27.05.2021 Views

Roelants Reynaers Magazine 2021

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2

Eenzelfde gevoel

voor perfectie.

Roelants ramen & deuren is al vele

jaren een actieve en succesvolle

Reynaers partner en de echte

raamspecialist aan de kust. Een

firma die het vertrouwen geniet van

steeds meer bouwers en verbouwers

op zoek naar een vakkundig advies,

een praktische expertise en een

complete service op het gebied

van aluminium ramen en deuren.

Het partnership met Reynaers

Aluminium was voor de firma van

bij het begin niet meer dan een

logische keuze.

“Het label Reynaers Partner dat

ons door Reynaers Aluminium werd

toegekend betekent veel meer dan

alleen maar een sticker aan de deur,”

aldus de zaakvoerders, Tom en Wim

Boven. “Die erkenning wijst op een

nauwe samenwerking tussen een

absolute topspeler in aluminium

producten en een aluminium

specialist die borg staat voor een

correcte constructie en plaatsing van

aluminium ramen en deuren.”

De firma Roelants in Knokke-Heist

is al meer dan vijftig jaar actief

in de sector en geniet een grote

reputatie in haar werkgebied, van de

kust tot de hele regio rond Brugge.

Ze staan inmiddels bekend als ‘de

raamspecialist aan de kust’, zowel

voor kleine en grote renovaties als

voor nieuwbouwprojecten.

“Alles begint met advies,” weten de

zaakvoerders. “Een kandidaat bouwer

of verbouwer raakt vaak de weg kwijt

in de overvloed van informatie en

offertes waarmee hij geconfronteerd

wordt in het bouwproces. Mensen

hebben behoefte aan duidelijkheid

en samenhang. Daarom is onze

adviserende rol, nog voor het project

van start gaat, van cruciaal belang.

Samen met de kandidaat bouwer

of verbouwer bestuderen we elk

aspect van het bouwplan tot in de

kleinste details. We onderzoeken de

haalbaarheid van het project, wijzen

op alle parameters waarmee we

rekening moeten houden en geven ook

kostbare tips op het vlak van stijl en

esthetiek, comfort en functionaliteit,

energiezuinigheid en isolatie.

Roelants

ramen & deuren

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!