14.06.2021 Views

Uitnodiging start wijkvernieuwing Beijum Bruist 2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Meedoen aan<br />

<strong>wijkvernieuwing</strong><br />

Programma<br />

Start Wijkvernieuwing<br />

Op allerlei manieren zetten <strong>Beijum</strong>ers zich in voor hun wijk.<br />

Om maar een paar voorbeelden te noemen:<br />

<strong>Beijum</strong>ers voor <strong>Beijum</strong>ers<br />

Boodschappen doen, kleine klusjes opknappen of een keertje bij de buren<br />

langsgaan voor gezelschap.<br />

Groene Long<br />

Organiseert tweemaal per jaar met meer dan 60 vrijwilligers een grote<br />

opruimactie in het park midden in de wijk.<br />

Heerdencomité’s<br />

Buurtbewoners zorgen samen voor een verzorgde woonomgeving met veel<br />

buurtcontacten.<br />

Vrijdag 18 januari in Het Heerdenhoes, Isebrandtsheerd 97<br />

16.30 uur Inloop<br />

17.00 uur Welkom en opening<br />

17.05 uur Toelichting op het <strong>wijkvernieuwing</strong>splan <strong>Beijum</strong><br />

17.30 uur Kleurrijk Buffet – Smaak van <strong>Beijum</strong> (gratis)<br />

18.30 uur Rondje <strong>Beijum</strong> – gesprekken over de vier thema’s<br />

19.30 uur De smaak te pakken – hoe gaan we verder?<br />

20.00 uur Afsluiting en informeel napraten met hapje en drankje<br />

MAF<br />

Elke week ‘Music and Fun’, samen jammen<br />

in Het Trefpunt.<br />

Nu kun je meedoen aan het Wijkvernieuwingsproject<br />

<strong>Beijum</strong> <strong>Bruist</strong>.<br />

Denk mee, doe mee.<br />

Laat je stem horen!<br />

In verband met de voorbereiding<br />

graag van tevoren aanmelden via<br />

info@beijum.nl<br />

✓ Buurttaxi mogelijk<br />

✓ Kinderopvang aanwezig<br />

<strong>Uitnodiging</strong> Start<br />

Wijkvernieuwing <strong>Beijum</strong><br />

18 januari 17.00 - 20.00 uur<br />

Het Heerdenhoes, Isebrandtsheerd 97<br />

Inclusief gratis, heerlijk en kleurrijk buffet.


<strong>Beijum</strong> <strong>Bruist</strong>!<br />

<strong>Beijum</strong> is een fijne wijk om te wonen. Het is mooi<br />

groen, gezellig, je voelt je er thuis en je krijgt<br />

kansen. Maar dat gaat niet vanzelf en het geldt niet<br />

voor iedereen.<br />

Thema’s<br />

Doe mee in een van de gespreksgroepen<br />

Daar gaan we werk van maken. We maken plannen hoe het<br />

beter kan. Tijd voor vernieuwing.<br />

Wij willen een wijk waar:<br />

• je woont in een aantrekkelijke en veilige buurt<br />

• kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien<br />

• ouderen zich thuisvoelen<br />

• iedereen kan meedoen<br />

Wij zijn: bewoners, vrijwilligers, verenigingen, scholen,<br />

WIJ-<strong>Beijum</strong>, gemeente, woningbouwcorporaties en<br />

ondernemers in de wijk.<br />

✓ Samen willen we werken aan een beter <strong>Beijum</strong>.<br />

✓ Een <strong>Beijum</strong> klaar voor de toekomst.<br />

✓ Een <strong>Beijum</strong> dat <strong>Bruist</strong>!<br />

Nieuwsgierig geworden?<br />

Wij nodigen je van harte uit om mee te doen!<br />

BEIJUM<br />

1 Aantrekkelijke en veilige buurt<br />

We willen graag wonen in een buurt die<br />

uitnodigt om elkaar te ontmoeten, om<br />

te bewegen, te spelen en te sporten.<br />

Dat kan in een vriendelijke en groene<br />

woonomgeving met veilige wegen en<br />

paden.<br />

3 Ouder worden in <strong>Beijum</strong><br />

u Wat vind jij belangrijk?<br />

u Wat kan er volgens jou beter?<br />

De komende jaren zal het aantal<br />

ouderen in <strong>Beijum</strong> flink toenemen.<br />

Velen van hen willen in <strong>Beijum</strong> blijven<br />

wonen. Daarom willen we een wijk met<br />

toegankelijke woningen, veilige straten<br />

en pleinen, en voorzieningen waar<br />

mensen elkaar kunnen ontmoeten.<br />

u Hoe wil je hier zelf oud worden?<br />

u Wat is er nodig om dat mogelijk te<br />

maken?<br />

2 Gezond, veilig en kansrijk opgroeien<br />

Hoe kunnen we er in <strong>Beijum</strong> voor zorgen<br />

dat kinderen veilig opgroeien en jongeren<br />

zich kunnen ontplooien?<br />

4 Iedereen kan meedoen<br />

u Wat vind jij belangrijk voor je kind?<br />

u Hoe gaan we daar samen voor<br />

zorgen?<br />

Veel <strong>Beijum</strong>ers zetten zich al in voor hun<br />

buren of voor de wijk. Toch zijn meer<br />

helpende handen nodig, en wijkbewoners<br />

die willen meedenken en meewerken<br />

aan de toekomst van hun wijk.<br />

u Hoe betrekken we meer <strong>Beijum</strong>ers<br />

bij het wonen en leven in de wijk?<br />

u Wat is daar voor nodig?

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!