />

<strong>de</strong> ingebruikneming. “Dit was ons elf<strong>de</strong> project<br />

voor opdrachtgever Orpea”, start CEO Tom<br />

Van Put zijn verhaal. “We kregen <strong>de</strong> opdracht<br />

na een on<strong>de</strong>rhandse <strong>aan</strong>besteding, waarbij een<br />

tiental bouwbedrijven <strong>de</strong> kans kreeg om een<br />

offerte op te stellen op basis van uitgewerkte<br />

bestekken. Dat is niet onze favoriete manier<br />

van werken.”<br />

Ibens nv doorbreekt het klassieke bouwproces<br />

waarbij <strong>de</strong> architect een ontwerp maakt, het<br />

ingenieursbureau <strong>de</strong> stabiliteitsstudies uitvoert<br />

en <strong>de</strong> <strong>aan</strong>nemer een prijs plakt op een dichtgetimmerd<br />

bestek. “Wij vertrekken het liefst<br />

van het Programma van Eisen”, verdui<strong>de</strong>lijkt<br />

Van Put. “Vertel ons hoe je wilt leven en werken,<br />

en wij leveren het gewenste comfort. Hoe<br />

we dat gevraag<strong>de</strong> comfort realiseren, werken<br />

we zelf uit. Daarbij streven we altijd naar een<br />

geïntegreer<strong>de</strong> totaaloplossing, want alles hangt<br />

samen. Om een voorbeeld te geven: <strong>de</strong>ze<br />

keuze van materialen en isolatie beïnvloedt<br />

het nodige vermogen van je stookinstallatie.<br />

We zien het als onze rol om die wisselwerking<br />

te optimaliseren.” ❯<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

59


It’s all about the people!<br />

Als <strong>aan</strong>nemer is het verlei<strong>de</strong>lijk om te<br />

focussen op beton en staal. Terwijl het<br />

daar uiteraard niet om gaat. In uw gebouw<br />

verblijven straks échte mensen met échte wensen,<br />

verlangens en gevoelens. Hen een thuis geven,<br />

is waar het voor ons in <strong>de</strong> eerste plaats om draait.<br />

Bij ibens zit innovatie ingebakken in onze<br />

i<strong>de</strong>ntiteit. Vanuit <strong>de</strong> optiek dat alles altijd beter<br />

kan, pakken we systematisch elk on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van<br />

het bouwproces <strong>aan</strong>. Zo begonnen we 15 jaar<br />

gele<strong>de</strong>n al met <strong>de</strong>centrale productie en on-site<br />

assemblage van prefab-on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len. Alles op<br />

maat, uiteraard, maar wel geproduceerd in een<br />

veilige, gecontroleer<strong>de</strong> en geoptimaliseer<strong>de</strong><br />

omgeving. Tot op vandaag maakt die<br />

productiemetho<strong>de</strong> het verschil.<br />

He<strong>de</strong>ndaagse uitdagingen, toekomstgericht beantwoord<br />

woonzorgcentra<br />

assistentiewoningen<br />

zorghotels<br />

levensloopgeschikte woningen<br />

dienstencentra<br />

sociale woningbouw<br />

kin<strong>de</strong>rdagverblijven<br />

scholen


ANTWERPEN TEN BERCH<br />

'Esthetiek en<br />

zorgverlening g<strong>aan</strong><br />

in het gebouw hand<br />

in hand'<br />

FUNCTIONALITEIT EN<br />

UITSTRALING ZIJN<br />

HAARFIJN VERBONDEN<br />

De bar van Ten Berch kreeg De Notenkraker als naam.<br />

'Bij <strong>de</strong> start van <strong>de</strong> werkzaamhe<strong>de</strong>n maken wij<br />

opnieuw een 3D-mo<strong>de</strong>l van het project. Deze keer<br />

niet om te ontwerpen, wel om het bouwproces<br />

zoveel mogelijk te automatiseren'<br />

Bouwbedrijf ibens nv pakte <strong>de</strong> <strong>aan</strong>besteding<br />

dan ook an<strong>de</strong>rs <strong>aan</strong>: het bedrijf leg<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

bestekken naast zich neer en paste zijn<br />

Engineering & Build-strategie toe. “Het bouwinformatiemo<strong>de</strong>l<br />

is <strong>de</strong> basis van die <strong>aan</strong>pak”,<br />

verdui<strong>de</strong>lijkt Van Put. “We maken een 3Dmo<strong>de</strong>l<br />

van het ontwerp met daar<strong>aan</strong> gekoppeld<br />

ons ERP-pakket. Zo krijg je direct een dui<strong>de</strong>lijk<br />

beeld van <strong>de</strong> impact die elke wijziging met zich<br />

meebrengt. Ook <strong>de</strong> gevolgen voor <strong>de</strong> kostprijs<br />

wor<strong>de</strong>n onmid<strong>de</strong>llijk dui<strong>de</strong>lijk.” De Engineering<br />

& Build-strategie van ibens nv werpt<br />

zijn vruchten af. “Op een totale kostprijs van<br />

ongeveer 10 miljoen euro kon<strong>de</strong>n we een besparing<br />

realiseren van 1 miljoen. En we realiseer<strong>de</strong>n<br />

<strong>de</strong> wensdroom van <strong>de</strong> opdrachtgever.<br />

Die had een erkenning voor 118 bed<strong>de</strong>n, maar<br />

in het ontwerp was er maar plaats voor 114.<br />

Het leek onmogelijk om binnen <strong>de</strong> beschikbare<br />

oppervlakte die extra capaciteit te voorzien.<br />

Toch lukte ons dat probleemloos en daar doet<br />

Orpea <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> jaren zijn voor<strong>de</strong>el mee.”<br />

PREFAB VOOR KLEINERE<br />

FOUTMARGE<br />

In het klassieke bouwproces is het gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong><br />

foutenpercentage 14%. Dat betekent<br />

dat je veel kosten kunt besparen als je erin<br />

slaagt om het <strong>aan</strong>tal fouten en vergissingen op<br />

<strong>de</strong> bouwplaats flink te beperken. “Daarom<br />

industrialiseren wij het bouwproces”, verdui<strong>de</strong>lijkt<br />

Van Put. “Bij <strong>de</strong> start van <strong>de</strong> werkzaamhe<strong>de</strong>n<br />

maken wij opnieuw een 3Dmo<strong>de</strong>l<br />

van het project. Deze keer niet om te<br />

ontwerpen, wel om het bouwproces zoveel<br />

mogelijk te automatiseren.”<br />

Ibens nv bouwt met prefab elementen. De<br />

elementen wor<strong>de</strong>n gemaakt in een productiehal<br />

en dat zorgt ervoor dat <strong>de</strong> weergo<strong>de</strong>n<br />

<strong>de</strong> planning niet in <strong>de</strong> war kunnen sturen.<br />

Automatisering en machinelearning zorgen<br />

voor een minimale foutenmarge. “De organisatie<br />

van het logistieke proces wordt <strong>de</strong> grootste<br />

uitdaging bij een bouwproject”, gaat Van Put<br />

ver<strong>de</strong>r. “Ten Berch ligt mid<strong>de</strong>nin <strong>de</strong> stad, dus<br />

moesten we <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ale route zien te vin<strong>de</strong>n om<br />

onze bouwplaats te bereiken met onze vrachtwagens.<br />

In een ste<strong>de</strong>lijke omgeving is dat niet<br />

altijd eenvoudig. Op <strong>de</strong> bouwplaats zelf is het<br />

een kwestie van afla<strong>de</strong>n en daarna kon<strong>de</strong>n we<br />

starten met het montagewerk. Ook die <strong>aan</strong>pak<br />

had zijn voor<strong>de</strong>len, want <strong>de</strong> overlast voor <strong>de</strong><br />

buurtbewoners was minimaal.” ■<br />

Voor wzc Ten Berch lever<strong>de</strong><br />

Vescom diverse producten,<br />

zoals wandbekleding Millwood,<br />

meubelbekleding Creek,<br />

transparante gordijnstof Clare en<br />

dimout gordijnstof Rani.<br />

De kracht van Vescom zit in mooie,<br />

rijke en sfeervolle interieurproducten,<br />

waarbij functionaliteit en uitstraling<br />

haarfijn met elkaar zijn verbon<strong>de</strong>n.<br />

Elk product van Vescom is ontworpen<br />

met <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> hand en hetzelf<strong>de</strong><br />

DNA. Hierdoor komen <strong>de</strong> materialen<br />

moeiteloos samen en zijn ze uitermate<br />

geschikt om een samenhangend,<br />

compleet verhaal te vertellen door hun<br />

textuur, kleur en look en feel.<br />

De wandbekleding-, meubelbekledingen<br />

gordijnstoffencollecties zijn<br />

beschikbaar in een grote variëteit<br />

<strong>aan</strong> materialen, structuren, texturen<br />

en kleuren. Vescom’s missie is<br />

hel<strong>de</strong>r: oplossingen bie<strong>de</strong>n voor<br />

opdrachtgevers die sfeer even<br />

belangrijk vin<strong>de</strong>n als het doel waarvoor<br />

het product bestemd is. Ie<strong>de</strong>r<br />

product voldoet dan ook <strong>aan</strong> strenge<br />

kwaliteitseisen en is duurzaam, goed<br />

reinigbaar, brandwerend, bestand<br />

tegen krassen en stoten, veilig en<br />

kleur- en lichtecht.<br />

De dim out gordijnen van Vescom<br />

blokkeren 99% van het licht dat een<br />

ruimte zou kunnen binnenkomen.<br />

Ze zijn strak geweven met een<br />

zeer dichte zwarte ketting; hoe<br />

dichter <strong>de</strong> ketting en inslag, hoe<br />

beter <strong>de</strong> verduisteringsfunctie.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

61


Tekst | Willem <strong>de</strong> Vol<strong>de</strong>r Beeld | Dutch Cabin Group<br />

De kracht van modulaire woningbouw:<br />

‘We zijn niet <strong>aan</strong> vaste<br />

maatvoering gebon<strong>de</strong>n’<br />

Dutch Cabin Group staat borg voor alle facetten van modulaire (woning)bouw, semi en zelfs<br />

permanent. Suzanne Schreu<strong>de</strong>rs, General Manager Sales bij het bedrijf in Klun<strong>de</strong>rt, belicht <strong>de</strong><br />

entiteiten, gaat dieper in op <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n en geeft <strong>aan</strong> dat <strong>de</strong> modulaire bouwer <strong>de</strong> vleugels<br />

over ’s landgrenzen ver<strong>de</strong>r uitspreidt.<br />

Dutch Cabin Group stelt zich open voor alles<br />

wat <strong>de</strong> markt vraagt. “Onze expertise is<br />

<strong>de</strong>rmate breed dat we zowel in <strong>de</strong> zorg, in <strong>de</strong><br />

scholenmarkt, in <strong>de</strong> bouw én <strong>aan</strong> <strong>de</strong> woningbouw<br />

kunnen leveren. Innovatie en flexibiliteit<br />

vormen <strong>de</strong> ro<strong>de</strong> draad in onze werkwijze.<br />

Er zitten weinig beperkingen <strong>aan</strong> ons <strong>de</strong>nkvermogen.<br />

Dat kan me<strong>de</strong> doordat we twee eigen<br />

fabrieken in Ne<strong>de</strong>rland hebben en collega’s<br />

met jarenlange ervaring.”<br />

DEMOMODEL<br />

Schreu<strong>de</strong>rs weet dat betaalbare woningen<br />

hoog op <strong>de</strong> politieke agenda st<strong>aan</strong>. “Wij leveren<br />

graag een bijdrage <strong>aan</strong> het terugdringen<br />

van het woningtekort. Van appartementen tot<br />

gezinswoningen. Denk <strong>aan</strong> een-, twee- of driekamerwoningen<br />

of stu<strong>de</strong>ntenhuizen van meer<strong>de</strong>re<br />

verdiepingen. In Klun<strong>de</strong>rt hebben we een<br />

<strong>de</strong>momo<strong>de</strong>l st<strong>aan</strong> van een eengezinswoning.<br />

Bene<strong>de</strong>n <strong>de</strong> woonkamer, keuken en het toilet,<br />

boven drie slaapkamers en een badkamer.”<br />

De mo<strong>de</strong>lwoning is voorzien van een warmtepomp,<br />

want duurzaam werken is een belangrijk<br />

aspect in <strong>de</strong> <strong>aan</strong>pak van Dutch Cabin Group.<br />

Ook appartementen met een balustra<strong>de</strong> ervoor<br />

en een trap ernaast kunnen tot vijf, zes<br />

hoog wor<strong>de</strong>n gebouwd. “Wat wij willen, is <strong>de</strong><br />

kracht van modulaire woningbouw laten zien<br />

en zoveel mogelijk vanuit die flexibiliteit <strong>de</strong>nken,<br />

ontwerpen en ontwikkelen.”<br />

Ruimte en comfort.<br />

Suzanne Schreu<strong>de</strong>rs, General Manager Sales bij<br />

Dutch Cabin Group.<br />

62 BOUWEN ZORG.EU


Een ruime, sfeervolle slaapkamer.<br />

De badkamer.<br />

Het exterieur van <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>lwoning van <strong>de</strong> Dutch Cabin Group oogt sfeervol.<br />

'Wat wij willen, is <strong>de</strong> kracht van modulaire woningbouw laten zien en<br />

zoveel mogelijk vanuit die flexibiliteit <strong>de</strong>nken, ontwerpen en ontwikkelen'<br />

TOT HET UITERSTE<br />

De persoonlijke drive van Schreu<strong>de</strong>rs is illustratief<br />

voor die van het bedrijf en <strong>de</strong> collega’s.<br />

“Wij g<strong>aan</strong> voor ie<strong>de</strong>re klant tot het uiterste. Ik<br />

voel echt een klik met het bedrijf. We horen<br />

vaak, vooral ook van nieuwe me<strong>de</strong>werkers en<br />

klanten, dat we een laagdrempelig bedrijf zijn<br />

waar <strong>de</strong> sfeer open en prettig is. Fijn, want dat<br />

is wat we willen!” Dutch Cabin Group heeft,<br />

me<strong>de</strong> door een <strong>aan</strong>tal overnames in <strong>de</strong> voorbije<br />

jaren, in Klun<strong>de</strong>rt <strong>de</strong> labels Primakabin, Direct<br />

Bouw, De Cabin Concurrent en Wagen bouw<br />

Bouwsystemen. “Elk actief en concurrerend op<br />

eigen terrein”, zegt Schreu<strong>de</strong>rs . Behalve nabij<br />

Moerdijk en in Ou<strong>de</strong>-Tonge (Hamburg Verhuur,<br />

industrie en evenementen) is het bedrijf<br />

ook een gewaar<strong>de</strong>erd partner in Duitsland<br />

(E.Rent Raumsysteme).<br />

Het toekomstbeeld van Dutch Cabin Group, on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

van <strong>de</strong> Scandinavische Adapteo Group,<br />

is hel<strong>de</strong>r: “Aanspreken<strong>de</strong> projecten realiseren en<br />

expertise uitwisselen. Als het gaat om het neerzetten<br />

van mooie gebouwen, <strong>de</strong>len we <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong><br />

passie. We versterken elkaars enthousiasme.<br />

Dat zij beursgenoteerd en kapitaalkrachtig zijn,<br />

brengt ons extra financiële mogelijkhe<strong>de</strong>n. Daardoor<br />

kunnen we nog meer investeren in groei<br />

en ontwikkeling. In Zwe<strong>de</strong>n bouwen ze eveneens<br />

prachtige referentieprojecten in alle diverse<br />

markten. Betonvloeren ken<strong>de</strong>n ze tot voor kort<br />

nog niet. Wij kunnen die ervaringen met hen<br />

<strong>de</strong>len. Vroeger moest ik klanten nog wel eens<br />

overtuigen van <strong>de</strong> kwaliteit van modulebouw,<br />

tegenwoordig is dat min<strong>de</strong>r. Veel mensen weten<br />

inmid<strong>de</strong>ls hoe stevig, mooi en comfortabel hiermee<br />

gebouwd kan wor<strong>de</strong>n.”<br />

ONEINDIG VEEL KANSEN<br />

Dat Dutch Cabin Group thuis is in modulaire<br />

bouw in al zijn vormen, wordt door Schreu<strong>de</strong>rs<br />

nog eens extra on<strong>de</strong>rstreept met <strong>de</strong> groei van<br />

het bedrijf. “Toen ik hier 12,5 jaar gele<strong>de</strong>n<br />

startte, had ik zes collega’s. Nu zijn dat er 143,<br />

die gepassioneerd en met toewijding opdrachten<br />

realiseren. Ik weet dat er nog oneindig veel<br />

kansen liggen. Vroeger maakten bedrijven een<br />

prognose voor vijf jaar of langer maar nu kijkt<br />

bijna niemand meer ver<strong>de</strong>r dan drie of vier jaar<br />

vooruit. Dan is een flexibel concept natuurlijk<br />

veel gunstiger dan traditioneel bouwen. Wij<br />

zien uit naar alle ontwikkelingen, zijn op dit<br />

moment bezig met onze uitbreiding naar België<br />

en willen ons samen met A<strong>de</strong>pteo ver<strong>de</strong>r versprei<strong>de</strong>n<br />

over Europa. Prachtig om hier<strong>aan</strong><br />

mee te mogen werken.” ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

63


Tekst | Rosanne Kr<strong>aan</strong> Beeld | Cojan van Toor<br />

De toekomst van<br />

zorgvastgoed is flexibel<br />

De vraag van <strong>de</strong> zorg op het gebied van vastgoed is <strong>de</strong> afgelopen tijd, en dan met name het<br />

afgelopen jaar, sterk veran<strong>de</strong>rd. Waar eerst uitdagingen als leegstand en <strong>de</strong> zorgverplaatsing naar<br />

thuis <strong>de</strong> boventoon voer<strong>de</strong>n, is het nu vooral flexibiliteit waar vraag naar is.<br />

De COVID-19-crisis heeft in <strong>de</strong> zorgsector<br />

voor veel impact gezorgd. Het laat zien dat<br />

er in korte tijd ineens een acute vraag kan<br />

ontst<strong>aan</strong> naar specifieke zorg. Van groot belang<br />

is dat hier snel en flexibel op ingespeeld<br />

kan wor<strong>de</strong>n. Deze vraag naar flexibiliteit<br />

speelt echter al langer een rol. Voornamelijk<br />

van <strong>de</strong> hoogtechnologische ruimten van een<br />

ziekenhuis wordt flexibiliteit gevraagd. De<br />

hotelkamerfunctie van een ziekenhuis is prima<br />

in te richten in <strong>de</strong> best<strong>aan</strong><strong>de</strong> ruimten, maar<br />

<strong>de</strong> hotfloorruimtes zoals operatiekamers en<br />

CSA’s zijn meer <strong>aan</strong> veran<strong>de</strong>ring on<strong>de</strong>rhevig.<br />

De apparatuur en installaties van <strong>de</strong>ze ruimtes<br />

wor<strong>de</strong>n steeds eer<strong>de</strong>r vervangen, waarmee<br />

<strong>de</strong> technologische levensduur steeds korter<br />

wordt. Dat vraagt om ruimte die mee kan<br />

groeien en zich makkelijk <strong>aan</strong> kan passen <strong>aan</strong><br />

<strong>de</strong> behoeften binnen <strong>de</strong> zorg.<br />

De veran<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> vraag komt voort uit een<br />

<strong>aan</strong>tal trends binnen <strong>de</strong> medische sector. Zo<br />

wordt <strong>de</strong> druk op <strong>de</strong> zorg groter door vergrijzing,<br />

is er een groot tekort <strong>aan</strong> intramu-<br />

64 BOUWEN ZORG.EU


ale zorg en verplaatsen veel niet-complexe<br />

chirur gische ingrepen naar gespecialiseer<strong>de</strong><br />

klinieken buiten het reguliere ziekenhuis. De<br />

gebouwen waarin zorginstellingen gevestigd<br />

zijn, lopen vaak achter op het gebied van<br />

duurzaamheid en energie. Ondanks <strong>de</strong>ze<br />

trends blijven <strong>de</strong> investeringen in het zorgvastgoed<br />

achter. Dat is groten<strong>de</strong>els te verklaren<br />

door <strong>de</strong> coronapan<strong>de</strong>mie. Toch laten<br />

on<strong>de</strong>rzoeken zien dat er flinke groei in zorgvastgoed<br />

verwacht wordt. Laten we die kans<br />

<strong>aan</strong>grijpen om <strong>de</strong> tekorten en uitdagingen op<br />

een flexibele manier <strong>aan</strong> te pakken.<br />

FLEXIBELE OPLOSSING<br />

Modulaire bouw biedt hiervoor <strong>de</strong> oplossing,<br />

of het nu om een permanente of tij<strong>de</strong>lijke oplossing<br />

gaat. Door te bouwen in modules is open<br />

afschalen heel eenvoudig. Dat maakt een<br />

gebouw levensloopbestendig, want wie kan er<br />

nu 30 jaar vooruit plannen? Een modulair gebouw<br />

heeft <strong>de</strong> mogelijkheid om mee te groeien<br />

met <strong>de</strong> behoeften van dat moment. Modulaire<br />

bouw is geïndustrialiseer<strong>de</strong> bouw; 80% van <strong>de</strong><br />

bouw vindt plaats in <strong>de</strong> fabriek. Het gaat om<br />

complete modules die op <strong>de</strong> projectlocatie gemonteerd<br />

wor<strong>de</strong>n tot één gebouw. Hierdoor<br />

is <strong>de</strong> overlast op locatie minimaal en kan <strong>de</strong><br />

betreffen<strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling onverhin<strong>de</strong>rd blijven functioneren<br />

tot <strong>de</strong> nieuwe huisvesting gereed is.<br />

'Door te bouwen<br />

in modules is open<br />

afschalen heel<br />

eenvoudig'<br />

Door een kortere ontwerpfase kunnen Jan<br />

Snel en Me<strong>de</strong>xs eer<strong>de</strong>r met <strong>de</strong> bouw beginnen<br />

en <strong>de</strong> afbouwtijd op locatie tot een minimum<br />

beperken. Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> grondwerkzaamhe<strong>de</strong>n<br />

op locatie, wordt in <strong>de</strong> fabriek uw huisvesting<br />

al gebouwd. Daardoor zijn bei<strong>de</strong> bedrijven in<br />

staat om een tijdwinst van 30 tot 50 procent<br />

te realiseren. En nog een belangrijk voor<strong>de</strong>el:<br />

door circulair te bouwen en het <strong>aan</strong>tal (vervoers)bewegingen<br />

van en naar <strong>de</strong> projectlocatie<br />

te minimaliseren, stoten ze <strong>de</strong> helft min<strong>de</strong>r<br />

CO 2<br />

uit dan traditionele bouwbedrijven. Dit<br />

zorgt ook voor weinig overlast op <strong>de</strong> bouwplaats<br />

en voor <strong>de</strong> omgeving.<br />

STERKE SAMENWERKING TUSSEN<br />

JAN SNEL EN MEDEXS<br />

Jan Snel en Me<strong>de</strong>xs vormen samen een<br />

sterk kenniscentrum binnen <strong>de</strong> wereld van<br />

zorgvastgoed. Inmid<strong>de</strong>ls hebben ze samen<br />

al enorm veel ervaring opged<strong>aan</strong> met het<br />

realiseren van modulaire oplossingen voor <strong>de</strong><br />

medische sector, waarbij Jan Snel ruim zestig<br />

jaar kennis en ervaring op het gebied van<br />

modulair bouwen inbrengt en Me<strong>de</strong>xs een<br />

enorme knowhow wat betreft het inrichten<br />

en realiseren van zogenaam<strong>de</strong> ‘hotfloors’:<br />

operatiekamers, ruimtes voor spoe<strong>de</strong>isen<strong>de</strong><br />

hulp en intensive care af<strong>de</strong>lingen. Zo hebben<br />

opdrachtgevers één <strong>aan</strong>spreekpunt en expert<br />

voor het gehele traject; van <strong>aan</strong>besteding en<br />

vergunningen tot installaties en service. Jan<br />

Snel en Me<strong>de</strong>xs leveren uw zorghuisvesting<br />

indien gewenst turnkey op en zijn klaar voor<br />

veran<strong>de</strong>ring en flexibiliteit! ■<br />

Voornamelijk van <strong>de</strong> hoogtechnologische ruimten van een ziekenhuis wordt flexibiliteit gevraagd.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

65


Tekst | Willem <strong>de</strong> Vol<strong>de</strong>r Beeld | Woodstock Real Estate<br />

Modulair en duurzaam bouwen<br />

Hout als basis voor ‘transparante<br />

gezon<strong>de</strong> woningen’<br />

B<strong>aan</strong>brekend, duurzaam, heel rustgevend om in te verblijven en <strong>aan</strong>sprekend als beeld. De<br />

ambitieuze <strong>aan</strong>pak van Woodstock Real Estate vertaalt zich niet alleen in gezon<strong>de</strong> modulaire houten<br />

bouw voor zorginstellingen, maar ook in (zorg)woningen voor senioren, alleenst<strong>aan</strong><strong>de</strong>n en starters.<br />

Hans Pepers en Duzan Doepel belichten hun <strong>aan</strong>pak en tonen respect voor onze leefomgeving.<br />

‘Modulair bouwen op natuurlijke basis’, ‘CO 2<br />

-<br />

neutraal’ en ‘<strong>de</strong> basis voor een energietransitie’.<br />

Het zijn geen loze kreten van bei<strong>de</strong> heren.<br />

Het is ontkiemd in <strong>de</strong> Zuid-Afrik<strong>aan</strong>se achtergrond<br />

van Doepel. Hij weet als geen an<strong>de</strong>r dat<br />

‘integraal duurzaam bouwen’ noodzaak is als<br />

we respect hebben voor onze leefomgeving.<br />

Maar wat hij in een westerse wereld tevens<br />

ervoer, is dat welvaart een nauwe connectie<br />

heeft met techniek. “In on<strong>de</strong>r meer Zuid-<br />

Afrika werd met min<strong>de</strong>r techniek hetzelf<strong>de</strong><br />

comfort en een heel duurzaam resultaat bereikt.”<br />

Het is <strong>de</strong> vertaalslag waar <strong>de</strong> modulaire,<br />

houten wooneenhe<strong>de</strong>n van Woodstock<br />

Real Estate op zijn gestoeld. “We maken gebruik<br />

van circulaire grondstoffen waardoor<br />

we architectonisch maar ook sociaal een hoog<br />

bouw- en verblijfsniveau bereiken.” Een werk-<br />

Transparantie komt tot uiting in het gebruik van grote glazen puien zoals in <strong>de</strong>ze gemeenschappelijke tuin bij <strong>de</strong> woningen.<br />

66 BOUWEN ZORG.EU


Het <strong>aan</strong>bod bevat ook <strong>de</strong>ze vakantie- en/of zorgwoningen.<br />

Eén van <strong>de</strong> woningtypen: Stadsblok.<br />

'Steeds wordt het beeld bepaald door <strong>de</strong><br />

speelse maar ook architectonisch strakke<br />

‘latjes’-constructie in combinatie met veel glas'<br />

wijze die Doepel twintig jaar gele<strong>de</strong>n vanuit<br />

zijn geboorteland al meenam naar Ne<strong>de</strong>rland.<br />

HET DORP<br />

‘Bio based’, verwijst naar <strong>de</strong> houten bouw, die<br />

hij samen met me<strong>de</strong>partner bij Woodstock<br />

Eline Strijkers en hun team binnen architectenbureau<br />

DoepelStrijkers in Rotterdam ontwerpt.<br />

Tij<strong>de</strong>ns het gesprek wordt snel dui<strong>de</strong>lijk<br />

dat <strong>de</strong> expertise van DoepelStrijkers en Pepers<br />

complementair zijn. Het architectenteam staat<br />

garant voor een bijzon<strong>de</strong>re kijk op modulair<br />

bouwen en etaleert in hun ontwerpen toekomstgerichte<br />

zienswijzen op een natuurlijke<br />

basis. Pepers heeft een zorgachtergrond en<br />

weet wat er in <strong>de</strong> sector qua ruimte en bouw<br />

wordt verlangd. Hij was betrokken bij <strong>de</strong> transformatie<br />

van Het Dorp in Arnhem, bekend van<br />

<strong>de</strong> tv-actie van Mies Bouwman. “In Het Dorp<br />

lagen na vijftig jaar nieuwe plannen voor een<br />

Aca<strong>de</strong>my en revalidatie-eenhe<strong>de</strong>n gekoppeld<br />

<strong>aan</strong> een gebiedsontwikkeling. Uit <strong>de</strong> architectenselectie<br />

kwam DoepelStrijkers glansrijk<br />

naar voren. De architecten stel<strong>de</strong>n een an<strong>de</strong>r<br />

type wooncomplex voor met <strong>de</strong> focus op <strong>de</strong><br />

gebruiker en haar revalidatie.” De connectie<br />

binnen <strong>de</strong> opdracht in Het Dorp markeer<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> oorsprong van <strong>de</strong> samenwerking binnen<br />

Woodstock Real Estate.<br />

Doepel gaat wat dieper in op <strong>de</strong> techniek,<br />

belicht het circulaire principe binnen ‘hun’<br />

modulaire bouw, gaat in op <strong>de</strong> geveltypen<br />

HSB en CLT en geeft <strong>aan</strong> dat <strong>de</strong> bouw in al<br />

zijn facetten duurzaam is. Toepassingen zoals<br />

tilliften en an<strong>de</strong>re hulpmid<strong>de</strong>len vin<strong>de</strong>n<br />

in <strong>de</strong> woningen <strong>aan</strong> het plafond een veilige<br />

plek. Flexibiliteit en transparantie zijn binnen<br />

<strong>de</strong> Woodstock-<strong>aan</strong>pak een groot goed.<br />

Eerstgenoem<strong>de</strong> wordt dui<strong>de</strong>lijk als Doepel en<br />

Pepers <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> woningtypen en <strong>de</strong><br />

daar<strong>aan</strong> gekoppel<strong>de</strong> doelgroepen belichten.<br />

Transparantie komt tot uiting in het gebruik<br />

van grote glazen puien. Koppel daar<strong>aan</strong> <strong>de</strong><br />

gezamenlijke ruimten die het sociale karakter<br />

van <strong>de</strong> wooneenhe<strong>de</strong>n een extra dimensie<br />

geven. Wat betreft <strong>de</strong> woningtypen levert<br />

Woodstock Real Estate maatwerk met diverse<br />

keuzemogelijkhe<strong>de</strong>n, van een basic serie<br />

en een Powerhouse tot portiek-, veranda-,<br />

meergezins- en zorgwoningen. Steeds wordt<br />

het beeld bepaald door <strong>de</strong> speelse maar ook<br />

architectonisch strakke ‘latjes’-constructie in<br />

combinatie met veel glas. “A<strong>de</strong>men<strong>de</strong> houten<br />

gebouwen”, zegt Doepel. Hij verwijst naar<br />

een uitspraak van Mathew Voila van Arup.<br />

‘Door een miljoen woningen niet van beton<br />

te bouwen maar van hout, wordt 55 miljoen<br />

<strong>aan</strong> CO 2<br />

-uitstoot gewonnen’.<br />

FLEXIBILITEIT EN SNELHEID<br />

Grondgebon<strong>de</strong>n, gestapeld, platte of puntdaken,<br />

Woodstock Real Estate heeft het in<br />

het woningassortiment. Flexibiliteit en snelheid<br />

zijn <strong>de</strong> karaktereigenschappen van <strong>de</strong><br />

opvolging van opdrachten. “In <strong>de</strong> werkplaatsen<br />

ver<strong>de</strong>eld over Ne<strong>de</strong>rland en in België<br />

bij AJM international, vindt <strong>de</strong> prefabricage<br />

plaats. Het zorgt ervoor dat op <strong>de</strong> bouwplaats<br />

alles in no-time in elkaar kan wor<strong>de</strong>n<br />

gezet en, indien vereist, kan wor<strong>de</strong>n ingericht.<br />

Doepel wijst op <strong>de</strong> veranda’s die <strong>de</strong><br />

woningen verrijken maar ook op het sociale<br />

karakter door <strong>de</strong> openheid en het <strong>de</strong>len van<br />

gemeenschappelijke ruimten. Door mee en<br />

vooruit te <strong>de</strong>nken met <strong>de</strong> opdrachtgever<br />

en <strong>de</strong> dui<strong>de</strong>lijke visie van <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijken<br />

van Woodstock Real Estate wordt er<br />

niet alleen duurzaam, vakkundig en snel een<br />

project gerealiseerd. De <strong>aan</strong>pak vertaalt zich<br />

naast duurzaam ook in een scherpe prijsstelling<br />

en dat van ontwerp tot realisatie.<br />

Projecten die op dit moment in uitvoering<br />

zijn: 50 woningen in Brainport Smart<br />

District te Helmond, een zorgcomplex met 26<br />

woningen te Stramproy, woonzorgeenhe<strong>de</strong>n<br />

voor Vraagplus in Huissen, diverse ontwikkelingen<br />

ten <strong>aan</strong>zien van recreatiewoningen en<br />

mantelzorgwoningen of meergezinswoningen<br />

voor particulieren (als product) in Ne<strong>de</strong>rland<br />

en België. ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

67


KLUISBERGEN VZW DE BOLSTER<br />

Tekst en beeld | Johan Debaere<br />

Interne werkgroep stelt behoefterooster samen<br />

Nieuw thuis voor cliënten<br />

van vzw De Bolster<br />

Begin mei verhuizen 32 cliënten van vzw De Bolster in Kluisbergen naar een nieuwbouwsite langs<br />

<strong>de</strong> Ou<strong>de</strong>naar<strong>de</strong>b<strong>aan</strong>. OSAR Architects is verantwoor<strong>de</strong>lijk voor het ontwerp en <strong>de</strong> coördinatie,<br />

terwijl Algemene Bouwon<strong>de</strong>rneming Van<strong>de</strong>nbussche <strong>de</strong> ruwbouw en afbouw van <strong>de</strong> drie<br />

verbon<strong>de</strong>n huizen voor zwaar zorgbehoeven<strong>de</strong>n met een verstan<strong>de</strong>lijke beperking realiseert. Van<br />

buitenaf lijkt dit niet op een instelling, maar binnenin zijn inrichting, afwerking en technieken volledig<br />

afgestemd op <strong>de</strong> bewoners van vandaag én morgen.<br />

“We zijn een voorziening voor volwassenen met een verstan<strong>de</strong>lijke<br />

beperking en/of niet-<strong>aan</strong>geboren hersenletsel. Zowat 10 jaar gele<strong>de</strong>n<br />

besloten we om te investeren in onze faciliteiten, omdat <strong>de</strong> leefruimtes<br />

te klein wer<strong>de</strong>n en er vaak nog tweepersoonskamers <strong>aan</strong>wezig<br />

waren. We wil<strong>de</strong>n ook per faciliteit specialiseren en zo is dit<br />

project in Kluisbergen afgestemd op <strong>de</strong> zwaar<strong>de</strong>r zorgbehoeven<strong>de</strong>n<br />

met een verstan<strong>de</strong>lijke beperking”, valt Patrick Dewaele, directeur<br />

zorg-agogiek van vzw De Bolster met <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur in huis. “Het terrein<br />

was al geruime tijd ons eigendom en in 2015-2016 zijn we gestart met<br />

<strong>de</strong> conceptuitwerking voor <strong>de</strong>ze site, die via een wan<strong>de</strong>lpad verbon<strong>de</strong>n<br />

blijft met <strong>de</strong> best<strong>aan</strong><strong>de</strong> vestiging om <strong>de</strong> hoek.”<br />

GEBOUW OP MAAT<br />

VAN DE CLIËNTEN<br />

Een werkgroep met mensen uit alle segmenten van <strong>de</strong> werking stel<strong>de</strong><br />

een behoefterooster voor dit gebouw op, waarna OSAR Architects het<br />

plan uitwerkte. Zij liet zelfs een paar mensen in <strong>de</strong> werking meedraaien<br />

om zich goed te kunnen inleven. Het dossier bleef vervolgens tussen <strong>de</strong><br />

De nieuwe site van vzw De Bolster in Kluisbergen omvat drie huizen met een eigen ingang, die wel verbon<strong>de</strong>n zijn met elkaar.<br />

68 BOUWEN ZORG.EU


KLUISBERGEN VZW DE BOLSTER<br />

Dit complex is opgebouwd uit ro<strong>de</strong> bakstenen in combinatie met aluminium schrijnwerk.<br />

In <strong>de</strong> centrale leefruimte is een keukenge<strong>de</strong>elte, die in elk huis an<strong>de</strong>rs afgewerkt is.<br />

één en an<strong>de</strong>rhalf jaar in <strong>de</strong> ijskast, omdat het niet sneller naar VIPA kon.<br />

Daarna kwam alles echter in een stroomversnelling en kon<strong>de</strong>n <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong><br />

percelen in een <strong>aan</strong>besteding gegund wor<strong>de</strong>n. Van<strong>de</strong>nbussche<br />

werd <strong>de</strong> hoofd<strong>aan</strong>nemer voor <strong>de</strong> ruwbouw en afwerking, terwijl loten als<br />

technieken en omgevings<strong>aan</strong>leg naar an<strong>de</strong>re partijen gingen.<br />

‘Dit project stel<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

hoofd<strong>aan</strong>nemer en<br />

an<strong>de</strong>re bouwpartners voor<br />

veel uitdagingen’<br />

“De site bestaat uit drie huizen met een eigen ingang, maar wel verbon<strong>de</strong>n,<br />

elk voor 10 à 11 bewoners. Vanuit <strong>de</strong> hal kom je in een centrale<br />

leefruimte, best<strong>aan</strong><strong>de</strong> uit een keuken met kookeiland en werkpost voor<br />

het personeel en een woonkamer met een groot schuifraam, dat op een<br />

tuin met veel groen en een slingerend wan<strong>de</strong>lpad uitgeeft. De maaltij<strong>de</strong>n<br />

wor<strong>de</strong>n wel nog kant-en-klaar vanuit <strong>de</strong> best<strong>aan</strong><strong>de</strong> vestiging geleverd,<br />

maar <strong>de</strong> begelei<strong>de</strong>rs kunnen hier wel hapjes opwarmen of kookactiviteiten<br />

met <strong>de</strong> bewoners organiseren”, legt Robrecht Devriese, directeur<br />

administratie-logistiek bij vzw De Bolster uit. “De kamers hebben<br />

we bewust rond die centrale leefruimte geïntegreerd om zo <strong>de</strong> typische<br />

gangen te elimineren. Toch zijn er ook enkele kamers wat afgezon<strong>de</strong>rd,<br />

voor mensen die wat luidruchtiger zijn of last on<strong>de</strong>rvin<strong>de</strong>n van overmatig<br />

lawaai. Ver<strong>de</strong>r zijn er versterkte kamers met vast meubilair en één<br />

speciaal ingerichte isolatiekamer voor het volledige complex. Elke kamer<br />

heeft een oppervlakte van 22 m 2 en bestaat uit een slaapge<strong>de</strong>elte en<br />

een afsluitbare sanitaire cel met toilet, wastafel en inloopdouche. We<br />

kozen voor drie lichtgekleur<strong>de</strong> wan<strong>de</strong>n en één muur in een bepaal<strong>de</strong><br />

accentkleur.” Elk huis bevat ook een centrale badkamer met <strong>aan</strong> <strong>de</strong> ene<br />

kant een hoog-laagbad en <strong>aan</strong> <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re kant een douchezone. Op <strong>de</strong><br />

bovenverdieping bevin<strong>de</strong>n zich het atelier, een muzieklokaal en snoezelruimte,<br />

<strong>de</strong> kine en medische dienst, een keukentje, het bureau van het<br />

diensthoofd, verga<strong>de</strong>rruimtes en <strong>de</strong> technische ruimte.<br />

OP HET LIJF GESCHREVEN<br />

Dit project is hoofd<strong>aan</strong>nemer Van<strong>de</strong>nbussche (Aalter) op het lijf geschreven.<br />

De ervaren klasse 8 <strong>aan</strong>nemer realiseert bouw- en renovatieprojecten<br />

van alle types gebouwen in voornamelijk Oost- en West-Vl<strong>aan</strong><strong>de</strong>ren,<br />

maar ook in Vlaams-Brabant en Henegouwen. “We zijn vooral actief in <strong>de</strong><br />

appartementsbouw en utiliteitsbouw, zoals kantoorgebouwen, culturele<br />

centra, scholen, sportcomplexen, zorgcentra en dus ook verzorgingshuizen<br />

zoals in Kluisbergen”, vertelt directeur-bestuur<strong>de</strong>r Ir. Kristof Defruyt.<br />

“In tegenstelling tot <strong>de</strong> meeste van onze projecten, waar we piloot<strong>aan</strong>nemer<br />

zijn, staat het architectenbureau hier in voor <strong>de</strong> volledige coördinatie<br />

van <strong>de</strong> bouwwerkzaamhe<strong>de</strong>n. We kregen <strong>de</strong> loten ruwbouw en afwerking,<br />

behalve het losse en vaste meubilair, in opdracht. Toch tra<strong>de</strong>n we,<br />

waar nodig, als coördineren<strong>de</strong> schakel op om alles vlot te laten verlopen.<br />

Dat doen we in elk bouwproject on<strong>de</strong>r het motto ‘Wij Trekken Uw Plan’.”<br />

Projectlei<strong>de</strong>r Siemon Soulliaert: “Dit gebouw staat op palen met daarop<br />

<strong>de</strong> vloerplaat. De wan<strong>de</strong>n zijn opgetrokken in kalkzandsteen en bekleed<br />

met traditioneel rood metselwerk. Er werd gekozen voor aluminium<br />

schrijnwerk, omwille van het on<strong>de</strong>rhoud. Het dak bestaat uit panelen<br />

met daaron<strong>de</strong>r isolatie en hellen<strong>de</strong> betonplaten. Binnenin wordt het<br />

project echt heel uitdagend. Elk huis heeft een gelijke in<strong>de</strong>ling, maar bij<br />

<strong>de</strong> afwerking wor<strong>de</strong>n wel verschillen<strong>de</strong> kleuren en <strong>de</strong>coren gebruikt.<br />

Afhankelijk van <strong>de</strong> ruimte integreer<strong>de</strong>n we pleisterplafonds, akoestische<br />

plafonds in gyproc en gangoverspannen<strong>de</strong> plafonds met technieken bovenop.<br />

Ook zijn <strong>de</strong> binnen<strong>de</strong>uren <strong>aan</strong>gepast <strong>aan</strong> <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> kamers<br />

en werd er gekozen voor een combinatie van tegels en pvc als vloerbe<strong>de</strong>kking.<br />

Het meest uitdagen<strong>de</strong> was echter <strong>de</strong> combinatie van <strong>de</strong> ruwbouw<br />

met <strong>de</strong> vele technieken, die enerzijds eigen zijn <strong>aan</strong> zo’n zorgproject<br />

en an<strong>de</strong>rzijds op wens van <strong>de</strong> bouwheer zijn uitgevoerd. Zo kregen<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>uren elektrische sloten, een pomp voor automatische sluiting bij<br />

brand en sensoren om te meten of een <strong>de</strong>ur veel of weinig openstaat. Er<br />

is een (nood)oproep- en <strong>de</strong>tectiesysteem en meldingsinstallatie voor <strong>de</strong><br />

nachtbegeleiding. Verwarmd wordt <strong>de</strong>els met vloerverwarming en <strong>de</strong>els<br />

met radiatoren en voor <strong>de</strong> verse lucht zorgt een ventilatiesysteem D met<br />

warmteterugwinning.”<br />

OPENING ZONDER FEEST<br />

Van<strong>de</strong>nbussche startte in mei 2019 met <strong>de</strong> bouwwerkzaamhe<strong>de</strong>n en<br />

begin dit jaar volg<strong>de</strong> <strong>de</strong> oplevering, waarna <strong>de</strong> laatste hand <strong>aan</strong> <strong>de</strong> afwerking<br />

en omgevings<strong>aan</strong>leg gelegd wordt. “Begin mei verhuizen onze<br />

32 cliënten naar hun nieuwe thuis en dat door COVID-19 zon<strong>de</strong>r grote<br />

festiviteiten”, sluit directeur Devriese af. “Dit gebouw is klaar voor <strong>de</strong><br />

uitdagingen van vandaag én morgen. In <strong>de</strong> toekomst willen we ook <strong>de</strong><br />

an<strong>de</strong>re vestiging in Kluisbergen renoveren.” ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

69


Utiliteitsbouw &<br />

appartementsbouw<br />

Van<strong>de</strong>nbussche NV uit Aalter is een klasse 8 bouwon<strong>de</strong>rneming die zich<br />

specialiseert in het bouwen en verbouwen van kantoren, appartementen,<br />

woonprojecten, zorgcentra, sportcomplexen, scholen...<br />

Als erken<strong>de</strong> <strong>aan</strong>nemer zoeken we samen met u naar <strong>de</strong> juiste bouwoplossing<br />

voor uw project. Wij <strong>de</strong>nken met u mee.<br />

Wij trekken uw plan<br />

Sociaal Huis Ou<strong>de</strong>naar<strong>de</strong><br />

Park van Hillare<br />

Lokeren<br />

Begeleidingstehuis Amon<br />

Kruisem<br />

WZC De Kroon<br />

Sint-Gillis-Waas


ZORGFLITS<br />

Tekst en beeld | Forbo Flooring<br />

IJzersterke akoestische vinylcollectie voor snelle losleginstallatie<br />

Nieuwe collecties bie<strong>de</strong>n<br />

ongekend veel mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

Forbo Flooring introduceert een viertal ijzersterke en groten<strong>de</strong>els akoestische vinylcollecties die<br />

<strong>de</strong> klant eenvoudig en heel snel zon<strong>de</strong>r of met lijm kan laten installeren. Sarlon 15dB, Sarlon 19dB,<br />

Modul'up 19dB en Modul'up Compact tellen ie<strong>de</strong>r maar liefst negentig kleuren en bevatten een<br />

ruime keuze <strong>aan</strong> <strong>de</strong>ssins. Met fraaie nieuwkomers als Chill Oak en Stromboli-steen bijvoorbeeld,<br />

of het glinsteren<strong>de</strong> Stardust ontwerp. De collecties combineren niet alleen gemakkelijk met elkaar,<br />

maar ook met an<strong>de</strong>re Forbo vloeren zoals Eternal en Sphera.<br />

Sarlon 15dB, op haar beurt, is <strong>de</strong> beste keuze voor toepassingen waarin<br />

akoestische eisen en zware belasting samenkomen. Hetzelf<strong>de</strong> geldt voor<br />

<strong>de</strong> 19dB versie, al absorbeert <strong>de</strong>ze vloer nog meer geluid. Zowel Sarlon<br />

15dB als Sarlon 19dB wor<strong>de</strong>n verlijmd.<br />

De hele collectie is uitgerust met een innovatieve nieuwe Xtrem PUR<br />

laklaag, ontwikkeld met een hoogwaardige oppervlaktebescherming<br />

op basis van een dubbele uithardingstechnologie (laser + UV, red.). De<br />

nieuwe lak zorgt niet alleen voor een ultieme bescherming tegen vlekken,<br />

krassen en schuren, maar ook voor een mooi mat effect. Zo blijven<br />

<strong>de</strong> Sarlon en Modul’up vloeren mooi, zelfs in drukbelopen of veeleisen<strong>de</strong><br />

ruimtes. De collecties zijn ver<strong>de</strong>r antibacterieel en ftalaatvrij. ■<br />

Sarlon is <strong>de</strong> beste keuze voor toepassingen waarin akoestische eisen en zware<br />

belasting samenkomen.<br />

'De collecties zijn antibacterieel en<br />

ftalaatvrij'<br />

Dat komt omdat <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssins zo zijn ontworpen, dat ze op elkaar <strong>aan</strong>sluiten.<br />

In het uitgesproken Sarlon Kubik <strong>de</strong>ssin zijn bijvoorbeeld elementen<br />

van het vrolijke Sarlon Doodle ontwerp gebruikt. Maar ook <strong>de</strong><br />

kleuren zijn perfect op elkaar afgestemd en mixen & matchen in alle<br />

opzichten. Hierdoor kan er altijd een i<strong>de</strong>ale combinatie in kleur en stijl<br />

wor<strong>de</strong>n gemaakt.<br />

Forbo lever<strong>de</strong> met haar Modul’up vinyl loslegvloeren al een uniek product,<br />

maar doordat <strong>de</strong> collectie sterk is uitgebreid, is er nu voor werkelijk<br />

elk type gebouw of ruimte een oplossing voorhan<strong>de</strong>n. Loslegvloeren<br />

passen ook in Forbo’s duurzame koers omdat ze circulair zijn. Na gebruik<br />

kunnen ze eenvoudig verwij<strong>de</strong>rd en hergebruikt wor<strong>de</strong>n. Indien dat niet<br />

mogelijk is, wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> vloeren in Ne<strong>de</strong>rland gerecycled. En misschien<br />

wel het belangrijkste: <strong>de</strong> installatie van Modul’up gaat razendsnel omdat<br />

er geen lijm en droogtijd nodig is. Dat betekent bijvoorbeeld dat winkels<br />

niet dicht hoeven als ze zich een nieuwe vloer en i<strong>de</strong>ntiteit willen <strong>aan</strong>meten:<br />

<strong>de</strong> vloer kan in een avondje gelegd wor<strong>de</strong>n.<br />

Sarlon 15dB, Sarlon 19dB, Modul'up 19dB en Modul'up Compact tellen ie<strong>de</strong>r<br />

maar liefst negentig kleuren en bevatten een ruime keuze <strong>aan</strong> <strong>de</strong>ssins.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

71


AMSTERDAM D'OUDE RAAI<br />

Een zithoek in het restaurant met voor het raam het houten contour van een grachtenpand.<br />

Tekst en beeld | Henk Geist<br />

Woongebouw geschikt voor<br />

senioren met zorgindicatie ZZP 5<br />

D’Ou<strong>de</strong> Raai is klaar<br />

voor <strong>de</strong> toekomst<br />

Van een traditioneel verzorgingshuis voor ou<strong>de</strong>ren tot een woonplek voor ou<strong>de</strong>ren die intensieve<br />

zorg behoeven. Dat is <strong>de</strong> transformatie die d’Ou<strong>de</strong> Raai in <strong>de</strong> Amsterdamse buurt De Pijp <strong>de</strong><br />

afgelopen 1,5 jaar heeft on<strong>de</strong>rg<strong>aan</strong>. Het gebouw uit <strong>de</strong> jaren ’80 van <strong>de</strong> vorige eeuw is geschikt<br />

gemaakt voor senioren met een zorgindicatie vanaf ZZP 5.<br />

72 BOUWEN ZORG.EU


AMSTERDAM D'OUDE RAAI<br />

Met <strong>de</strong> verbouwing is ingespeeld op <strong>de</strong> gewijzig<strong>de</strong><br />

omstandighe<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>renzorg.<br />

“Ou<strong>de</strong>ren blijven tegenwoordig zo lang als<br />

mogelijk zelfstandig wonen”, zegt Nancy Wilmink,<br />

projectmanager huisvesting bij Cord<strong>aan</strong>,<br />

<strong>de</strong> zorginstelling waar d’Ou<strong>de</strong> Raai on<strong>de</strong>r valt.<br />

“Daarom was het noodzakelijk dat we d’Ou<strong>de</strong><br />

Raai geschikt maakten voor zwaar<strong>de</strong>re zorg<br />

<strong>aan</strong> ou<strong>de</strong>ren die echt niet meer zelfstandig<br />

kunnen wonen, ook niet met thuiszorg. Het<br />

gaat dan vooral om ou<strong>de</strong>ren met <strong>de</strong>mentie<br />

of met somatische <strong>aan</strong>doeningen, waarbij 24-<br />

uurs zorg en toezicht nodig is. Onze bewoners<br />

wonen hier nu gemid<strong>de</strong>ld 9 m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n, het gaat<br />

echt om <strong>de</strong> laatste levensfase.”<br />

Een huiskamer op één van <strong>de</strong> verdiepingen van d'Ou<strong>de</strong> Raai.<br />

'Met <strong>de</strong> verbouwing<br />

is ingespeeld op<br />

<strong>de</strong> gewijzig<strong>de</strong><br />

omstandighe<strong>de</strong>n in<br />

<strong>de</strong> ou<strong>de</strong>renzorg'<br />

Matthias <strong>de</strong> Vries en Nancy Wilmink bij <strong>de</strong> door Herman Brood beschil<strong>de</strong>r<strong>de</strong> ou<strong>de</strong> lift<strong>de</strong>uren.<br />

De 91 appartementen zijn geschikt gemaakt<br />

voor het leveren van intensieve zorg en on<strong>de</strong>rsteuning.<br />

Zo zijn <strong>de</strong> voor<strong>de</strong>uren verbreed, <strong>de</strong><br />

badkamers vergroot en gemo<strong>de</strong>rniseerd, installaties<br />

vervangen en <strong>aan</strong>gevuld met nieuwe zorgdomotica<br />

en <strong>de</strong> brandveiligheid verbeterd. ❯<br />

De gezamenlijke eetkamer voor bewoners op één van <strong>de</strong> verdiepingen.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

73


AMSTERDAM D'OUDE RAAI<br />

De appartementen zijn uitgerust met pantry’s.<br />

Bewoners kunnen voor een maaltijd terecht in<br />

<strong>de</strong> huiskamers die op elke verdieping zijn gemaakt<br />

en voorzien zijn van een keuken. Daar<br />

ontmoeten ze an<strong>de</strong>re bewoners en kunnen ze<br />

eventueel bezoek ontvangen. Wilmink: “We<br />

willen zo ook stimuleren dat mensen hun studio’s<br />

verlaten.”<br />

De vernieuw<strong>de</strong> entree van d'Ou<strong>de</strong> Raai <strong>aan</strong> <strong>de</strong> Ferdinand Bolstraat. (Beeld: Light at Work Photography)<br />

'De verbouwing is tevens <strong>aan</strong>gegrepen om <strong>de</strong><br />

buurtfunctie van d’Ou<strong>de</strong> Raai te versterken'<br />

GENIETEN VAN HET GROEN<br />

Een <strong>aan</strong>tal kleine appartementen is samengevoegd.<br />

Toch is het <strong>aan</strong>tal appartementen<br />

vrijwel gelijk gebleven, door in een uitsparing<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> achterzij<strong>de</strong> van het gebouw nieuwe appartementen<br />

toe te voegen. Er is een nieuwe<br />

liftschacht gemaakt voor een bed<strong>de</strong>nlift. Ook is<br />

<strong>de</strong> toegankelijkheid van het gebouw verbeterd<br />

door een hellingb<strong>aan</strong> voor bevoorradingsverkeer<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> voorzij<strong>de</strong> te versmallen. Met groen<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> gevel oogt het gebouw <strong>aan</strong> <strong>de</strong> voorzij<strong>de</strong><br />

vrien<strong>de</strong>lijker. De tuin heeft een opknapbeurt<br />

gekregen. Wilmink: “Onze bewoners kunnen<br />

vaak niet meer zelfstandig <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur uit, maar<br />

sommigen kunnen nog wel naar <strong>de</strong> tuin. Er is<br />

meer ruimte gemaakt om van het groen en <strong>de</strong><br />

kin<strong>de</strong>rboer<strong>de</strong>rij te kunnen genieten.” Bijzon<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong>tail vormen <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> lift<strong>de</strong>uren die ooit door<br />

Herman Brood zijn beschil<strong>de</strong>rd. Die hangen nu<br />

als kunstwerken <strong>aan</strong> <strong>de</strong> muur.<br />

De badkamers zijn geschikt gemaakt voor bewoners met intensieve zorg.<br />

74 BOUWEN ZORG.EU


AMSTERDAM D'OUDE RAAI<br />

Het vernieuw<strong>de</strong> interieur van <strong>de</strong> appartementen.<br />

ZICHTBARE EN<br />

LAAGDREMPELIGE WIJKFUNCTIE<br />

De verbouwing is tevens <strong>aan</strong>gegrepen om <strong>de</strong><br />

buurtfunctie van d’Ou<strong>de</strong> Raai te versterken.<br />

Zo heeft het restaurant op <strong>de</strong> begane grond<br />

nu <strong>de</strong> uitstraling van een grand café, dat ook<br />

een eigen ingang heeft gekregen op <strong>de</strong> hoek<br />

met <strong>de</strong> Lizzy Ansinghstraat. Bezoekers van het<br />

restaurant hoeven niet meer door <strong>de</strong> entree<br />

voor bewoners. De receptie die zich bij die ingang<br />

bevond, is opgeheven. In het restaurant is<br />

voort<strong>aan</strong> een gastvrouw of -heer <strong>aan</strong>wezig om<br />

mensen te ontvangen. “Met <strong>de</strong> nieuwe entree,<br />

waarvoor <strong>de</strong> gemeente Amsterdam ook subsidie<br />

heeft gegeven, komen we tegemoet <strong>aan</strong><br />

een wens uit <strong>de</strong> wijk om <strong>de</strong> wijkfunctie meer<br />

zichtbaar en laagdrempeliger te maken. Naast<br />

bewoners kunnen ook mensen uit <strong>de</strong> buurt in<br />

het restaurant terecht voor een kopje koffie,<br />

lunch of maaltijd. Bovendien kunnen er activiteiten<br />

voor en in samenwerking met buurtbewoners<br />

wor<strong>de</strong>n georganiseerd”, geeft Matthias<br />

<strong>de</strong> Vries, projectmanager dagbesteding, <strong>aan</strong>.<br />

“Het is heel laagdrempelig, mensen kunnen<br />

hier gemakkelijk binnenlopen. Het restaurant<br />

vormt <strong>de</strong> verbin<strong>de</strong>n<strong>de</strong> schakel tussen <strong>de</strong> intramurale<br />

bewoners en <strong>de</strong> buurt.”<br />

‘DE BUREN VAN CORDAAN’<br />

Ook komen er ruimten die voor uiteenlopen<strong>de</strong><br />

activiteiten te gebruiken zijn. De Vries:<br />

“Op <strong>de</strong> begane grond willen we een zo breed<br />

mogelijk programma <strong>aan</strong>bie<strong>de</strong>n in het ka<strong>de</strong>r<br />

van het project ‘De Buren van Cord<strong>aan</strong>’.<br />

Samen met verschillen<strong>de</strong> organisaties uit <strong>de</strong><br />

buurt wordt door De Buren een programma<br />

samengesteld met informatie en advies voor<br />

buurtbewoners. Actieve bewoners kunnen in<br />

d’Ou<strong>de</strong> Raai eigen activiteiten organiseren.<br />

Zo is in d’Ou<strong>de</strong> Raai van alles te doen. Met tal<br />

van sociale en/of creatieve activiteiten proberen<br />

we <strong>aan</strong> te sluiten op behoeften en interesses.<br />

Dat gaat van dagbesteding tot bingo,<br />

van geheugentraining tot een spreekuur van<br />

<strong>de</strong> wijkagent en van filmavon<strong>de</strong>n tot colleges<br />

over kunst en politiek. Daardoor kunnen<br />

ou<strong>de</strong>ren in <strong>de</strong> buurt ook langer zelfstandig<br />

blijven wonen.”<br />

Op <strong>de</strong> begane grond is een ruimte beschikbaar<br />

voor <strong>de</strong> kapper, pedicure of fysiotherapeut.<br />

d’Ou<strong>de</strong> Raai vormt ook <strong>de</strong> uitvalsbasis voor<br />

<strong>Zorg</strong> in <strong>de</strong> Wijk en ambulante teams. Wilmink:<br />

“Samen met onze bouwpartner Dura Vermeer<br />

en Marc Prosman Architecten hebben wij van<br />

d’Ou<strong>de</strong> Raai een locatie gemaakt die klaar is<br />

voor <strong>de</strong> toekomst.” ■<br />

Feiten en cijfers<br />

OPDRACHTGEVER<br />

Cord<strong>aan</strong>, Amsterdam<br />

UITVOERING<br />

Dura Vermeer, Amsterdam<br />

ONTWERP<br />

Marc Prosman Architecten, Amsterdam<br />

INTERIEUR<br />

Vervoort Meubelen, Goirle<br />

BOUWPERIODE<br />

september 2019 – <strong>de</strong>cember 2<strong>02</strong>0<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

75


AMSTERDAM D'OUDE RAAI<br />

Tekst | Henk Geist<br />

Zonweringsbedrijf timmert <strong>aan</strong> <strong>de</strong> weg:<br />

Snel en vakkundig<br />

klanten ontzorgen<br />

De H<strong>aan</strong> Westerhoff (DHW) is één van <strong>de</strong><br />

grootste zonweringsbedrijven van Ne<strong>de</strong>rland.<br />

Voor particulieren én projectmatige klanten<br />

timmert DHW hard <strong>aan</strong> <strong>de</strong> weg. Het afgelopen<br />

jaar is het bedrijf druk bezig geweest met het<br />

uitbrei<strong>de</strong>n van haar vestigingen.<br />

Met een nieuwe vestiging in Elst en een overname van Nijs Zonwering<br />

in Weert heeft De H<strong>aan</strong> Westerhoff inmid<strong>de</strong>ls 6 vestigingen, waarvan<br />

5 met een showroom. Met <strong>de</strong> nieuwe vestigingen zit DHW altijd in <strong>de</strong><br />

buurt, waardoor ze snel en vakkundig klanten kan ontzorgen.<br />

“We st<strong>aan</strong> bij De H<strong>aan</strong> Westerhoff niet graag stil. Daarom zijn <strong>de</strong><br />

eerste plannen voor 2<strong>02</strong>2 achter <strong>de</strong> schermen al in uitvoering. Het <strong>aan</strong>komen<strong>de</strong><br />

jaar willen we nog eens uitbrei<strong>de</strong>n met 3 showrooms. Ook<br />

<strong>de</strong>ze showrooms zullen niet <strong>de</strong> laatste zijn”, aldus Jeen Zui<strong>de</strong>rsma,<br />

Algemeen manager van De H<strong>aan</strong> Westerhoff.<br />

Vanuit <strong>de</strong> nieuwe vestiging in Weert wil DHW met Maurits Willemse<br />

als projectlei<strong>de</strong>r g<strong>aan</strong> werken <strong>aan</strong> projecten in Zuid-Ne<strong>de</strong>rland.<br />

DHW is lan<strong>de</strong>lijk actief en heeft onlangs gewerkt <strong>aan</strong> d’Ou<strong>de</strong> Raai in<br />

Amsterdam. Dit project was een combinatie van nieuwe producten en<br />

<strong>de</strong> renovatie van ou<strong>de</strong>. Bij een groot <strong>aan</strong>tal best<strong>aan</strong><strong>de</strong> screens zijn <strong>de</strong><br />

doeken vervangen en op een an<strong>de</strong>r <strong>de</strong>el van het project zijn nieuwe<br />

screens geplaatst. ■<br />

'Een combinatie van nieuwe producten en <strong>de</strong><br />

renovatie van ou<strong>de</strong>'<br />

76 BOUWEN ZORG.EU


AMSTERDAM D'OUDE RAAI<br />

Tekst en beeld | Henk Geist<br />

Nieuw meubilair voor d’Ou<strong>de</strong> Raai<br />

‘Wij willen meer huiselijkheid<br />

naar binnen brengen’<br />

Voor <strong>de</strong> inrichting van het vernieuw<strong>de</strong> zorgcentrum d’Ou<strong>de</strong> Raai in Amsterdam is Cord<strong>aan</strong> een<br />

samenwerking <strong>aan</strong>geg<strong>aan</strong> met Vervoort Meubelen uit Goirle. “Cord<strong>aan</strong> is al jaren een goe<strong>de</strong> klant<br />

van ons”, zegt projectlei<strong>de</strong>r Joost Graat van Vervoort Meubelen.<br />

‘Wij hebben evenals an<strong>de</strong>re kandidaten voor<br />

dit project eerst een plan gepresenteerd,<br />

waarna Cord<strong>aan</strong> voor het ontwerp van onze<br />

binnenhuisarchitect heeft gekozen. Het interieur<br />

van zorginstellingen was in het verle<strong>de</strong>n<br />

heel verpleeghuisachtig. Wij willen meer<br />

huiselijkheid naar binnen brengen; het gaat<br />

om gastvrijheid voor bewoners, bezoekers en<br />

me<strong>de</strong>werkers. Voor hen willen wij een mooie<br />

omgeving creëren.”<br />

BELEVING<br />

Naast meubilair komen alle aspecten <strong>aan</strong> bod<br />

die bijdragen <strong>aan</strong> <strong>de</strong> beleving van een ruimte<br />

zoals routing, stoffering, kleurstelling en licht.<br />

Bij d’Ou<strong>de</strong> Raai was Vervoort Meubelen met<br />

name verantwoor<strong>de</strong>lijk voor <strong>de</strong> inrichting van<br />

het restaurant, <strong>de</strong> ruimte voor dagbesteding,<br />

<strong>de</strong> drie themakamers en <strong>de</strong> wisselruimten op<br />

<strong>de</strong> begane grond. Op <strong>de</strong> verdiepingen nam<br />

Vervoort Meubelen <strong>de</strong> inrichting van <strong>de</strong> huiskamers<br />

voor haar rekening en wer<strong>de</strong>n voor<br />

alle appartementen <strong>de</strong> kledingkasten geleverd<br />

en <strong>de</strong> raamstoffering verzorgd. Graat: “Bij het<br />

restaurant hebben we gebruik gemaakt van<br />

best<strong>aan</strong><strong>de</strong> elementen in <strong>de</strong> ruimte. Zo hebben<br />

we rondom <strong>de</strong> betonnen kolommen een<br />

tafel met een hoogte van 1.10 meter gemaakt,<br />

waar mensen omheen kunnen zitten op krukken.<br />

We hebben ook <strong>de</strong> stamtafel ontworpen<br />

met daarop geprint twee spelbor<strong>de</strong>n. Voor het<br />

gelever<strong>de</strong> meubilair geldt dat functionaliteit en<br />

toepasbaarheid een vanzelfsprekendheid is.<br />

Je moet het goed schoon kunnen maken, het<br />

moet stevig en comfortabel zijn, je moet makkelijk<br />

kunnen opst<strong>aan</strong> uit een leunstoel en het<br />

moet een stukje geborgenheid geven.”<br />

'Voor het meubilair<br />

geldt dat<br />

functionaliteit en<br />

toepasbaarheid een<br />

vanzelfsprekendheid is'<br />

Het vernieuw<strong>de</strong> restaurant met op <strong>de</strong> voorgrond <strong>de</strong> tafel met <strong>de</strong> prints van spelletjes van Vervoort Meubelen.<br />

BIJZONDER ELEMENT<br />

Naast <strong>de</strong> stoelen, banken, (bijzet)tafels en plantenbakken<br />

met kunstplanten heeft Vervoort<br />

Meubelen nog een bijzon<strong>de</strong>r element toegevoegd.<br />

Voor <strong>de</strong> ramen in het restaurant st<strong>aan</strong><br />

in hout uitgevoer<strong>de</strong> contouren van grachtenpan<strong>de</strong>n,<br />

een stellage waarmee <strong>de</strong> producten<br />

die door cliënten van Cord<strong>aan</strong> zijn gemaakt,<br />

wor<strong>de</strong>n getoond <strong>aan</strong> <strong>de</strong> buitenwereld. ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

77


WILP LANDGOED DE LATHMER<br />

Tekst | dr. Henk-Jan Hoekjen Beeld | Ronald Auée<br />

Landgoed De Lathmer in Wilp:<br />

Veilig wonen op een<br />

groen landgoed<br />

Zozijn is een organisatie op het gebied van langdurige en intensieve gezondheidszorg. Eén van <strong>de</strong><br />

<strong>aan</strong>spreken<strong>de</strong> locaties van Zozijn is De Lathmer in Wilp. Geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong> afgelopen jaren zijn er op<br />

dit prachtige uitgestrekte en boomrijke landgoed diverse nieuwe zorggebouwen geplaatst. Dirk<br />

Venema, directeur Vastgoed & Bedrijfsdiensten bij Zozijn en architect Rik Lagerwaard vertellen over<br />

<strong>de</strong> invulling van het mooie landgoed<br />

Op landgoed De Lathmer in Wilp wonen bijna<br />

vierhon<strong>de</strong>rd mensen, die zich thuis voelen<br />

in een beschermen<strong>de</strong> leefomgeving. Op het<br />

autoluwe landgoed voor complexe VG-zorg<br />

zijn allerlei voorzieningen te vin<strong>de</strong>n, zoals woningen,<br />

dagcentra, een behan<strong>de</strong>lcentrum, een<br />

ZMLK-school, een Cruyff Court, een zwembad,<br />

een kin<strong>de</strong>rboer<strong>de</strong>rij en zelfs een kasteel.<br />

De voorbije tien jaar heeft <strong>de</strong>ze Zozijn-locatie<br />

– één van <strong>de</strong> vele locaties in Gel<strong>de</strong>rland en<br />

Overijssel – een ged<strong>aan</strong>tewisseling on<strong>de</strong>rg<strong>aan</strong>:<br />

er verrezen tal van nieuwe levensloopbestendige<br />

zorggebouwen op het landgoed, die zorgvuldig<br />

ingepast zijn in <strong>de</strong> groene omgeving.<br />

'Mensen moeten hier<br />

veilig kunnen wonen'<br />

De grootschalige herontwikkeling van het<br />

Wilpse landgoed werd gestart naar <strong>aan</strong>leiding<br />

van een inventarisatie door het ministerie<br />

van VWS in 2008. “Een <strong>aan</strong>tal van <strong>de</strong> zorggebouwen<br />

op het landgoed viel <strong>de</strong>stijds on<strong>de</strong>r<br />

‘co<strong>de</strong> rood'", vertelt Venema. "De gebouwen<br />

vol<strong>de</strong><strong>de</strong>n niet meer <strong>aan</strong> <strong>de</strong> toenmalige eisen.<br />

Daarom hebben we een plan gemaakt voor<br />

nieuwe zorggebouwen op <strong>de</strong>ze locatie, met als<br />

uitgangspunt dat we een zorglandgoed wil<strong>de</strong>n<br />

realiseren voor intensieve zorg in een veilige<br />

omgeving.”<br />

COMPLEX TRAJECT<br />

Het realiseren van een zorglandgoed is een<br />

ingewikkel<strong>de</strong> puzzel, die zorgvuldige voorbereiding<br />

vereist. “Daarom hebben we het project<br />

gefaseerd <strong>aan</strong>gepakt”, benadrukt Venema.<br />

“Die fasering heeft on<strong>de</strong>r meer te maken met<br />

<strong>de</strong> kasstromen en het feit dat je bijvoorbeeld<br />

tij<strong>de</strong>lijke huisvesting moet regelen voor bewoners,<br />

dus een zware logistieke uitdaging.<br />

Ook is het belangrijk om goe<strong>de</strong> partners te vin-<br />

78 BOUWEN ZORG.EU


WILP LANDGOED DE LATHMER<br />

<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong> opgave, zoals architecten en bouwers<br />

(zie volgen<strong>de</strong> artikel). Het is een complex<br />

traject dat om zorgvuldigheid vraagt. In 2010<br />

zijn we begonnen met bouwen en <strong>de</strong> eerste<br />

oplevering vond plaats in 2011. Sindsdien leggen<br />

we elk jaar een stukje van <strong>de</strong> puzzel.” Aanvankelijk<br />

was <strong>de</strong> herontwikkeling gericht op<br />

het vervangen van <strong>de</strong> ‘co<strong>de</strong> rood’-gebouwen.<br />

Het Behan<strong>de</strong>lcentrum.<br />

“Maar on<strong>de</strong>rtussen gaat het om veel meer”,<br />

zegt Venema. “Het gaat erom dat we een<br />

groen landgoed creëren, waar mensen zich<br />

prettig en veilig voelen.”<br />

Het resultaat van die insteek mag er zijn. Wie<br />

landgoed De Lathmer nu bezoekt, treft een<br />

ruim en opvallend groen gebied, met verspreid<br />

over <strong>de</strong> ruimte een serie mo<strong>de</strong>rne<br />

zorggebouwen die elk een eigen uiterlijk hebben<br />

maar toch bij elkaar passen. Dat is niet<br />

in <strong>de</strong> laatste plaats <strong>de</strong> verdienste van Rik Lagerwaard,<br />

die als architect teken<strong>de</strong> voor een<br />

flink <strong>aan</strong>tal van <strong>de</strong> gerealiseer<strong>de</strong> zorggebouwen.<br />

Hij ontwierp on<strong>de</strong>r meer verschillen<strong>de</strong><br />

woonvoorzieningen voor intensieve begeleiding,<br />

een nieuw behan<strong>de</strong>lcentrum en <strong>de</strong> uitbreiding<br />

van het Dienstencentrum.”Het ontwerpen<br />

van zorggebouwen is een proces van<br />

gezamenlijkheid”, benadrukt hij. “Wij hebben<br />

verstand van ontwerpen en bouwen, en<br />

Zozijn heeft verstand van zorg. Gezamenlijk<br />

kom je tot <strong>de</strong> beste oplossing. Op basis van<br />

een ste<strong>de</strong>nbouwkundig plan en een globale<br />

opgave van ruimten zijn wij g<strong>aan</strong> ‘rekenen en<br />

tekenen’, met een mooi gevarieerd landgoed<br />

als resultaat.”<br />

VERTROUWD<br />

De voorwaar<strong>de</strong>n die vermeld ston<strong>de</strong>n in het PvE<br />

had<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>r meer betrekking op <strong>de</strong> gewenste<br />

sfeer (‘familiearchitectuur’) en <strong>de</strong> gewenste materialisering<br />

(‘ambachtelijk’). Daarnaast zijn er<br />

natuurlijk allerlei relevante zorginhou<strong>de</strong>lijke aspecten<br />

– zoals <strong>de</strong> ruimte per cliënt – waarmee<br />

in het ontwerpproces van alle gebouwen rekening<br />

werd gehou<strong>de</strong>n. “We ontwierpen op basis<br />

van 60 vierkante meter BVO per cliënt. ❯<br />

Zuidzoom, kasteelweg 7 en 9.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

79


WILP LANDGOED DE LATHMER<br />

Daarnaast is het in <strong>de</strong> zorg belangrijk om<br />

grondgebon<strong>de</strong>n te ontwerpen. En ook techniek<br />

speelt in <strong>de</strong> zorg natuurlijk een steeds<br />

belangrijkere rol.” Lagerwaard had kortom<br />

te maken met nogal wat parameters. “Dat is<br />

precies het werk van <strong>de</strong> architect”, zegt hij.<br />

“We hebben in <strong>de</strong> loop <strong>de</strong>r jaren veel ervaring<br />

opged<strong>aan</strong> op het gebied van zorgarchitectuur<br />

en zijn er dus <strong>aan</strong> gewend om in een complex<br />

samenstel van eisen tot een ontwerp te komen<br />

dat voldoet <strong>aan</strong> alle behoeftes, en dat bovendien<br />

een prettige verblijfsruimte biedt.”<br />

PRIKKELARM<br />

“Aanvankelijk was het <strong>de</strong> bedoeling om voor<br />

<strong>de</strong> gebouwen telkens met een an<strong>de</strong>re architect<br />

te werken”, vertelt Venema. “Maar al snel<br />

bleek dat <strong>de</strong> samenwerking met Rik Lagerwaard<br />

erg goed verliep en dat <strong>de</strong> ‘toon’ van <strong>de</strong><br />

ontwerpen ons erg <strong>aan</strong>spreekt. Daarom is het<br />

grootste <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> gebouwen door hem ontworpen.<br />

Er zijn gebouwen ontworpen waarin<br />

mensen zich prettig voelen. Dat is voor ons belangrijk:<br />

mensen st<strong>aan</strong> bij Zozijn centraal.” De<br />

architect is het ermee eens. “De gebouwen<br />

zijn slechts het <strong>de</strong>cor. Ze bie<strong>de</strong>n <strong>de</strong> cliënten<br />

een prettige omgeving, waarin ze zich vertrouwd<br />

voelen.” Ook duurzaamheid is daarbij<br />

van groot belang, benadrukken bei<strong>de</strong>n. “Dat<br />

betekent dus ook dat je geen mo<strong>de</strong>gevoelige<br />

architectuur moet maken”, beklemtoont Venema.<br />

“We willen prikkelarme zorggebouwen<br />

die lang kunnen meeg<strong>aan</strong>, met <strong>aan</strong>dacht voor<br />

een prettige ruimtewerking, zichtlijnen, daglicht<br />

en frisse lucht.”<br />

'Je moet geen<br />

mo<strong>de</strong>-gevoelige<br />

architectuur maken'<br />

OPEN PLEKKEN<br />

Het landgoed is nog niet helemaal af; er<br />

st<strong>aan</strong> momenteel nog drie gebouwen op<br />

<strong>de</strong> rol. Deze zullen geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong> komen<strong>de</strong><br />

perio<strong>de</strong> gebouwd wor<strong>de</strong>n, opnieuw op<br />

basis van een ontwerp van Lagerwaard<br />

Architecten. Venema en Lagerwaard wijzen<br />

op een grote overzichtkaart van het gebied,<br />

waarop <strong>de</strong> nog te verrijzen gebouwen reeds<br />

ingetekend st<strong>aan</strong>. “Zoals je ziet is het gebied<br />

heel ruimtelijk opgezet”, zegt Venema conclu<strong>de</strong>rend.<br />

“In het ste<strong>de</strong>nbouwkundige plan<br />

speelt ‘groen’ een hoofdrol.” Lagerwaard:<br />

“De gebouwen zijn als een ring om <strong>de</strong> open<br />

plekken geplaatst, waardoor het groen in <strong>de</strong><br />

periferie van het landgoed een prettige beschutten<strong>de</strong><br />

functie heeft behou<strong>de</strong>n.” Deze<br />

keuze maakt van De Lathmer een prachtig<br />

ruim en prettig landgoed, waar <strong>de</strong> bewoners<br />

echt centraal st<strong>aan</strong>. Venema: “Dit is<br />

een duurzaam zorgpark gewor<strong>de</strong>n.” ■<br />

Verga<strong>de</strong>rcentrum dienstencentrum.<br />

80 BOUWEN ZORG.EU


vervoort<br />

zoekt jou!<br />

BEN JIJ ONZE NIEUWE<br />

ACCOUNTMANAGER<br />

VOOR DE ZORGSECTOR?<br />

REGIO AMSTERDAM / UTRECHT - FULLTIME<br />

over vervoort<br />

Vervoort Meubelen is al ruim 65 jaar een<br />

groeien<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rneming als leverancier van<br />

meubilair en totaalinrichting in <strong>de</strong> horeca-, zorg- en<br />

projectsector. In onze sfeervolle showroom van 4000m2<br />

in Goirle heten wij ie<strong>de</strong>reen van harte welkom voor een<br />

gezon<strong>de</strong> dosis interieur inspiratie. Samen met 70 collega’s<br />

vanuit verschillen<strong>de</strong> af<strong>de</strong>lingen zorgen wij ervoor dat ie<strong>de</strong>r<br />

interieurconcept een groot succes wordt.<br />

Wat ga je doen?<br />

• Uitbouwen en on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n van<br />

een vast klantenbestand.<br />

• Netwerken opzetten binnen <strong>de</strong><br />

zorgsector.<br />

• Gesprekken voeren bij <strong>de</strong><br />

verschillen<strong>de</strong> betrokken partijen<br />

binnen <strong>de</strong> beslissingslijnen.<br />

• Projectbegeleiding van opdracht,<br />

presentatie tot uitlevering.<br />

• Klanten adviseren op het gebied<br />

van inrichting en <strong>de</strong> keuze van het<br />

meubilair.<br />

• Het maken van passen<strong>de</strong> offertes.<br />

• Signaleren van marktontwikkelingen<br />

in <strong>de</strong> zorgsector.<br />

waar ben je goed in?<br />

• Je bent een echte teamplayer en<br />

hebt een communicatieve en<br />

doortasten<strong>de</strong> persoonlijkheid.<br />

• Aantoonbare commerciële<br />

werkervaring en successen.<br />

• Je hebt ervaring en/of een relevant<br />

netwerk in <strong>de</strong> branche.<br />

• Geen ‘9 tot 5’ mentaliteit.<br />

• Klant- en resultaatgericht.<br />

• MBO+/HBO werk- en <strong>de</strong>nkniveau.<br />

• Woonachtig in <strong>de</strong> omgeving<br />

Utrecht - Amsterdam<br />

wat bie<strong>de</strong>n wij?<br />

• Een toffe sfeer in een professionele<br />

en inspireren<strong>de</strong> omgeving.<br />

• Een gedreven en enthousiast team.<br />

• Goed salaris en secundaire<br />

arbeidsvoorwaar<strong>de</strong>n, waaron<strong>de</strong>r<br />

een auto van <strong>de</strong> zaak.<br />

• Wanneer het weer mogelijk is;<br />

gezellige vrijdagmiddagborrels.<br />

ben je geïntereseerd?<br />

Klinkt dit allemaal als muziek in <strong>de</strong> oren en <strong>de</strong>nk jij ons<br />

team te kunnen versterken? Stuur dan snel je cv en motivatie naar<br />

info@vervoort.nl. Heb je vragen? Bel ons gerust even. Wij horen graag van je!<br />

Edisonstraat 3 | Goirle | Ne<strong>de</strong>rland | T +31 13 534 00 34 | info@vervoort.nl | www.vervoort.nl


WILP LANDGOED DE LATHMER<br />

Tekst | Van Norel Bouwgroep Beeld | Ronald Auée<br />

Succesvolle<br />

samenwerking<br />

IB3, Melkakkerweg 12 en 14.<br />

Bij het realiseren van een landgoed als De Lathmer is een goe<strong>de</strong> samenwerking tussen <strong>de</strong><br />

betrokken partijen van groot belang. “We hebben in <strong>de</strong> loop <strong>de</strong>r jaren samengewerkt met partijen<br />

die elkaar vertrouwen”, aldus Dirk Venema van Zozijn. Eén van <strong>de</strong> partijen die nauw betrokken was<br />

bij het realiseren van het landgoed is Van Norel Bouwgroep uit Epe. Hans van Norel, directeur van<br />

Van Norel Bouwgroep sluit zich helemaal <strong>aan</strong> bij <strong>de</strong> woor<strong>de</strong>n van Venema: “De basis voor <strong>de</strong> goe<strong>de</strong><br />

samenwerking tussen <strong>de</strong> opdrachtgever en Van Norel Bouwgroep is vertrouwen.”<br />

Van Norel Bouwgroep was als <strong>aan</strong>nemer verantwoor<strong>de</strong>lijk<br />

voor een flink <strong>aan</strong>tal van <strong>de</strong> door<br />

Rik Lagerwaard ontworpen gebouwen op landgoed<br />

De Lathmer. “Het is begonnen met een<br />

relatief klein renovatieproject, maar inmid<strong>de</strong>ls<br />

ziet Van Norel Bouwgroep zich als één van <strong>de</strong><br />

vaste relaties van Zozijn”, aldus Van Norel. De<br />

Van Norel Bouwgroep realiseer<strong>de</strong> on<strong>de</strong>r meer<br />

<strong>de</strong> uitbreiding van <strong>de</strong> Daniël <strong>de</strong> Brouwerschool.<br />

Ook het door Lagerwaard ontworpen nieuwe<br />

Behan<strong>de</strong>lcentrum werd door het bedrijf gebouwd.<br />

Tegelijk met <strong>de</strong>ze nieuwbouw werd <strong>de</strong><br />

nieuwbouw van woon- en logeervoorziening<br />

Zuidzoom Kind en Jeugd gerealiseerd.<br />

‘AMBACHTELIJKE’ GEBOUWEN<br />

De wens van <strong>de</strong> opdrachtgever om ‘ambachtelijke’<br />

gebouwen te realiseren, komt volgens<br />

82 BOUWEN ZORG.EU


WILP LANDGOED DE LATHMER<br />

'De basis voor <strong>de</strong><br />

goe<strong>de</strong> samenwerking<br />

is vertrouwen'<br />

Het boshuis, veld en wei<strong>de</strong> 27 en 29.<br />

Van Norel het best naar voren in het metselwerk<br />

in <strong>de</strong> diverse projecten. “De architect<br />

speelt op verrassen<strong>de</strong> wijze met metselwerkverban<strong>de</strong>n<br />

en <strong>de</strong>tailleringen hierin.” Dit komt<br />

bijvoorbeeld ook tot uiting in <strong>de</strong> woonvoorzieningen<br />

IB1, IB2, IB3 en IB4, die Van Norel Bouwgroep<br />

realiseer<strong>de</strong> op landgoed De Lathmer.<br />

IB1 en IB2 wer<strong>de</strong>n reeds in 2016 gebouwd.<br />

Deze bei<strong>de</strong> woongebouwen voorzien on<strong>de</strong>r<br />

meer in gemeenschappelijke woonkamers,<br />

keukens en eigen woon-/slaapkamers voor<br />

cliënten. “Ook <strong>aan</strong> het personeel is gedacht;<br />

voor hen staat een slaapkamer, kantoorruimte<br />

en teampost ter beschikking.” Het meest recente<br />

wapenfeit voor Van Norel Bouwgroep zijn<br />

IB3 en IB4. Deze twee woonvoorzieningen voor<br />

intensieve begeleiding wer<strong>de</strong>n in 2<strong>02</strong>0 opgeleverd.<br />

“Bei<strong>de</strong> gebouwen hebben gemeenschappelijke<br />

ruimtes en cliënten beschikken over een<br />

eigen woon-/slaapkamer met sanitaire voorzieningen.<br />

We<strong>de</strong>rom een samenwerking tussen<br />

Zozijn, Rik Lagerwaard en Van Norel.”<br />

De Lathmer is nog niet af. Zo staat <strong>de</strong> realisatie<br />

van IB6 en het Dorpshuis nog op <strong>de</strong> planning.<br />

Wellicht dat daarmee <strong>de</strong> relatie tussen <strong>de</strong> partijen<br />

weer doorgezet wordt. ■<br />

<strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong><br />

<strong>de</strong> toekomst<br />

Van Norel Bouwgroep is een familiebedrijf.<br />

Het bouwen zit ons in het bloed:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

nieuwbouw<br />

verbouw en renovatie<br />

klein en groot on<strong>de</strong>rhoud<br />

utiliteitsbouw<br />

turnkey projecten (Design & Construct)<br />

projectontwikkeling<br />

0578 615 311<br />

contact@vannorel.nl<br />

Volg ons op:<br />

@ Van Norel Bouwgroep<br />

www.vannorel.nl<br />

Naamloos-1 1 18-03-2<strong>02</strong>1 BOUWEN08:55 ZORG.EU 83


Resi<strong>de</strong>ntie Clarenhof - Nieuwpoort<br />

AZ Monica - Deurne<br />

WZC Annunciaten - Heverlee<br />

Willemen Construct is als algemeen <strong>aan</strong>nemer gespecialiseerd in <strong>de</strong> bouw van gebouwen, zowel nieuwbouw<br />

als renovatie. Onze klanten komen zowel uit <strong>de</strong> openbare als uit <strong>de</strong> private sector. Vanuit ons hoofdkantoor<br />

in Mechelen en onze vestiging in Hasselt, realiseren we bouwprojecten in heel België en in onze buurlan<strong>de</strong>n.<br />

Willemen Construct maakt <strong>de</strong>el uit van <strong>de</strong> business line Bouw van Willemen Groep, stelt in totaal 240 mensen<br />

tewerk en realiseert een jaarlijkse omzet van 150 miljoen euro.<br />

Boerenkrijgstraat 133, 2800 Mechelen | Paalsteenstraat 34, 3500 Hasselt | www.willemenconstruct.be


PLATFORM OVER BOUW EN ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

BOUWEN ZORG<br />

PARTNER WORDEN<br />

VAN BOUWEN AAN<br />

DE ZORG?<br />

Zowel op <strong>de</strong> website als in <strong>de</strong> gedrukte<br />

versie bie<strong>de</strong>n we u <strong>de</strong> mogelijkheid om<br />

on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el uit te maken van het overzicht<br />

met <strong>de</strong> meest gerenommeer<strong>de</strong> fabrikanten<br />

en toeleverancieres in <strong>de</strong> branche.<br />

Zo kunt u on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re:<br />

• Toegevoegd wor<strong>de</strong>n als<br />

partner op <strong>de</strong> servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

<strong>de</strong> geheel vernieuw<strong>de</strong> bedrijvenin<strong>de</strong>x<br />

op bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong>zorg.eu<br />

• Een gesponsor<strong>de</strong> positie met persoonlijke<br />

profielpagina op bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong>zorg.eu<br />

verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld <strong>aan</strong> <strong>de</strong> redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel naar +31 495 45 00 95<br />

• Ga naar bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong>zorg.eu/adverteren<br />

• Scan <strong>de</strong> QR co<strong>de</strong><br />

SCAN DE<br />

QR CODE<br />

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong>zorg.eu


ZORGPARTNERS<br />

Voor uitgebrei<strong>de</strong> informatie over<br />

<strong>de</strong> zorgpartners, scan <strong>de</strong>ze QR co<strong>de</strong><br />

met uw smartphone<br />

bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong>zorg.eu/bedrijf<br />

NEDERLAND<br />

C<br />

CK<br />

±<br />

<strong>de</strong>sign<br />

®<br />

international<br />

ABSTRACT MANAGEMENT & ADVIES<br />

DORDRECHT<br />

Volg ons op LinkedIn<br />

Wilgenbos 20<br />

3311 JX DORDRECHT<br />

T +31 6 543 84 909<br />

E informatie@abstractmanagement.nl<br />

W www.abstractmanagement.nl<br />

ARTIMO TEXTILES BV<br />

Postbus 1150<br />

4700 BD ROOSENDAAL<br />

T +31 165 54 39 40<br />

F +31 165 55 48 55<br />

E info@artimo.nl<br />

W www.artimo.nl<br />

CK DESIGN<br />

Prof. Ronthenstraat 8<br />

7311 AM APELDOORN<br />

T +31 55 578 92 88<br />

door hardware<br />

sanitary accessories<br />

E info@ck<strong>de</strong>sign-int.com<br />

W www.ck<strong>de</strong>sign-int.com<br />

CLEANROOM COMBINATION GROUP BV<br />

Postbus 87<br />

5570 AB BERGEIJK<br />

De Waterlaat 2<br />

5571 MZ BERGEIJK<br />

T +31 497 55 65 65<br />

E info@cleanroomcg.nl<br />

W www.cleanroomcg.com<br />

VAN DORP<br />

FORBO FLOORING BV<br />

Postbus 13<br />

1560 AA KROMMENIE<br />

T +31 75 647 74 77<br />

F +31 75 647 77 26<br />

E contact@forbo.com<br />

W www.forbo-flooring.nl<br />

GB CONSTRUCT BV<br />

Postbus 87<br />

5570 AB BERGEIJK<br />

De Waterlaat 2<br />

5571 MZ BERGEIJK<br />

T +31 497 55 65 65<br />

E info@gb-construct.nl<br />

W www.gb-construct.nl<br />

GEZE BENELUX BV<br />

Steenoven 36<br />

5626 DK EINDHOVEN<br />

T +31 40 262 90 80<br />

F +31 40 262 90 85<br />

E geze.nl@geze.com<br />

E geze.be@geze.com<br />

W www.gezebenelux.com<br />

HAELVOET NV<br />

Schimminck 1<br />

5301 KR ZALTBOMMEL<br />

T +31 88 599 05 80<br />

F +31 88 599 05 00<br />

E info@haelvoet.nl<br />

W www.haelvoet.nl<br />

verbon<strong>de</strong>n <strong>aan</strong> stichting mens & architectuur<br />

INTERIEURARCHITECT A. VAN DER GUN<br />

Van Hogendorpplein 58<br />

5051 ST GOIRLE<br />

M +31 6 22 80 67 01<br />

F +31 13 534 05 77<br />

E info@andrevan<strong>de</strong>rgun.nl<br />

W www.andrevan<strong>de</strong>rgun.nl<br />

BRECON GROUP<br />

Droogdokkeneiland 7<br />

5<strong>02</strong>6 SP TILBURG<br />

T +31 76 504 70 80<br />

E Brecon@brecon.nl<br />

W www.brecon.nl<br />

Fascinatio Boulevard 6<strong>02</strong><br />

2909 VA CAPELLE AAN DEN IJSSEL<br />

Postbus 60<br />

2900 AB CAPELLE AAN DEN IJSSEL<br />

Tel +31 10 487 88 00<br />

E info@vandorp.eu<br />

W www.vandorp.eu<br />

GERFLOR BENELUX BV<br />

Postbus 71<strong>02</strong><br />

5605 JC EINDHOVEN<br />

T +31 40 266 17 00<br />

F +31 40 257 46 89<br />

E gerflornl@gerflor.com<br />

W www.gerflor.nl<br />

JAN SNEL MEDICAL BUILDINGS<br />

Willeskop 94<br />

3417 ME MONTFOORT<br />

Postbus 200<br />

3417 ZL MONTFOORT<br />

T +31 348 47 90 90<br />

E info@jansnel.com<br />

W www.jansnel.com<br />

GETINGE BV<br />

CADOLTO BENELUX<br />

Dorpsstraat 8a<br />

4181 BN Waar<strong>de</strong>nburg<br />

T +31 418 65 15 44<br />

E p.vanthiel@cadolto.nl<br />

W www.cadolto.nl<br />

FITTEBEDRIJVEN.NL - DE FITNESSTUIN -<br />

MOOFIE<br />

Pilotenl<strong>aan</strong> 30<br />

8017 GD ZWOLLE<br />

T +31 38 429 <strong>02</strong> <strong>02</strong><br />

E info@<strong>de</strong>fitnesstuin.nl<br />

W www.<strong>de</strong>fitnesstuin.nl<br />

Oscar Romerol<strong>aan</strong> 3<br />

1216 TJ HILVERSUM<br />

Postbus 388<br />

1200 AJ HILVERSUM<br />

T +31 35 625 53 20<br />

E info.nl@getinge.com<br />

W www.getinge.com<br />

KBM GROEP<br />

Scheepmakerstraat 2<br />

2222 AC KATWIJK ZH<br />

T +31 71 4<strong>02</strong> 92 15<br />

E info@kbm.nl<br />

W www.kbm.nl<br />

86 BOUWEN ZORG.EU


ZORGPARTNERS<br />

Voor uitgebrei<strong>de</strong> informatie over<br />

<strong>de</strong> zorgpartners, scan <strong>de</strong>ze QR co<strong>de</strong><br />

met uw smartphone<br />

bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong>zorg.eu/bedrijf<br />

KOKON ARCHITECTUUR & STEDENBOUW<br />

Weena 723<br />

3013 AM ROTTERDAM<br />

T +31 10 411 71 80<br />

E info@kokon.nl<br />

W www.kokon.nl<br />

MEDICOMZES AMSTERDAM<br />

T +31 20 696 68 86<br />

E amsterdam@medicomzes.nl<br />

MEDICOMZES GRONINGEN<br />

T + 31 50 549 54 95<br />

E groningen@medicomzes.nl<br />

w www.medicomzes.nl<br />

ROPA SYSTEMS BV<br />

Belleweg 9<br />

5711 DH SOMEREN<br />

T +31 493 47 36 37<br />

F +31 493 47 32 99<br />

E info@ropasystems.nl<br />

W www.ropasystems.nl<br />

SWISSLOG-ERGOTRANS BV<br />

Vissenstraat 14<br />

7324 AL APELDOORN<br />

T +31 55 368 88 88<br />

F +31 55 368 88 99<br />

E healthcare.nL@swisslog.com<br />

W www.swisslog.com<br />

LOPITAL NEDERLAND BV<br />

Laarakkerweg 9<br />

5061 JR OISTERWIJK<br />

T +31 13 523 93 00<br />

F +31 13 523 93 01<br />

E info@lopital.nl<br />

NORA FLOORING SYSTEMS BV<br />

Industriel<strong>aan</strong> 15<br />

3925 BD SCHERPENZEEL<br />

T +31 416 28 61 40<br />

F +31 416 28 61 49<br />

E info-nl@nora.com<br />

W www.nora.com/nl<br />

SALTO SYSTEMS BV<br />

Schiplui<strong>de</strong>nl<strong>aan</strong> 4<br />

1062 HE AMSTERDAM<br />

T +31 20 635 31 00<br />

E info.nl@saltosystems.com<br />

W www.saltosystems.nl<br />

TINNEMANS MEDICAL DESIGN BV<br />

Belleweg 9<br />

5711 DH SOMEREN<br />

T +31 493 47 23 99<br />

F +31 493 47 32 99<br />

E info@4medical<strong>de</strong>sign.com<br />

W www.lopital.nl<br />

W www.4medical<strong>de</strong>sign.com<br />

PASSION FOR CARE<br />

M-PROJECTSERVICE BV<br />

Steenoven 4C<br />

5626 DK EINDHOVEN<br />

T +31 40 292 79 50<br />

E info@m-projectservice.nl<br />

W www.m-projectservice.nl<br />

NORMBAU GMBH<br />

Schwarzwaldstrasse 15<br />

D-77871 RENCHEN Duitsland<br />

T +49 7843 704 0<br />

F +49 7843 704 63<br />

E normbau@allegion.com<br />

W www.normbau.<strong>de</strong><br />

SANI ASSIST<br />

Dortmundstraat 28<br />

7418 BH DEVENTER<br />

T +31 570 23 82 28<br />

E info@sani-assist.nl<br />

W www.sani-assist.nl<br />

TWAN PROJECT SOLUTIONS<br />

Oranje-Nassaul<strong>aan</strong> 89<br />

5491 HD SINT-OEDENRODE<br />

T +31 6 23 60 33 14<br />

E twan@twanprojectsolutions.nl<br />

W www.twanprojectsolutions.nl<br />

M-WALL BV<br />

Steenoven 4C<br />

5626 DK EINDHOVEN<br />

T +31 850 18 85 00<br />

E info@mwall.nl<br />

Energieweg 1<br />

4231 DJ MEERKERK<br />

T +31 183 35 23 32<br />

F +31 183 35 27 24<br />

E info@pvanleeuwen.nl<br />

SEPAGO<br />

Postbus 1150<br />

4700 BD ROOSENDAAL<br />

T +31 165 54 39 40<br />

F +31 165 55 48 55<br />

E info@sepagodisposables.com<br />

VAMED NEDERLAND BV<br />

Orteliusl<strong>aan</strong> 897<br />

3528 BE UTRECHT<br />

T +31 30 303 64 30<br />

W www.mwall.nl<br />

W www.pvanleeuwen.nl<br />

W www.sepagodisposables.com<br />

W www.vamed.nl<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

87


ZORGPARTNERS<br />

Voor uitgebrei<strong>de</strong> informatie over<br />

<strong>de</strong> zorgpartners, scan <strong>de</strong>ze QR co<strong>de</strong><br />

met uw smartphone<br />

bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong>zorg.eu/bedrijf<br />

BELGIË<br />

VERVOORT MEUBELEN<br />

Edisonstraat 3 ind. Tijvoort<br />

5051 DS GOIRLE<br />

T +31 13 534 00 34<br />

F +31 13 534 00 35<br />

E info@vervoort.nl<br />

W www.vervoort.nl<br />

AR-TE<br />

Remyl<strong>aan</strong> 2b<br />

B-3018 LEUVEN<br />

T +32 16 50 80 00<br />

F +32 16 50 80 01<br />

E info@ar-te.be<br />

W www.ar-te.be<br />

EB PROJECTS<br />

Toekomstl<strong>aan</strong> 41<br />

B-2220 HERENTALS<br />

T +32 14 28 55 20<br />

F +32 14 21 11 88<br />

E info@EBprojects.be<br />

W www.EBprojects.be<br />

TELECOM IT<br />

Sint-Jorisstraat 96<br />

B-8730 BEERNEM<br />

T +32 5<strong>02</strong>89810<br />

E info@25-8.eu<br />

W www.25-8.eu<br />

DE VRIES EN VERBURG BOUW BV<br />

Postbus 59<br />

2820 AB STOLWIJK<br />

T +31 182 34 17 41<br />

F +31 182 34 24 75<br />

E info@<strong>de</strong>vriesverburg.nl<br />

W www.<strong>de</strong>vriesverburg.nl<br />

BOECKX ARCHITECTURE & ENGINEERING<br />

Torhoutsesteenweg 52<br />

B-8400 OOSTENDE<br />

T +32 59 80 88 04<br />

F +32 59 70 98 18<br />

E info@boeckx.be<br />

W www.boeckx.be<br />

GETINGE<br />

Alfons Gossetl<strong>aan</strong> 17<br />

B-17<strong>02</strong> GROOT-BIJGAARDEN<br />

T +32 24 67 85 85<br />

E info.be@getinge.com<br />

W www.getinge.com<br />

IVC BEYOND FLOORING<br />

Flooring Development Center (showroom)<br />

enkel op afspraak<br />

Textielstraat 24<br />

B-8790 Waregem<br />

T +32 56 65 32 11<br />

België en Luxenburg:<br />

E projectsbelux@ivc-commercial.com<br />

Ne<strong>de</strong>rland:<br />

E projectsnl@ivc-commercial.com<br />

W www.ivc-commercial.com<br />

GEZE BENELUX BV<br />

VAN WARMERDAM SPECIAAL MEUBILAIR BV<br />

Faradaystraat 1<br />

4004 JZ TIEL<br />

T +31 344 72 28 00<br />

E info@wsm.nl<br />

W www.wsm.nl<br />

CCG BELGIUM BVBA<br />

De Waterlaat 2<br />

5571 MZ BERGEIJK<br />

T +31 497 55 65 65<br />

E info@ccg-belgium.be<br />

Egi<strong>de</strong> Walschaertsstraat 15 J<br />

B-2800 MECHELEN<br />

T +32 15 21 11 28<br />

E geze.be@geze.com<br />

W www.geze.be<br />

LOPITAL BELGIË BVBA<br />

Antwerpsesteenweg 124<br />

B-2630 AARTSELAAR<br />

T +32 3 870 51 60<br />

E info@lopital.be<br />

W www.lopital.be<br />

WAARDENBURG MEDICAL<br />

Dorpsstraat 8a<br />

4181 BN Waar<strong>de</strong>nburg<br />

T +31 418 65 10 78<br />

E info@waar<strong>de</strong>nburgmedical.com<br />

W www.waar<strong>de</strong>nburgmedical.com<br />

DELABIE BENELUX<br />

Kommenstraat 20<br />

B-1070 BRUSSEL<br />

T +32 25 20 16 76<br />

F +32 2 520 19 78<br />

E info@<strong>de</strong>labiebenelux.com<br />

W www.<strong>de</strong>labiebenelux.com<br />

HAELVOET NV<br />

Leon Bekaertstraat 8<br />

B-8770 INGELMUNSTER<br />

T +32 51 48 66 95<br />

F +32 51 48 73 19<br />

E info@haelvoet.be<br />

W www.haelvoet.be<br />

NORA FLOORING SYSTEMS BV<br />

Hoeilaart Office Park<br />

Il<strong>de</strong>fonse Vandammestraat 1-7, Building C<br />

B-1560 HOEILAART<br />

T +32 2 657 52 50<br />

F +32 2 657 53 30<br />

E info-be@nora.com<br />

W www.nora.com<br />

88 BOUWEN ZORG.EU


ZORGPARTNERS<br />

Voor uitgebrei<strong>de</strong> informatie over<br />

<strong>de</strong> zorgpartners, scan <strong>de</strong>ze QR co<strong>de</strong><br />

met uw smartphone<br />

bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong>zorg.eu/bedrijf<br />

OKCN<br />

Postbus 2101<br />

52<strong>02</strong> CC 's-HERTOGENBOSCH<br />

T +31 73 62 34 381<br />

E info@okcn.nl<br />

W www.okcn.nl<br />

TINNEMANS MEDICAL DESIGN BVBA<br />

Gil<strong>de</strong>nstraat 41<br />

B-2470 RETIE<br />

T +32 147 179 19<br />

E info@4medical<strong>de</strong>sign.com<br />

W www.4medical<strong>de</strong>sign.com<br />

SIGNBURO<br />

Kempische Kaai 71 bus 1<br />

B-3500 HASSELT<br />

T +32 11 42 44 84<br />

F +32 11 42 10 84<br />

E info@signburo.be<br />

W www.signburo.be<br />

Skype johan.lambrechts1<br />

VK ARCHITECTS & ENGINEERS<br />

Brugsesteenweg 210<br />

B-8800 ROESELARE<br />

T +32 51 26 20 20<br />

F +32 51 26 20 21<br />

E info@vkgroup.be<br />

W www.vkgroup.be<br />

Elkaar<br />

versterken<br />

daar draait het om!<br />

085 - <strong>02</strong>0 10 30<br />

WWW.HYGIENEPLAN.NL<br />

Hygieneplan_adv_bouw_en_zorg_197x130mm_<strong>de</strong>f.indd 1 08-01-2<strong>02</strong>1 13:37<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

89


WAYFINDING EXPERTS<br />

www.signburo.be


Door goed<br />

on<strong>de</strong>rhoud<br />

ontzorgen<br />

wij <strong>de</strong> zorginstellingen<br />

‘ Degelijk on<strong>de</strong>rhoud zorgt voor een goedwerkend hulpmid<strong>de</strong>l. Dit voorkomt uitval<br />

van het product, maar ook bijvoorbeeld rugletsel en daardoor uitval van <strong>de</strong><br />

verzorgen<strong>de</strong>. Een tij<strong>de</strong>lijk niet bruikbaar product kan grote gevolgen hebben voor<br />

<strong>de</strong> cliënt. Die kan niet uit bed, naar <strong>de</strong> dagbesteding of in bad omdat bijvoorbeeld<br />

<strong>de</strong> plafondlift niet werkt. Activiteiten die juist zo belangrijk zijn voor <strong>de</strong> structuur<br />

en regelmaat van <strong>de</strong> cliënt.<br />

Om goed on<strong>de</strong>rhoud te kunnen uitvoeren moet je technisch on<strong>de</strong>rlegd zijn én<br />

voldoen<strong>de</strong> kennis van het product hebben. Het is belangrijk dat <strong>de</strong> monteur<br />

opgeleid is om <strong>aan</strong> het betreffen<strong>de</strong> product te mogen werken. Door <strong>de</strong> nieuwe<br />

regelgeving (MDR) moeten monteurs kunnen <strong>aan</strong>tonen dat zij bevoegd zijn<br />

gecertifi ceerd on<strong>de</strong>rhoud in <strong>de</strong> zorgsector uit te voeren. Dit on<strong>de</strong>rhoud verlengt<br />

<strong>de</strong> levensduur van een product en voorkomt reparatiekosten. Door goed<br />

on<strong>de</strong>rhoud ontzorgen wij <strong>de</strong> zorginstellingen’.<br />

Lopital Ne<strong>de</strong>rland B.V. Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Tel +31 (0)13 5239300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl<br />

Lopital België Bvba Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar, Tel +32 (0)3/870.51.60, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be


ZORGBALANS<br />

SAANENSDUIN - HORSTENDAAL<br />

Showroom, kantoor en logistiek centrum<br />

Edisonstraat 3 | Goirle | Ne<strong>de</strong>rland | T +31 13 534 00 34 | info@vervoort.nl | www.vervoort.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!