14.06.2021 Views

Uitnodiging Bewonersavond Beijum 2020

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Uitnodiging</strong> <strong>Bewonersavond</strong><br />

Aantrekkelijke en veilige buurt<br />

Dinsdag 4 februari 19.30 – 21.30 uur<br />

Wijkcentrum Trefpunt, <strong>Beijum</strong>erweg 17<br />

Denk mee, doe mee, laat je stem horen!


Programma<br />

Datum: Dinsdag 4 februari<br />

Tijd: 19.30 – 21.30 uur<br />

Locatie: Wijkcentrum Trefpunt,<br />

<strong>Beijum</strong>erweg 17<br />

19.00 uur Inloop<br />

19.30 uur Welkom en opening<br />

Afspraken samenwerking Sterk Netwerk <strong>Beijum</strong><br />

19.45 uur Toelichting Actieplan Openbare Ruimte <strong>Beijum</strong><br />

Welke concrete punten pakt de gemeente in <strong>2020</strong> op?<br />

20.00 uur Praat mee in een van de gespreksgroepen...<br />

Hoe kunnen we de woon- en leefomgeving aantrekkelijker<br />

maken? Hoe kun je daar als wijkbewoner zelf aan werken?<br />

u Entree van de wijk (gevoel van thuiskomen geven: wat<br />

kunnen we hier aan doen?)<br />

u Buiten sporten / buitenfitness (hardloopparcours,<br />

fitnesstoestellen: wat zouden we moeten realiseren?)<br />

u Onderhoud / beheer (wat doet de gemeente? wat kunnen<br />

<strong>Beijum</strong>ers zelf doen?)<br />

u Ontmoeten (bankjes, picknicktafels: waar en hoe ontmoet<br />

je graag buurtgenoten?)<br />

21.15 uur Gezamenlijk: korte indruk gespreksgroepen<br />

21.30 uur Afsluiting met hapje en drankje.<br />

✓ Buurttaxi mogelijk: aanmelden kan via info@beijum.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!