14.06.2021 Views

bav_oktober_2019

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Infomagazine Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen Nummer 1 | Jaargang 6 | November 2019

VOETBAL INF

STAKING

GROEIENDE ZORGEN OVER

TEKORT VRIJWILLIGERS

vv SEH heeft mooiste

presentatiegids

RVV COAL is de kameleon

van Rotterdam

Nieuwe gesprekken over

betalen amateurspelers


INHOUD

Bestuur vv Drenthina dreigt met staking 4

vv SEH wint Gulden Gids Awards

RVV COAL al 100 jaar sterk in Rotterdam

14

16

4 Tekort aan vrijwilligers

Bij vv Drenthina in Emmen neemt de animo

voor vrijwilligerswerk zozeer af dat het

bestuur dreigde met een paardenmiddel:

een staking op het sportpark. Zover kwam

het uiteindelijk niet, maar de boodschap is

duidelijk geworden bij de leden. ‘We hebben

ze als bestuur de afgelopen jaren misschien

ook te veel verwend.’

9 Betalen amateurspelers

Een werkgroep buigt zich over nieuwe regels

rondom de betalingen aan amateurspelers.

Daarnaast wordt er gekeken naar opleidingsvergoedingen.

Het streven is om in december

met voorstellen te komen. Ook de Belangenorganisatie

Amateur Voetbalverenigingen

(BAV) zit aan tafel.

10 BAV wil kennis uitbreiden

Ben van Olffen is inmiddels twee jaar voorzitter

van de Belangenorganisatie Amateur

Voetbalverenigingen (BAV). Hij blikt terug

en kijkt vooruit. Over het landschap van het

amateurvoetbal, de rol van een belangenorganisatie

en de noodzaak mee te gaan in de

veranderende tijd. ‘Een belangenbehartiger

is belangrijker dan ooit als er ingrijpende

wijzigingen aan zitten te komen.’

13 Enquête amateurvoetbal

De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen

(BAV) heeft haar jaarlijkse enquête

weer uitgezet. De enquête is in te vullen via

onze website: bav-voetbal.nl. Elk jaar wil de

BAV peilen wat de bestuurders van de amateurclubs

bezighoudt. We hopen dat u ook dit

jaar onze enquête invult.

14 ‘Verhalen zijn er ook over liefdes’

vv SEH heeft de Gulden Gids Awards van

2019 gewonnen. Volgens de jury maakte de

vierdeklasser uit Heerde de beste presentatiegids

in het amateurvoetbal. De Gulden Gids

Awards is een initiatief van de Belangenorganisatie

Amateur Voetbalverenigingen (BAV)

en vindt jaarlijks plaats.

16 ‘Je kunt slechts 5 jaar vooruitkijken’

RVV COAL uit Rotterdam-Zuid bestaat een

eeuw. Als een kameleon heeft de vereniging

zich aangepast aan de tijd en alle veranderingen

doorstaan. Nooit gefuseerd, soms gewankeld,

maar altijd weer opgekrabbeld. Arie

Blok gaat zijn dertigste jaar in als voorzitter,

maar waarschuwt wél voor de toekomst. ‘Je

kunt door het vrijwilligersprobleem in het

huidige amateurvoetbal niet langer dan vijf

jaar vooruitkijken.’ .

COLOFON

BAV Voetbalinfo is een uitgave van de Belangenorganisatie van Amateur Voetbalverenigingen

(BAV) en verschijnt minimaal vier keer per jaar in een oplage van 2.150.

Hoofdredactie: Stephan Wageman

06-19675574 | info@wx2.nl

Contactpersonen districten

District Noord: Hans de Vries

hansmdevries@gmail.com | 06-15392779

District Oost: Harmen Veldhuis

secretaris@bavoost.nl | 06-53866819

District West I: Rob Baarda

rtbaarda@gmail.com | 06-29273204.

District West II: Cor Verbree

cverbree@kabelfoon.nl | 06-49822200.

District Zuid I: Frans Tuytelaars

frans-tuytelaars@xs4all | 013-5079390.

District Zuid II: Frank Poulis

fpoulis1@gmail.com | 06-53133761.

Concept en realisatie: WX2 Media

Druk: Sonodruk Heino


VRIJWILLIGERS, WAAR VIND

JE ZE?

Op 19 oktober hebben wij de Gulden

Gids uitgereikt aan Sportclub Excelsior

Heerde (SEH). Prachtig hoe deze

Gelderse vereniging, spelend in de 4e

klas zaterdag, deze prijs in de wacht

sleept. Dit allemaal door vrijwilligers

samengesteld. Elders in dit blad leest u

daar meer over.

Bestuur

Een ander artikel gaat er juist over

dat het voor veel verenigingen steeds

moeilijker is om vrijwilligers te krijgen.

En, zonder vrijwilligers is geen enkele

vereniging in staat om te functioneren.

Wie onderhoudt de kleedlokalen, zorgt

ervoor dat de lijnen gekalkt worden

(behalve op kunstgrasvelden uiteraard),

wie rijdt er met de pupillen/junioren

naar de uitwedstrijden? Wie wil er in

het bestuur zitten?

Pensioengerechtigde leeftijd

Vergrijzing slaat overal toe en met de

stijgende pensioengerechtigde leeftijd

is het steeds moeilijker vrijwilligers

te vinden. Natuurlijk met het grootste

respect voor de ouderen die nog wel

bereid zijn vrijwilligersfuncties te gaan

bekleden of te blijven bekleden. Een

prachtig voorbeeld is Arie Blok, die al

30 jaar voorzitter is van RVV COAL uit

Rotterdam. Een verenging die onlangs

het 100-jarig bestaan vierde. Wat

een prestatie om in de stad zo lang

te blijven bestaan zonder fusie! Dat

kan alleen maar met goede vrijwillige

bestuurders.

Vacatures

Ook de BAV is naarstig op zoek naar

vrijwilligers om de belangen van verenigingen

te behartigen. Behalve in district

Noord (chapeau Noord!) zijn er in

elk district een of meerdere vacatures.

Wij herkennen dus datgene waar onze

lidverenigingen ook mee kampen. Als

u dus iemand weet, of misschien bent

u het zelf wel, die via onze BAV andere

verenigingen wil helpen, neem dan contact

op met een van de bestuursleden.

Onze gegevens treft u ook aan op onze

website bav-voetbal.nl.

Onlangs is in ’s-Hertogenbosch het

rapport gepresenteerd over inmenging

van crimineel geld in de (voetbal)sport.

Het onderzoek richtte zich in dit geval

vooral op het zuiden van het land. Daar

waar misschien in het verleden de

plaatselijke ondernemer met “zwart”

geld wel wat voor de vereniging

wilde doen, verplaatst zich dat nu in

sommige gevallen met “crimineel” geld.

De bewustwording van bestuursleden

vooreer met iemand in zee te gaan

waarvan het voorstel te mooi is om

waar te zijn. Vaak ís het dan ook te mooi

om waar te zijn.

Ben van Olffen, voorzitter BAV

BESTUUR BAV

Voorzitter Ben van Olffen

Meanderlaan 161 | 4691 LJ Tholen

06-28765001 | voorzitter@bav-voetbal.nl

Secretaris Wim Tamboer

Baak van Zierikzee 30 | 3826 HA Amersfoort

06-52685660 | w.tamboer1@chello.nl

Penningmeester en waarnemer JO

George Stuivenvolt

Dr. Dreeslaan 30D | 8471 LG Wolvega

0561613178 | penningmeester@bav-voetbal.nl

Portefeuillehouder voetbalzaken

Henk van der Pol

P.C Hooftlaan 52 | 3768 GT Soest

06-50663064 | henkvanderpol@outlook.com

Vice-voorzitter en

Portefeuillehouder communicatie

Henk Feitsma

Flintstraat 83 | 7815 RE Emmen

0591-643355 | h.r.feitsma@hotmail.com

Portefeuillehouder ledenbestand

Bernard Jansen

Westdorplaan 79 | 8101 BC Raalte

0572353536 | ledenadministratie@bav-voetbal.nl

Bankreknr: NL69 RABO 0102266301

t.n.v. Bestuur BAV Wolvega

Secretariaat BAV | Wim Tamboer

Baak van Zierikzee 30 | 3826 HA Amersfoort

Aanmelden als lid kan uitsluitend via het secretariaat. Ook

afmelding moet bij de secretaris en wel schriftelijk en uiterlijk 1

juni, een maand voor afloop van het lopende lidmaatschapsjaar.

Secretaris Wim Tamboer

Baak van Zierikzee 30 | 3826 HA Amersfoort

Voor vragen, verzoeken voor mogelijke juridische ondersteuning,

enz. dient de secretaris van de vereniging zich bij voorkeur te

wenden tot de coördinator-secretaris van het district, waaronder

de vereniging valt.


Staking

‘WE KUNNEN BETAALDE KRACHTEN

AANNEMEN, MAAR DAN GAAT DE

CONTRIBUTIE 3 KEER OVER DE KOP.’

vv Drenthina-voorzitter Willem Jan Alders.

Bij vv Drenthina in Emmen neemt de animo voor vrijwilligerswerk zozeer af dat het bestuur

dreigde met een paardenmiddel: een staking op het sportpark. Zover kwam het

uiteindelijk niet, maar de boodschap is duidelijk geworden bij de leden. ‘We hebben ze

als bestuur de afgelopen jaren misschien ook te veel verwend.’

Voorzitter Willem Jan Alders van vv Drenthina

had zijn leden tijdens de nieuwjaarsreceptie

al gewaarschuwd voor het gebrek aan

vrijwilligers bij de club, maar nu is het tijd

voor grover geschut, vindt hij als hij achter de

computer kruipt. Alders wil de noodklok luiden

en laat via Facebook weten dat er storm

op komst is bij de vereniging als er niets

verandert: een staking. Het is een oproep die

recht uit het hart komt:

‘Ik ben nu een aantal jaren voorzitter van

VWS stelt 300.000 euro beschikbaar voor innovatie

Het Ministerie van VWS zoekt innovatieve

oplossingen die clubs hulp bieden om

het aantal vrijwilligers van sportclubs

structureel te vergroten. Deze oplossingen

mogen ideeën zijn die in een andere sector

worden toegepast. Zolang zij ook voor

de sportsector kunnen worden gebruikt.

Maar ook nieuwe ideeën zijn welkom. Het

ministerie stelt 300.000 euro beschikbaar

met een maximum van 100.000 euro per

concept. Hiervoor moet de inzender een

‘prototype’ realiseren dat op minstens drie

sportclubs kan wordt getest. VWS zoekt

geen concepten die niet schaalbaar zijn,

die niet gericht zijn op sportclubs en die

structureel moeten worden gesubsidieerd.

deze prachtige club. Ik ben er inmiddels

achter dat de tijden behoorlijk veranderd zijn.

Het voorzitterschap is zeker GEEN sinecure. Er

wordt van de voorzitter, en zijn bestuur, juist

heel veel verwacht. Ge-eist eigenlijk. Het stuk

‘sinecure’, geen tegenprestatie, ligt tegenwoordig

veel meer bij de leden. Consumerende

leden. Kritische leden. Veeleisende leden.

“Ik betaal toch contributie, dus mag ik ook

verwachten dat het geregeld is”.

(...)

Drenthina, dat zijn we samen. Het wordt tijd

dat er mensen op gaan staan. Het runnen van

een club is allang geen sinecure meer, lieve

Rosketiers.

(...)

Het bestuur heeft dan ook besloten dat er

in het tweede weekend van het seizoen

2019-2020 ‘gestaakt’ zal worden door alle

vrijwilligers. Er gebeurt dan op de ‘Oude

Ros’ helemaal niets. De kantine gaat niet

open, de velden zullen niet klaar gemaakt

worden voor wedstrijden, we regelen geen

scheidsrechters, er is geen ranja of thee in de

rust, de kleedkamers zijn op slot en er zijn

geen trainers of leiders voor de teams. Noem

het een statement, lieve Rosketiers. Om te

4 | VOETLICHT 1


OPLOSSINGEN ZOEKEN VOOR

TEKORT AAN VRIJWILLIGERS

voorkomen dat we straks geen vrijwilligers

meer hebben en geen bestuur (ook allemaal

vrijwilligers overigens).

We spreken Alders over zijn oproep een

week voor de aangekondigde staking. En we

zijn niet de enigen die het nieuws hebben

opgepakt. Lokale, regionale en zelfs landelijke

media zijn naar Emmen getogen om tekst en

uitleg te vragen. Een bestuur dat gaat staken,

dat is nieuws. ‘Je moet de column met een

knipoog lezen’, zegt Alders nu, en verklapt

dat er van een staking geen sprake zal zijn.

Lachend: ‘Een van de leden kwam naar me

toe: “Ik heb mijn hele leven nog niet gestaakt,

en dat ga ik nu ook niet doen”, vertelde hij

me. Nou, dan ben jij gewoon vrij, heb ik hem

gezegd. Dit moet ook geen jankverhaal worden,

80 procent van wat er hier gebeurt, gaat

goed. Alleen begint het vrijwilligersprobleem

nijpend te worden, en niet alleen bij ons.’

Het onderwerp neemt Alders dan ook serieus.

‘In mijn column zit een ondertoon die mensen

probeert wakker te schudden. Ik heb het

op de laatste nieuwjaarsreceptie ook gezegd:

‘EEN IDEE IS BIJ ONS ALLEEN NOG MAAR EEN

IDEE ALS JE BEREID BENT MEE TE HELPEN

HET UIT TE WERKEN.’

Een idee is nu alleen nog een idee als je bereid

bent om mee te helpen het uit te werken.

Niet meer afwachten tot het bestuur het maar

oppakt. Als ik collega-voorzitters spreek, is dit

een probleem dat bij veel meer verenigingen

speelt. De 70e editie van het Kerst Volleybal

in Assen gaat niet door wegens een gebrek

aan vrijwilligers, handbalvereniging Hurry Up

uit Zwartemeer doet op Europa Cup-avonden

de kantine op slot, omdat er niemand achter

de bar wil staan. Hoe is dat mogelijk?’

Het probleem wordt groter, laat ook een

onderzoek van het Mulier Instituut zien

(zie kader pagina 7). ‘Veel verenigingen

benoemen het tekort aan kader of het vinden

van geschikt kader een groot punt van zorg.

Werving en behoud van vrijwilligers is een

belangrijk speerpunt voor verenigingsbeleid

voor de korte en lange termijn.’

Ook het ministerie van VWS neemt het

groeiende probleem van een tekort aan vrijwilligers

serieus. Ze stelt zelfs 300.000 euro

beschikbaar voor innovatieve oplossingen

(zie kader pagina 4). ‘Zo’n 14% van de verenigingen

komt vrijwilligers tekort. En 40%

van de clubs heeft een tekort aan vrijwillig

(opgeleide) trainers en coaches. Het vrijwilligerskader

is bij de meeste clubs bovendien

nog niet zo en divers als de vereniging zelf’,

schrijft het ministerie.

Alders’ staat niet alleen in zijn zoektocht

naar oplossingen, blijkt wel. Maar wat is de

analyse van het probleem? Waarom is het

steeds moeilijker vrijwilligers te vinden die

zich willen committeren aan hun vereniging?

Alders geeft een aantal redenen. ‘Ten eerste

moet je kijken naar de VUT-regeling die er

niet meer is. Vroeger stopten mensen met 55-

56 jaar met werken en zaten nog in de kracht

>>

VOETLICHT 1 | 5


vv Drenthina komt tijdens de eerste seizoenswedstrijd tegen De Weide op voorsprong via een strafschop.

>>

van hun leven. Die wilden niet constant

achter de geraniums zitten of elke zaterdag

mee naar de Ikea. Die gingen liever naar de

vereniging en deden allerlei klusjes. Maar die

groep is nu 75+ geworden. Nu gaan mensen

met 65- of 67-jarige leeftijd met pensioen. In

die groep zit heel weinig aanwas.’

Ook andere maatschappelijke ontwikkelingen

spelen een rol, vindt Alders. ‘Ik snap mensen

ook wel. Nu heb je vaak twee werkende

ouders. Het ene kind zit op hockey, het andere

op volleybal en de derde voetbalt. Dan is

er ook weinig tijd om nog vrijwilligerswerk

te doen. Althans, niet voor de uren die wij

vroeger gewend waren.’

De tweede reden is volgens Alders het toenemende

consumentisme. ‘De maatschappij

wordt steeds individualistischer. Ze zeggen:

ik betaal mijn contributie, dan moet het maar

geregeld zijn. Dat kan wel, maar niet met de

contributiebedragen die we nu vragen. We

kunnen wel betaalde krachten achter de bar

zetten en bij elk team een gediplomeerde

trainer aanstellen, maar dan gaat de contributie

drie keer over de kop. Dán zeggen ze dat

‘OUDERS WERKEN NU ALLEBEI. HET ENE

KIND ZIT OP HOCKEY, HET ANDERE OP

VOETBAL. ER IS OOK WEINIG TIJD. ’

ze naar een andere club gaan, omdat het hier

te duur is. vv Drenthina is geen buitenschoolse

opvang waar je alleen contributie hoeft te

betalen.’

De functie van de vereniging is door de jaren

heen verandert, stelt Alders. ‘Het verenigingsgevoel

verdwijnt. Het is niet meer het

gevoel van: dit is mijn club, daar hoor ik bij.

We hadden vijftien jaar geleden 10 à 11 seniorenelftallen

die na afloop een biertje bleven

drinken. We hebben er nu nog maar vier. Vroeger

had je de voetbalclub, de gymclub en de

kerk. Nu is de keuze veel groter. Winkels zijn

de hele dag tot 22.00 uur open en op zondag.

Vroeger kon je alleen op Tweede Pinksterdag

naar de meubelboulevard, nu iedere zondag.

Het is concurrentie waar de voetbalclub mee

te kampen heeft.’

Er is een aantal oplossingen voor het

probleem, maar Alders is niet overtuigd van

de haalbaarheid bij vv Drenthina. ‘We kunnen

mensen betalen voor de vrijwilligersfuncties

die we open hebben staan. Daar ben ik geen

voorstander van. Er werken hier mensen al

veertig jaar op vrijwillige basis, moet ik tegen

hen zeggen dat zij straks collega’s krijgen die

wél worden betaald?’

Ook zouden leden het vrijwilligerswerk

kunnen afkopen. Maar dat druist in tegen het

rechtvaardigheidsgevoel van Alders en zijn

bestuur. ‘Dan moeten ze 250 euro op tafel

6 | VOETLICHT 1


‘WIJ MOETEN ALS BESTUUR OOK ANDERS

TEGEN VRIJWILLIGERSWERK AANKIJKEN.

HET KAN NIET MEER ZOALS VROEGER.’

leggen, en zijn ze overal vanaf. Mensen die

het kúnnen betalen zullen het misschien

doen, maar we hebben hier ook kinderen

zitten uit gezinnen die dat bedrag niet

zomaar kunnen aftikken. Voor hen zijn we er

óók. Dan zitten de rijkere gezinnen thuis, en

moeten de armere gezinnen 8 uur achter de

bar staan. Dat vind ik lastig te verkopen. En

stel dat we het wel doen, dan hebben we nog

steeds niet de handjes die we nodig hebben,

want ik denk niet dat 250 euro voldoende is.

En welke onderdelen kopen we dan in?’

Toch steekt Alders de hand ook in eigen boezem.

‘Misschien hebben we de leden de laatste

jaren ook wel te veel verwend. Ze roepen

heel hard dat het bestuur het moet oplossen,

en wij doen dat dan ook nog. Er is nog nooit

een wedstrijd níét doorgegaan. Wij hebben

die verantwoordelijkheid altijd gevoeld, maar

misschien moeten we het een keer expres

fout laten lopen. Dat was de gedachte achter

de dreiging van een staking.’

Het Facebook-bericht kreeg bijna 100 likes

en de leden gaven hem groot gelijk. ‘Maar om

nu te zeggen dat we er meteen extra vrijwilligers

door hebben gekregen... Het gaat iets

beter. Wat ik ook gemerkt heb na de dreiging

van een staking is dat wij als bestuur ook

anders tegen vrijwilligerswerk moeten aankijken.

Het kan niet meer zoals vroeger. Mensen

willen wel een paar uurtjes helpen, maar niet

meer acht uur achter elkaar. Dan moeten wij

kijken hoe we het zo kunnen regelen dat er

vrijwilligerswerk georganiseerd kan worden

voor twee uur. Wij moeten flexibeler omgaan

met de veranderende omstandigheden. Want:

Drenthina, dat zijn we samen.’ •

Onderzoek: werving en behoud vrijwilligers speerpunt voor verenigingen

Meer dan de helft van alle verenigingen

geeft aan voldoende vrijwilligers te

hebben, maar ook op zoek te zijn naar

nieuwe krachten, blijkt uit onderzoek van

het Mulier Instituut. Veel verenigingen

benoemen het tekort aan kader of het

vinden van geschikt kader een groot

punt van zorg. Werving en behoud van

vrijwilligers is een belangrijk speerpunt

voor verenigingsbeleid voor de korte en

lange termijn. Grotere verenigingen (> 100

leden) zijn vaker op zoek naar vrijwilligers

dan kleine verenigingen. Drie kwart van

de grotere clubs is continu op zoek naar

vrijwilligers. Van de kleine verenigingen is

twee vijfde op zoek naar vrijwilligers en

geeft twee vijfde aan niet op zoek te zijn.

Bij grote verenigingen is 4 procent niet op

zoek naar vrijwilligers. Verenigingen met

een eigen accommodatie, de buitensporten,

de veldsporten en teamsporten

zoeken vaker dan andere verenigingen

vrijwilligers, ondanks dat ze over voldoende

vrijwilligers beschikken. Het werven

van vrijwilligers is voor deze verenigingen

een continu proces.

VOETLICHT 1 | 7


BEWONDER

TOPSTUKKEN IN

REIS EIS

S

DE

RONDOM ZUIDERZEE

ZUIDERZEEMUSEUM

USEUM

ENKHUIZEN


Werkgroep

GESPREKKEN OVER REGULERING

BETALEN AMATEURSPELERS

Een werkgroep buigt zich over nieuwe regels rondom de betalingen

aan amateurspelers. Daarnaast wordt er gekeken naar

opleidingsvergoedingen. Het streven is om in december met

voorstellen te komen. Ook de Belangenorganisatie Amateur

Voetbalverenigingen (BAV) zit aan tafel.

Hoewel de plannen over het reguleren

van betalingen in het amateurvoetbal

nog in een aftastende fase zitten, lijken

de contouren voor nieuwe voorstellen

gemaakt te zijn. Het is de bedoeling dat

vergoedingen gereguleerd gaan worden.

‘Dat is de wens van de KNVB, de ledenraad

en ook van ons als belangenorganisatie’,

zegt Henk van der Pol, bestuurslid Voetbalzaken

bij de BAV.

Met de nieuwe regels zal er veel vertrouwen

worden gegeven aan de voorkant:

de clubs en de spelers. Maar er komen

dan wél regels met sancties voor de

verenigingen die zich niet houden aan de

regels. ‘High trust, high penalty, zal een

term zijn die we de komende maanden

nog veel gaan horen’, zegt Van der Pol. ‘Als

we dit gaan invoeren betekent het dat je

veel vertrouwen geeft aan de voorkant,

maar dat je hoge straffen gaat krijgen

voor constructies waarmee de boel wordt

opgelicht.’

De categorie amateurspeler met een

niet-geregistreerd contract zal in de nieuwe

regels worden afgeschaft. Dit betekent

dan dat een amateurspeler niet meer dan

een onkostenvergoeding mag ontvangen

(van óf zijn club óf van een aan de club

gelieerde stichting). De reglementaire eisen

betreffende een contractspeler zullen

de komende tijd worden ingericht, denk

hierbij dan met name aan regels omtrent

de arbeidsomvang.

In het verlengde van het onderwerp

zijn ook de opleidingsvergoedingen van

belang. ‘We willen een op het amateurvoetbal

passend systeem voor opleidingsvergoedingen’,

vindt Van der Pol.

De werkgroep, met behalve een afvaardiging

van de BAV, ook leden van de COH

(Centraal Orgaan Hoofdklassen), CVTD

(de belangenvereniging voor clubs uit

de tweede divisie en derde divisie) en de

KNVB hopen in december met uitgewerkte

voorstellen te komen. •

VOETLICHT 1 | 9


BAV

‘EEN BELANGENBEHARTIGER VOOR

HET AMATEURVOETBAL IS

BELANGRIJKER DAN OOIT.’

BAV-voorzitter Ben van Olffen bij ‘zijn’ club

Tholense Boys.

Ben van Olffen is inmiddels twee jaar voorzitter van de Belangenorganisatie Amateur

Voetbalverenigingen (BAV). Hij blikt terug en kijkt vooruit. Over het landschap van het

amateurvoetbal, de rol van een belangenorganisatie en de noodzaak mee te gaan in de

veranderende tijd.

Als we naar de ontwikkelingen in het amateurvoetbal

kijken, wat ziet u dan?

'Als eerste zie je een trend dat er steeds

meer verenigingen met hun standaardelftal

van de zondag naar de zaterdag verhuizen.

Die ontwikkeling is in West II het sterkst. De

uitdaging is hoe je die twee speeldagen op

een nette manier samen gaat voegen. Ga je

dat van onderuit in elkaar vlechten of laat je

verenigingen horizontaal overstappen? West

II is de lakmoesproef voor heel Nederland,

want ook daar zie je dezelfde ontwikkeling.

Misschien met uitzondering van Zuid II, maar

die verenigingen worden wel geconfronteerd

met de gevolgen.’

De BAV heeft het afgelopen jaar in West II

een bijeenkomst in Delft bij vv SEP georganiseerd

over dit onderwerp. De KNVB heeft

na dat gesprek het besluit om de 4e klasse

te schrappen teruggedraaid en beloofd in

gesprek te gaan met de clubs. Hoe staat het

daarmee?

‘Daar is tot nu toe weinig van terecht

gekomen, wat weer tot boosheid bij de

verenigingen leidt. We zijn er als BAV zelf

achteraan gegaan, maar de respons uit Zeist

duurt heel lang. Verenigingen moeten voor 1

januari op de hoogte zijn, ook met het oog op

allerlei organisatorische redenen, zoals het

aantrekken van trainers.

Volgens mij wordt dat heel kort dag. Daarmee

bevestigt de KNVB de gedachten die verenigingen

nu hebben: ze zeggen van alles toe,

maar in de praktijk ervaren de clubs dat niet

zo. Nog los van het feit of het terecht is, het is

wél de beleving van de verenigingen. Dat is

niet goed voor het imago van de KNVB, met

wie wij overigens een prima verstandhouding

hebben. Wij proberen daar als BAV een

bewakende rol in te spelen. Wat is toegezegd

moet worden nagekomen.'

Ook lijken er ontwikkelingen te komen in

het dossier over de beloftenteams van bvo’s.

‘De visie van de KNVB is om onder-21

teams van bvo’s samen te laten spelen met

onder-23 teams van top amateurclubs.

Voor de amateurs zou het goed zijn als de

beloftenteams van de profclubs verdwijnen

uit de amateurcompetities. Het is vaak zo dat

amateurverenigingen voor veel publiek spelen

tegen opponenten uit de stad of de regio.

Je ziet dat de belangstelling afneemt als er

10 | VOETLICHT 1


KENNIS BUNDELEN OM KLAAR

VOOR TOEKOMST TE ZIJN

opeens op een kaal, achteraf gelegen veld

gespeeld moet worden tegen een beloftenteam

van een bvo. Het draagt niet bij aan de

beleving. Misschien moet de ledenraad - en ik

zat daarzelf destijds bij - ook wel concluderen

dat dat geen goed besluit is geweest.’

Ook heeft de KNVB aangegeven dat de

competitie ná de zomer weer begint. Eerder

lieten verenigingen merken dat dat moeilijkheden

geeft op hun velden. Hoe kijkt de

BAV daar tegenaan?

‘We moeten daar wel over in gesprek. Het

heeft voor- en nadelen. Het geeft nu vooral

problemen aan het einde van de competitie.

Die gaat heel lang door, waardoor het lastiger

wordt om goed onderhoud te plegen aan

de velden. Ook blijven er weinig weekenden

over voor verenigingsactiviteiten, omdat de

velden dicht moeten. Vooral onze leden met

natuurgrasvelden lopen daar tegenaan. Goed

onderhoud wordt in de zomer al lastiger door

de langere periodes van droogte waarmee

we te maken hebben. Het is ook de vraag of

we de velden in de toekomst nog voldoende

kunnen beregenen door de verandering van

het klimaat.’

Verandert de rol van de BAV ook in het

huidige en toekomstige voetballandschap?

>>

BAV biedt in verenigingsjaar ondersteuning in tachtig zaken

Tijdens de algemene ledenraad vergadering

van de Belangenorganisatie Amateur

Voetbalverenigingen (19 oktober) bleek

dat er in het verenigingsjaar liefst 72

aanvragen om ondersteuning zijn binnengekomen.

Tevens dienden er bij aanvang

van het verslagjaar nog 8 aanvragen om

ondersteuning behandeld, c.q. afgehandeld

te worden. Totaal dus tachtig zaken.

De hoofdthema’s van de aangemelde

zaken waren:

1. Conflicten met overheid (zoals privatisering,

huurverhoging en accommodatieproblemen),

10

2. Conflicten met trainers en vragen over

salarissen en arbeidsovereenkomsten, 12

3. Problemen met de KNVB, 2

4. Fusies en opheffing verenigingen, 4

5. Problemen met de Arbowet, 1

6. Problemen met de fiscus, 3

7. Diversen, waaronder wijzigingen speeldag,

problemen met sponsors, 12

8. Statuten en Huishoudelijk Reglement

(modelstatuten gemaakt door

district Oost), 12

9. Vragen over AVG, 4

10. Vragen over onder meer wijzigingen

in de Wet werk en zekerheid en

algemene vragen, die telefonisch zijn

opgelost, 12.

Voor 6 zaken (15% ) werd externe

juridische ondersteuning ingeroepen.

VOETLICHT 1 | 11


>>

‘De rol niet. Een belangenbehartiger voor

amateurclubs is belangrijker dan ooit als er

ingrijpende wijzigingen zoals het Weekendvoetbal

aan zitten te komen.

De organisatie moet wel veranderen, die

moet bij deze tijd passen en bij toekomstige

ontwikkelingen. We hebben onze adviseur

Marjan Olfers ook naar onze belangenorganisatie

laten kijken, hebben de luiken open

gezet om zelf te kunnen doorgroeien. Aanbevelingen

die zij heeft gedaan hebben we

geanalyseerd en willen we ook doorvoeren.’

Wat houden die veranderingen in?

‘We willen graag van een districtsgestuurde

organisatie naar een kennisgestuurde

belangenvereniging. Een club in Sluis heeft

evenveel recht om op een adequate manier

geholpen te worden als een club in Delfzijl.

Die moet niet afhankelijk zijn van het aantal

mensen dat in de districten zit, hoewel die

districten wel blijven bestaan. We hebben

in West II gezien hoe belangrijk het is

om bekende gezichten - in dit geval onze

districtsafgevaardigde Pieter van Veen - als

aanspreekpunt te hebben. Dat blijven we

doen, alleen zal de kennis - die in ruime mate

aanwezig is bij onze districten - gebundeld

worden en op de juiste manier worden gebruikt.

Heeft een vereniging in Limburg een

vraag over juridische zaken en hebben wij in

‘EEN CLUB IN SLUIS

HEEFT NET ZOVEEL

RECHT OP DE JUISTE

ONDERSTEUNING

ALS EEN VERENI-

GING IN DELFZIJL’

Groningen iemand zitten die daar gespecialiseerd

in is, dan maakt het voor de Limburgse

vereniging echt niet uit dat hun probleem

wordt opgelost door onze afgevaardigde in

Groningen.

Ook willen wij onze kennis vergroten door in

de toekomst partnerships aan te gaan. Je kunt

dan denken aan samenwerkingen met universiteiten

die gespecialiseerd zijn in sportrecht

of andere deelgebieden waar onze leden mee

te maken krijgen. Die uitbreiding van kennis

wordt steeds belangrijker, omdat onze leden

met veel complexere vragen bij ons komen.’

Hoe kijkt u terug op uw eerste twee jaar als

voorzitter van de BAV?

‘Met veel plezier. Onze eerste prioriteit

was de communicatie naar onze leden te

intensiveren. Dat hebben we gedaan door

meer aandacht te schenken aan onze online-uitingen,

zoals de website, social media

en de nieuwsbrieven. We zien dat het aantal

bezoekers van bav-voetbal.nl met meer dan

100 procent is gestegen. Ook worden onze

nieuwsbrieven vaak geopend én gelezen. Dat

blijkt ook uit de respons van de enquêtes die

we via onze online-kanalen verspreiden. Die

ligt héél hoog. Dat laat tegelijkertijd zien dat

onze leden betrokken zijn. En wij moeten er

nu voor zorgen dat we hen blijven steunen

met kennis en informatie.’ •

12 | VOETLICHT 1


NIEUWS

BAV ZET JAARLIJKSE ENQUÊTE UIT OVER

STAAT VAN HET AMATEURVOETBAL

De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen

(BAV) heeft haar jaarlijkse enquête

weer uitgezet. De enquête is in te vullen via

de website: bav-voetbal.nl.

Elk jaar wil de BAV peilen wat de bestuurders

van de amateurclubs bezighoudt. Hoe

denken zij over Weekendvoetbal? Hoe zien

zij de toekomstige financiële situatie van hun

vereniging? Wat kan er worden verbeterd aan

de voetbalpiramide en zijn zij bekend met de

diensten van de BAV? We hopen dat u ook dit

jaar onze enquête invult. Met uw input kunnen

wij uw belangen nog beter behartigen.

De resultaten zullen wij communiceren in dit

tijdschrift en op onze online kanalen. Het kost

u ongeveer tien minuten van uw tijd.

HANDHAVING ROOKVRIJE

KANTINES VANAF 1 APRIL

VIER OP DE TIEN VERENIGINGEN MAKEN

ZICH WEINIG ZORGEN OVER VOORTBESTAAN

Ongeveer vier op de tien sportverenigingen tien jaar bijna verdubbeld (van 6% in 2009

in Nederland maken zich nauwelijks zorgen naar 11% in 2019).

om het voortbestaan van de vereniging en

zien de toekomst van hun vereniging (zeer) Verenigingen houden voornamelijk omgevingsfactoren

verantwoordelijk voor de uitda-

zonnig in (44%). Bijna de helft van de verenigingen

(45%) ziet de toekomst niet positief gingen die hen te wachten staan. Vergrijzing,

in, maar is ook niet somber. De meeste van individualisering en een afname van de

deze verenigingen geven aan uitdagingen te populariteit van de sport zien verenigingen

zien voor het voortbestaan van de vereniging, als reden voor de (verwachte) afname van

maar verwachten dat ze de uitdagingen leden bij hun vereniging. Daarnaast wordt

aankunnen. Kleine verenigingen (≤ 100 leden, een afname van de bereidwilligheid van

15%), verenigingen van semi-individuele leden om vrijwilligerstaken en bestuurstaken

sporten (12%), met binnensporten (12%) en te verrichten als trend geïdentificeerd.

zonder eigen accommodatie (16%) zijn het Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut

waarin het toekomstperspectief en de

vaakst negatief over hun toekomst. Het aandeel

sportverenigingen dat de toekomst van grootste uitdagingen van sportverenigingen

de vereniging negatief inziet is de afgelopen zijn onderzocht.

De overheid handhaaft het verbod op rookruimtes in de kantine

vanaf 1 april 2020. Sportclubs kunnen zich dus nog even goed

voorbereiden.

Staatssecretaris Paul Blokhuis wil graag dat er een eind komt

aan alle rookruimtes. Maar hij wil dit wel graag goed regelen

met de horeca en gemeenten. Blokhuis geeft aan dat hij voor

zijn besluiten de signalen van alle partijen heeft meegenomen.

Hij heeft gekozen voor 1 april 2020 als startdatum voor de

handhaving.

Een groeiend aantal sportclubs is inmiddels rookvrij, maar op

de meeste sportclubs blijkt roken nog gewoon toegestaan. Bij

de grote buitensporten voor kinderen, zoals voetbal, hockey,

tennis, korfbal en atletiek, is gemiddeld 16 procent van de

clubs helemaal rookvrij of is roken verboden op jeugddagen of

bijvoorbeeld rond de velden.

De KNVB heeft besloten dat er in 2025 niet meer binnen én

buiten gerookt mag worden bij álle amateurclubs in Nederland.

Vanaf het seizoen 2020/’21 moeten alle Eredivisie- en Keuken

Kampioen Divisieclubs rookvrij zijn.

De actie sluit aan bij de landelijke beweging ‘De rookvrije

generatie’, die als doelstelling heeft kinderen te laten opgroeien

in een volledig rookvrije omgeving.

VOETLICHT 1 | 13


Gulden Gids Awards

‘ONS IS EEN INKIJKJE GEGUND IN HET WEL

EN WEE VAN VERENIGINGEN MET ÉÉN

GEMENE DELER: TROTS OP DE CLUB. ’

Een afvaardiging van SEH uit Heerde, samen

met BAV-bestuurslid Henk Feitsma (rechts).

vv SEH heeft de Gulden Gids Awards van 2019 gewonnen. Volgens de jury maakte de

vierdeklasser uit Heerde de beste presentatiegids in het amateurvoetbal. De Gulden

Gids Awards is een initiatief van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen

(BAV) en vindt jaarlijks plaats. Hieronder het juryverslag.

moet hebben. Een rustige opmaak waarbij

de clubkleuren Geel-Zwart goed gedoceerd

terug komen maken deze gids tot een prettig

te lezen naslagwerk.

2e plaats: BVV Barendrecht

beloond met 100 euro

De jury had er geen eenvoudige klus aan om

te bepalen welke drie gidsen in de prijzen

zouden vallen. Opvallend was dat er heel wat

verenigingen voor de eerste keer deelnamen.

Ook is, blijkens de inhoud, de intentie van

de makers divers. Heeft de stand van zaken

rond het eerste elftal prioriteit of wordt er

gekozen voor het geven van brede informatie

over de hele vereniging? Hoe dan ook, ons

is een inkijkje gegund in het wel en wee van

verschillende verenigingen met één gemene

deler: Trots op de club.

3e plaats: SV Zeilberg

beloond met 100 euro

“Hiermee presenteren wij u onze eerste

seizoen-gids ter gelegenheid van het 65-jarig

Marjan Olfers, juridisch adviseur van de BAV.

bestaan”. Zo begint voorzitter Theo Manders

zijn voorwoord. En het is

meteen een schot in

de roos. De opzet is het

wij-gevoel in de diverse

verhalen te laten doorklinken

en dat is, door de

diversiteit van invalshoeken,

zeker geslaagd. Het gaat van selectie-elftallen

tot voetbalplezier in de kelderklasse,

van het leger vrijwilligers(“de helden van de

velden”) tot de vele evenementen die worden

georganiseerd, waarbij het mes aan twee

kanten snijdt: Reuring binnen de vereniging

en een flinke financiële injectie voor diverse

projecten binnen de club. Een dikke plus is

ook dat dat niet alleen van ieder team een

foto is geplaatst, maar ook van (bijna) alle

mensen die een specifieke taak/functie vervullen,

zodat je meteen weet wie je waarvoor

Een kloeke gids. 95 bladzijden. Natuurlijk

voor een deel ingevuld met advertenties,

maar het is niet zo dat het de leestekst in de

weg zit. Er is gewoon veel te melden. De club

speelt na degradatie met het eerste elftal

in de derde divisie. Wonden likken en weer

kop op. Dat lees je in de verhalen rond het

vlaggenschip. Maar de vereniging heeft veel

meer te bieden dan een team op divisieniveau.

Zo organiseert men in samenwerking

met de Coaches Betaald Voetbal jaarlijks

een groot toernooi voor G-voetballers, dat

inmiddels landelijk grote

bekendheid geniet. Trainers

komen aan het woord,

het jeugdvoetbal komt aan

bod en niet te vergeten het

damesvoetbal waarmee men

stevig aan de Weg timmert.

14 | VOETLICHT 1


BESTE PRESENTATIEGIDS VAN

2019 KOMT UIT HEERDE

Ook talrijke vrijwilligers passeren de revue.

Maar omdat woorden soms te veel en toch

niet toereikend zijn, geven tal van goed

geschoten actiefoto’s een fraaie inkijk in de

vereniging. Kortom een fraai vormgegeven

speelse opmaak zijn onderscheidend en maken

het geheel tot een gids waarmee je voor

de dag kunt komen. Vakwerk! Een verdiende

winnaar. •

‘VERHALEN ZIJN ER OOK OVER LIEFDES,

VRIENDSCHAPPEN EN EEN LEIDER DIE ZIJN

50-JARIG JUBILEUM VIERT.’

gids met goed geschreven verhalen. Een

visitekaartje waarmee je voor de dag kunt

komen.

1e plaats: SEH Heerde

beloond met 250 euro

“Wij zijn SEH” Dit is niet slechts de verwijzing

naar de inhoud van de gids, het is de naam

die de gids draagt. Dat schept verwachtingen,

maar vraagt ook om een overtuigend verhaal

in woord en beeld. Daarin is de redactie

ruimschoots geslaagd. De verhalen zijn vlot

geschreven en lezen lekker weg. Ze gaan

natuurlijk over voetbal in alle geledingen.

Dus wordt er niet alleen geschreven over het

vlaggenschip , maar ook over het G-voetbal,

dames – en meidenvoetbal en de veteranen

van de 35+. Er is veel aandacht voor de jeugd,

tot de allerkleinsten aan toe en trainers ontvouwen

hun visie op het edele voetbalspel.

Vrijwilligers komen aan bod, zoals de jonge

ouderen die wekelijks onderhoud plegen

op de accommodatie. De EHBO-ers en de

jeugdscheidsrechters. Verrassende verhalen

zijn er ook over opbloeiende

liefdes,

club overstijgende

vriendschappen en

een leider die zijn

50-jarig jubileum viert.

Je leert de vereniging

kennen in al zijn geledingen. Het straalt

saamhorigheid en daadkracht uit. En last but

not least: De kwaliteit van de foto’s en de

Winnaars Gulden Gids Award

2004 Quick Boys

2005 BVV Barendrecht

2006 VV DOVO

2007 SC Genemuiden

2008 SV Urk

2009 Zuidvogels

2010 VSCO ’61

2011 Excelsior ’31

2012 Sparta Nijkerk

2013 DTS Ede

2014 SV Spakenburg

2015 VSCO ‘61

2016 SC Genemuiden en vv Den Ham

2017 FC Klazienaveen

2018 WZC Wapenveld

2019 vv SEH

VOETLICHT 1 | 15


RVV COAL

RVV COAL uit Rotterdam-Zuid bestaat een eeuw. Als een kameleon heeft de vereniging

zich aangepast aan de tijd en alle veranderingen doorstaan. Nooit gefuseerd, soms

gewankeld, maar altijd weer opgekrabbeld. Arie Blok gaat zijn dertigste jaar in als

voorzitter, maar waarschuwt wél voor de toekomst. ‘Je kunt in het huidige amateurvoetbal

niet langer dan vijf jaar vooruitkijken.’

100-jarige jubileum is achter de rug, als een

van de weinige verenigingen in Rotterdam is

RVV COAL nog nooit gefuseerd en Blok gaat

zelf zijn 30e jaar in als voorzitter van de club

die zich in de laatste eeuw als een kameleon

heeft aangepast aan veranderingen in de

directe omgeving.

Als Arie Blok de kantine van RVV COAL laat

zien, trekt de geschiedenis van de club

voorbij. Krantenknipsels, foto’s, kunstwerken,

er is volop ruimte voor de kleurrijke historie.

Er zijn veel artikelen over mijlpalen. Een

daarvan dateert uit 1959. ‘COAL verloor nooit

het vertrouwen in de toekomst en bestaat

16 | VOETLICHT 1

daarom 40 jaar’, kopt de krant. En verder:

‘Toen kwam de verwarring van het eerste

jaar profvoetbal. COAL verloor wat leden en

raakte aan de sukkel.’

En zie nu, op een nazomerse dag in september

als COAL aan de aftrap staat van de eerste

wedstrijd van het seizoen 2019/’20. Het

RVV COAL-voorzitter Arie Blok.

Hoogtepunt

‘Een hoogtepunt’, noemt Blok de festiviteiten

rondom het eeuwfeest. Niet omdat

de vereniging 100 jaar het hoofd boven

water heeft weten te houden, maar vooral

doordat COAL in staat is geweest om met een

multiculturele achterban sámen bruisende

dagen te organiseren. ‘Het heeft heel lang

geduurd om tot een jubileumcommissie te

komen’, verhaalt Blok, die zelf twee periodes

voorzitter is (geweest), van 1982 tot 2005

en van 2013 tot nu. ‘In april 2019 bestonden

we 100 jaar, in januari zijn zaken pas echt

van de grond gekomen. En hoe. We hebben

een geweldige receptie gehad: veel mensen,

leuke toespraken, onze buren Spartaan ‘20

en Charlois waren aanwezig, met als de

wethouder sport en ambtenaren van de

gemeente Rotterdam. Een dag erna was het

een groot feest op het sportpark, waarbij ook


KAMELEON VAN ROTTERDAM

VIERT 100-JARIG BESTAAN

nog eens veel oud-leden de moeite namen

om te komen.’

Als iemand iets over RVV COAL kan vertellen

is het Blok wel. Op 9-jarige leeftijd werd hij in

1952 lid, het jaar dat het Amsterdam-Rijnkanaal

wordt geopend, net als het Sprookjesbos

in De Efteling en waarbij de eerste Grand Prix

op Zandvoort plaatsvindt.

COAL is een van de weinige clubs die er op

kunnen bogen twee maal te zijn opgericht.

De eerste keer was dit op 1 maart 1913, toen

twaalf kantoorbedienden van de Steenkolen

Handels Vereniging (SHV) besloten een

voetbalclub te stichten onder de naam “COAL”

(afkomstig van COAL Trading Association). In

de lente van 1919 gebruikte een aantal sjouwers

van de Steenkolen Handelsvereniging

een terreintje aan de Maashaven om met een

papieren bal de voetbalsport te beoefenen.

Bij deze mensen rijpte het plan om een voetbalclub

op te richten. COAL werd ten tweede

maal opgericht aan de Tolhuisstraat.

Hindoestaanse elftallen

Sindsdien heeft de vereniging de directe omgeving

zien veranderen. Vooral in demografisch

opzicht heeft Rotterdam-Zuid een transformatie

ondergaan. Blok: ‘In de beginjaren

woonden hier vooral Nederlandse mensen.

Nu bestaat de omgeving voor 70 procent

uit allochtonen. Op de club hebben we ook

te maken met verschillende culturen. We

hebben een aantal Hindoestaanse elftallen,

we hebben een Kaapverdiaans team, en een

Turks elftal. De jeugd is een mix van alles. Het

heeft zeker zijn charme en er is prima mee te

werken. Alleen merk je dat het op het gebied

van vrijwilligerswerk lastig is om mensen te

bewegen iets voor de club te doen.’

Toch ziet Blok daar langzaam verandering in

komen, zeker nu het bestuur van de club daar

nadruk op legt. ‘Als je verplichtingen aan de

leden gaat stellen voor vrijwilligerswerk, zie

je dat het een beetje beter wordt. Maar we

zijn er nog lang niet. Dat geldt overigens niet

alleen voor ons, het is naar mijn mening hét

probleem voor sportverenigingen.’

Het onderwerp komt ook terug als we met

Blok praten over de toekomst van RVV COAL.

Want hoe staat de club er over 50 jaar voor?

Blok: ‘Dat hangt af van de ontwikkeling van

heel Nederland. Ik las laatst een stukje in de

krant dat een heel grote verenigingen zoals

RVVH door het vrijwilligersprobleem niet

verder vooruit durft te kijken dan vijf jaar. De

amateurclub draait op oude kernkrachten, er

zijn te weinig jongeren die zich echt willen

verbinden. Dat moet veranderen.' •

‘Hand in hand voor COAL 1’

Jantje Hoes is misschien wel een van

de bekendste COAL’ers. Onder zijn

artiestennaam Johnny Hoes schreef

hij tal van voetballiederen. Hand in

hand kameraden, is nu het clublied

van Feyenoord, maar wás het lied van

COAL: Hand in hand voor COAL 1. Ook

schreef Hoes het officieuze clublied

van Ajax: Op een slof en een oude

voetbalschoen... Hoes was zelf in de

jaren 40 een zeer verdienstelijk speler

in het eerste elftal van RVV COAL.

VOETLICHT 1 | 17


NIEUWS

BIJEENKOMSTEN OVER

UITSTROOM OUDSTE JEUGD

Ad van de Kimmenade (midden) kreeg in maart nog een Koninklijke onderscheiding.

De KNVB wil aandacht geven aan de uitstroom van de oudste

jeugd bij verenigingen. In deze leeftijdscategorie is het vertrek

bij een club hoog. Ook blijkt uit cijfers dat het voor verenigingen

steeds lastiger wordt om jongeren te laten doorstromen van

de jeugd naar de senioren, een prestatief tweede team op de

been te brengen en worstelen veel verenigingen met zaterdag-/

zondagvoetbal.

IN MEMORIAM: AD VAN DE KIMMENADE (75),

MEER DAN 30 JAAR VOETBALBESTUURDER

De voetbalbond zal bijeenkomsten rond dit onderwerp organiseren.

‘We willen met verenigingen in gesprek om te kijken of

zij de problematiek herkennen en welke oplossingen er in hun

ogen mogelijk zijn’, legt de KNVB uit.

Op 25 september overleed Ad van de Kimmenade

in zijn woonplaats Eersel. Hij werd

75 jaar. Ad was een man die zijn sporen ruimschoots

heeft verdiend in de voetbalwereld.

Hij is 32 jaar bestuurslid geweest bij zijn

vereniging EFC, 19 jaar jeugdvoorzitter en 13

jaar algemeen secretaris. Tevens was hij tien

jaar afgevaardigde en bestuurslid van de NKS

District Zuid 1.

Bij de KNVB was hij jarenlang afgevaardigde

(vanaf 2001) en later (2013) ambassadeur.

Hiervoor is hij ook onderscheiden door de

KNVB en de NKS Voetbal. In maart 2019

kreeg Ad voor al zijn verdiensten een Koninklijke

onderscheiding (zie foto), Ridder in de

Orde van Oranje-Nassau. Ook voor de LBA

(2010) en later de BAV zette hij zich jarenlang

in. Een man dus, die grote maatschappelijke

verdiensten heeft gehad.

Wat zal hij gemist worden door al de mensen

met wie hij in de loop der jaren in al de

genoemde functies te maken heeft gehad.

Maar bovenal natuurlijk door zijn vrouw, zijn

kinderen en kleinkinderen. Hen wensen wij

als BAV troost en sterkte toe.

Op hoofdlijnen zal er tijdens de bijeenkomsten over de volgende

drie thema’s worden gesproken:

1. Hoe houden we de oudste jeugd aan het voetballen, met name

tijdens de overgang van junioren naar senioren?

2. Welke vormen van competitie passen bij deze doelgroep,

bijvoorbeeld een onder 21 of onder 23 competitie?

3. Welke ontwikkelingen herken je in jouw regio?

a. De overgang van de zondag naar de zaterdag

b. Moeilijker op de been brengen van een representatief tweede

team

De uitnodiging voor deze bijeenkomsten wordt verzonden aan

voorzitters, hoofden (jeugd)opleidingen en bestuursleden met

technische zaken of jeugdzaken in hun portefeuille.

BELASTINGDIENST GAAT EXTRA TOEZICHT

HOUDEN OP STICHTINGEN EN VERENIGINGEN

De Belastingdienst gaat dit jaar strenger toezicht

houden op stichtingen en verenigingen

in de sportwereld.

Het extra toezicht is onderdeel van een

programma om onbeschreven stichtingen

en verenigingen te controleren op hun

belastingplicht. Als stichtingen en verenigingen

dezelfde economische activiteiten

als bedrijven verrichten, dan gelden fiscale

regels. Dit kan leiden tot een belastingplicht

voor de loonheffing, omzetbelasting en/of

vennootschapsbelasting.

Ontvangen trainers een vrijwilligersvergoeding

bij uw club? Let dan op of dit volgens

de geldende regels gebeurt om problemen te

voorkomen. Een vrijwilliger mag in 2019 voor

zijn arbeid en eventuele andere kosten, onbelast

maximaal € 170 per maand en € 1.700

per kalenderjaar ontvangen. Dit is inclusief

vergoedingen en verstrekkingen in natura.

18 | VOETLICHT 1


ZAKGELD

SPAREN

Verrassing

Beloning

Polsbandje

Automatisch opwaarderen

Periodieke overschrijving

Kosteloos

BETALEN

CASHLESS BETALEN®DE KASSA VOOR JE SPORTKANTINE

De Sportkantine kassa is ontwikkeld voor organisaties en instellingen die kiezen voor een gebruiksvriendelijke

Snel

Gemakkelijk

Veilig

touchscreen kassa met uitgebreide mogelijkheden. De kassa voorziet in gemak, veiligheid en een eenvoudige

manier van administreren. Meer informatie? Neem gerust contact op via sales@multicard.nl of neem een kijkje op

www.sportkantinekassa.com


Was een hartinfarct bij

vrouwen altijd maar zo

duidelijk te herkennen

Een betrouwbare test

kan vrouwenharten redden.

Geef nu via

hartstichting.nl/vrouwenhart

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!