03.06.2021 Views

De Hoop Jaarverslag 2020

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DE HOOP

zelf je thuis maken

JAARVERSLAG

2020


DAGCENTRUM BEGELEID WERKEN WOONCOACHING

De Hoop is een kleinschalige,

huiselijke voorziening

die volwassenen met een

beperking begeleidt naar

een zo optimaal mogelijke

levenskwaliteit


Het leven van mensen met een beperking is anders,

maar we gaan uit van de evenwaardigheid van de

cliënt. We willen hem/haar versterken in zelfbepaling

en zelfstandigheid.

Mensen veranderen en ontwikkelen zich levenslang. De

ondersteuning die we bieden evolueert dan ook flexibel

mee. We volgen een persoonsgerichte aanpak.

De personen die we ondersteunen kunnen thuis komen

in De Hoop. Cliënten vinden bij ons een warme zorg en

voelen zich begrepen.

De Hoop is een bruggenbouwer opdat de persoon met

een beperking een volwaardige plek in de maatschappij

kan krijgen.

We brengen deskundigheid dicht bij de cliënt.


2020 IN CIJFERS

48

44 cliënten 18 26 Leeftijd

23-70

dagcentrum

40

wooncoaching

11

begeleid werk

10

21 medewerkers

5 vrijwilligers

13 stagiairs

zelfstandige kine

zelfstandige pedicure


Garage Thoen

Open VLD Afdeling Zottegem

KBC Zottegem

Apotheek De Groote

Allgro

Garage Deschuymer

Pippa De Loor

Alpha Works

Erkende Protestantse Gemeente Rabot

KBS: Music for Life

Soroptimist Int. ZO-Vlaanderen

Inner Wheel Oudenaarde

Autruche

Lions Club Zottegem

Kiwanis Club Oosterzele

Een welgemeende dank je wel aan al onze sponsors

en particuliere schenkers, die ons hun vertrouwen

gaven. Uw giften betekenen voor de kwaliteit van onze

dienstverlening een wereld van verschil !


In 2020

konden we

ons huisbiertje

ZIM terug laten

brouwen i.s.m. de

lokale Hoevebrouwers.

Dit dankzij de warme steun

van de sympathieke dames van

Soroptimist International Zottegem

Zuid-Oost-Vlaanderen.

Zodoende kan alleman weer genieten van ons hoppig

blond honingbiertje!

Nog eens zin in een échte bubbel ?

Neem snel een kijkje in het

winkeltje “Huisgemaakt”

op onze website.


Met financiële middelen van het Vlaams

Agentschap voor Personen met een Handicap

en met de steun van het Vlaams Welzijnsverbond,

kon De Hoop in 2020 intekenen op een

coachingsproces richting “duurzame toekomst”.

De Hoop koos ervoor beroep te doen op de

expertise van Hefboom Advies.

Ondanks corona konden we o.a. een namiddag in

oktober aan de slag met een DESTEP-analyse,

samen met heel wat fijne en betrokken externe

stakeholders ! Hun perspectief

was een verrijkende

aanvulling op onze

eigen analyses van

sterktes, zwaktes,

kansen en

bedreigingen.


Het “oude” normaal

tot midden maart ‘20

Een tegelplakker tijdens de

carnavals- en valentijnsfuif

Bruisend buurten tijdens het Koffiehuis

Een partijtje bowlen met de vrienden van StapUit

Geutelingen proeven op café in Elst

Sportief met lotgenoten i.s.m.

de Sportdienst Zottegem

Onze vrijwilligers in de bloemetjes

zetten tijdens een feestje

Samen betogen in Brussel voor al die cliënten

met een beperking die in de kou

blijven staan


Het

nieuwe

normaal

Covid-19

Mondmaskers naaien

1,5 meter - ventileren - ontsmetten - handen wassen

testen – quarantaine – nog eens testen

Ondersteunen door te videobellen

Crisisopvang in kleine groepjes

Het beste maken van een stay-cation

Geen spaghetti-festijn maar wel een sausverkoop

Ons steentje bijdragen aan een fijne buurt via

zwerfvuil-project “De Propere Bende”

Stay safe & zorg dragen voor elkaar


Benieuwd

naar meer ?

De Hoop, vzw

Zuster Angelalaan 1 – 9620 Zottegem

0870.779.490 – RPR Gent, afd. Oudenaarde

09/364.87.03

dehoop@sezz.be

www.dehoopzottegem.be

vzwdehoop

De Hoop blijven steunen

BE24 7370 1429 7338

Giften vanaf €40 geven recht

op een fiscaal attest

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!