dorpskrant_10_website

DorpskrantDeil

Dorpskrant

Deil

Het mooiste mondkapje

van Deil

Nummer 10 zomer 2021

In dit nummer:

Nieuwe rubriek: Hemd van je lijf

Kolffstraat in de schijnwerpers

Markante Deilenaren: Rob en Riet Rutten

LAATSTE NIEUWS: DE SPELWEEK GAAT DOOR!

WWW.SPEELTUINDEIL.NL


Van de Dorpsraad Deil

Het heeft even geduurd, maar de zon is gaan schijnen.

Langzamerhand nemen onze mogelijkheden weer toe.

In aanloop naar de zomervakantie bieden we jullie

48 pagina’s leesplezier aan!

De redactie

Deil 2030! ____________________________________ 4

Website Dorp Deil zoekt nieuwe beheerder __________ 5

Voortgang Lingelandje __________________________ 6

In memoriam Leendert van Wijk __________________ 9

Rob en Riet Rutten ____________________________ 10

Deils bier exclusief bij SPAR de Haas ______________ 12

In memoriam Wim Kastein _____________________ 13

Hemd van je lijf ... EngelHans van Zadelhoff ________ 15

Omslagfoto

De zon gaat schijnen (Gerard Tamson)

De Kinderkijkcolumn

16

Hannah maakte ‘het mooiste mondkapje van Deil’ ___ 17

Straatnamen in West Betuwe ____________________ 18

Ideeën en plannen ____________________________ 20

Omgevingsfonds West Betuwe ___________________ 21

Buurtbus West Betuwe rijdt weer _________________ 21

Achter mijn masker ___________________________ 22

Beestje en baasje-puzzel ________________________ 24

Bij Diederik van Everdingen ____________________ 26

Ingezonden __________________________________ 29

Persoonlijke herinneringen aan de eerste jaren

van de spelweek _____________________________ 30

Jan en Gijsje Beverloo 60 jaar getrouwd ____________ 31

Koningsdag 2021 _____________________________ 33

Beste nieuwe boer van West Betuwe ______________ 33

Omzien naar elkaar ___________________________ 34

Albert Kerkhof, timmerman in hart en nieren _______ 35

Onderwijl in Deil _____________________________ 36

Wetenswaardigheden van het DOP _______________ 37

Deil Schoon _________________________________ 39

Terug naar schooljaar 1979 _____________________ 41

Halve van Deil _______________________________ 42

Sporten met de Buddies ________________________ 42

DVC: We gaan weer van start! ___________________ 43

Vacatures bij ‘t Duifhuis ________________________ 44

Update over de Zoldersoos ______________________ 44

Frankrijk komt naar je toe! ______________________ 45

Blijven Volharden _____________________________ 45

Nieuws uit de kerk ____________________________ 46

Oproep foto’s geslaagden _______________________ 47

DOOR FLIP KRAJENBRINK

Juni 2021. Nog steeds moeten we rekening houden met de

beperkende maatregelen door de Corona pandemie. Nu

de besmettingscijfers dalen volgen er binnenkort wellicht

meer versoepelingen en hopen we ook weer afscheid te

kunnen nemen van het noodgedwongen en minder gezellige

digitaal vergaderen via de computer. Ondanks alle

beperkingen hebben vele vrijwilligers van onze werkgroepen

zich de afgelopen maanden toch stevig ingezet voor

allerlei zaken in ons mooie dorp.

Zo heeft de werkgroep Omzien naar elkaar samen met de

kerk ieder huishouden in Deil en Enspijk met Pasen verrast

met een heerlijk setje paaseitjes. Ook heeft de werkgroep een

vrijwilliger bereid gevonden om een jonge vluchteling, die in

Deil komt wonen te begeleiden.

De werkgroep Recreatie en natuur heeft vele dagen hard

gewerkt en de laatste hand gelegd aan de inrichting van het

Lingelandje. Er ligt nu aan de Linge een prachtige steiger met

een trap en er zijn bloemen ingezaaid. Iedereen kan nu volop

gebruik maken van dit mooie stukje Deilse natuur. Ivm. de

coronabeperkingen is de feestelijke opening gepland in september.

Zie ook het uitgebreide artikel op blz. 6-7 in dit blad.

De leden van de werkgroep Deil 2030! hebben de afgelopen

periode benut om gesprekken te voeren met de verenigingen

en andere organisaties in Deil. In die gesprekken stond het

Visiedocument Deil 2030! centraal: hoe maken we ons dorp

toekomstbestendig, wat hebben we daarvoor nodig, hoe

behouden we onze voorzieningen en voorkomen we dat Deil

een ‘slaapdorp’ wordt waar geen school en supermarkt meer

zijn? Al deze gesprekken werden gekenmerkt door een heel

positieve, toekomstgerichte instelling van de verenigingen en

organisaties. Dat nieuwbouw met een gevarieerd aanbod van

woningen nodig is om de leefbaarheid in ons dorp met een

bloeiend verenigingsleven te kunnen garanderen, wordt door

iedereen breed onderschreven. Veel jonge mensen vertrekken

Dorpskrant

Deil

voor iedereen ... door iedereen!

Onze dorpskrant wordt bij iedereen die in Deil woont,

bezorgd. De krant is van ons allemaal, dus iedere

Deilenaar kan een bijdrage leveren aan de inhoud.

Dat kan een vermelding zijn van bijvoorbeeld een

geboorte of jubileum, of deelname aan de rubriek

‘Deilse nieuwe’. Maar ook een leuke tekening of een

mooi verhaal is van harte welkom. Bijdragen kunnen

gestuurd worden naar E dorpsraaddeil@gmail.com.

De deadline voor kopij wordt in het colofon achterin

de krant vermeld.

2 • Dorpskrant Deil


uit Deil omdat er voor starters en jonge gezinnen geen enkel

woonaanbod is. Ook veel senioren missen doorstroom mogelijkheden.

Inmiddels is de gemeenteraad door de Dorpsraad

benaderd om de noodzaak van nieuwbouw van woningen in

Deil te bepleiten. In dat kader heeft wethouder Sietske Klein op

uitnodiging van de Dorpsraad in februari een (Corona-proof)

kennismakingsrondrit door het dorp gemaakt. Op blz. 4 staat

een uitgebreid artikel van de werkgroep Deil 2030! waar verder

wordt ingegaan op de toekomst van Deil.

Het Leefbaarheidsbudget: de gemeente West Betuwe stelt een

Leefbaarheidsbudget ter beschikking voor initiatieven die de

leefbaarheid en/of sociale samenhang van een kern verbeteren.

Het budget is maximaal € 7.500 per dorp. Hiervan is maximaal

25% bestemd voor bestaande activiteiten die een tijdelijke

impuls nodig hebben om te kunnen voortbestaan. Minimaal

75% is beschikbaar voor nieuwe inwonersinitiatieven.

Het maximum bedrag per initiatief is € 2.000. In 2020 is er door

de Dorpsraad/werkgroepen, door meerdere verenigingen en

inwoners goed gebruik gemaakt van het Leefbaarheidsbudget.

Zo was er o.a. budget beschikbaar gesteld voor de Jeu-de-boulesbaan

Schoresteyn (in aanbouw), picknicktafels Jeugdland,

Egeländerkapel/Lingemuzikanten, Verhalenbundel werk groep

Omzien naar elkaar, Kerstfilm en voor de realisatie en inrichting

van het Lingelandje werkgroep Recreatie en natuur.

Wie in 2021 gebruik wil maken van het Leefbaarheidsbudget

kan alle informatie vinden op W https://www.westbetuwe.nl/

leefbaarheidsbudget

Verkeersveiligheid: de Benedeneindseweg: het bestuur van

de Dorpsraad is in overleg gegaan met gemeentelijk gebiedsmakelaar

Barry Ganzeman over de Benedeneindseweg. Er

waren talloze klachten over de modder en de onbegaanbaarheid

van het voetpad waardoor wandelaars gedwongen werden

op de rijbaan te wanden. Al met al zeer gevaarlijk, vooral met

kinderwagens en kleine kinderen, omdat er vaak veel te hard

wordt gereden op deze weg. Inmiddels is de toplaag van het

voetpad verwijderd en schuin afgeschaafd waardoor regenwater

sneller de sloot inloopt. Ook is een aantal paaltjes ter

afscheiding met de rijweg weer teruggeplaatst. Binnenkort

worden er fietsstroken aan beide kanten gemarkeerd waardoor

de weg optisch smaller wordt en het verkeer zich hopelijk beter

aan de maximum snelheid zal houden. Toegezegd is dat zodra

de Benedeneindseweg aan groot onderhoud toe is er meer

snelheid beperkende maatregelen zullen worden uitgevoerd.

Tot slot een woord van dank voor de werkgroep Communicatie

en pr die alle kopij voor deze 10e Dorpskrant Deil weer tot

zo’n prachtige editie hebben gemaakt!

Wie start de smeltkroeg van Deil

DOOR JOHN DE HAAS

We hebben zo allemaal onze eigen lievelingsplekjes.

Een vaste stek op de bank, een werkplek op zolder, een

stamkroeg of een bankje ergens langs de kant van de weg.

Om te werken, te ontspannen of om op te laden.

Zo krijg je ook honderd

verschillende antwoorden

als je honderd dorpsgenoten

vraagt wat hun favoriete

plekje in Deil is. Daarnaast

hebben we vaak ook nog

eens ons eigen clubje waarmee

we op dezelfde plek

samenkomen. Zo zweer ik

bij een biertje in de kleine

speeltuin bij mij in de straat

met Koningsdag en wandel

ik graag een vaste route met

de hond.

De koffietafel in de Spar was

ook om een plekje te creëren

voor wie daar behoefte aan

had. Vroeger in Brabant zag

ik al hoe de mensen uit alle

clubjes uiteindelijk kunnen

samenkomen op een plek.

Wekelijks in de kroeg en

anders wel met carnaval.

Vanuit het werk werd eerst

nog een biertje gedronken,

in de ochtend zat iemand

met een bak koffie de krant

te lezen in de lokale kroeg.

Vanuit zo’n kroeg ontstonden

verrassende samenwerkingen

en netwerken, omdat

iedereen daar samenkwam.

“Hij was er dan wel ene van

die, maar hij deed maar wel

mooi mee met het bouwen

aan de carnavalswagen”, werd

er dan geroepen. Afspraken

en ideeën werden gedeeld op

een bierviltje. En later door

iemand uitgewerkt of niet.

Ik zie dat in ons dorp ook

regelmatig voorbijkomen.

Dat “de import”, waar ik zelf

trouwens ook toe behoor,

gewaardeerd wordt om zijn

inbreng in het verenigingsleven

of bijvoorbeeld de inzet

voor een evenement. Maar

ik mis eerlijk gezegd wel een

plek waar we allemaal (echt)

kunnen samenkomen, straks

na corona. Om gewoon eens

zonder agenda of thema

met elkaar van gedachten te

kunnen wisselen. Er staan

genoeg deuren open. Die van

het Duifhuis, de kerk en nog

meer plekjes, maar niet in de

zin zoals ik het bedoel. De

onbekendheid van deze plekken,

of de onzekerheid of je

er wel op je plek bent maakt

de drempel voor sommigen

dorpsgenoten hoog. Gewoon

ergens binnenlopen en een

kop koffie bestellen is makkelijker

en kan de start zijn

voor andere ontmoetingen.

Ons dorp zou in mijn ogen

baat hebben bij een horecagelegenheid,

waar we ‘s ochtends

koffie kunnen drinken,

de krant kunnen openslaan

en ‘s avonds na het werk een

biertje kunnen drinken. Op

vrijdag het weekend inluiden

en op maandag de week

starten. Om elkaar te ontmoeten

en spontaan nieuwe

initiatieven te ontplooien en

van gedachten te wisselen. Of

gewoon als lievelingsplekje,

als vaste stek. Ik zie voor mij

de smeltkroeg van Deil, waar

we slap kunnen ouwehoeren,

onze belevenissen delen en

onze toekomst kunnen optekenen

op een bierviltje.

Dorpskrant Deil • 3


Deil2030!

DOOR JORIS BROEKMANS

Na de eerdere berichtgeving begin dit jaar is het de hoogste

tijd voor een update waar we staan met het Visiedocument

Deil 2030!.

Deil is een prachtig en gezellig dorp, mooi gelegen aan de

rivier de Linge. Om voorzieningen in ons dorp te houden

en er voor te zorgen dat we in de toekomst ook zo mooi

kunnen blijven wonen, moeten we nu actie ondernemen.

Volgens de voorspellingen van de gemeente zal namelijk het

inwonertal in Deil door vergrijzing en gebrek aan woningen

voor jongeren fors gaan teruglopen! Wanneer er minder

bewoners zijn, wordt het moeilijk voor de Spar, de school,

de huisartsenpraktijk en andere voorzieningen om te blijven

bestaan. Tijd voor actie dus!

In het Visiedocument Deil 2030! is een beeld geschetst hoe

Deil er nu en in de toekomst uit kan zien. Mocht je het nog

niet gelezen hebben, maar wel belangstelling hebben, kijk

dan op dorpsraaddeil.nl waar je het volledige document vindt.

Om het visiedocument breed af te stemmen binnen het dorp

zijn we afgelopen maanden volop in gesprek geweest met de

talrijke verenigingen en organisaties die we in Deil kennen.

Door Corona was het niet mogelijk om dit in een zaal te doen,

maar ging dit grotendeels via Zoom, Teams, Google Meet

of andere digitale tools. Er is gesproken (in willekeurige

volgorde) met de verschillende dorpsraad werkgroepen en

de besturen van de Lokhorstschool, Toneelvereniging ‘Deils

Toneel’, Speeltuinvereniging Jeugdland, Fanfare De Volharding,

Protestantse gemeente Deil en Enspijk, de Oranjevereniging,

Dorps Ontmoetings Punt (DOP), Buitenschoolse

opvang, Wij Ondernemen Deil-Enspijk, Huisartsenpraktijk

Deil, Vrouwenvereniging Daila, Dorpshuis Duyfhuis,

St. Mooi Wonen in Enspijk, Peuterspeelzaal ’t Steyntje,

Regionale Voetbalvereniging Rhelico, Spar de Haas, Chr.

Zangkoor ‘Jubilate Deo’, de Hartenhoeve en Muziek op de

Dijk. Een hele klus die ook maar weer eens laat zien hoe rijk

Deil op dit gebied is!

In deze gesprekken ging het er om te achterhalen in hoeverre

de verenigingen en organisaties zich herkennen in het

geschetste visiedocument. Eigenlijk waren al deze gesprekken

zeer verrijkend, je leert elkaar beter kennen en spreekt

samen uit wat er momenteel aan de hand is en hoe we

samen naar een betere toekomst kunnen werken. Bij veel

verenigingen kwam bijvoorbeeld naar voren dat er sprake

is van een teruglopend aantal leden, waardoor het moeilijk

is om zo actief te blijven als je eigenlijk wilt. Het Visiedocument

Deil 2030! kan uiteraard niet alles oplossen, maar het

helpt wel om samen een gedeeld beeld naar de toekomst te

hebben.

Naast de gesprekken met verenigingen en organisaties heeft

onze dorpsraad voorzitter Flip Krajenbrink het visiedocument

symbolisch op 7 december overhandigd in de raadsvergadering

van de gemeente West Betuwe aan de voltallige

gemeenteraad en het College van Burgemeester & Wethouders.

Een van de wethouders heeft daarna ook Deil bezocht

(zie foto’s) en samen met ons een kennismakingsronde door

Deil gedaan. Op deze manier proberen we de gemeente zo

duidelijk mogelijk te maken wat er speelt binnen Deil, en dat

nieuwbouw van woningen absoluut noodzakelijk is voor de

leefbaarheid, een bloeiend verenigingsleven en het behoud

van de voorzieningen in de nabije toekomst. Zo kunnen

we voorkomen dat Deil een “slaapdorp” wordt! Het is van

belang richting de gemeente samen duidelijk aan te geven

waar wij als dorp Deil naar toe willen. Doordat het document

nu ook binnen Deil breed draagvlak heeft, maken we

via het visiedocument samen duidelijk waar we voor staan!

Namens het bestuur van de Dorpsraad en de werkgroep

Deil2030! willen we nogmaals alle besturen bedanken voor

de prettige en constructieve gesprekken. Laten we samen

verder aan de toekomst van Deil blijven werken, want die is

nooit af!

Werkgroep Deil2030!

Joris Broekmans, Leo Vonk, Koos van der Eijk, Jolanda van de

Craats, Jaap van der Velden, John de Haas, Flip Krajenbrink,

Henk van Amstel

4 • Dorpskrant Deil


DOOR GERARD TAMSON

Een warm welkom voor docent & detective in Deil. Bas en Michelle Vogelaar,

sinds 12 januari trotse ouders van Ramon, zijn in september vanuit Utrecht

Overvecht in Deil komen wonen.

Een vriend uit Rumpt tipte hen ons

dorp. Oorspronkelijk komt Bas uit

Deventer, Michelle is opgegroeid in het

Brabantse Beers.

Bas heeft tijdens de 13 jaar dat ze in

Utrecht woonden voor zijn werk en

studie wat uitstapjes naar het buitenland

gemaakt. Bas studeerde geologie,

maar vond zijn werk vooral in de snelle

wereld van de IT. Nu is hij werkzaam

als consulent en ondersteunt hij organisaties

zoals de politie, douane en AIVD.

Deil is dus een soort detective rijker.

Michelle is in de afgelopen 13 jaar

altijd in Utrecht blijven werken

als geschiedenisdocent op het St.

Bonifatius college.

Ze voelden zich super welkom in het

dorp en hun straat en hebben fantastische

buren. Ze kregen direct al veel

kaartjes en bloemen vanuit de buurt.

Echt een warm bad. Ze ervaren het als

een lief dorp met sociale controle op

een prettige manier. Je kunt op elkaar

rekenen als er iets is.

Als Michelle het dorp binnenrijdt voelt

ze zich meteen thuis. “De sfeer is zo

goed, we voelen ons echte mazzelkonten”.

Ook hebben ze al leuke ervaringen

met de Deilse dierenarts, zo behulpzaam.

Ze vinden het grappig om te

merken, dat sommige gesprekken in de

supermarkt gewoon doorgaan, waar ze

gisteren ophielden. “Dat geeft echt het

dorpse karakter weer.”

Tijdens een wandelmoment met

Ramon op de papa-dag van Bas, kwam

een dorpsgenoot de jonge vader tegemoet

met de vraag of ze interesse hadden

in wollen kleertjes voor één van de

jongste inwoners van Deil. Die ervaring

vonden ze erg schattig. Ramon

heeft er al wat van aan gehad.

Door de dorpskrant leren ze al veel over

het dorp kennen. Het lijkt ze beiden

erg leuk om mee te helpen om de

activiteiten in Deil gaande te houden.

Bijvoorbeeld het helpen bij de speelweek

of schoonhouden van de fantastische

omgeving.

Tijdens hun vele wandelingen hebben

ze al veel mooie plekjes ontdekt

in de buurt. Als wens voor Deil hopen

Michelle en Bas dat er veel jonge inwoners

bij komen en vooral veel kinderen,

zodat er een mooie mix ontstaat

en de leuke dingen behouden kunnen

blijven.

Website dorpdeil.nl zoekt een nieuwe beheerder

DOOR DE WERKGROEP COMMUNICATIE

In deze editie herhalen we de oproep die we in het voorjaarsnummer

deden, aangezien zich nog niemand heeft gemeld.

De website www.dorpdeil.nl is een informatieve site over

Deil die bij velen bekend is geworden door de bordjes bij de

ingangen van het dorp. De site bevat een rijke verzameling

van verslagen over evenementen, historie, beeldmateriaal,

links en nieuws. De werkgroep Communicatie gaat deze

site overnemen, maar mist wel nog de nodige capaciteit.

Vandaar nogmaals de oproep: welke dorpsgenoot zou het

leuk vinden om namens de werkgroep Communicatie

van de Dorpsraad de site dorpdeil.nl te beheren? De site is

op WordPress gebaseerd dus enige ervaring met dit pakket

is welkom. Indien er geen WordPress ervaring aanwezig

is maar wel basiskennis website beheer dan is Christiaan

bereid om een cursus Wordpress te geven en in het begin

ondersteuning te geven waar nodig.

Heb je interesse, laat het graag weten via dorpsraaddeil@

gmail.com.

Dorpskrant Deil • 5


de steiger wordt geplaatst

Voortgang Lingelandje

DOOR KARINE VAN DRUNEN, WERKGROEP RECREATIE EN NATUUR

Iedereen die de laatste tijd een keer langs de dijk vanaf Deil

richting Geldermalsen is gegaan, heeft kunnen zien dat er

op het Lingelandje van alles is gebeurd. De steiger is inmiddels

geplaatst! Met groot materieel om de steiger te plaatsen

kwam Dirk Kievit ‘even’ langs. Ook de trap is een kunstwerkje

geworden! Er moet nog een leuning langs gemaakt

worden, maar het einde van de werkzaamheden zijn in zicht.

Mark van Bruggen met zijn bouwteam Adri van den Hoven,

Harry Rijker en Stijn van Burk hebben het gefikst. Ontzettend

bedankt allemaal namens het hele dorp Deil!

Opening

En nu resteert nog de ‘officiële’ opening van de steiger!

Je kunt zeggen, is dat nu nodig? Er wordt immers al volop

gebruik van gemaakt. Tijdens de mooie zomerse dagen in

april en mei, waren de bankjes de hele dag bezet met wandelaars

en fietsers. Het was er goed toeven. Ook kanovaarders

pauzeerden op onze mooie plek aan het water. En ook zal

er komende zomer veel gebruik van gemaakt gaan worden.

Toch willen we er nog een ‘officieel’ tintje aan geven. We

willen dit doen op zaterdag 18 september a.s. van 14.00

tot 16.00 uur op het Lingelandje! Noteer het maar vast in

uw agenda. Als er dan nog beperkende Corona-maatregelen

van kracht zijn, moet het misschien een aangepast feestje

worden. We maken het tijdig bekend! Houdt ook de aankondiging

op de lichtkrant bij het Duifhuis in de gaten!

Verder zijn er drie bankjes gekomen en drie mispelbomen

geplant. En de brandnetels bij de steiger zijn zoveel mogelijk

weggehaald, maar of dat definitief is?

Vlak voor de regen kwam is door Piet van den Hadelkamp

het gras onder tegen de dijk gefreesd, en hebben Maaike, Lot

en Karine het wilde bloemenzaad ingezaaid. Voorlopig laten

we de paaltjes met markering even staan totdat de bloemen

hoog en stevig genoeg zijn, zodat er hopelijk niet overheen

gelopen wordt. Daarnaast wordt het grasveldje regelmatig

onderhouden door Frank Sloot zodat het er steeds mooi bij

ligt. Al met al hebben we een mooie groep vrijwilligers, die

wanneer het nodig is allerlei hand- en spandiensten verlenen.

Daar zijn we trots op!

6 • Dorpskrant Deil

en daar komen de bankjes


het planten van de bomen

het inzaaien van de bloemstrook

aanleg van de trap naar de steiger

Dorpskrant Deil • 7


ADVERTENTIE

Dierenkliniek de Kwaker

Dierenkliniek de Kwaker

Wij behandelen al uw gezelschapsdieren; van hond en kat tot konijn en vogel!

Wij behandelen al uw gezelschapsdieren; van hond en kat tot konijn en vogel!

Wij behandelen al uw gezelschapsdieren; van hond en kat tot konijn en vogel!

Het team van Dierenkliniek de Kwaker bestaat uit dierenartsen Frederik en Chantal Hamster, ondersteund

Het team door van de Dierenkliniek paraveterinairen de Kwaker Gea, bestaat Nicoline uit en dierenartsen Arianne. Frederik en Chantal Hamster, ondersteund

ook topzorg. door de Wij paraveterinairen hebben alles huis Gea, wat Battista we nodig en Nicoline. hebben voor goed onderzoek van uw huisdier zoals

Ons digitale team röntgen is klein / en echo/ daarom bloedonderzoeksapparatuur/ heel goed op elkaar ingespeeld. en voor In specifieke onze gezellige problemen kliniek komen leveren er wij specialisten

in topzorg. team onze is kliniek. klein Wij hebben en daarom alles heel in huis goed wat op we elkaar nodig ingespeeld. hebben voor In onze goed gezellige onderzoek kliniek van uw leveren huisdier wij zoals dan

dan

Ons ook

ook digitale topzorg. röntgen Wij / hebben echo/ bloedonderzoeksapparatuur/ alles in huis wat we nodig hebben en voor voor specifieke goed onderzoek problemen van komen uw huisdier specialisten

Wij doen in onze röntgen veel kliniek. operaties. / echo/ bloedonderzoeksapparatuur/ Onze specialismen zijn: en voor specifieke problemen komen er specialis-

zoals

digitale

ten • Sterilisatie in onze kliniek. van honden met kijkoperatie (laparoscopie)

Wij Uw doen hond veel is operaties. de dag na Onze operatie specialismen weer als altijd, zijn: er is nagenoeg geen hersteltijd.

• Wij Sterilisatie Orthopedische doen veel operaties. van operaties honden Onze met zoals specialismen kijkoperatie fracturen (laparoscopie)

en zijn: knie-operaties bij honden en katten.

• Sterilisatie Doordat Uw hond we is van veel de dag honden met na fokkers operatie met kijkoperatie werken weer als doen altijd, (laparoscopie)

we veel er is keizersnedes nagenoeg geen bij hersteltijd.

honden.

• Orthopedische Uw hond de dag operaties na operatie zoals fracturen weer als altijd, en knie-operaties er is nagenoeg bij honden geen hersteltijd. en katten.

• Wij Doordat Orthopedische werken we afspraak. veel operaties met fokkers Als zoals u belt werken fracturen kunt doen u altijd en we knie-operaties dezelfde veel keizersnedes dag terecht. bij honden bij honden.

katten.

• Doordat we veel met fokkers werken doen we veel keizersnedes bij honden.

Wij Bezoek werken aan op huis: afspraak. Frederik Als mag u belt graag kunt visites u altijd rijden, dezelfde dus als dag u meerdere terecht. dieren heeft en die thuis wil

Wij laten werken vaccineren op afspraak. ook bijvoorbeeld Als u belt uw kunt paard, u altijd dan dezelfde doen we dag dat terecht. graag.

Bezoek aan huis: Frederik mag graag visites rijden, dus als u meerdere dieren heeft en die thuis wil

Bezoek laten vaccineren aan huis: ook Frederik bijvoorbeeld Graag mag graag tot uw visites paard, ziens rijden, dan bij Dierenkliniek doen dus we als dat u meerdere graag.

Kwaker! dieren heeft en die thuis wil

laten vaccineren ook bijvoorbeeld uw paard, dan doen we dat graag.

Graag tot ziens bij Dierenkliniek de Kwaker!

Graag tot ziens bij Dierenkliniek de Kwaker!

’t Oosteneind 1b,

Openingstijden

4158 CA Deil

ma 08.30 – 20.00 uur

’t Oosteneind 1b,

Openingstijden

T ’t Oosteneind (0345) 57 161b,

48

di Openingstijden 08.30 – 20.00 uur

4158 CA Deil

E 4158 info@dekwaker.nl

CA Deil

wo ma

08.30 – 18.00 20.00 uur

T (0345) 57 16 48

do

ma di

08.30 – 20.00 uur

www.dekwaker.nl

T E (0345) info@dekwaker.nl

57 16 48

vr

di wo

08.30 – 20.00 18.00 uur

E info@dekwaker.nl

wo do

08.30 – 18.00 20.00 uur

www.dekwaker.nl

do vr

08.30 – 20.00 18.00 uur

www.dekwaker.nl

08.30 – 18.00 uur

8 • Dorpskrant Deil

AKTIE

AKTIE

vr

In de maanden maart en april krijgt u 10% korting

op alle castraties en sterilisaties van hond/kat/konijn.

In de maanden maart en april krijgt u 10% korting

In de maanden maart en april krijgt u 10% korting

op alle castraties en sterilisaties van hond/kat/konijn.

op alle castraties en sterilisaties van hond/kat/konijn.


In memoriam Leendert van Wijk

Leendert van Wijk is op 15 april overleden. Zijn heengaan

kwam onverwacht voor allen die om hem heen

stonden. Leendert, geboren Deilenaar, woonde aan de

Deilsegraaf, net aan de kant van Enspijk waar hij sinds

de ruilverkaveling een fruitbedrijf had. Hij was fruitteler

in hart en nieren en nog dagelijks was hij actief

op het bedrijf van zijn zoon Leendert jr. die het bedrijf

voortzette.

Als fruitteler heeft Leendert de ontwikkeling van de

fruitteelt de afgelopen 70 jaar van dichtbij meegemaakt.

In 1943 geboren aan de Appeldijk vlak bij de molen De

Vlinder en opgegroeid aan de Krooiweg, bracht hij zijn

jeugd door in Deil tussen de ouderwetse kersen-, perenen

appelboomgaarden die in die tijd het landschap in en

rond Deil sierden. Hij vestigde zich tijdens de ruilverkaveling

in het veld op een

nieuw bedrijf. Daar kon hij

de ontwikkeling van de fruitteelt

en alles wat daarmee te

maken had, volgen en ervaren.

In de boomgaard zag

hij de groei en bloei van de

appels, peren en kersen van

dichtbij en was hij bezig om

het product zo goed mogelijk

te laten groeien. Alle werkzaamheden

rond het snoeien,

de pluk en de afzet van fruit

waren onderwerpen die hem

nog altijd dagelijks bezig

hielden. De spanning van de bloei, groei en oogst van

het fruit maakte dat hij tot in het diepst van zijn ziel een

echte fruitteler was.

In de tijd dat Leendert op klompen naar de lagere school

ging bij meester Lokhorst, was de school gevestigd naast

de kerk (nu Kerkesteijn). Daar ontstonden vriendschappen

voor het leven. Met Hans Kievit, Aart Kerkhof, Rut

van Mourik, Dirk van Zanten, Gijs en Henk Keij vormde

hij een hechte vriendengroep. Met thuis een klein

gemengd bedrijf met een paar koeien, wat bouwland en

een boomgaard was het leven hard maar goed en leerde

Leendert dat het flink aanpakken was in de fruitteelt.

Kersen keren, fruit telen, voetballen bij de Lingeboys en

uitgaan op de zaterdagavond in Geldermalsen maakten

het leven compleet. Café en dansgelegenheid De Gram

was destijds de plaats waar menig meisje zich liet verleiden

in de armen van een jonge agrariër. Zo is het gekomen

dat hij zich in 1966 met Johanna van Versendaal

uit Buurmalsen aan het Oosteneind in Deil vestigde.

Johanna was jarenlang kleuterleidster op de kleuterschool

in Deil en heel creatief.

In 1969 startte Leendert zijn fruitbedrijf aan de Deilsegraaf.

De Stoutendam heette de plek nét op Enspijks

grondgebied met een nieuw huis in de ruilverkaveling.

Appels was het hoofdgewas dat geteeld werd op het

huisperceel en percelen in de omgeving. In de schuur,

ingericht om het fruit te sorteren, werd naast het eigen

fruit ook aan anderen de gelegenheid gegeven de schuur

te gebruiken. De tijd toen was gemoedelijk en er werd

veel onder elkaar geregeld. Tijdens de appelpluk kwam

menig Deilse huisvrouw onder schooltijd plukken en

daarbij waren ook Aai Punt en Drikus van Malsen van

de partij. Concurrenten zijn fruittelers niet van elkaar.

Zo besprak Leendert samen met Thijs van Leeuwen,

Anton Philipsen, Riet de Geus, Karel Philipsen, Henk

Keij en Arie Donker in hun Deilse fruitclub alle problemen

en mogelijkheden die er waren om hun bedrijf en

product zo goed mogelijk te laten zijn. Het was mooi

dat hij zijn zoon Leendert altijd met raad en daad in het

fruitbedrijf bij kon staan.

Fruit was zijn lust en leven.

Iedere vrijdag naar de veiling

in Geldermalsen, kijken naar

wat de prijzen van het fruit

doen en collega’s ontmoeten.

Zingen was zijn hobby. Op

de maandagavond repeteren

bij het Deilse kerkkoor

Jubilate Deo en daarnaast

zong hij ook bij het Visserskoor

in Waardenburg.

Populaire Duitse zangeressen

FOTO: LEENDERT VAN WIJK JR

als Andrea Berg en Heleen

Fischer waren zijn favorieten

en hij reisde af naar Duitsland om hun optredens bij te

wonen. Dichter bij huis was hij als trouwe bezoeker van

de DOP op dinsdagmorgen altijd aanwezig.

Leendert was een familieman. Hij groeide op in het

grote gezin met zijn ouders en 10 broers en zussen. Hij

onderhield altijd goed contact met zijn broer en zussen

die hij regelmatig bezocht. Voor zijn eigen gezin en de

kleinkinderen stond hij altijd klaar. Een hoogtepunt was

de reis naar Colombia waar zoon Cees in het huwelijk

trad met Claudia. Marian, Leendert jr. en Erika, zijn

kinderen, gingen met hun gezinnen mee. Tijdens reizen

bezocht hij Amerika en andere landen, maar de thuiskomst

vond hij altijd het mooist. De kerktoren van Deil

en molen De Vlinder waar zijn neef Cini van Steenis de

molenaar is, kon hij dan weer zien en dan was hij blij

weer thuis te zijn in zijn oude vertrouwde Deil.

Enkele jaren na het overlijden van zijn vrouw Johanna,

kreeg hij een relatie met Jannie van de Wetering en

zij hadden een goede tijd samen. Zo had hij een mooi

leven. Nadat in januari zijn trouwe hond Joep overleden

was, is Leendert op 15 april overleden. Met zijn heengaan

verliezen we een goedlachse, aardige en markante

Deilenaar.

Dorpskrant Deil • 9


DOOR PETER VAN DER VEER

Veel inwoners van Deil die naar het

station fietsen zien regelmatig een

man met grijs haar bij een computerscherm

en weggedoken achter een

muurtje van boeken in hun rechter

ooghoek voorbijschieten. Dit tafereeltje

speelt zich af achter de gevel

van “Lingezicht”, een grote voormalige

boerderij aan de Deilsedijk die

daar het Oosteneind heet. Deze man

uit Deil is een sterrenkundige, een

internationaal in wetenschapskringen

bekende specialist op het gebied van

de zon. Hoogste tijd om in de Dorpskrant

Deil hier wat meer over uit de

doeken te doen, tenslotte heeft niet

ieder dorp zo’n beroemdheid in zijn

midden.

Rob en Riet leerden elkaar al op de

middelbare school kennen. De één

woonde in Bilthoven en de ander in

de Bilt en dankzij het feit dat Rob een

jaartje bleef zitten kwamen ze bij elkaar

in de klas terecht. Na het gymnasium

gingen ze beiden wis- natuurkunde

studeren. Ze woonden in

Utrecht maar zochten iets landelijks en

zo kwamen zij in Rumpt terecht.

Rob kan zich nog goed herinneren

dat burgemeester Kolff het hen sterk

afraadde om hier in zijn gemeente

(Rumpt viel toen nog onder Deil) te

komen wonen. Hij merkte op dat het

nu, in de bloesemtijd wel mooi kon

zijn, maar in de winter was het een

kale, koude, en tochtige plek, zo

langs de Linge. Die Kolff zetelde in een

mooi kantoortje in wat nu De Os en

het Paard is. Ze hebben zich er toch

niet door laten weerhouden en zeker

toen ze konden verhuizen naar deze

prachtige plek hadden en hebben ze

het hier helemaal naar hun zin.

Riet is de dochter van een bioloog die

in het begin van de jaren ’50 les gaf op

Java. Een deel van haar jeugd, tussen

haar 6e en 11e jaar, heeft ze daar doorgebracht.

Later gingen ze nog wel eens

Rob en Riet Rutten

die kant op. Rob vertelt dat een collega

van hem daar op Java elk jaar voor de

Moslimgemeenschap sterrenkundig

berekent wanneer de ramadan precies

moet ingaan. In de koran staat dat deze

periode is gekoppeld aan het moment

dat een imam voor het eerst een nieuwe

maan waarneemt. Met een wiskundige

berekening kan een sterrenkundige

hem vertellen wanneer hij moet kijken,

als het niet bewolkt is. Rob heeft dit

model ook voor de imams in Nederland

gemaakt. “De start van de ramadan

werd hier dus aan het Oosteneind

bepaald” zegt hij met een lachje.

Rob en Riet wonen sinds 1984 in

Lingezicht met hun kinderen Katrien

en Martijn. Handig om zo dicht bij het

station te zitten toen ze naar de middelbare

school gingen en Rob naar de

Universiteit van Utrecht. In Nederland

hadden toen vijf universiteiten een

afdeling sterrenkunde. Onderling zijn

er specialismes afgesproken waarbij

Utrecht de zon kreeg toebedeeld.

Jarenlang heeft Rob met zijn studenten

de zon bestudeerd en hij heeft vele

publicaties over hoe het licht uit de

zon komt en allerlei soorten uitbarstingen

op zijn naam staan. In 2007

ging hij met pensioen en enkele jaren

later besloot de Universiteit Utrecht

de afdeling sterrenkunde op te heffen,

een beslissing die hij tot op de dag van

vandaag zeer betreurt.

Rob is overigens nog steeds dagelijks

bezig met zijn studies van de zon. Hij

geeft gastcolleges over de hele wereld

van Noorwegen tot China en de USA.

We weten nog relatief weinig van wat

er zich allemaal in de zon afspeelt.

Belangrijke informatie halen we uit

metingen van het lichtspectrum dat

de zon uitstraalt. Zo weten we welke

frequentie bijvoorbeeld bij natrium

hoort: voor onze ogen zichtbaar als

het bekende gele licht van de natriumlampen

boven de snelweg. Uit meting

van dezelfde frequentie (kleur) in het

zonnespectrum blijkt dat er dus ook

natrium in de zon voorkomt.

10 • Dorpskrant Deil


“Ik zou graag over een

paar honderd jaar terug

willen komen hier op

aarde om te kijken hoe

het allemaal is gegaan

met de opwarming en

andere ontwikkelingen

op de planeet.”

Voor de deskundigen is het in deze

tijd een grote uitdaging om te onderzoeken

welke invloed de zonnevlekken

en -vlammen hebben op ons klimaat.

En welke invloed op het magnetisch

veld dat zich tussen onze polen bevindt.

“Ik zou graag over een paar honderd

jaar terug willen komen hier op aarde

om te kijken hoe het allemaal is gegaan

met de opwarming en andere ontwikkelingen

op de planeet.”

Riet had zich gespecialiseerd in het

vertalen van populair-wetenschappelijke

boeken. Veelal op het gebied van

natuurkunde, maar ook wel een boek

over onderzoek naar de zon. Verder

heeft ze jarenlang gezongen in het

Zaltbommels kamerkoor.

Tegenwoordig maakt ze weer meer

sieraden, iets dat vanaf haar jeugd al

haar hobby was. Een belangrijk deel

van deze hobby is het zoeken naar

bijzondere kralen, vaak op verafgelegen

plaatsen op aarde waar Rob toch naar

toe moet voor zijn werk als sterrenkundige.

De laatste tijd heeft Riet een aantal

sieraden in de Chainmail techniek

gemaakt. Chainmail (ook wel chainmaille)

is de oude techniek waarin

metalen ringen (maliën) aan elkaar

worden gehaakt of gesmeed. Vroeger

tot maliënkolders, ook tegenwoordig

nog wel tot kledingstukken (tot bikini’s

toe), maar vaker tot sieraden. Elk

ringetje wordt afzonderlijk geopend en

weer gesloten.

Belangstellenden kunnen informatie

vinden op haar website:

W https://www.rietrutten.nl.

Zonnestorm

Wij van de Dorpskrant Deil wensen

Rob en Riet Rutten nog veel plezier in

ons mooie dorp en bedanken hen voor

dit interview.

Chainmail armband in Arkham patroon.

Dorpskrant Deil • 11


Deils bier exclusief bij Spar de Haas

DOOR JEROEN WIJNGAARD

Het lijken namen afkomstig uit één

van de velen legenden die over Deil

de ronde doen: “Het Vlinderke”, “De

Palmersteijner” en “De Deilenaar”.

Dit keer gaat het niet om historische

verhalen uit het Lingedorp maar wel

over bier met legendarische smaken.

De Muifelbrouwerij in Oss heeft exclusief

voor Spar de Haas in Deil een

drietal speciaalbieren gebrouwen.

Met een eigen smaak en zoals we dan

toch uit Deil gewend zijn, een uniek

verhaal.

Spar de Haas Deil

John de Haas van de gelijknamige Spar

is vaak betrokken bij leuke initiatieven

in het dorp waar ook vaak een link met

bier wordt gelegd. Zo waren er al feestelijke

bokbier avonden in het Duifhuis

en gasterij de Os en het Paard.

De supermarkteigenaar, afkomstig uit

Brabant, weet als geen ander hoe je

gezelligheid en saamhorigheid combineert:

“Als Brabander ben ik niet

vies van een feestje en ik vind het ook

prachtig om evenementen te organiseren.

Helaas is dat nu allemaal even

niet mogelijk maar dat zorgt weer voor

andere leuke plannen. Zoals het laten

brouwen van bier met een Deils tintje.

Bij een professionele bierbrouwer, maar

helemaal van Deil door de naam en het

bijbehorende verhaal.” De etiketten op

de flessen zijn ontworpen door Esmee

Pellegrom, medewerkster van Spar de

Haas.

De Palmesteijner

Geen verhaal in Deil of er is een kasteel

bij betrokken. Het dubbelbier, 8% alcohol,

is vernoemd naar één van de zeven

kastelen die Deil ooit rijk was. Van dit

kasteel kunnen we, vanaf de Deilsedijk

ter hoogte van landgoed Noordenhoek,

de middeleeuwse slotgracht nog steeds

goed zien. Volgens historici stond dit

kasteel en haar bewoners bekend om de

uitmuntende paarden die er ooit gefokt

werden. De familie hiervoor verantwoordelijk

kleurt hiermee nog steeds

de vlag van Deil waarop het paard en

de os te zien zijn. Het mooie donkerbruine

bier vraagt om gedronken te

worden op een op voorhand al historische

avond.

De Deilenaar

Iedereen die in Deil woont noemt

zichzelf een Deilenaar. Maar weinig

mensen weten dat dit ook een bekend

konijnenras is. Sinds 1935 werd de De

Deilenaar gefokt door Dhr. G.W.A.

Ridderhof. Het ras werd daarna officieel

erkend in 1940. Opvolger D.F.

Ridderhof wist de bekendheid van het

ras te vergroten en nog steeds zijn er

konijnenclubs te vinden in delen van

ADVERTENTIE

12 • Dorpskrant Deil


Europa en Australië. Het biertje is een

wat zwaarder tripelbier, 9% alcohol,

met een heerlijk kruidige nasmaak.

Het Vlinderke

Misschien wel de meest gefotografeerde

plek van Deil is de bekende

witte molen aan de westkant van het

dorp. Op deze plek stond tot 1913 een

zogenaamde wipkorenmolen, de molen

werd echter door brand verwoest. De

toenmalige molenaar meneer de Heus

liet daarop een ronde stenen stellingkorenmolen

bouwen met de naam: “De

Vlinder”. Het blonde bier is vernoemd

naar dit dorpsicoon van Deil. Het is het

lichtste biertje van de drie, 6% alcohol,

en kleurt bijna net zo mooi als de echte

Vlinder.

De drie speciaalbieren zijn te koop bij

Spar de Haas, Palmesteijnstraat 10a,

4158 CV, Deil.

Meer informatie:

www.spardehaas.nl

In memoriam

dokter Kastein

Vlak voordat deze Dorpskrant naar de

drukker verzonden werd bereikte ons het

droevige bericht van het overlijden van

Dr. Wim Kastein op 28 mei j.l. Gelijk

dachten we terug aan het interview dat

onze redactie één jaar geleden met hem

en zijn vrouw Mia had. Dit interview is

terug te zien in Dorpskrant nr. 5. Het

was een warm en inspirerend gesprek.

Wat een fijn mens was hij. Voor velen

was hij de betrokken huisarts en meerdere

Deilenaren zijn door hem op de

wereld gezet. Wij wensen zijn vrouw

Mia, kinderen, klein- en achterkleinkinderen

veel sterkte met het gemis.

DOOR GERARD TAMSON

Wendy en Rijk Wesselo: Wendy is

terug in het vertrouwde Deil, Rijk

kan zwemmend zijn geboortedorp

aantikken.

Voor Wendy is het wonen in Deil een

echte rentree, zij is opgegroeid in Deil

en geboren als Wendy Kerkhof. Als

Wendy Wesselo keerde ze begin 2020

terug samen met de in Tricht opgegroeide

Rijk. Wendy en Rijk hebben

een paar jaar in Culemborg gewoond,

waar Wendy lesgeeft. Het jonge stel

heeft 2 zoontjes, van 0 en 3 jaar. Hun

kinderen hopen naar de Deilse school

te gaan, zodat vriendjes dichtbij zijn

en de betrokkenheid groot blijft. “We

horen positieve verhalen over de Lokhorstschool.”

Ze vinden het fijn dat hun oudste

zoon bij de peuterspeelzaal al in een

grote groep is gestart.

Rijk heeft zijn zinnen gezet op een

podiumplek van de ‘ronde van Deil

2022’, hij oefent al veel rondje langs de

molen én Enspijk. Hij nam al 2x eerder

deel aan de ronde, maar als niet-

Deilenaar voelde dat toch wat anders,

hopelijk zien we hem als inwoner van

Deil op het podium terug.

Het Betuwse stel zocht naar een dorp

met een echt karakter en verenigingsleven,

ze vinden het fijn dat er veel

activiteiten zijn in het dorp. Deil

kwam daardoor al snel als nieuwe

woonplaats bovendrijven.

Rijk werkt in de IT-branche en begeleidt

aanbestedingen, door de coronacrisis

vrijwel volledig thuis aan het

werk. Wendy werkt in het onderwijs

en geeft al meer dan 6 jaar les op een

basisschool in Culemborg, de laatste

jaren vooral aan groep 8.

Samen met molen ‘De Vlinder’ is het

stukje vanaf Van Rijnsoever voor hen

het prachtigste plekje van Deil. Vanaf

daar opent zich zo mooi het landschap

richting Landgoed Noordenhoek.

Ook promoot Rijk enthousiast het

steigertje, tegenover de begraafplaats,

zodat hij tijdens de pauze even op en

neer kan zwemmen en zijn geboortegrond

Tricht kan aanraken. Ze

hopen op leuke, nieuwe activiteiten,

zoals BBQ-en met de straat en het

mooi maken van de omgeving tijdens

feestdagen.

Beiden vinden ze Deil een dorp waarmee

je je écht kunt verbinden, genieten

van de wandelplekjes, het Lingeuitzicht

en de vele voorzie ningen.

Wat zij ook mooi vonden is dat in het

welkomstpakket de grote diversiteit

van bedrijven terug te zien is.

Dorpskrant Deil • 13


FOTO: AMBER KRIJNEN

DOOR AGEETH VAN STEENIS

Sinds januari dit jaar wonen Lysanne

Versteegh (30) en Paul O’Donoghue

(35) in de Mr. W.M. Kolff straat. Lysanne

is geboren en opge groeid in Buurmalsen

en Paul is geboren in Ierland. Hij

is al twaalf jaar in Nederland, kwam

hier voor zijn werk en werd verliefd

op Lysanne.

Acht jaar hebben ze in de binnenstad

van Gorinchem gewoond en waren al

even op zoek naar een huis met een

eigen parkeerplaats. De omgeving van

Deil was al bekend voor ze en ze zijn

blij verrast door alle mooie plekjes hier.

Paul vindt het een rustgevende omgeving

en noemt het dijkje van de molen

naar de huizen als mooiste plekje. “Als

je terugkijkt naar de molen, het zicht op

de Linge, dit blijft mooi”. Lysanne vult

aan, “de Noordenhoek vanaf de dijk

gezien met onderaan de Linge waar je

op uit kijkt is ook een mooie plek…”

Lysanne heeft cultureel erfgoed en

architectuurgeschiedenis gestudeerd.

Tijdens haar studie had ze een bijbaan

in de Landgoedwinkel op Mariënwaerdt.

Na haar afstuderen is ze gaan werken

als toezichthouder monumenten bij

de Omgevingsdienst Midden-Holland,

voornamelijk in de gemeente Gouda.

Paul is Superintendent bij golfbaan The

Dutch in Spijk en geeft leiding aan een

team van greenkeepers. Hij is dus verantwoordelijk

voor het groenonderhoud

van de golfbaan. Leuk om te zien: op de

site van The Dutch is een filmpje over

het werk van de greenkeepers. Heel wat

anders dan je eigen grasveldje groen en

gemaaid houden!

Beiden houden ze van gezelligheid en

kijken er naar uit de leuke activiteiten in

Deil mee te maken, jammer genoeg was

dit met Koningsdag nog niet mogelijk.

Dit zijn juist de dingen waarbij het

dorpsgevoel terugkomt en wat ze allebei

in hun jeugd ook hadden.

De sfeer in de Kolffstraat, ze werden

verwelkomd met bloemen en kaartjes,

voelt al heel goed. Ze willen graag

contact leggen met dorpsgenoten, jong

en oud, misschien in de toekomst door

vrijwilligerswerk.

Lysanne heeft monumentenkennis, haar

afstudeerscriptie ging over het kasteel

van Culemborg; ik vertelde haar over de

zeven kastelen die ooit in Deil stonden,

misschien weet ze hier nog iets bijzonders

over te vinden en te vertellen in een

volgende editie van de Dorpskrant.

ADVERTENTIE

SEAT Mii

1.0 Style 5 drs

11-2015

€ 6.900

SEAT Mii

1.0 Style Chic 5 drs

03-2017

€ 8.400

SEAT Mii

1.0 Style Chic 5 drs

04-2017

€ 8.400

SEAT Mii

1.0 Style 3 drs

10-2012

€ 5.400

14 • Dorpskrant Deil


1 Even voorstellen...

EngelHans van Zadelhoff, woont

samen met Ike van Zadelhoff van

Beekhuizen sinds 1976 in Deil. We

hebben samen drie zonen, en in het

verlengde daarvan vier kleinkinderen.

Mijn vader was huisarts in Beesd, de

familie van Beekhuizen woonde bij

de molen in Beesd met een graan en

meelhandel. Molenaar dus.

als de man van Ike vrees ik. Ike heeft

haar activiteiten binnen en buiten de

Kerk en doet veel in het dorp Deil.

Zelf had ik werk buiten Deil en ben

ik lid van de vereniging van Vrijmetselaren

waarvan de Vereniging De

Edelmoedigheid in Tiel zit. In het

verleden trouwens in de gemeenteraad

van Geldermalsen gezeten voor D66.

Dat was een zeer leerzame periode,

daar zouden mensen me ook nog van

kennen. Een poosje verplicht gemeenteraadswerk

doen zou voor iedereen

goed zijn.

5

Wat weten we niet van je,

maar wil je hier wel

kwijt over jezelf?

Ik zou zeggen kom eens langs.

6

Wat is je leukste herin -

nering aan Deil?

Wij kwamen uit Tricht kort bij de

spoorlijn vandaan. De eerste dag dat

we in Deil wakker werden, de stilte

en de rust, dat was prachtig. Verder is

Deil een mooi dorp met een grote mate

van saamhorigheid. De spelweek, de

speeltuin, de Spar en het dorpshuis zijn

daarbij ankerpunten.

aan het weersysteem, erg??? Gaan we

zien, als mensheid willen we wel met

heel veel mensen op deze wereld rond

lopen, is dat een probleem? Ik denk dat

de echte oplossing nog moet komen.

8

Hoe zie je Deil in de

toekomst?

Deil zal wel wat groei mogen hebben.

Richting Enspijk zijn er mogelijkheden

waarbij de leef- en woonsituatie voor

de Bulkstraat en Kolffstraat kan worden

verbeterd.

Verder zou het mooi zijn als we kasteel

Bulkenstein gaan herbouwen, lijkt me

geweldig. Dit deel van het antwoord op

de vraag zou ook bij vraag 7 kunnen

staan.

9

Waar ben je het liefst in

Deil en waarom?

In de Vergdstraat, in die zin is er sinds

1976 niets veranderd ook al is het zicht

rondom de Vergdstraat wel veranderd.

2 Waarom Deil?

We zijn beiden geboren in Beesd en

hebben van 1970 t/m 1975 in Tricht

gewoond. We wilden een eigen huis en

dat vonden we aan de Vergdstraat in

Deil.

3 Hoe lang woon je hier al?

Vanaf 1975 dus.

4 Waar kennen we je van...

Van de ronde van Deil wellicht, en als

de vader van Tjeerd, Haske en Steven.

Verder, een goede vraag, maar vooral

7

Welke (nieuwe)

activiteit(en) zou je graag

in Deil zien en waarom?

Ik ben niet uit op nieuwe activiteiten in

Deil. Die kondigen zich vanzelf aan als

er behoefte aan is. Ik kan alleen maar

hopen dat alle gekte rondom energieneutraal

en duurzaam opwekken van

energie een keer stopt. De hele wereld

zit vol met energie en het is meer een

kwestie van duurzaam omzetten in een

bruikbare vorm. Liefst zo veel mogelijk

en beschikbaar voor iedereen. Windmolens

en zonnepanelen helpen daar

een beetje bij, maar niet iedereen beseft

nog dat het achter de windmolen minder

waait als voor die molen, waarbij je

natuurlijk ook hiermee zit te rommelen

Mijn oprit met kinderkoppen uit Zeeland

niet, die is nog steeds zo als hier

afgebeeld.

10

Wie stel je voor voor de

volgende editie?

De uitnodiging en bevestiging gaat

naar en komt van Jos van der Velden.

Dorpskrant Deil • 15


Kinderen van de R. Lokhorstschool zijn de “schrijvers”

van deze column. Zij nemen u mee in hun belevenissen.

Leven, school en Deil worden zichtbaar via hun “kinderbril”.

Alle kinderen krijgen dramalessen. Deze keer vertellen

kinderen uit groep 1-2 wat ze van een dramales vonden:

Voorbereidingen om een elastiek na te doen.

Lieke: “Het was leuk dat we een elastiek na gingen doen.”

Fleur B. “Het uitrekken van het elastiek was leuk!”

Nico: “Het elastiek is “geklapt”! Dat was grappig!”

Femke: “Het was leuk om te lopen, kruipen en huppelen.”

Ronas: “Het elastieken was leuk!

Sef: “Het was spannend dat we in de droom van juf

Annerieke gingen”.

Marijn: “Ik vond het mooi dat ik de dokter mocht zijn.”

Gijs: “De ziekenauto in de droom van de juf was mooi.”

Fleur van K.: “Ik vond het leuk dat ik een gebroken been had.”

Drama krijgt een boost!

De kinderen uit groep 1-2

spelen de droom van de

juf na.

16 • Dorpskrant Deil


Juf Annerieke vertelt aan de kinderen

van groep 1-2 over haar droom.

Hannah maakte “het mooiste

mondkapje van Deil”

De groepsleerkrachten zijn bezig met het geven van een

boost aan het vak drama.

Theaterdocent Gabri Wijnakker, werkzaam als cultuurcoach

bij Welzijn West Betuwe, begeleidt en stimuleert

het team om de dramalessen verdieping te geven. Leerkrachten

raken daardoor meer en meer thuis in het geven

van dit veelzijdige vak. Leerlingen leren elkaar anders

kennen dan alleen achter een tafel.

Het fleurige, frisse en kleurrijke ontwerp van Hannah Huijg

(8) sprong er helemaal bovenuit. Dat vond de jury en daarmee

was zij winnaar van de wedstrijd uit de Dorpskrant nr. 9.

De redactie heeft het ontwerp op mondkapjes laten drukken.

Deze worden nu bij Spar de Haas voor € 2,50 verkocht.

Hannah kreeg het eerste exemplaar van “haar mondkapje”

uitgereikt en was blij verrast dat ze de wedstrijd had gewonnen.

ADVERTENTIE

Drama wordt gegeven om kinderen enerzijds beter toneel

te laten spelen, anderzijds om hun persoonlijkheid te

ontwikkelen. Zo werken zij o.a. aan sociaal-emotionele

vaardigheden zoals het vermogen tot samenwerken, het

inleven in anderen, het geven en krijgen van feedback

en het leren tonen van respect. Communicatieve vaardigheden

worden vergroot tijdens het presenteren voor

een groep. Fantasie en creativiteit komen, al doende, tot

ontplooiing. Spelenderwijs ontstaat er gaandeweg een

bewustwording van eigen en andermans gedrag.

Meester Gabri begeleidt de groepsleerkrachten.

De kinderen “rekken” zich ondertussen uit als

een elastiek.

Dorpskrant Deil • 17


Straatnamen in West Betuwe

DOOR JOS WITJES

De gemeente West Betuwe heeft

veel straatnamen waarin namen

van personen voorkomen. Dat zijn

burgemeesters, politici, geestelijken

en dergelijke. Wie waren zij eigenlijk?

Wat hebben zij betekend voor onze

gemeente? De Historische Kring West

Betuwe zet zo nu en dan een straat

in de schijnwerpers. Deze keer is Deil

aan de beurt.

Mr. W.M. Kolffstraat, Deil

Willem Marinus Kolff (Tim) is geboren

op 2 februari 1882 in Deil en overleden

op 25 januari 1944 in Sonnenburg

(Dtsl). Hij studeerde rechten in Utrecht

en promoveerde met het proefschrift:

“Historisch-staatsrechtelijk onderzoek

over de dijkplichtigheid in Gelderland”.

Deze foto van de Mr. W.M. Kolffstraat (verzameling Dhr. de Koe) is genomen vanaf de

Beemstraat (toen nog zonder ‘d’)

In 1914 volgde hij zijn vader op als

burgemeester van Deil. De gemeente

Deil bestond toen uit de dorpen Deil,

Enspijk, Gellicum en Rumpt.

Huis Frissestein aan de dijk in Deil

diende als gemeentehuis. Die naam

werd in 1929, nadat de gemeente het

pand had gekocht, veranderd in de Os

en het Paard. Beide dieren komen voor

op de vlag van Deil.

Mr. W.M. Kolff huwde in 1927 met

Sara Lydia Kolff maar aan dat huwelijk

kwam in 1935 al een einde. In datzelfde

jaar trouwde hij met Emmerentia

Johanna Kolff.

Mr. W.M. Kolff

Huidige situatie Kolffstraat mei 2021

Burgemeester Kolff was zeer diplomatiek.

Toen in 1930 bij de Chamotte

Unie in Geldermalsen een staking

uitbrak, zou hij een paar maanden later

bemiddelaar worden.

De stakers eisten een loonsverhoging

van 15 tot 20%. De daaropvolgende

conferentie tussen de Algemene Werkgeversvereniging

en de Vereniging van

Fabrieksarbeiders leverde geen enkel

resultaat op. Erger nog: de directie

had al direct na het uitbreken van de

staking 150 nieuwe arbeiders ingehuurd

die zelfs iedere dag comfortabel

per autobus naar de fabriek werden

gebracht. Kortom: de onderhandelingen

zaten muurvast. Kolff werd

gevraagd te bemiddelen. De staking

was op 16 juni 1930 begonnen en Kolff

slaagde er pas in deze te beëindigen op

21 augustus 1931. Alle stakers mochten

weer aan het werk maar van ook maar

een kleine loonsverhoging was geen

sprake.

Ook in de gemeente Deil liet burgemeester

Kolff staaltjes zien van zijn

diplomatiek vermogen. Op 15 november

1935 zou Deil de eerste plaats in

de Betuwe zijn die op de waterleiding

zou worden aangesloten. Dat leidde tot

enorme protesten van de bevolking.

Water was tot dan toe gratis (waterputten,

rivier) maar met de komst van

de waterleiding zou moeten worden

betaald. Kolff wist de bevolking te

overtuigen van het nut ervan. De Tielsche

Courant van 18 november 1935

sprak van een enorme belangstelling

bij de opening van de waterleiding.

Niet alleen was de halve bevolking uitgelopen,

ook het dagelijks bestuur van

de provincie en de hoofdingenieur van

Gelderland waren aanwezig.

18 • Dorpskrant Deil


Ook dapperheid kon de burgemeester

niet ontzegd worden. Na de Duitse

inval kwam Kolff in verzet. Hij zorgde

ervoor dat vele onderduikers en Joden

konden ontsnappen naar Engeland of

Zwitserland. Dat werd hem door de

bezetter uiteraard niet in dank afgenomen

en op 8 augustus 1942 werd Kolff

gearresteerd. Bij thuiskomst hoorde

hij de telefoon gaan, sloot de voordeur

niet af en een SD-man kon ongehinderd

naar binnen gaan. Kolff had niet

de kans om zich in zijn geheime schuilplaats

te verbergen. Hij werd afgevoerd

naar cel 573 in de gevangenis van

Scheveningen (het Oranjehotel), werd

ter dood veroordeeld maar kreeg later

gratie. Hij zat achtereenvolgens in de

concentratiekampen Vught en Amersfoort.

In oktober 1943 werd Kolff op

transport gezet naar Sonnenburg, een

concentratiekamp op de grens van

Duitsland en Polen. Daar overleed hij

op 25 januari 1944.

In 1950 werd deze straat vernoemd

naar Mr. W.M. Kolff. Hij kreeg in 1953

postuum het Bronzen Kruis voor zijn

heldendaden in de oorlog. Ook staat

zijn naam op het verzetsmonument

in Enspijk. In het gemeentehuis van

de gemeente West Betuwe hangt een

gedenkplaat ter herinnering aan Kolff.

In Waardenburg is een waterpompstation

naar hem vernoemd.

BRONNEN:

WAALBODE 17-9-1930

TIELSCHE COURANT 28-11-1930, 18-11-1935

MEDEDELINGEN 2012 H. SCHOUTEN ‘EEN WANDELING

VAN GELDERMALSEN NAAR LEERDAM’

OVERZICHT OORLOGSSLACHTOFFERS GEMEENTE WEST

BETUWE

Meer info:

W https://oorlogsgravenstichting.nl/

persoon/81296/willem-marinus-kolff#

W www.hkwb.nl

AANVULLING DOOR KARINE VAN DRUNEN

Net na de oorlog in 1946 en 1947 werden er in de Kolffstraat zes woningwetwoningen

gebouwd. Hier woonden later de mensen, die in de lakfabriek

werkten. Rond 1960 werd een aantal van deze woningen verkocht. En in de

periode 1975-1977 werden de toen nog resterende huurwoningen ook verkocht.

Aan het einde van de Kolffstraat werd in 1952 een lakstokerij gebouwd, de NV

Lakfabriek Gebrs. van Mourik. In 1959 werd er op het terrein nog een opslagruimte

bijgebouwd. Nadat de Gebrs. van Mourik hun bedrijf in 1963 verplaatsten

naar de Beemdstraat is er op het terrein een gemeentewerf gekomen.

Links: schuur met sirene-opstelplaats. Rechts: antennemast

FOTO’S: KARINE VAN DRUNEN

Op het terrein van de gemeentewerf kwam in 1990 een antennemast die nog

datzelfde jaar vergroot moest worden en in 1998 en 2002 alweer vervangen.

In 1995 kwam er ook een sirene-opstelplaats bij. Het alarm wordt eens per maand

getest, op de eerste maandag van de maand ’s middags om 12.00 uur. Dit om te

controleren of de sirene werkt en overal te horen is, maar ook om het alarmsysteem

bij het publiek in het bewustzijn te houden. Ze staan vaak op hoge

gebouwen, maar zijn in landelijke gebieden ook nog wel eens bevestigd bovenop

een paal. In elk dorp vanaf duizend inwoners staat een luchtalarm opgesteld.

Het luchtalarm is in Nederland vlak voor de Tweede Wereldoorlog van kracht

gegaan. Er werden in de steden sirenes geplaatst, grote elektrische toeters die

de inwoners waarschuwden als er een luchtaanval plaatsvond. Na de oorlog

werd in 1952 dit systeem vervangen door een nieuw sirene-netwerk voor de

Koude Oorlog.

Inmiddels is zowel de lakfabriek als de gemeentewerf afgebroken en ligt het

terrein braak. Er staat nog een enkele schuur en een zendmast en daarnaast

een luchtalarmmast achter een groot hek. Voordat hier opnieuw gebouwd zal

kunnen worden, zal er opnieuw bodemsanering moeten plaatsvinden i.v.m.

vervuiling van de grond…. Voorlopig is alles afgedekt.

BRON: ARCHIEF VAN HET GEMEENTEBESTUUR DEIL 1811-1977 (REGIONAAL ARCHIEF RIVIERENLAND TIEL)

Foto links: verzameling Dhr. de Koe, met op de hoek de zelfbedieningswinkel van Van Hattem. Rechts de huidige situatie, mei 2021

Dorpskrant Deil • 19


Ideeën en plannen!

DOOR: KARIN WOLTERING

Vrijdag 26 maart 2021 organiseerden we een voor ons doen

bijzondere activiteit; een heuse dorpsbingo! Niet perse voor

ondernemers maar een activiteit door ondernemers. Via de

Bingo wilden we contact maken met de inwoners uit onze

dorpen Deil en Enspijk en wat reuring brengen.

Misschien plannen we dit najaar een bedrijfsbezoek! Zo

organiseert Maarten Corbijn, één van de deelnemers van

onze Stichting, een fototentoonstelling ‘de Ander - 40 jaar

Corbino’. Dit jaar verschenen zijn boek ‘Corbino’s Bijbel’, dat

aan de basis staat van de tentoonstelling. Maarten heeft ons

uitgenodigd voor een bezoek aan de tentoonstelling, maar

dat komt met de huidige maatregelen niet goed uit voor een

gezamenlijk uitstapje. Best jammer, zegt Karin Woltering,

voorzitter van de ondernemersstichting. Individueel is het

zeker de moeite waard om er een kijkje te gaan nemen, dat is

dan wel in het CODA museum in Apeldoorn. Als de versoepelingen

van de Corona-maatregelen zo doorgaan dan heb

ik goede hoop dat we in het najaar wél iets kunnen organiseren,

aldus Karin.

W https://www.coda-apeldoorn.nl/nl/agenda/de-ander-

40-jaar-corbino

In het artikel op pagina 22 kunt u lezen dat ook Marie-José

Huffmeijer haar creativiteit heeft getoond in haar boek ‘Achter

mijn masker’ dat binnenkort verschijnt. Het boek is haar

ode aan de zorg.

Ook heeft onze stichting dit jaar alweer diverse welkomspakketten

verspreid onder nieuwe inwoners van Deil en

Enspijk. Via het pakket heten we nieuwe inwoners welkom!

In het pakket zelf zit informatie over de dorpen en allerlei

producten van onze ondernemers. Nieuwe inwoners zijn

altijd blij verrast wanneer we met het pakket aan de deur

staan, vertelt Imke de Drijver, bestuurslid. En daarnaast is

het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en een praatje

met hen te maken, zeggen Imke en Marika (zij bezorgen de

pakketten).

En wat een feest was het! We hebben vele ingespannen

gezichten gezien achter de laptop, telefoon en iPad, in de hoop

op een Bingo! Iedereen deed fanatiek mee! En niet zonder

reden want door de Deilse én Enspijkse ondernemers waren

mooie prijzen beschikbaar gesteld. Een hotelovernachting,

een kano-arrangement, een cursus filmen met je smartphone,

een kaaspakket en vele kortingsbonnen voor persoonlijke

verzorging, voor de tuin, bloemen en noem maar op!

Wilt u als ondernemer uit Deil en Enspijk ook deelnemen

aan onze stichting? Vul dan het formulier in via onze website

W www.wijondernemendeil-enspijk.nl. Kijk voor informatie

ook op onze Facebookpagina.

Een ondernemersgroet,

Het bestuur van Wij Ondernemen Deil-Enspijk

Verschillende dorpsgenoten hebben geholpen bij de organisatie

van de Bingo en dat was superfijn. We kijken terug op

een hele geslaagde avond en we bedanken iedereen die mee

heeft gedaan, dat zegt Mariska Streef, één van de bestuursleden

en coördinator van de Bingo.

Stichting Wij Ondernemen Deil-Enspijk hoopt na de zomer

een live bijeenkomst te organiseren. Een bijeenkomst waarbij

we elkaar echt even zien, spreken en ook grapjes kunnen

maken. ‘Wat kijken we daar naar uit’, dat was de conclusie

tijdens de bestuursvergadering in mei. We zijn wel een beetje

klaar met dat digitale gedoe, zegt John de Haas, bestuurslid.

20 • Dorpskrant Deil


Omgevingsfonds West Betuwe steekt geld

in lokale projecten

DOOR HANS VAN BEUZEKOM

Onlangs is het Omgevingsfonds

West Betuwe gelanceerd. Een fonds

dat gevoed wordt door de stroomopbrengsten

van de windparken Deil

en Avri. Destijds is afgesproken dat

een deel van de opbrengsten terug

moet vloeien in de lokale gemeenschap

waarbij er globaal een gebied

van 3,5 km rondom de windmolens

wordt aangehouden.

Met de komst van de molens werd er

een enorme sprong gemaakt in het

opwekken van duurzame energie, toch

was niet iedereen blij met de plaatsing

van de imposante turbines. Het landschap

veranderde en er was vrees voor

overlast.

Die impact werd tijdig onderkend, de

initiatiefnemers spraken samen met

de gemeente af dat er 2 taken door een

nieuw op te richten stichting zouden

worden opgepakt: ten eerste zouden

direct omwonenden jaarlijks een financiële

tegemoetkoming krijgen. Ten

tweede zou de stroomopbrengst deels

worden aangewend om lokale projecten

te financieren.

De stichting die deze klus voor haar

rekening neemt, is afgelopen najaar

opgericht. Stichting Omgevingsfondsen

West Betuwe heeft een adviescommissie,

een bestuur en een onafhankelijke

raad van toezicht. Voorzitter van

Bestuur van Stichting Omgevingsfondsen West Betuwe: Henk van Iterson-penningmeester, Wim

Kannegieter-voorzitter, Hans van Beuzekom-vice voorzitter en Henk van Heusden-secretaris.

het bestuur is Wim Kannegieter uit

Meteren. Er is hard gewerkt en

inmiddels is er een website actief: W

https://omgevingsfondswestbetuwe.nl/

Op de site worden de taken van de

stichting nog eens uitgelegd en ook is

er alle benodigde informatie te vinden

over die tweede belangrijke taak: het

financieren van projecten. De bedoeling

is om de komende 15 jaar jaarlijks

zo’n 75.000 euro beschikbaar te stellen

voor de regio. Omdat dit een opstartjaar

is met wat aanloopkosten is dat

bedrag in 2021 wat lager. Dit jaar is er

één aanvraagronde; vanaf 2022 worden

dat er twee.

De projectdoelen zijn laagdrempelig

om verenigingen, stichtingen en dorpsinitiatieven

een kans te geven aanvragen

te doen. Duurzaamheid, leefbaarheid

en sociale cohesie zijn enkele van

de uitgangspunten waaraan projecten

moeten voldoen.

Een speeltuinvereniging, een straatcomité

of een dorpsraad; allemaal

kunnen ze nadenken over projecten en

plannen die ze altijd al wilden oppakken

maar waarvan de financiering veel

uitdaging gaf.

De eerste aanvraagronde sluit eind

augustus, het bestuur heeft het eerste

projectvoorstel binnen!

Check de site voor alle benodigde

informatie, ook zijn daar de contactgegevens

te vinden en het aanvraagformulier.

Buurtbus West Betuwe rijdt weer naar kleine dorpen

De buurtbussen vanuit Geldermalsen rijden weer, na een

lange coronapauze. Volgens de dienstregeling wordt er van

maandag tot en met zaterdag overdag gereden. Wie ’s avonds

of op zondag wil reizen, kan de belbus inschakelen. Er zijn

drie routes die vice versa gereden worden. Van Geldermalsen

via Meteren naar Est, van Geldermalsen naar Tricht

en Buurmalsen en een lange route van Geldermalsen naar

Leerdam via Deil, Enspijk, Beesd, Rumpt, Rhenoy, Gellicum,

Acquoy en Asperen. Wil je ook als vrijwilliger chaufferen?

Meld je aan via W https://buurtbuswestbetuwe.nl/

FOTO: WILLIAM HOOGTEYLING

Dorpskrant Deil • 21


Achter mijn masker

ODE aan alle zorgprofessionals in coronatijd

DOOR MARIE-JOSÉ HUFFMEIJER

Zoals velen werd ook ik in maart 2020 geconfronteerd met de impact van het

coronavirus op ons dagelijkse leven en alle negatieve emoties daar omheen.

Mijn trainingen bij bedrijven werden

geannuleerd en deels vooruitgeschoven.

Om vervolgens alsnog te worden afge -

zegd. Ik was druk met crisismanagement,

wat voor mijn gevoel niets concreets

opleverde. Behalve frustratie, twijfel en

boosheid. Ook ervoer ik machteloosheid,

omdat ik graag iets voor de zorg

wilde doen.

Gruwelijk in de weg

Maar mijn handen aan het ziekenhuisbed?

No way! Ik zou gruwelijk in

de weg lopen, beroerd worden van de

geuren of taferelen, en angst voelen

voor ziekte of dood. Groot respect

heb ik dus voor iedereen die tijdens

de coronacrisis wél zorg leverde aan

mensen die het nodig hadden (en nog

hebben).

Wat kon ik dan wél doen voor deze

hardwerkende, risiconemende doorzetters?

Het gesprek aangaan, luisteren,

empathie tonen en woorden geven

aan hun gedachten en gevoelens. En

zo werd het zaadje geplant voor mijn

ODE aan alle zorgprofessionals in

coronatijd. Dit viel mooi samen met

een persoonlijke missie van mij: zelf

een boek schrijven! Al twee keer was ik

er aan begonnen, om na een tijdje die

handdoek toch maar weer in de ring te

gooien.

Nieuwsgierigheid en compassie

Vanuit nieuwsgierigheid en met compassie

maakte ik contact met mensen

in verschillende rollen binnen de zorg.

Wat kwam men tegen in zijn of haar

werk? En hoe resoneerde dit in hun

persoonlijke leven, in hun privéomgeving?

Welke emoties ervoeren zij,

en welke gedachten overheersten er?

Bijvoorbeeld in de situatie waarin een

intensivist zich bevond. Hij moest een

afweging maken over de patiënt die al

tachtig dagen op zijn IC lag. Al vaker

had hij ‘de hand aan de knop’, terwijl

hij dacht: heeft deze behandeling nog

zin, of maak ik dit bed vrij voor een

jonger iemand met méér overlevingskans?

Impactvolle beslissingen…

En hoe ging men in de thuiszorg of

gehandicaptenzorg om met het gebrek

aan materiaal, en hun bezorgdheid om

besmet te raken tijdens de zorg voor

hun patiënten?

Eenzaamheid en Landjepik

Ook sprak ik met een verzorger in een

verpleeghuis op een gesloten afdeling

voor bewoners met dementie. Hoe

gingen zij daar om met de lockdown

en de eenzaamheid van de bewoners,

waarmee de sluiting van hun verpleeghuis

gepaard ging?

En verder vertelt een cardioloog hoe

ze moest knokken voor de letterlijke

en figuurlijke ruimte voor haar hartpatiënten.

Zij ervoer de interne strijd

in het ziekenhuis als een soort landjepik,

‘haar bedden én afdeling’ werden

namelijk ingericht voor de opschaling

van de IC. Zorgverleners geven

in dit boek uiting aan hun twijfel, en

benoemen de keuzes die daar soms

uit voortvloeiden. Een fysiotherapeut

zegde bijvoorbeeld haar baan op.

Noodgedwongen ging ze reflecteren

tijdens de 1e lockdown, doorstond een

persoonlijke crisis, en maakte keuzes.

Moedig hoor.

Saamhorigheid en aandacht

Gelukkig zijn er ook heel veel positieve

geluiden en ervaringen gedeeld.

De saamhorigheid was groot, en de

aandacht aanvankelijk enorm. Ook

was er groots gedeelde blijdschap als

mensen levend de IC verlieten, en met

behulp van revalidatie weer op de been

kwamen. Verder vertelt een schoonmaakster

trots hoe zij en haar collega’s

een belangrijke rader waren in een

goed geoliede machine. En over de lol

die ze had toen zij in een filmpje van

het ziekenhuis te zien was, als bedankje

namens het management.

In Achter mijn masker lees je wat deze

en andere zorgprofessionals heeft

geholpen om besluiten te nemen, vol

22 • Dorpskrant Deil


te houden, en te leren in deze crisis.

Boeiende verhalen uit een waardevol

werkveld in een spannend jaar worden

afgewisseld met de zogenoemde MAS-

KER-hoofdstukken. Hierin reflecteer ik

op het ‘MASKER’ dat de zorgprofessionals

deze periode door hielp:

M voor Mindset

A voor Aandacht

S voor Samenwerking

K voor Kernwaarden

E voor Emotiemanagement

R voor Resultaat

Achter mijn masker is bedoeld voor

(aanstaande) zorgprofessionals, opleiders

in de zorg en iedereen die zorgend

Nederland een warm hart toedraagt.

Niet alleen in deze coronacrisis, maar

altijd!

Verder lezen?

Ben je benieuwd en wil je het lezen?

Bestellen kan via W www.achtermijnmasker.nl.

Wellicht is het ook een

mooi gebaar om het cadeau te geven

aan een familielid of bekende die in

de zorg werkt. Ben jij of ken je een

leidinggevende, binnen of buiten de

zorg? Verras je teamleden dan met een

dankjewel in de vorm van dit boek.

Om deze crisis een plek en betekenis

te geven.

Informeer naar de mogelijkheden voor

grotere aantallen via T 06 – 2078 9790

Oh ja, wat anderen over dit boek

zeggen?

Eén van hen, hoogleraar maatschappelijke

gezondheidszorg Alex Burdorf

van het Erasmus MC Rotterdam, zegt

het volgende:

‘De verhalen van zorgmedewerkers in

dit boek illustreren prachtig de waarde

van werk tijdens de covidcrisis. Samen

met collega’s de patiënten er doorheen

slepen. Belangrijk zijn voor de samenleving.

Maar ook je eigen veerkracht

ontdekken. Het grote belang van sociale

ondersteuning op het werk ervaren.

Persoonlijke ontwikkeling

doormaken.

Deze kernwaarden van werk

zijn cruciaal geweest om de

zorg en haar medewerkers

overeind te houden. Vele

verhalen en vele indrukwekkende

getuigenissen. Gegarandeerd

veel leesplezier en

leermomenten!’

DOOR GERARD TAMSON

Miles en Rosanne zijn in de warmste week van 2020, midden in de

hitte golf, in Deil komen wonen. Na een zoektocht voor een woning in

Culemborg tipte de zus van Rosanne hen een huis aan de Deilsedijk.

De woning heeft een prachtige doorloop naar de tuin met uitzicht op

de Linge. Een groot verschil met hun appartement in Utrecht Zuilen.

Door het volledig thuiswerken in het

voorjaar van 2020 werd hun appartement

in Utrecht, waar ze anderhalf jaar

hebben gewoond, te klein.

Vanaf de eerste verhuisdag hebben ze

geklust en het huis opgeknapt met hulp

van de handige vader van Rosanne.

Rosanne komt oorspronkelijk uit Beesd

en fietste in haar middelbareschooltijd

door Deil toen ze op de Lingeborgh zat.

Rosanne is haar ouders en zus achterna

gegaan, die al in Deil wonen. Miles is

geboren in Zutphen en heeft voor hij in

Utrecht kwam wonen ook in Amsterdam

en Haarlem gewoond.

“Gemoedelijk en vriendelijk”, dat zijn de

woorden die het jonge stel vindt passen

bij Deil. Zij hopen dat dat mag blijven.

De buurtgenoten geven hen een prettig

thuisgevoel. “Wat ook zo mooi is”, zegt

Miles, “Dat iedereen elkaar op straat

gedag zegt. Echt leuk. Dat ben je in de

stad niet gewend.”

Naast de omgeving van de Noordenhoek

en de Molen vinden ze

het graspad rond de kersenboomgaard

van Van Gellicum een mooi

gebied.

Miles werkt op dit moment

als relatiemanager bij het Rode

Kruis en zal vanaf 1 juli weer werkzaam

zijn in de textielbranche, als accountmanager

bij een kledingproducent

in Ingen. Passie voor kleding is altijd

aanwezig in het leven van Miles. Hij studeerde

in Enschede textielkunde en wil

meer werk maken van Groen Katoen en

mensen hiervan bewust maken.

Rosannes hart ligt bij de hulpverlening.

Ze werkt twee jaar bij Veilig Thuis Utrecht,

waar ze nieuwe collega’s begeleidt en

coacht op het advies- en meldpunt. Hier

komen alle meldingen en adviesvragen

binnen over kindermishandeling en

huiselijk geweld. Er wordt nauw samengewerkt

met de kinderbescherming,

buurtteams en andere instanties.

Zij hebben bewust gekozen voor een

minder haastig leven, meer rust en

zochten een dorp met ruimte, rust en

groen. Deil kwam op het familiepad en

dat matchte. Het voelde direct al goed.

“Het is meer kwaliteit van leven”. Als ze

bij vrienden zijn geweest in de randstad,

vinden ze het weer heerlijk om naar het

rustige Deil terug te rijden. Miles en

Rosanne willen voor het dorp hun steentje

bijdragen. “Meer aandacht voor elkaar

maakt iedereen gelukkig!” Dat is in het

werk van beiden ook terug te vinden.

Dorpskrant Deil • 23


Beestje en baasje-puzzel

Ze wandelen een paar keer per dag samen door het dorp ... baasjes met hun

honden. Hoe goed kennen jullie deze koppels, wie hoort bij wie?

Zoek bij ieder baasje de hond die erbij hoort. De baasjes hebben een cijfer, de

honden een bij dat cijfer behorende letter. Vul de letters in onderstaande vakjes in.

Bij de juiste combinaties ontstaat er een woord. Als je in het dorp goed oplet dan

zie je de antwoorden rondlopen ...

1 2 3 4 5 6 7 8

Mail je oplossing vóór 15 juli naar dorpsraaddeil@gmail.com onder vermelding

van ‘puzzel’. Onder de goede oplossingen verloten we een passende prijs. 6

A 3

S

7 K

O

24 • Dorpskrant Deil


2 R L

O

1

4

5

P

8

FOTO’S: JET VERHEIJEN

Dorpskrant Deil • 25


Bij Diederik van Everdingen

DOOR PETER VAN DER VEER

Het is al weer even geleden dat de Dorpskrant Deil berichtte over de plannen

voor herbouw van kasteel Palmesteyn en het grote zonnepanelen project op

de stal van de Noordenhoek.

Inmiddels is er een natuurontwikkelingsproject in de oevers van de Linge

gerealiseerd en is het herbouwplan opnieuw in de aandacht.

Alle aanleiding om weer eens bij Diederik aan te schuiven. Naast zijn werk als

landschapsarchitect houdt hij zich bezig met landschap- en natuurontwikkeling,

Stichting ‘de Zeven Kastelen’, het herbouwplan van Palmesteyn en is samen

met zijn broer verantwoordelijk voor landgoed Noordenhoek.

Natuurontwikkeling Lingeoevers

Sinds enige tijd hebben de vele wandelaars

kunnen zien dat er langs de oever

van de Linge, tegenover de Noordenhoek,

een soort “bypass“ is uitgegraven.

Dit is een project dat het waterschap

uitvoert in het kader van Natura 2000

waarbij het eigenaren heeft verzocht

om medewerking. Diederik is er nauw

bij betrokken geweest. Het doel is dat in

de uitgegraven gedeeltes paaiplaatsen

voor vissen ontstaan. Vissen zoeken

rustige plekken buiten de stroming van

de rivier, in de luwte waar het water net

iets warmer kan worden.

Inrichtingsplan

nevengeulen

In de uitgegraven nevengeul is een dam

opgenomen met daarin een duiker.

Voor de duiker zit een schotbalken stuw.

De balken worden op 5 cm boven het

normale peil van de Linge aangebracht.

Bij incidenteel hoger water kan het

water over de balk heen stromen zodat

de geul weer doorspoelt. Het is belangrijk

dat het niet altijd stilstaand water

is om overmatige plantengroei te voorkomen.

Ter voorkoming dat het vee de oever

beschadigt, is er op de oever een

schrikdraad aangebracht met op twee

plekken een uitgerasterde drinkplaats.

Dit is noodzakelijk, omdat het vee

anders van het riet gaat eten en daar

wormziektes kan oplopen. Al verschillende

malen is een stier overleden door

wormen.

De Winde is een van de doelsoorten voor de

gecreëerde paaiplaatsen.

Aanleg van de nevengeul met vis-paaiplaats

Luchtfoto vergelijk 2018 (boven) en 1936.

De Noordenhoek is het rood aangegeven

gedeelte.

Biodiversiteit, landgoedexploitatie

en openstelling

Diederik heeft een boekwerkje met

een prachtig overzicht van kopieën

van landkaarten die terug gaan tot

1713, waarbij goed te zien is hoe de

landbouw rondom Deil zich heeft

ontwikkeld. Opvallend is dat er in het

verleden sprake is geweest van veel,

zeer smalle langwerpige kavels waarop

verschillende gewassen werden geteeld.

26 • Dorpskrant Deil


Kaartvergelijk 1840 (boven) en 1713 (aan

de overkant van de Linge is een nevengeul

te zien, ongeveer waar nu een nevengeul is

aangelegd).

Na de ruilverkaveling is hier een einde

aan gekomen met een enorme landschappelijke

verschraling tot gevolg.

Door o.a. de schaalvergroting is er ook

een enorm verlies aan biodiversiteit

opgetreden. De vergelijking van bovenstaande

kaarten en luchtfoto’s maakt

dit duidelijk. De verloren diversiteit

blijkt goed uit de luchtfoto van 1936.

Onderzoek heeft aangetoond dat de

vroegere strokenteelt ook grote voordelen

had. Het zorgde ervoor dat de

gewassen minder ziektegevoelig waren,

waardoor er minder bestrijdingsmiddelen

gebruikt hoeven te worden. Deze

nieuwste inzichten worden inmiddels

fantastisch in de praktijk gebracht door

de familie Van Gellicum, langs de Middenweg

(‘t Oosteneind van Deil), waar

akkerbouwgewassen in afwisselende

stroken te zien zijn.

De (bio) diversiteit op de Noordenhoek

wordt gevormd door bosjes, geulen,

natuuroevers, hoogstamboomgaarden

en weilanden die worden gescheiden

door meidoornhagen of knotwilgen.

Veel weilanden worden natuurlijk

beheerd en begraasd door de stieren

die op de boerderij gehouden worden.

Schapen begrazen de hoogstamboomgaarden

en de dijk.

In het verleden kon er ook langs het

huis op gewandeld worden, nu kan dat

nog na overleg en bij rondleidingen.

Rondom het huis wordt al eeuwen een

boerderij gerund en dat ging vanaf

eind jaren ’80 steeds moeilijker samen

met de toegenomen recreatie. Het

spijt Diederik dat hier onbegrip over

is. Maar nog steeds leveren honden

problemen op met dode schapen of

lammeren tot gevolg, kapotte draden

en/ of losgebroken stieren. Vanaf het

hek aan de Koningsweg is het landgoed

wel nog steeds dagelijks opengesteld

voor wandelaars. Omdat dit pad tussen

weilanden met stieren doorloopt en

over de Appeldijk waar schapen lopen,

is deze openstelling uitdrukkelijk zonder

honden.

Veel mensen denken dat het landgoed

opengesteld moet worden om zo in

aanmerking te komen voor subsidie.

Voor bepaalde subsidies is dat inderdaad

het geval en aan de voorwaarden

wordt ook voldaan. Maar subsidies

Plan voor herbouw kasteel Palmesteyn,

gezien vanaf de zuidzijde

vergoeden slechts een deel van de te

maken kosten. Het belangrijkste in het

beheer is de statutaire doelstelling: dat

is instandhouding van het landgoed

met zijn bijzondere cultuur- en natuurwaarden.

Herbouwproject Palmesteyn

Dit project kent al een lange geschiedenis

van voorbereiding. Toen vele

kosten gemaakt waren en het bestemmingsplan

uiteindelijk in 2010 was

goedgekeurd, bleek de markt in een

dip. Het aanbieden is verschillende

malen stilgelegd om het beter voor

te bereiden. Ook is onderzocht of de

gemeente wilde meewerken aan meer

wooneenheden (binnen hetzelfde

volume), zodat de woningen goedkoper

zouden worden. Dit was niet

bespreekbaar.

De berekeningen van de volledige

bouwkosten zijn nu nauwkeuriger

uitgevoerd, voor het poortgebouw is

de financiering rond en sinds Pasen

staan de woningen weer in de verkoop.

Inmiddels zijn er verschillende

gesprekken met geïnteresseerden. De

hoop is alleen dat de nu sterk stijgende

bouwkosten geen roet in het eten

gooien. Wordt vervolgd.

De Stichting ‘de Zeven Kastelen’

In de Dorpskrant Deil nr. 2 pag. 5 (zie

W http://www.dorpsraaddeil.nl/) heeft

Diederik al uitvoerig verteld wat de

doelstellingen van deze stichting zijn.

LEES VERDER OP PAGINA 28 >>

Dorpskrant Deil • 27


<< VERVOLG VAN PAGINA 27

Zo heeft er historisch onderzoek

plaatsgevonden, is er bijgedragen

aan het herstel van een historische

gevel nabij het voormalige terrein van

Vogelenburg en wordt er gewerkt aan

diverse acties en projecten. Via de heer

Verstegen uit Rhenoy is er een project

voor informatieborden voor de verschillende

kasteellocaties. Ook wordt

er bekeken hoe de kinderen van de

Lokhorstschool meer bij de geschiedenis

betrokken kunnen worden. Via de

gemeente kunnen scholen zich nu voor

de ‘Klassendag’ van de Open Monumentendag

in september aanmelden

voor rondleidingen op de Noordenhoek

en Palmesteyn.

Ook is er contact gelegd met het

Omgevingsfonds van het windmolenpark

Deil. De vraag is voorgelegd om

uit dat fonds bij te dragen aan herstel

van landschappelijke waarden. Voor de

noodzakelijke medewerking van eigenaren

moet er een vergoeding komen

om opbrengstverlies in voldoende mate

te compenseren. En dan nog zal het

vaak niet passen in de bedrijfsvoering

van veel boeren, dus het moet zo aantrekkelijk

mogelijk gemaakt worden.

Bouwen in Deil: kijk ook naar splitsen

van woningen en omgekeerde

mantelzorgwoning

Diederik heeft zich enigszins verbaasd

over het feit dat de voorspelling is dat

de bevolking van Deil de komende

jaren zal krimpen en dat er dáárom

meer gebouwd zou moeten worden.

Dus bouwen voor de leegstand? Maar

hij heeft begrepen dat het doel is jonge

gezinnen betaalbare nieuwe woningen

te bieden. Zo kan het dorp leefbaar

gehouden worden met de school,

winkel, dokterspraktijk enz. Hier ziet

Diederik eenvoudige en mogelijk

snel toepasbare mogelijkheden, als de

gemeente maar wil.

Allereerst kan de gemeente onder

bepaalde voorwaarden vergunning

geven voor het splitsen van een woning.

Bij iets grotere woningen kan dit een

optie zijn.

Een tweede gedachte is het principe

van een mantelzorgwoning, maar dan

omgekeerd. Niet een (tijdelijke) aanleunwoning

voor de zorgbehoevende

ouder, maar een aanleunwoning voor

het uitvliegende kind, een ‘kuikenwoning’.

Dit hoeft uiteraard niet het eigen

‘kuiken’ te zijn.

Zijn vermoeden is dat er zo snel

betaalbare woningen kunnen worden

toegevoegd. Juist in de kern van het

dorp, dicht bij de voorzieningen. Voor

ouderen zouden beide opties aantrekkelijk

kunnen zijn; met enig inschikwerk

hoeven ze zo niet te verhuizen

uit de vertrouwde woning. Bovendien

kan er over en weer een helpende

hand geboden worden (klusjes voor de

ouderen en mogelijk oppassen op de

kleine kinderen).

Voor grotere bouwontwikkelingen

heeft Stichting de Zeven Kastelen

vorig jaar bij de gemeente aangegeven

dit zowel een bedreiging als een kans

te vinden. Een bedreiging als dit de

primaire aandachtsgebieden van de

stichting aan zou tasten, maar een kans

als hierdoor een oude kasteelplaats tot

herontwikkeling kan komen. Ontwikkeling

van de landschappelijke omgeving

hoort daar dan wel bij. Uiteraard

is dit aan de eigenaren van de verschillende

plaatsen, maar dit is wel waar de

stichting voor staat (zo zou een herontwikkeling

van Bulckesteyn prachtig

zijn, waarvan nog veel sporen in het

landschap zichtbaar zijn).

Bovenstaande kaart met de groene

te beschermen zones is destijds aan

de gemeente gezonden. Daarbij is de

opmerking geplaatst dat als er meer

woningen nodig zijn, een ontwikkeling

aan de zuidzijde (in het verlengde

van de Zeven Kastelenlaan, dicht bij de

dorpskern) de minste inbreuk op de

beleving van het historische dorp zou

maken.

Honden vrijloop terreintjes

Tenslotte zou het gewenst zijn om

gericht te kijken of we in Deil plekken

kunnen creëren waar hondeneigenaren

hun viervoeters heerlijk vrij kunnen

laten ravotten. Op verschillende plekken

in Nederland zijn eigenaren van

stukken grond bereid gebleken hun

terrein als ‘business case’ hiervoor

beschikbaar te stellen. Nu blijken loslopende

honden lastig samen te gaan

met het landbouw- of natuurbelang,

maar er zijn goede voorbeelden van

oplossingen. Het kan voor de eigenaar/

gebruiker van de grond financieel

en praktisch aantrekkelijk gemaakt

worden. Als er een perceel gevonden

wordt, moet dit goed afgerasterd worden,

zodat buurpercelen geen hinder

hebben. Diederik heeft voor een locatie

al eens een voorstel gedaan, maar daar

is niet op ingegaan. Wellicht kunnen

meer mensen hier hun gedachten eens

over laten gaan.

Het is duidelijk dat er nog veel te

bespreken is wanneer we afscheid

nemen van een betrokken Deilenaar

met veel ideeën en energie om ons

dorp ook voor de toekomst een heel

aantrekkelijke plek te laten zijn om te

wonen.

28 • Dorpskrant Deil


Dappere Frans

Wij schrijven 20 maart 2021. Dappere

Frans besluit de steiger van het Lingelandje

in te weiden en we vermoeden

dat dat wel gelukt moet zijn!

Boven water was het fris , in het water

... hm?

De weg naar de steiger, toen nog met

brandnetels, is nu keurig geplaveid met

een trap.

De “tewaterlating” was minder soepel,

wellicht kunnen we hier een laddertje

aan de steiger maken?

Jos van der Velden

FOTO: KOOS VAN DER EIJK

Onze dochter Hannah (10 maanden)

leest nu al graag de Dorpskrant. Ze is er

zo een half uur zoet mee!

Klazina Smitsman

Beweeg jij mee?

Bewegen is belangrijk voor iedereen, of je jong of al

wat ouder bent. Daarom kwam ik op het idee voor een

openbare sportvoorziening voor Deil. Een sport-rek!

Een gezellige plek waar je elkaar kunt ontmoeten en, op

een leuke manier zonder dat het geld kost, je gezondheid

kunt verbeteren. Je zoekt een paar oefeningen op internet

en je kunt meteen aan de slag!

Ik hoor of lees graag wat je van dit idee vindt. Dat kan

via een reactie op dit bericht. Als er genoeg animo voor

is dan kunnen we zo’n voorziening in Deil proberen te

realiseren.

Een sportieve groet van Joris Baghuis.

Reacties kunt u sturen naar: E joris@baghuis.nl

Dorpskrant Deil • 29


Persoonlijke herinneringen aan de eerste jaren

DOOR MARJO VAN ROSSUM

Omdat het er naar uitziet dat ook dit jaar de Deilse Jeugdland

spelweek voor de tweede keer niet door kan gaan,

put ik uit mijn herinneringen naar mijn eerste kennismaking

met speeltuinvereniging Jeugdland. Het jaar 2021

heeft een tweede reden tot deze herinneringen nl. het

60-jarig huwelijk van Jan en Gijsje Beverloo.

Volgend jaar is het 50 jaar geleden dat ik in Deil kwam

wonen. Omdat ook Gijsje en Jan net als ik hun badkamer

lieten verbouwen door aannemer de Ruiter kwam het tot

een spontane ontmoeting in het jaar 1972. Gijsje is voor mij

de moeder van de Deilse Speeltuin. Ze vroeg of ik mee wilde

helpen op een door Jeugdland georganiseerde spelmiddag

voor de Deilse Basisschool jeugd.

Daar zat ik dan ergens op het Oosteneind te wachten op, in

mijn beleving 20 deelnemers met een dobbelsteen. De jeugd

moest met die dobbelsteen gooien om bij de volgende post

te komen. Wat duurde die middag lang, en ik dacht als ik dit

nog eens doe moeten er wel veel meer deelnemers zijn.

Tijd genoeg om deze dobbelsteen met aandacht te bekijken:

zelfgemaakt, de hoeken een beetje afgerond en de ingeslagen

spijkers geven het aantal ogen aan. Achteraf gezien zijn deze

stenen misschien wel gemaakt door

Jan van Toorn, ook heel lang actief bij

Jeugdland, maar misschien heb ik dat

wel mis, nooit navraag naar gedaan. Ik

vroeg me af of die stenen nog steeds in

het Delleke (clubhuis Jeugdland) zouden

liggen en jawel. Annemarie, dochter

van Gijsje en eveneens al jaren actief bij

Jeugdland, wist dat ze er nog waren.

Deze dobbelstenen zijn dus na 50 jaar

nog te gebruiken en heel wat Deilse

jeugd van toen en nu heeft deze in de

hand gehad.

Na deze middag werd ik uitgenodigd om

de vergadering van Jeugdland bij te wonen. In het bestuur

heb ik nooit gezeten, wel heb ik me ingezet om van alles te

organiseren voor de Deilse schooljeugd. Schaatswedstrijden,

knutselmiddagen, tafeltennistoernooi, Sinterklaasfeest.

Het daarop volgende jaar 1974 was er in de spelweek een

spelmiddag in de speeltuin die ik mee georganiseerde.

In mijn agenda staat dat er die middag 121 deelnemers

waren. Doel van het vorige jaar dus bereikt. Van dat jaar

staan er nog geen Jeugdland-foto’s in mijn fotoalbum, maar

in mijn agenda wel aantekeningen met spelweek informatie.

1975 was voor mij de eerste mee-georganiseerde spelweek

bij Jeugdland. In het programma boekje staat dat het voor

Jeugdland het 3de jaar is dat ze de sport en spelweek organiseerde.

De hoofdmoot was de wielertoer in de toen in

aanbouw zijnde nieuwbouw van Deil nabij het Duifhuis.

Met sponsors die deze toer financieel steunden. Voor mij

een groot discussiepunt tijdens de vergaderingen. Geen geld

voor knutselactiviteit, sport- en spelbenodigdheden. Wel

voor een hoofdprijs van een rondvlucht boven Deil voor

de wielertoerwinnaars. Oververhitte vergaderingen voor

mij, maar Gijsje was vanaf dag één degene die ons allen tot

bezinning bracht, de tegenstellingen minimaliseerde en het

gesprek weer op gang bracht.

Ook tijdens de spelweek was het Gijsje die de rust bewaarde,

door problemen met de leiding en kinderen op te lossen.

Ze vulde het tekort aan spullen aan. Ze zocht oplossingen,

kwam met koffie aan lopen. Ze is voor mij en vele anderen

van onschatbare waarde geweest in al die jaren. Jan is haar

regelmatig kwijt geweest omdat er aan de overkant in de

speeltuin iets gebeurde dat buiten de regels viel. Jeugd die er

niet hoorde en vernielingen aanbracht. Mensen die geen lid

van Jeugdland waren werden aangesproken.

Daarom wil ik in dit voor Jan en Gijsje bijzondere jaar

(waarin een mooi feest niet tot de mogelijkheden behoort) hen

feliciteren met hun 60-jarig huwelijk en bedanken voor hun

jarenlange inzet voor alle inwoners van ons bijzondere dorp.

In de spelweek 1976 haalden we regelmatig de krant, zo blijkt

uit mijn fotoboek. De eerste nacht van

Deil werd een groot succes: slapen in

de schuur op Mariënwaerdt in Beesd.

Met de jongens aan de ene kant en de

meisjes aan de andere kant van de stal.

Jan Vermeulen op een bedje in het

middenpad. Wij als leiding, met o.a.

mijn nu 95-jarige overbuurvrouw Ans

Hopman, waren de hele nacht wakker.

Eén van de jongens liep dwars over alle

luchtbedden om ergens in een hoek een

plasje te doen, we waren er net op tijd

bij. Er werd hardop gedroomd, gehuild

van heimwee en de eersten waren al heel

vroeg wakker. ‘s Ochtends een voor ons

vreemd geluid: het leek of er kinderen

in het bos rondliepen maar na een inspectietocht rond de

boerderij waren het de pauwen van het landgoed.

Later op de dag waren er een aantal jongens die zich heel

opvallend gedroegen, voor mij was het duidelijk dat er iets

was, wat niet door de beugel kon. Foto’s van blote meisjes

of een vieze mop? Maar toen ik ze op het matje riep bleek

er heel iets anders gaande te zijn. Ze waren handtekeningen

aan het verzamelen met het verzoek om nog een nachtje te

blijven. Hoe kan je je vergissen!! Het jaar erop bleven we

twee nachten.

Het werd voor mij een uitdaging om alles op rolletjes te laten

lopen. Groepsindeling: hoe krijg je gelijkwaardige groepen

en ook nog de vriendjes en vriendinnetjes bij elkaar. Extra

leiding: in de eerste jaren moeders en oma’s die mij ook in

30 • Dorpskrant Deil


van de spelweek!

de peuterspeelzaal hielpen. Maar al gauw zijn we daar van

teruggekomen omdat er nog al veel afzeggingen waren.

De oudere jeugd werd ingeschakeld en dat liep bijzonder

goed, zoals het nu zoveel jaar later nog steeds voldoet. De

allereerst jeugdleiding bereikt dit jaar de leeftijd van 60 jaar,

waar blijft de tijd!

Al met al mooie jaren, nu al weer zo lang geleden, foto’s en

aantekeningen bewijzen dat we met weinig middelen er een

fijne tijd van hebben gemaakt. Hopende dat de spelweek in

2022 weer op het programma mag staan!

Jan en Gijsje Beverloo 60 jaar getrouwd

DOOR ANJA VAN DER VEER

Hun leven lang wonen Jan (87) en Gijsje (84) Beverloo in de Bulkstraat.

Op 10 mei dit jaar, waren zij 60 jaar getrouwd. Ze wonen op de plek waar het

ouderlijk huis van Jan stond. Gijsje werd een paar huizen verderop geboren.

Ze kunnen veel vertellen over de

geschiedenis van hun straat. Toen ze

jong waren was de straat een grindweg.

Eén keer per jaar kwam er in Deil een

schip dat aanlegde ter hoogte van de

kapperszaak op de dijk en werd er, met

de hand, een wagen vol grind geladen

waarna de gaten in de weg weer gevuld

konden worden. De straat liep door in

het veld. In het begin van de jaren 60

werd de provinciale weg aangelegd.

Omdat daar pas verkeer op mocht

wanneer de hele weg tussen Geldermalsen

en Leerdam klaar was kon Gijsje er

oefenen met auto rijden, zodat ze later

in Gorinchem maar 12 lessen nodig

had om voor haar rijbewijs te slagen.

In de Bulkstraat woonden vooral keuterboeren,

ze hadden een paar koeien,

een paar schapen of een varken. En een

moestuin en wat fruitbomen. Sommigen

werkten bij de steenfabriek in Tricht en

hielden hun land bij in de avonduren.

Anderen verdienden bij met de pluk of

ander seizoenswerk. Het was een arme

tijd. In deze tijd werden veel suikerbieten

verbouwd. Het bijzondere van deze

teelt was, dat de boeren konden aangeven

hoeveel ze dachten te verbouwen,

en dan een voorschot kregen. Na de

oogst kwam dan de afrekening.

De ouders van Gijsje dreven een oliehandel,

ze bezorgden aan huis, maar er

was ook een kruidenierswinkel. Daar

werden naast de grutterswaren ook

klompen en laarzen verkocht.

Na het vroegtijdig overlijden van vader

de Wit hielpen de kinderen Paul en

Gijsje om de zaak draaiende te houden.

Bijstand bestond nog niet.

De inwoners van de Bulkstraat kenden

saamhorigheid. Ze hielpen elkaar als

dat nodig was. De vrouwen zorgden

voor de kinderen, het huis en de moestuin.

De huizen waren klein en er werd,

als er wat geld was en het ruimtegebrek

LEES VERDER OP PAGINA 32 >>

Dorpskrant Deil • 31


<< VERVOLG VAN PAGINA 31

het nodig maakte gewoon een stukje

aangebouwd. De hulp strekte zich ook

uit naar anderen. In de oorlog werden

evacuees opgevangen, en in 1953,

na de ramp in Zeeland, kwamen er

familieleden van de echtgenote van een

Deilse inwoner en zij kregen onderdak.

Dat duurde soms maandenlang en in

die tijd werden vriendschappen gesloten

die nooit meer verbroken werden.

In de oorlog moesten ook inwoners

van Deil evacueren toen de Duitsers

de boel onder water zetten. De boeren

hielden de staldeuren open en het vee

zocht zelf een droog heenkomen.

De vooruitgang kwam, de straat werd

geasfalteerd en er kwamen mensen

wonen die van buiten Deil kwamen en

elders werkten. De meeste oude huizen

werden afgebroken of gerenoveerd.

Op de plaats waar altijd moestuinen

waren werd een rij huizen gebouwd.

En ook Jan en Gijsje lieten op de plaats

waar ze al jaren woonden hun oude

huis afbreken en een nieuw huis neerzetten.

Jan verkocht zijn land en melkquotum

en werkte nog een aantal jaren bij de

bronsgieterij tot hij met pensioen ging.

Maar het hart voor het boerenbedrijf

bleef kloppen. Een paar koeien, lakenvelders

voor de kenners, lopen nog in de

wei en er zijn ook nog schapen. Deze

worden nu verzorgd door schoonzoon

Jan en dochter Annemarie, maar natuurlijk

kijkt vader Jan daar graag naar.

Gijsje was jarenlang betrokken bij de

speeltuin. Ooit begonnen op een stuk

gemeentegrond met eerst een zandbak

en toen een schommel. Nu een geliefde

speelplek met een prachtig gebouw,

mooie speeltoestellen en veel activiteiten

rond de spelweek. Tenminste, als het

weer kan in het post-corona-tijdperk.

Het speeltuingebouw heet het Delleke.

Het staat op een stuk grond dat vroeger

de Del werd genoemd. Dit betekent:

een stuk grond dat bij hoog water onder

kan lopen. En de Bulkstraat, die heet

zo omdat een bulk een plaats is met een

omheinde hoge weide waar bij hoog

water het vee wordt samengebracht.

Jan en Gijsje hebben het samen nog

steeds goed. Twee lieve dochters waarvan

één zelfs naast hen woont met man

en kleinzoon. Ze hebben veel van de

wereld gezien toen ze vakantiereizen

maakten, maar de beste plek voor hen

is en blijft Deil. Wat ze zouden willen

veranderen, niet veel, misschien wat

minder vrachtauto’s door de straat,

maar als dat alles is.

ADVERTENTIE

MR. W.M. KOLFFSTRAAT 6, 4158 ER DEIL | TELEFOON 06 579 306 56 | INFO@VISSER-TIMMERWERK.NL | VISSER-TIMMERWERK.NL

Dorpskrant-Visser-A5-mei21.indd 1 17-5-2021 17:19:50

32 • Dorpskrant Deil


Koningsdag 2021

Ondanks dat we nog steeds te maken hadden met COVID-

19-maatregelen afgelopen Koningsdag, was er voor de

kinderen uit Deil en omstreken toch een hele leuke invulling

voor deze dag. Zij konden namelijk geheel gratis deelnemen

aan een speurtocht. De Koning en Koningin hadden

namelijk een route door Deil gelopen en hun sporen achtergelaten.

De kinderen konden de 4,5 kilometer lange route

ontdekken, verschillende vragen beantwoorden en opdrachten

uitvoeren. Na een tekening met stoepkrijt achter te

laten voor de Koning en Koningin en op de foto te gaan als

Willem-Alexander of Maxima was er een pauzeplek met een

drankje en een gezonde en/of ongezonde hap. Na wat Oud-

Hollandse spelletjes en een dansje kregen alle deelnemers

een zakje snoep bij het eindpunt.

Graag willen we de sponsoren die dit mede mogelijk hebben

gemaakt bedanken en vooral diegene die dit allemaal heeft

georganiseerd in het zonnetje zetten. In 1,5 week tijd heeft

Veroniek Smits deze speurtocht mogelijk gemaakt. Superleuk

initiatief, Veroniek! Zo kreeg Koningsdag 2021 toch nog een

hele leuke invulling. Bedankt voor de geslaagde speurtocht!

Melissa, Mariska, Marlize, Miriam en Tamara

Beste nieuwe boer van West Betuwe

Sportactiviteit voor Deilse jongeren op de HartenHoeve

DOOR CHRISTIEN VAN HARTEN

DEIL – Na het succes van het televisieprogramma Nieuwe

Boeren, wordt nu ook in de Betuwe gezocht naar de beste

nieuwe boer uit de gemeente. Op zaterdag 19 juni kunnen

jongeren meedoen om te strijden voor deze titel én mooie

prijzen. “We zijn benieuwd wie de sterkste, snelste en

handigste boer uit West Betuwe is!”

Het terrein van de HartenHoeve zal op 19 juni vanaf 17.00

uur het speelveld zijn voor de grote Nieuwe boer van West

Betuwe verkiezing. Jongeren tussen de 15 en 25 jaar kunnen

dan in teams van drie personen meedoen aan activiteiten als

trekker trekken, riekwerpen, obstakel jerrycan run, kruiwagenrace,

boomstamgooien en de hoefijzer pull. Wie durft

mag een rondje (of drie) mee op de rodeostier! Om 20.00

uur zal bekend worden wie de winnaar is. Hij of zij wint de

enige echte Beste nieuwe boer van West Betuwe hoodie!

Geef snel je team van drie personen op via: W www.hartenhoeve.nl/nieuweboer

. Deelnemen aan de activiteiten én de

barbecue is helemaal gratis!

Een enthousiast team van bewoners van de HartenHoeve

organiseren deze nieuwe boer van West Betuwe verkiezing

in het kader van het project Participeer. “We willen jongeren

uit de omgeving uitnodigen op de HartenHoeve om elkaar

te ontmoeten en samen lol te hebben. Het is alweer veel te

lang geleden dat we dit soort dingen konden doen”, vertelt

de projectgroep enthousiast. “Om ervoor te zorgen dat dit

‘veilig’ gaat, zullen we in kleine groepjes van activiteit wisselen

en wordt overal afstand gewaarborgd. Bovendien zijn

alle activiteiten buiten”, benadrukt de groep. “We hebben er

zin in!”

Dorpskrant Deil • 33


Uitrukkende brandweer

zonder brand

DOOR MARIE-JOSÉ HUFFMEIJER

Sirenes loeiden, en een brandweerwagen reed de hoek om. Mijn zoon en ik

keken omhoog en scanden de omgeving af. Zie jij rook? Nee, we zagen allebei

niets. De brandweerwagen stopte ineens op de dijk, alwaar ook al een ambulance

klaarstond. Al snel zagen we het. Eén van de brandweerwagens was

uitgerust met een takel, en die was nodig. Nodig om onze dorpsgenoot vanaf

de eerste verdieping door het raam te tillen en vervolgens de ambulance in.

Dit kon in deze tijd maar één ding betekenen: corona.

Marianne van Hemert werd in eerste

instantie vervoerd naar Nieuwegein op

9 maart, nadat ze op 3 maart positief

getest was. Ze lag er vijf dagen, en

werd vervolgens op 13 maart in slaap

gebracht. Op diezelfde dag is ze met

een MICU (Mobiele Intensive Care

Unit) overgebracht naar het UMC in

Utrecht. Tot zondagmiddag 21 maart

werd ze in slaap gehouden. Soms

herinnert ze zich hier nog flarden van.

Bijvoorbeeld dat ze wel mensen om

haar heen hoorde praten, maar dat

ze zelf niets terug kon zeggen. Ook

al wilde ze wel praten, een vreemde

gewaarwording.

In Utrecht werd ze op een gegeven

moment verplaatst van de IC naar de

quarantaine afdeling. Vooral aan dat

laatste heeft ze goede herinneringen,

logischerwijs omdat ze ook ‘meer bij’

was. Zo herinnert ze zich een herintreedster,

een lieve vrouw, die de hele

dag voor haar zorgde. Dit varieerde

van een appeltje schillen tot bloeddruk

meten. Marianne is zeer lovend over

de verpleging en de artsen. Zo had

ze bijvoorbeeld na de coma heel erg

Dankbare en blije dorpsgenoot

dorst, maar ze kon niet drinken. ‘Toen

hebben ze bedacht dat ze water met

een spuitje gingen toedienen. Zo fijn

dat ze alles uit de kast trokken om mij

te helpen’, vertelt Marianne dankbaar.

Ook aan de revalidatiemedewerkers en

militaire zorgmedewerkers (die samenwerkten

met het UMC) heeft ze veel

gehad. ‘Niets geen medelijden, zegt ze,

maar op een prettige manier activeren.

Kijken wat je wel kunt, en van daaruit

verder opbouwen’.

Van hulp geven naar slachtoffer zijn.

Wat Marianne ook zo vreemd vindt:

‘Ik ben normaal gesproken vrijwilliger

voor Slachtofferhulp Nederland. En

nu ben ik zelf slachtoffer…. moeilijk te

bevatten’. En dat werk kan ze er allemaal

even niet bij hebben. Heel voorzichtig

is ze onlangs weer gestart om

een paar uurtjes administratie te doen

voor het bedrijf van haar man Henk.

Het moet van ver komen, dat wel. Stap

voor stap, rustig vooruit.

‘Wat ik ga doen als ik weer helemaal

fit ben? Dan wil ik naar Ibiza, om eens

even lekker te feesten!’

Nou dat gun ik haar van harte, en ik

hoop dat ze snel weer energieker is. En

weer van alle fijne dingen in het leven

kan genieten.

Marianne zegt expliciet: ‘Ik wil iedereen

enorm bedanken voor de mooie

kaarten, lieve berichten, bloemen en alle

hulp en steun die ik heb gehad. Veel

dingen werden van me overgenomen,

ook de mantelzorg die ik normaal

gesproken zelf geef. Ik ben heel blij dat ik

in Deil woon, met zoveel lieve mensen.’

Marianne tot slot: ‘In het bijzonder

wil ik ook graag de huisartsenpraktijk

Deil bedanken, dokter Schaafsma, de

praktijkondersteuner, de thuiszorg en

de fysio. Door hun hulp hoefde ik niet

naar een verzorgingstehuis of revalidatiecentrum

en mocht ik thuis beginnen

met mijn revalidatie. Daar ben ik blij

mee, dat zij ermee instemden om de

zorg over te nemen van het ziekenhuis.’

34 • Dorpskrant Deil


DOOR: PETER VAN DER VEER

In december 2020 sloeg Albert Kerkhof zijn laatste

spijkers op de bouw in dienst van Arie de Ruiter, de

aannemer van Deil. Hij had er toen 50 jaar opzitten

en was aan een welverdiende pensionering toe.

Wanneer ik hem opzoek in het huis aan de Pastoriestoep

waar hij samen met Hannie woont, struikel ik

over het kinderspeelgoed. ‘Oppas-opa en -oma’ is

de nieuwe rol, zoveel is wel duidelijk.

Albert Kerkhof,

timmerman in

hart en nieren

Albert werd geboren op de boerderij van zijn ouders aan de

Bulkstraat. Na de bewaarschool in Deil bezocht te hebben,

ging hij naar de ambachtsschool in Tiel. Hij reisde dagelijks

met een groepje van acht jongens per trein naar deze school.

Het lesprogramma begon met een oriëntatiejaar waarin

zowel timmeren als schilderen en metaalbewerking werd

gegeven. Voor Albert was het vanaf het begin wel duidelijk

dat hij voor het timmervak wilde gaan, in dat jaar werd dit

alleen maar bevestigd.

Hij was nog nauwelijks van school of hij kon bij Wim de

Ruiter beginnen. Wim heeft hem verder het vak bijgebracht

en Albert voelde zich op de bouw als een vis in het water.

Als timmerman vervul je een belangrijke rol: de timmerman

zet de bouw uit: hij zorgt

ervoor dat de fundering

op de juiste plaats gestort

wordt en dat de muren

“gesteld” worden: de

metselaars hoeven het

alleen in te vullen, maar

als timmerman ben je er

voor verantwoordelijk dat

alles goed komt te staan.

Op de vraag wat er in de

loop van die 50 jaar timmeren

allemaal is veranderd

komen veel zaken

voorbij. Toen Albert zijn

eerste huizen in Deil zette

was er nog geen riolering

en werd een septic tank

ingebouwd. De komst

van centrale riolen in de

periode vanaf eind jaren

’60 bracht een grote vooruitgang.

Verder is in de

loop van de tijd het toepassen van isolatie een grote verandering

geweest. Voor het werk van de timmerlieden betekende

het betrekken van alle kozijnen en ramen van de fabrieken

een grote verandering: vroeger maakten ze deze allemaal zelf

in de eigen werkplaats. Verder is er nu veel meer ondersteuning

bij het werk. Zo is er vaak contact met een werkvoorbereider

die bij vragen over de constructie even op zijn computer

kan inzoomen op een detail en dan advies kan geven.

Albert heeft het altijd erg goed naar zijn zin gehad bij Wim

en later Arie de Ruiter. Het bouwwerk waar hij het meest

trots op is staat aan de Tielerweg 56 in Geldermalsen en heet

“Groot Westerhout”. Het voorhuis van deze monumentale

boerderij werd helemaal door de Ruiter herbouwd. Er zitten

geweldig dikke draagbalken

in en alles is perfect

in stijl afgewerkt.

Albert heeft het in Deil

ook zeer goed naar zijn

zin. Hij is, samen met

Hannie, nauw betrokken

bij de spelweek waar hij

de hindernisbanen voor

de stratencompetitie in

elkaar zet. Verder zijn ze

gek op klaverjassen en

nu dus ook druk met de

kleinkinderen.

De makers van de Dorpskrant

Deil wensen hen

nog vele jaren plezier als

pensioen-genieters.

Dorpskrant Deil • 35


Koffie-to-go

Een fiets- of wandeltocht door het Betuwse lingelandschap in Deil kan op zaterdagen

onderbroken worden door een vers broodje en/of koffie of thee met vers gebakken

appeltaart. Op Hemelvaartsdag is Stéphanie van Vintage Meisje naast haar net

geopende kringloopwinkel, aan het einde van de Krugerstraat richting de dijk, een

koffie-to-go gestart. Met af en toe hulp van het buurmeisje serveerde Stéphanie op

ambachtelijke wijze de koffie als een echte barista. Nu nog op zaterdag en binnenkort

in combinatie met de winkel vaker.

Freek de Jong:

Ben geboren in Deil. Het is een mooi dorp en

de molen is toch wel een mooi stukje Deil

langs de Linge. Heb er ook mooie herinneringen

aan. Woon nou zelf in Enspijk en zal ook

niet snel meer weggaan uit de omgeving Deil.

ADVERTENTIE

ENERGIE VAN

EIGEN DAK

KIES VOOR

KWALITEIT EN

ZEKERHEID

EEN ZONNIGE TOEKOMST.

SolarComfort testcentrum in Geldermalsen

0345 58 94 18 solarcomfort.nl

36 • Dorpskrant Deil


Wetenswaardigheden van het DOP

DOOR JANNY HAKKERT

Ik kreeg het verzoek om een stukje over het DOP te schrijven

voor de Dorpskrant. Maar wat kun je nu schrijven

als we al ruim een jaar niet meer bij elkaar zijn komen?

Daarom wil ik jullie toch even meenemen in de gebeurtenissen

rondom onze DOP-bezoekers, want al komen

we niet bij elkaar, er gebeuren natuurlijk toch wel leuke,

blijde, maar ook treurige zaken.

Op 16 april werden wij en het hele

dorp opgeschrikt door het bericht van

het plotselinge overlijden van onze

trouwe en vaste gast: Leendert van

Wijk, geboren en getogen in Deil.

Leendert was een gezellige gast, die als

de tijd het toeliet, graag bij het DOP op

de koffie kwam.

Gezellige verhalen delen met de dorpsgenoten

en met interesse luisteren

naar de verschillende sprekers. Ook als

“taxichauffeur” voor onze oudste gast,

was hij altijd present.

Een mooi eerbetoon werd door onze

molenaar aan hem gegeven, door de

molen, die uitkijkt over de boomgaard

waarin hij bijna dagelijks zijn werkzaamheden

deed, in de rouwstand te

zetten. Wij missen zijn vrolijke lach

en blijven met waardering aan hem

denken.

Maar we mogen ook blijde dagen

delen met onze bezoekers, zo waren

Jan en Gijsje Beverloo op 10 mei

60 jaar getrouwd! Wij van het DOP

hebben een bezoekje gebracht om bij

dit heugelijke feit stil te staan.Twee

bewoners van de Bulk, allebei daar

geboren en getogen en dan samen een

60-jarig huwelijk mogen vieren, dat is

wel heel bijzonder.

Ondanks de

coronaperikelen,

hebben ze toch

nog een leuke

dag gehad. Daarom Jan en Gijsje, nog

van harte gefeliciteerd en wij hopen

dat jullie nog lang op de Bulk mogen

vertoeven.

Waar het lenen van een boek al

niet voor kan zorgen!

Bij onze DOP kun je ook boeken lenen.

En dat las een mevrouw uit Geldermalsen

en kwam eens even bij ons op bezoek

met de bedoeling een boek te lenen en

een gezellig praatje te maken. Dat is

ook onze bedoeling, mensen verbinden

en ze een gezellige ochtend bieden.

Deze mevrouw is een vaste gast van

ons geworden en niet alleen van het

DOP maar ook nog van andere lokale

verenigingen.

Dat het zo ver zou komen dat ze haar

huis in Geldermalsen achterliet en in

Deil zou komen wonen had niemand

kunnen bedenken.

Maar het is een feit: sinds het begin

van deze maand is Deil een hele sociale

bewoonster rijker geworden.

Welkom in Deil, Jeanet!

Oudste gast

Ook wil ik even een enkel persoon

in het zonnetje zetten, nl. Josien van

Mourik. Zij is onze oudste gast (93)

en nog zeer actief met haar hoofd en

handen, maar ook als ze gaat vertellen,

hangen er vele dames aan haar lippen.

Op zo’n hoge leeftijd heeft ze natuurlijk

veel meegemaakt, en kan ze ons met

raad en daad terzijde staan.

“Weet je, vroeger deden we dat zo”, en

dan komen er verhalen waar wij nog

steeds van kunnen leren en graag naar

luisteren.

Door de corona zit ze veel in huis

en kan ze niet naar het DOP, maar

verveelde zich niet: borduren, breien,

kaarten maken, hobby’s te over. Haar

handen staan nooit stil. Het is fijn om

oudere mensen nog in ons midden te

hebben, die hun levens ervaring met

ons willen delen.

Dorpskrant Deil • 37


DOOR AGEETH VAN STEENIS

De Prins Willem Alexanderstraat

is sinds half februari twee nieuwe

bewoners rijker. Monique Staring en

Corné Kops uit Est zochten een huis

met de mogelijkheid voor een praktijk

aan huis en dit huis heeft precies

wat ze zochten.

Allebei studeerden ze in Wageningen.

Monique is werkzaam geweest bij de

Universiteit Utrecht en deed onderzoek

naar de kwaliteit van zorg in de psychiatrie,

de psycho-geriatrie en de zorg voor

mensen met een verstandelijke beperking.

Nadat ze het effect van acupunctuur bij

haar paard had gezien besloot ze een

opleiding Traditionele Chinese Geneeskunde

te gaan volgen met als specialisatie

acupunctuur. Hierbij hoorde ook een

HBO-opleiding Westerse medische

basiskennis en ze is twee keer voor stage

en studie naar China geweest. Voorheen

had ze een praktijkruimte in Geldermalsen,

in april heeft ze de praktijkruimte

bij haar huis in gebruik genomen.

Corné werkt bij de Breda University

of Applied Sciences , voorheen de

NHTV (Nationale Hogeschool voor

Toerisme en Verkeer). Ongeveer 70%

van de werkweek is hij docent in het vak

management & organisatie, toegespitst

op toeristische bedrijven. De overige

tijd vult hij met managementtaken.

Naast het werk wandelen ze graag, vooral

Corné noemt zich graag reiziger te voet.

Klompenpaden zijn ook favoriet, dit

noemen ze ook als wens voor Deil, zou

het niet mooi zijn als we dit ergens in

kunnen passen?! De Middenweg hebben

ze al ontdekt, met aan het eind het pad

naar het Oosteneind. Dan nog een

pontje over de Linge naar Tricht…

Opvallend aan Deil vinden ze het groen

in het dorp en de vele vogels die je hoort

fluiten. En niet te vergeten, de eigen

achtertuin, dit is zeker één van hun

favoriete plekjes in Deil.

Corné zegt: “Deil is een prachtig Lingedorp,

mooi was de omschrijving in de

vorige Dorpskrant ‘het ensemble van

historische woonhuizen langs de dijk’”.

Op mijn vraag wat ze Deil te bieden

hebben, vertellen ze dat ze zich al aangemeld

hebben bij de zwerfafvalbrigade

en natuurlijk is er de acupunctuurpraktijk

van Monique.

Meer info over de praktijk is te lezen op

W www.jingriver.nl

ADVERTENTIE

SPECIAAL VOOR JOU 10% KORTING

ZOMER2021

Gebruik de bovenstaande code* op

www.maanval.nl om eenmalig in aanmerking te

komen voor 10% korting op uw volledige

bestelling

*Code is geldig t/m 01-09-2021

Maanval B.V. - (0345) 65 20 00 - info@maanval.nl - www.maanval.nl

38 • Dorpskrant Deil


Deilse-sloten-opschoon-actie

DOOR CORNÉ KOPS

Een drietal leden van de Deilse Zwerfafvalbrigade heeft

vrijdagmiddag 7 mei j.l. bij wijze van experiment een

poging ondernomen de sloten langs de Boonakkerweg

schoon te maken. Het resultaat mag er zijn, maar liefs vijf

(!) vuilniszakken vol aan plastic rommel opgevist.

De Zwerfafvalbrigade in ons dorp bestaat uit 15 mensen

die periodiek op pad gaan om zwerfafval in en om het dorp

Deil op te ruimen. De knijper die daarbij gebruikt wordt, is

te kort om ook het afval uit sloten te vissen. De vaak steile

slootranden maakt het opruimen van drijvend vuil een

hachelijk avontuur met een grote kans op een nat pak.

Toch zinde het de brigade niet om dit afval dan maar te laten

drijven. Reden om eens een middag te experimenteren met

andere hulpmiddelen, zoals een langere knijper, een viertand

hark met verlengde steel en een vier meter lange telescoopsteel.

Dat pakte boven verwachting goed uit en het experiment

is geslaagd! Ook andere Deilse sloten kunnen een

bezoek van de afvalbrigade verwachten.

Karine en Jos in actie (bovenste foto), en ... Jos kan er net bij …..

Werkt u de hele dag thuis achter een beeldscherm? Is er bij

u een sloot of een berm in de buurt met zwerfvuil? Loop

gerust eens een uurtje mee met het zwerfvuilteam. Het knijperen

van zwerfvuil is een goede reden om even lekker naar

buiten te gaan, het hoofd leeg te maken en de vuilniszak vol.

Met als bonus een direct zichtbaar resultaat, namelijk een

schoner dorp!

Informatie over de zwerfafvalbrigade Deil Schoon:

Jet Verheijen, T 06-23870322

De opruimactie van woensdag 28 april j.l.

Dorpskrant Deil • 39


ADVERTENTIE

Check

onze vacature

voor Office

Manager!

40 • Dorpskrant Deil


Terug naar schooljaar 1979

De heer de Koe haalt een paar foto’s uit zijn archief van de klas die in 1979 de school verliet.

Klas 2 in 1975

Schoolreisjes van deze klas

Zesde klas in 1979

Dorpskrant Deil • 41


Halve van Deil

DOOR MEREL BROEKMANS

Op zondag 16 mei heeft de tweede ‘Halve van Deil’ plaatsgevonden. Dat is een halve marathon die door onder andere

Enspijk, Tricht, Mariënwaerdt en - natuurlijk - Deil gaat. Het idee komt van Hans Driever uit Deil en zijn twee hardloop-maatjes.

Hans: “Chris, Paul en ik lopen halve marathons in verschillende

landen. Vorig jaar zouden we naar Riga (hoofdstad Letland) gaan

om te hardlopen. Maar door corona kon dat niet doorgaan.’

Na even nadenken kwamen ze op het idee om zelf een 21,1

kilometer lange route uit te stippelen. Francesca (vrouw

van Hans) zorgde voor wat water en fruit tijdens de route.

Omdat het zo’n succes was vorig jaar, organiseerden ze nog

een ‘Halve van Deil’. Dit jaar deden er meer mensen mee.

Om alles corona-proof te houden, gingen ze niet allemaal

tegelijk weg. Steeds twee of drie, anders waren er teveel

mensen bij elkaar. Veel buurkinderen hielpen mee met de

finish maken; ze krijtten de namen van de hardlopers op de

straat, hingen de Deilse vlag uit, hielden slingers vast als er

iemand over de finish was…

Iedereen vond het een mooie route en

was onder de indruk van het mooie

uitzicht tijdens het rennen!

Sporten

met de buddies

We zijn nu een jaartje bezig met het

verzorgen van een uurtje sporten in

Deil. We hebben een gezellige, trouwe

groep. We zijn erg blij met de les en de

inzet, we zijn alleen nog op zoek naar

meer gezelschap, meer deelnemers!

De les is voor ieder sportniveau, je

kan er altijd uithalen wat erin zit. We

doen alle oefeningen op verschillende

manieren voor. Je kan de les gebruiken

om fit te worden, om af te vallen, om

je conditie op pijl te houden, of om

je sportieve prestaties naar een hoger

niveau te tillen. Je kan altijd meedoen

voor een proefles, we sporten op

woensdagavond van 19:30 tot 20:30 en

op zondagochtend van 10:00 tot 11:00.

We sporten op de Appeldijk 5 bij de

witte molen. Hopelijk tot snel!

De buddies zelf zijn ook weer lekker

aan de gang; tuinieren, schoonmaken,

verven, sjouwen, oppassen, rennen,

vliegen, springen, duiken, vallen,

opstaan en weer doorgaan.

De buddies zelf zijn ook op zoek naar

nieuwe versterkingen. Dus ben jij een

jongere van 14+ die op zoek is naar

een bijbaan, stuur dan een mailtje naar

E info@onzebuddy.nl of bel/whatsapp

naar T 06-11205483.

42 • Dorpskrant Deil


We gaan weer van start!

DOOR JAAP RUITER

Na bijna een jaar niet te hebben mogen volleyballen (je

weet wel waarom), hoopt de Deilse Volleybal Club DVC

binnenkort opnieuw van start te gaan.

Heren 1 is inmiddels weer aangemeld voor de Recvol Rivierenland

competitie. Geëmancipeerd als we zijn in Deil, doen

we dit opnieuw met een team waarin ook twee dames een

hoofdrol spelen.

Naast het competitie spelende team hebben we een groep

leden die puur ter ontspanning elke woensdagavond volleyballen.

We spelen onderlinge partijtjes waarin jong en oud,

mannen en vrouwen hun enthousiasme voor het spelletje

kwijt kunnen.

We maken gebruik van de sportzaal in het Duyfhuis, gewoon

in ons eigen dorp. Voor nieuwe inwoners is het volleyballen

daardoor ook een leuke en ongedwongen manier om ingeburgerd

te raken. Nu is het ideale moment om (opnieuw) in

te stappen. Iedereen heeft al een jaar geen bal aangeraakt dus

stijve spieren en roestige reflexen vallen echt niet op.

Wanneer we weer van start mogen gaan is op het moment

van schrijven nog niet bekend. We onderzoeken de mogelijkheid

om, als er nog niet binnen mag worden gevolleybald,

voorlopig naar buiten uit te wijken.

In principe kennen we geen zomerstop dus als je interesse

hebt, meld je dan nu direct aan bij onze secretaris, Trudus

van der Plaat , T 06 2241 8277. Hij kan je precies vertellen

wat de laatste stand van zaken is. En natuurlijk kun je ter

kennismaking eerst geheel vrijblijvend een paar keer met

ons meedoen.

DOOR GERARD TAMSON

Wesley van de Werken (26) en Jessie van de Water (25) zijn

begin augustus (vorig jaar) vanuit Beesd en Enspijk in de Frisse stein komen

wonen. In de voorgaande edities van de Dorpskrant kwamen ze al een aantal

Deilse Nieuwe tegen, nu stellen ze zichzelf graag voor.

Via vrienden werden ze getipt en kwamen

in contact met de vorige bewoners

van hun huidige woning. Na een eerste

bezichtig waren ze direct enthousiast.

Na een likje verf was de woning al snel

klaar om erin te wonen en voelde het al

snel als een echt thuis.

Deil trok hen beiden aan vanwege het

sociale karakter van het dorp en de

oprechte belangstelling naar elkaar toe.

Dat zijn ze vanuit hun geboorteplaatsen

Beesd ook gewend. Door de minimale

activiteiten hebben ze zich nog niet echt

een beeld kunnen vormen, wat er allemaal

mogelijk is. Maar via verhalen weten ze dat

er veel te beleven valt. De stratencompetitie

lijkt ze leuk om aan mee te doen.

Jessie is 5 jaar kapster bij B&B in Geldermalsen,

een aantal klanten komen uit

Deil en dan is een praatje snel gemaakt.

Wesley werkt bij Volvo Trucks Nederland

in Beesd, als sales operations officer

direct sales. Ook kun je hem elke zaterdagochtend

ontmoeten bij Wakkermans

Elektro in Beesd. Deze weekendbaan

heeft hij vanwege de energie en plezier

die hij daarvan krijgt, aangehouden.

Samen wandelen ze veel en hebben

sinds afgelopen zomer al veel rondjes

Deil afgelegd, met de Molen als hoogtepunt

op hun route. Ook op die wijze

leer je wat gezichten kennen. Ze merken

dat er veel oprechte belangstelling naar

elkaar is. Leuk om in het hoogseizoen

de toeristen van de camping in het dorp

te zien langskomen, dat geeft weer een

heel ander gevoel in de zomer.

Jessie heeft in Deil weer contact gelegd

met een oud klasgenootje en helpt haar

nu met het uitlaten van de hond op

maandag als ze vrij is. Dat is de saamhorigheid

die we zo leuk vinden in het

dorp. Deil ervaren ze als een sociaal en

gemoedelijk dorp, mensen zijn makkelijk

benaderbaar en vrijwel iedereen

groet elkaar met ‘vriendelijke gezichten’.

In hun vrije tijd wordt er gekickbokst,

de vader van Jessie geeft les,

dus ondanks corona kon dat gewoon

doorgaan. Ze kijken uit naar de activiteiten

die na corona weer georganiseerd

kunnen worden en doen daar graag

aan mee. Wesley hoopt dat het dorp

wat groeit, maar ook weer niet te groot,

zodat het zijn karakter behoudt.

Dorpskrant Deil • 43


Vacatures bij ‘t Duifhuis

DOOR HETTIE MARKENHOF

Het is voor iedereen een rare tijd geweest de afgelopen

periode met de lock-down waar iedereen rekening mee

moest houden.

Dit speelde ook voor ‘t Duifhuis, dat gesloten moest blijven.

Wij hebben van de nood een deugd gemaakt om in die tijd

de kamers en de foyer op te knappen. De kamers zijn voorzien

van een nieuwe vloer en de inrichting is aangepast. In

de foyer is opnieuw geschilderd. De tegels rondom de ingang

en bij de fietsenstalling zijn opgehoogd en uitgebreid. Langs

de slootkant zijn 200 plantjes geplant met de hoop dat over

twee jaar de kant een mooie groene uitstaling heeft.

Op de NLdoet-dag werden extra klussen gedaan, o.a. aanpassingen

op het invalidentoilet zodat deze voldoet aan de

richtlijnen.

Zoals misschien bekend maakt Saltro 3 ochtenden per week

gebruik van de kleine kamer voor bloedafname. Wij zijn blij

dat ze in het dorpshuis gevestigd zijn, omdat het fijn is dat

bloedprikken in ons eigen dorp kan plaatsvinden.

Naar het heden.

Als ik dit stukje schrijf wordt er een begin gemaakt met

de opening van het dorpshuis. Marjool gymnastiek en de

muziekvereniging zijn gestart. Andere activiteiten laten nog

even op zich wachten, maar ik denk dat de open eettafel en

de volleybal in juli weer van start kunnen gaan, mits er geen

rare dingen gebeuren.

Wij zijn plannen aan het maken voor het najaar zoals bijvoorbeeld;

wanneer startten we het kaarten op, een snertconcert

en andere activiteiten zoals darten, bloemschikken

en filmmiddagen. Omdat er geen horeca of ontmoetingspunten

meer zijn in Deil wordt meer verwacht van ‘t Duifhuis.

Wij als bestuur hebben daarom het idee opgepakt om

een activiteitencommissie in het leven te roepen.

Het zou mooi zijn als er activiteiten worden georganiseerd

waarbij niet alleen de ideeën leven, maar ook aan de uitvoering

en afronding van de activiteit wordt gewerkt.

Als dorpshuis willen we meer gebruik gaan maken van onze

terrasvergunning. Er worden binnenkort picknicktafels

geplaatst, zodat iedereen die wil lekker buiten kan zitten.

Vacatures!

Graag vernemen wij of je in de activiteitencommissie plaats

wilt nemen.

Tevens zoeken we nog een bestuurslid. We hebben het verzoek

gedaan bij de leden, die gebruik maken van het dorpshuis,

te informeren bij hun leden wie plaats wil nemen in het

bestuur.

Ook zouden we enorm geholpen zijn met iemand die de

website kan beheren.

Wil je betrokken zijn als vrijwilliger bij ons dorpshuis???

Geef je dan op bij één van de bestuursleden of per e-mail:

E duifhuisdeil@upcmail.nl

Ik wens iedereen een mooie zomer met meer vrijheden toe.

Hopelijk zien we elkaar weer snel in het dorpshuis bij welke

activiteit dan ook.

Update over de zoldersoos

DOOR LOÏS DAALE - COLI

Door alle bekende omstandigheden

hebben we alle geplande zoldersoosavonden

stil moeten leggen! Dat was

wederom erg jammer want de jongerengroep

die nu actief aan dit zoldersoosseizoen

mee zouden doen gaan

volgend schooljaar al naar de 3de van

de middelbare! Omdat jullie slechts

drie keer bij elkaar hebben kunnen

komen is de organisatie bereid, als de

regels het weer toe laten enkele speciale

2de jaars+ avonden te organiseren,

dus houdt de appgroep in de gaten

zodra we weer van start kunnen.

Voor de nieuwe aanstormende leden,

de huidige groep 8-ers komt binnenkort

een uitnodiging jullie kant op

via school. Nu eerst de laatste lootjes

van het schooljaar met overgaan en

eindmusicals en dan lekker vakantie!

Via de dorpskrant informeren we

jullie uiteraard over de startdata en

de geplande avonden. Wij hopen jullie

allemaal (weer) te zien in het nieuwe

zoldersoosseizoen in september 2021.

Wat moet je nog weten? De zoldersoos

is voor eerste- en tweedejaars

op de middelbare, in

de leeftijd van 12 t/m 15

jaar. We organiseren 1x per

maand een gezellig samenzijn

en je bent welkom van

20.00 uur tot 22.00 uur op

de zolder van Kerkestein.

Wat kost dat? Toegang is

gratis, en koffie en thee

ook. Voor een frisje vragen we € 0,50.

Voor activiteiten die geld kosten,

bijvoorbeeld zwemmen, vragen wij een

financiële bijdrage afhankelijk van de

activiteit, maar dat hoor je van tevoren.

Mocht je na het lezen al vragen hebben

meld je dan bij Loïs Daale - Coli:

T 06-50485998

E loiscoli1974@gmail.com

44 • Dorpskrant Deil


Frankrijk komt naar je toe!

Op 18 juni speelt ensemble “SOIT!” ,

bestaande uit Andrea van Beek (zang),

Bert van den Brink (piano en accordeon,

arrangementen) en Sanne de Graaf

(cello) een programma met muziek

van Gildas Delaporte (1964-2020).

Hij schreef prachtige liederen op teksten

van grote Franse dichters als Victor

Hugo en Charles Baudelaire.

Uitbundig, vrolijk of melancholiek

ontroerend; de chansons hebben een

vanzelfsprekendheid alsof ze altijd al

bestaan hebben.

Een concert vol poëzie in Franse sferen!

Het concert zal 2x gespeeld worden,

om 19:00 en 21:00 uur, voor maximaal

30 personen. Reserveer dus snel als u

erbij wilt zijn! U neemt uw eigen tuinstoel

mee en een picknickmand naar

believen.

Bij slecht weer wordt het concert verplaatst

naar de laatste week van

augustus en blijven de tickets geldig.

En natuurlijk ligt er een mooi programma

voor seizoen 2021-2022 klaar,

daarover informeren we u in de volgende

Dorpskrant.

Wanneer?

18 juni, 19:00 en 21:00 uur

Waar?

Oosteneind 5, Deil (Landje tegenover

huisnummer 5)

Reserveren: W www.muziekopdedijk.nl

of T 06-40485804

Blijven Volharden

DOOR JAKKENANNA VAN GAMEREN

Als begin mei het verzoek om kopij voor de Dorpskrant binnenkomt,

is er weinig eh...vrijwel niets vanuit De Volharding

te melden. We liggen immers vanaf 8 december weer stil,

omdat iedereen weer noodgedwongen thuiszit. Plotseling

komt op 21 mei het verlossende woord vanuit de muziekbond

KMNO en mogen we na overleg met de

gemeente onze klanken weer laten horen. Nog

diezelfde avond is het jeugdorkest weer enthousiast

begonnen onder leiding van Aart Kanselaar.

de grote ruimte en kunnen vertrouwen op de metingen die

we van de winter hebben gedaan. Waarbij steeds na de repetities

bleek dat de luchtkwaliteit in de gymzaal optimaal was.

Als het weer het toelaat, doen we op dinsdagavond graag

de deuren open en bij mooi weer laten wij onze klanken het

liefst buiten horen. Zo beleven wij niet alleen plezier aan

onze hobby, maar iedereen die het in Deil maar horen wil.

Dinsdag 25 mei is het dan zover voor de fanfare

en druppelen de leden binnen, mét mondkapje

en instrument. Wim, onze dirigent, is zowaar

tevreden over de stukken die we sinds december

niet meer met elkaar gespeeld hebben.

Hieruit kunnen wij opmaken dat onze leden

de afgelopen winter niet stil gezeten hebben en

bleven Volharden!

Vanwege alle maatregelen kunnen we op dit

moment helaas nog geen publiek ontvangen,

omdat we nog steeds op 2 meter afstand van

elkaar muziek maken. We boffen ontzettend met

Dorpskrant Deil • 45


Nieuws uit de kerk

DOOR KLAAS TOUWEN

Tentoonstelling Jan van Anrooij

Op 19 juni is een kunstroute rond het

werk van Jan van Anrooij (1901-1988)

geopend. Op 15 West Betuwse locaties

is zijn werk in de zomermaanden te

zien. Hij woonde in de jaren vijftig in

Deil, reden waarom ook wij zijn werk

tentoonstellen, namelijk in de grote

zaal van Kerkesteijn, naast de Sint

Michaëlskerk van Deil.

Jan van Anrooij schrijft zelf over zijn

werk: ‘Impressionisme streeft naar

de weergave van indrukken, zoals de

schilder die persoonlijk ervaart, met

de nadruk op atmosfeer en uur van

de dag. Impressionisme besloot ik

sinds 1925 te combineren met expressionisme

en ik ben sindsdien trouw

gebleven aan deze opvatting omdat ik

denk, dat dit de enige weg is voor de

beeldende kunstenaar. Voor mij hebben

grote schilders als Velásguez, Rembrandt,

Goya, Jongkind, Weissenbruch

en Van Gogh steeds die weg gevolgd.’

De openstellingen zijn in de periode

van 19 juni tot 12 september 2021:

elke dinsdag- en woensdagmorgen

tussen 10.00 en 12.00 uur en elke vrijdag-

en zaterdagmiddag tussen 13.00

en 15.30 uur. Met dank aan de vele

vrijwilligers die dit mogelijk maken.

De kerken weer open

De Sint Michaëlskerk van Deil en de

Mariakerk van Enspijk zijn ruim een

half jaar dicht gebleven. Uit voorzorg.

In onze regio is het helaas niet vanzelfsprekend

dat geloofsgemeenschappen

verantwoordelijkheid nemen voor de

gezondheid van kwetsbare mensen.

Voor ons was dat juist wel de reden om

niet meer fysiek bij elkaar te komen.

Kerkdiensten waren uitsluitend te volgen

via W www.kerkdienstgemist.nl.

Wij wilden solidair zijn met scholen,

theaters en horeca die ook nu pas hun

deuren weer opendoen.

Sinds half juni hebben we de kerkdiensten

weer hervat, maar nog steeds

met beperkingen: we stellen een

maximum van 30 mensen en er is nog

geen samenzang. Het is fijn om in de

kerkdiensten en daarna bij de koffie

weer bij elkaar te zijn en mensen te

ontmoeten. Het slotlied zingen we wel

samen: buiten!

Op zondag 4 juli hopen we een buitendienst

te houden. U leest er meer

over in Weekblad West Betuwe en in De

Koetjong.

In coronatijd konden kerk en dorp

veel voor elkaar betekenen. Dat willen

we graag zo houden! Ook met nieuwe

activiteiten. Ik noem er twee.

De kerk draait door

De titel is een variatie op ‘De wereld

draait door’, de programmering is

vergelijkbaar. Elke eerste zondag van

de maand om 16.00 uur wordt in de

Sint Michaëlskerk van Deil een talkshow

gehouden met boeiende gasten,

livemuziek en een goed glas wijn

na, om als Deilenaren elkaar weer te

ontmoeten. Want dat hebben we in de

afgelopen tijd enorm gemist.

Op 5 september opent ‘De kerk draait

door’ met als gasten: Jef de Jager, die

Symfonie van de Betuwe schreef, een

monografie over Jan van Anrooij; en

John de Haas van onze SPAR-supermarkt,

waar in het afgelopen jaar het

hart van het dorp bleef kloppen.

Op 3 oktober zal fotograaf Maarten

Corbijn – beter bekend als Corbino –

die momenteel twee mooie exposities

in Apeldoorn heeft, onze gast zijn. Hij

woont sinds 4 jaar in Deil.

De toegang bedraagt € 5,--, vooral ter

bekostiging van de wijn en dergelijke.

Bijbel zonder ballast

Je kunt de Bijbel maar beter zonder

voorkennis lezen. Het is een boek dat

onze cultuur heeft gestempeld. Wie een

museum bezoekt, komt de verhalen

tegen op schilderijen en beeldhouwwerk.

Hoe gingen die verhalen ook al weer?

Een indoctrinerende leeswijze – de Bijbel

als heilige leer – heeft van de Bijbel

een gelijkhebberig boek gemaakt. De

fundamentalistische leeswijze maakte

het boek stompzinnig. Dus kom zonder

ballast die verhalen lezen, zoals

Guus Kuijer dat deed met zijn serie

“De bijbel voor ongelovigen”.

Vanaf dinsdag 21 september geef ik die

avonden. Ter geruststelling en om aan

te geven uit welke hoek de wind waait:

ik bekleed functies zowel in de Protestantse

Kerk als in de Rooms-Katholieke

Kerk, ben afgestudeerd als bijbelwetenschapper

met een bijvak Nederlandse

poëzie. Dus niet eenkennig.

Meer weten? Neem even contact op:

E lezen@klaastouwen.info

46 • Dorpskrant Deil


Oproep foto’s geslaagden

In de volgende Dorpskrant willen wij alle geslaagden uit Deil

weer in het zonnetje zetten. We plaatsen dan de door jullie

ingestuurde gala-foto’s en slagingsfoto’s.

Wil je jouw zoon, dochter , vriend of vriendin of je buurtje

verrassen stuur dan die mooie foto naar:

E dorpsraaddeil@gmail.com o.v.v. kopij dorpskrant nr. 11.

Doe dit wel vóór 1 september 2021!

ADVERTENTIE

Dorpskrant Deil wordt uitgegeven door

de Dorpsraad van Deil.

Werkgroep communicatie

Tom Burgmans

Caroline Nugteren

Ageeth van Steenis

Gerard Tamson

Peter van der Veer

Jet Verheijen

Jeroen Wijngaard

Redactieadres

Beemdstraat 27, Deil

Drukrealisatie

Onno en Partners B.V.

De volgende uitgave staat gepland

voor eind september, kopij uiterlijk

1 september inzenden naar:

E dorpsraaddeil@gmail.com, in

het onderwerp ‘kopij’ vermelden.

Om onze mooie Dorpskrant uit te kunnen

blijven geven, hebben wij financiële

steun nodig. We willen het blad niet

helemaal vol zetten met advertenties.

Daarom vragen we u om ‘Vriend van

de Dorpskrant Deil’ te worden.

U kunt als persoon vriend worden, maar

ook als bedrijf. Stuur een e-mailtje naar

E dorpsraaddeil@gmail.com, en u ontvangt

van ons een bericht met informatie

en een opgaveformulier. U kunt ook

aangeven anoniem te willen doneren.

Lichtkrant aan het Duifhuis

De lichtkrant wordt gezamenlijk beheerd door het Duifhuis en de Dorpsraad.

Wilt u een evenement voor Deil aankondigen of een bericht laten plaatsen op de

lichtkrant aan het Duifhuis? Stuur dan een e-mail naar E dorpsraaddeil@gmail.com

met ‘lichtkrant’ in de titel. Er is ruimte voor 4 x 20 karakters per aankondiging.

Per e-mail op de hoogte blijven?

Als u een e-mail stuurt naar E dorpsraaddeil@gmail.com met als titel ‘Aanmelden

mailinglijst’, dan ontvangt u de Dorpskrant Deil digitaal. U ontvangt daarnaast ook

aankondigingen van Dorpsraadbijeenkomsten, georganiseerd voor het hele dorp.

Uw e-mailadres wordt vertrouwelijk behandeld. De e-mails die u in dit kader

ontvangt, zullen afkomstig zijn van dorpsraaddeil@gmail.com en uitsluitend via

BCC verstuurd worden. Uitschrijven kan op elk moment door een e-mail te sturen

met als titel ‘afmelden mailinglijst’.

Vrienden zijn al:

- fam. van Andel

- Aart en Marja Bongers

- Marcel van de Craats

- Rut van Empel

- fam. van de Grint

- van Harberden Accountants

- Cathrijn en Fred Haubrich

- Raymond van der Heyden

- Fred en Coby Kamphorst

- Kapperij M&M

- Mia en Wim Kastein

- fam. A. van Kessel

- Kraaij Paardentransport

- Flip Krajenbrink

- Linge Management en Ondersteuning

- De Oosterling

- RegioBank

- Ted en Lydia van Rijnsoever

- Arie en Marry van de Ruiter Bouw

- Peter Tromp

- Cees Visser timmerwerk

- G. Vroon

- H. Wijngaard

... en 26 anonieme vrienden

Dorpskrant Deil • 47


ADVERTENTIE

Ben jij een echte

vakspecialist?

Timmerman die van hout houdt

Dan maken we graag kennis!

Als je de liefde voor het bouwen door je aderen hebt stromen, maken we

graag kennis met je. Bij ons kun je namelijk ál je passie en vakmanschap

inzetten voor écht bijzondere projecten die wat extra’s van ons vragen.

Dat vraagt om een timmerman die graag eersteklas werk aflevert en de

klant op de eerste plaats zet.

NIEUWBOUW | VERBOUW | ONDERHOUD | RESTAURATIE

Nieuwsgierig? Bel Arie de Ruiter 0345 - 65 16 84

of mail naar arie@deruiterbouw.nl

deruiterbouw.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

More magazines by this user