14.06.2021 Views

BAV Voetbalinfo, december 2019

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Infomagazine Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen Nummer 2 | Jaargang 6 | December 2019

VOETBAL INF

UITSLAG ENQUÊTE

DE STAAT VAN HET

AMATEURVOETBAL

‘Op deze manier bestaan

we over vijf jaar niet meer’

‘District West II is altijd

voorloper geweest’

‘Sociale media kan

clubgevoel aanwakkeren’


INHOUD

Enquête: Duurzaamheid is topprioriteit 4

‘Kleintjes’ worstelen met salaris coaches

District West II als voorloper

10

14

4 Enquête

De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen

(BAV) houdt ieder jaar een enquête

onder bestuurders van amateurverenigingen.

Ook dit jaar heeft u massaal gereageerd. In

ieder geval blijkt dat voetbalclubs duurzaamheid

zeer belangrijk vinden én dat bijna 1 op

de 5 verenigingen te maken heeft gehad met

ongewenst gedrag binnen de club.

9 Ledenaantal KNVB neemt af

Het ledenaantal van de KNVB is over het

seizoen 2018/’19 met 1 procent gedaald naar

1.196.925. Dat lag niet aan het vrouwenvoetbal.

Opnieuw steeg het aantal speelsters op

de Nederlandse velden, dit keer met 1,63%

naar 160.953. Dat blijkt uit het jaarverslag

van de voetbalbond.

10 Moeite met salaris hoofdtrainer

ZSC’61 uit Scharendijke (Zeeland) is een van

de vele ‘kleine’ clubs in Nederland. Iets meer

dan 100 leden, een begroting van 30.000

euro. En de laatste paar jaar een goede lichting,

waardoor de 3e klasse is behaald. Dat

levert meteen problemen op met de eisen

voor een hoofdtrainer. ‘Het verschil tussen het

salaris van een coach in de 3e en 4e klasse is

precies het bedrag dat wij tekortkomen.’

13 ‘Deze sneeuwbal houd je niet tegen’

Weinig mensen die zoveel ervaring hebben in

het amateurvoetbal in West II als Pieter van

Veen. Hij ziet dat zijn district als thermometer

voor heel Nederland dient. Tijd voor

een gesprek, vooral over de toekomst. Hét

hoofdpijndossier blijft het Weekendvoetbal.

‘Er is een sneeuwbaleffect ontstaan die bijna

niet meer te stoppen is. In West I zie je de

beweging ook al. En ik weet dat de BAV in

district Oost ook brieven heeft gehad van

verenigingen rondom Enschede die zich grote

zorgen maken door de verplaatsing naar het

zaterdagvoetbal. In het Noorden wordt de

publieke belangstelling op zondag ook snel

minder. De sneeuwbal houd je niet meer

tegen.’

16 Wat is clubgevoel?

Sportverenigingen waar een sterk ‘clubgevoel’

heerst kunnen beter bestand zijn tegen dalende

ledenaantallen. Maar wat is clubgevoel

eigenlijk en nog belangrijker: hoe kun je het

stimuleren? Nanny Kuijsters bestudeerde

die vragen in het kader van haar promotieonderzoek.

‘In de oude structuren zag je

vooral voorzitters die duidelijke leiders met

autoriteit waren. Nu vergt die positie meer

een persoon die een ‘mensen-mens is.’

COLOFON

BAV Voetbalinfo is een uitgave van de Belangenorganisatie van Amateur Voetbalverenigingen

(BAV) en verschijnt minimaal vier keer per jaar in een oplage van 2.150.

Hoofdredactie: Stephan Wageman

06-19675574 | info@wx2.nl

Contactpersonen districten

District Noord: Hans de Vries

hansmdevries@gmail.com | 06-15392779

District Oost: Harmen Veldhuis

secretaris@bavoost.nl | 06-53866819

District West I: Rob Baarda

rtbaarda@gmail.com | 06-29273204

District West II: Cor Verbree

cverbree@kabelfoon.nl | 06-49822200

District Zuid I: Frans Tuytelaars

frans-tuytelaars@xs4all.nl | 013-5079390.

District Zuid II: Frank Poulis

fpoulis1@gmail.com | 06-53133761.

Concept en realisatie: WX2 Media

Druk: Sonodruk Heino


DE THERMOMETER

Met groot succes hebben wij de enquête

voor het amateurvoetbal weer gehouden. De

onderwerpen hebben de verenigingen blijkbaar

aangesproken. De respons was groot en

is voor ons een teken hiervan een traditie te

maken. Respons, goed verdeeld over de districten,

over het zaterdag- en zondagvoetbal,

qua grootte van de verenigingen en over de

verschillende klassen.

Zo’n 12% heeft wel zorgen over de financiële

positie van de vereniging. Mooi dat zo’n

90% op de hoogte is van subsidieregelingen

voor de verduurzaming. De helft heeft daar

tot nu toe gebruik van gemaakt. Dat percentage

mag wat mij betreft nog wel hoger. Dat

past ook bij het feit dat verduurzaming een

belangrijk thema is binnen verenigingen.

Daarmee laten zij ook hun maatschappelijke

verantwoordelijkheid zien. Dit, naast het

gegeven dat het financieel ook aantrekkelijk

is om in duurzaamheid te investeren.

Ongewenst gedrag

Toch is niet alles even positief. Bij bijna

20% van de deelnemers aan de enquête

is er de laatste twee jaar een melding

geweest van ongewenst gedrag. Voor ons

is dat verrassend hoog. Een teken dat dit

onderwerp blijvend de aandacht verdient.

We zien dat soms ook terug in verzoeken

van verenigingen om hen te ondersteunen.

Binnen onze achterban is daar ook ervaring

mee opgedaan. Helaas dat het nodig is

verenigingen hierin te ondersteunen, maar

onze afgevaardigden zijn blij dat zij clubs

een stapje verder kunnen helpen.

Trainers

Een stapje verder helpen, dat is wat trainers

ook doen met spelers, als het goed is

tenminste. Maar de kosten van trainers,

zeker voor kleine verenigingen, nemen

toe. De kleine verenigingen spelen immers

ook in de derde of vierde klasse. Daarbij

horen licentie-eisen voor de coaches. En

bij hogere licentie-eisen horen ook hogere

kosten. Terwijl de 4e klasse vaak de laagste

klasse is in een district. De helft van alle

verenigingen zijn er voorstander van dat

verenigingen in de laagste klassen geen

trainer met licentie hoeven te hebben, als

zij dan wel een gecertificeerde jeugdtrainer

hebben. Wij zullen in overleg gaan met de

VVON om te kijken welke oplossingen er

zijn. Een belang voor onze verenigingen en

voor de trainers die geïnvesteerd hebben in

de opleidingen. Creatieve oplossingen , zoals

langere dispensaties bij promotie kunnen

verenigingen helpen.

Weekendvoetbal

De KNVB is momenteel ook de zondagverenigingen

in de 3e/4e klas van district West

II aan het raadplegen over het zaterdag-/

zondagvoetbal in dat district. De nood is

hoog in West II. Wellicht blijft dit niet beperkt

tot de 3e /4e klas. Wat voor gevolgen

gaat dat hebben voor de competitieopzet?

Als BAV willen we daar graag een rol in

spelen. Pieter van Veen is daar in West II

bij betrokken. Een oplossing die voor elke

vereniging tot tevredenheid leidt, is er niet.

Maar, onder hoge druk wordt alles vloeibaar.

Eenheid richting de KNVB is van belang.

Waar mogelijk zullen wij daarin faciliteren.

Ben van Olffen, voorzitter BAV

BESTUUR BAV

Voorzitter Ben van Olffen

Meanderlaan 161 | 4691 LJ Tholen

06-28765001 | voorzitter@bav-voetbal.nl

Secretaris Wim Tamboer

Baak van Zierikzee 30 | 3826 HA Amersfoort

06-52685660 | w.tamboer1@chello.nl

Penningmeester en waarnemer JO

George Stuivenvolt

Dr. Dreeslaan 30D | 8471 LG Wolvega

0561613178 | penningmeester@bav-voetbal.nl

Portefeuillehouder voetbalzaken

Henk van der Pol

P.C Hooftlaan 52 | 3768 GT Soest

06-50663064 | henkvanderpol@outlook.com

Vice-voorzitter en

Portefeuillehouder communicatie

Henk Feitsma

Flintstraat 83 | 7815 RE Emmen

0591-643355 | h.r.feitsma@hotmail.com

Portefeuillehouder ledenbestand

Bernard Jansen

Westdorplaan 79 | 8101 BC Raalte

0572353536 | ledenadministratie@bav-voetbal.nl

Bankreknr: NL69 RABO 0102266301

t.n.v. Bestuur BAV Wolvega

Secretariaat BAV | Wim Tamboer

Baak van Zierikzee 30 | 3826 HA Amersfoort

Aanmelden als lid kan uitsluitend via het secretariaat. Ook

afmelding moet bij de secretaris en wel schriftelijk en uiterlijk 1

juni, een maand voor afloop van het lopende lidmaatschapsjaar.

Secretaris Wim Tamboer

Baak van Zierikzee 30 | 3826 HA Amersfoort

Voor vragen, verzoeken voor mogelijke juridische ondersteuning,

enz. dient de secretaris van de vereniging zich bij voorkeur te

wenden tot de coördinator-secretaris van het district, waaronder

de vereniging valt.


Enquête

BIJNA 1 OP DE 5 CLUBS HEEFT DE LAATSTE

TWEE JAAR EEN MELDING VAN

ONGEWENST GEDRAG GEKREGEN.

FC Oldemarkt was een van de eerste

amateurclubs in Nederland die het hele

sportpark energieneutraal heeft gemaakt.

De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) houdt ieder jaar een

enquête onder bestuurders van amateurverenigingen. Ook dit jaar heeft u massaal

gereageerd. In ieder geval blijkt dat voetbalclubs duurzaamheid zeer belangrijk vinden

én dat bijna 1 op de 5 verenigingen te maken heeft gehad met ongewenst gedrag

binnen de club.

In totaal hebben 423 voetbalbestuurders

de moeite genomen om de enquête van de

Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen

(BAV) in te vullen. We hebben de vragenlijst

naar 1.350 leden gestuurd, waardoor

er een respons is van 31,3%. Een percentage

waarover het bestuur zeer tevreden is.

De respondenten zijn ook evenredig verdeeld,

niet alleen tussen zaterdag- en zondagclubs,

ook met de spreiding over de districten.

Zodoende hebben we een realistisch beeld

kunnen schetsen over de staat van het

amateurvoetbal door de ogen van de voetbalbestuurders.

Daarbij springen een aantal

resultaten in het oog. Zo is duurzaamheid bij

een grote meerderheid (79%) van de amateurclubs

in Nederland een belangrijk thema.

Zorgelijk is dat bijna 1 op de 5 (18%) van de

voetbalclubs aangeeft dat er de laatste twee

jaar een melding van ongewenst gedrag op

de vereniging is voorgevallen. Hoopgevend is

in ieder geval dat clubs dat probleem serieus

nemen, want meer dan tweederde (68%) van

de verenigingen heeft een vertrouwenspersoon.

Hieronder alle uitslagen:

Neemt uw ledenaantal de laatste vijf jaar...

Blijft stabiel 51%

Toe 26%

Af 23%

26% TOE

86% JA

51% STABIEL

23% AF

14% NEE

Neemt uw ledenaantal de laatste vijf jaar...

Bent u op de hoogte van subsidieregels voor de verduurzaming

van uw accommodatie?

4 | VOETLICHT 1


DUURZAAMHEID IS PRIORITEIT

BIJ VOETBALBESTUURDER

Zijn uw statuten (en huishoudelijk reglement)

de laatste 5 jaar getoetst op de

actualiteit?

Ja 58%

Nee 36%

Weet ik niet 6%

Hoe ziet u de toekomstige financiële positie

van uw vereniging?

Stabiel 73%

Rooskleurig 16%

Zorgelijk 11%

Bent u op de hoogte van subsidieregels voor

de verduurzaming van uw accommodatie?

Ja 86%

Nee 14%

Heeft u gebruik gemaakt van dergelijke

subsidie mogelijkheden?

Ja 47%

Nee 46%

Weet ik niet 7%

Is verduurzaming een belangrijk thema bij

uw vereniging?

Ja 79%

Nee 21%

Heeft uw vereniging een protocol in geval

van een melding van ongewenst gedrag?

Ja 72%

Nee 22%

Weet ik niet 6%

Heeft uw vereniging een vertrouwenspersoon?

Ja 68%

Nee 31%

Weet ik niet 1%

Is er in uw vereniging de laatste twee

jaar een melding geweest van ongewenst

gedrag?

79% JA

21% NEE

6% WEET NIET

22% NEE

72% JA

Is verduurzaming een belangrijk thema bij uw vereniging?

Heeft uw vereniging een protocol in geval van een melding

van ongewenst gedrag?

>>

VOETLICHT 1 | 5


>>

Ja 18%

Nee 77%

Weet ik niet 5%

Hoe ervaart u de betrokkenheid van ouders

van jeugdleden bij uw vereniging? (meerdere

antwoorden mogelijk)

Behulpzaam 11%

Positief 28%

Neutraal 27%

Kritisch 20%

Onbehulpzaam 13%

Zeer onbehulpzaam 1%

Bent u op de hoogte van de nieuwe privacywetgeving

(AVG)?

Ja 99%

Nee 1%

Heeft u passende maatregelen genomen na

de invoering van de AVG?

Ja 91%

Nee 6%

Weet ik niet 3%

Er is veel media-aandacht geweest over

crimineel geld in het amateurvoetbal. Heeft

u daar iets van meegekregen?

Ja 85%

Nee 15%

Heeft uw vereniging weleens te maken

gehad met (het vermoeden van) crimineel

geld?

Ja 1%

Nee 97%

Weet ik niet 2%

Hoeveel trainers met een licentie heeft u in

dienst?

0-2 53%

3-4 24%

5-6 9%

7-8 5%

9-10 2%

11+ 3%

Weet ik niet 4%

Nu is het nog zo dat het eerste elftal een

gecertificeerde hoofdtrainer moet hebben.

Zou u een voorstander zijn van een voorstel

om voor de verenigingen in de laagste

klasse die verplichting te laten vallen, mits

er een gecertificeerde jeugdtrainer is/wordt

aangesteld?

Ja 48%

Nee 33%

Geen mening 20%

Met welke zaken zou de BAV u het beste

kunnen helpen (meerdere opties mogelijk)?

Juridische ondersteuning 24%

Wedstrijdzaken 10%

Financiële zaken 7%

Accommodatie 17%

Overheidszaken 23%

Personele aangelegenheden (bijv. contracten

6 | VOETLICHT 1


19% WEET NIET

24% NEE

57% JA

19% GEEN MENING

33% NEE

48% JA

Nu is het zo dat verenigingen die overstappen naar een

andere speeldag, moeten instromen in de laagste klasse. Vindt

u dat verenigingen in de toekomst horizontaal moeten kunnen

overstappen?

Nu is het nog zo dat het eerste elftal een gecertificeerde

hoofdtrainer moet hebben. Zou u een voorstander zijn van

een voorstel om voor de verenigingen in de laagste klasse die

verplichting te laten vallen, mits er wel een gecertificeerde

jeugdtrainer is/wordt aangesteld?

trainers) 12%

Anders 7%

Dit verdienen trainers in het amateurvoetbal

Bent u de laatste jaren overgestapt naar een

andere speeldag voor uw eerste elftal?

Ja 9%

Nee 90%

Nee, maar we overwegen het wel 1%

Nu is het zo dat verenigingen die overstappen

naar een andere speeldag, moeten

instromen in de laagste klasse. Vindt u dat

verenigingen in de toekomst horizontaal

moeten kunnen overstappen?

Ja 57%

Nee 24%

Geen mening 19%

Sommige clubs hebben één standaardteam

op zaterdag en één op zondag. Bij de

introductie van het Weekendvoetbal zal

er slechts één standaardelftal overblijven.

Ervaart u dat als een probleem?

Ja 10%

Nee 61%

Geen mening

29% •

2e Divisie

20.000 euro+ 100%

3e Divisie

5.001-10.000 euro 25%

15.001-20.000 euro 13%

20.000 euro+ 62%

Hoofdklasse

5.001-10.000 euro 7%

10.001-15.000 euro 20%

15.001-20.000 euro 40%

20.000 euro+ 33%

1e klasse

0-1.700 euro 2%

1.701-5.000 euro 11%

5.001-10.000 euro 11%

10.001-15.000 euro 42%

15.001-20.000 euro 27%

20.000 euro+ 7%

2e klasse

0-1.700 euro 2%

1.701-5.000 euro 13%

5.001-10.000 euro 20%

10.001-15.000 euro 36%

15.001-20.000 euro 25%

20.000 euro+ 4%

3e klasse

0-1.700 euro 5%

1.701-5.000 euro 12%

5.001-10.000 euro 44%

10.001-15.000 euro 27%

15.001-20.000 euro 12%

4e klasse

0-1.700 euro 9%

1.701-5.000 euro 23%

5.001-10.000 euro 56%

10.001-15.000 euro 12%

5e klasse

0-1.700 euro 22%

1.701-5.000 euro 41%

5.001-10.000 euro 37%

VOETLICHT 1 | 7


BEWONDER

TOPSTUKKEN IN

REIS EIS

S

DE

RONDOM ZUIDERZEE

ZUIDERZEEMUSEUM

USEUM

ENKHUIZEN


Jaarverslag

LEDENAANTAL KNVB NEEMT AF,

WEL WEER MEER SPEELSTERS

Het ledenaantal van de KNVB is over het seizoen 2018/’19

met 1 procent gedaald naar 1.196.925. Dat lag niet aan het

vrouwenvoetbal. Opnieuw steeg het aantal speelsters op de

Nederlandse velden, dit keer met 1,63% naar 160.953. Dat

blijkt uit het jaarverslag van de voetbalbond.

overtredingen’ werd genoemd.

Het afgelopen seizoen zijn er minder

periodestraffen van 9 tot 12 maanden

gegeven, terwijl er bij met name 13-18,

19-24 en 25-36 maanden sprake is van

een toename. Er is dus strenger gestraft.

De grootste toename bij het vrouwenvoetbal

was bij de volwassenen (19+),

namelijk 5,12 procent meer speelsters.

Bij de vrouwen is al jarenlang sprake van

een stijging. Vergeleken met het seizoen

2013/'14 zijn er 17% meer vrouwelijke

voetbalsters op de velden te vinden.

In totaal nam het aantal leden 1,0 procent

af tot 1.196.925. Deze daling kwam tot

stand doordat het aantal mannelijke

KNVB-leden met 1,4 procent terugliep

tot 1.032.404. De grootste afname bij de

mannen zat in de leeftijdscategorieën

Onder 13 (-5,89 procent) en Onder 15

(-6,62 procent).

Over het hele seizoen zijn er zo’n 750.000

wedstrijden gespeeld. Het aantal periodestraffen

van 9 maanden of langer dat

door de onafhankelijke tuchtorganen is

uitgedeeld, was hierbij vergelijkbaar met

het jaar ervoor: 143 in 2018/’19 versus

134 in 2017/’18.

Excessieve overtredingen

Sinds 2011/’12 was er jaarlijks een

afname van wat toen nog ‘excessieve

Best bekeken wedstrijd

Sportief gezien waren het zilver op het

WK voor vrouwen in Frankrijk en de tweede

plaats voor de mannen in de eerste

editie van de Nations League uiteraard de

hoogtepunten. De best bekeken wedstrijd

op tv (in het verlengde van het seizoen)

was de WK-finale van de OranjeLeeuwinnen

tegen de Verenigde Staten: 5,5

miljoen kijkers op NPO1.

Het best bezochte event was de Nations

League-wedstrijd Nederland – Duitsland

met 52.536 bezoekers. •

VOETLICHT 1 | 9


ZSC ’61

‘DE LEDEN VROEGEN ONS ZÉLF OM DE

CONTRIBUTIE TE VERHOGEN. WIJ WILLEN

DAT ALS BESTUUR NIET. ’

ZSC’61-voorzitter Werner Klaassen bij het

scorebord op het sportpark.

ZSC’61 uit Scharendijke (Zeeland) is een van de vele ‘kleine’ clubs in Nederland. Iets

meer dan 100 leden, een begroting van 30.000 euro. En de laatste paar jaar een goede

lichting, waardoor de 3e klasse is behaald. Dat levert meteen problemen op met de

eisen voor een hoofdtrainer. ‘Het verschil tussen het salaris van een coach in de 3e en

4e klasse is precies het bedrag dat wij elk jaar tekortkomen in de begroting.’

om er morgen mee te stoppen, hebben we

geen tweede elftal meer.’

ZSC’61 is een van de vele ‘kleine’ clubs in de

voetbalpiramide: 71 senioren, 10 junioren en

16 pupillen. De begroting bedraagt 30.000

euro per jaar.

We hebben een uurtje de tijd om te praten,

want straks wordt ZSC'61-voorzitter Werner

Klaassen als invaller op de bank van het

tweede elftal verwacht. Een week eerder ging

de afspraak al niet door, toen stond de preses

in de basis, bij het derde elftal. Zo gaat dat

bij een kleine vereniging. Het is überhaupt

een wonder dat de club uit Scharendijke

Voorzitter Werner

Klaassen

als invaller bij

het tweede

elftal. Marjan Olfers, juridisch adviseur van de BAV.

(Zeeland) een tweede elftal hééft. 'Een van

de spelers werkt hier in de surfshop. Hij heeft

vier seizoenwerkers overgehaald om voor

ZSC'61 te voetballen. Op die manier konden

we een extra team op de been zetten', lacht

Klaassen, in de het dagelijks leven algemeen

directeur van uitzendbureau Tempo Team.

'Maar als twee van die jongens besluiten

Goede lichting

De laatste jaren heeft de club geluk met een

goede lichting voetballers, waardoor ze een

plek in de 3e klasse inneemt. Toch zijn ze zelf

langzaam slachtoffer van dat succes aan het

worden. ‘Omdat we in de 3e klasse spelen

moeten we een trainer aanstellen met de

juiste papieren’, zegt Klaassen. ‘En die kost

meer dan we kunnen betalen. Het verschil

tussen een coach voor de 4e klasse en voor

de 3e klasse is op jaarbasis 3.500 euro, en

dat is net het bedrag dat we ieder jaar op de

begroting tekortkomen.’

ZSC’61 heeft, volgens de regels, na promotie

een jaar dispensatie gekregen. Klaassen vindt

het jammer dat de regeling niet uitgebreider

is. ‘Ik ken teams hier in de buurt die met

hetzelfde probleem kampen. Die hadden

een heel goede trainer in de vierde klasse,

promoveerden en moesten een jaar later

10 | VOETLICHT 1


‘KLEINTJES’ HOPEN OP OPLOSSING

BIJ AANSTELLING TRAINERS

een andere trainer met Oefenmeester 2

aanstellen, omdat de succescoach niet de

juiste papieren had. Het is jammer dat het zo

moet, omdat je afscheid van mensen neemt,

terwijl je juist heel tevreden bent. Uiteraard

snap ik de belangen van de trainers, maar ik

denk dat we hier met z’n allen het gesprek

over moeten aangaan.’

Klaassen denkt zelf aan een oplossing in

de bestaande dispensatieregeling. ‘Wij zijn

geen structurele derdeklasser. Nu gaat het

goed, maar ons eerste elftal zal op termijn

terugvallen naar de 4e klasse. Dat is prima.

Misschien kun je voor verenigingen zoals wij

drie jaar dispensatie krijgen, mits je doorgaat

met de trainer die de promotie heeft meegemaakt.’

Andere verenigingen delen Klaassens

mening, blijkt uit de enquête van de BAV (zie

pagina 6).

Klaassen heeft inmiddels contact opgenomen

met de VVON, de belangenorganisatie voor

trainers. ‘Dat was een goed gesprek en zij

staan open voor ideeën voor een andersoortige

regeling. Het financiële argument is voor

‘ONZE GROOTSTE KOSTENPOST IS DE

ENERGIEREKENING. WE BETALEN

800 EURO PER MAAND.’

hen moeilijker, omdat er ook clubs zijn die

trainers via stichtingen betalen, waardoor

moeilijk inzichtelijk is hoe de geldstromen

lopen.’

Ook de BAV heeft over deze casus inmiddels

een gesprek gehad met de VVON. ‘Ze staan

er open voor om verder te praten’, zegt

BAV-voorzitter Ben van Olffen.’

Energierekening

Het is voor ZSC’16 te hopen dat die oplossing

er snel komt. ‘We hebben bij de privatisering

van het sportpark een ‘bruidsschat’ meegekregen,

daar teren wij nu ieder jaar op in. Als

dit nog vijf jaar zo door gaat, bestaan wij niet

meer’, vertelt Klaassen.

En door die onzekerheid heeft zijn bestuur

moeite om beslissingen over de toekomst

te nemen. ‘Onze grootste kostenpost is de

energierekening. Daar betalen wij iedere

maand 800 euro voor. We willen graag

verduurzamen, maar willen als bestuur geen

leningen afsluiten voor grote ingrepen. Dat

kunnen we niet verantwoorden als wij niet

zeker zijn van ons bestaansrecht. We gaan nu

wel 8 zonnepanelen leggen en led-lampen

gebruiken, daar is de terugverdientijd het

kortst voor.’

Klaassen denkt zelf niet dat zijn vereniging

er over tien jaar nog is. Er zijn al gesprekken

met andere verenigingen om te fuseren en

op die manier in de Westhoek van Schouwen-Duiveland

één grote nieuwe club te

creëren, in combinatie met een school.

Klaassen heeft bij die gesprekken de steun

van al zijn leden. ‘Ze staan achter ons. Tijdens

de laatste algemene ledenraadsvergadering

kwam de financiële positie ook ter sprake.

Daar is begrip voor. De leden zélf deden een

voorstel om dan maar de contributie te verhogen.

Wij zien dat als bestuur niet zitten.’ •

VOETLICHT 1 | 11


Pieter van Veen

‘DIT SNEEUWBALEFFECT IS NIET TE

STOPPEN. WEEKENDVOETBAL BLIJFT

EEN SUPER PROBLEEM.’

Pieter van Veen.

Weinig mensen die zoveel ervaring hebben in het amateurvoetbal in West II als Pieter

van Veen. Hij ziet dat zijn district als thermometer voor heel Nederland dient. Tijd voor

een gesprek, vooral over de toekomst. ‘Als de sneeuwbal in West II de rest van Nederland

bereikt, krijg je een complete verandering van het amateurvoetbal.’

Meer dan vijftig jaar lid van Vitesse Delft,

dertig jaar scheidsrechter, bestuurslid externe

zaken, interim voorzitter, grensrechter en

districtsafgevaardigde van de Belangenorganisatie

Amateur Voetbalverenigingen (BAV).

Wie het cv van Pieter van Veen leest, ziet één

rode draad: amateurvoetbal in district West

II. Hij kent de emoties die horen bij een bijna

levenslange band met één vereniging. ‘Ik heb

zelf ook nachten wakker gelegen als er iets

bij de club aan de hand was.’

Emoties kwamen ook naar voren toen Van

Veen samen met de BAV een inloopavond

organiseerde na het voornemen van de KNVB

het zondagvoetbal in de vierde en later derde

klasse in West II op te heffen. ‘Wie zoiets

voorstelt, komt aan de directe levenssfeer van

clubs, van mensen, van vrijwilligers. Dat was

echt een moment om samen te zijn en samen

op te trekken.’

Weekendvoetbal. Het is hét onderwerp in

West II. Maar niet alléén daar, waarschuwt

Van Veen. ‘Dit district is altijd een voorloper

geweest. Helaas ook met de excessen op de

voetbalvelden. Toen dat een probleem in

de rest van Nederland werd, waren wij daar

al jaren mee aan de slag. Dat komt doordat

wij hier de grote steden Rotterdam en Den

Haag in het district hebben. Verandering van

gedrag, van mensen, van de hele samenleving

zie je daar als eerste plaatsvinden.

Scheidsrechters die in Rotterdam of Den

Haag zijn opgeleid, hebben een goede rugzak

om in de rest van het land te fluiten. Die zijn

wat gewend.’

In West II stappen er steeds meer verenigingen

over van de zondag naar de zaterdag. ‘Het

is een super probleem’, merkt Van Veen. ‘Het

begon al een aantal jaar geleden. De amateurs

van Feyenoord zagen dat de belangstelling

snel verdween en maakten de overstap

naar de zaterdag. Dat zaterdagvoetbal ís hier

ook uniek, vooral in de Bollenstreek waar nog

gigantisch veel publiek op afkomt. Het niveau

wordt ook steeds beter, zeker in vergelijking

met de zondagcompetities. Grote zondagclubs

moeten een keuze maken, een groeiend

aantal hééft dat al gedaan.’

Een tweede argument is de wens van vooral

jongere spelers die niet meer op zondag willen

voetballen. Van Veen: ‘Die willen zaterdag

stappen. Ik geloof er niet in dat dit argument

12 | VOETLICHT 1


WEST II ALS THERMOMETER

VOOR DE REST VAN NEDERLAND

alles bepalend is. Ik sprak laatst iemand

van de hockeyclub en daar speelt iedereen

gewoon op zondag. Zij hebben óók veel jeugd,

er wordt misschien nog meer gedronken.

Maar die jeugd heeft blijkbaar geen moeite

om zondags te spelen. Bij de volleyballers die

hier op het sportcomplex zitten, hetzelfde.

Daar wordt er vrijdagavond gespeeld, blijkbaar

ook geen groot probleem.’

Een derde oorzaak – en die is volgens Van

Veen wél significant – is FOX Sports dat op

zondag bijna een dagvullend programma

aanbiedt met interessante wedstrijden. ‘Als

ik naar mezelf kijk, betrap ik me er ook op

om zondags op een regenachtige dag lekker

binnen te blijven om voetbal op televisie

te kijken. Zondagverenigingen hebben daar

last van, de publieke belangstelling neemt

drastisch af.’

Van Veen ziet dat het steeds lastiger wordt

adequate competities te vormen. ‘Er is een

sneeuwbaleffect ontstaan die bijna niet meer

te stoppen is. In West I zie je de beweging

ook al. En ik weet dat de BAV in district Oost

ook brieven heeft gehad van verenigingen

rondom Enschede die zich grote zorgen

maken door de verplaatsing naar het zaterdagvoetbal.

In het Noorden wordt de publieke

belangstelling op zondag ook snel minder. De

sneeuwbal houd je niet meer tegen.’

>>

Ondersteuning bij bestuurscrisis Voorschoten ’97

De districtsafgevaardigden van de Belangenorganisatie

Amateur Voetbalverenigingen

(BAV) staan alle ruim 1.600 leden in

Nederland bij met ondersteuning. Pieter

van Veen hield zich als afgevaardigde in

district West II de laatste maanden bezig

met een oplossing voor een bestuurscrisis

bij Voorschoten ’97.

Van Veen: ‘Er was een crisis tussen het bestuur

en de voetbaltechnische commissie

over het aanblijven van de trainer van het

eerste elftal van de zondagtak.’

Uiteindelijk heeft de club een onafhankelijke

commissie ingesteld waar Van Veen

als BAV-afgevaardigde voorzitter van werd.

‘Wij hebben onderzoek gedaan en een

feitenrelaas gepresenteerd tijdens een

algemene ledenraadsvergadering.’

De conclusie was uiteindelijk dat het

bestuur opstapte en de club in rustiger

vaarwater is gekomen. Van Veen: ‘In deze

casus vind ik het dapper dat het bestuur is

opgestapt. Ik weet zelf hoezeer mensen

betrokken zijn bij een vereniging,

dan getuigt het van inlevingsvermogen

om plaats te maken in het belang

van de toekomst van de eigen club,

ook al doet dat pijn.’

Wilt u ook ondersteuning van de

BAV? Kijk voor contactgegevens in

het colofon voor in dit tijdschrift of op

bav-voetbal.nl

VOETLICHT 1 | 13


>>

De consequenties van het veranderende

voetballandschap zal ook zijn dat overheden

zich meer gaan bemoeien met sportparken.

‘Veranderingen in de samenleving hebben

hun weerslag op het voetbal’, meent Van

Veen. ‘Als er alleen op de zaterdag gevoetbald

wordt, worden sportparken de andere dagen

in de week niet benut. Daar gaan gemeentes

en provincies iets van vinden. Daar moet je

slim mee omgaan. Een sportpark zoals bij

Vitesse Delft heeft zes velden. Haal er daar

twee vanaf, leg twee kunstgrasvelden aan

en bouw huizen op vrijgekomen ruimte. Dat

soort ontwikkelingen zul je in de toekomst

vaker zien.’

Met de verschuivingen van speeldagen,

zullen overheden en verenigingen ook tegen

onmogelijkheden aanlopen. Dat is nu in West

II ook al het geval. Van Veen: ‘SV Wippolder en

Concordia hebben zaterdag nu zóveel jeugd,

die kúnnen niet eens van de zondag naar

de zaterdag. Kijk ook naar Barendrecht, daar

zitten nu twee clubs met beiden meer dan

1.500 leden. Toen ik in het begin bij een van

de verenigingen kwam kijken hadden ze nog

zo’n 300 leden. Door geografische ontwikkelen

zal iedereen op een andere manier naar

het amateurvoetbal moeten kijken.’

Hoewel de problemen en de gevolgen duidelijk

in kaart zijn, zijn er nog geen antwoorden.

Die kunnen ook alleen gezamenlijk tot stand

‘DOOR GEOGRAFI-

SCHE ONTWIKKELIN-

GEN ZAL IEDEREEN

ANDERS TEGEN

AMATEURVOETBAL

MOETEN AANKIJKEN.’

komen, vindt Van Veen. ‘Met de clubs, met

de BAV, met overheden en ik vind ook met

NOC*NSF. Die laatste organisatie heeft zoveel

verstand van breedtesport, daar kunnen voetbalverenigingen

veel baat bij hebben. Al is

het maar ter ondersteuning van een bestuur.

Hoe vind ik bijvoorbeeld jonge bestuurders,

naar mijn mening héél belangrijk. Je moet

moderne problemen oplossen met moderne

ideeën. Natuurlijk kunnen oudere bestuurders

nog zeer waardevol zijn, maar verjonging van

bestuur is noodzakelijk.’

Ook de KNVB moet die samenwerking zoeken.

‘Het was mooi dat we gezamenlijk hebben

kunnen praten over de plannen om de vierde

en derde klasse te schrappen, én dat die voorstellen

van tafel zijn, maar dat moet nu ook

een goed vervolg krijgen. En dat heeft het

niet gehad. Daar heeft de KNVB ook de hulp

van de BAV voor nodig. Ik snap dat je niet álle

clubs kunt uitnodigen voor gesprekken, maar

dan in ieder geval wel de belangenorganisatie.

Die zit aan tafel om de belangen van het

gehele amateurvoetbal te behartigen.’

Tot slot denkt Van Veen dat de kaalslag in het

zondagvoetbal in District West II voort blijft

gaan. ‘Er gaat nog 25 procent overstappen,

maar uiteindelijk blijft zondagvoetbal hier

altijd bestaan. Daar ben ik van overtuigd.’ •

14 | VOETLICHT 1


NIEUWS

VOORDELIG ABONNEMENT ALTERNATIEF VOOR

VOUCHERS STAPPENPLAN AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming

(AVG) is inmiddels zo’n anderhalf

jaar van kracht. Het overgrote deel van de

voetbalverenigingen is in de afgelopen

periode aan de slag gegaan met de strengere

regels rond het verwerken van persoonsgegevens.

Het online ‘stappenplan AVG voor

sportclubs’ is een van de hulpmiddelen

om als vereniging stappen te zetten op

dit gebied. De vouchers om gratis of tegen

gereduceerd tarief gebruik te maken van de

hulptool verdwijnen. Per 10 december is het

platform alleen nog te gebruiken met een

abonnement. Het is de gelukt om het bedrag

daarvoor laag te houden: 5 euro per maand

(exclusief btw).

SPORT GEEFT 108 MILJOEN

UIT AAN DUURZAAMHEID

VOETBALCLUBS IN GRONINGEN MOETEN FORS

MEER VELDHUUR BETALEN

Voetbalverenigingen in de stad Groningen

betalen met ingang van het seizoen korting en hebben we geld gevonden om de

dacht men: dan zetten we een streep door die

2020/2021 fors meer voor de huur van

begroting op orde te brengen.’

velden. De stijging bedraagt in sommige Sportkoepel Groningen liet de financiële

gevallen ruim 10.000 euro per jaar, meldt gevolgen voor voetbalclubs doorrekenen.

RTV Noord.

De kleinere clubs betalen enkele honderden

Oorzaak is het schrappen van de zogenaamde euro’s extra per 2020/2021. Vijf grote verenigingen

moeten een stijging van meer dan

trainingsurenkorting die de clubs al jarenlang

krijgen. ‘Vroeger was het zo dat we met

10.000 euro begroten. Uitschieter is Lycurgus,

grasvelden zaten waar korting op werd toegepast,

omdat de velden niet altijd bruikbaar ten aantikt volgens de eerste berekeningen.

dat bijna de 20.000 euro aan extra huurkos-

waren’, legt Bram Reudink aan de regionale Met zo’n 900 leden is VV Helpman een van

omroep uit. Hij is voorzitter van Sportkoepel de grotere clubs in Stad. Bestuurslid Gerro

Groningen, dat de belangen van Groningse Dijksma ziet dat de broekriem al jaren aan

sportverenigingen behartigt.

wordt getrokken. Het nieuws dat de trainingsurenkorting

verdwijnt, noemt hij ‘dramatisch

‘Nu zijn velden wél altijd bruikbaar, omdat

het merendeel kunstgrasvelden zijn. Dus voor verenigingssporten in de stad’.

Sportverenigingen en sportstichtingen hebben in een periode

van minder dan vier jaar 108 miljoen euro uitgegeven aan

duurzaamheidsmaatregelen.

Via de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie

sportaccommodaties (EDS-regeling) hebben 1.500 sportverenigingen

en 300 stichtingen voor 66 miljoen euro geïnvesteerd in

energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking

(2016 t/m 2018). Daarnaast is in 2019 via de stimuleringsregeling

bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)

door sportverenigingen en –stichtingen voor 42 miljoen euro

geïnvesteerd in duurzaamheidsmaatregelen, waarvan 15 miljoen

euro is gesubsidieerd vanuit de BOSA-regeling.

Dit blijkt uit het ‘Jaarrapport Duurzame Sportinfrastructuur

2019’ dat onderdeel is van de monitoring van het Nationale

Sportakkoord op het thema Duurzame Sportinfrastructuur. In dit

eerste jaarrapport ligt de nadruk op het bijeen brengen van de

huidige kennis op dit thema, het schetsen van een uitgangsituatie

en identificeren van eerste opbrengsten van het beleid.

Hierbij is aandacht voor het landschap van sportaccommodaties,

de duurzaamheidsopgave in de sport, aspecten van exploitatie

en beheer van sportaccommodaties en de beweegvriendelijke

omgeving.

VOETLICHT 1 | 15


Proefschrift

‘ER ZIJN ONTWIKKELINGEN WAARBIJ DE

SPORTCLUB STEEDS MEER EEN

LERENDE ORGANISATIE WORDT.’

Sportverenigingen waar een sterk ‘clubgevoel’ heerst kunnen beter bestand zijn tegen

dalende ledenaantallen. Maar wat is clubgevoel eigenlijk en nog belangrijker: hoe kun

je het stimuleren? Nanny Kuijsters bestudeerde die vragen in het kader van haar promotieonderzoek

voor de Universiteit van Tilburg en Fontys Economische Hogeschool.

hoor je dat het er zo gezellig is, dat er veel

feestjes zijn en andere leuke dingen. Op de

een of andere manier wordt dat opgemerkt

binnen een vereniging en daarbuiten.’

Hoe kun je de band van leden met hun club

omschrijven?

‘Als ik daar in mijn onderzoek naar vroeg,

bleken er drie dimensies te zijn. Ten eerste

gaat het om de leden die actief binnen de

vereniging zijn: als sporter, met commissiewerk,

vrijwilligerswerk of omdat ze veel

aanwezig zijn. Ten tweede vonden die leden

de club ook relevant. De vereniging neemt

voor hen een belangrijke plaats in het leven

in. En tot slot hebben die leden een sociaal

netwerk binnen de vereniging.’

Welke factoren zijn verantwoordelijk voor

een sterk clubgevoel?

‘Het heeft bijvoorbeeld te maken met een

psychologische connectie. Mensen zijn

tevreden over de club, ook vaak trots. Ze identificeren

zich met hun club. Ook de ouderen

die niet actief op het veld bezig zijn, maar

wel als lid betrokken zijn. Je hoort ook dat

leden hun vereniging een ‘mooie club’ vinden,

16 | VOETLICHT 1

dat de club hen bijvoorbeeld door een sterk

eerste elftal goed vertegenwoordigt, of dat

ze al generaties lang lid zijn. Maar ook dat

leden het gevoel hebben dat ze erbij horen

en dat ze gezellige momenten hebben met

andere leden.’

U schrijft dat de ‘service’ van de sportvereniging

en sociale contacten voor leden

belangrijk zijn.

‘Leden willen graag dat er veel aandacht

wordt besteed aan trainingen en wedstrijden.

Voor prestatieteams is dat logisch, maar

vriendenteams hechten daar ook waarde aan.

Ook de bekende derde helft speelt een rol.

Als het binnen de club té veel om het eerste

elftal draait of als leden vrijwilligerswerk als

verplichting ervaren, dan werkt dit negatief

uit op het clubgevoel. Met de tennisverenigingen

gaat het in Nederland niet zo

goed, maar er zijn ook tennisclubs waar er

wachtlijsten zijn. Als je die leden ondervraagt,

Communicatie blijkt ook belangrijk te zijn.

‘Leden willen niet het gevoel hebben dat het

bestuur op afstand staat en dat er weinig

naar hen wordt geluisterd. Ze hebben behoefte

aan waardering voor vrijwilligerswerk. Daar

zouden besturen ook anders mee kunnen

omgaan. Vrijwilligerswerk zou maatwerk

kunnen zijn, gericht op de kennis en wensen

van de leden. Iemand die nu verplicht achter

de bar staat, zou wellicht beter geschikt zijn

als leider van een jeugdelftal. In de samenleving

wordt steeds meer onderhandeld, dat

is bij de sportvereniging ook zo. Niet meer:

het bestuur bepaalt en de leden moeten het

accepteren. Maar: praten met elkaar, proberen

overeenstemming te vinden.’

Dat vergt een andere aanpak van besturen?

‘De afstand tussen bestuur en leden zou

zo klein mogelijk moeten zijn, waarbij er

veel communicatie en overleg is. In de oude

structuren zag je vooral voorzitters die

duidelijke leiders met autoriteit waren. Nu


HOE STIMULEERT DE VERENIGING

CLUBGEVOEL BIJ LEDEN?

vergt die positie meer een persoon die een

‘mensen-mens’ is, die goed met iedereen kan

schakelen, kan delegeren en meer tussen de

leden staat. Je ziet ook ontwikkelingen dat

de sportclub meer een ‘learning community’

wordt. Jonge mensen willen vaardigheden

ontwikkelen, voor veel mensen is het vrijwilligerswerk

bij de sportvereniging een mooie

aanvulling op hun cv. Als zij later in hun

carrière een leidinggevende functie ambiëren,

kunnen ze met het werk bij de sportclub

aantonen dat ze daar al ervaring hebben.’

Gebruik van sociale media blijkt ook

een manier te zijn om het clubgevoel te

versterken.

‘Ik heb gemerkt dat je als vereniging via

social media heel goed een clubgevoel bij

leden kunt opbouwen. Via social media kun

je verbindingen leggen, zeker bij de jongere

leden, de zogenoemde ‘digital natives’. Die

staan open voor online communicatie, terwijl

wij van de besturen weten dat ze het moeilijk

vinden om sociale media goed in te zetten

binnen de vereniging. Het wil overigens niet

zeggen dat verenigingen zonder goede social

mediastrategie géén clubgevoel bij de leden

kunnen opbouwen.’

Ook online gaming is volgens uw onderzoek

nog een gebied waar sportverenigingen

stappen kunnen maken om clubgevoel te

versterken.

‘Dat zou je kunnen inzetten. Spelletjes

voor de leden, winacties, stemmen op de

beste speler tijdens een wedstrijd van het

eerste elftal, een quizvraag waarbij je een

gratis biertje kunt winnen. Bij al deze online

toepassingen merken we wel dat besturen

Onderzoek

snel zeggen: moet dat ook nog? Dat snap

ik ook wel, er komt al zoveel op hen af.

Terwijl de jongere leden juist vermelden

dat ze de online communicatie graag zélf

willen vormgeven binnen hun sportclub. Die

zouden bijvoorbeeld de wedstrijd van het

eerste elftal live willen streamen en dan van

commentaar voorzien. Voor besturen is het

belangrijk om het gesprek over dit onderwerp

aan te gaan met die jonge leden.’ •

Nanny Kuijsters onderzocht via kwalitatieve

en kwantitatieve studies onder

zo’n 2700 leden van sportverenigingen

die samen 17 soorten sporten

aanbieden (van voetbal, atletiek,

volleybal tot waterpolo, turnen en

rugby) en via een groot internationaal

literatuuronderzoek (op basis van ruim

900 wetenschappelijk artikelen) hoe je

de band van leden met hun club (het

clubgevoel) kan omschrijven, welke

factoren daarvoor verantwoordelijk

zijn en wat het betekent voor leden

zelf, de club en de maatschappij als

leden clubgevoel ervaren (bijvoorbeeld

gezonde leefstijl, saamhorigheid,

sociale cohesie en ontwikkelen van

vaardigheden).

VOETLICHT 1 | 17


NIEUWS

KNVB LICHT REGELS

OVERSCHRIJVINGEN TOE

Bij de KNVB komen veel vragen binnen over de overschrijvingsperiode

amateurvoetbal in de winter. De aankomende overschrijvingsperiode

is van 3 tot en met 31 januari 2020.

IN MEMORIAM: DRIES WEBER (89),

ERELID VAN DE BAV

Voor nationale overschrijvingen is er geen algehele tweede

overschrijvingsperiode in de winter. In de winter, met als

deadline 31 januari 23.59 uur, is het alleen mogelijk om over te

schrijven wanneer het een internationale overschrijving of een

overschrijving voor bij de KNVB geregistreerde contractspelers

(dus van contract naar contract) betreft. Voor alle andere

overschrijvingen geldt dat uitsluitend overschrijving kan worden

verkregen in navolgende situaties:

Op vrijdag 15 november is Dries Weber op

89-jarige leeftijd overleden. Hij was erelid

van de BAV.

Dries was een terzake kundig persoon die op

een veelal humoristische manier zaken op

velerlei gebied zeer kritisch aan de orde kon

stellen. Hij was actief voor de judosport, zijn

voetbalclub RAVA, de belangenorganisatie

LBA (de voorloper van de BAV) en de Haagse

politiek. In al deze takken van ‘sport’ was hij

een zeer kritisch volger, maar wist altijd heel

goed waar het om ‘draaide’.

Ook wist hij zijn plek toen zijn eigen club

RAVA verplicht moest verhuizen van het

Zuiderpark naar de andere kant van de stad.

Hij heeft toen de LBA ingeschakeld ter

bemiddeling. Niet omdat hij dat zelf niet zou

kunnen, maar om iedere vorm van belangenverstrengeling

te voorkomen.

Dries is tweemaal zeer gelukkig getrouwd

geweest en was een echte levensgenieter. Hij

genoot ook erg van de toenmalige LBA-weekenden

die gehouden werden i.v.m. de

jaarvergadering. Kortom, een persoonlijkheid

om met veel plezier aan terug te denken.

Dankbaar gedenken we zijn inspanningen

voor het amateurvoetbal. Zijn nabestaanden

wensen we sterkte nu ze zonder hem verder

moeten.

Overschrijving naar B-categorie, als de speler aan zijn financiële

verplichtingen heeft voldaan tegenover de te verlaten vereniging:

Dit verzoek kan in de periode 16 juni tot en met de eerste

vrijdag van de maand maart, 23.59 uur, van ieder jaar (6 maart

2020) worden ingediend. Deze overschrijving wordt direct, na

afmelding door de oude vereniging, automatisch verleend.

Overschrijving naar A-categorie, de speler voldoet aan een

dispensatiereden gewijzigde werk-, woon- of overige omstandigheden.

De dispensatieperiode voor spelers in de categorie A start

op 16 juni en sluit geheel op de eerste vrijdag van de maand

maart, 23.59 uur, van ieder jaar (6 maart 2020). Dispensatieverzoeken

verlopen via Sportlink Club.

Alle regels omtrent nationale en internationale overschrijvingen

vind je op KNVB Assist.

GEMEENTE GORINCHEM WINT TITEL

‘SPORTGEMEENTE VAN HET JAAR 2019’

Gemeente Gorinchem heeft de eervolle titel

‘Sportgemeente van het Jaar 2019’ in de

wacht gesleept. Dit is tijdens het congres van

Vereniging Sport en Gemeenten bekendgemaakt.

Naast de felbegeerde titel ontving de

Gorinchemse wethouder sport Joost van der

Geest uit handen van jurylid Remco Hoekman

een bokaal en een cheque met een geldprijs

om bekendheid te geven aan de titel.

CORRECTIE

In het vorige nummer stond dat een vrijwilligersvergoeding

maximaal € 170 per maand

en € 1.700 per jaar bedraagt. Dit moet echter

zijn € 170 per maand, met een maximum van

€ 1.700 per jaar.

18 | VOETLICHT 1


ZAKGELD

SPAREN

Verrassing

Beloning

Polsbandje

Automatisch opwaarderen

Periodieke overschrijving

Kosteloos

BETALEN

CASHLESS BETALEN®DE KASSA VOOR JE SPORTKANTINE

De Sportkantine kassa is ontwikkeld voor organisaties en instellingen die kiezen voor een gebruiksvriendelijke

Snel

Gemakkelijk

Veilig

touchscreen kassa met uitgebreide mogelijkheden. De kassa voorziet in gemak, veiligheid en een eenvoudige

manier van administreren. Meer informatie? Neem gerust contact op via sales@multicard.nl of neem een kijkje op

www.sportkantinekassa.com


Het bestuur, alle districtsafgevaardigden en de

redactie van de BAV wensen u een voorspoedig,

sportief maar vooral een gezond 2020 toe.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!