25.06.2021 Views

Grond Weg Waterbouw BE 03 2021

Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken

Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

jaargang 10 - 2021

juni - juli 3

GROND/WEG/WATERBOUW

Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken - gww-bouw.be

Dok en nieuwe sluis

Zeebrugge

Nieuwpoort

stormvloedkering

Special Beton

Bergwijkbrug

INCLUSIEF HET VAKKATERN

BOUWMAT

OVER BOUWMATERIEEL & BOUWMACHINES


De slimme kracht in de bouw.

De Arocs overtuigt door kracht en intelligentie. Zelfs op ruw terrein maken details

het verschil. Daarom onderscheidt de Arocs zich niet alleen door zijn robuustheid,

maar ook door de nieuwe en intelligente features, zoals de innovatieve MirrorCam en

de futuristische Multimedia Cockpit. Hiermee legt hij de basis voor succesvol

en comfortabel werken. Meer informatie op www.mercedes-benz-trucks.com


Los de

regenwaterpuzzel

op

Ieder project heeft zijn eigen specifieke kenmerken.

Wat de omstandigheden ook zijn, de veelzijdigheid

en modulariteit van de Wavin infiltratiekratten

bieden een oplossing voor elke situatie.

H ulp nodig bij uw project?

Maak nu met de QR code

een afspraak en ontvang

de echte kubus!

Infiltratie- en bufferkratten

Q-Bic Plus

AquaCell

AquaCell Lite

Nieuw

TreeTank ®

StormHarvester


SORDOFF.COM

OUR BRAND NEW

TECHNIQUE

FOR FAR LESS

TRAFFIC DECIBELS

AND A LOT MORE

TWEETING

OUR FLEET OF INNOVATIVE MACHINES + OUR VERY SKILLED PEOPLE = A TRUE WIN/WIN


3

Voorwoord

VOORTREKKERSROL

Kennis is macht. En dat is in de bouwsector niet anders. Innovatie, opleidingen, digitalisering … Wie relevant wil blijven moet

continu de vinger aan de pols houden. “Kennis verzamelen en verspreiden, zowel live als virtueel, is belangrijker dan ooit”, stelt

Johan Vyncke, voorzitter van de Belgische Betongroepering (BBG) in De Pen. Als overkoepelend orgaan wil BBG daarin een

voortrekkersrol vervullen en zijn steentje bijdragen in het verspreiden van kennis omtrent alternatieve producten en nieuwe

bouwprocessen. “Het verminderen van de CO 2

-voetafdruk, het gebruik van alternatieve brandstoffen bij de productie van klinkers,

alternatieve bindmiddelen, meer recycleren en streven naar een circulaire economie zijn een aantal belangrijke speerpunten

waarop wordt ingezet. Taboes zijn daarbij niet aan de orde”, klinkt het. Genoteerd!

Zo wordt de toon meteen gezet in deze editie van Grond/Weg/Waterbouw, waar beton nadrukkelijk de hoofdrol opeist. Voor

het oplossen van tal van problemen blijft beton essentieel. Het mobiliteitsvraagstuk noopt tot nieuwe wegen en kunstwerken,

oeverbeschermingen zijn essentieel om straks de stijgende zeespiegel te trotseren en ook binnen groene openbare ruimtes blijft

beton een meerwaarde. Het is een product zo oud als de straat, maar nog steeds bijzonder relevant. En noodzakelijk, vindt FE-

BESTRAL, de deelvereniging binnen FEBE die een voortrekkersrol vervult voor fabrikanten van prefabbetonproducten voor de

bestratingsmarkt. Want: “Beton is geen onderdeel van het probleem, maar wel van de oplossing.” Genoteerd!

Een voortrekkersrol is ook weggelegd voor FEBELCEM, de Federatie van de Belgische Cementnijverheid. Met de Green Deal

verbindt Europa zich ertoe tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden. Met dat in het achterhoofd ontwikkelde

FEBELCEM haar ‘Cement & Beton Roadmap 2050’, waarin wordt beschreven hoe cement, via de productie en toepassingen van

beton, bijdraagt aan een circulaire en klimaatneutrale bouw. “Deze Roadmap betekent een grondige transformatie van de bouwwaardeketen

en vereist de inzet van elk van de stakeholders: bouwheren, architecten, materiaalproducenten, aannemers, overheidsinstanties

…”, vertelt FEBELCEM. Genoteerd!

Beton als bouwproduct staat al eeuwen sterk. Maar dat betekent niet dat het materiaal niet onderhevig is aan innovatie. Zo lees

je in deze GWW bijvoorbeeld alles over synthetische vezelwapening. Er beweegt heel wat in de betonsector, maar er zijn ook

struikelblokken. Zo zorgt de huidige stilstand in de ontwikkeling van geharmoniseerde normen ervoor dat het voor producenten

van cement niet mogelijk is om nieuwe, meer ecologische producten onder de cementnorm onder te brengen. “Om hetzelfde

kwaliteitsniveau te garanderen als voor de CE-gemarkeerde cementen, werkt BE-CERT voor deze producten een schema uit

onder het BENOR-merk”, merkt Caroline Ladang, directeur bij BE-CERT, op.

In onze betonspecial uiteraard ook veel aandacht voor projecten. We gaan onder andere dieper in op de renovatiewerken aan

de betonwanden van de Boudewijnsluis in de haven van Antwerpen, leggen een vergrootglas over de betonrenovatie van het viaduct

Gentbrugge en nemen een kijkje in Quartier Bleu in Hasselt, waar 114 gepolijste betonnen zitbanken dit bruisende nieuwe

stadsdeel sieren.

Veel leesplezier!

Niels Rouvrois


GROND/WEG/WATERBOUW

Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civieleen

openbare werken

gww-bouw.be

Jaargang 10 • Nummer 3 2021

Verschijnt 6 x per jaar

Verantwoordelijke uitgever

Louwers Mediagroep

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4,

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

Eindredactie

Niels Rouvrois

Redactieteam

Kees Beijer, Valérie Couplez,

Hendrik De Spiegelaere, Pieter de Mos,

Jan Mol, Niels Rouvrois, Jeroen Schreurs,

Philippe Selke, Liesbeth Verhulst

Bladmanager

Olivia Castelein

o.castelein@louwersmediagroep.be

Secretariaat

Elke Kina

Advertenties

wetransfer.com

o.v.v. naam en project

traffic@louwersmediagroep.be

Abonnementsprijs

België: € 54,00 per jaar excl. BTW

Buitenland: € 90,00 per jaar excl. BTW

ING BE33 3631 9320 5246

BIC: BBRUBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Grond/Weg/Waterbouw

Informatie over abonnementen:

+32 50 36 81 70

Adreswijzigingen

Schriftelijk ten minste drie weken voor

verhuizing naar:

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken van

de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht

van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement

automatisch met een jaar verlengd.

Doelgroep

Als abonnement en in controlled

circulation naar: betrokken ministeries,

provinciale, gemeentelijke en andere betrokken

overheden, landelijke, regionale en lokale

organisaties, stichtingen en instellingen

m.b.t. wegenbouw, aannemers, studiebureaus

en toeleveranciers actief in de wegenbouw,

bestrating, grondwerk, riolering en civiele

werken in Vlaanderen, leden van de VCB -

Vlaamse Confederatie Bouw.

Vormgeving / Art-direction

studio@louwersmediagroep.be

Drukwerk

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever

en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en

naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op

geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de

informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid

voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen

en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

Complexe horizontaal gestuurde boring van 667 m voor dok Zeebrugge 8

Nutsleidingenspecialist toont expertise in spraakmakend project 12

Aangepaste versie alternatief ‘ovonde’ ter inzage 14

Drainageklasse van de Belgische bodemkaart geüpdatet 16

De Pen: Kennis verzamelen en verspreiden, zowel live als virtueel, is belangrijker dan ooit! 18

Bouw tweede bouwkuip voor stormvloedkering in Nieuwpoort bereikt eindfase 21

Uitrustingsstukken huren is actueler dan ooit 26

Vlotte heraanleg van strook op E411 dankzij strakke planning en goede voorbereiding 28

Bijzondere schanskorftechniek geeft F417 esthetische meerwaarde 32

SPECIAL BETON

Keerwanden beveiligen toegang tot camping 35

Betonnen zitbanken en gevelelementen verlenen Quartier Bleu extra cachet 36

Groene evoluties voor betongrondstoffen 40

Betonpompen met rupsrijwerk voor paalfundeerbedrijven 42

De Belgische Cementnijverheid kondigt haar ‘Cement & beton Roadmap 2050’

aan voor een circulaire en klimaatneutrale bouw tegen 2050 46

Waterdichtingstechnologieën essentieel voor een duurzaam waterbeheer 48

Strakke planning en 850 m 3 spuitbeton voor renovatie Boudewijnsluis 52

Nieuwe aandrijfeenheid voor betonpompen 55

Viaduct Gentbrugge krijgt tweede leven dankzij kathodische bescherming 56

Vermijd vorstschade en herstellingskosten dankzij betonimpregnatie 60

Planetaire menger voor recuperatiematerialen blinkt uit in efficiëntie en onderhoud 64

Externe kelderdichting beschermt ondergrondse bouwdelen 66

Infiltrerende U-kanalen 69

60 jaar internationaal vakmanschap op maat 70

Waterdoorlatende verhardingen in ter plaatse gestort beton 72

Beton als onderdeel van de oplossing 76

Synthetische vezelwapening voor nog sterker beton 78

Nieuwste generatie GSSI’s zeer populaire alles-in-één grondradarsystemen 81

Jong bouwchemisch bedrijf levert vezelversterkte lijm voor borduren van nieuwe brug in Tilff 83

CO 2

neutral label: uitdaging of opportuniteit? 86

48

8

26

78


Inhoud

92

96

110

120

136

140

Goede punten voor Vlaanderen voor materialenbeheer in bouwsector 89

Bergwijkbrug staat binnenkort op zijn plaats 92

Bodemsanering en archeologie onder één dak bij aanleg Gedempte Zuiderdokken 96

Performante apparatuur voor labo met specialisme in asfaltmengsels 98

Snelle resultaten en minimale voorbereiding met mmGPS gestuurde glijbekistingsmachine 101

Bouw scoort goed in materialen- en bodembeheer 103

BOUWMAT

MATEXPO krijgt een heel normale editie 106

Stof tot nadenken 110

Compacte en productieve schudzee 113

Zeven, breken, sorteren :een specialiteit voor kenners 114

Upgrade voor MRT-serie roterende verreikers 118

Wiellader met CVT levert verhoogde productiviteit 120

Oplegger met kraan en lage laadhoogte 124

Wanneer graven kinderspel wordt 126

Drietal minigravers voor werk in stedelijk gebied 130

Veilig en soepel werken met R-series verreikers 132

T for tough: robuust en betrouwbaar 136

Torenkraanverhuurder breidt huurvloot verder uit 140

GROND/WEG/WATERBOUW

PLATFORM OVER INFRASTRUCTUUR, RUIMTELIJKE INRICHTING, CIVIELE- EN OPENBARE WERKEN I GWW-BOUW.BE

3

GROND/WEG/WATERBOUW

Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken - gww-bouw.be

Dok en nieuwe sluis

Zeebrugge

Nieuwpoort

stormvloedkering

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

gww-bouw.be

bouwmat.eu

Special Beton

Bergwijkbrug

jaargang 10 - 2021

juni - juli 3

INCLUSIEF HET VAKKATERN

BOUWMAT

OVER BOUWMATERIEEL & BOUWMACHINES

Cover: Nieuwe Sluis, Zeebrugge

(Beeld: MBZ)

Infrapartners 141


ZEEBRUGGE DOK

Tekst | Niels Rouvrois Beeld |Van den Berg

Complexe horizontaal

gestuurde boring van

667 m voor dok Zeebrugge

In opdracht van bouwfirma Artes Depret, netbeheerder Fluvius en drinkwaterbedrij Farys voerde Van

den Berg, onderdeel van BESIX Group, een horizontale gestuurde boring uit onder het Verbindingsdok

in Zeebrugge. Daarin wordt een PE-bundel van 13 buizen getrokken voor het transport van water,

elektriciteit en data. “De afstand tussen intredeput en uittredeput bedraagt 667 m en we boorden op

een diepte van 45,70 m. Deze diepte is nodig voor het heien van de palen ter ondersteuning van de

grootste beweegbare brug van Europa”, vertelt Peter Cloet, project manager Horizontal Directional

Drilling (HDD) bij Van den Berg.

De gigantische brug bestaat uit twee vaste

delen in beton (samen goed voor 270 m) en

een stalen draaibrug van 130 m. Die draaibrug

maakt de passage mogelijk voor schepen, met

een breedte tot 55 m en maakt deze brug tot

de grootste beweegbare brug van Europa. De

specifieke opdracht van Van den Berg bestaat

uit het uitvoeren van een gestuurde boring

om een link te maken tussen beide zijde van

het Verbindingsdok. Die werken zijn intussen

zo goed als afgerond. Enkel de waterleiding

moet nog geplaatst worden.

“Voor de boring gebruikten wij een PRIME

80 ton Rig met bijhorende recycling- en mixunit,

pompen, stroomgeneratoren en alle bijhorende

klein materiaal en materieel”, aldus

Peter Cloet. “Omdat het hier om een zogenaamde

rotsboring gaat - onder het dok be-

In opdracht van bouwfirma Artes Depret, netbeheerder Fluvius en drinkwaterbedrij Farys voerde Van den Berg,

onderdeel van BESIX Group, een horizontale gestuurde boring uit onder het Verbindingsdok in Zeebrugge.

8


ZEEBRUGGE DOK

vinden zich harde lagen van zand en schelpen

- dient er tijdens de pilootboring extra tooling

te worden ingezet. Een boring met een

diepte van 47 m en met een lengte van 668 m

is niet alledaags in ons land. Ook het plaatsen

van een bundel van 13 buizen over dergelijke

afstand is geen dagelijkse kost binnen de Belgische

markt.

kaar gelast tot de gewenste lengte – klaar

lagen. Het uitleggen en lassen van PE-buizen

- meer dan 8,5 km - was geen eenvoudige opdracht.

Deze werken moesten tijdig gepland

worden zodanig dat alles gelast klaar lag.”

STUDIE EN ONDERZOEK

Voorafgaande studies en onderzoek waren

cruciaal om dit project tot een goed einde

te kunnen brengen. Peter Cloet: “Hiervoor

werd zeer constructief samengewerkt met

Artes Depret om zowel de prebuilt als de

benodigde PE-buizen tot in het kleinste detail

uit te werken. Voor de opmaak van de

prebuilt werd rekening gehouden met een

'Voor de boring gebruikten wij een PRIME 80

ton Rig met bijhorende recycling- en mix-unit,

pompen, stroomgeneratoren en alle bijhorende

klein materiaal en materieel'

“In de derde fase trokken we de mantelbuizen in die aan de uittredeput - aan elkaar gelast tot de gewenste

lengte – klaar lagen.”

Voor de boring werd een PRIME 80 ton Rig ingezet.

BORING IN DRIE FASEN

Voor de uitvoering van de werken werd geopteerd

om PE-buizen met SDR-klasse 9 te

plaatsen. Deze buizen hebben een dikkere

wanddikte dan de standaard SDR 11-buizen.

Hieronder is de kans op implosie van de PEbuizen

onder de grond uitgesloten en kon de

PE-bundel met een hogere trekkracht ingetrokken

worden. Om deze intrekoperatie tot

een goed einde te brengen werden alle buizen

geballast met water. Dit om de totale trekkracht

tijdens intrekken te reduceren.

De boring zelf gebeurde in drie fasen. Peter

Cloet: “Eerst wordt een pilootboring tussen

de in- en uittredeput uitgevoerd door middel

van een optische gyroscoop. Dit levert

een boortunnel op met een diameter van 250

mm. Gezien we hier een bundel met 13 buizen

moestentrekken, moest die diameter in

verschillende stappen naar 1.200 mm geruimd

worden. In de derde fase trokken we de mantelbuizen

in die aan de uittredeput - aan elminimale

diepte die nodig was aan de oevers

van het Verbindingsdok. Dit omdat hier de

nodige heipalen moesten geplaatst worden

voor de nieuwe kaaimuren. Na afwerking van

de prebuilt werden de nodige berekeningen

gemaakt. Deze berekeningen omvatten allerhande

factoren die aan bod komen alvorens

de werken aan te vatten. Onder andere de

trekkrachten tijdens de intrekoperatie, boorspoeldrukken,

spanningen op de PE-buizen en

andere belangrijke zaken.”

Het CORONA-virus zorgde voor een vertraging

bij de start van de werken. Peter

Cloet: “Maar door de goede communicatie

tussen alle betrokken partijen en de verantwoordelijke

van ICO, het bedrijventerrein

waar onze uittrede gelegen was, zijn steeds

de nodige afspraken gemaakt en werden de

werken zeer goed op elkaar afgestemd. Dit

was een huzarenstuk maar is achteraf bekeken

zeer vlot gelopen.”

SAMENWERKING EN KENNIS

Door de zeer constructieve interne samenwerking

en enorme kennis binnen de afdeling

Underground Infrastructure, waaronder ook

de tak HDD behoort, slaagt Van den Berg nv

erin om dergelijke projecten tot in de puntjes

uit te werken en uit te voeren. “Dat is

een van onze grote sterktes, samen met onze

ploegen op het terrein die zich altijd voor de

volle 100 % inzetten. Van den Berg beschikt

over een afdeling met meer dan 30 jaar ervaring

die enkel en alleen Horizontal Directional

Drilling uitvoert. Deze specifieke toepassing

laat leidingbeheerders toe om obstakels,

zoals kanalen, waterlopen, spoorwegen, autosnelwegen

en andere gevoelige zones, ondergronds

te kruisen terwijl men gevrijwaard

blijft van grote hinder en herstelschade. Vanaf

de introductie in de jaren ’90 is Van den Berg

een pionier op de Europese markt”, besluit

Peter Cloet. ■

9


CABLES HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING FIBER OPTIC SYSTEMS

DUCTS ETCS (European Train Control System) RAIL SEININRICHTING

ELEKTROMECHANICS HIGH VOLTAGE INDUSTRIAL BUILDING TECHNICS

Van den Berg heeft een ruime ervaring in de kabel- en leidingbouw en biedt

haar klanten hoogstaande infrastructuuroplossingen aan. Ondergrondse en

bovengrondse kabels en leidingen, horizontaal gestuurde boringen, hoogspanning

en tractie, netwerken en gestructureerde bekabelingssystemen, glasvezelnetwerken,

warmtenetten, seininstallaties en bewakingssystemen, huisaansluitingen,

tunnel-technische installaties en verkeerstechnieken.

De expertise is sterk, uitgebreid en scherpt steeds verder aan.

EXCEL IN CREATING SUSTAINABLE SOLUTIONS FOR A BETTER WORLD

Van den Berg NV Steenwinkelstraat 640 B-2627 Schelle | www.besixvandenberg.com | infovandenberg@besix.com | linkedin.com/company/besixvandenberg | facebook.com/besixvandenberg


Cerco biedt u boortechnologieën aan voor

mijnen, steengroeven en de bouwsector,

en voor het uitvoeren van sonderingen en

bodemonderzoeken, en kan bogen op 70

jaar ervaring. Met Cerco bent u verzekerd

van een uitstekende investering in krachtige

machines en accessoires, ontworpen door

‘s werelds toonaangevende fabrikanten,

waaronder Sandvik, Comacchio, Marini, TM

Bohrtechnik en Geoprobe. Vergeten we

ook de hogedruk - of lagedrukpompen van

Tecniwell of Gertec niet. Betrouwbare en

duurzame technologieën, gecombineerd

met advies en training van onze beste experts.

Tot slot biedt Cerco ook reserveonderdelen

en technische onderhouds - en bijstandsteams

aan die u nooit in de steek laten.

Samen met u. Met al onze krachten.

www.cerco.be | +32 (0) 67 55 21 47

Met deze buis

kunt u

vele kanten op

Er was een tijd dat beton de dienst uitmaakte bij de

opslag en buffering van hemelwater. Het aanleggen van

een waterreservoir nam weken in beslag.

Met Tubao komt daar verandering in. Deze gegalvaniseerde

metalen buizen met de typische geribde buitenwand zijn

bijzonder veelzijdig. Wat dacht u van een opslagtank van

een 1.500 m 3 , in de fabriek op maat gemaakt en op één

werkdag geïnstalleerd op uw werf?

Door hun afmetingen - tot 3 m doormeter en 21 m lengte -

en het feit dat ze gekoppeld kunnen worden, zijn ze ideaal

voor de opslag met vertraagde afvoer van regenwater of

van blus- en sprinklerwater.

Onze troeven, jouw slagkracht

✔ Veelzijdig: opslag, buffer, vertraagde afvoer, ...

✔ Zeer grote volumes mogelijk

✔ Op maat gemaakt in de fabriek

✔ Zeer korte installatietijd

www.deschacht.eu

ONE-STOP

BOUWSHOP

ONE-STOP

BOUWSHOP

NON-STOP

BOUWADVIES

NON-STOP

BOUWADVIES


ZEEBRUGGE DOK

Met een geselecteerde productportfolio richt Deschacht zich tot bedrijven die gespecialiseerd zijn in het plaatsen van nutsleidingen.

Tekst | Niels Rouvrois / Deschacht Beeld | Deschacht

Nutsleidingenspecialist toont

expertise in spraakmakend project

Het Team Nutsleidingen van Deschacht levert de materialen voor een spraakmakend project in de

haven van Zeebrugge in samenwerking met Van den Berg NV uit Schelle. Van den Berg, onderdeel

van Besix Group, voert er een gestuurde boring uit van maar liefst 667 m. Deschacht Nutsleidingen

levert de mantelbuizen voor deze hooggespecialiseerde operatie. “Onze bedrijfseenheid Nutsleidingen

specialiseert zich in de toelevering van materialen voor deze technieken”, aldus Nick Van Coppenolle van

Deschacht Nutsleidingen.

Deschacht Nutsleidingen levert voor dit omvangrijke project de nodige

HDPE mantelbuizen, type SDR9, in diameters 110, 200, 250, 160 en

400 mm. In deze laatste buis komt nog een HDPE waterleiding SDR11

met een diameter van 225 mm. Nick Van Coppenolle: Het project Zeebrugge

hoort voor ons zeker thuis in de categorie grotere projecten.

De aanzienlijke hoeveelheid, de verschillende diameters, de niet alledaagse

wanddikte van de buizen en de lengte van 16 m zorgden voor

een leuke uitdaging om een oplossing te vinden voor onze klant. We

hebben samen met Van Den Berg gekeken naar alle mogelijke struikelblokken

die we eventueel konden tegenkomen en deze vanaf dag één

in kaart gebracht zodat we konden anticiperen.”

De levering van deze materialen is vlekkeloos verlopen. Nick Van Coppenolle:

“Van Den Berg had voor deze werf een lasrobot gehuurd om

het laswerk te versnellen en te vergemakkelijken. Deschacht heeft op

zijn beurt alle buizen achter elkaar gelost zodat er voor de aannemer

on site een minimum was aan kraanweg.”

HDPE MANTELBUIZEN

Voor dit project werd bewust voor HDPE mantelbuizen gekozen.

“HDPE verdient de voorkeur bij gestuurde boringen, vanwege zijn

buigzaamheid en weerstand tegen hoge trekkrachten”, vertelt Nick

Van Coppenolle. “We zijn zeer verheugd met deze bestelling want

het bevestigt ons aanbod en onze expertise naar dit hooggespecialiseerd

segment. Sleufloze technieken worden, in het kader van de

'HDPE verdient de voorkeur bij

gestuurde boringen, vanwege zijn

buigzaamheid en weerstand tegen

hoge trekkrachten'

no dig- en minder hinder-principes, steeds vaker toegepast. Onze

bedrijfseenheid Nutsleidingen specialiseert zich in de toelevering van

materialen voor deze technieken.”

De afdeling Nutsleidingen is op korte termijn zeer sterk gegroeid. Nick

Van Coppenolle: “Omdat wij veel belang hechten aan service en kwaliteit.

Dankzij deze groei merken wij ook dat onze aanwezigheid in

de markt nog meer geapprecieerd wordt door de aannemer en dat

12


ZEEBRUGGE DOK

wij veel meer zichtbaarheid krijgen. We hebben binnen Nutsleidingen

voor elk van onze segmenten een expert zitten. Hierdoor komt de

aannemer steeds in direct contact met iemand die het reilen en zeilen

van de producten en de markt binnen zijn/haar segment kent en dan

ook de aannemer één op één kan helpen.”

NUTSVOORZIENINGEN

Met een geselecteerde productportfolio richt Deschacht zich tot bedrijven

die gespecialiseerd zijn in het plaatsen van nutsleidingen. Hiermee

beantwoordt Deschacht aan de specifieke noden van aannemers

in de burgerlijke bouwkunde en ondergrondse infrastructuur zoals

elektriciteitsleidingen, telecom, drinkwaterverdeling, afvoer van afvalwater,

warmtenetten, brandleidingen, transportleidingen, rioolrenovatie

… Dit zowel in het publieke domein als in bedrijven en op

bedrijventerreinen. Ook aannemers die gespecialiseerd zijn in werken

langsheen spoorwegen of in bekabeling, gebruiken heel specifieke

producten. Tenslotte kunnen ook ingenieursbureaus of opdrachtgevende

instanties zoals energiebedrijven en watermaatschappijen bij

Deschacht terecht voor de toelevering van materialen die ze nodig

hebben in hun dagelijkse werkzaamheden.

“Het voordeel als niet-fabrikant is dat wij niet afhangen van één productiefaciliteit.

Door onze verschillende partners kunnen wij veel korter

schakelen. Een ander voordeel is dat onze partners zich continu

verder ontwikkelen en opzoek gaan naar innovaties, en dat elk op verschillende

vlakken. Hierdoor komen wij veel sneller in aanraking met

nieuwigheden en blijven wij steeds op de hoogte van alle nieuwtjes”,

besluit Nick Van Coppenolle. ■

“De aanzienlijke hoeveelheid, de verschillende diameters, de niet alledaagse

wanddikte van de buizen en de lengte van 16 m zorgden voor een leuke

uitdaging om een oplossing te vinden voor onze klant.”

Van den Berg voert een boring van maar liefst 667 m uit voor dok Zeebrugge.

13


ZEEBRUGGE NIEUWE SLUIS

Tekst | MOW Vlaanderen Beeld | © MBZ

Aangepaste versie alternatief

‘ovonde’ ter inzage

Het projectteam van het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge onderzoekt vandaag verschillende

alternatieven om tot een finaal inrichtingsalternatief te komen voor het project. De alternatieven die nu

op tafel liggen, staan in de geactualiseerde projectonderzoeksnota. De tussentijdse onderzoeksresultaten

tonen echter aan dat het alternatief ‘ovonde’ kan worden verbeterd om de verkeersdoorstroming te

bevorderen. Het projectteam stelde een tussennota op waarin de aanpassing van dit alternatief in detail

wordt toegelicht. Iedereen kon de nota vanaf 1 tot en met 21 juni inkijken.

14

De ‘ovonde’ (ovale rotonde) is een van de alternatieven voor

de doorstroming van het verkeer ten westen van de sluis.


ZEEBRUGGE NIEUWE SLUIS

'Met de aanpassing kan het doorgaand verkee

de Baron de Maerelaan makkelijker bereiken'

In het aangepaste alternatief wordt bij die ovonde een nieuwe weg voorgesteld tussen de Kustlaan en de Baron de Maerelaan langs de site Stevin.

De ‘ovonde’ (ovale rotonde) is een van de alternatieven

voor de doorstroming van het verkeer

ten westen van de sluis. In het aangepaste

alternatief wordt bij die ovonde een nieuwe

weg voorgesteld tussen de Kustlaan en de Baron

de Maerelaan langs de site Stevin. “Met

die aanpassing kan het doorgaand verkeer de

Baron de Maerelaan makkelijker bereiken.

Ook de transportzone aan Evendijk-West is

daardoor beter toegankelijk”, vertelt Jan Goemaere,

voorzitter van de taskforce van dit project.

De verbinding met die transportzone kan

nog op twee manieren worden aangelegd: via

de ovonde of via een constructie ter hoogte

van Zwankendamme. “Meer informatie over

de aanpassingen kon iedereen lezen in de tussennota.

Die lag tot en met 21 juni ter inzage

voor alle geadresseerden. Wie opmerkingen

heeft op wat er in de tussennota staat, kon die

doorgeven aan het projectteam”, gaat Jan Goemaere

verder.

ADVIES EN OPMERKINGEN

Het projectteam bezorgt de tussennota ook

aan adviesverlenende instanties, zoals de stad

Brugge en het havenbedrijf MBZ. Alle opmerkingen

en adviezen worden verzameld in een

overwegingsdocument. De input die het projectteam

verder meeneemt, voegen ze toe

aan de geactualiseerde projectonderzoeksnota.

Die documenten zijn later beschikbaar

op www.nieuwesluiszeebrugge.be.

INFOKRANT EN PROJECTZUILEN

Er is nog geen keuze gemaakt over hoe het

inrichtingsalternatief eruit zal zien. Daarover

komt dit najaar meer duidelijkheid. Binnenkort

volgt ook meer info over waar het

project vandaag staat en over de status van

de andere alternatieven. “In juni verspreidde

het projectteam opnieuw een infokrant in de

brievenbussen in Zeebrugge, Zwankendamme

en Lissewege. Er staan dan ook weer projectzuilen

in Zeebrugge. Daar zullen op bepaalde

momenten enkele van onze experts aanwezig

zijn om een extra woordje uitleg te geven

bij de informatie”, aldus Jan Goemaere. Alle

praktische informatie daarover verschijnt op

de website.

COMPLEX PROJECT

Met het ‘complex project Nieuwe Sluis

Zeebrugge’ maakt de Vlaamse overheid

de haven van Zeebrugge en haar omgeving

klaar voor de toekomst. Het project bestaat

uit drie pijlers: een tweede toegang

tot de achterhaven, een nieuwe verbindingsweg

Nx die de mobiliteit verbetert

en een verbeterde infrastructuur en voorzieningen

die de leefbaarheid in Zeebrugge

garanderen. Het project heeft een grote

impact op de omgeving. Daarom wordt er

sterk ingezet op samenwerking, dialoog en

actuele informatie. ■

15


Tekst | Antea Group Beeld | Antea Group

Drainageklasse van de Belgische

bodemkaart geüpdatet

De Belgische bodemkaart is aan een update toe. De aanduiding van de drainageklasse van de bodems

is deels verouderd en daardoor minder betrouwbaar. En dat terwijl het één van de belangrijkste

parameters is bij de ontwikkeling van modellen en toepassingen in het kader van droogte en

wateroverlast. Het Departement Omgeving is daarom op zoek naar een nieuwe methodiek om de

kaart te actualiseren op basis van grondwaterstatistieken en geostatistische analyses. Hiervoor slaat

Antea Group de handen in elkaar met Prof. Peter Finke van UGent. “Samen werken we aan een slimme

oplossing voor een up-to-date bodemkaart”, klinkt het.

Klimaatopwarming is een feit. We weten dat maatregelen tegen de

negatieve effecten ervan, zoals bijvoorbeeld hittestress, droogte

en wateroverlast niet kunnen uitblijven. Maar hoe bepaal je welke

maatregelen zinvol zijn en wat het effect is van de getroffen maatregelen?

Daarvoor moeten overheden goed geïnformeerd zijn en

beslissingen kunnen nemen op basis van correcte data en actuele

informatie. Het Vlaams Planbureau voor Omgeving (Departement

Omgeving) publiceerde op 23 oktober 2020 het bestek ‘Update

van de drainageklasse van de bodemkaart door koppeling van

grondwaterstatistieken aan de bodemkaart’. Het doel van deze opdracht

is om aan de hand van recente grondwaterpeilmetingen en

relevante omgevingsdata de drainageklasse van de bodemkaart te

actualiseren en te koppelen aan statistieken van grondwaterstanden

(GxG). De ontwikkelde methodiek moet toelaten om, telkens

wanneer er voldoende nieuwe data beschikbaar zijn, de drainageklassen

vlot te actualiseren.

Het Departement Omgeving is op zoek naar een nieuwe

methodiek om de kaart te actualiseren op basis van

grondwaterstatistieken en geostatistische analyses.

16


'Samen werken we aan een

slimme oplossing voor een

up-to-date bodemkaart'

WAARVOOR STAAT DE DRAINAGEKLASSE VAN DE

BODEMKAART?

De Belgische bodemkaart geeft informatie over hoe nat of hoe droog

een bodem intrinsiek is, gelet op de (natuurlijke of kunstmatige) drainagetoestand.

In de naamgeving van de diverse bodemtypes geeft de ‘drainageklasse’

weer welke schommelingen van het grondwater optreden

binnen het bereik van het bodemprofiel (max. 2 m diep). Op de website

van de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) kan je voor elke locatie

in Vlaanderen het bodemtype opzoeken (https://www.dov.vlaanderen.be/page/bodemkaarten).

Er wordt in deze bodemclassificatie een

onderscheid gemaakt tussen 9 drainageklassen, aangeduid met de letters

a tot en met i. De drainageklasse van de Belgische bodemkaart is

één van de meest gebruikte parameters bij de ontwikkeling van modellen

en toepassingen in landbouw, hydrologie, ecologie … Deze drainageklassen

zijn echter niet meer geüpdatet sinds ze in het veld werden

opgenomen tijdens de bodemkartering van 1947-1974. Sindsdien kunnen

ze plaatselijk sterk gewijzigd zijn door bijvoorbeeld drainage, terreinophogingen,

afgravingen, grondwateronttrekkingen en verdroging.

Het is dus moeilijk om op basis van de bestaande drainageklassen de

juiste conclusies te trekken, net omdat ze mogelijk verouderd en niet

meer relevant zijn.

UPDATE VAN DE DRAINAGEKLASSE

Het Departement Omgeving is dan ook op zoek naar een manier om

de drainageklassen van de bodemkaart te actualiseren én up-to-date

te houden. In een quadrupel helixstructuur ontwikkelt Antea Group,

De aanduiding van de drainageklasse van de bodems is deels verouderd en

daardoor minder betrouwbaar.

samen met het Departement Omgeving en UGent, een methodiek

die toelaat om de kaart continu te actualiseren op basis van relevante

omgevingsdata en nieuwe grondwaterpeilmetingen. “We combineren

de kennis van Prof. Peter Finke in bodemkunde en geostatistiek met

de machine learning en remote sensing expertise van Antea Group,

waarbij we de drainageklassen koppelen aan veld- en satellietobservaties”,

klinkt het. “Tenslotte vragen we eindgebruikers van de kaart

regelmatig naar feedback om er zeker van te zijn dat de nieuwe data

helder gevisualiseerd zijn en, bovendien, snel en efficiënt gevonden

worden.” Hoe meer grondwaterpeilmetingen het ontwikkelde model

voeden, hoe nauwkeuriger de voorspelling van de drainageklasse zal

zijn. Naast de grondwaterdata die reeds via DOV ontsloten worden,

doet het Vlaams Planbureau voor Omgeving daarom een oproep naar

extra grondwaterpeilmetingen. Wie hieraan wil bijdragen, kan contact

opnemen met petra.deproost@vlaanderen.be.

SLIM MODEL

Door een slim model en een holistische aanpak wordt de drainageklasse

van de bodemkaart niet alleen actueel, maar kan ze op basis van

nieuwe relevante informatie ook in de toekomst vlot geüpdatet worden.

Antea: “We maken de bodemkaart dus betrouwbaarder, relevanter

én slimmer! Zo kan Vlaanderen binnenkort rekenen op gedegen en

actuele bodeminformatie waarmee we toekomstgerichte en klimaatbestendige

oplossingen kunnen realiseren.” ■

De Belgische bodemkaart geeft informatie over hoe nat of hoe droog een bodem intrinsiek is, gelet op de drainagetoestand.

17


DE PEN

18


DE PEN

Johan Vyncke, Voorzitter BBG

Anastassia Kastelis, Secretaris Generaal BBG

Kennis verzamelen en verspreiden, zowel

live als virtueel, is belangrijker dan ooit!

Kennis verzamelen en verspreiden is, zoals het in de statuten staat, de essentie van BBG. 2020 en 2021

zijn op dit vlak bijzondere jaren, dit is het minste wat we als inleiding kunnen stellen. Voor velen een

pijnlijke beproeving, maar het is belangrijk dat we onze rug rechten en ons aanpassen.

De COVID-crisis heeft ons allen zwaar op de proef gesteld, je aanpassen

was meer dan ooit de boodschap. BBG heeft dat met het aanbieden

van digitale cursussen en studiedagen meer dan voortreffelijk

gedaan. Door de verschillende en afwisselende maatregelen waren

we verplicht onze ‘cursusvorm’ aan te passen. Daarom hebben we gekozen

voor online lessessies gecombineerd met een live examen in

groep in aangepaste grote zalen. Met onze ervaring van de afgelopen

maanden zijn deze cursussen toch interactief en dynamisch gebleven.

We hebben communicatiemiddelen opgezet om uitwisselingen tussen

deelnemers en sprekers te bevorderen. Een deel van deze ervaring zal

ongetwijfeld ook in de toekomst verder gevaloriseerd worden.

Maar oude waarden blijven evenzeer belangrijk, duidelijk is beton nog

steeds een materiaal van de toekomst. Voor het oplossen van tal van

problemen is beton essentieel. Het mobiliteitsvraagstuk noopt tot

nieuwe wegen en kunstwerken, en oeverbeschermingen zijn essentieel

om straks de stijgende zeespiegel te trotseren. Dit zijn maar enkele

voorbeelden die verdere evolutie van onze betontechnologie vergen.

In nieuwe ontwikkelingen van het materiaal en de toepassing ervan

zien we duidelijk een tendens naar een meer optimaal en doordacht

gebruik van middelen. Aspecten waarbij ‘kennisontwikkeling’ en ‘data

mining’ een belangrijke rol spelen. 3D-printen geeft nieuwe mogelijkheden

voor design, vormvrijheid en het toepassen van meer organische

vormen. Ook optimalisatie van materiaalgebruik biedt zich daarbij aan.

Evenzeer heeft binnen meer courante uitvoeringstechnieken de ontwikkeling

van superplastificeerders de laatste jaren het ontwerpen van

beton met zeer hoge prestaties mogelijk gemaakt.

Het digitalisatieproces is duidelijk ook een enorme ondersteuning voor

verder doorgedreven industrialisering, samen met een focus op een

milieubewuste aanpak in materiaalgebruik en technologie komen we

hier tot de kern van de verdere ontwikkelingen voor de komende jaren.

De Belgische Betongroepering wil hier dan ook haar steentje bijdragen

in het verspreiden van kennis omtrent alternatieve producten

en nieuwe bouwprocessen. Verminderen van de CO 2

-voetafdruk, gebruik

van alternatieve brandstoffen bij de productie van klinkers, alternatieve

bindmiddelen, meer recycleren en streven naar een circulaire

economie zijn een aantal belangrijke speerpunten waarop wordt ingezet.

Taboes zijn daarbij niet aan de orde.

De resultaten zijn soms ook wel verrassend. Zo tonen milieu-impactstudies,

met behulp van de gewestelijke en federaal ondersteunde TOTEMtool,

dat bij het beschouwen van de volledige levensduur wat milieueffecten

- inclusief de CO 2

-voetafdruk - betreft beton best wel goed scoort in

vergelijking met andere oplossingen. Beton is dan ook niet voor niets het

op één na meest gebruikte materiaal ter wereld, na water. De betonsector

heeft dus duidelijk een verantwoordelijkheid en de industrie neemt

die ook op. Tijdens de Digitale Betondag vorig jaar in oktober hebben

we onder andere naar Toon Lambrechts van Youth for Climate geluisterd

en zijn we gemotiveerd om de terechte zorgen van de jongeren ter

harte te nemen. De bouwsector en de betonsector moet betrokken

zijn bij een globaal proces om zijn milieueffecten te beperken en zijn productie

zo koolstofneutraal mogelijk te maken. We moeten oplossingen

vinden voor een duurzame recycling van grondstoffen, voor circulaire

bouwtechnieken en verantwoord gebruik van grondstoffen.

Tijdens de Concrete Day was er sprake van verschillende duidelijke

basistrends:

--

Er is momenteel een massale inzet van connectiviteit, intelligentie

en automatisering in de bouwsector.

--

We geven de naam Bouw 4.0 aan al deze innovaties en trekken

daarbij een parallel met Industrie 4.0. Ook Beton 4.0 heeft hier ten

volle zijn plaats in, ja zelfs Beton 5.0 omdat we de nieuwe technologie

ook ten dienste van de maatschappij en het milieu willen stellen.

--

De industrialisatie van de bouw is gericht op een betere beheersing

van het bouwproces door het gebruik van deze nieuwe technologieën,

zowel op als buiten de bouwplaats. Hieraan kan de prefab betonindustrie

gezien zijn lange traditie ook een belangrijke bijdrage leveren.

Binnen BBG lijkt het ons dat al deze vorderingen het teken zijn van een

voortdurende dynamiek die we dan ook willen ondersteunen. Bijzondere

aandacht wordt bij het werken met beton bovendien ook besteed

aan de kwaliteit in combinatie met optimale veiligheid en een vermindering

van werksleur en stress. Het is duidelijk dat als de bouwsector

aantrekkelijk wil blijven voor de jongere generatie, we op het kruispunt

van deze ontwikkelingen onze bijdrage moeten leveren. Opleiding

vormt hierbij een cruciale schakel.

Het voorbije Corona jaar heeft ons alvast aangetoond dat we weerbaar

zijn en dat achter elk project dat wordt opgezet, mensen van goede

wil staan in onze groepering. Dat is motiverend. Maar ‘trop is te veel’,

ook als het om virtuele lessen, vergaderingen en bijeenkomsten gaat.

We zien dus wel met veel ongeduld uit naar onze netwerking ‘old style’

en kijken ernaar uit velen onder jullie in het najaar weer te mogen

ontmoeten op onze traditionele Betondag. Noteer alvast de datum 14

oktober 2021. ■

19


MILIEUWERKEN

CIVIELE WERKEN

MARITIEME WERKEN

+32 (0)3 575 02 82

INFO.HK@EIFFAGE.COM

WWW.HERBOSCH-KIERE.COM

FUNDERINGSWERKEN

OFFSHORE DIENSTEN


NIEUWPOORT IJZERMONDING

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Herbosch-Kiere / Jan De Nul Group

Bouw tweede bouwkuip voor

stormvloedkering in Nieuwpoort

bereikt eindfase

Zonder twijfel is de toekomstige stormvloedkering in Nieuwpoort één van de belangrijkste

waterkerende bouwwerken in België. De stormvloedkering zal de noodzakelijke bescherming bieden

aan de haven, de stad Nieuwpoort en haar hinterland. In een tijdelijke maatschappij nemen Jan De Nul

Group en Herbosch-Kiere het indrukwekkende project bij de horens. Nadat in een eerdere fase al de

bouwkuip op linkeroever werd gerealiseerd, heeft ook de bouwkuip op rechteroever nu een eindfase

bereikt. “Het ontwerp en de plannen, de beschoeiingen, de funderingen, en de betonwerken worden

allemaal uitgevoerd met eigen middelen en eigen knowhow”, klinkt het trots.

Overzichtsfoto - februari 2021 - leegmaken bouwkuip RO en landhoofd LO:

Nadat in een eerdere fase al de bouwkuip op linkeroever werd gerealiseerd,

heeft ook de bouwkuip op rechteroever nu een eindfase bereikt.

21


NIEUWPOORT IJZERMONDING

Om de kust en het hinterland te beschermen

tegen zware stormvloeden keurde de

Vlaamse Regering in 2011 het Masterplan

Kustveiligheid goed. Stormvloeden vormen

immers één van de belangrijkste natuurlijke

bedreigingen in de Noordzeeregio. De

kusthavens zijn vandaag het meest bedreigd

met overstromingsgevaar in geval van zwaar

stormweer. Ook Nieuwpoort en haar hinterland

zijn niet voorbereid op de hoge waterstanden

die met zware stormen gepaard

gaan. Om Nieuwpoort en omgeving te beschermen

stelt het Masterplan de noodzaak

voor de bouw van een stormvloedkering op

de monding van de IJzer voorop. Na grondige

studies en een architecturaal ontwerp werd

gekozen voor een horizontale sectorschuif

met een doorvaartbreedte van 38 m.

TIJDELIJKE MAATSCHAP

Voor het project in Nieuwpoort werd de

TM Herbosch-Kiere/Jan De Nul opgericht.

Deze bouwt in opdracht van het agentschap

MDK (Maritieme Dienstverlening en Kust)

van de Vlaamse overheid een beweegbare

stormvloedkering – beweegbare keringen in

waterwegen, riviermondingen en zeearmen

die in geval van extreem hoogwater sluiten

– op de monding van de IJzer. De kering in

Nieuwpoort is een beweegbare stalen constructie

die in ‘parkeerstand’ verdiept ligt in

een betonnen drempel op de bodem van de

IJzer. Wanneer er een stormvloed voorspeld

wordt kan de kering 90° gedraaid worden.

Deze roteert rond twee gietstalen assen die

aan beide landhoofden zijn verankerd. Voor

het onderhoud kan deze nog eens 90° extra

draaien, dus 180° in totaal. Zo wordt de goede

werking ervan steeds gegarandeerd.

Vandaag is de bouwkuip op rechteroever

klaar om het landhoofd in op te bouwen.

53 stalen buispalen en evenveel damplanken

zorgen ervoor dat de arbeiders in het droge

kunnen werken. In de kuip zijn nog eens

42 buispalen geheid als fundering voor het

landhoofd. Het onderwaterbeton werd gestort,

de bouwkuip werd droog gezet en in

de paasvakantie werd de wapening voor de

vloerplaat geplaatst. De aanvoer van alle materialen

gebeurde zoveel mogelijk buiten de

diensturen van het veer. “De bouwkuip op

rechteroever is eigenlijk een exacte kopie in

spiegelbeeld van de bouwkuip op linkeroever”,

vertelt Arnold Feys, projectleider bij Jan

De Nul Group. “Door de kennis en ervaring

van de werken op linkeroever hebben we de

uitvoeringsmethode kunnen optimaliseren.”

1: Vandaag is de bouwkuip op rechteroever klaar om het landhoofd in op te bouwen.

DREMPEL

Als alles volgens planning verloopt, worden

in de loop van juni de torenkranen geplaatst

om te starten met het bekistingswerk

van het landhoofd op rechteroever. “Het

landhoofd op linkeroever is reeds klaar,

op de dakplaat na”, licht Koen Ameye,

hoofdwerfleider bij Herbosch-Kiere, toe.

“Als ook het landhoofd op rechteroever

klaar is, wordt de drempel – de verbinding

tussen beide landhoofden – gerealiseerd. De

drempel is een betonnen constructie die we

tot onder het bodempeil van de ijzer laten

zakken. De constructie wordt volgens de

planning in het voorjaar van 2022 gemaakt

op een afzinkponton op het terrein van

Herbosch-Kiere. Nadat de drempel op een

22


NIEUWPOORT IJZERMONDING

Overzichtsfoto - februari 2021 - leegmaken bouwkuip: De stormvloedkering zal de noodzakelijke bescherming bieden aan de haven,

de stad Nieuwpoort en haar hinterland.

ponton naar Oostende is gevaren, neemt de

hijskraan het over om de drempel naar de

juiste locatie in Nieuwpoort te verplaatsen.”

kuip kwamen we onvoorziene dingen tegen

in de grond. Dat zijn allemaal zaken die we

niet in de hand hebben, maar uiteindelijk heeft

dit zeker niet voor grote problemen gezorgd.

Ook omdat we organisatorisch kunnen bijsturen.

We hebben wel gevraagd om komende

zomer tijdens het bouwverlof te blijven verwerken.

De plaatsingsdatum van de drempel,

in mei 2022, is namelijk een cruciale datum

omdat de voorbereidingswerken in de vaargeul

voor de nodige hinder voor de scheepvaart

zullen zorgen.”

'Een grote troef is dat we alle kennis in huis

hebben, van de civiele werken tot de meest

complexe mechanica en hydraulica’

– Arnold Feys, Jan De Nul Group

WEERSAFHANKELIJK

In een latere fase, in 2023 en 2024, wordt alles

op het vlak van elektromechanica, hydraulica

en staal geïntegreerd. Voor de start van

het totale project moeten we intussen al ruim

drie jaar terug in de tijd. Arnold Feys: “Over

het algemeen zijn we zeker tevreden over

hoe dit project vordert. We hadden al verder

kunnen staan, maar er zijn uiteraard altijd

onvoorziene omstandigheden waar we geen

vat op hebben. Zo zijn we bijvoorbeeld heel

erg weersafhankelijk. De locatie is zeer windgevoelig

en bij stevige deining en hoge golven

kunnen we geen heiwerken uitvoeren of slib

afvoeren. Ook bij het uitgraven van de bouw-

UITDAGINGEN

Voor zowel Jan De Nul als Herbosch-Kiere,

twee ervaren spelers in het vak, past deze opmerkelijke

opdracht perfect binnen hun kraam.

“Maar dat betekent niet dat we niet voor uitdagingen

komen te staan”, vertelt Koen Ameye.

“Er zijn behoorlijk wat bijzondere technieken

die worden toegepast, zoals het onder water

afbranden van buizen. Ook de heiwerken waren

allesbehalve alledaags omwille van de locatie,

in combinatie met moeilijke weersomstandigheden.

Veder komt er ook heel veel

specifiek duikwerk aan te pas.” Arnold Feys

bevestigt en benadrukt het unieke karakter van

het project. “Voor België is deze stormvloedkering

een absolute primeur. ❯

23


NIEUWPOORT IJZERMONDING

‘Als ook het landhoofd op rechteroever klaar is, wordt de drempel

– de verbinding tussen beide landhoofden – gerealiseerd’

– Koen Ameye, Herbosch-Kiere

In Europa zijn er maar enkele van dit soort keringen

te vinden. Ook de omvang van de landhoofden

en de grote diepte maken het zeer

specifiek. Net als de elektromechanica en de

plaatsing van de grote stalen klep in een latere

fase. Als we puur kijken naar grootorde en het

financiële plaatje, dan hebben we al grotere opdrachten

afgewerkt, maar op technisch vlak is

dit zeker een opmerkelijk project.”

De beweegbare stalen kering is een constructie

die om een horizontale as roteert. De kering

ligt in parkeerstand verdiept in een betonnen

drempel op de bodem van de IJzer en

roteert tussen twee gietstalen assen die verankerd

zijn in een betonnen landhoofd. Deze

twee landhoofden zijn dus verbonden met de

oevers van de IJzer. Bij een voorspelde stormvloed

of voor een proefsluiting wordt de kering

90 graden geroteerd naar de kerende positie.

Voor onderhoud kan de kering naar de

onderhoudspositie van 180 graden geroteerd

worden. In de drie standen – parkeren, keren

en onderhoud – kan de stormvloedkering

vergrendeld en ontgrendeld worden met behulp

van een afstandsbediening.

VEEL ERVARING

Aan beide zijden wordt de stormvloedkering

voorzien van een bewegingsmechanisme zodat

in één ononderbroken beweging van parkeerstand

tot kerende stand of onderhoudsstand

geroteerd kan worden. De capaciteit

van het mechanisme is voldoende groot om,

zelfs indien maar één van beide mechanismen

in werking is, de kering nog steeds bij elke

mogelijke waterstand van parkeerstand naar

de kerende positie te roteren. “Zowel Herbosch-Kiere

als Jan De Nul hebben zeer veel

ervaring op het vlak van waterwerken en heiwerken.

We vullen elkaar prima aan en niet

onbelangrijk: we beschikken naast ervaring

ook over voldoende materieel en manschappen”,

vertelt Koen Ameye, die wordt bijgestaan

door Arnold Feys: “Een grote troef is

dat we alle kennis in huis hebben, van de civiele

werken tot de meest complexe mechanica

en hydraulica. Voor ieder onderdeel kunnen

we een beroep doen op onze eigen specialisten.

We voeren dit project uit met onze eigen

knowhow en dat is ook voor de opdrachtgever

een grote meerwaarde.” ■

3: Voor zowel Jan De Nul als Herbosch-Kiere, twee ervaren spelers in het vak, past

deze opmerkelijke opdracht perfect binnen hun kraam.

24


JANDENUL.COM

DESIGN · BUILD · CONNECT

FOTO: NIEUWPOORT - STORMVLOEDKERING

Jan De Nul Group geeft vorm aan water en land. Wereldwijd. Van complexe diensten

aan de offshore energie- en energietransitiesector, over grote bagger- en verdedigingswerken

op de rand van water en land, tot uitdagende civiele en milieuwerken.

Goed geïntegreerde competenties en investeringen leiden tot creatieve, duurzame en

innovatieve oplossingen. Zo levert Jan De Nul Group resultaten voor tevreden klanten.

Vandaag, maar ook morgen.


Tekst | Jan Mol Beeld | Saes International BV

Uitrustingsstukken huren

is actueler dan ooit

Het is een absolute trend om als professional in recycling de daarvoor benodigde machines en

uitrustingsstukken te huren. Bij Saes International in Weert zijn de uitrustingsstukken voor verhuur dan

ook niet aan te slepen. “Gelukkig hebben we meer dan genoeg voorraad”, schetst Jeroen Hornman,

salesmanager bij Saes. We spreken hem over de enorme voordelen van huren.

“Geen bezit, maar wel gebruik van uitrustingsstukken geniet momenteel

duidelijk de voorkeur”, legt Jeroen Hornman uit. “Wanneer men

uitrustingsstukken aanschaft, dan is men zich ervan bewust dat men

ook zelf het onderhoud dient te (laten) verzorgen.”

ONTZORGING GOED VOOR CONTINUÏTEIT

Wie huurt bij Saes weet dat hij altijd het juiste product op de juiste

plaats heeft. “Dat begint uiteraard met het advies dat wij vooraf kunnen

geven. Met onze ervaring hebben we op de meeste vragen een passend

antwoord. Zo weet de klant dat hij precies het juiste uitrustingsstuk

huurt. Wij leveren waar de klant maar wil en ook onze service

wordt op locatie uitgevoerd. Stilstand kost geld, dus wanneer er onverhoopt

calamiteiten zijn, dan lossen wij die zo snel mogelijk ter plaatse

op. Alleen dat is voor de betreffende ondernemer al pure winst. Het

feit dat je daar niet meer naar moet omkijken en er direct hulp geboden

wordt, voorkomt extra kosten en tijdsverlies. Goed voor de continuïteit

van het werk dus.”

Een VTN Crusher.

Van klein tot megagroot, Epiroc heeft altijd een passend antwoord.

26


De voorraad bij Saes is zo groot dat men nooit misgrijpt, ook niet

als tijdens de werkzaamheden duidelijk wordt dat er extra materieel

nodig is. “Even bellen en het wordt geregeld’, aldus Jeroen Hornman.

BESTE MERKEN, HOOGSTE KWALITEIT

Saes International BV werkt met de beste merken en kan een maximale

service op deze merken verlenen. “Om te beginnen hebben we

onze Saes trilblokken, daarnaast hebben we de uitrustingsstukken van

Epiroc/Erkat, LaBounty, VTN en Xcentric Ripper. Wat weinigen weten

is dat we ook de machines bij de uitrustingsstukken kunnen verhuren,

mocht dat nodig zijn. Kopen na huren behoort vanzelfsprekend eveneens

tot de mogelijkheden en dat gebeurt met regelmaat. Per slot van

rekening zijn we niet alleen verhuurder, maar ook importeur en distributeur

van voornoemde merken.”

Saes International BV werkt met de

beste merken en kan een maximale

service op deze merken verlenen

ALTIJD DICHTBIJ

Met de nieuwe vestiging in België, in Tienen, en de hoofdvestiging in

het Nederlandse Weert zet Saes strategisch in op het leveren van de

allerbeste service. “We zijn altijd dichtbij en helpen iedereen snel en

goed”, vervolgt Jeroen Hornman. “Wij weten van de grote merken

die wij voeren dat juist dat service aspect heel belangrijk is. Door de

intensieve samenwerking weten de merken zich verzekerd van een betrouwbaar

verkoop-, verhuur- en sevicekanaal in Nederland en België,

met genoeg kennis en kunde om de merkwaarde uit te dragen. Voor

ons betekent de intensieve samenwerking een waarborg van kwaliteit,

die we graag ten goede laten komen aan onze klanten.” ■

Met LaBounty heeft Saes een mooi kwaliteitsmerk in huis.

Saes trilblok.

De Erkat frezen vreten zich een weg door de lastigste materialen.

27


WANLIN HERAANLEG E411

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Willemen Infra

Vlotte heraanleg van strook op

E411 dankzij strakke planning

en goede voorbereiding

Het wegdek van de E411 wordt vernieuwd in de richting van Aarlen tussen Wanlin en Lavaux-Saint-

Anne. De werken, die eind februari werden aangevat, worden geleid door Willemen Infra. “Planning,

voorbereiding en zorgen dat alle treinwagonnetjes netjes op elkaar afgestemd zijn is een van de sterktes

van Willemen Infra en dat komt in dit project zeker van pas”, aldus projectleider Pieter Bossaert.

'Cruciaal in dit project is dat

alle treinwagonnetjes aan

de juiste snelheid werken'

De opdracht voor Willemen Infra strekt zich uit over een tracé van 7 kilometer.

De opdracht voor Willemen Infra strekt zich

uit over een tracé van 7 kilometer. In de rijrichting

van Luxemburg zorgt Willemen Infra

voor een volledig nieuw wegdek voor de

pech- en de eerste rijstrook. Ook de middenberm

wordt aangepakt met de plaatsing van

nieuwe New Jerseys in beide rijrichtingen en

halverwege het traject passeert een brug over

de weg die eveneens door Willemen infra gerenoveerd

zal worden. “De strook op de E411

was duidelijk aan vervanging toe”, vertelt Pieter

Bossaert. “Het betrof beton die dateert

uit het begin van de jaren tachtig en dus al

veertig jaar oud was. Op verschillende plaatsen

werd het wegdek al geïnjecteerd en hersteld.

Het was dus echt een lappendeken. Service

public de Wallonie (SPW) liet er al een

laag nieuw asfalt overleggen, maar ook die begon

al los te komen. Een grote opknapbeurt

drong zich dus op.

MOBIELE MENGCENTRALE

VOOR WALSBETON

De werken werden in februari gestart met het

frezen van de bovenlaag. Pieter Bossaert: “Die

laag werd gefreesd tot op het beton en vervolgens

werd er een zaagsnede gemaakt tussen

het eerste en tweede rijvak. Daarna werd

gestart met het opbreken van de eerste strook

en werden er ankerstaven geboord in de oude

beton van de tweede rijstrook. On site hadden

we ook een mobiele breek- en mengcentrale

die walsbeton maakte van de resten van de

oude beton. In de middenberm worden voor

het volledige tracé ook de oude New Jersyes

afgebroken en vervangen voor nieuwe exemplaren,

conform met de laatste Europese regelgeving.

Er worden namelijk twee lagen asfalt

gelegd op de aangepakte stroken, een onderlaag

voor de herprofilering en een toplaag, met

als resultaat dat de bestaande New Jerseys niet

meer hoog genoeg zouden zijn.”

28


WANLIN HERAANLEG E411

Het wegdek van de E411 wordt vernieuwd in de richting van Aarlen tussen Wanlin en Lavaux-Saint-Anne.

800 METER PER DAG

In een eerste fase van het project vonden

de nodige opbreekwerken plaats en werden

de walsbeton en de rijwegbeton aangelegd.

Na het paasweekend werden de asfaltwerken

aangevat. “Cruciaal in dit project is dat

alle treinwagonnetjes aan de juiste snelheid

werken. Het was een vereiste om 800 m per

dag te vorderen en dat kan alleen als alle

partijen perfect de planning volgen en even

snel werken. De werken op zich zijn dagelijkse

kost voor Willemen Infra, maar de

grote uitdaging zit in het leggen van de puzzel

vooraf en ervoor zorgen de trein netjes

blijft rijden.”

Omdat het beton volgens het bestek geen

voegen mocht hebben, werd er in de tweede

week van mei dag en nacht beton gegoten,

gescheiden door slechts één constructievoeg

ertussen. Verder was ook uitgewassen

beton een vereiste om een goeie aanhechting

te verzekeren en een andere eis was

dat het aangrenzende tankstation in dienst

moest kunnen blijven. Pieter Bossaert: “Het

verkeer heeft een doorsteek voor- en achteraan

de werken, maar ter hoogte van

het tankstation moesten we dus nog een

doorgang door de middenberm voorzien.

Daarom hebben we dat stuk eerst aangepakt

waardoor het tankstation te allen tijde

heeft kunnen blijven werken. Uiteraard

konden we daar niet anders dan een extra

voeg voorzien.”

ERVARING EN EXPERTISE

Dat ook de middenberm aangepakt moest

worden, bleek uiteindelijk een logistieke meevaller.

Pieter Bossaert: “Zonder werken aan

de middenberm hadden we enkel de tweede

rijstrook als werfzone kunnen gebruiken,

maar door het opbreken van de New Jerseys

werd ook de middenberm deels berijdbaar en

dat leverde ons toch 1,5 m extra bewegingsruimte

op. Hierdoor konden de vrachtwagens

naast elkaar passeren waardoor we het rendement

aanzienlijk konden verhogen.”

De jarenlange ervaring en ruime expertise

van Willemen Infra bij dergelijke wegenwerken

komt in dit project goed tot zijn recht.

“Dergelijke projecten kunnen enkel succesvol

zijn met een goeie voorbereiding en een

strakke, haalbare planning. En dat is zeker een

grote sterkte van Willemen Infra. Ieder project

heeft zijn specifieke aandachtspunten en

dat was ook hier het geval. Zo moesten er

bijvoorbeeld om de 80 cm ankerstaven geboord

worden, veruit de meest tijdrovende

klus. Het was dus belangrijk om deze werken

eerst uit te voeren om zo een voorsprong te

nemen en de volgende werken niet te hinderen.

Willemen Infra neemt bij ieder project

de nodige voorbereidingstijd. Zo kunnen we

op voorhand anticiperen en optimaliseren”,

besluit Pieter Bossaert. ■

29


SAMEN BOUWEN AAN DE STRAFSTE PLANNEN

ALGEMENE

WEGENWERKEN

BETON

ASFALT

BURGERLIJKE

BOUWKUNDE

Als toonaangevende wegenbouwer en asfalt- en betonproducent met vier regionale vestigingen, vijf

asfaltproductieplants, drie (mobiele) betoncentrales en verschillende recyclagesites, voert Willemen Infra

infrastructuurwerken uit over het hele land.

We zijn één van de belangrijkste producten van asfalt en wegenisbeton in het land en betonneren of asfalteren

niet alleen snelwegen, maar voeren ook bestratings- en rioleringswerken uit. In de (lucht)havensector en de

petrochemie zijn we eveneens sterk vertegenwoordigd. Een belangrijke troef daarbij is dat we alle aspecten in

het bouwproces in eigen beheer hebben en zo de uitvoering volledig controleren.

www.willemeninfra.be


Bedrijvenlaan 28

9080 Lochristi

T +32 9 356 90 79

F +32 9 355 38 91

E info@grondwerkendemol.be

www.grondwerkendemol.be


MELLE-ZOTTEGEM FIETSSNELWEG

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Grondwerken De Mol

Bijzondere schanskorftechniek

geeft F417 esthetische meerwaarde

De fietssnelweg F417 Melle - Zottegem (16 km) loopt over een totale lengte van 9,3 km op het

grondgebied van de gemeente Oosterzele en zal fungeren als dé fietsverbinding tussen de dorpen van

gemeente Oosterzele enerzijds en de link naar Melle en Zottegem anderzijds. Voor een tracé, in twee

fasen, van ongeveer 2 kilometer tussen Moortsele en Scheldewindeke werd Grondwerken De Mol

uit Lochristi ingeschakeld voor de uitvoering. “Onze ervaring en flexibiliteit kwamen in deze complexe

opdrachten goed van pas”, vertelt Frederik Bauwens, operationeel directeur bij Grondwerken De Mol.

Het deel van fietssnelweg tussen de Van

Thorenburglaan en de Schellaertweg (ongeveer

500 m) in Moortsele werd in 2019 reeds

gerealiseerd en in 2020 voegde de provincie

Oost-Vlaanderen daar nog eens 1,4 km aan

toe met de realisatie tussen de Van Thorenburglaan

en de Roosbroekstraat in Scheldewindeke.

Zo zijn Moortsele en Scheldewindeke

met elkaar verbonden en is het zuiden

van Balegem met Balegem-dorp verbonden.

Alle stukken fietssnelweg zijn in asfalt, met

een breedte van 3 m en met voldoende brede

en deels verharde kantstroken waar verlichting

wordt geplaatst. Aan de kruispunten

zijn middeneilanden voorzien waardoor oneigenlijk

gebruik van de fietsweg wordt voorkomen

en de veiligheid van de fietser wordt

gegarandeerd. Waar nodig wordt boscompensatie

voorzien. Er wordt ook openbare

“Voor het langere tracé moesten we ons een weg banen door niet onderhouden bebossing die op bepaalde

plaatsen tot aan het spoor kwam.”

verlichting langs het traject geplaatst om de

sociale veiligheid te versterken. Zo kan het

fietspad tijdens de donkere wintermaanden

langer gebruikt worden.

Over een traject van ongeveer 500 m werd gekozen om schanskorven tegen de betonnen keerwanden te

plaatsen om het visueel aantrekkelijker te maken voor de aangelanden.

HOUTEN DAMWANDEN

Beide stukken fietssnelweg worden uitgevoerd

door Grondwerken De Mol. Frederik

Bauwens: “De werken worden grotendeels

volgens het gekende principe uitgevoerd:

stabiliseren, funderen en vervolgens keerwanden

of schanskorven plaatsen. Maar toch

had elke tracé zijn bijzonderheden. Op het

kortste stuk, tussen de Van Thorenburglaan

en de Schellaertweg, moesten we door een

vijver. Na het dempen van de vijver hadden

we geen vaste voet om keerwanden te kunnen

plaatsen. Daarom kozen we voor een

houten damwand. Op die houten damwanden

vonden we dan voldoende steun om

schanskorven op te plaatsen.”

32


MELLE-ZOTTEGEM FIETSSNELWEG

dan ook absoluut noodzakelijk. Dat Grondwerken

De Mol zowel het materieel als de

kennis heeft om dergelijke opdrachten tot

een goed einde te brengen, is zeker een grote

troef.”

'Door ter plaatse alles

digitaal op te meten,

krijgen we vrij snel

zicht op het aantal

aan te vullen of weg te

halen kuub'

Een 1,4 km lang tracé verbindt de Van Thorenburglaan in Moortsele met de

Roosbroekstraat in Scheldewindeke.

SCHANSKORVEN TEGEN

KEERWANDEN

Voor het langste stuk, tussen de Van Thorenburglaan

en de Roosbroekstraat, waren

er meer mogelijkheden om op te hogen op

de bestaande gronden. Er werd deels zelfs

gekozen voor een bijzondere esthetische oplossing.

Frederik Bauwens: “Hier werd voor

een aanzienlijk traject van ongeveer 500 m

gekozen om schanskorven tegen de betonnen

keerwanden te plaatsen om het zo visueel

aantrekkelijker te maken voor de aangelanden.

Voor ons was dit een nieuwigheid,

maar wel een zeer geslaagde test. Het resultaat

mag er zijn. Voor de aangelanden is zo’n

schanskorf visueel veel aangenamer en aan de

binnenkant wordt dankzij de keerwanden het

strakke uiterlijk gegarandeerd.”

Frederik Bauwens: “Samenwerken was inderdaad

een sleutel tot succes voor deze projecten.

Zo moesten we ons voor het langere

tracé ook een weg banen door niet onderhouden

bebossing die op bepaalde plaatsen

tot aan het spoor kwam. Uiteraard moesten

we nauwgezet alle veiligheidsregels volgen.

Een goede fasering en planning vooraf waren

EFFICIËNTIE

Zo verloopt bijvoorbeeld alles digitaal. “Door

ter plaatse alles digitaal op te meten, krijgen

we vrij snel zicht op het aantal aan te vullen of

weg te halen kuub. En van op afstand kunnen

we de werken en eventuele problemen zoals

verzakkingen perfect monitoren en bijsturen.

Dit geeft ons de mogelijkheid om met een beperkt

aantal mensen toch een groot grondverzet

te realiseren. Een grote meerwaarde

op het vlak van efficiënte en nauwkeurigheid.

Bovendien zijn we ook zeer vertrouwd met

de eisen, de materiaalkeuzes en de manier

van werken van de provincie”, besluit Frederik

Bauwens. ■

SAMENWERKEN

De gemeente Oosterzele trekt al jaren mee

aan de kar van de realisatie van de fietssnelweg

en stond in voor een aantal grondverwervingen.

Omdat de veiligheid naar de spoorlijn

en de spoorwegovergangen voldoende te

garanderen, werd er nauw met Infrabel samengewerkt.

Voor Infrabel is veiligheid de

eerste prioriteit. Aangezien deze fietssnelweg

grotendeels langs de spoorlijn (Melle - Geraardsbergen)

loopt, bekijkt Infrabel met de

gemeente de mogelijke alternatieven voor de

overwegen.

“Voor de aangelanden is zo’n schanskorf visueel veel aangenamer en aan de binnenkant wordt dankzij de

keerwanden het strakke uiterlijk gegarandeerd.”

33


Duurzame keerwanden voor

grond-, weg- en waterbouw.

Keerwanden voor de GWW markt.

Voor elke toepassing heeft CBS Beton een oplossing. Hoogteverschillen bij op- en

afritten, glooiende hellingen, afbakening van bermen en parkings worden door de

keerwanden van CBS Beton moeiteloos overbrugd. Zo worden onze L-keerwanden

gebruikt als moderne infrastructurele oplossing in de grond-, weg-, en waterbouw. De

wanden zijn glad van afwerking en voldoen aan de hoogste betonkwaliteit.

CBS beton beschikt over een BENOR certificaat voor België waaruit blijkt dat CBS beton

keerwanden voldoen aan de Belgische en Europese keerwand normen (NBN B21-132

en de EN 15258).

Om aan de stijgende vraag te voldoen binnen de

projectmarkt doet CBS Beton continu aan productverbetering

dankzij een eigen interne studiedienst.

Wij werken oplossingsgericht en denken mee met

de klant wanneer u maatwerk wenst.

Bezoek onze website www.cbs-beton.com voor alle

technische gegevens over onze wanden. Indien u

toch nog vragen hebt, contacteer onze professionele

binnendienst.

CBS BETON nv

Hooiemeersstraat 8 • 8710 Wielsbeke • T +32 (0)56 61 75 37 • info@cbs-beton.com • www.cbs-beton.com

Jan de Malschelaan 9 - B-9140 Temse

Tel. +32-3-771.38.81 |info@LBV.be | www.LBV.be


SPECIAL BETON

Tekst | Philippe Selke Beeld | CBS Beton

Keerwanden beveiligen toegang tot camping

Langs een sterk hellende weg in Lauterbourg, een gemeente in de Elzas, vlak bij de Frans-Duitse grens,

plaatste de Franse aannemer SATER 41 keerwanden in gewapend beton, die gefabriceerd zijn door CBS

Beton. Hun gladde afwerking geeft hun overduidelijke functionele meerwaarde ook een esthetisch tintje.

De prefabbetonnen keerwanden zijn 1,75 m

hoog en 2 m breed. Ze volgen de natuurlijke

helling van het terrein en beveiligen over een

totale lengte van 82 m een voetgangerspad

dat naar een camping leidt.

SNELLE EN

EENVOUDIGE OPLOSSING

CBS Beton is actief in België, Frankrijk, Nederland,

Luxemburg en Duitsland. Of het nu gaat

om overheidsopdrachten of projecten voor

de industrie, de landbouwsector, de inrichting

van tuinen, biogascentrales enzovoort: het gebruik

van prefabbetonelementen is een snelle

en eenvoudige oplossing die sterk in opmars is.

Ze zijn immers vlot en makkelijk te plaatsen en

vergen slechts relatief korte voorbereidingswerken.

Eens de elementen op hun plek zitten,

hebben ze geen onderhoud meer nodig. CBS

Beton is de eerste fabrikant met een BENORcertificaat

dat garandeert dat de keerwanden

voldoen aan de Belgische en Europese normen

(NBN B21-132 en EN 15258).

'De prefabbetonnen

keerwanden zijn

naadloos geïntegreerd

in de publieke ruimte'

De prefabbetonnen keerwanden in Lauterbourg zijn 1,75 m hoog en 2 m breed.

BETROUWBARE EN

EFFICIËNTE PARTNER

Christophe Hanz, zaakvoerder van SATER:

"We werken al enige tijd samen met CBS Beton.

We hebben een uitstekende band opgebouwd.

Met CBS Beton beschikken we over

een betrouwbare en efficiënte partner die de

leveringstermijnen respecteert, een ruim assortiment

heeft en consequent is in termen

van producten en prijzen. En ook technisch

gezien zijn ze op de goede weg. Wanneer we

hen inschakelen voor projecten hoeven we ze

enkel de benodigde technische gegevens te

bezorgen, zoals de krachten die op de muren

worden uitgeoefend en de terreinopmeting die

is uitgevoerd door de landmeter. Zij laten ons

dan weten welke muur het meest geschikt is

voor die specifieke toepassing." ■

35


SPECIAL BETON

Tekst | Liesbeth Verhulst Beeld | Ebema / Studiovision

Betonnen zitbanken en

gevelelementen verlenen

Quartier Bleu extra cachet

Ook Hasselt is voortaan een ‘stad aan het water’. Dankzij de realisatie van Quartier Bleu is de idyllische

Kanaalkom eindelijk een volwaardig deel van het historisch centrum. Ook Ebema drukte zijn stempel

op dit bruisende nieuwe stadsdeel en verleende de gelatineboulevard extra cachet met 114 gepolijste

betonnen zitbanken, in een kleur en design op maat van dit Hasseltse megaproject. De technische

kunde van Ebema kwam ook goed van pas voor de witte betonnen wandelementen die de inrit van de

ondergrondse parking sieren.

Sinds vorige zomer heeft Hasselt met Quartier

Bleu een nieuwe ‘place to be’. Dit langverwachte

megaproject met twaalf residenties,

meer dan vierhonderd appartementen,

veertien stadswoningen, een vijftigtal retailen

horecazaken en een ondergrondse parking

voor 2.350 wagens maakt van de Kanaalkom

een volwaardig stadsdeel en geeft tegelijk de

bruisende binnenstad extra ademruimte.

GEVOEL VAN STEDELIJKHEID

Studiebureau Arcadis was in een tijdelijke

handelsvereniging met Sweco verantwoordelijk

voor de inrichting van de publieke ruimte.

Een belangrijk onderdeel daarvan is de

zogenaamde ‘gelatineboulevard’, de centrale

winkelboulevard van Quartier Bleu. In het

ontwerp werd gestreefd naar een gevel-totgevelkarakter

door de materialisatie van de

gevels, voetpaden en straat zoveel mogelijk

op elkaar af te stemmen. “Om een kale ruimte

te vermijden en de boulevard een gevoel

van stedelijkheid te verlenen, hebben we bomen

geïntegreerd”, vertelt Valère Ceyssens,

senior expert bij Arcadis. “Om voldoende

wortelruimte te garanderen enerzijds en de

bomen te beschermen tegen afval en dooizouten

anderzijds, hebben we ervoor geko-

36


SPECIAL BETON

Ebema verleent de gelatineboulevard van Quartier Bleu extra cachet met 114 gepolijste betonnen zitbanken.

zen om plantvakken toe te voegen in de vorm

van zitbanken, zodanig dat passanten op de

boulevard er aangenaam kunnen verpozen.”

KLEUR EN DESIGN OP MAAT

Aannemer Willemen Infra deed voor de betonnen

zitbanken een beroep op Ebema. Deze

betonspecialist met Limburgse roots kan teren

'De zitbanken zijn uitgevoerd in gepolijst

beton, waarvan we de zwarte kalksteen - een

traditioneel granulaat voor beton – vervangen

hebben door grint omwille van de okerkleur'

op jarenlange ervaring, niet alleen in allerhande

bestratingen maar ook in straatmeubilair. “Arcadis

ging voor Quartier Bleu resoluut voor

robuuste, natuurlijke materialen, vandaar de

keuze voor beton. We kregen de vraag om

een decoratieve, zelfs barokke uitstraling te

bekomen, en tegelijk onze betonnen zitbanken

mooi te laten aansluiten bij de bruintinten van

de gevels en de bestrating in natuursteen”, legt

Jo Timmers, projectleider bij Ebema, uit. “Ons

creative lab is daarop aan het experimenteren

gegaan en heeft verschillende kleurstalen

voorgelegd aan Arcadis. Uiteindelijk is de keuze

gevallen op een gepolijst beton waarvan we

de zwarte kalksteen - een traditioneel granulaat

voor beton – vervangen hebben door grint

omwille van de okerkleur.”

natuursteen was voorzien – in hetzelfde gepolijste

beton van Ebema werd uitgevoerd.

“Voor ons was dit absoluut een geslaagde samenwerking”,

bevestigt Valère Ceyssens. “Ik

was aangenaam verrast door de mogelijkheden

van architectonisch beton, dat hier mooi

tot zijn recht komt.”

TECHNISCHE COMPLEXITEIT

In een tweede fase van het project deden aannemers

Strabag en Houben beroep op Ebema

voor de inrit van de ondergrondse parking,

die uit witte betonnen wandelementen en

dekstenen bestaat. “Meer precies hebben we

hier 57 panelen geplaatst in de kleur ‘cream

velvet’, en 55 dekstenen”, vertelt Jo Timmers.

“Hier was de bemonstering niet de uitdaging

aangezien cream velvet een eerder traditionele

kleur is. De complexiteit zat vervat

in de technische uitwerking gezien we met

rechte en gebogen panelen werken die in een

bepaalde helling moesten geplaatst worden.

De dekstenen wegen 475 kg per stuk en de

panelen zelfs tot 2,2 ton. Dankzij de knappe

prestatie van ons technisch team werd een

vlotte montage mogelijk gemaakt.”

LIVING CITY

Het hoeft niet te verbazen dat Quartier Bleu

het ideale visitekaartje is voor Ebema. “Dit

project toont onze technische knowhow en

creativiteit aan. Welke kleur een opdrachtgever

ook wenst, wij creëren en experimenteren

tot ze volledig aan de wensen voldoet”, aldus

Jo Timmers. Quartier Bleu sluit tevens perfect

aan bij Ebema Living City, de noemer waaronder

Ebema zijn projecten in de openbare

ruimte vervat, gezien de vele activiteiten die op

deze bruisende plek kunnen plaatsvinden. ■

Ook de vormgeving van de zitbanken was

maatwerk voor Ebema omdat Arcadis een

afgeronde en teruglopende voorzijde vroeg.

“Wij hebben onze mallen probleemloos aangepast

om aan de wensen van het studiebureau

te voldoen”, aldus Jo Timmers. Arcadis was zo

overtuigd van het resultaat dat ook het piramidevormig

geleidingselement om fiets- en autoverkeer

van elkaar te scheiden - dat initieel in

37


Van kundigheid

tot kunst voor

Roeselaars ziekenhuis

Ziekenhuizen hebben heel specifieke vereisten. Ook wat hun

buitenruimte betreft. Daarom rekende AZ Delta in Roeselare

op Ebema voor zijn volledige omgevingsaanleg. Een opdracht

met vele facetten en met een focus op functionaliteit en maatwerk.

Gebruiksgemak stond voorop, ook voor rolstoelgebruikers

en slechtzienden. Ebema verbeterde de ruimte: met plezier

en vakmanschap. Tot de kunstzinnige patio’s toe. Van A tot Z.

Coherent geheel

De visie van de bouwheer en de architect interpreteren en als

een samenhangend geheel realiseren, dat was de intentie. Voor

een groot deel van de oppervlakte vervullen de Megategels

Carreau en Cassaia in de tint Latte die functie. Zij geven

het geheel een zachte, rustgevende look, perfect passend bij

de gebouwen. Witte Profilband-boordstenen aan de bushalte

verhogen de veiligheid en het comfort bij het in- en uitstappen

van de bus. Ook voor minder mobiele bezoekers en patiënten.

Gepersonaliseerde patio’s

De acht patio’s van AZ Delta kregen origineel vorm. Kunstenaar

Henk Visch ontwierp elke patio, Ebema zette de tekeningen om

in realiteit. Op maat. De perfecte tint voor die maatwerktegels?

Dat werd Blue Velvet Light, speciaal ontwikkeld voor dit project.

De acht kunstzinnige patronen werden ter plaatse op de tegels

gezandstraald. Ebema superviseerde de plaatsing zodat

de patronen perfect tot uiting komen.

Kortom: een service van A tot Z voor AZ Delta.

Ebema gaat

van A tot Z

voor AZ Delta

Voor meer info

www.ebema.com | sales@ebema.be


Certificatie

Inspectie

Metrologie

Certificatie van duurzaam en kwaliteitsvol

beton zit ons als gegoten.

U zit op de eerste rij met ons vlot en toegankelijk Extranet!

Het Extranet van BE-CERT biedt een zoekmachine die toelaat om de certificaathouders en

gecertificeerde producten van BE-CERT makkelijk terug te vinden. Deze functionaliteit geeft de

actuele, correcte certificatiestatus weer van alle producten, en laat toe om te zoeken op een

product(type), een firmanaam, een kenmerk,… Ook andere documenten, zoals reglementen en

technische voorschriften zijn hier beschikbaar, handig gerangschikt per sector.

Het BE-CERT Extranet vind je op https://extranet.be-cert.be

www.be-cert.be


SPECIAL BETON

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | BE-CERT, CBR Cementbedrijven en GBV

Groene evoluties voor

betongrondstoffen

Met de huidige stilstand in de ontwikkeling van geharmoniseerde normen is het voor producenten

van cement niet mogelijk om nieuwe, meer ecologische producten onder de cementnorm onder te

brengen. “Om hetzelfde kwaliteitsniveau te garanderen als voor de CE-gemarkeerde cementen, werkt

BE-CERT voor deze producten een schema uit onder het BENOR-merk”, aldus Caroline Ladang,

directeur bij BE-CERT.

De stilstand is het gevolg van enkele rechtszaken betreffende de wettelijke

reikwijdte van de geharmoniseerde normen. In afwachting van

een definitieve oplossing werd de publicatie van de geharmoniseerde

normen in het publicatieblad van de Europese Unie (OJEU) sterk teruggeschroefd,

wat ook BE-CERT voor een aantal uitdagingen stelt.

Caroline Ladang: “In de sector van de hulpstoffen (pigmenten) wordt

de CE-markering aangebracht op basis van een oude versie van de geharmoniseerde

norm, omdat de nieuwe versie niet gepubliceerd werd.

In de sector van cement werd in de commissie TC51 beslist om een

niet-geharmoniseerde norm EN 197-5 op te stellen, om de producenten

toe te laten producten te ontwikkelen die kaderen in de ‘groene’

evolutie. Hierdoor is het aanbrengen van de CE-markering op deze

nieuwe producten niet mogelijk.”

Ook voor de cementen die wel een CE-markering dragen, maar waarmee

weinig ervaring is op de Belgische markt (puzzolaancementen …)

werkt BE-CERT actief mee aan het creëren van een kader voor het

gebruik van deze cementen in beton voor structurele toepassingen,

zowel op niveau van de technische goedkeuring ATG als het BENORmerk.

Caroline Ladang: “Enerzijds zijn er de natuurlijke puzzolanen, die

vooral in de landen rondom de Middellandse Zee veel gebruikt worden,

logisch wegens hun beschikbaarheid in vulkanisch meer actieve

regio’s. Verder zijn er andere bestanddelen zoals gebrande leisteen en

kalkhoudende vliegassen die zeer lokaal ingezet worden. Andere potentieel

interessante materialen zijn de kunstmatige puzzolanen, die

gewonnen worden door bepaalde stromen van restproducten thermisch

te behandelen.”

Hoogwaardig gebruik van alternatieve grondstoffen is zeker mogelijk voor vele toepassingen. (Foto GBV)

40


SPECIAL BETON

Met de huidige stilstand in de ontwikkeling van geharmoniseerde normen is het voor producenten van cement niet mogelijk om nieuwe, meer ecologische producten

onder de cementnorm onder te brengen. (Foto CBR Cementbedrijven)

TOEVOEGSELS

Vele restproducten, al dan niet specifiek behandeld, vertonen hydraulische

of puzzolane eigenschappen die hen geschikt maken voor cementvervanging

(natuurlijke of kunstmatige puzzolanen, slakken, behandeld

slib ...). Via BUtgb werkt BE-CERT actief mee aan het opstellen van

'BE-CERT is ook de trekker

bij de ontwikkeling van

normatieve referentiedocumenten,

die een houvast geven om de

beoordeling van de nieuwe

producten uit te voeren'

goedkeuringsleidraden om het gebruik van dergelijke producten als

toevoegsels in beton en mortel mogelijk te maken. Caroline Ladang:

“De certificatie voor deze producten gebeurt doorgaans in twee stappen.

In de eerste fase kan er een technische goedkeuring opgesteld

worden, die toelaat om het product al te gebruiken, maar onder gecontroleerde

omstandigheden. Afhankelijk van de kennis en de ervaring

die er reeds is over het product, kan deze stap langer of minder

lang duren. Door het uitvoerend bureau zullen de risico’s geëvalueerd

worden in functie van de toepassing, en zal hiervoor een aangepast

proefprogramma opgesteld worden.”

Nadat er op deze manier voldoende duidelijkheid is, kunnen op een

meer generieke manier de producteigenschappen in een norm of PTV

worden opgenomen, en zo de basis vormen voor een algemene certificatie

onder het BENOR-merk. “BE-CERT is ook de trekker bij

de ontwikkeling van normatieve referentiedocumenten, die een houvast

geven om de beoordeling van de nieuwe producten uit te voeren”,

verduidelijkt Caroline Ladang. “Zo bestaat reeds de norm NBN

B 15-100 voor de beoordeling van alternatieve bindmiddelen, en is

het project voor een parallelle norm voor de beoordeling van inerte

grondstoffen bijna afgerond.”

GRANULATEN

Gerecycleerde granulaten op basis van gebroken beton- en baksteenpuin

zijn op hun beurt al goed geïntroduceerd in tal van (laagwaardige)

toepassingen. Vanuit ecologisch standpunt is het echter belangrijk

de inzet van deze grondstoffen op een hoger kwalitatief en kwantitatief

niveau te brengen. “Door een materiaal te gebruiken in overeenstemming

met zijn eigenschappen wordt dit optimaal benut. Daarom

is het aangewezen om de beschikbare alternatieve grondstoffen te

gebruiken in toepassingen waar hun mechanische en chemische eigenschappen

het best tot hun recht komen. Gerecycleerde granulaten

kunnen uiteraard gebruikt worden als ophoogmateriaal, maar

hiervoor zijn ook veel minder technisch hoogwaardige materialen

beschikbaar. Het gebruik van betonpuin in nieuw beton is dan ook

een veel efficiëntere toepassing. BE-CERT werkt hierin actief mee op

vlak van normalisatie, evolutie van het BENOR-schema, en projecten

op regionaal niveau (end-of waste, Circulair betonakkoord Vlaanderen)”,

besluit Caroline Ladang. ■

41


SPECIAL BETON

Tekst | Pieter de Mos Beeld | MMB machines en De Waal Solid Foundations

Betonpompen met rupsrijwerk

voor paalfundeerbedrijven

Het gamma betonpompen van Putzmeister wordt al 3 jaar verdeeld door MMB machines, met nu

als kers op de taart een eigen creatie van een op maat gemaakte stationaire betonpomp BSA-C

1005 Putzmeister op rupsrijwerk. Onlangs werden daarvan twee nieuwe units geleverd aan

firma De Waal Solid Foundations, waar de focus werd gelegd op een zo een compact en flexibel

mogelijke machine te bekomen.

MMB machines steunt op sterke pijlers: naast een goede service verzorgen

zij ook de verhuur en verkoop van topmerken zoals Putzmeister,

Probst, Dynajet …. Aan het Putzmeister gamma stationaire betonpompen

is een nieuw model toegevoegd. Het gaat hier om een BSA-C

1005 met een zeer compact rupswerk, die werd gemonteerd door

MMB machines. Daarnaast zijn enkele interessante andere zaken toegevoegd,

zoals een afstandsbediening op maat van de klant.

De BSA- C 1005 wordt voornamelijk gebruikt voor het met beton

vullen van in de grond gevormde palen. Hierbij moet meestal worden

gemanoeuvreerd op een niet verhard, modderig en onstabiel terrein.

Daarvoor is deze constructie de ideale unit om deze ingewikkelde

werven succesvol af te werken.

IN DE GROND GEVORMDE PALEN

De Waal Solid Foundations is als gerenommeerde funderingsfirma gespecialiseerd

in het uitvoeren van paalfunderingen en grondkeringen.

Het bedrijf heeft kantoren in Lokeren en Oostende en behoort tot de

groep Willemen. Onder de vele uitvoeringstechnieken zijn er enkele

die gebaseerd zijn op het in de grond vormen van de funderingspaal.

'De BSA C 1005 is de ideale unit

om ingewikkelde werven succesvol

af te werken.'

De Putzmeister BSA-C 1005 kan door zijn geringe afmetingen op plaatsen komen waar een grote truckmixer het al snel moet laten afweten.

42


SPECIAL BETON

Dat kan via boren of inheien van een grondverdringende afgesloten

holle buis. Wanneer die op diepte is en van wapening voorzien, wordt

de buis tijdens het weer omhoog trekken gevuld met beton. Deze

werkwijze is in België de meest toegepaste techniek die wordt gebruikt

voor alle soorten projecten van klein tot groot.

Aangezien voor het vullen van de holle buis kleine hoeveelheden beton

nodig zijn, is het onhandig om met een grote pomp te werken. In

deze situaties is een compacte en slechts ongeveer 5.000 kg wegende

betonpomp op rupsen een uitkomst. Het grote voordeel van een

pomp op rupsen is ook, dat deze zich zonder hulp kan verplaatsen

en zo de afstand tussen de machine en pomp beperkt kan blijven. Dit

vermindert de kans op verstoppingen en de hoeveelheid restbeton

bij de opkuis ’s avonds.

ALTERNATIEF VOOR BETONMIXER

De Putzmeister BSA-C 10005 is ruim 5 m lang, net geen 2,5 m hoog

en 1,2 m breed. De 3,5 ton wegende pomp kan gemakkelijk op een

dieplader worden gereden. Ook kan hij door zijn geringe afmetingen

op plaatsen komen waar een grote truckmixer het al snel moet laten

afweten. Interessant is daarbij, dat het rupsrijwerk door de booroperator

vanuit zijn cabine kan worden bediend.

Om op bouwplaatsen met weinig voorzieningen optimaal te kunnen

functioneren is de betonpomp op rups in hoge mate zelfvoorzienend.

De machine heeft dan ook een eigen waterpomp voor het reinigen van

de leidingen, kan als optie een grote watertank van 762 liter meetorsen

en heeft ook een luchtcompressor en persluchttank aan boord.

Hij wordt aangedreven door een zescilinder Deutz dieselmotor die 55

kW (75 pk) vermogen levert. De betonpomp heeft een maximale opbrengst

van 58 kuub/u, met een betondruk tot 71 bar. ■

De 3,5 ton wegende betonpomp op rupsen kan gemakkelijk op een dieplader

worden gereden.

BIJ MMB MACHINES STAAT SERVICE

VOOROP

Aangezien voor het vullen van de holle buis kleine hoeveelheden beton nodig

zijn, is het onhandig om met een grote pomp te werken.

MMB machines uit Erembodegem (bij Aalst) staat erom

bekend, dat het dankzij de grote technische know-how,

de jarenlange ervaring en de kwalitatieve producten altijd

een klantgerichte oplossing kan aanbieden. Bij het jong

dynamisch team met een voorkeur voor techniek wordt

elke uitdaging enthousiast begroet. Als betrouwbare partner

voor bouw -, beton -, en chapewerken gaat MMB machines

samen met de klant op zoek naar de juiste producten voor

diens werkzaamheden. Elke machine die een klant koopt,

huurt of laat onderhouden of herstellen, voldoet dan ook aan

de strengste kwaliteitseisen.

43


Industrielaan 23 9320 Erembodegem

www.mmbmachines.be

+32 53 70 18 91

info@mmbmachines.be

EEN POMPEND HART VOOR TECHNIEK?

CONTACTEER ONS!

© Foto: Jan De Nul

BETON, in het hart

van duurzaam bouwen

Beton beschikt ontegensprekelijk over talrijke

troeven waardoor het heel natuurlijk past

in de logica van duurzaam bouwen: het is

recycleerbaar, rot niet, is brandbestendig, stevig,

het vergt weinig onderhoud, is economisch…

Onder alle omstandigheden en over zijn hele

levenscyclus zorgt beton voor een gezonde en

veilige omgeving. Beton bouwt de toekomst !

Vorstlaan, 68 B11 - 1170 Brussel - Tel. 02 645 52 11

info@febelcem.be - www.febelcem.be


FREESWERKEN – RABOTAGE

MET IEDERE LAAG,

STREVEN NAAR PERFECTIE!

Beton fijnfreeswerk te Meerhout

voor onze klant DCA infra

HOLGO NV

Europark 120 Industriezone 3

Smeermaas - B-3620, Lanaken, België

T +32 (0) 89 72 10 95

F +32 (0) 89 71 79 71

info@holgo.be

www.holgo.be


SPECIAL BETON

Tekst | Febelcem Beeld | Febelcem

De Belgische Cementnijverheid kondigt

haar ‘Cement & beton Roadmap

2050’ aan voor een circulaire en

klimaatneutrale bouw tegen 2050

De ”5 C’s” naar een circulaire en klimaatneutrale bouw

Met de Green Deal verbindt Europa zich ertoe tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent

te worden. Het gaat ook om de overgang naar een meer circulaire economie, waarin groei wordt

losgekoppeld van het gebruik van grondstoffen. Deze doelstellingen moeten van de Europese Unie een

moderne, duurzame en inclusieve economie maken.

Zoals bekend vormt de bouwsector een bijzonder doeltreffende hefboom

voor het ondernemen van actie. De milieueffecten van gebouwen

zijn namelijk aanzienlijk, zowel in de productiefase van materialen

en technische voorzieningen als in de gebruiksfase. Op Europees niveau

zijn zij naar schatting goed voor 40 % van het energieverbruik en

36 % van de klimaatvoetafdruk.

Tegen deze achtergrond heeft FEBELCEM, de Federatie van de Belgische

Cementnijverheid, haar ‘Cement & Beton Roadmap 2050’

ontwikkeld. Centraal staat beton, een essentieel materiaal voor

infrastructuurwerken en gebouwen in een duurzame samenleving.

In de Roadmap wordt beschreven hoe cement, via de productie en

toepassingen van beton, bijdraagt aan een circulaire en klimaatneutrale

bouw. Het beeld van een Roadmap symboliseert de weg

naar de doelstellingen voor 2050. Het is opgebouwd rond vijf actieterreinen,

afgekort tot ‘5 C’s’: Clinker (klinker, het actieve bestanddeel

in cement), Cement, Concrete (beton), Constructie en

(her) Carbonatatie.

46


SPECIAL BETON

Hefbomen voor klimaatneutraal cement

INZET VAN IEDERE STAKEHOLDER

Deze Roadmap betekent een grondige transformatie van de bouwwaardeketen

en vereist de inzet van elk van de stakeholders: bouwheren,

architecten, materiaalproducenten, aannemers, overheidsinstanties

… Evenzo moet een project in elk stadium worden geanalyseerd

vanuit het oogpunt van de milieuvoetafdruk en van de circulaire economie,

van ontwerpfase tot recycling of hergebruik, via de bouw- en

de gebruiksfase.

De cementnijverheid wil een voortrekkersrol spelen bij deze omschakeling.

Daarom worden in de Roadmap benchmarks voorgesteld om de

koolstofintensiteit van cement (kg CO 2

per ton cement) te verminderen

ten opzichte van het referentiejaar 1990, om tegen 2050 klimaatneutraliteit

te bereiken. Er moet worden onderstreept dat een deel

van het traject vandaag al is afgelegd en dat de klimaatvoetafdruk van

cement reeds met bijna 30 % is verkleind. Hoewel er nog veel onbekende

factoren zijn, wordt in de Roadmap beschreven hoe de vermindering

van de ‘resterende 70 %’ wordt aangepakt en hoe wordt bijgedragen

tot de tussentijdse Europese doelstelling voor 2030, namelijk

een vermindering van broeikasgasemissies met 55 %.

SAMENWERKING INTENSIVEREN

Als centrale speler in de industriële symbiose zal de cementnijverheid

de samenwerking met andere sectoren verder moeten intensiveren,

met name op het gebied van neutrale elektriciteit, waterstof en CO 2

-

transport en -gebruik.

Tenslotte mogen we niet vergeten dat deze diepgaande transformatie

kolossale investeringen vergt. De financiële middelen die de Europese

Unie via diverse steunmechanismen ter beschikking stelt, zijn niet voldoende.

Wil de sector investeren in nieuwe processen en nieuwe installaties,

dan is de rol van de overheid van essentieel belang om rechtszekerheid

te garanderen en mechanismen in het leven te roepen om

‘carbon leakage’ te voorkomen.

'Wil de sector investeren in

nieuwe processen en nieuwe

installaties, dan is de rol van de

overheid van essentieel belang om

rechtszekerheid te garanderen en

mechanismen in het leven te roepen

om ‘carbon leakage’ te voorkomen'

De ‘Cement & Beton Roadmap 2050’ heeft betrekking op de hele

bouwwaardeketen en omvat een breed spectrum van thema's. Elk thema

vereist meer dan een korte uitleg. FEBELCEM verbindt zich er dan

ook toe deze de komende weken en maanden verder te ontwikkelen

en verslag uit te brengen over de vorderingen op weg naar een circulaire

en klimaatneutrale bouw.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Hervé

Camerlynck, directeur van FEBELCEM, op 0475 54 53 59 of per e-mail

via: h.camerlynck@febelcem.be. ■

47


SPECIAL BETON

Tekst | Masters Builders Solutions Beeld | Masters Builders Solutions

Waterdichtingstechnologieën essentieel

voor een duurzaam waterbeheer

Water lijkt misschien een heel eenvoudige stof, maar dat is het niet. De meeste mensen die in de

watersector werken, zijn zich daarvan bewust en worden elke dag geconfronteerd met de uitdagingen

van een duurzaam waterbeheer. Wateropslag, en meer bepaald een efficiënte wateropslag, is sinds het

begin van de mensheid een prioriteit. Wat zijn de uitdagingen bij wateropslag en hoe doet men aan

duurzaam waterbeheer?

Water lijkt misschien een heel eenvoudige stof, maar dat is het niet

Waterreservoirs vervullen meerdere functies. Ze kunnen worden

gebruikt voor opslag van drinkwater, industrieel afvalwater, waterzuivering

... Om economische redenen worden deze reservoirs uit

beton gemaakt.

OMGEVINGSFACTOREN

Heel belangrijk om rekening mee te houden, is dat water een zeer

gevoelige hulpbron is die kan worden beïnvloed door negatieve omgevingsfactoren

zoals bacteriën, virussen, algen, pH-veranderingen en

ophoping van mineralen en opgehoopte gassen. Verontreiniging kan

worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder leidingen,

bouwmaterialen van reservoirs en insijpelen van mineralen en gassen.

Een goed ontworpen waterreservoir zal deze negatieve gevolgen

specifiek weten aan te pakken en te beperken. Daarnaast moet er in

een vroeg stadium ook een procedure voor de controle van de waterkwaliteit

worden voorzien, met een regelmatig onderhoudsplan, om

de groei van algen, bacteriën en virussen te voorkomen. Vooral als het

gaat om een reservoir dat drinkwater bevat.

Er zijn enkele belangrijke factoren die men onder controle moet houden

om de efficiëntie van elke wateropslag te garanderen:

• Vochtigheid: aangezien de betonstructuur van het waterreservoir

altijd in contact is met water, blijft ze permanent vochtig. In combinatie

met zuurstof is dit een perfecte omgeving voor corrosie

van de interne wapeningsstaven. Dit verschijnsel is uiterst gevaarlijk

en moet vermeden worden, aangezien dit de integriteit van de

opslagtank aantast.

• Slijtage van het oppervlak van het reservoir door chemische aantasting:

in sommige gevallen kan de pH van het water zuur zijn

en zo een chemische aantasting van het betonoppervlak veroorzaken.

In andere gevallen kan de pH zacht zijn en zo schade toebrengen

aan het beton. Bovendien kan dit fenomeen nog versterkt

worden door beweging van het water in het reservoir.

• Scheuren in het reservoir: in betonnen bekkens zijn scheuren gewoonlijk

te wijten aan hydraulische inkrimping of structurele gebreken.

Water kan alleen in het reservoir worden opgeslagen als

de scheuren die kunnen optreden, worden overbrugd door een

membraan dat het reservoir waterdicht maakt en flexibel genoeg

is om de integriteit van het reservoir te waarborgen.

• Waterkwaliteit: in het specifieke geval van opslag van drinkwater is

de waterkwaliteit van groot belang. Daarom moeten het ontwerp

en alle materialen die op het oppervlak van het reservoir worden

aangebracht, voldoen aan specifieke vereisten die kunnen verschillen

van land tot land.

48


SPECIAL BETON

DUURZAAM WATERBEHEER

Uit wat voorafgaat, is duidelijk dat de opslag van water in een reservoir

een uitdaging is. Hoe pakt men deze uitdagingen aan om een

duurzame wateropslag te garanderen? Het beschermen en waterdicht

maken van de betonstructuur is hierbij cruciaal. Hiertoe zijn verschillende

technologieën op de markt zoals cementgebonden membranen,

epoxycoatings, polyureamembranen (PUA) en een membraan op basis

van Xolutec-technologie.

'Wateropslag, en meer bepaald

een efficiënte wateropslag,

is sinds het begin van de

mensheid een prioriteit'

CEMENTGEBONDEN MEMBRANEN

Cementgebonden coatings worden al jaren gebruikt om beton te beschermen.

Ze gelden als de oudste technologie op de markt en kunnen

ingedeeld worden in twee categorieën: flexibele coatings met polymeeradditieven

en rigide coatings. Beiden bestaan uit een samenstelling

van cement, zand, enkele hulpstoffen en in het geval van flexibele

coatings ook polymeren.

Cementgebonden coatings worden al jaren gebruikt om beton te beschermen.

EPOXYCOATINGS

Epoxycoatings zijn wijdverspreid op de markt en werden vele jaren

geleden geïntroduceerd. Ook zij zijn verkrijgbaar in twee versies: systemen

zonder mesh, dit zijn de eenvoudigste systemen met vaak één

primerlaag voor hechting op beton en twee lagen epoxycoating. De

tweede versie zijn de systemen met mesh. Dit zijn systemen met een

gaas in de eerste laag om spanningen veroorzaakt door het openen

van barsten in de ondergrond te verspreiden en de reflectie ervan in

de coating te vermijden.

POLYUREAMEMBRANEN (PUA)

Enkele jaren na cementgebonden en epoxycoatings kwamen PUA-coatings

op de markt. Het applicatieproces vereist dat het materiaal warm

wordt gespoten, waardoor een zeer korte droogtijd van slechts enkele

seconden voldoende is. Eens gedroogd, bieden polyureamembranen

uitstekende scheuroverbruggende eigenschappen zonder mesh.

MEMBRAAN OP BASIS VAN XOLUTEC-TECHNOLOGIE

Xolutec is de nieuwste technologie op de markt en is het resultaat

van verschillende jaren ontwikkelingswerk met als doel een oplossing

te vinden voor de problemen met beton in uitdagende omgevingen

zoals afvalwaterzuiveringsinstallaties. Door de intermoleculaire interactie

te optimaliseren tussen de harsvormende blokken ontstaat een

verbeterd XPN (vernette polymeerstructuur) met unieke kenmerken

voor diverse toepassingen. De belangrijkste voordelen voor de gebruikers

zijn de lagere totale gebruikskosten door de langere onderhoudscycli

en langere ingebruikstelling, het lange termijn esthetisch aspect en

verbeterde duurzaamheid.

Waterreservoirs vervullen meerdere functies. Ze kunnen worden gebruikt voor

opslag van drinkwater, industrieel afvalwater, waterzuivering …

Het is van groot belang om, afhankelijk van de specifieke omstandigheden

(structuur van het reservoir, de betonkwaliteit, oppervlaktekwaliteit,

nieuwbouw of renovatie,...) te garanderen dat de toegepaste technologie

en oplossing daadwerkelijk voldoen aan de vereisten van de werf.

De opslag van drinkwater vereist extra zorg en is strikt genomen onderworpen

aan nationale normen waaraan commerciële producten

moeten voldoen om te worden goedgekeurd. ■

49


Duurzaam waterbeheer

Van zacht water tot drinkwater, van proceswater tot

afvalwater. Wij bieden oplossingen voor de waterdichting

en bescherming van beton bij alle vormen van

wateropslag. De hoge chemische bestendigheid van

onze MasterSeal-membranen beschermt beton zelfs in

de meest agressieve omgevingen, zorgt voor minder

onderhoud en geeft het beton een langere levensduur.

Voor meer informatie:

www.master-builders-solutions.be

A brand of


IF

JOBS @ RENOTEC

NOW!

WHEN?

HET VERLEDEN IS OOK JOUW TOEKOMST WAARD

Werken bij Renotec is kansen krijgen.

De kans om mee te werken aan unieke projecten. De kans om bij te leren en je skills verder te ontwikkelen. De

kans op een mooie en waardevolle carrière. Zoveel opportuniteiten. Onze medewerkers zijn ons grootste kapitaal.

Hun veiligheid en welzijn staan voorop. Want mensen die zich beter voelen, leveren meer kwaliteit.

Ben jij een projectleider met ervaring en neem jij deze kans met beide handen aan? Solliciteer dan vandaag!

ellen.tuyteleers@renotec.be.

WWW.RENOTEC.BE


SPECIAL BETON

In opdracht van de Vlaamse overheid renoveren Renotec en Franki Construct in een tijdelijke maatschap (TM)

de betonwanden van de Boudewijnsluis in de haven van Antwerpen.

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Renotec

Strakke planning en 850 m 3 spuitbeton

voor renovatie Boudewijnsluis

In opdracht van de Vlaamse Overheid renoveren Renotec en Franki Construct in een tijdelijke maatschap

(TM) de betonwanden van de Boudewijnsluis in de haven van Antwerpen. “We krijgen 130 werkdagen

tijd om de twee wanden van telkens 313 m lang te renoveren”, vertelt Gert Hufkens, hoofdprojectleider

bij Renotec. Op 1 juli zou de sluis volgens de planning weer in dienst treden.

De Boudewijnsluis op de Antwerpse rechteroever

is volledig buiten dienst sinds 1 maart en

dat voor een periode van 4 maanden. De binnenvaart

wordt gedurende de sluiting voornamelijk

afgeleid naar de Van Cauwelaertsluis.

Gert Hufkens: “De wanden van de sluis

waren duidelijk aan renovatie toe. Een groot

werk, dat we samen met Franki Construct in

een TM uitvoeren. Terwijl wij instaan voor de

betonrenovatie, ontfermt Franki Construct

zich over de vernieuwing van al het metaalwerk,

zoals de ophangkasten, haalkommen en

voegen. Voor de betonrenovatie maakten we

gebruik van hydrodemolition, een techniek

met een ultrahoge waterstraaldruk waarmee

we een 13 cm dikke laag beton weghaalden.

Vervolgens renoveerden we de wanden met

spuitbeton tot hun oorspronkelijke staat.”

Met de deadline van 1 juli in zicht, lopen de

werken op hun einde. Gert Hufkens: “De hydrodemolition

werken zijn afgerond, Franki

Construct is klaar met al het staalwerk en

momenteel worden de laatste delen van de

wanden voorzien van spuitbeton. Gezien de

lengte van de muren werd er ongeveer 3.350

m² beton met een dikte van 13 cm terug gespoten.

Het beton kwam rechtstreeks van

52 |


SPECIAL BETON

de mengcentrale met mixers en wij voegden

op de werf nog een versneller toe zodat het

spuitbeton ook tegen een wand gespoten kon

worden. In totaal spreken we over ongeveer

850 m 3 spuitbeton. Een belangrijk aandachtspunt

was ook de bescherming van de wapening,

die vrijkwam na de hydrodemolition

werken. Hiervoor brachten we kathodische

bescherming aan.”

WATERNIVEAU OP PEIL

HOUDEN

Betonrenovatie is één van de specialisaties

van Renotec. Niet enkel gebouwen en industriële

sites vragen om dit soort renovatie.

Ook kunstwerken zoals tunnels, viaducten en

dus ook sluizen behoren tot de dagdagelijkse

renovatiebezigheden van het bedrijf uit Geel.

“De werken op zich in dit project zijn zeker

dagelijkse kost voor ons”, vertelt Gert Hufkens.

“De uitdaging zat vooral in het creëren

van de juiste werkomstandigheden. We hadden

te maken met hoog- en laagtij waardoor

we ervoor moesten zorgen dat het water in

de sluis op een werkbaar niveau bleef. We

hebben het water laten zakken door middel

van grote pompen die 5.000 m 3 per uur aankonden.

Enerzijds mocht het water niet te

hoog staan want dan verloren we onze werfzone,

anderzijds mocht het water ook niet te

laag staan want dan kwam de bodem omhoog

omdat de druk te laag was. Om te kunnen

werken installeerden we ook nog pontons

met stellingen erop.”

TREIN OP DE RAILS

Doordat de sluis vier maanden buiten dienst

werd gesteld, zat er behoorlijk veel druk

op de werken. Gert Hufkens: “De werken

werden opgedeeld in drie fasen. Een eerste

studiefase van 150 kalenderdagen voor de

voorbereiding en het fabriceren van de metalen

constructies, een tweede fase van 120

Een belangrijk aandachtspunt was ook de bescherming van de wapening,

die vrijkwam na de hydrodemolition werken.

kalenderdagen voor de uitvoering en een

derde fase van 2 weken voor de as-built plannen.

We hadden dus te maken met een zeer

strakke planning voor de uitvoering en het

was dan ook cruciaal dat Renotec en Franki

'Het beton kwam rechtstreeks van de

mengcentrale met mixers en wij voegden op de

werf nog een versneller toe zodat het spuitbeton

ook tegen een wand gespoten kon worden'

Construct perfect op elkaar inspeelden. Zo

moesten de metalen constructies geplaatst

worden voordat wij het spuitbeton plaatsten,

omdat het beton alles mooi moest omhullen.

Het treintje moest dus netjes op de

rails staan om de strakke planning te kunnen

waarmaken. Zoals we er nu voorstaan zal de

sluis op 1 juli weer in dienst kunnen.”

Gezien de lengte van de muren werd er ongeveer 3.350 m² beton met een dikte van 13 cm terug gespoten.

Dankzij tijdige betonrenovatie wordt de

levens -duur van complexe infrastructuurwerken,

zoals sluizen, weer aanzienlijk verlengd.

Herstellen, versterken en beschermen

voor de toekomst is het doel. “En daarin profileert

Renotec zich als een echte specialist.

Onze baseline is niet voor niets ‘Renovating

for the future’. In dit project laten we wederom

zien dat we grote projecten met een

strakke deadline kunnen waarmaken dankzij

onze jarenlange ervaring en expertise”, besluit

Gert Hufkens. ■

| 53


VAN DER SPEK NV

Uw beton,

onze zorg !


SPECIAL BETON

Tekst: Hendrik De Spiegelaere – Beeld: Liebherr

Halfgesloten oliecircuit

Nieuwe aandrijfeenheid

voor betonpompen

Van Der Spek NV is in België de vaste partner voor het uitgebreide gamma Liebherr producten voor de

bouw. Naast de bekende kranen van het Duitse merk vinden we bij Van Der Spek ook de betonpompen

van Liebherr. Opvallend bij deze betonpompen is de unieke Liebherr Powerbloc aandrijfunit met een

halfgesloten oliecircuit.

Liebherr stelde de Liebherr Powerbloc in wereldprimeur voor op de

Bauma 2019 in combinatie met de betonpomp 42 M5 XXT. Die combinatie

heeft inmiddels zijn kwaliteit en voordelen overtuigend bewezen.

Het sterke punt van de 42 M5 XXT betonpomp is de nieuw ontwikkelde

Liebherr Powerbloc aandrijfunit. Wat deze betonpomp echt

uniek maakt is de volledige integratie van alle hydraulische schakelen

meetelementen. Dat heeft geleid tot een eenvoudiger en robuuster

geheel omdat vele hydraulische slangen en andere componenten

door het nieuwe systeem overbodig zijn. Bovendien zorgt het voor

een krachtige en stille werking van de pomp.

Om de voordelen van de Powerbloc te vervolledigen ontwikkelde

Liebherr tevens een zeer efficiënt, halfgesloten oliecircuit. Dit combineert

alle voordelen van open en gesloten circuits, zonder de nadelen.

Alle elementen van de aandrijving worden immers permanent

betrouwbaar en krachtig voorzien van hydraulische energie, wat mede

als gevolg heeft dat het olievolume aanzienlijk verminderd kan worden.

Momenteel is de Powerbloc alleen verkrijgbaar in combinatie met de

42 M5 XXT betonpomp. Er staan evenwel andere betonpomptypes

met dit innovatieve systeem op stapel.

De 5-delige mast reikt tot 41,2 meter.

DE LIEBHERR 42 M5 XXT

Het eerste product bij Liebherr met Powerbloc aandrijving en het nieuwe

oliecircuit is de 42 M5 XXT betonpomp. Door zijn lage eigengewicht

kan deze betonpomp op een 4-assig truckchassis met een MTM

van 32 ton opgebouwd worden. Deze betonpomp heeft een 5-delige

mast voor een hoogtebereik van 41,2 m en een horizontaal bereik van

37,2 m. Het maximum pompdebiet ligt naargelang de uitvoering van de

pomp tussen 144 en 167 m per uur bij een betondruk van 80 bar.

'Om de voordelen van de Powerbloc

te vervolledigen ontwikkelde

Liebherr tevens een zeer efficiënt,

halfgesloten oliecircuit'

De Liebherr 42 M5 XXT betonpomp is de eerste die is uitgerust met het Powerbloc

aandrijfsysteem.

Wijzen we er nog op dat alle Liebherr producten voor betontechniek

(betonpompen, betoncentrales en betonmixers) sinds 2019 onder één

dak gebouwd worden in een nieuwe fabriek in Bad Schussenried. Hierdoor

is er nog meer controle op de kwaliteit van de productie en kon

de productie tevens opgevoerd worden voor kortere levertijden. ■

55


SPECIAL BETON

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Fortius

Viaduct Gentbrugge

krijgt tweede leven dankzij

kathodische bescherming

Het viaduct in Gentbrugge ondergaat momenteel een stevige renovatie in opdracht van het Agentschap

Wegen & Verkeer. Ook de betonnen draagstructuur wordt aangepakt. Naast betonherstellingen worden

de 94 (!) pijlers voorzien van kathodische bescherming (KB) om corrosie een halt toe te roepen. Het

ontwerp van het complexe KB-systeem is van de hand van het Nederlandse Care4Concrete, dat tevens

de uitvoering leidt. Fortius uit Diest stond op zijn beurt in voor de levering van maar liefst 5.400 Ebonex

anodes en de Camur II technologie. “Een mooi, groot project en een schoolvoorbeeld van een Europese

samenwerking op het vlak van kathodische bescherming”, klinkt het in koor.

Zowel de bovenzijde als de onderzijde van

het 1,6 km lange viaduct worden grondig

aangepakt onder leiding van hoofdaannemer

Willemen Infra. Bovenaan wordt het

wegdek vernieuwd, inclusief alle voegen,

de waterdichting, de geluidschermen en

de vangrails. Ook de onderzijde van het

viaduct wordt grondig hersteld en van

kathodische bescherming voorzien. Ook

de snelwegparking Gentbrugge wordt heraangelegd.

Tot slot wordt de brug over de

Schelde ook grondig gerenoveerd, zowel

bovenkant als onderkant. De sanering van

het viaduct gebeurt in twee grote fasen gebeuren.

In 2020 werd het viaduct hersteld

in de richting van Kortrijk. Van februari tot

november dit jaar wordt het viaduct richting

Antwerpen aangepakt.

SPECIALIST IN KB

Wat de kathodische bescherming betreft sloegen

Care4Concrete en Fortius de handen in

elkaar. “Care4Concrete is een leverancier

van kathodische bescherming op beton in de

breedste zin van het woord”, aldus Jan Leggedoor,

CEO van Care4Concrete. “Ontwikkelen,

ontwerpen, uittekenen en onderhouden

van KB-installaties is onze corebusiness.

Het viaduct in Gentbrugge ondergaat momenteel een stevige renovatie in opdracht van het Agentschap Wegen & Verkeer.

Ook de betonnen draagstructuur wordt aangepakt.

56


SPECIAL BETON

Installatie van Ebonex, discrete anodes in de pijlerkoppen.

Eventueel in combinatie met de uitvoering via

onze aannemerspoot, zoals dat het geval is in

Gentbrugge. Care4Concrete is ontstaan uit

Leggedoor Betontechniek en specialiseert zich

al sinds 1993 in KB, dat op dat moment in zijn

kinderschoenen stond. Wij hebben dus de hele

digitale evolutie errond helpen ontwikkelen.

TOTAALLEVERANCIER VAN

BETONBESCHERMING

Voor de levering van de anodes en de elektronica

voor de sturing en monitoring doet

Care4Concrete steevast een beroep op totaalleverancier

Fortius. “Sinds 1992 levert

Fortius producten voor versterking van beton”,

aldus Bert Kriekemans van Fortius.

“Van producten voor kathodische bescherming,

zoals opofferanodes en systemen met

opgedrukte stroom (Ebonex anodes, Zebra,

geleidende coatings), tot kunststofwapeningsstaven,

die ook gebruikt worden omdat ze

niet corroderen of geleiden. Verder hebben

we ook systemen van gelijmde wapening uit

koolstofvezels voor het uitwendig versterken

van kunstwerken. Ongeveer 10 jaar geleden

was KB in België nog vrij onbekend. Een van

de eerste voorbeelden van toepassingen van

kathodische bescherming met opgedrukte

stroom en opofferanodes waren de restauratie

van de Boerentoren in Antwerpen met

9000 Ebonex, discrete inboor anodes in 2012

en de renovatie van het viaduct van Vilvoorde

in 2011, waar Fortius de opofferanode Galvashield

XP2 leverde.”

'Eigenlijk moet je dit niet zien als

één grote opdracht, maar als 94 kleine

afzonderlijke opdrachten die je moet

verwerken onder één softwarepakket en

allemaal tegelijk moet opvolgen'

EFFICIËNTE EBONEX ANODES

Voor het viaduct van Gentbrugge leverde

Fortius aan Car4Concrete de Camur II elektronica

van Protector en Ebonex anodes

van Vector Corrosion. Waar opofferanodes

zink afgeven om de wapening te beschermen,

zullen anodes met opgedrukte stroom, zoals

Ebonex, de wapening beschermen met

stroom. Bert Kriekemans: “Opofferanodes

vragen geen monitoring, maar het nadeel

is dat het zink in de opofferanode ooit opgeraakt

en de bescherming dus een beperktere

levensduur heeft, eventueel tot 30 jaar.

Bijzonder aan de Ebonex anodes met opgedrukte

stroom is dat het keramische anodes

zijn uit Mixed Metal Oxyde (MMO) titanium.

Dit zorgt voor een zeer lange levensduur en

het is ook een anode waar je hogere stroom

door kunt sturen. Zeer efficiënt dus.”

94 KLEINE OPDRACHTEN

ONDER 1 DAK

Voor Care4Concrete valt het project in

Gentbrugge zonder twijfel onder de categorie

grote projecten. Jan Leggedoor:

“Kort samengevat staan we in voor zowel

het ontwerp als de uitvoering van de

KB-installatie. Fase 1, in de rijrichting van

Kortrijk, is bijna afgerond. Daar zijn we nu

bezig met het onder stroom zetten van de

anodes. Voor fase 2 wordt momenteel de

KB-installatie ingebouwd. ❯

57


SPECIAL BETON

Eigenlijk zijn we nu met alles tegelijk bezig,

maar op verschillende plaatsen: van gaten boren

en repareren tot kabels trekken en het

digitale verhaal. Het toont aan hoe goed we

op elkaar ingespeeld zijn. Voor Care4Concrete

is dit qua omvang een zeer groot project.

Ondanks onze ruime ervaring is het ook voor

ons een technische uitdaging om die 94 pijlers

van KB te voorzien. Eigenlijk moet je dit niet

zien als één grote opdracht, maar als 94 kleine

afzonderlijke opdrachten die je moet verwerken

onder één softwarepakket en allemaal

tegelijk moet opvolgen. Want naast het ontwerp

en de uitvoering van KB-installatie staat

Care4Concrete ook nog 5 jaar lang in voor de

monitoring van het systeem.”

'Waar opofferanodes zink afgeven om

de wapening te beschermen, zullen

anodes met opgedrukte stroom de

wapening beschermen met stroom'

CAMUR II TECHNOLOGIE

En die monitoring is cruciaal bij een systeem

van anodes met opgedrukte stroom. Bert

Kriekemans: “Je zet eigenlijk stroom op de

hele structuur en de gecorrodeerde wapening

zal die stroom opeisen. Dat proces moet

goed gemonitord worden. De Camur II technologie

van Protector meet waar er corrosie

is en hoeveel stroom er gegeven moet worden.

Camur II genereert dan rapporten die

je van op afstand, bijvoorbeeld op kantoor,

kan volgen en analyseren.” Jan Leggedoor

vult aan: “Naar ieder pijlerhoofd loopt een

stroomkabel en een kabel voor het aansturen

van de elektronica. Camur is de ontwikkelde

software die zorgt voor die aansturing.

De laatste jaren werd de Camur technologie

zo ver doorontwikkeld dat de digitale toepassing

geen hi-tech meer is. Arbeiders, elektrotechniekers,

corrosie-engineers … iedereen

die bij de ontwikkeling van een KB-installatie

betrokken is, kan met de technologie werken.

Uiteraard moeten ontwerp, installatie en monitoring

wel gebeuren volgens de huidige Europese

normen.”

EUROPESE SAMENWERKING

Met Camur-ontwikkelaar Protector uit

Noorwegen, fabrikant van Ebonex anodes

Vector Corrosion uit Groot-Brittannië (met

een hoofdzetel in Canada), Care4Concrete

uit Nederland en Fortius uit België werd

voor de kathodische bescherming van het viaduct

Gentbrugge kennis en kunde uit heel

Europa verzameld. Jan Leggedoor: “Voor de

opdrachtgever betekent dit opgeteld 150 jaar

aan ervaring in de wereld van kathodische bescherming

en dat is heel wat. We kennen elkaar

goed en kunnen op elkaar vertrouwen.

De sterkte van Care4Concrete is dat we er

op één of andere manier altijd in slagen om

een zeer efficiënte installatie te ontwikkelen.

De kosten van een KB-installatie zitten vooral

Corroderende wapening in de pijlerkoppen.

58


SPECIAL BETON

in het aankopen, installeren en aansluiten van

de anodes. Als je dat intelligent doet, scheelt

dat echt een slok op de borrel. In dit project

wil ik zeker ook het belang van hoofdaannemer

Willemen Infra onderstrepen. Ik werk

sinds ‘78 in de bouwsector en ik ken maar

weinigen waar je zo fijn mee kan samenwerken.

Dat is uniek.”

BEWUSTWORDING

Het project viaduct Gentbrugge geldt als

een mooi referentieproject en reclame

voor de kracht van kathodische bescherming

in het algemeen. Bert Kriekemans: “De

grote meerwaarde van Fortius in het hele

verhaal is onze onmiskenbare ervaring met

en kennis van anodes, zowel opofferanodes

als anodes met opgedrukte stroom. Ook

onze flexibiliteit en nauwe contacten met

fabrikanten zijn een grote troef. Wat het

draagvlak voor KB op inframarkt betreft, is

er wel nog werk aan de winkel. Omdat de

techniek nog altijd vrij jong is, is niet iedere

opdrachtgever mee met het verhaal. Dat

betekent dat we dus nog veel tijd steken in

het toelichten en verantwoorden van iedere

stap die genomen moet worden. Een moeilijk

proces, maar we komen er wel. En er

wordt stilaan proactiever gekeken naar de

staat van onze kunstwerken.”

Ebonex , discrete inbooranode: diameter 18 mm, lengte 400 mm.

Jan Leggedoor bevestigt: “Langzamerhand

zien we in Europa het bewustzijn groeien

dat onderzoek naar verouderingsprocessen

noodzakelijk is. Invloed uitoefenen op de

verouderingsprocessen is het grote plaatje

dat we voor ogen moeten houden. Conventioneel

repareren verplaatst alleen maar

de corrosieproblematiek en dat moeten we

vermijden.” ■

Fotobijschrift. (Beeld: XXXXX)

Fotobijschrift. (Beeld: XXXXX)

www.fortius.be info@fortius.be +32 13 32 68 73

GEBRUIK NU DUURZAME PRODUCTEN

advies-ontwerp-levering-installeren-onderhoud

Al meer dan 25 jaar ervaring in

kathodische bescherming & monitoring

care4concrete.nl is uitgegroeid tot een

Europees opererende en toonaangevende

adviseur en leverancier van kathodische

beschermingsinstallatie om wapeningscorrosie

te stoppen en te voorkomen.

VOOR RENOVATIE...

kathodische bescherming

GALVASHIELD opoffer-anodes

EBONEX opgedrukte stroom

ZEBRA geleidende coating

gelijmde wapening van koolstofvezels voor externe versterking

...EN NIEUWBOUW

corrosie-vrije wapeningsstaven

houtbalkkop, natuursteen en metselwerk

verankering

59


SPECIAL BETON

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Rewah

Vermijd vorstschade en

herstellingskosten dankzij

betonimpregnatie

In februari nam ARLU, de nieuwe koepelfirma van de merknamen argenta ® en rob ® , haar intrek in het

nieuwe productiecentrum langs de E403 in Ardooie. Voor de bescherming van de industriële betonvloer

rondom het indrukwekkende gebouw sloegen producent van bouwchemische producten Rewah en

specialist in betonvloeren Betocor de handen in elkaar. “Het beton werd geïmpregneerd met Indusil SRM,

dat het beton beschermt tegen onder andere de indringing van dooizouten”, aldus Herwig Stroobant,

hoofdvertegenwoordiger bij Rewah.

Het beton werd geïmpregneerd met Indusil SRM, dat het beton beschermt tegen onder andere de indringing van dooizouten

De opdrachtgever klopte met een duidelijke

vraag aan bij Betocor, gespecialiseerd in het

leveren en plaatsen van betonvloeren. “ARLU

had een industriële betonvloer nodig voor de

binnen- en buitenruimte, goed voor ongeveer

22.000 m²”, vertelt Yves Flokman, zaakvoerder

bij Betocor. “Een opdracht die volledig

aansluit bij onze corebusiness. Voor de buitenvloer

hebben we onze klant aangeraden

om de vloer achteraf te behandelen met Indusil

SRM van Rewah om de vloer zo resistenter

te maken tegen vorst- en dooizouten.”

Indusil SRM is een impregnatiesysteem speciaal

ontworpen voor de bescherming tegen alle

weersinvloeden en atmosferische verontreinigingen.

Het product beschermt na polymerisatie

het beton tegen de meeste uiteenlopende

dooizouten en de-icing zoals chloriden, nitrieten,

metaboraten, ureum, glycolen ... Indusil

SRM fixeert zich in de poriën en polymeriseert

er tot een waterkerende laag, zonder de waterdampdoorlaatbaarheid

nadelig te beïnvloeden.

Herwig Stroobant: “Het toepassen van Indusil

SRM is de laatste stap in het proces. Ook

bij dit project in Ardooie, waar Rewah zorgde

voor een correcte levering en kwalitatieve opvolging.

Hoewel het gebruikte betontype op

zich al vrij resistent is, blijft een extra bescherming

een grote meerwaarde. Zeker aangezien

we de laatste tijd geconfronteerd worden met

zeer strenge winterprikken die zeer grote

schade kunnen berokkenen.”

WET LOOK-EFFECT

Indusil SRM beschikt uiteraard over de nodige

testrapporten die mooi het verschil aantonen

60


SPECIAL BETON

tussen behandelde en onbehandelde beton.

Voor uitvoerders is dit een extra troef om de

klant te overtuigen. Herwig Stroobant: “Het

impregneren is een meerkost, maar die weegt

zeker niet op tegen eventuele herstellingskosten.

Je kan stellen dat de behandeling zich op

langere termijn terugbetaalt. De behandeling

behoudt ook ‘eeuwig’ zijn effect. Het product

dringt een aantal millimeters diep in het beton

en blijft daar aanwezig. In een eerste fase zorgt

de behandeling, na opdroging, voor een mooi

wet look-effect waarbij het water parelt over

het oppervlak. Dat cosmetisch effect verdwijnt

lichtjes na enkele jaren, maar het product behoudt

wel 100 % zijn efficiëntie. Wie erg houdt

van het wet look-effect kan ervoor kiezen om

na een aantal jaren een onderhoudsbehandeling

van één laag te laten uitvoeren.”

VRAAG GROEIT BIJ STRENGE

WINTER

“De klant is niet verplicht om de bescherming

aan te brengen, maar Betocor zal wel

altijd adviserende partij zijn”, vult Yves Flokman

aan. “Een tiental jaren geleden deden we

dit nog niet. De laatste jaren willen we ons

echter ook gaan specialiseren op het gebied

van nazorg bij betonvloeren. Het beschermen

van een buiten-betonvloer is hier een mooi

voorbeeld van. We willen een full-service

provider worden op gebied van betonvloeren.

Door Indusil SRM standaard in onze offertes

voor buitenvloeren op te nemen, brengen we

de klanten alvast op voorhand op de hoogte

van deze extra beschermingsmogelijkheid

voor buitenbeton. Het is dan aan de klant om

een keuze te maken. We merken dat de vraag

groeit wanneer er een strenge winter geweest

is. Niet iedere onbehandelde vloer wordt per

definitie aangetast, maar de kans op schade is

gewoon veel kleiner als je wel impregneert.

Wat dit project betreft zijn we in ieder geval

verheugd dat de klant voor een extra bescherming

gekozen heeft.”

Het impregneren gebeurt met een speciaal daarvoor ontwikkeld sproeisysteem.

'Voor de buitenvloer hebben we onze klant

aangeraden om de vloer achteraf te behandelen

met Indusil SRM van Rewah om de vloer zo

resistenter te maken tegen vorst- en dooizouten’

Voor de bescherming van de industriële betonvloer rondom het indrukwekkende gebouw sloegen producent

van bouwchemische producten Rewah en specialist in betonvloeren Betocor de handen in elkaar.

PREVENTIEF BESCHERMEN

Het impregneren gebeurt met een speciaal

daarvoor ontwikkeld sproeisysteem. Via

computerbesturing wordt de exacte benodigde

hoeveelheid van het product in minstens

twee lagen aangebracht. Het sproeisysteem

heeft een sproeiarm van 6 m en wordt getrokken

door een zeer wendbare wiellader.

Er kan dus op een zeer efficiënte manier,

doeltreffend een bescherming aangebracht

worden. Preventief beschermen is de boodschap.

“Wanneer er reeds schade optreedt,

kan er bekeken worden of een impregnerende

behandeling nog nuttig is. Maar ideaal is het

allerminst. Geïmpregneerd beton is waterafstotend

en bij eventuele oplappingswerken

kan daarom het probleem ontstaan dat de gebruikte

herstelmaterialen, doorgaans op basis

van cement, niet voldoende hechten aan het

beton. Daarom luidt ons devies: laat de vloer

meteen impregneren, want zo vermijd je schade.

Voorkomen is tenslotte nog altijd beter

dan genezen”, besluit Herwig Stroobant. ■

61


Fabrikant sinds 1985

MADE

I N

B ELGIUM

Producten voor de bescherming van industrievloeren, wegen,

landingsbanen, tegen indringing van water en dooizouten

Rewah nv | Nijverheidsweg 24 | 2240 Zandhoven | België | 03 475 14 14 | info@rewah.com | www.rewah.com

DIKSMUIDESTEENWEG 17 D

B-8830 HOOGLEDE

T +32 (0)51 20 99 90

F +32 (0)51 20 99 94

info@betocor.be

www.betocor.be

BTW BE 0884.683.055


VERHUUR VERHUUR EN EN VERKOOP EN VERKOOP VAN VAN VAN RIJPLATEN RIJPLATEN SCHOTTEN

SCHOTTEN

Stalen Stalen Stalen rijplaten rijplaten 5.000x1.000x10mm 5.000x1.000x10mm 5.000x1.500x10 5.000x1.500x10 of 15mm

of 15mm

of 15mm

Kunststof Kunststof rijplaten rijplaten Diverse Diverse Diverse afmetingen afmetingen en uitvoeringen

en en uitvoeringen

Dragline Dragline schotten schotten Lengtes Lengtes Lengtes van van 5.000 van 5.000 tot 5.000 7.000mm tot 7.000mm tot 7.000mm Diktes Diktes van Diktes van 70 tot van 70 200mm

tot 70 200mm

tot 200mm

Schrijnwerkerslaan Schrijnwerkerslaan 5 - Industriezone 5 - 5 - Industriezone De Zaat De - Zaat 9140 De - Zaat 9140 Temse - 9140 Temse - Tel. Temse - 03/710 Tel. - 03/710 Tel. 50 03/710 00 50 - info@stalenrijplaten.be 00 50 - 00 - info@stalenrijplaten.be - www.stalenrijplaten.be

- - www.stalenrijplaten.be


SPECIAL BETON

Tekst | Niels Rouvrois / Philippe Selke Beeld | NB Béton

Planetaire menger voor recuperatiematerialen

blinkt uit in efficiëntie en onderhoud

In de zoektocht naar een geschikte mengcentrale voor de verwerking van recuperatiematerialen

kwam de Waalse betonproducten NB Béton terecht bij Creus Concrete Solutions, totaalspecialist

van compacte en grote mengcentrales tot continue mengcentrales voor gestabiliseerd zand

en industriële afvalstoffen. “We leverden een planetaire menger waarmee de klant met

recuperatiematerialen 3 m³ stabilisé of 2,5 m³ mager beton per batch kan produceren”, aldus Stijn

Defraeye van Creus Concrete Solutions.

In de zoektocht naar een geschikte mengcentrale voor de verwerking van recuperatiematerialen kwam de Waalse betonproducten

NB Béton terecht bij Creus Concrete Solutions?

NB Béton, een belangrijke regionale speler die is opgericht door twee

lokale aannemers – Nelles en Bodarwé – beschikte al over betoncentrales

in Eupen, Waimes en Gouvy en wilde zijn nieuwe centrale

in Malmedy uitrusten om beton te produceren op basis van gerecycleerde

grondstoffen. Productieverantwoordelijke Alain Heukemes:

"In onze andere centrales werken we met horizontale mengers, maar

in Malmedy gebruiken we een planetaire menger van Eurostar, die geleverd

is door Creus Concrete Solutions." De centrale van Malmedy,

die profiteert van een gunstige ligging vlak bij de autosnelweg, is gewijd

aan de productie van beton op basis van gerecycleerde grondstoffen:

gebroken betonblokken, wegverharding enzovoort. "We produceren

ze niet ter plaatse, maar kopen ze bij een sorteercentrum dat deel

uitmaakt van de groep. We ontvangen ze in de vorm van zand met een

korrelgrootte van 0/4 of zelfs grind met een korrelgrootte van 0/20."

“NB Béton koos voor Creus Concrete solutions omdat wij over uitstekende

centrales beschikken voor de verwerking recuperatiezand (zeefen

breekzand) en gebroken asfalt of beton”, gaat Stijn Defraeye verder.

“Met de planetaire menger die we voor deze klant leverden, kan je

per batch 3 m³ stabilisé of 2,5 m³ mager of rijk beton produceren. De

menger is dus geschikt om op korte tijd veel vrachtwagens te laden,

maar kan evenzeer voor kleinere hoeveelheden – bijvoorbeeld voor

particulieren – ingezet worden.”

64


SPECIAL BETON

Omdat recuperatiematerialen de neiging hebben om te kleven, is het heel belangrijk om hiervoor speciaal ontworpen bunkers te gebruiken

MINIMUM AAN RESTFRACTIES

Het grote voordeel van deze planetaire menger van Eurostar is dat hij

mooi leeg draait. Bij het draaien van mager beton zal de restfractie

die achterblijft zo goed als nihil zijn. Stijn Defraeye: “Daardoor kan

er aansluitend bijvoorbeeld meteen stabilisé gedraaid worden. Dat is

de grote troef van een planetaire menger: veel wisselende batches

draaien met een zeer sterke mengkwaliteit en een absoluut minimum

aan restfracties. Dankzij een gegarandeerde rondheid van de kuip en

vlakheid van de bodem kunnen de mengschoepen en zijschrapers perfect

afgesteld worden, zodat er praktisch geen materiaal achterblijft

in de menger. Dit levert de klant zeer veel tijdwinst op. Het is overigens

een erg compacte menger. De materialen worden dus gewogen

op weegband en rechtstreeks gelost in de menger. De tijd tussen het

lossen van de vorige batch en de start van de volgende wordt zo kort

mogelijk gehouden.”

Alain Heukemes: "De mengcentrale met planetaire menger is begin juli

2020 in gebruik genomen. We produceren er het volledige productgamma

mee, zowel voor eigen gebruik als voor externe klanten. We

kunnen snel en probleemloos van het ene product op het andere overschakelen

in functie van de vrachtwagens die geladen moeten worden.

Een mobiele arm vergemakkelijkt het legen van de menger."

BUNKERS VOOR RECUPERATIEMATERIALEN

Omdat recuperatiematerialen de neiging hebben om te kleven,

is het heel belangrijk om hiervoor speciaal ontworpen bunkers

te gebruiken. Stijn Defraeye: “Het gebeurt dat heel wat materiaal

blijft kleven en dus niet door de opening zakt. Maar door een

gegarandeerde rondheid van de kuip en vlakheid van de bodem

kunnen de mengschoepen en zijschrapers perfect afgesteld worden,

zodat er praktisch geen materiaal achterblijft in de menger. Dat

beperkt al voor een groot deel het onderhoud. We hebben ook

speciale hogedrukreiniging met vier reinigingskoppen geïnstalleerd.

Deze koppen spuiten 90 liter per minuut, onder een druk van 100

bar. Deze spoeling maakt de menger voor 85 % proper, waardoor het

nareinigen miniem is.”

'Het grote voordeel van een

planetaire menger is dat hij veel

wisselende batches kan draaien met

een zeer sterke mengkwaliteit en een

absoluut minimum aan restfracties'

Alain Heukemes: "De menger is relatief open en toegankelijk dankzij

twee grote toegangsdeuren aan beide zijden. Er zitten erg weinig elementen

in de menger, afgezien van de afgeronde armen. Hij is dus heel

makkelijk schoon te maken." ■

65


SPECIAL BETON

Externe kelderdichting wordt toegepast voor de bescherming van ondergrondse bouwdelen tegen indringing van grondwater, carbonatatie en aantasting door chloriden.

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Contreat

Externe kelderdichting

beschermt ondergrondse

bouwdelen

Als specialist in de behandeling, bescherming en herstelling van beton houdt Contreat steeds de

vinger aan de pols als het gaat om nieuwigheden in de sector. Zo heeft het bedrijf uit Tielt zich recent

gespecialiseerd in externe kelderdichting. “Het beschermen van de ondergrondse bouwdelen is cruciaal

voor de bescherming van het hele gebouw”, aldus Kris Serry, zaakvoerder van Contreat.

66


SPECIAL BETON

Betoncosmetica, waterdichting, injectiewerken,

tankbekleding, glazuren en antigraffiti …

Het gamma aan betonoplossingen dat Contreat

aanbiedt is bijzonder breed. Kris Serry:

“We hebben heel veel ervaring in het bieden

van een brede waaier aan betonoplossingen.

Zowel grote bedrijven en organisaties als kleinere

spelers doen een beroep op onze diensten.

We profileren ons als een jong, dynamisch

bedrijf dat opereert in België, Frankrijk

en Nederland.”

VOCHTIGE KELDER

Sinds kort focust Contreat ook op externe

kelderdichting. Binnendringend grondwater

en een lek in de buurt van de kelder kun-

nen voor vervelende problemen zorgen. Een

vochtige kelder is niet alleen schadelijk voor

de spullen die er opgeborgen staan, maar

ook voor uw gezondheid. Bovendien kan een

vochtige kelder nefast zijn voor de volledige

structuur van de woning. Externe kelderdichting

wordt daarom toegepast voor de bescherming

van ondergrondse bouwdelen tegen

indringing van grondwater, carbonatatie

en aantasting door chloriden.

Kris Serry: “De bescherming gebeurt door middel

van plaatsing van een flexibel membraan.

Dit kan zowel naadloos gespoten worden als

volgelijmd in banen, puur afhankelijk van de

omstandigheden van de opdracht en de locatie.

'Externe kelderdichting betekent een

fundamentele bijdrage aan de bescherming

van het hele gebouw’

Er kan bovendien ook geopteerd worden om

extra isolatie, noppenfolie en/of geotextiel te

plaatsen. Daarnaast voorzien wij ook afdichtingen

in aansluiting van bouwdelen die zich onder

het maaiveld bevinden. Dit hele proces betekent

een fundamentele bijdrage aan de bescherming

van het hele gebouw. Uiteraard wordt deze

techniek uitgevoerd door gekwalificeerd personeel

en met genormeerde producten.”

BREED GAMMA

Bescherming is de corebusiness van Contreat.

Naast externe kelderdichting behoren

ook het spuiten van waterdichte rokken, het

impregneren van beton, het toepassen van

MMA-membranen, het plaatsen van tankbekleding

en het beschermen van waterzuiveringsinstallaties.

Zo was Contreat bijvoorbeeld

al betrokken bij een aantal grote

projecten voor waterzuiveringsinstallaties in

Frankrijk, België en Nederland. “Zo kunnen

we maar liefst tot 12.000 m² beton waterdicht

maken en beschermen in amper zes weken”,

besluit Kris Serry. ■

“Het beschermen van de ondergrondse bouwdelen is cruciaal voor de bescherming van het hele gebouw.”

67


Beton cosmetica

Lasure / anti-graf ti

Waterdichtingen

Beton cosmetica

Lasure Injectiewerken / anti-graf ti

Waterdichtingen

Tank lining

Injectiewerken

Tank lining

17900395_contreat.indd 1 13-07-17 13:50


SPECIAL BETON

Tekst | Lithobeton Beeld | Lithobeton

Infiltrerende U-kanalen

Om tegemoet te komen aan de noodzaak om hemelwater te laten infiltreren, bracht Lithobeton nv bijna

10 jaar geleden een betonnen grachtelement of U-kanaal met infiltratie-openingen op de markt. Anno

2021 is door het veranderende klimaat de nood aan infrastructuur die het regenwater ter plaatste in de

bodem laat infiltreren en de bestaande waterwegen versterkt, nog groter geworden.

Het allereerste betonnen grachtelement kwam tot stand in samenspraak

met het Studiebureau Jonckheere in opdracht van VMSW/VI-

VENDO. Het U-kanaal werd ontworpen voor een verkaveling in Brugge.

Het betonnen U-kanaal is 1,95 m lang en heeft een U-vorm met

volgende inwendige afmetingen: 30 cm breed en 30 cm hoog. Per element

zijn er 29 ronde infiltratieopeningen voorzien om het opgevangen

regenwater via de waterdoorlatende fundering in de bodem te laten

infiltreren. Door de vorm, afmetingen en tand-en-groefverbinding van

de U-kanalen behoudt de gracht altijd zijn strakke loop. Onderhoud

kan op een eenvoudige manier gebeuren door middel van een minigraafmachine

met smalle graafbak. “Het betonnen U-kanaal is een absolute

meerwaarde voor het milieu binnen een stedelijk landschap”,

klinkt het bij Lithobeton.

'De prefab infiltrerende U-kanalen

van Lithobeton zijn duurzaam,

respecteren de bestaande

afwatering en helpen te voldoen

aan de watertoets'

UITGEBREID GAMMA

Door de jaren heen werd het aantal modellen van U-kanalen bij Lithobeton

verder uitgebreid met volgende types: U-kanaal 195x60x60,

U-kanaal 195x60x100 en U-kanaal 100x18x60. De U-kanalen met een

lengte van 1,95 m kunnen zonder openingen, met kale openingen of

met poreuze openingen in de wanden worden voorzien. Door de verschillende

mogelijkheden binnen hetzelfde product kunnen deze prefab

U-kanalen voor verschillende doeleinden worden gebruikt zoals kabelgoten,

grachtversterking of infiltratiebekken.

Om tegemoet te komen aan de noodzaak om hemelwater te laten infiltreren,

bracht Lithobeton nv bijna 10 jaar geleden een betonnen grachtelement of

U-kanaal met infiltratie-openingen op de markt.

Door de verschillende mogelijkheden binnen hetzelfde product kunnen deze

prefab U-kanalen voor verschillende doeleinden worden gebruikt zoals kabelgoten,

grachtversterking of infiltratiebekken

KLIMAATROBUUSTE WEGOPBOUW

Het meest recente type, het U-kanaal 100x18x60 met poreuze openingen,

is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Aquafin. Dit

U-kanaal wordt toegepast in de door Aquafin ontworpen klimaatrobuuste

wegopbouw. Deze innovatieve wegopbouw bestaat uit een toplaag

van beton of asfalt met een permeabele fundering en onderfundering

uit steenslag en zand. Het drainerend U-kanaal wordt onder

de greppel geplaatst en verbonden met de infiltrerende straatkolken.

Hierdoor stroomt het opgevangen regenwater in de straatkolken type

A/I infiltratie 1+ die ook als filter dienen voor het vervuilde water. Het

propere water loopt dan via de U-kanalen 100x18x60 in de onderfundering,

waar het in de bodem kan infiltreren. Het concept is vooraf

uitvoerig getest met proefopstellingen in samenwerking met het Opzoekingscentrum

voor de Wegenbouw. Het eerste project waar de klimaatrobuuste

wegopbouw werd toegepast was in Staden (Roeselare).

De prefab infiltrerende U-kanalen van Lithobeton zijn duurzaam,

respecteren de bestaande afwatering en helpen te voldoen aan de

watertoets. ■

69


SPECIAL BETON

Tekst | Niels Rouvrois Beeld |Schepens Company

60 jaar internationaal

vakmanschap op maat

Schepens Company, ontwikkelaar en producent van ontkistingsmiddelen en beschermoliën voor de

betonindustrie, blies vorig jaar 60 kaarsjes uit. “In deze niche zijn we uitgegroeid van een kleine lokaal

familiebedrijf naar een internationale marktleider”, vertelt export manager Benoît Scheerlinck. Met een

rijk verleden op zak, werpt Schepens Company ook een stevige blik op de toekomst. Met onder andere

een versterkt team en grote infrastructuurplannen wil het bedrijf zich wapenen voor wat komt.

Persoonlijke aanpak, kennis en bereikbaarheid

naar klanten staan bij Schepens Company

voorop. Benoît Scheerlinck: “Die aanpak

heeft ons als specialisten in de markt gezet

tot ver buiten onze landsgrenzen. Wij leveren

momenteel in meer dan 50 landen en 5

continenten. Ons klantenbestand is de laatste

jaren gegroeid van Amerika tot de Verenigde

Arabische Emiraten en zelfs het verre

China. In deze woelige tijden met COVID-19,

de Brexit, grondstoftekorten en stijgende

grondstofprijzen hebben onze persoonlijke

aanpak en gespecialiseerde producten op

maat, in combinatie met ons wereldwijd klantenbestand,

ervoor gezorgd dat wij de afgelopen

periode zijn blijven groeien. We merken

dat het vertrouwen in ons als een betrouwbare

partner enkel en alleen nog maar versterkt

is tijdens deze uitdagende periode.”

TEAM VERSTERKEN

Maar stilstaan is achteruitgaan, dat beseffen

ze ook bij Schepens Company. Benoît Scheerlinck:

“Daarom maken we ons volop klaar

voor de toekomst, zonder de Belgische markt

uit het oog te verliezen. Maatwerk is en blijft

ons stokpaardje. De eerste stappen zijn dan

ook reeds gezet. Afgelopen jaar hebben we

Schepens Company is ontwikkelaar en producent van ontkistingsmiddelen en

beschermoliën voor de betonindustrie.

onze binnendienst versterkt met een extra

kracht en momenteel zijn we bezig met de implementatie

van een nieuw softwarepakket.

Momenteel zijn we ook op zoek naar extra

krachten om onze buitendienst voor zowel

onze binnen- als buitenlandse markt te versterken.

Bovendien wensen wij op korte termijn

eveneens ons R&D-team uit te breiden.”

De grotere omzet en verwachte groeitrend indachtig, wordt ook de infrastructuur aangepakt. Zo komen

er onder andere nieuwe kantoorgebouwen.

INFRASTRUCTUUR UITBREIDEN

De grotere omzet en verwachte groeitrend

indachtig, vertaalt zich ook in de omvang van

de infrastructuur. Benoît Scheerlinck: “Er komen

nieuwe kantoorgebouwen. Het betonen

olielabo worden grondig vernieuwd en

ook de productieafdeling wordt aangepakt.

Er komt een uitbreiding en vernieuwing van

onze productieafdeling, zowel in de warme

als koude productie van oliën. Ook gaan we

onze productiemogelijkheden verder in de

diepte uitbreiden met een breder gamma aan

emulsies zodat we onze positie in het buitenland

kunnen versterken. Momenteel hebben

we een opslagcapaciteit van 1,2 miljoen liter

70


SPECIAL BETON

'Ons klantenbestand is de laatste jaren

gegroeid van Amerika tot de Verenigde

Arabische Emiraten en zelfs

het verre China'

Om de persoonlijke aanpak en hoogwaardige service van A tot Z te verzekeren kan de klant rekenen op een belevering met ons eigen transport

aan afgewerkte producten. Door een verhoging

van onze opslagcapaciteit alsook de uitbreiding

van onze productieafdeling hopen wij

onze reputatie als solide partner nogmaals te

bevestigen.”

PRODUCTINNOVATIE

De grote sterkte van Schepens Company is

het productgamma: hoogwaardig kwalitatieve

ontkistingsmiddelen op maat van de klant.

“Ook hier hebben we de laatste jaren sterk

ingezet op evolutie en innovatie”, aldus Benoît

Scheerlinck. “Wij focussen ons hierbij op 4

pijlers. De eerste is ‘groene en milieuvriendelijkere

producten’. Hierbij denken we vooral

aan 100 % plantaardige of plantaardig gebaseerde

productgamma’s zoals de ESCE Cover

Monsoon, ESCE cover Hedera, ESCE Mistral,

ESCE AsfaClean … maar ook aan de uitbreiding

en ontwikkeling van ons gamma emulsies.

Een tweede pijler is ‘veiligere producten

voor een veilige werkomgeving’. Een zo veilige

mogelijke werkomgeving creëren voor onze

klanten is cruciaal. Het is een constante zoektocht

naar veilige grondstoffen met een continue

beschikbaarheid op de grondstofmarkt.”

‘Toekomstige evoluties op de grondstofmarkten’

is een belangrijke derde pijler. Benoît

Scheerlinck: “Klaar zijn voor de toekomst

betekent ook rekening houden met de evoluties

in de grondstofmarkten. Hierbij denken

we bijvoorbeeld aan de overschakeling van de

momenteel gangbare oliën verkrijgbaar in de

markt naar een zuiverder type. Dit is iets wat

ons reeds langere tijd bezighoudt en er ook zit

aan te komen. Hiervoor hebben wij reeds een

productgamma ontwikkeld dat succesvol werd

onthaald door verschillende klanten. Ook

hergebruik van materialen wordt elke dag belangrijker.

In verschillende landen merken wij

reeds dat recyclageoliën een groter aandeel in

de markt verwerven. Het is dan ook een topic

waarmee wij als bedrijf reeds volop bezig zijn.

Zowel het beton- als het olielabo worden grondig vernieuwd.

De vierde en laatste pijler is ‘nicheproducten

voor specifieke toepassingen of productiemethodes’.

“Door onze jarenlange aanwezigheid,

specifieke kennis en voeling met deze niches

van de betonindustrie worden wij ook steeds

vaker gecontacteerd door zowel (potentiële)

klanten als leveranciers van productiemachines.

Zij vragen om specifieke oplossingen te

zoeken voor problemen waar ze tegen aanlopen

als onderneming. Onze ervaring met

maatwerk en flexibiliteit in productie spelen

hierin een groot voordeel”, besluit Benoît

Scheerlinck. ■

71


SPECIAL BETON

Tekst | FEDBETON Beeld | HOLCIM

Waterdoorlatende verhardingen

in ter plaatse gestort beton

België, en Vlaanderen in het bijzonder, is dieprood gekleurd op de Europese kaart van gebieden met

hoog risico op waterschaarste. De kans op ernstige problemen (waterstress) wordt ingeschat op

40 tot 80 % tegen 2040, terwijl dit in de omliggende landen beperkt is tot 20 à 40 %. We werden

de afgelopen jaren al enkele zomerperiodes geconfronteerd met extreme lage grondwaterstanden,

met alle gevolgen van dien. Eén van de oorzaken hiervan is dat het hemelwater onvoldoende in de

ondergrond kan doordringen om de noodzakelijke watervoorraden in de natte periodes aan te vullen.

Verschillende leden van FEDBETON, de federatie

van producenten van stortklaar beton, zijn

niet bij de pakken blijven zitten en hebben naar

innovatieve oplossingen gezocht én gevonden.

'Het drainerend beton

Hydromedia ® zorgt ervoor dat

extreme neerslag van het type dat

slechts om de 10 jaar voorkomt,

in enkele ogenblikken wordt

geabsorbeerd'

HYDROMEDIA ®

Holcim ontwikkelde Hydromedia ® , een zeer

sterk drainerend beton dat een doeltreffende

oplossing biedt voor het beheer van regenwater.

Het is een esthetisch en duurzaam

product dat eenvoudig te plaatsen is en dat

voldoet aan de eisen van duurzaam bouwen.

Dankzij een nieuwe technologie garandeert

deze betonsoort een zeer hoge drainagecapaciteit

tot 1000 l/m 2 /min (1,6 * 10 5 l/s/ha),

wat overeenkomt met een percolatiesnelheid

tot 1,6 * 10 -2 m/s.

Holcim ontwikkelde Hydromedia ® , een zeer sterk drainerend beton dat een

doeltreffende oplossing biedt voor het beheer van regenwater.

Verschillende leden van FEDBETON hebben naar innovatieve oplossingen

gezocht én gevonden voor drainerende betonoplossingen.

72


SPECIAL BETON

De kans op ernstige problemen (waterstress) wordt

ingeschat op 40 tot 80 % tegen 2040, terwijl dit in

de omliggende landen beperkt is tot 20 à 40 %.

EEN ECOLOGISCHE OPLOSSING

Het drainerend beton Hydromedia ® zorgt ervoor

dat extreme neerslag van het type dat

slechts om de 10 jaar voorkomt, in enkele

ogenblikken wordt geabsorbeerd, en dit dankzij

het netwerk van verbonden holtes, waardoor

het hemelwater in de grond kan sijpelen.

Regenwater sijpelt meteen ter plaatse de

grond in, waardoor het risico op overstromingen

aanzienlijk wordt verminderd. Tegelijkertijd

draagt ​het bij aan de regeneratie van

het grondwater. Indien het water desgevallend

plaatselijk niet kan infiltreren, kan het

tijdelijk opgeslagen worden voordat het naar

een afvoer wordt geleid.

VOORDELEN

Hydromedia ® helpt niet alleen bij het beheer

en de recyclage van regenwater, maar biedt

ook andere voordelen op het gebied van

duurzaamheid, esthetiek, veiligheid, hygrothermisch

comfort en energiebeheer.

1. Duurzaamheid

Het is een lokaal geproduceerd beton met

een lage grijze energie. Naast de lange levensduur

is Hydromedia ® tevens recycleerbaar.

Regenwater sijpelt meteen ter plaatse de grond in, waardoor het risico op

overstromingen aanzienlijk wordt verminderd.

2. Esthetiek

Hydromedia ® past zich aan elke omgeving

aan dankzij een ruime keuze aan kleuren en

esthetische aspecten, en dit afhankelijk van

de selectie van granulaten en minerale kleurstoffen.

3. Veiligheid

De keuze van kleuren en aspecten helpt het

onderscheid te maken tussen voetgangersen

verkeerszones, wat bijdraagt ​tot de verkeersveiligheid.

Hydromedia ® biedt ook lichte

kleurtinten aan om de zichtbaarheid 's nachts

te verbeteren, en om het stedelijk hitte-eilandeffect

in de zomer te beperken.

4. Energiebeheer

Het brede assortiment aan lichte kleurtinten

draagt ​ook bij tot besparingen (ongeveer

25 %) van verlichting in openbare ruimtes.

DRAINMIX ®

Binnenkort introduceert ook Inter-Beton een

gelijkaardig betontype onder de merknaam

Drainmix ® . Dit verhaal wordt vervolgd. ■

Op www.fedbeton.be vindt u alle leden terug die

u met raad en daad kunnen bijstaan met het zoeken

naar specifieke oplossingen.

https://www.fedbeton.be/fr/members

https://www.fedbeton.be/fr/order

73


SUSTAINABILITY

CONCRETE

COUNCIL

Concrete

Sustainability

Council

Verantwoord bouwen begint met CSC

www.csc-be.be

Naamloos-3 1 02-06-2021 11:05


DE

FIETSPADSTEEN

ZO VLAK ALS

EEN BILJART

30 x 15 cm

Geen vellingkant

Minimale voegen

Flexibel plaatsen en aanpassen

FEBESTRAL is de deelvereniging van de Federatie van de Betonindustrie (FEBE)

waarbinnen de fabrikanten van betonproducten voor de bestratingsmarkt, zoals

betonstraatstenen, betontegels, boordstenen en toebehoren, zich verenigen.

www.febestral.be


SPECIAL BETON

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Stradus

Beton als onderdeel

van de oplossing

Beton is sterk bezig om de – onterechte – conventionele perceptie van zich af te schudden. In de strijd

tegen de klimaatopwarming en de drang naar meer groen in openbare ruimte kan (prefab) beton een

positieve rol spelen. “Beton is geen onderdeel van het probleem, maar wel van de oplossing”, vertelt Sven

Tilkin, project development manager bij Stradus, lid van FEBESTRAL, de deelvereniging binnen FEBE die

de fabrikanten van prefabbetonproducten voor de bestratingsmarkt vertegenwoordigt.

Bij CERO-bestrating wordt gebruik gemaakt van cementvrij geopolymeerbeton met een CO 2

-uitstoot die tot 70 % lager ligt dan die van standaardbetonproducten.

FEBE is de erkende beroepsvereniging van fabrikanten

van geprefabriceerde betonproducten

en verdedigt de belangen van de sector.

De Belgische betonindustrie produceert een

brede waaier aan geprefabriceerde elementen

voor de bouw, gaande van eenvoudige, ongewapende

producten zoals metselblokken en

straatstenen tot de grote structuurelementen

als brugliggers. Binnen FEBE opereert FEBE-

STRAL als deelvereniging waarbinnen de fabrikanten

van prefabbetonproducten voor de

bestratingsmarkt, zoals betonstraatstenen,

betontegels, lijnvormige elementen en toebehoren,

zich verenigen. FEBESTRAL staat in

voor de ondersteuning van de commercialisering

van de producten van haar leden, zowel

op technisch als promotioneel vlak.

Beton als bouwproduct staat al eeuwen sterk.

Maar dat betekent niet dat het materiaal niet

onderhevig is aan innovatie. Integendeel. Beton

evolueert en zal een cruciale rol blijven spelen

in de bouwsector. “Het is één van de oudste

bouwmaterialen die we kennen en vooral een

bijzonder degelijk materiaal”, aldus Sven Tilkin

van Stradus, specialist in prefab betonproducten

voor het creëren van een aangename,

toegankelijke, veilige en duurzame openbare

ruimte. “In het creëren van klimaatbestendige

openbare ruimte, wat de bouwshift ambieert,

is beton deel van de oplossing. Vergroening

is zeker goed en nodig, maar ook daar heeft

beton zeker zijn plaats. Bovendien zullen bepaalde

functionaliteiten altijd nodig zijn en dan

is beton onmisbaar.”

ONTWERPVRIJHEID

Binnen de betonwereld bevindt de bestratingssector

zich momenteel in een sterk

evoluerende markt. Betonstraatstenen zijn

immers een flexibel materiaal met vele voordelen.

Naast de eindeloze mogelijkheden in

76


SPECIAL BETON

Door de toepassing van gesloten, halfopen en open varianten kan het ontwerp rekening houden met wat primeert op een bepaalde plaats.

vormen, formaten en texturen hebben karakteristieken

als kwaliteit, duurzaamheid en

functionaliteit het succes bepaald. De markt

zit dus allesbehalve stil. Sven Tilkin: “Vooral

op het vlak van waterdoorlatende bestrating

en groenbestrating zien we heel wat gebeuren.

En België speelt daarin een voortrekkersrol.

In eerste instantie moesten de producten

gewoon water doorlaten, maar later werd

ook vormgeving zeer belangrijk. Zo lanceerde

Stradus in 2015 een nieuwe straatsteenfamilie

met gesloten, halfopen en open varianten. Op

die manier kan het ontwerp rekening houden

met wat primeert op een bepaalde plaats.”

ESTHETIEK

Een juist evenwicht vinden, is volgens Sven Tilkin

zeer belangrijk: “Want we kunnen er niet

omheen, het klimaat drukt ons steeds vaker

Wat de openbare ruimte betreft, zetten steeds meer

besturen en opdrachtgevers in op vergroening en dat

komt ook de ontwerpvrijheid ten goede.

'Een beetje onkruid op een volle parking uit

betonnen straatstenen is namelijk

veel storender dan ongewenste begroeiing

op een groenparking'

met de neus op de feiten. Ook wat de samenstelling

van onze betonmengsels betreft,

kijken we daarom naar duurzamere alternatieven.

Zo bestaan er al best veel technieken

om beton te creëren zonder cement. Zelf

lanceerde Stradus recent CERO-bestrating,

waarbij gebruikt gemaakt wordt van cementvrij

geopolymeerbeton met een CO 2

-uitstoot

die tot 70 % lager ligt dan die van standaardbetonproducten

en zelfs 35 % lager dan die

van producten op basis van duurzamere cementtypes.

Dit zonder in te boeten aan kwaliteit

én met de vertrouwde sierdeklagen. In

die sierdeklaag gebruiken we wel nog cement.

Bewust, want dat zorgt voor standvastigheid

wat de kleur betreft. En esthetiek is nu eenmaal

belangrijk in de open ruimte. Bovendien

is het beter om veel populaire stenen met een

cementvrije onderbeton te produceren dan

een steen die wel volledig cementvrij is, maar

totaal niet interessant voor de markt.”

VERGROENING

Wat de openbare ruimte betreft, zetten

steeds meer besturen en opdrachtgevers in

op vergroening. “Het beeld van vergroening

geraakt steeds meer ingeburgerd”, aldus Sven

Tilkin. “Er komen vaak vragen over het onderhoud

van bijvoorbeeld een parking met

waterdoorlatende stenen. Maar dat valt best

mee. Een beetje onkruid op een volle parking

uit betonnen straatstenen is namelijk

veel storender dan ongewenste begroeiing

op een groenparking. Dus ook de perceptie

op het vlak van onderhoud verandert. De coronapandemie

heeft dit proces nog versneld.

Mensen hebben het voorbije jaar het belang

van een mooie openbare ruimte beter leren

appreciëren.”

Het is dus duidelijk dat de bal rolt. “Niet alleen

wat beton betreft, maar de hele bouwsector

maakt een shift. Nederland staat op

het vlak van circulaire economie verder dan

België. In Nederland heb je de milieukostenindicator

(MKI) die de fictieve milieuprijs weergeeft.

Hoe duurzamer, hoe lager de MKIwaarde.

Het zou goed zijn als België, waar de

prijs bij aanbestedingen nog altijd zeer doorslaggevend,

zoiets zou invoeren. Als fabrikant

doen we uiteraard ons best om een steentje

bij te dragen, maar uiteindelijk zijn we maar

één schakel in het geheel. Daarom zijn organisaties

zoals FEBE en FEBESTRAL enorm belangrijk

omdat de stem van een federatie veel

luider kan klinken”, besluit Sven Tilkin. ■

77


SPECIAL BETON

De vezels van Adfil werden in België onder andere al opgepikt voor projecten van Infrabel en ook de Vlaamse Waterweg vond voor de bruggen in

Kuringen en Genk al de weg naar Zele.

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Adfil

Synthetische vezelwapening

voor nog sterker beton

Het gebruik van macro- en microsynthetische vezelwapening als alternatief voor staalwapening in beton

wint stilaan aan populariteit. Zo worden bijvoorbeeld de verhoogde bruggen boven het Albertkanaal

voorzien van een vezelgewapende betonnen laag met macrosynthetische vezels van producent Adfil.

“Door het gebruik van onze synthetische, roestvrije en chemisch inerte vezels worden tijd en kosten

bespaard en leveren we een stevige bijdrage op het vlak van duurzaamheid en ecologie”, aldus Jeroen

Smet, technical sales director bij Adfil.

Adfil, met kantoren en productiehuis in Zele,

ontwikkelt en produceert hoog performante

vezels voor de wapening van stortklaar beton,

spuitbeton en prefab elementen. Durus

EasyFinish (sinds 2018 ATG-gecertificeerd) en

Crackstop, de macro- en microsynthetische

vezels van Adfil, worden steeds vaker gebruikt

als duurzaam en roestvrij alternatief en/of aanvulling

voor staalwapening. Dit levert aanzienlijke

kosten- en tijdsbesparingen op tijdens de

bouw. De vezels leveren ook een substantiële

bijdrage om de CO 2

voetafdruk aanzienlijk te

verbeteren: dit bewijst de EPD-certificatie (Environmental

Product Declaration) waarover

Adfil sinds begin 2020 beschikt.

MARKTLEIDER

Jeroen Smet: “Die EPD-certificatie was een

kostelijk en langdurig traject, maar is wel een

cruciale schakel in ons ontwikkelingsplan. En

we beperkten ons niet tot het productieproces.

De hele keten, tot en met afbraak en herwerking

van het materiaal is opgenomen in de

EPD. Vandaag is Adfil wereldwijd marktleider

op het vlak van synthetische vezels voor betonwapening.

De hele ontwikkeling heeft een

tijd geduurd, maar dat was ook het opzet van

het traject dat we samen met Centexbel, het

competentiecentrum voor textiel en kunststoffen,

hebben doorlopen. Ons gamma be-

78


SPECIAL BETON

staat nu uit macrosynthetische vezels met

een kracht van 600 MPa, waar staalwapening

schommelt rond 500 MPa. De microsynthetische

vezels worden op hun beurt gebruikt om

plastische krimp op te vangen.”

Adfil is momenteel de enige speler op de

markt met een ATG-certificatie voor synthetische

vezelwapening. En die certificatie biedt

de mogelijkheid om de vezels te integreren in

overheidsopdrachten, waar BENOR-certificatie

voor beton vereist is. En die BENORstempel

houd je enkel als je met ATG-gecertificeerde

producten werkt. “Op die manier

proberen we ervoor te zorgen dat iedereen

aan ons denkt wanneer het over vezelwapening

gaat”, vertelt Wim Ronsse, technical

sales manager bij Adfil. “Sinds we beschikken

over een ATG-certificaat leert de markt ons

steeds beter kennen. Zo zijn we vandaag ruim

bekend bij alle betoncentrales, onze directe

klanten. Van daaruit bereiken we ook aannemers,

ingenieurs, architecten … De ontwikkeling

staat volledig op punt, nu is het tijd om

de markt te veroveren.”

VEZELS BESCHERMEN STAAL

De vezels van Adfil werden in België onder andere

al opgepikt voor projecten van Infrabel

en ook de Vlaamse Waterweg vond voor de

bruggen in Kuringen en Genk al de weg naar

Zele. “De voordelen van ons product voor

de wapening van beton zijn dan ook groot”,

vertelt Jeroen Smet. “De vezels hebben een

grote impact op de structuur van het beton.

Wanneer beton scheurt en water bereikt de

staalwapening, dan zet het staal uit en spat het

beton er uiteindelijk af. Onze polymeervezels

worden geactiveerd zodra er een scheur optreedt

en zullen zo het beton samenhouden

om ergere problemen te vermijden. Bovendien

houden de vezels water tegen zodat

het staal ook gevrijwaard blijft. Zo kunnen

staal- en vezelwapening elkaar sterker maken

en samen een fantastisch duurzaam geheel

'Door vezels toe te voegen, verminder je drastisch

de hoeveelheid staal en wordt het minimum aan

staal dat nodig is ook nog eens beschermd'

vormen. Staalwapening is zeer nuttig om de

treksterkte van beton te verhogen, maar doet

dat wel op basis van puntlasten. Je kan beton

niet volledig volproppen met staal. Door vezels

toe te voegen, verminder je drastisch de

hoeveelheid staal en wordt het minimum aan

staal dat nodig is ook nog eens beschermd.”

GEGARANDEERD DESIGN

Voor de berekening van de hoeveelheid vezelwapening

voor een bepaald type beton

doet Adfil steevast een beroep op drie onafhankelijke

ingenieurs. Jeroen Smet: “Hun

berekeningen zijn gebaseerd op onze testen

in het WTCB, waar we verschillende buigtreksterktetesten

hebben uitgevoerd voor

verschillende betonsterktes met verschillende

doseringen om zo een goed beeld te krijgen

van het te verwachten nascheurgedrag. Voor

de bruggen boven het Albertkanaal betrof het

een betontype C30/37, goed voor ongeveer

40 Newton/mm² drukkracht. Daar koppelen

wij een nascheurgedrag aan en op basis van

die info beginnen de ingenieurs te rekenen.

Het grote voordeel is dat zij een gegarandeerd

design afleveren.”

Niet alleen voor stortklaar beton, maar ook

voor spuitbeton profileert vezelwapening

zich als een bijzonder efficiënt alternatief.

Bijvoorbeeld bij de bouw van tunnels. “Zo

werden onze vezels gebruikt voor de realisatie

van de Brennertunnel die Oostenrijk

met Italië verbindt. Spuitbeton wordt onder

hoge druk gespoten en met onze vezels

is het beton meteen gewapend. Zonder

gebruik van vezels moet er eerst een

staalwapening geplaatst worden, maar het

spuitbeton kan zich geen 360 graden rond

de wapening hechten en dat is een nadeel.

Spuitbeton met vezelwapening is dan ook

een uiterst efficiënt product om tunnels te

bouwen”, besluit Jeroen Smet. ■

De brug over het Albertkanaal in Kuringen werd voorzien van een vezelgewapende

betonnen laag met macrosynthetische vezels.

Het gebruik van macro- en microsynthetische vezelwapening als alternatief voor

staalwapening in beton wint stilaan aan populariteit.

79


Grondstoffen

met aluminium laadbakken

Zware materialen

met stalen laadbakken

Verontreinigde grond

met afgezeilde laadbakken

Asfalt

met geïsoleerde laadbakken

Slib

met afgedichte laadbakken

Ruw terrein transport

met 4x4 trekkers


SPECIAL BETON

Tekst | Niels Rouvrois / De Looper Analytical Beeld | De Looper Analytical

Nieuwste generatie GSSI’s zeer populaire

alles-in-één grondradarsystemen

Bouwprofessionals en specialisten op het gebied van betonzagen en -boren hebben een

betrouwbare, niet-destructieve oplossing nodig om beton en betonconstructies te beoordelen.

De grondradarsystemen van GSSI helpen bij het lokaliseren van metalen en niet-metalen doelen

en concrete kenmerken zoals informatie over dekking en dikte.

XT

De StructureScan XT GSSI maakt snelle 2D-metingen mogelijk voor

plaatsen van markeringen op betonnen constructies. De 3D-modus

stelt u in staat om een volledige cartografie te verkrijgen van constructies

zoals muren, platen, balken, massieven … Deze handheld betonradarsystemen

veroorzaken een akoestische golf in de betonnen

ondergrond en het reflecterend geluid wordt opgepakt. Het StructureScan-systeem

is ergonomisch vormgegeven en weegt slechts 1,8 kg,

voor het een hoge inzetbaarheid op elke bouwplaats!

'De betonradarsystemen van GSSI

helpen bij het lokaliseren van

metalen en niet-metalen doelen en

concrete kenmerken zoals informatie

over dekking en dikte'

STRUCTURESCAN MINI SERIE

Met meerdere bedieningsmodi is de StructureScan Mini XT ideaal voor

het lokaliseren van wapening, leidingen, naspankabels, holtes en realtime

bepaling van de dikte van betonplaten. De StructureScan Mini XT

biedt een 2,7 GHz antenne voor superieure doelresolutie en kan diepten

bereiken tot 60 cm. De antenne aan de voorkant van het apparaat

en de afneembare handgreep verkleinen de blinde detectiezone, waardoor

metingen zo dicht mogelijk bij obstakels mogelijk zijn. Een laserpositioneringssysteem

dat zich aan de voorkant van het apparaat bevindt,

maakt zijdelings een zeer nauwkeurige doelmarkering mogelijk.

De StructureScan Mini XT biedt een 2,7 GHz antenne voor superieure doelresolutie

en kan diepten bereiken tot 60 cm.

Met meerdere bedieningsmodi is de StructureScan Mini XT ideaal voor het

lokaliseren van wapening, leidingen, naspankabels, holtes en realtime bepaling

van de dikte van betonplaten.

MINI LXT

De Mini LXT is op zijn beurt speciaal ontwikkeld om snel en op nietdestructieve

wijze, metalen en niet-metalen objecten in betonconstructies

te lokaliseren en markeren. Dit krachtige, maar compacte,

draagbare systeem kan onder andere de diepte bepalen van wapening,

leidingen, stroomkabels, holtes en service-utilities. De Mini LXT helpt

u bij het beperken van veiligheids- en daarmee financiële risico's en

voorkomen van kostbare vertragingen bij renovaties.

De Looper Analytical heeft het draagbaar GPR betonradarsysteem van

GSSI Group opgenomen in haar assortiment van analyseapparatuur.

“Met ons demo-apparaat laten wij u de kwaliteiten van deze unieke

grondradar graag bij u op locatie laten zien”, klinkt het.

Sterke punten en voordelen:

--

Detectie tot 60 cm diep

--

Nauwkeurige, betrouwbare en ultra-robuuste IP65

--

Touchscreen met hoge resolutie

--

Laser-aanwijs-systeem

--

Iets verhoogd voor ruwe oppervlakken

--

Afneembare handgreep

--

Nieuwe 2D-, migratie- en 3D-meetmodi ■

81


VERHUUR & VERKOOP

Stalen rijplaten, PVC rijplaten

en houten schotten

The

Clean Air

Company

WERKPLAATSUITRUSTING

www.jbconstruct.com

rijplaten@jbconstruct.com

T 03 385 29 53

Heeft u een project

of onderwerp

dat interessant is voor

Grond/Weg/Waterbouw?

Naamloos-4 1 13-08-20 13:33

BEL OF MAIL OLIVIA CASTELEIN

T +32 50 36 81 70

E o.castelein@louwersmediagroep.be

We protect people,

planet and production

from harmful effects

of industrial

processess.

Bergensesteenweg 181 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw - 02 334 22 50

sales@nederman.be

www.nederman.be

Nederman Werkplaatsuitrusting.indd 1 17/03/2020 10:02


SPECIAL BETON

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Eucochem

Jong bouwchemisch bedrijf levert vezelversterkte

lijm voor borduren van nieuwe brug in Tilff

De nieuwe brug over de Ourthe en spoorlijn 43 in Tilff werd donderdag 10 juli voor het eerst in

gebruik genomen. Voor het verlijmen van de borduren op de brug deed hoofdaannemer BAM Galère

een beroep op het productgamma van bouwchemiespecialist EUCOCHEM. “Onze Cermiroad FIX

scoorde op het vlak van aanhechting het best tijdens de testen”, vertelt Bert Dendooven, Managing

Director van EUCOCHEM.

De nieuwe Tillf-brug, gebouwd in opdracht van SPW en Infrabel, zal

niet alleen de Ourthe maar ook spoorlijn 43 oversteken. De bijzondere

brug bestaat uit twee verdiepingen, waarbij de zwakke weggebruiker

onderaan de oversteek maakt en voertuigen bovenaan kunnen passeren.

Voor het plaatsen van de borduren was BAM Galère op zoek naar

de meest geschikte lijm. Bert Dendooven: “Onze Cermiroad FIX van

Cermix werd aangeraden door het studiebureau en uit testen bleek

ook dat dit product het beste scoorde op het vlak van aanhechting.”

Voor die aanhechting moest er rekening gehouden worden met waterdichting

enerzijds en asfalt anderzijds. Bert Dendooven: “De zijkant

van de borduur moest hechten aan de waterdichting, maar aan

de onderkant zat er bovenop de waterdichting nog een laag asfalt. Het

voordeel van Cermiroad FIX is dat het op beide oppervlakken een uitstekende

aanhechting verzekert. Voor een goede aanhechting aan de

De nieuwe Tilff-brug, die gebouwd wordt in opdracht van SPW en Infrabel, zal

niet alleen de Ourthe maar ook spoorlijn 43 oversteken.

waterdichting is het wel aangeraden om deze in te zanden. Cermiroad

FIX is een cementgebonden, vezelversterke lijm met speciale additieven.

Het product heeft een hoge mechanische resistentie, een goede

weerstand tegen sulfaten (zeewater, in riolering, enz..) en is resistent

tegen strooizouten en vries- en dooicycli. Cermiroad FIX blinkt ook

uit in uitvoeringsgemak.”

OFFICIËLE CERMIX-DEALER

Als bouwchemiespecialist voor de Benelux-markt helpt en adviseert

EUCOCHEM zijn klanten van a tot z gedurende het hele project. En

dat met eigen producten met het EUCOCHEM-label en als officiële

Benelux-dealer van Cermix. “Voor de brug in Tillf werd de Cermiroad

FIX gebruikt, maar ook voor andere toepassingen heeft het Cermiroad-assortiment

een oplossing. Zo zijn er bijvoorbeeld Cermiroad

PAVE voor straatstenen en Cermiroad JOINT voor de voegen tussen

de straatstenen. Cermiroad MB, tot slot, is microbeton beschikbaar

in grijs en zwart en geschikt voor herstellingen aan het wegdek of het

herstellen van verzakte riooldeksels.”

Cermiroad FIX is een cementgebonden, vezelversterke lijm met speciale additieven.

BREED PRODUCTGAMMA

Met repair, sealants & adhesives, waterproofing, road & infrastructure,

covering & protection, industrial flooring, tiling en roof mikt EUCO-

CHEM op acht pijlers. En het productgamma is ruim. Reactieve harsen

om te injecteren, kunstharsvloeren voor de industrie of voor parkeerdekken,

hydrofoberende middelen, corrosiebescherming voor gewapend

staal in beton … “Voor iedere renovatiespecialist of algemene

bouwaannemer biedt EUCOCHEM producten van kelder tot dak,

maar ook voor grote infraprojecten. Met het brede en kwalitatieve

productgamma mikken we op zowel de grote spelers als op de lokale

aannemers”, besluit Bert Dendooven. ■

83


Webeco. High quality concrete products.

concrete

water products

concrete

electric products

concrete

structural products

Buizen, inspectieputten,

infiltratiekolken,

kokerelementen,

lijnafwatering, WB-modules,

maatwerk, kopmuren,

uitstroomconstructies, ...

Standaard cabines,

maat-cabines,

transformatorbakken,

trekputten, kabelgoten,

sokkels, ...

tunnelelementen,

anti-slipplaten,

koppelkeerwanden,

beton-meubilair, ...

Lichtenberglaan 2090, 3800 Sint-Truiden | T: +32 (0)11 76 57 19 | info@webeco.be | webeco.be


SCHADEDIAGNOSE

KWALITEITSCONTROLE

MONITORING

KATHODISCHE BESCHERMING

BEGELEIDING BETONHERSTEL

TECHNISCH ADVIES

STRUCTURELE ANALYSE

www.sanacon.be


SPECIAL BETON

Tekst | Satic-Minera Beeld | Satic-Minera

CO 2

neutral label:

uitdaging of opportuniteit?

In 2050 moet de CO 2

-uitstoot tot nul herleid zijn en daarvoor zetten steeds meer bedrijven alle zeilen

bij. Zo streven Ready Beton en Satic-Minera, twee bedrijven die tot de Nederlandse groep De Hoop

Terneuzen behoren en op de Belgische markt actief zijn, naar een ambitieuze maar realistische aanpak.

“Het is erg belangrijk dat je een dergelijke

opdracht vanuit een visie benadert die beantwoordt

aan de economische en ecologische

realiteit. Wetenschappers spreken van het

‘klimaatalarm’ en iedereen, zowel binnen als

buiten het bedrijfsleven, moet zijn steentje

bijdragen - hoe klein dat steentje ook is”, zegt

Herman De Backker, gedelegeerd bestuurder

bij Ready Beton en algemeen directeur bij

Satic-Minera. “We anticiperen op de maatregelen

die de overheid treft of in de toekomst

ongetwijfeld zal nemen. Zowel van onze opdrachtgevers

als onze klanten verwachten

wij een toenemende vraag naar een actieve

aanpak om de impact van onze activiteiten

op onze omgeving en het milieu zo beperkt

mogelijk te houden en – voor zover dit kan

- CO 2

- neutraal te werken. In Nederland zijn

de ‘groene aanbestedingen’ reeds behoorlijk

ingeburgerd. Offertes voor overheidswerken

worden getoetst aan de MKI (Milieukostenindicator),

en wie wil meedingen, moet goed

scoren op dat vlak.”

VAN ONTGINNING

TOT DE WERF

De ontwerpers van het bedrijfsplan voor uitstootbeperking

zijn vertrokken vanuit de typische

kenmerken van de activiteiten van de

twee Belgische dochterondernemingen. Satic-Minera

is actief in de handel en logistiek

van bouwgrondstoffen, Ready Beton produceert

stortklaar beton in de centrales van

Rotselaar, Brussel en Anderlecht en levert

aan werven in de omgeving. Beide bedrijven

hebben watergebonden vestigingen, onder

meer in de haven van Brussel. De leveringen

van de grondstoffen van Satic-Minera aan

haar klanten worden zoveel mogelijk uitgevoerd

per schip, het meest milieuvriendelijke

transportmiddel, en als dat niet mogelijk is,

per vrachtwagen.

“In onze bedrijven zijn er een aantal factoren

waar je niet omheen kan, zoals de ligging van

de steengroeves en onze klanten. Dat zijn

voornamelijk betoncentrales, asfaltcentra-

les, betonfabrieken en werven”, legt Jurgen

Lufin, logistiek manager bij Satic-Minera uit.

“Die liggen op grote afstand van elkaar, waarbij

snelheid en de logistieke kost belangrijke

parameters zijn. Vanuit de betoncentrales van

Ready Beton wordt het beton naar de werven

getransporteerd met betonmixers. Onze

gebruiksklare beton moet onmiddellijk geleverd

worden.”

Jurgen Lufin: “Ready Beton en Satic-Minera

willen de bestellingen zoveel mogelijk zelf

coördineren, en waar nodig in samenwerking

met onze partners in logistiek. En dat

zowel bij het transport over het water als

'In 2010 legden we binnen de groep

onszelf de doelstelling op om onze CO 2

-

footprint met 20% te reduceren tegen 2020,

zijnde jaarlijks met 2 %'

over de weg. Nu zou globaal gesproken ongeveer

30 % van de vrachtwagens zonder

lading rijden. Dat percentage moet naar beneden

door meer gegevens tussen de bedrijven

uit te wisselen, zodat een vrachtwagen

op zijn terugreis een vracht van een ander

bedrijf kan meenemen. Dit is voor onze logistieke

mensen een dagelijkse uitdaging. De

hele dag zijn zij in de weer om de leegvrachten

tot een strikt minimum te beperken.

Transporten combineren blijft een belangrijke

optie voor de toekomst. Zo moet het

vervoer van puin en cement nog meer over

het water kunnen gebeuren.”

EERST REDUCEREN,

DAN COMPENSEREN

“In 2010 legden we binnen de groep onszelf

de doelstelling op om onze CO 2

-footprint

met 20% te reduceren tegen 2020, zijnde

jaarlijks met 2 %”, gaat Jurgen Lufin verder.

“Door ingrepen in verschillende facetten van

onze bedrijfsactiviteiten zoals energieverbruik,

faalkosten, aanvoer grondstoffen per

schip, intern logistieke stromen, modernisering

van de vloot, hergebruik van recyclagewater

en de betonoverschotten van de werven

… konden we onze doelstelling meer

dan behalen. De eerste grote stap was gezet.

Daarnaast herbekeken we onze energiecontracten

en zetten deze om naar 100 % groene

energie. En we kozen er eind 2020 voor

om zowel onze eigen vloot betonmixers als

ons machines op de werkvloer te laten rijden

op CO 2

-neutrale brandstof.”

Jurgen Lufin: “Door die maatregelen en ingrepen

in de bedrijfsvoering werd het grootste

gedeelte van onze CO 2

-footprint beperkt tot

een strikt minimum. Om het label CO 2

-neutraal

te verkrijgen, dienden we nog een kleine

restfractie van CO 2

-uitstoot te compenseren

door een project voor het behoud van het regenwoud

in Nicaragua te steunen. Hiermee

steunen we één van de projecten die werden

opgezet om op een duurzame wijze bij te dragen

aan zowel de sociale als de ecologische

voetafdruk van plaatselijke bevolking. Een

prachtig voorbeeld van Maatschappelijk Verantwoord

Ondernemen. In dit hele proces

werden we begeleid door CO 2

logic.”

De strijd tegen de CO 2

-uitstoot is een werk

van lange adem, waarbij elke bedrijf, iedere

werknemer, iedere burger betrokken moet

worden. Het resultaat zal een combinatie zijn

van vele, kleinere maatregelen, die telkens de

nodige opportuniteiten met zich meebrengen

om onze bedrijfsvoering te optimaliseren. ■

86


SPECIAL BETON

De strijd tegen de CO 2

-uitstoot is een werk van lange adem, waarbij elke bedrijf, iedere werknemer, iedere burger betrokken moet worden.

87


WWW.SATIC-MINERA.BE | +32 3 647 07 68

KLEURSTEENTJES

Carrara

Ice Blue

Yellow Sun

Beige

Kasteelwit

Flamingo

Parkgoud

Halfverharding

Dolomiet

Blanc de

Provence

Tilrood

Rode Kwartsiet

Ghedi Grey

Pebbles

Basalt

Afgeronde

breuksteen

Canadian

Slate Zwart

Afbeeldingen en kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Wij bieden geen kleurgaranties.

Canadian

Slate Metallic

Canadian

Slate Aubergine

MEER WETEN OVER ONZE PRODUCTEN?

+32 3 647 07 68 / SALES@SATIC-MINERA.BE


Tekst en beeld | COPRO

Goede punten voor

Vlaanderen voor materialenbeheer

in bouwsector

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft op 31 maart

jongstleden haar Environmental Performance Review voor ons land gepubliceerd. Daaruit blijkt dat

Vlaanderen in het bijzonder goede punten krijgt voor zijn afval- en materialenbeheer. Met meer dan 95 %

van het bouw- en sloopafval dat wordt gerecycleerd hoort Vlaanderen bij de top in Europa.

COPRO zorgt er via certificatie al meer dan 35 jaar mee voor dat

zuiver puin, dat vrijkomt bij sloop of renovatie van gebouwen of bij de

opbraak van wegen, kan bewerkt worden tot kwaliteitsvolle gerecycleerde

granulaten.

Belangrijk bij de verdere ontwikkeling bij bouw- en sloopafval is dat gevaarlijke

stoffen zoals asbest en teer niet in het circuit terecht komen

en gericht kunnen worden verwijderd. Ook het gebruik in laagwaardigere

toepassingen zoals in funderingen of als aanvulmateriaal dient

zoveel mogelijk beperkt te worden.

'Er wordt meer en meer gestreefd naar

hoogwaardige toepassingen die de

technische eigenschappen van de

materialen optimaal benutten'

HOOGWAARDIGE TOEPASSINGEN

Er wordt meer en meer gestreefd naar hoogwaardige toepassingen

die de technische eigenschappen van de materialen optimaal benutten.

Zo wordt de materialenkringloop beetje bij beetje gesloten en

het gebruik van primaire delfstoffen gereduceerd. Een voorbeeld

hiervan is betongranulaat dat niet langer gebruikt wordt in (onder)

funderingen, maar in dezelfde toepassing waaruit ze afkomstig waren,

namelijk in betontoepassingen.

Er is nog altijd heel wat marge voor verbetering richting

hoogwaardige recyclagetoepassingen,

VERTROUWEN WINNEN

Om dit te kunnen realiseren draagt COPRO zijn steentje bij om de

kwaliteitsborging en de traceerbaarheid van de gerecycleerde granulaten

te verhogen om zo het vertrouwen van de markt te winnen. Er is

nog heel wat marge voor verbetering richting hoogwaardige recyclagetoepassingen,

maar zoals altijd is het de ambitie van COPRO om samen

met de recyclagesector steeds op zoek te gaan naar toepassingsmogelijkheden

van gerecycleerde granulaten met de hoogst mogelijke toegevoegde

waarde. ■

Met meer dan 95 % van het bouw- en sloopafval dat wordt gerecycleerd hoort

Vlaanderen bij de top in Europa.

COPRO zorgt er via certificatie al meer dan 35 jaar mee voor dat zuiver puin kan

bewerkt worden tot kwaliteitsvolle gerecycleerde granulaten.

89


Quadri kleuren

COPRO, uw kwaliteitspartner

in wegenis en infrastructuur.

Onpartijdig controleren en certificeren, daar gaan wij voor.

COPRO vzw - Z.1 Researchpark-Kranenberg 190

BE-1731 Zellik (Asse) - T +32 (0) 2 468 00 95

BE 0424.377.275 - RPR Brussel

info@copro.eu - www.copro.eu

Donker groen:

C: 100

M: 0

Y: 90

K: 40

Quadri kleuren

Licht groen:

C: 70

M: 0

Y: 100

K: 0

CPR_07390_Adv GWW_CLW_197x130mm_Thema_Asfalt_Granulaat_Vangrails_NL.indd 1 30/03/21 13:51

Kopen kan,

huren ook

lasertopo-huur.be

Dynamisch

plaatproeftoestel

Bepaal de verdichting van

de ondergrond op een

snelle en eenvoudige wijze

volgens de richtlijnen van

het SB250.

Ontdek dit toestel bij Lasertopo

en vraag vrijblijvend uw demo aan!

info@lasertopo.be | www.lasertopo.be


Geen verloren uren

meer dankzij Wappy,

de mobiele werkbon-app

Wappy maakt komaf met papieren werkbon en levert een digitale oplossing voor de installatiesector. Deze app registreert uren en

materiaal die gepresteerd zijn op verplaatsing. Op vraag van verschillende ondernemingen die zochten naar een klaar en duidelijk

te gebruik app ontstond Wappy. Geen gedoe met duizenden functionaliteiten en eindeloze opleidingen, Wappy is de meest

gebruiksvriendelijke werkbon-app. Even eenvoudig zoals het gebruik van Whatsapp en het gaat nog sneller dan op een blaadje

papier! Een perfecte fit voor elke onderneming die graag snel en efficiënt werkt door enkel te noteren wat echt nodig is.

U kent wellicht deze situatie: op verplaatsing worden uren en

materiaal ingevuld op een blad papier, tussen de verplaatsing en

kantoor gaat de papieren werkbon soms verloren, de werkbon

is onleesbaar of het overtypen op uw PC brengt heel wat tijd

met zich mee. Door dit proces te digitaliseren komt de werkbon

rechtstreeks in uw administratiepakket, is de informatie meteen

correct en stuurt u zelf binnen de dag nog een factuur op.

Gratis proefversie

Om u te laten kennismaken met de voordelen biedt Wappy één

maand een gratis proefversie aan. Zo krijgt u ruim de tijd om

alle functionaliteiten en hun voordelen te ontdekken. Om uw

proefversie aan te vragen surft u naar www.wappy.io

5 stappen

Een werkbon invullen in WAPPY gaat via 5 eenvoudige stappen:

1. Wissel de dagplanning, informatie, documenten zoals

technische fiches en contactgegevens digitaal uit via de

app. Start het navigeren naar locatie via de GPS verbinding.

U heeft alle nodige info bij de hand.

2. Registreer de uren via de start- en stopknop.

3. Selecteer het verbruikte materiaal.

4. Klaar? Laat de werkbon digitaal aftekenen om discussies

te vermijden …

5. … en verstuur naar uw administratiesoftware!

registreren van uren

en materiaal was nog

nooit zo makkelijk!

Koppeling met administratiesoftware

Wappy koppelt met uw administratiesoftware. Bij het versturen

van de werkbon vanuit Wappy bent u klaar om de verdere

administratie van de werkbon af te handelen. Door de

directe digitale uitwisseling wint u veel tijd en is er

geen kans meer op fouten bij facturatie. Bovendien

krijgt u door ingegeven prestaties beter bij te

houden meer inzicht in al uw projecten

en dat is een enorme troef!

www.wappy.io

91


MERELBEKE BERGWIJKBRUG

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Franki Construct

Bergwijkbrug staat

binnenkort op zijn plaats

Franki Construct – onderdeel van Willemen Groep – is momenteel druk bezig met de eindfase van de

bouw van de nieuwe Bergwijkbrug in Merelbeke, over de Ringvaart ter hoogte van de Fraterstraat. “Een

project dat perfect binnen onze kraam past, maar op technisch en logistiek vlak zijn er zeker uitdagingen”,

aldus Xander De Pryck, projectleider bij Franki Construct, dat het volledige project uitvoert in een

tijdelijke maatschap (TM) met Herbosch-Kiere.

Franki Construct is momenteel druk bezig met de eindfase van de bouw van de nieuwe Bergwijkbrug in Merelbeke, over de Ringvaart ter hoogte van de Fraterstraat.

92


MERELBEKE BERGWIJKBRUG

Het lokaal bestuur van Merelbeke deed in 2017 mee aan een oproep

van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor de

realisatie van fietsersbruggen. De Bergwijkbrug wordt veel gebruikt

door zowel voetgangers, fietsers als automobilisten en zorgde steeds

meer voor mobiliteitsproblemen zoals files in de Fraterstraat en de

Guldensporenlaan en onveilige fietsoversteken in de omgeving van de

brug. De 60 jaar oude brug was sowieso aan vervanging toe en voldeed

ook niet meer aan de vereisten voor de passage van moderne schepen.

Op de huidige brug was er te weinig ruimte voor het aanleggen van zowel

voetpaden, fietspaden als een rijweg voor het autoverkeer. Fietsers

reden vaak in het midden van de rijweg op de brug om de fietsopstelstrook

aan de verkeerslichten met de Guldensporenlaan te bereiken.

Al jaren was er sprake om een fietsersbrug naast de bestaande brug

te gaan voorzien. In opdracht van De Vlaamse Waterweg maken Herbosch-Kiere

en Franki Construct in een tijdelijke maatschappij werk

van een volledig nieuwe brug.

'Door vroeger te starten met de

bovenbouw van de brug en door

dit op een andere locatie te doen,

hebben we tijd kunnen winnen'

BETONWERKEN AFGEROND

“Kort samengevat bouwt Franki Construct de nieuwe Bergwijkbrug

met drie rijvakken en een composieten fietspad in uitkraging”, vertelt

Xander De Pryck. “Verder zorgen we voor de verbreding van de Guldensporenlaan,

de aansluiting van de wegenis op de nieuwe brug en

het verlengen van de huidige fietssnelweg rond Gent. Herbosch-Kiere

staat in voor de afbraak van de bestaande brug (wat reeds in januari

gebeurde, red.) en de vernieuwing van de oeververdediging.”

“Kort samengevat bouwt Franki Construct de nieuwe Bergwijkbrug met drie

rijvakken en een composieten fietspad in uitkraging.”

De brug zelf werd naast de definitieve locatie op een omvangrijke

ondersteuningsconstructie gebouwd met portieken voor het

wegverkeer en de scheepvaart.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de onderbouw, de betonwerken

van de brug zelf zijn een maand geleden reeds afgerond.

Xander De Pryck: “Door vroeger te starten met de bovenbouw van

de brug en door dit op een andere plaats te doen, hebben we tijd kunnen

winnen. Dat was ook nodig om de onderbrekingstermijn voor het

verkeer zo kort mogelijk te houden. Momenteel zijn we nog bezig met

de laatste beton- en grondwerken aan de landhoofden en pijlers en

zijn we volop bezig met de opbouw van de schuifinstallatie waarmee

de brug in de loop van volgende maand naar de definitieve locatie zal

geschoven worden.”

TECHNISCH EN LOGISTIEKE UITDAGING

In grote lijnen heeft de TM zich mooi aan de planning kunnen houden.

Xander De Pryck: “In het voorjaar van 2021 lag de werf noodgedwongen

enkele weken stil door de verplichte quarantaine van buitenlandse

werkkrachten. Dat zorgde voor vertraging in ons betonwerk, de

impact op de langetermijnplanning was gelukkig beperkt doordat we

vroeger waren gestart aan de bovenbouw van de brug en de afbraak

van de bestaande brug wel kon doorgaan zoals gepland.

Voor Franki Construct is dit een project perfect op maat. Xander De

Pryck: “Maar er waren toch enkele serieuze uitdagingen aan deze opdracht.

De brug zelf is technisch uitdagend. Het is een brug met bijzonder

veel naspanning, waardoor ze heel gevoelig is aan de verdeling van

de reactiekrachten en zettingen aan de steunpunten. Dat maakt dat

de schuifoperatie eind juni niet rechttoe rechtaan is. De brug zal heel

voorzichtig geheven worden ter hoogte van de steunpunten zodat de

verdeling over de hele brug correct blijft. Een onevenwichtige krachtverdeling

zou nefast zijn voor de brug. Dat maakt het verplaatsen van

de brug meer dan ooit een technisch huzarenstukje.”

Een tweede uitdaging manifesteerde zich op logistiek vlak. “De locatie

is in deze opdracht zeker geen evidentie. Een brug bouwen over

de R4 en de Ringvaart - die in dienst moesten blijven – is geen alledaagse

opdracht. De brug zelf werd daarom naast de definitieve

locatie op een omvangrijke ondersteuningsconstructie gebouwd met

portieken voor het wegverkeer en de scheepvaart. Iets wat ook

zeker niet gebruikelijk is. Een beetje atypische omstandigheden dus,

maar het is net een van de sterktes van Franki Construct om ook

in moeilijkere omstandigheden kwaliteitsvol en efficiënt werk te leveren.

Op dat vlak ben ik ervan overtuigd dat we een streepje voor

hebben”, besluit Xander De Pryck. ■

93


SAMEN BOUWEN AAN DE STRAFSTE PLANNEN

Franki Construct is specialist in de burgerlijke bouwkunde, de bouw van stations met bijhorende

spoorinfrastructuur, parkeergebouwen en de (zware) industriebouw. Complexe civiele werken en

oplossingen op maat bedenken op vlak van ontwerp, bouw, financiering en onderhoud is een kolfje naar onze

hand. We kunnen daarbij terugvallen op een grondige dossierkennis en tonnen ervaring. We realiseren ook

heel wat projecten in de (petro)chemie, metallurgie, afvalverwerkende industrie en energiesector.

www.frankiconstruct.be


Consultancy

&

Testing

Monitoring

UW PROJECT,

ONZE ZORG

High level expertise

Complexiteit is ons vak

Combinatie advies & monitoring

Persoonlijke betrokkenheid van uw adviseur

Een geïntegreerde oplossing - One-Stop-Shopping

ABO nv is een multidisciplinair Consultancy en Engineering bureau onder ABO-GROUP dat

zich richt op integraal advies voor alle mogelijke bouw- en herontwikkelingsprojecten en

die oplossingen biedt voor uw energievraagstukken. ABO focust zich voornamelijk op de

Belgische markt, met maar liefst zes kantoren verspreid over Vlaanderen, Brussel en

Wallonië. Deze aanpak garandeert een persoonlijk contact, een snelle en integrale

dienstverlening en draagt bij tot een duurzame mobiliteit.

De kernactiviteiten van ABO nv zijn bodemonderzoek en bodemsanering, alle mogelijke

milieustudies, archeologisch en bouwhistorisch onderzoek, asbest- en sloopinventarisatie,

geofysisch onderzoek, alsook integraal advies inzake duurzame herontwikkeling,

ruimtelijke planning en energieoplossingen.

Voor de succesvolle realisaties van uw projecten, kunnen wij dagelijks rekenen op een

multidisciplinair team van maar liefst 100 specialisten over de verschillende vakgebieden.

Contacteer ons

www.abo.be

abo@abo-group.eu

www.linkedin.com/company/abo-nv/

www.instagram.com/abo_consultancy/

Aartselaar | Brussel | Gent | Hasselt | Namêche | Roeselare


ANTWERPEN ZUIDERDOKKEN

Tekst | Liesbeth Verhulst Beeld | Lucid

Bodemsanering en archeologie onder één

dak bij aanleg Gedempte Zuiderdokken

De transformatie van de Gedempte Zuiderdokken in Antwerpen komt op kruissnelheid. De

parkeerplaatsen verhuizen er ondergronds om plaats te maken voor een uitgestrekt stedelijk park: Dok

Zuid. Aannemer Van Laere doet een beroep op ABO voor het bodemonderzoek en de begeleiding van

de grondwerken in functie van de aangetroffen bodemverontreiniging. Ook het archeologisch onderzoek

is in handen van ABO. Naast de oude dokmuren trof het studiebureau hier onder meer zeer goed

bewaarde restanten aan van de citadelmuur uit de 16e eeuw, en een mortier van wel 70 kg gebruikt

tijdens het beleg van Antwerpen in de 19e eeuw.

Het Zuid in Antwerpen is vandaag een toonaangevende

wijk, terwijl we de Gedempte

Zuiderdokken vooral kennen als een grijs parkeerplein.

Daar zal Dok Zuid definitief verandering

in brengen. Om het park te kunnen realiseren,

is het eerste werk het ondergronds

brengen van de parkings. Deze komen exact

binnen de dokranden van het vroegere Kooldok

en Steendok te liggen. De eerste parking,

Parking Steendok, is eind vorig jaar afgewerkt.

Momenteel werkt Van Laere volop aan de

aanleg van Parking Kooldok, om daarna de

realisatie van het park te kunnen aanvatten.

VERONTREINIGDE SLIBLAAG

ABO nv - onderdeel van ABO-Group - werd

al in de ontwerpfase bij dit stadsontwikkelingsproject

betrokken. De erkend bodemsaneringsdeskundige

stond in voor de opmaak van

de grondverzetsstudie om de kwaliteit van de

te ontgraven grond van dit voormalig havendok

in kaart te brengen. “Op circa 8 m diepte

hebben we, ter hoogte van de voormalige

dokbodem, een sliblaag aangetroffen die sterk

verontreinigd is door zware metalen en PAK’s.

We hebben vervolgens een beschrijvend bodemonderzoek

opgesteld om de sliblaag gedetailleerd

in kaart te brengen”, legt Toon Moeskops,

projectleider bij ABO, uit.

In de uitvoeringsfase is ABO door Van Laere

aangesteld om de grondverzets- en bemalingswerken

te begeleiden. “De sliblaag was

dermate verontreinigd dat ze diende te worden

afgevoerd voor verdere verwerking. Het

is onze taak als bodemsaneringsdeskundige

om het niveau van de sliblaag tijdens de graafwerken

nauwkeurig te monitoren zodanig

dat alleen de verontreinigde laag wordt afgevoerd.

Om de diepe bouwput van 8 m te kunnen

realiseren, dient ook het grondwaterpeil

verlaagd te worden. Met het oog op gekende

ABO kon bij dit project zijn expertise als bodemsaneringsdeskundige en als archeologisch- en geofysisch

onderzoeksbureau combineren.

96


ANTWERPEN ZUIDERDOKKEN

Tijdens de archeologische opgraving werd een citadelmuur van het bastion van Alva uit de 16de eeuw aangetroffen.

grondwaterverontreinigingen in het stadscentrum

monitoren wij de grondwaterkwaliteiten

om ons ervan te vergewissen dat er geen

verspreiding van die verontreinigingen plaatsvindt”,

aldus Toon Moeskops.

ARCHEOLOGISCH EN

GEOFYSISCH ONDERZOEK

De wetgeving bepaalt dat van zodra grondwerken

plaatsvinden, er een archeologisch

onderzoek moet gebeuren, zeker in een historische

stadskern. ABO heeft sedert enkele

jaren de expertise in huis om het volledige archeologische

traject te begeleiden. “We zijn

vertrokken van een bureaustudie, waarbij we

op basis van historische kaarten en informatie

van voorgaande opgravingen hebben bepaald

welke archeologische structuren we in

de bodem konden verwachten”, vertelt Maarten

Praet, archeoloog bij ABO nv. Tijdens de

werkzaamheden aan het Kooldok voerde ABO

tevens een geofysisch onderzoek uit om met

behulp van een grondradar de exacte locatie

van de oude dokmuren te bepalen, zodanig dat

Van Laere de graafwerken perfect kon plannen

zonder onverwachte structuren tegen te

komen. De architecten gaan op basis van deze

scans de dokmuren visualiseren in het nieuw

aan te leggen park. “Dankzij deze niet-invasieve

methode dienden we de activiteiten op de

werf niet te verstoren”, zegt Maarten Praet.

Tijdens de graafwerken heeft ABO het 19eeeuws

dok uit de napoleontische tijd grondig

onderzocht. De oude dokmuren blijven

trouwens zichtbaar op verdieping -1 van de

ondergrondse parking. “Aan de in- en uitrit

van Parking Steendok hebben we ook restanten

van de citadelmuur uit de 16e eeuw

aangetroffen. Op sommige plaatsen was de

muur tot op 8 meter hoogte bewaard, wat

behoorlijk uniek is”, vult Maarten Praet

aan. Na het registreren en inzamelen van

enkele bouwstenen met merktekens, zijn

de dokmuren verwijderd om de in- en uitrit

te realiseren.

Naast de citadelmuur deed ABO nog enkele

opmerkelijke vondsten zoals een mortier

uit de 19e eeuw van wel 70 kg, die bij

het beleg van Antwerpen gebruikt geweest

'Aan de in- en uitrit van Parking Steendok

hebben we restanten van de citadelmuur uit de

16e eeuw aangetroffen. Op sommige plaatsen

was de muur tot op 8 meter hoogte bewaard,

wat behoorlijk uniek is’

is voor beschietingen. De mortier wordt

na conservatie tentoongesteld in het stadsmuseum.

Er werden ook kanons- en musketkogels

aangetroffen die een goed beeld

geven van de militaire geschiedenis van de

verdwenen citadel.”

COMBINATIE VAN EXPERTISES

Tijdens de uitvoering kwam het erop aan om

alles goed te coördineren met de aannemer,

gezien zowel de afvoer van de sliblaag als het

archeologisch onderzoek tussen en tijdens de

verschillende fasen van het project door dienden

te gebeuren. “Het is dan ook een groot

voordeel voor de aannemer dat wij al deze

disciplines kunnen combineren”, zegt Toon

Moeskops. “En voor ons als bedrijf is het

heel fijn dat onze expertise als bodemsaneringsdeskundige

en als archeologisch- en geofysisch

onderzoeksbureau hier samenkomt.

ABO is bij heel wat grootschalige stadsontwikkelingsprojecten

betrokken in Antwerpen

en de Gedempte Zuiderdokken vormen een

mooie aanvulling op ons palmares.”

ABO is nu volop bezig met de begeleiding

van de grondverzetwerken en het archeologisch

onderzoek bij de aanleg van de tweede

parking, Parking Kooldok. Tegen het einde

van dit jaar zitten de werken voor ABO op

deze site erop. ■

97


Tekst | Philippe Selke Beeld | Topolaser

Performante apparatuur

voor labo met specialisme

in asfaltmengsels

Het laboratorium van Les Enrobés du Centre, een onderneming die gevestigd is in Strépy, doet

regelmatig een beroep op Topolaser, Waalse zusterfirma van Lasertopo, voor de levering van specifieke

machines van onder andere Controls Group en Memmert. De laatste nieuwe aanwinst is een oven

van 1.060 liter die de droogcapaciteit van het laboratorium vergroot. Maar naast de uitstekende prijskwaliteitsverhouding

is het vooral de kwaliteit van de dienstverlening van Topolaser die door Frédéric

Detraux, hoofd van het laboratorium, in de verf wordt gezet.

Les Enrobés du Centre (Strépy-Bracquegnies) is

een bedrijf dat is voortgevloeid uit de wens van

twee familiale groepen – Wanty en TRBA – om

zelf bitumineuze mengsels voor wegen te fabriceren

en te kunnen terugvallen op een centrale

productie-eenheid die gekoppeld is aan een laboratorium.

Topolaser (Spy) is een leverancier

van meetinstrumenten en laboratoriumapparatuur

(via dochteronderneming Laboconstruct),

een bevoorrechte partner-verdeler van het bekende

merk Controls Group – in het domein

van de wegenbouw en burgerlijke bouwkunde

– en sinds kort ook van Memmert, de mondiale

marktleider inzake de ontwikkeling van

ovens en incubators voor diverse onderzoekstoepassingen

en industriële kwaliteitscontrole.

Beide bedrijven zijn voor elkaar gemaakt.

Voor de droogovens kiest men bewust voor de kwaliteit van Memmert en service

van Topolaser

VIJFDUIZEND PROEVEN PER JAAR

"Ons laboratorium spitst zich toe op de ontwikkeling

van asfaltmengsels en de controle

van het productieproces en de plaatsing op

de werf", vertelt Frédéric Detraux, hoofd van

het laboratorium van Les Enrobés du Centre.

"Voorts monitoren we de werking van de elf

productiecentra voor natuurlijke en gerecycleerde

granulaten van de groep, voeren we

jaarlijks tot tweeduizend proeven uit op werven

(voor de analyse van de draagkracht van

de bodem) en voeren we ook andere proeven

uit die betrekking hebben op beton en studies

voor de behandeling van de bodem met kalkbindmiddelen

en hydraulische cementbindmiddelen,

wat neerkomt op een totaal van circa

vijfduizend proeven per jaar." Kortom: het laboratorium

van LEDC kan 120 soorten proeven

uitvoeren – groot en klein – met dank aan

vijfhonderd verschillende meetapparaten.

98


STERKE SAMENWERKING

"Toen we hoorden dat Lasertopo en

Topolaser de Belgische verkoop van Controlsproducten

in goede banen zou leiden – een

bedrijf waarmee we al veel samenwerkten –

hebben we meteen contact gezocht", vervolgt

Frédéric Detraux. "We werkten al samen met

hen voor topografische doeleinden, maar nog

niet voor laboratoriumapparatuur. Hun gamma

is erg ruim. Voor Controls-producten kan

het gaan van een eenvoudige kubusvormige

betonnen mal, die een dertigtal euro kost, tot

automatische bindmiddelextractoren, waarvan

de prijs kan oplopen tot 40.000 euro. En zelfs

wanneer wij hen voor bepaalde aankopen laten

concurreren met andere bedrijven, blijven ze

de referentieleverancier, zowel qua prijs als

kwaliteit van de dienstverlening. Topolaser

voldoet perfect aan onze verwachtingen."

INDRUKWEKKENDE OVEN

Onlangs kocht het laboratorium van LEDC

een Memmert-oven van 1.060 liter, het

grootste model dat momenteel verkrijgbaar

is. "Deze oven zal ons in staat stellen om

onze droogcapaciteit te verhogen. Zo kunnen

we de groei van onze activiteiten perfect

opvangen. De ijking van de vorige oven was

niet langer geldig, maar we konden het werk

in het laboratorium niet wekenlang stilleggen

in afwachting van een nieuwe machine. Snelle

levering was dan ook een van onze eisen toen

we om een offerte vroegen. Topolaser is de

'Levering, inbedrijfstelling en opleiding:

alles is in begrepenin de service'

uitdaging aangegaan en is erin geslaagd om de

strakke deadlines te halen."

Maar de samenwerking houdt daar niet op.

Frédéric Detraux: "Als we apparatuur kopen

bij Topolaser, zorgt het ook voor de inbedrijfstelling

en, indien nodig, opleiding. Alles

is inbegrepen in de dienstverlening, wat niet

gebruikelijk is in de sector – dergelijke services

zijn vaak optioneel en vergen doorgaans

een afzonderlijk contract. Bovendien beschikken

ze sedert het begin over een eigen dienst

voor technische interventies en het onderhoud

van de apparatuur die ze verkopen. Dit

betekent dat ze niet hoeft te worden teruggestuurd

naar de fabriek, waardoor de inactiviteitsperiode–

lees: de tijd die nodig is om het

onderdeel op te halen en te installeren – kort

is en geen invloed heeft op de werking van het

laboratorium." ■

LEDC beschikt over een asfaltmeningstallatie met een capaciteit van 300 ton per uur.

99


FUNDERINGSTECHNIEKEN

-Soilmixing

-Grondverdringende palen

-Secanspalen

-Berlinerwanden

-Onderschoeiingen

-Putfunderingen

-Micropalen

-Groutankers

WWW.MEESBVBA.BE

INFO@MEESBVBA.BE


Tekst en beeld | Topcon

Snelle resultaten en minimale voorbereiding

met mmGPS gestuurde glijbekistingsmachine

Puzzelen met prefabelementen om fietspaden, kantstroken en borduren aan te leggen, is verleden tijd

voor de firma Superbeton. Zij kocht onlangs de eerste 3D-glijbekistingsmachine in België aan, uitgerust

met de unieke mmGPS-technologie van Topcon. Die garandeert niet alleen snellere resultaten met

ongeëvenaarde precisie, maar maakt ook de voorbereiding van elke werf minder arbeidsintensief omdat

de machine grotendeels autonoom werkt.

Glijbekistingsmachines (slipform pavers) met

mmGPS zijn al jaar en dag erg populair in Amerika,

waar werven vaak uitgestrekter zijn en

budgetten rianter dan in België. “Voor kleinere

werven was 3D-glijbekisting vroeger te duur

om een interessante investering te zijn, maar

de 3D-sturingstechnologie van Topcon is inzetbaar

op meerdere machines tegelijk. Dat

kunnen meerdere glijbekistingsmachines zijn,

maar ook verschillende types machines tegelijk,

zoals freesmachines, bulldozers, pavers en

zo meer”, legt Arnaud De Cnijf van Topcon uit.

“Als je wil investeren, dan moet je het meteen

goed doen. Een gezonde, groeiende firma

als de onze is niet gebaat bij technologie die

morgen al achterhaald is”, voegt Frederik Laeremans,

zaakvoerder van Superbeton, toe.

“Superbeton wil een voorloper zijn én blijven

in de betonwereld. Een intelligente slipform

paver past perfect in dat plaatje.”

Superbeton kocht onlangs de eerste

3D-glijbekistingsmachine in België aan, uitgerust

met de unieke mmGPS-technologie van Topcon

HORIZONTAAL EN

VERTICAAL NAUWKEURIG

Dankzij de single mmGPS-sturing van Topcon

- een mmGPS-ontvanger (GNSS-ontvanger

gecombineerd met een laserontvanger) en

een tweede, gewone GNSS-ontvanger - is

de nauwkeurigheid van het beton gieten bovendien

zowel horizontaal als verticaal gegarandeerd.

Dat is bijzonder in de wereld van

glijbekistingsmachines, die vroeger niet van

GPS-technologie konden profiteren omdat

de verticale precisie te wensen overliet. Het

lasertoestel vangt dat gebrek nu succesvol op.

SIGNAAL ONDERBROKEN?

GEEN PROBLEEM

Daarnaast presteert de mmGPS-technologie

van Topcon altijd optimaal, zelfs op drukke

werven waar een groot aantal machines tegelijk

werken op een kleine oppervlakte. Arnaud

De Cnijf: “Wordt het signaal van de ontvanger

op de machine tijdelijk onderbroken,

bijvoorbeeld door een vrachtwagen die langsrijdt,

dan treedt er een voorspeltijd in van enkele

seconden. De slipform paver giet het beton

sowieso zonder onderbrekingen voort.”

GEEN PIKETTEN EN

KOORDEN MEER

Betonwerken zijn seizoensgebonden en vragen

om een intensieve voorbereiding. Chris Martens,

projectleider bij Superbeton: “Zelfs als je

beton in één stuk kunt gieten, dan kost het met

een gewone glijbekistingsmachine nog altijd redelijk

wat manuren om tot op de millimeter

nauwkeurig te kunnen werken. Een landmetersploeg

moet de nodige piketten slaan en

koorden bevestigen, zodat de glijbekistingsmachine

weet welke lijn ze moet volgen.”

Maar dankzij de mmGPS-sturingstechnologie

van Topcon heeft de slipform paver van Superbeton

geen piketten en koorden meer nodig.

Chris Martens: “In plaats van een fysiek aanwezig

koord volgt onze glijbekistingsmachine nu

een digitale lijn. Zo kunnen we altijd direct aan

de slag, zonder op voorhand honderden piketten

te moeten plaatsen. Dat is aangenaam werken

voor ons en de andere aannemers, maar

ook voor de weggebruikers en buurtbewoners.

Er is minder struikelgevaar en wij kunnen

de weg veel sneller vrijgeven.”

OPLEIDING MET OOG

VOOR PRAKTIJK

Topcon vindt het belangrijk dat de klant zijn

aankoop optimaal kan benutten, om welk

product het ook gaat. Superbeton was eerder

al bekend met de 3D-sturingstechnologie van

Topcon, maar die was nog niet op een glijbekistingsmachine

geïnstalleerd. Daarom stippelden

ze voor Chris Martens een gepersonaliseerd

opleidingstraject uit.

En die is erg tevreden over die aanpak: “Na

een halve dag theorie kreeg ik telkens een hele

week de tijd om op de werf te oefenen. Als iets

minder goed lukte, dan legden de experten

van Topcon het met plezier nog eens uit. Nu

kan ik na een korte inmeting het voorbereidende

werk van de landmeter gewoon op mij

nemen. Zit ik toch nog met een vraag, dan kan

ik ook op elk moment rekenen op het supportteam.

Topcon speelt erg kort op de bal en

dat is in onze sector absoluut een pluspunt.”

ALLE (BETON)WEGEN OPEN

De 3D-glijbekistingsmachine van Superbeton

is het resultaat van een intensieve samenwerking

tussen fabrikant Gomaco, machineimporteur

De Brucyker-Kemp en Topcon

Positioning Systems. Hoewel uniek in België,

worden de slimme slipform pavers vandaag al

in honderden landen ingezet voor zowel kleine

als grote betonwerken. Ook Superbeton

overweegt nu om een grotere machine uit te

rusten met de mmGPS-technologie, zodat ze

binnenkort niet alleen kantstroken maar ook

volwaardige betonwegen in één vloeiende beweging

kunnen gieten met slechts minimale

voorbereidingswerken. ■

101


Grondbehandeling

Stabilisatie – Verbetering – Recyclage

Proviacal ® RD

Grondverbetering in gevoelige

zones.

• De stofarme oplossing

BENOR (PTV 459)

• EN 459

Proviacal ® ST

Verbetering van natte gronden.

• De standaard oplossing

BENOR (PTV 459)

• EN 459

Proviacal ® DS

Ter plaatse behandelen van

uitgegraven gronden.

• De economische oplossing om te recycleren

• EN 459

Het aanbod van Lhoist:

• Technische ondersteuning

• Uitgebreide en flexibele logistiek – levering 7/7

• Levering in bulk en bigbag

stephanie.lutin@lhoist.com

www.lhoist.com

Tél: 010 868 877

Fax: 010 868 851

Proviacal® is een merk van Lhoist Recherche et Développement S.A.. - Photos: Lhoist/Dronimages


Tekst | Vlaamse Confederatie Bouw Beeld | Vlaamse Confederatie Bouw

OESO geeft pluim aan Vlaanderen

Bouw scoort goed in

materialen- en bodembeheer

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft onlangs haar

Environmental Performance Review voor ons land gepubliceerd. Daaruit blijk dat Vlaanderen in het

bijzonder goede punten krijgt voor afval-, materialen- en bodembeheer. De Vlaamse Confederatie Bouw

(VCB) onderlijnt daarom de aanzienlijke bijdrage van de bouw in het hergebruik en de recyclage van

bouw- en sloopafval en het optimaal grondverzet in onze regio.

Dankzij circulaire principes in de bouw kunnen

we vandaag meer dan 60 % van al het afval

dat we als samenleving produceren nuttig hergebruiken.

De bouw heeft immers niet stil gezeten.

Zo recycleren we vandaag reeds meer

dan 90 % van het bouw- & sloopafval. Binnen

dit segment horen we daarmee bij de koplopers

van Europa. Maar er is nog heel wat

marge voor verbetering richting hoogwaardige

recyclagetoepassingen. Om de kringloop

verder te sluiten, is gedegen tracering en vertrouwen

in bouwafval als grondstof cruciaal.

Daar zetten vandaag duizenden bouwprofessionals

op in.

Duurzaam ontwerpen, meer hergebruik van

materialen, minder nood aan primaire grondstoffen

en hoogwaardige toepassingen die op

hun beurt volledig kunnen hergebruikt worden.

De bouwsector is een trendsetter in Vlaanderen

en zet alle zeilen bij om de toepassingen

voor bouwafval verder uit te breiden. Niet alleen

door van selectief sloopbeheer een belangrijk

speerpunt te maken en verder in te zetten

op green deals met de Vlaamse overheid, maar

ook door verdere digitalisering. Denk maar aan

het gebruik van BIM - het bouwinformatiemodel

om duurzamer en modulair te bouwen met

minder bouwafval - een beter gebouwenbeheer,

minder onderhoudskosten ...

Ook het maximaal hergebruiken van bouwmaterialen

is een prioriteit voor de sector om

afval te voorkomen en waardevolle bouwelementen

een tweede leven te bieden. Belangrijk

bij sloopafval is dat gevaarlijke stoffen zo-

De bouwsector is vandaag koploper als het gaat

over implementatie van nieuwe technologieën.

#WERFZE laat je meekijken achter de schermen.

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) onderlijnt de aanzienlijke bijdrage van de bouw in het hergebruik en de

recyclage van bouw- en sloopafval en het optimaal grondverzet in onze regio.

als asbest niet in het circuit terechtkomen en

gericht worden verwijderd. Daarom heeft de

bouw werk gemaakt van gedegen kwaliteitscontrole

en traceringsystemen.

‘Een goed voorbeeld

van succesvolle urban

mining in de bouw is

de recyclage van PVC’

“Een goed voorbeeld van succesvolle urban

mining in de bouw is de recyclage van PVC”,

zegt Marc Dillen, directeur-generaal van VCB.

“Producenten zetten dit materiaal steeds vaker

in als grondstof voor nieuwe profielen van

onder andere ramen en deuren. Het volume

aan gerecycleerde PVC is intussen opgelopen

tot duizenden tonnen per jaar. Daardoor is

de vraag naar primaire grondstoffen aanzienlijk

verminderd met een gigantische reductie

in CO 2

-uitstoot als gevolg. Meer nog, urban

mining kan op gelijkaardige wijze de recyclage

van materialen zoals (vlak)glas, metalen, elektronica...

een boost geven.”

Daarnaast zien we heel wat projecten om hergebruik

in de sector te stimuleren. Elementen

die steeds vaker een tweede leven krijgen zijn

bijvoorbeeld: bakstenen, dakpannen, modulaire

tussenwanden, deuren, verlichting, sanitaire

voorzieningen en vloerbedekkingen zoals, tegels,

hout of tapijt … Ook vanuit andere sectoren

komen nieuwe en duurzame grondstoffen

uit recyclageprocessen voort. Denk aan geperste

leem, kalkhennep, zaag-, katoenresten

en gemalen kurkstoppen die dienst doen als

grondstof voor isolatiemateriaal ... ■

103


Nissan bedrijfsvoertuigen gamma

Ontdek het volledige gamma bij uw dealer

of op Nissan.be

NISSAN

NV250

NISSAN

NV300

NISSAN

NV400

5 jaar garantie & 5 jaar pechbijstand inbegrepen

5 jaar/160.000 km (wat er eerst voorvalt) fabrieksgarantie voor de bedrijfsvoertuigen (met uitzondering van de Nissan

e-NV200: waarvan op de accucapaciteit 8 jaar / 160.000 km en voor de rest van het voertuig 5 jaar / 100.000 km is

gegarandeerd*). 12 jaar garantie tegen corrosie behalve voor Nissan NT400. Onbeperkt aantal kilometers voor garanties

op het spuitwerk, originele onderdelen en accessoires, pechhulp onderweg en corrosie. Zie het Nissan-garantieboekje

voor meer informatie.*Inclusief 3 jaar fabrieksgarantie en 2 jaar uitgebreide garantie. Afbeeldingen niet bindend.

Adverteerder: Nissan Belux n.v. (invoerder), Bist 12, 2630 Aartselaar - BTW BE0838.306.068 - IBAN BE81 2930 0778 6024 -

RPR Antwerpen - beluxnl@nissan-services.eu. Milieu-informatie: K.B. 19/03/2004: www.nissan.be

NISSAN.BE


BOUWMAT

VAKKATERN OVER BOUWMATERIEEL & BOUWMACHINES

MATEXPO WORDT EEN NORMALE EDITIE

Slopen & breken

OPLEGGER MET KRAAN EN LAGE LAADHOOGTE

Graven wordt kinderspel


Tekst en beeld | Pieter de Mos

Bouwmaterieelbeurs van 8 tot 12 september 2021 in Kortrijk Xpo

MATEXPO krijgt

een heel normale editie

Het kan en mag weer: MATEXPO 2021 gaat door van woensdag 8 tot en met 12 september in Kortrijk

Xpo. Matexpo is voor Europa een belangrijke en voor 100 % professionele bouwmaterieelbeurs. Er

worden ook deze 39ste editie weer enkele tienduizenden vakmensen verwacht uit de wereld van de

bouw, wegenwerken, burgerlijke bouwkunde, recycling, goederenbehandeling, industrie ...

De cijfers liegen er niet om: op MATEXPO zijn de grootste merken

ter wereld aanwezig. De tijdens de vijf openingsdagen in totaal verwachte

40.000 bezoekers worden verwelkomd door 370 exposanten:

constructeurs, verdelers van materieel en leveranciers van diverse

uitrustingen, verspreid over een oppervlakte van 135.000 m²,

binnen in de hallen en op het grote buitenterrein. Zij stellen hun

beste en nieuwste producten voor, waardoor bezoekers een kans

krijgen om kennis te maken met het grootste aanbod van machines

en materieel voor de wegenbouw, burgerlijke bouwkunde, algemene

bouw, bouwvoertuigen, afvalverwerking, recyclage, reinigingsmachines

en goederenbehandeling in de Benelux. Er zijn ruim

1.500 merken vertegenwoordigd, waaronder heel wat primeurs.

MEER DAN OOIT DE PLACE TO BE

Voorzitter Johan Verhelst en directeur Gregory Olszewski zijn zeer

tevreden dat de beurs alsnog kan plaatsvinden. Door het wegvallen

van verschillende internationale voorjaarsbeurzen is MATEXPO dit

jaar zowat het enige en meteen ook belangrijkste ontmoetingsmoment

voor de sector in heel Europa. “Dat maakt van MATEXPO meer dan

ooit de place to be van 8 tot en met 12 september in Kortrijk Xpo”, zo

laten ze enthousiast weten.

De tijdens de vijf openingsdagen in totaal verwachte 40.000 bezoekers worden

verwelkomd door 370 exposanten

'MATEXPO is meer dan ooit

de place to be van 8 tot en

met 12 september'

Uiteraard is er een uitgebreid programma met talrijke demo's en testmogelijkheden,

lezingen en colloquia over actuele thema’s en komt er

veel persaandacht met exposanten in de kijker door de uitreiking van

awards voor meest innovatieve exposant (Innovation Award) en meest

groene aanpak (Green Award).

Verspreid over een oppervlakte van 135.000 m², binnen in de hallen en op het

grote buitenterrein, worden nieuwe producten voorgesteld.

REGISTEREN EN PARKEREN

Gratis vooraf registeren voor bezoek kan nu reeds op de website van

MATEXPO: www.matexpo.com. Tijdens de beurs aan de kassa betaalt

men 15 euro. MATEXPO is goed toegankelijk voor personen met een

mobiele beperking. U parkeert hiervoor best dichtbij ingang zuid. Indien

gewenst is een rolstoel beschikbaar. Alleen assistentiehonden met

officieel erkende papieren worden toegelaten als begeleiding.

106 |


MATEXPO 2021 gaat door van woensdag 8 tot en met 12 september in Kortrijk Xpo.

Parkeren kost 10 euro per wagen. Bij het beurscomplex parkeren is

niet mogelijk. Volg de signalisatie naar randparking P1 of P2 en aanwijzingen

vanop de autostrade naar de randparkings. Deze parkings

zijn bewaakt én betalend (cash of bancontact). Het vervoer tussen

MATEXPO en de parkings wordt ook nu weer verzorgd door de

gratis shuttlebussen. Die rijden van 2 uur voor opening tot 2 uur na

sluiting van de beurs. Let op: foutparkeerders rondom de beurs zullen

beboet worden. ■

OPENINGSUREN

Woensdag 8 september

10.00 tot 18.00 uur

Donderdag 9 september

10.00 tot 18.00 uur

Vrijdag 10 september

10.00 tot 20.00 uur

(vanaf 19.30 is er het befaamde MATEXPO Café)

Zaterdag 11 september

09.00 tot 17.00 uur

Zondag 12 september

09.00 tot 17.00 uur

OFFICIEEL GROEN LICHT

Doordat de coronacijfers geheel volgens verwachting omlaag

gaan en de vaccinatiegraad snel omhoog, kan MATEXPO

in september de normale bezoekersvolumes aanhouden,

zonder beperkingen in absolute aantallen! En dat in alle

veiligheid, zo meldt de organisatie. Uiteraard is het wel

mogelijk dat er in september nog een aantal maatregelen

van kracht zullen zijn. De organisatie belooft hierover steeds

transparant te communiceren. Goeie ventilatie zal in ieder

geval belangrijk zijn. Catering zal toegelaten zijn, waarbij

exposanten worden verzocht om verstandig om te gaan met

het eventueel schenken van alcohol.

Gratis vooraf registeren voor bezoek kan nu reeds op de website van MATEXPO:

www.matexpo.com.

| 107


ING proudly presents

CONSTRUCTION EQUIPMENT

KORTRIJK XPO | WWW.MATEXPO.COM

GWW3621

GEBRUIK DEZE CODE VOOR

GRATIS

REGISTRATIE OP

WWW.MATEXPO.COM

MODULO.be - 509100

MATEXPO | President Kennedypark 31B | 8500 Kortrijk | T +32 (0)56 98 07 60 | info@MATEXPO.com | www.MATEXPO.com | MATEXPO MATEXPO MATEXPO


CONTACTEER ONS

+32 498 11 49 37

S T O F

TOT NADENKEN

Stofbeheersing is een heikel punt voor veel

afvalverwerkings- en recyclagebedrijven.

Pulvi bekijkt het anders.

Bij Pulvi kunnen bedrijven terecht voor

een ruim aanbod aan diensten inzake

stofbeheersing. Met het eigen ontwikkeld

en gepatenteerd vernevelingssysteem

kan Pulvi zich dé expert op het gebied van

innovatieve stofbeheersing noemen.

MISTLIJNEN

STOFNETTEN

RIJSTOFBARRIÈRES

Pulvi plaatst een constructie op

veilige hoogte rondom de site. De

fijne verneveling uit de mistlijnenen

creëert een stofbarrière die op

maat van de stofsamenstelling

wordt afgeregeld.

Het Pulvi vernevelingssysteem

werkt op lage druk, waardoor het

waterverbruik drastisch zal dalen.

Bovendien kan er gebruik gemaakt

worden van regen- of kanaalwater!

De Pulvi mistlijnen bestaan in

mobiele en vaste uitvoering.

Met vaste stofzeilen kan een eerste

barrière dichtbij de bron van de

stofontwikkeling gevormd worden.

Pulvi zorgt voor maatwerk:

zowel grote als kleine openingen

kunnen worden afgesloten

en ook combinaties tussen

verschillende soorten stofzeilen

en windbreekzeilen is mogelijk.

De zeilen zijn verkrijgbaar in een

ruim assortiment aan kleuren en

zijn brandvertragend.

Om stofverspreiding door

opvliegend rijstof tegen te gaan,

plaatst Pulvi vaste rijstofbarrières

langsheen de rijroute. Deze zorgen

voor een permanente bevochtiging

van de ondergrond, waardoor

opwaaiend stof aan de bron wordt

bestreden.

De rijstofbarrières worden

uitgevoerd in een robuuste metalen

outdoor behuizing.

GET IN TOUCH

info@pulvi.be

www.pulvi.be

Vrombautstraat 121

BE-9900 Eeklo


SLOPEN EN BREKEN

Tekst | Valérie Couplez Beeld | Pulvi

Goede stofbeheersing is een noodzaak

Stof tot nadenken

Een perfecte stofbeheersingsoplossing creëren is een complexe evenwichtsoefening waar veel bouw- en

sloopbedrijven mee te maken krijgen. Te veel water kan het productieproces en de kostprijs beïnvloeden,

te weinig verneveling kan dan weer leiden tot overlast. Om steeds efficiënter te werk te kunnen gaan,

is het gepatenteerde stofvernevelingssysteem van Pulvi blijvend in ontwikkeling. Het bedrijf voegt ook

nieuwe technieken toe om bouw- en sloopbedrijven een totaalconcept op maat van hun activiteiten te

kunnen bezorgen.

Een goede stofbeheersing is een absolute

noodzaak voor de gezondheid en veiligheid

van zowel werknemers als buurtbewoners.

Met dit in het achterhoofd ging Davy De

Baere een aantal jaar geleden aan de slag om

een ingenieus nieuw vernevelingssysteem te

ontwikkelen. Het uitgangspunt? Het reduceren

van de stoffractie in de lucht met minder

energie en waterverbruik dan klassieke systemen.

Een missie waarin hij slaagde maar die

nog niet is afgerond. “We hebben niet stilgezeten

de afgelopen maanden, maar zijn achter

de schermen en op het terrein blijven werken

rond deze stofproblematiek. Zo hebben we

bijvoorbeeld onze mistlijnen verder verfijnd

en de sturing van de pompinstallaties aangepast,

zodat er nog doeltreffender kan worden

verneveld met nog minder water. Daarnaast

kan de bediening van de mistlijn nu ook via afstandsbediening

gebeuren, waarmee we tegemoetkomen

aan de vraag van de markt”, aldus

Davy De Baere.

CAPTATIE VAN KANAALWATER

Elke liter water kost geld. Bedrijven kijken

dan ook naar regenwater voor verneveling

om te besparen op de kosten. Davy De

Baere: “Maar regenwater kan niet eindeloos

gebufferd worden. Daarom hebben we een

nieuw systeem ontwikkeld waarbij we kanaalwater

kunnen capteren en inzetten voor

stofbeheersing. Dat doen we door te werken

met een uitgebreide voorfiltering, zodat het

systeem een onderhoudsarme werking kent.

Eenmaal reinigen per jaar volstaat om weer

ongestoord aan de slag te gaan en blijven. We

voegden aan het pompsysteem ook een teller

toe, zodat er perfect gecontroleerd en gemeten

kan worden hoeveel kanaalwater er precies

gebruikt wordt om onder de wettelijke

limieten te blijven. Met deze innovatie kunnen

bedrijven weer verder besparen op hun waterfactuur

maar ook milieubewuster omgaan

met water. We hebben al enkele mooie realisaties

op ons palmares die dat bewijzen.”

MEEST EFFICIËNTE OPLOSSING

Davy De Baere merkt dat de vraag naar stofnetten

toeneemt. “Ze kunnen zorgen voor

een grote opvang van stof en creëren een

windarme zone. Belangrijk want de inspecties

rond stof worden frequenter en strenger

Pulvi heeft een nieuw systeem ontwikkeld waarbij het kanaalwater kan

capteren en inzetten voor stofbeheersing.

Windzifters zitten klassiek geïntegreerd op machines

om stof af te zuigen. Pulvi heeft deze technologie

toegepast op een aanhangwagen, in combinatie met

een container.

110 |


SLOPEN EN BREKEN

'We hebben onze mistlijnen en

pompinstallaties verder verfijnd,

zodat er doeltreffender kan

worden verneveld met minder water'

Door de integratie van een teller toe, kan er perfect gecontroleerd en gemeten worden hoeveel kanaalwater er

precies gebruikt wordt om onder de wettelijke limieten te blijven.

om misbruik tegen te gaan. Bedrijven zijn verplicht

om stofbeheersingsplannen op te maken

om aan te tonen hoe ze de overlast tot

een minimum beperkt zullen houden. Omdat

wij het volledige pakket van diensten rond

stofbeheersing kunnen aanbieden, hebben we

een grote expertise opgebouwd rond die problematiek

die we ook ten dienste van klanten

stellen. Wij kunnen alles in kaart brengen: wat

zijn de grootste risicozones? Wat is de meest

efficiënte totaaloplossing in functie van het

product, het terrein of de activiteit? Waar

plaatsen we verneveling? Waar zullen netten

beter dienen? Zo kunnen we ook helpen om

stofbeheersingsplannen op te maken.”

te zuigen. We hebben deze technologie toegepast

op een aanhangwagen, in combinatie

met een container. Zo krijg je een mobiele

oplossing om rond machines alles te reinigen.

Dit gebeurt nu nog met schop en borstel.

Met deze innovatie kan er dus weer een

pak sneller gewerkt worden”, besluit Davy-

De Baere. ■

DROGE PRODUCTEN EN

STOFVRIJE OMGEVING

Twee andere nieuwigheden bij Pulvi zijn shelters

en windzifters. “Shelters zijn eigenlijk

dakconstructies of overkappingen die kunnen

gebruikt worden om enerzijds producten

droog te houden, maar er anderzijds ook

voor te zorgen dat ze niet vervliegen. We

kunnen ze bouwen op zeecontainers, betonblokken,

of vrijstaand. De afmetingen kunnen

volledig aangepast worden aan de behoefte

op het terrein. Windzifters zitten dan weer

klassiek geïntegreerd op machines om stof af

Shelters zijn dakconstructies of overkappingen die kunnen gebruikt worden om ervoor te zorgen dat producten

niet vervliegen.

| 111


• 20 verschillende modellen

• snel uit stock leverbaar

• budgetvriendelijk

• eigen demo site met 12 machines

• afspraak op zaterdag mogelijk

• oplossingen op maat

DE MARKTLEIDER VOOR

MINI- EN MIDI ZEVEN

Contacteer ons voor meer info,

demo’s, bedrijfsbezoek, ...

Ontdek ons volledig gamma

op onze website!

WWW.FLEXIEVER.BE

+32 9 224 91 00

info@flexiever.be

www.flexiever.be | Nieuwendorpe 14, 9900 Eeklo | +32 9 224 91 00 | info@flexiever.be

Importeur voor de Benelux

EUROSTEEL BV

VAN HEEMSKERCKWEG 10

5928 LL VENLO

NEDERLAND

WWW.EUROSTEEL.NL


SLOPEN EN BREKEN

Voor de verkoop is sinds vorig jaar een dealernetwerk opgetuigd, met twee dealers in Nederland en daarnaast in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zweden.

Tekst | Kees Beijer Beeld | SMO

Belgische fabrikant richt zich op markt voor mini- en midiscreens

Compacte en

productieve schudzeef

SMO heeft zich in meer dan tien jaar ruimschoots bewezen als fabrikant van FleXiever mini- en

midizeven. De constructeur uit Eeklo heeft daarbij het tij mee, want de vraag naar compacte modellen is

om meerdere redenen fors gestegen.

“De drang naar een circulaire economie

doet ook de interesse in recyclingmachines

toenemen”, weet Michael De Craene, Sales

Manager van FleXiever. “Omdat compacte

afmetingen hierbij steeds belangrijker zijn

– zeker om transporten in binnensteden te

vermijden – mogen de zeven van FleXiever

een grote belangstelling verwachten. Bovendien

zijn de transport- en stortkosten zodanig

aan het stijgen, dat aannemers er vaker

voor kiezen om afvalstromen op de werf te

verwerken voor hergebruik.” FleXiever zeven

zijn door hun compacte ontwerp uiterst

mobiel en dus snel inzetbaar, maar ook robuust.

“Hoe simpeler, hoe beter”, klinkt het.

Op het eigen demoterrein in Eeklo staan een

twaalftal modellen ter beschikking en de voorraad

telt een kleine honderd machines. Een

snelle levertijd is dus gegarandeerd, mede omdat

SMO alles in eigen beheer heeft: engineering,

productie en montage. Het is hierdoor

eenvoudiger om in te spelen op klantwensen

en specifieke aanpassingen door te voeren.

Een sterk punt van FleXiever is dat er machi-

nes zijn van klein tot ‘groot’ en voor elke vorm

van transport: container, tractor, aanhanger of

stationair. Succesvol zijn de Skid 2 en de Skid

3 fracties met haakarm, die dankzij een hoogte

van maximum 2,6 m zonder speciale transportvergunning

Europees inzetbaar zijn.

'De modulaire

bouwwijze maakt

het eenvoudiger om

maatwerk te bieden.

Machinebouw is onze

corebusiness'

Het hart van de machine wordt gevormd

door de zeefbox, met daarbij een onderstel

naar keuze. Als optie is een stortbunker van

2 m³ leverbaar, waardoor de machinist in een

trechter in plaats van op het zeefdek lost. Een

gelijkmatige doorvoer zorgt voor optimaal

rendement. Michael De Craene: “De modulaire

bouwwijze maakt het eenvoudiger om

maatwerk te bieden. Machinebouw is onze

corebusiness. Vanuit de feedback van klanten

is zowel het productaanbod als het bedrijf

heel organisch gegroeid. Een sterk punt

is dat wij diverse modellen aanbieden tegen

een gunstige prijs, waardoor onze machines

geschikt zijn voor zowel dagelijkse inzet als

sporadisch gebruik, bijvoorbeeld bij gemeenten,

hoveniers of zelfs particulieren.” ■

SMO focust met het merk FleXiever volledig op de

markt voor mini- en midiscreens. Op de foto de Skid 3

fracties schudzeef in actie.

| 113


SLOPEN EN BREKEN

Tekst | Hendrik De Spiegelaere Beeld | GM Recycling

Zeven, breken, sorteren :

een specialiteit voor kenners

GM Recycling heeft zich in vrij korte tijd opgewerkt tot een specialist in machines voor het zeven, breken

en sorteren. Het bedrijf werd in 2009 opgericht door Freddy Gillis, die hiermee zijn ervaring en kennis

van de sector kon omzetten in de praktijk.

“Het is een beetje een uit de hand gelopen

hobby”, zegt Freddy Gillis schertsend. Het

bedrijf is de importeur van een aantal gerenommeerde

merken voor verkoop, verhuur

en reparatie en levert inmiddels buiten de

Benelux ook in Polen, Rusland, Roemenië,

Groot-Brittannië, Frankrijk, Griekenland,

Marokko, Israël, Egypte, Benin, Nigeria, Bahrein,

Saudi-Arabië, de Verenigd Arabisch

Emiraten en Oman.

“Het is in de eerste plaats een kwestie van

kennis en door die kennis, service en ervaring

het vertrouwen winnen van de klant”, licht

Freddy Gillis toe. “Wij doen veel meer dan

alleen maar machines verkopen. Meedenken

met de klant is een eerste vereiste. We zorgen

er dus voor dat machines precies geschikt

zijn voor de werkzaamheden van de klant. Indien

dat niet lukt met een standaardmachine

dan passen we de machines zelf aan of combineren

verschillende machines. Bovendien weten

we dankzij onze kennis en ervaring precies

wat mogelijk is en dat maatwerk wordt

door de klant ten zeerste geapprecieerd. We

concentreren ons bewust op één marktsegment

om niet teveel hooi op onze vork te nemen.

We beperken ons tot machines voor het

sorteren, zeven en breken.”

Een voorbeeld van de innovatiekracht van

GM Recycling is het systeem met waterbad,

bedacht met een Ierse producent. Het waterbadsysteem

kreeg de naam Hydra FS 1400

en is verkrijgbaar statisch, op skid-containersysteem

en op rupsen. Het waterbad is te

combineren met een breker of een zeef en

resulteert in een kwalitatief granulaat. Het

waterbad is uitgerust met een vlottersysteem

Met GIPO kan GM Recycling een wereldmerk aanbieden.

114 |


SLOPEN EN BREKEN

De Hydra sorteermachines van Screenpod werken met een waterbadsysteem.

'We zorgen ervoor dat machines

precies geschikt zijn voor de

werkzaamheden van de klant'

waardoor het waterniveau stijgt of daalt indien

nodig. Borstels die zachtjes over het

waterniveau draaien, verwijderen de afvaldeeltjes.

Het verwijderde afval, zoals hout- of

plasticdeeltjes, gaat op een band en belandt

in een aparte container. Stenen gaan op een

andere band en worden gewassen, waardoor

het slib apart uit de machine wordt gedraaid

in een andere container. Een magneet verwijdert

kleine ijzer- en metaaldeeltjes. Het puin

valt ten slotte via de band op een hoop. “Een

compact en technisch eenvoudig maar zéér

efficiënt systeem”, stelt Freddy Gilis.

ALLEEN TOPMACHINES

“Andere redenen waarom de klanten graag bij

ons komen is het feit dat we enkel topmerken

verdelen en een zeer uitgebreide 24-uren service

leveren. De klant kan op elk moment op

ons rekenen. Dat is trouwens één van de redenen

waarom we een transportbedrijf hebben

overgenomen, namelijk om de machines

zelf te kunnen leveren. Veel klanten kopen

hun machines bij ons trouwens inclusief onderhoud,

zodat ze zeker zijn van een optimaal

onderhoud. In dat verband plannen we voor

de komende jaren ook een verhuis naar een

groter terrein. Daarvoor werd al een terrein

aangekocht in de industriezone van Eeklo.

Ondertussen hebben we ook al een kantoor

in Dubai onder de naam GM Trading.”

Van de topmerken is het Zwitserse merk

GIPO één van de paradepaardjes van GM

Recycling. Freddy Gilis: “GIPO is een innovatieve

wereldspeler. De mobiele en vaste

breek/zeefinstallaties zijn technisch superieur

en vooruit op hun tijd. Ze leveren zeer goede

prestaties en dat wil je als recyclagebedrijf. Ze

zijn eenvoudig te bedienen en hebben tegelijkertijd

een grote productiecapaciteit. Daarnaast

speelt hun robuustheid en de ingebouwde

technische expertise een bepalende rol.

GM Recycling heeft in zijn portfolio de volgende

merken:

--

GIPO: percussiebrekers, kaakbrekers,

kegelbrekers, zeef/sorteermachines,

wasinstallaties

--

Powerscreen: percussiebrekers, kaakbrekers,

kegelbrekers, zeefmachines,

transportbandsystemen

--

Terex Ecotec: trommelzeefmachines, brekers,

shredders, sorteermachines,

waterbaden, transportbandmachines

--

Screenpod: compacte sorteermachines,

reinigingsmachines, windzifters, stofblazers

--

TrommALL: compacte brekers

--

Komplet: brekers, shredders, trommelzeefmachines

--

MDS: trommelzeefmachines

--

CRS: mobiele of vaste picking stations ■

| 115


VERKOOP

VERHUUR

HERSTELLINGEN

van brekers, zeefmachines, shredders,

picking stations en windzifters

GIPO

Exclusieve importeur

POWERSCREEN

TEREX ECOTEC

SCREENPOD

KOMPLET

TROMMALL

Krommeveldstraat 1 - 9971 Lembeke - Belgium info@gmrecycling.be +32 9 378 39 47 www.gmrecycling.be


Uw Manitou dealers

DENIS FOETS NV

3980 Tessenderlo / 3583 Beringen

014 84 00 73 - info@foets.be

VOLCKE DIDIER BV

7711 Dottenijs

056 33 40 20 - info@volcke.com

KEY-TEC BVBA

9180 Moerbeke-Waas

09 326 00 99 - contact@key-tec.be

MANITOU

BOUWT

AAN DE

TOEKOMST

CARGO-LIFT

2021-Mani-Advertentie-Bouw-130x197-3afloop-VL-FR.indd 2 31/05/2021 11:19

COMPACT EN STEVIG HAAKARMSYSTEEM

Hydropneumatische

disselvering

Elektrohydraulische

bediening met

bedieningskastje

in de cabine

Hydraulische

vergrendeling

Vastgeboute haak

EU

G OEDKEURIN G

SCAN ME

15B

joskin.com

Naamloos-3 1 04-06-2021 11:52


Tekst | Pieter de Mos Beeld | Manitou Benelux

Upgrade voor MRT-serie

roterende verreikers

Het was eind april online feest bij Manitou. De nieuwigheden

flitsten over ons beeldscherm. In het kader van Build the Future

presenteerde Manitou namelijk twee nieuwe starre verreikers, het

nieuwe ULM-concept (dat staat voor Ultra Light Manitou) en de

hier te bespreken volledig vernieuwde serie roterende verreikers

met toekomstgerichte benamingen: MRT Vision en MRT Vision+.

Manitou is druk bezig om zo’n beetje de gehele

vloot te vernieuwen. De roterende verreikers

van de MRT-serie lopen daarbij voorop.

Zowel de serie MRT Vision als de serie

MRT Vision+ gaat zes machines omvatten.

Het twaalftal nieuwelingen krijgt hefhoogtes

van 16 tot bijna 35 m en hefvermogens tot

maar liefst 7 ton. Tegelijkertijd zijn deze machines

zelf tot zo’n 5 % lichter gemaakt (dat

scheelt ook in brandstof) en hebben ze een

aantrekkelijke grotere capaciteit, waarbij een

percentage tot wel 15 % wordt genoemd ten

opzichte van hun voorgangers. Alle MRT-machines

hebben een automatische transmissie

en bieden een rijsnelheid tot 40 km/u. De

nieuwe hydraulica zorgt voor soepelere functiesnelheden.

Om te beginnen worden twee

modellen - de MRT2260 en MRT2660 – ook

De vernieuwde Vision(Plus)-modellen zijn

uitgerust met een geheel nieuwe high visioncabine,

waarbij het bekende beschermingsrek

op het dak zichtbaar ontbreekt.

leverbaar als volledig elektrische en hybride

versie. Alle MRT Vision machines komen, zoals

gebruikelijk voor Manitou machines, via

het dealernetwerk beschikbaar voor verhuur

of aankoop.

De panoramische cabine biedt rondom optimaal zicht, zodat de operator zijn ladingen probleemloos over 360

graden kan hanteren. [Manitou panoramacabine interieur.jpg]

118 |


Het twaalftal roterende verreikers in de reeksen Vision en Vision+ krijgt hefhoogtes van 16 tot bijna 35 meter en hefvermogens tot maar liefst zeven ton.

NIEUWE HIGH VISION-CABINE

We zien meteen al dat het uiterlijk van de Vision-machines

drastisch is gewijzigd. De nieuwe

modellen zijn uitgerust met een geheel

nieuwe high vision-cabine, waarbij het bekende

beschermingsrek op het dak zichtbaar

ontbreekt. Dat is even wennen maar geeft de

bestuurder wel een beter zicht schuin omhoog

en daar gaat het toch om. De panoramische

cabine biedt rondom goed zicht zodat

de operator zijn ladingen probleemloos over

'De vernieuwde MRTmodellen

zijn

uitgerust met een

zichtbaar veranderde

‘high vision’ cabine.'

360 graden kan hanteren. In de (druk)cabine

zien we een extra groot aanraakscherm (12,1

inch = 30,7 cm) met pop-up informatie voor

eenvoudiger onderhoud. Het is zelfs met

handschoenen aan goed te bedienen. Manitou

noemt het ‘intelligente machines’, dankzij

hun joystick met herkenningssysteem, hun geluidsindicatoren

in geval van overbelasting of

een te grote helling en hun afstandsbediening

om de lasten te bedienen. Bijzonder aan de

cabine is ook de toegang via alle zijden van

het chassis, waardoor het gemakkelijk is om

naar boven of beneden te klimmen, ongeacht

de positie van de bovenbouw.

MRT VISION

Manitou heeft de MRT Vision-reeks ontworpen

“voor nog meer comfort, veiligheid, zichtbaarheid,

snelheid en efficiëntie in het dagelijks gebruik.”

De zes roterende verreikers uit deze

serie bieden een werkhoogte van 16 tot 25 m,

evenals een werkhoek tot 19,40 m. Met een

maximumcapaciteit van 4.500 kg hebben zij drie

stuurmodi, met 2- of 4-wielbesturing en een

krabmodus voor het schuinweg voortbewegen.

Afhankelijk van de werkeisen valt te kiezen uit

een groot aantal accessoires, van platforms,

zwevende vorkenborden en opraapbakken tot

tweehaaks giek, veegmachine ...

MRT VISION+

De zesdelige serie MRT Vision+ vervangt de

bekende MRT Privilege+ reeks, met nog betere

modellen in termen van capaciteit, zicht

en comfort, zodat ze professionals in bouw

en industrie nog betere prestaties voor al hun

(materiaaltransport) werkzaamheden bieden.

Het zijn nog snellere machines, met bewegingssnelheden

die 30 % hoger liggen dan bij

de vorige generatie.

De MRT Vision Plus verreikers zijn geavanceerde

versies van terreinheftrucks en ze

kunnen werken op hoogtes van 22 tot 35 m.

Hun maximumvermogen is 6.000 of 7.000

kg over 25 tot 30 m, met een werkafstand

tot 28 m. De machines wegen tussen 18 ton

(MRT2260) en 24 ton (MRT 3570 ES)

De MRT Vision Plus is uitgerust met een nieuwe

radiobesturing met geïntegreerd display,

die volledige controle geeft over de lading.

Als optie kan voor 's nachts werken gekozen

worden voor een 360 graden verlichting met

5 koplampen omvat, geplaatst aan de uiteinden

van de machine. ■

De Vision+ machines hebben bewegingssnelheden die 30 procent hoger liggen dan bij de vorige generatie.

| 119


Tekst | Pieter de Mos Beeld | Hyundai

Snel en soepel accelereren dankzij Continu Variabele Transmissie

Wiellader met CVT levert

verhoogde productiviteit

Bij de HL975A CVT zijn als eerste in de serie A de voordelen van een traditionele automatische transmissie en

een hydrostatische transmissie in één machine gecombineerd.

Krachtig, bijna geen uitstoot, een fors lager brandstofverbruik en ook nog eens snel en soepel accelereren.

Neen, het is geen elektrische auto maar de nieuwe CVT-wiellader van Hyundai. Bij de HL975A

CVT zijn als eerste in de serie A de voordelen van een traditionele automatische transmissie en een

hydrostatische transmissie in één machine gecombineerd.

CVT staat voor Continu Variabele Transmissie, een van oorsprong

Nederlandse vinding. Herinnert u zich die Dafjes nog met hun Variomatic?

CVT was lange tijd vergeten, maar is nu bezig aan een

grootse terugkeer, waarbij Hyundai de primeur heeft van toepassing

in een 26,5 ton zware wiellader. Gekozen werd voor de geavanceerde

CVT-transmissie van ZF. Die zorgt namelijk voor een

geoptimaliseerde vermogensaanpassing, waarbij uitgaande van belasting

en snelheid continu de verhouding tussen hydraulische en

mechanische energie wordt aangepast. Hierdoor kan het motortoerental

laag blijven, wordt een soepele en naadloze acceleratie

geleverd en gaat tegelijkertijd het brandstofgebruik fors omlaag.

Afhankelijk van de toepassing maakt de CVT in vergelijking met

een conventionele transmissie brandstofbesparingen mogelijk tot

maar liefst 30 %. Let wel, zonder daarbij in te leveren op prestaties

of vermogen. Bovendien werkt de CVT tijdens het vertragen ook

als rem, waardoor de bedrijfsrem minder snel slijt en de levensduur

van de asolie wordt verlengd.

SCHONE STAGE V CUMMINS MOTOR

Nieuwe technologieën zoals CVT en Stage V zorgen ervoor, dat op

milieuvriendelijk wijze maximale prestaties worden geleverd bij zwaar

werk onder moeilijke omstandigheden. De HL975A CVT is niet alleen

zuinig, maar ook schoon en dankt dat aan de voor Stage V geoptimaliseerde

Cummins X12 dieselmotor. Die heeft bijna geen uitstoot meer,

waardoor hij op plekken kan werken waar zijn voorgangers minder

welkom waren.

120 |


Goed zicht rondom, comfort, intuïtieve bediening en een laag geluidsniveau moeten zorgen voor een

ontspannen werkende operator.

De geavanceerde CVT-transmissie van ZF zorgt er in

de HL975A CVT voor dat het toerental van de motor

laag blijft en een soepele, naadloze acceleratie

wordt geleverd.

DE GEBRUIKERS PROFITEREN VAN E

en verhoogde productiviteit, verbeterde veiligheid, meer gemak en

comfort plus een verbeterd bedrijfstijdbeheer. Zo ervaart de operator

bijvoorbeeld bij het laden van kippertrucks, dat de snelle en soepele

acceleratie in combinatie met de optimale tractie de productiviteit flink

omhoog brengt. Dankzij tractiecontrole, intelligente kruipfunctie en

een automatisch differentieelslotbeheer kan de operator zich snel aan

wisselende omstandigheden aanpassen. Wat ook helpt is de geavanceerde,

interne weegsysteemtechnologie van Hyundai, die standaard

is op deze machine.

'Tot maar liefst 30 % brandstof te

besparen met Continu Variabele

Transmissie.'

VERBETERD COMFORT EN VEILIGHEID

Natuurlijk heeft Hyundai ook gekeken naar zaken als comfort en veiligheid.

Zo is de ruime cabine voorzien van een zeer comfortabele,

geveerde stoel met joysticks en intuïtief te bedienen schakelaars, een

7 inch touchscreenmonitor, Bluetooth-radio en een optionele deurafstandsbediening,

waarmee de operator de zijdeur veilig vanaf de

grond op afstand kan openen. Door geavanceerde geluids- en trilling

verlagende technologie is het geluidsniveau in

de cabine slechts 70 dB, een van de laagste in

deze machinecategorie.

hoeken. Hoorbare en zichtbare alarmfuncties vermanen de operator

tot dragen van zijn veiligheidsgordel en een noodstopschakelaar in de

zitting van de stoel schakelt de motor onmiddellijk uit wanneer de operator

daar niet (meer) in zit.

GEMAKKELIJKER ONDERHOUD

Hyundai heeft bij de ontwikkeling van de HL975A CVT prioriteit gegeven

aan duurzaamheid en het resultaat is een robuust, betrouwbaar

werkpaard met een minimale uitvaltijd voor reparaties en onderhoud.

Met behulp van MCD (Machine Connected Diagnostics) kan de gebruiker

uiteenlopende gegevens over de werking van de machine verzamelen

en analyseren, hetgeen duidelijk bijdraagt aan een hogere bedrijfstijd.

De motorkap gaat ver open voor een onbelemmerde toegang

voor reinigings- en routinetaken. ECD (Engine Connected Diagnostics)

ondersteunt de aftersales-monteurs en dealers met een diagnoseverslag

over de werking van de motor. Daarmee is een verbeterde controle

van de motorstoringscodes mogelijk, waardoor de monteurs naar

de werklocatie komen met de benodigde hulpmiddelen om problemen

meteen al bij hun eerste bezoek te verhelpen. ■

De machine heeft extra veiligheidsvoorzieningen,

zoals AAVM, een geavanceerd

rondomzichtsysteem en IMOD, een intelligent

detectiesysteem voor bewegende

objecten. Optioneel zijn achteruitrijsensoren

te installeren waardoor obstakels overdag en

's nachts worden gedetecteerd zonder dode

Hyundai heeft bij de ontwikkeling van de HL975A CVT prioriteit gegeven aan duurzaamheid: van ontwerp en

productie tot aan de finale kwaliteitscontrole.

121


IM HIGH

LEG DE LAT HOOG!

Til je prestaties naar een hoger niveau met de nieuwe generatie mobiele

graafmachines van Hyundai. Streef naar betere prestaties, veelzijdigheid,

comfort, controle en veiligheid met Hyundai’s vier nieuwe 14-23 ton A-serie

machines. Ontworpen voor alle toepassingen in een stedelijke werkomgeving,

hebben ze een nieuwe, compacte achterkant, een comfortabelere cabine

en verbeterde bestuurbaarheid. Alle machines uit de A-serie voldoen aan de

strengste EU Stage V-emissievoorschriften en leveren tegelijkertijd hogere

prestaties, een lager brandstofverbruik en een superieure rijsnelheid op de weg.

DE NIEUWE MOBIELE

GRAAFMACHINES UIT

DE A-SERIE KUNNEN

NU BESTELD WORDEN.

NEEM CONTACT OP MET

UW PLAATSELIJKE DEALER

VOOR MEER INFORMATIE.

Scan om de

HWA-reeks te ontdekken

aimhigh.hyundai-ce.eu

MOVING YOU FURTHER


Een eenvoudig en intuïtief 3D graafindicatie systeem voor

alle type graafmachines

3D Graafindicatie

Gemakkelijk in gebruik

Alle functionaliteiten

Neem contact op:

+32 9 226 83 29

info@lasercontrol.be

Cloud oplossing met import

DXF/XML

3D machinebesturing gemaakt voor machinisten!

Naamloos-2 1 27-05-2021 11:07

NEW

Knikmops 140

www.knikmops.be


Tekst: Hendrik De Spiegelaere – Beeld: Noyens

Oplegger met kraan

en lage laadhoogte

Voor speciale opdrachten, die buiten de standaard oplegger vallen, kan de klant steeds terecht bij A&C

Noyens. De nieuwste ontwikkeling van dit Kempische bedrijf is een oplegger op maat gemaakt voor

Proximus, meer bepaald een oplegger met verrijdbare kraan, maar tevens een laag laadniveau.

Proximus was op zoek naar vervangers voor

enkele oudere kraanopleggers die niet meer

aan de moderne eisen voldeden. Hun eisenpakket

was zeer specifiek: een robuuste

constructie met lange levensduur, aandacht

voor alle veiligheidsaspecten, een verrijdbare

kraan en een laag laadniveau om kabelhaspels

met een hoogte van 2.800 mm te kunnen

vervoeren.

MAATWERK

Een dergelijke oplegger is standaard niet op

de markt te vinden. Na reeds eerdere positieve

ervaring met voertuigen van A&C Noy-

ens deed Proximus opnieuw een beroep op

de expertise van het bedrijf in Olen om de

gewenste oplegger te ontwikkelen. “We hebben

een ruime ervaring met dergelijke projecten

en zijn specialisten in maatwerk”, beklemtoont

Hans Noyens van het carrosserie- en

constructiebedrijf. “De basis van de opleggers

is een speciaal, extra laag chassis, waarmee

we op de gewenste laadhoogte kwamen, namelijk

1.200 mm. Dat biedt voldoende ruimte

om de kabelhaspels met een hoogte van 2.800

mm te vervoeren binnen de 4.000 mm toegestane

hoogte. Het ontwerp vertoont gelijkenissen

met een klassieke stenenoplegger,

'De basis van de opleggers is een speciaal,

extra laag chassis, waarmee we op de gewenste

laadhoogte kwamen, namelijk 1.200 mm'

Om kabelhaspels te vervoeren en zelfstandig te kunnen laden en lossen bestelde Proximus vijf opleggers met verrijdbare kraan bij A&C Noyens

124


maar dan met een veel lager laadniveau. Omwille

van dit lage niveau worden de opleggers

gecombineerd met Renault Trucks trekkers

met een lage koppelschotelhoogte. Om de

duurzaamheid te garanderen werd de volledige

chassisconstructie en opbouw uitgevoerd

in gegalvaniseerd staal. Dat garandeert zeker

een langere levensduur.”

Om de opleggers veilig te kunnen inzetten op

de vaak krappe plaatsen waar ze tijdens het

leggen van kabels terecht komen, werden de

tweede en derde as van de oplegger voorzien

van een stuursysteem met stangen. De vloer,

de zijrails van de laadvloer en het kopschot

werden TUV gekeurd voor het vastzetten van

de lading. Speciale rails in de laadvloer zorgen

enerzijds voor mogelijkheden om de kabelhaspels

veilig te verankeren en anderzijds voor het

vastzetten van de kraan tijdens het transport.

De kraan in kwestie is een Kennis R24 met een

reikwijdte van ongeveer 10 m en op die afstand

nog een hijsvermogen van 2.150 kg.

De volledige bestelling van Proximus bestaat

uit vijf exemplaren, waaronder vier opleggers

met een lengte van 13.600 mm en één kortere

oplegger met een lengte van 10.000 mm. ■

Opmerkelijk is de geringe laadhoogte om binnen de wettelijk bepaalde 4 meter maximumhoogte de

kabelhaspels van 2,8 meter hoog te kunnen meenemen.

Naamloos-4 1 02-06-2021 12:02 125


Bij de ontwikkeling van Unicontrol 3D werd sterk de nadruk gelegd op eenvoud en een groot gebruiksgemak

Tekst | Pieter de Mos Beeld | Laser Control

Binnen 30 minuten heeft de machinist de basistechnieken onder de knie

Wanneer graven

kinderspel wordt

“Het moet eenvoudig zijn om een put te graven”, vinden ze bij Unicontrol. Het Deense bedrijf bouwde

vervolgens een gemakkelijk te gebruiken 3D-machinebesturingssysteem voor graafmachines. Laser

Control uit Mariakerke bij Gent is sinds enige tijd importeur van het baanbrekende systeem en wil daar

graag de voordelen van laten zien.

Unicontrol is een 3D-machinebesturing die in principe toepasbaar is op

alle graafmachines, van mini’s en midi’s tot zware long reach graafmachines.

Bij de ontwikkeling werd sterk de nadruk gelegd op eenvoud en een

groot gebruiksgemak. Het Deense bedrijf draait er niet omheen als het

zegt dat het “onze missie is het werk van de machinist te vereenvoudigen

en onnodige uitdagingen te vermijden - daarom hebben wij een zeer

intuïtief en eenvoudig te leren systeem ontwikkeld, dat geen technische

voorkennis vereist. Het moet eenvoudig zijn om een put te graven.”

Voor Jeroen Gees van Laser Control was dat een goede reden om met

Unicontrol in zee te gaan, want de vraag naar intuïtief en daardoor gemakkelijk

te gebruiken graafsystemen is groeiende.

EEN ECHTE GAMECHANGER

Mede dankzij de unieke prijs-kwaliteitsverhouding zet het Unicontrolsysteem

de 3D-wereld op zijn kop. “Alle soorten en maten graafmachines

kunnen nu volledig driedimensionaal meten en dat maakt dit

systeem een echte gamechanger.” Daarbij biedt de eenvoudige interface

iedere machinist – ervaren of beginneling - gemakkelijk toegang

tot menu’s en gegevens. Jeroen Gees: “Misschien klinkt het moeilijk en

tijdrovend om een 3D-gps-besturingssysteem onder de knie te krijgen.

De Android tablet die als bedieningsmonitor dienst doet is ook te gebruiken als

afstandsbediening.

126 |


Unicontrol 3D is hier om te bewijzen dat het niet zo hoeft te

zijn. Binnen 30 minuten heeft de machinist de basistechnieken

onder de knie. Slechts een paar aanrakingen op het scherm

en hij is klaar om te beginnen. Je kan een hoogte ter plaatse

bepalen, alsook hulplijnen definiëren, zodat u ook zonder terreinmodel

nauwkeurig en snel kan werken.”

De ultra snelle sensoren

houden de machinist constant

nauwkeurig op de hoogte van

de werkvoortgang.

OVERAL SENSOREN

Unicontrol 3D maakt gebruik van speciale sensoren op de bak

en/of kantelrotator, op de stick, dubbele giek en zelfs op de

zwenkgiek (handig bij minigravers). De ultrasnelle sensoren houden

de machinist constant nauwkeurig op de hoogte van de werkvoortgang.

Bij kantelrotators met een eigen positioneringssysteem

kan dat signaal prima dienen als input van het Unicontrol 3D-systeem.

Jeroen Gees: “Continu wordt gekeken wat de kwaliteit van uw positie

is, hetgeen resulteert in een snelle en nauwkeurige uitvoering.”

'Bij de ontwikkeling van

Unicontrol 3D lag de nadruk op

gebruiksgemak voor de machinist'

BEWAREN IN DE CLOUD

Alle gegevens van Unicontrol 3D worden in de cloud opgeslagen, waarbij

aansluiting op bestaande cloudoplossingen geen enkel probleem is.

Jeroen Gees: “Met slechts enkele muisklikken kunt u projectbestanden

uploaden van de desktop op kantoor naar de tablet op de werf. U heeft

altijd toegang tot uw gegevens, ongeacht de locatie. De cloud-oplossing

van Unicontrol helpt u tijd te besparen en een papierloze bouwwerf

uit te bouwen.” De te importeren terreinmodellen maken gebruik van

open formats zoals XML en DXF. ■

BLIJVENDE FOCUS OP SERVICE

Jeroen Gees richtte Laser Control in 1997 samen met

zijn vrouw Nathalie Devooght op en maakte al meteen

duidelijk waar hun focus ligt: “Van bij de start hebben we

ons geprofileerd als servicebedrijf. Als wij een nieuw product

willen verkopen, zullen we eerst naar het servicetraject

kijken en worden onze techniekers opgeleid.” Voor

toekomstige gebruikers van Unicontrol 3D is dat een

hele geruststelling. Zo biedt het Android systeem waarop

Unicontrol 3D draait de mogelijkheid voor Laser Control

om het scherm op afstand over te nemen en zo support

te bieden en oplossingen te regelen. Dat alles zonder

meerkosten voor de gebruiker.

Unicontrol 3D maakt gebruik van speciale sensoren op de bak en/of kantelrotator, op de stick, dubbele giek en zelfs op de zwenkgiek (handig bij minigravers).

| 127


Als TOTAL SOLUTION PARTNER staat BIA u bij tijdens

uw volledige investeringsproject. Samen met u bepalen

we de juiste machine voor uw activiteiten, met een

gepaste financiering en een serviceplan op maat. Zo

verzekert BIA u maximale productiviteit en tegen een

minimale operationele kost en dat in alle gemoedsrust.

BIA Belgium

+32 (0)2 689 28 11

info.bia@biagroup.com


Grondboormachines en –materieel Machines et matériel de forage

Drilling equipment Bohrgeräte und zubehör

Visit us @ MATEXPO KORTRIJK

8 - 12 september

STAND #231

Drilling Rigs

Drill Bits

Tooling

Service

Engineering

AGIVA INT BV

Kunstberg 5

B-9900 EEKLO

T. +32 (0) 50 71 26 60

E. info@agiva.eu

www.agiva.eu

Verkoop – Herstel en Verhuur

www.lecarbo.be

Lecarbo BVBA

Kasteelstraat 2

8980 Geluveld

T verhuur - administratie 0479 52 62 67

T verkoop - service 0478 54 44 35

E info@lecarbo.be


Tekst | Pieter de Mos Beeld | Yanmar CE EMEA

Drietal minigravers voor

werk in stedelijk gebied

Ze zijn compact, wendbaar, wegen tussen 1,5 en 2 ton en zijn bij uitstek geschikt voor allerhande

werkzaamheden in een stedelijke omgeving: de SV15 VT, SV17 VT en SV19 VT. De drie opnieuw

vormgegeven minigraafmachines zijn onlangs gepresenteerd door Yanmar Compact Equipment EMEA.

De nieuwe mini’s worden door Yanmar omschreven als “Robuust, betrouwbaar

en veelzijdig, met indrukwekkende prestaties in een zeer

compact pakket - perfect voor stedelijke werkplekken waar ruimte

schaars is.” Ze hebben een korte draaicirkel in combinatie met een

groot bereik van de giekverstelling naar links. Er is keuze uit een cabine-

of canopyversie, die allebei een intuïtieve bediening en veel ruimte

bieden voor graafmachines in deze gewichtsklasse.

De minigravers zijn gemakkelijk te vervoeren en het motorgedeelte

is dankzij een bredere motorkap gemakkelijk toegankelijk voor onderhoud.

De zijpanelen zijn snel te demonteren en de uitneembare

cabinevloer geeft directe toegang tot hydraulische componenten, de

brandstof- en hydraulische tanks plus de radiator.

VIPPS-SYSTEEM EN SMART ASSIST REMOTE

De nieuwe serie minigravers maakt gebruik van het hydraulische

ViPPS-systeem van Yanmar, dat kracht en snelheid combineert met

precisie en daardoor een soepele en gelijktijdige werking van graafen

zwenkacties mogelijk maakt. Ook deze compacte minigravers kunnen

optioneel gebruik maken van Yanmar’s Smart Assist Remote, het

vlootbeheersysteem waarvan de gegevens op afstand en in realtime op

pc of smartphone zijn uit te lezen.

Deze drie opnieuw vormgegeven minigraafmachines SV15 VT, SV17 VT en SV19

VT zijn onlangs gepresenteerd door Yanmar Compact Equipment EMEA.

VEILIGHEID STAAT VOOROP

Veiligheid staat bij Yanmar voorop en dat zien we terug in het behalen

van ROPS, TOPS- en FOPS-certificeringen voor zowel de canopy- als cabinevarianten.

Voor de machinist is ook het optimale zicht rondom van

belang. Krachtige LED-werklampen en een oranje veiligheidsgordel zijn

Het hydraulische ViPPS-systeem combineert kracht en snelheid en zorgt voor een

soepele en gelijktijdige werking van graaf- en zwenkacties.

standaard en een gordelsensor is als optie verkrijgbaar. De nieuwe drieling

is vanaf nu te bestellen bij de dealers en de verdelers in België (Cebeko, FM

Bouwmachines, Gecimat) en Nederland (Geert-Jan de Kok).

Een standaard aanhanger met een GVW van 2,5 ton is voldoende voor het

transport van deze kleine krachtpatser inclusief bijbehorende aanbouwdelen.

YANMAR SV15 VT

Een standaard aanhanger met een brutogewicht van 2,5 ton is voldoende

voor het transport van deze kleine krachtpatser inclusief bijbehorende

aanbouwdelen. De SV15 VT heeft namelijk een transportgewicht

van 1.465 kg (canopy) of 1.555 kg (cabine) en standaard een

130


hij een flinke stap in de richting van grotere modellen. Zijn graafkracht

ligt op 9,9/16 kN (stick/bak) en de trekkracht op respectievelijk 12,8

en 8 kN.

YANMAR SV 19 VT

Als grootste van de drie – hij weegt circa 1,9 ton - is de SV19VT

uitgerust met een Stage V motor van het Yanmar 3TNV platform.

De opbreekkracht bedraagt 11,4/16,7 kN (dipperstick/bak) en de

trekkracht 12,9 kN. De rijsnelheid is 2,4 of 4,4 km/u. Het hydraulische

ViPPS-systeem levert 39 liter/min bij een maximale druk van

220 bar. Met zijn een in de breedte variabele onderwagen (980 tot

1.320 mm), brede zwenkbereik en optioneel extra contragewicht

van 50 kg moet hij naast kracht ook veel stabiliteit, flexibiliteit en

werkbereik bieden. ■

De SV19 VT is met zijn gewicht van circa 1,9 ton de grootste van de drie nieuwe

Yanmar minigravers en dat zien we terug in zijn prestaties.

viertal bevestigingspunten op het rijwerk. Zijn prestaties ontleent hij

aan de Stage V-conforme, driecilinder dieselmotor met indirecte injectie

uit de bekende TNV-serie van Yanmar. Die zorgt met een laag

brandstofverbruik voor een graafkracht van 7,4 kN op de stick en

12,9 kN op de bak. Het hydraulische systeem met dubbele tandwielpomp

levert een debiet van 28,6 liter per minuut bij een maximale

druk van 205 bar.

'Door hun geringe gewicht en

compactheid zijn ze gemakkelijk te

vervoeren tussen werkplekken'

Met zijn korte draaicirkel en grote zwenkbereik is de SV15VT overal

inzetbaar. Ook de in breedte verstelbare onderwagen (990 tot 1170

mm) draagt bij aan de veelzijdigheid. Hij heeft twee rijsnelheden: 2,4

en 4,8 km/u.

YANMAR SV17 VT

Met 1.570 kg (canopy) en 1.660 kg (cabine) is de SV17 VT niet veel

zwaarder dan de SV15 VT en daardoor even gemakkelijk te transporten

tussen werklocaties, hetgeen zeker voor kabelleggers en bij landschapsarchitectuur

een voordeel is. Qua vermogen en prestaties doet

De ruime cabine met intuïtief geplaatste bedieningselementen

biedt goed zicht rondom.

De Yanmar SV19 VT ontleent zijn grote stabiliteit mede aan zijn in de breedte aanpasbare onderwagen (980 tot 1320 mm).

131


Tekst | Pieter de Mos Beeld | Bobcat

Veilig en soepel werken

met R-series verreikers

Geheel in lijn met Bobcat’s ‘Next is Now’-filosofie is de nieuwe generatie verreikers uitgerust met

de nieuwste technologieën en uiteraard de voor Europa vereiste zuinige en uitstootarmere Stage V

motoren. Na de introductie van de vernieuwde R-serie roterende verreikers eind vorig jaar zijn nu de

compactere starre verreikers aan de beurt.

Al deze nieuwe verreikers hebben een starre giek en een robuust frame van kokerprofiel, waardoor er ook op

ruw terrein veilig mee is te werken.

Bobcat’s nieuwe generatie starre verreikers

bestaat uit maar liefst 12 modellen met Stage

V-motoren. Deze compacte verreikers uit de

R-serie bieden een hefhoogte van 6 tot 18 m en

een hefcapaciteit tussen de 2,6 en 4,1 ton. Het

twaalftal is onder te verdelen in drie groepen:

--

Compacte verreikers: TL26.60, TL30.60

en TL30.70.

--

Midrange verreikers: TL35.70, T35.105,

T35.105L en T36.120SL.

--

Verreikers voor hoog bereik: T35.130S,

T35.130SLP, T35.140S, T41.140SLP en

T40.180SLP.

De verreikers worden gebouwd in de Bobcatfabriek

in het Franse Pontchâteau bij Nantes

en worden vanaf komende zomer aan de dealers

uitgeleverd. De R-serie krijgt af-fabriek

een standaardgarantie van 3 jaar (of 3.000

bedrijfsuren) op de hele machine. Het lage

zwaartepunt en de goed uitgebalanceerde

constructie, met onder meer een zwaar tegengewicht

en een lange wielbasis, zorgt voor

een optimale gewichtsverdeling. Hierdoor

kunnen deze verreikers met en zonder uitgeschoven

stabilisatoren hoog en ver reiken

wanneer ze zware lasten verplaatsen.

Door hun lage zwaartepunt en goed

uitgebalanceerde constructie kunnen de verreikers

van de R-serie met en zonder uitgeschoven

stabilisatoren hoog en ver reiken wanneer ze zware

lasten verplaatsen.

132


Dankzij de steiler aflopende motorkap – die het onderhoud vergemakkelijkt – geeft

de operator een uitstekend zicht rondom.

De nieuw ontworpen cabine wordt gekenmerkt door een groot gebruiksgemak

met joystick, 5 inch monitor en knoppen op handige plaatsen.

NOG NAUWKEURIGER WERKEN

Het nieuw ontworpen transmissiesysteem

biedt een nog soepelere handling om ook de

lastigste klussen op hoogte met chirurgische

precisie te kunnen uitvoeren. Door de combinatie

van het Boom Positioning System, de

nieuw ontworpen ultra-nauwkeurige joystick

en het gemakkelijk te gebruiken kruippedaal

wordt de operator minder snel vermoeid. Een

hogere motorrem zorgt voor een kortere

remafstand en de haas- en schildpadsnelheden

worden aangestuurd met de joystick. De

nieuwe dynamische rijmodus regelt een snelle

respons van de transmissie en de nieuwe optionele

handbediening van de Flex-rijmodus

regelt de rijsnelheid onafhankelijk van het

motortoerental .

BETER ZICHT DOOR

STEILERE MOTORKAP

Alle verreikers uit de R-serie kregen een nieuwe

motorkap, met een steiler profiel dat meer

zicht biedt en de dode hoek aan de rechterkant

van de machine met 15 % verkleint. Tegelijkertijd

werd hiermee de toegang tot het

'Bestuurderscomfort is

volgens Bobcat

de sleutel tot veilig

werken.'

motorcompartiment verbeterd. Onder de

motorkap zien we de verbeterde versies van

de D34 Stage V-motor van Bobcat. De roetfilter

(DPF) wordt automatisch geregenereerd

zonder dat de machineprestaties daaronder

leiden of de bestuurder wordt afgeleid.

In de 75 pk-motor wordt geen AdBlue gebruikt

en bij de 100 pk-motor van de verreikers

voor hoog bereik geenEGR. De onderhoudsintervallen

zijn daarmee teruggebracht

van vijf naar drie en dat betekent minder onderhoud

dus lagere gebruikskosten. Het rendement

wordt verder vergroot doordat ze

aangesloten zijn via Machine IQ, het nieuwe

telematicasysteem van Bobcat.

CABINECOMFORT SLEUTEL

TOT VEILIG WERKEN

Bestuurderscomfort is volgens Bobcat de

sleutel tot veilig werken. De R-serie starre

verreikers kreeg daarom een nieuw ontworpen

cabine, die wordt gekenmerkt door een

groot gebruiksgemak. Dat begint bij het centrale

bedieningspaneel en het nieuwe 5-inch

lcd-scherm voor alle benodigde werkinformatie,

inclusief de beelden van de achteruitkijkcamera.

Ook op verreikers onervaren

operators kunnen snel aan de slag dankzij de

multifunctionele joystick met verbeterde ergonomie,

de intuïtieve bedieningselementen

zoals in moderne auto’s (verlicht toetsenblok,

jog-shuttle, hendels onder het stuurwiel), de

halfautomatische wieluitlijning, automatische

transmissie en de bij het wegrijden zelflossende

parkeerrem. Het in de praktijk belangrijke

kruippedaal is gemakkelijker in gebruik

geworden en de hogere motorrem zorgt

voor een kortere remafstand. ■

VANGAEVER IS AWARD

WINNENDE BOBCAT-VERDELER

Bobcat-verreikers hadden altijd al een extra robuust ontwerp en de modellen uit de R-serie zetten deze lijn

voort. Zoals met de stalen plaat die de onderkant van de machine beschermt.

Vangaever uit Waregem, Lummen en

Sint-Pieters-Leeuw is in België al vanaf

1977 de verdeler van het toen in onze

contreien nog relatief onbekende merk

Bobcat. Dat is inmiddels wel anders,

zo blijkt uit het uitgebreide programma

Bobcat-machines op www.vangaever.

be. Met de uitreiking van het Gold

Level ontving het team van Vangaever

vorig jaar de hoogste certificering

waarmee Bobcat EMEA haar dealers

bekroont. Als award winnende verdeler

geeft Vangaever bij een verreiker

van Bobcat de klanten meerdere

kwaliteitsgaranties mee, want het is

voor hen essentieel dat hun machines

altijd beschikbaar zijn.

133


De nummer 1 voor het verhuur van bouwvoertuigen

NU OOK IN BELGIË

EN LUXEMBURG !

SNEL. SIMPEL.

ONMIDDELLIJK

BESCHIKBAAR !

Flexibele oplossingen voor korte of lange termijn verhuur, leasing

en huurkoop van voertuigen gemaakt door topfabrikanten.

Of het nu gaat om betonmixers, vrachtwagens met haakarmsysteem,

kippers, trekkers en diepladers :

Wij bieden de juiste oplossing voor elke uitdaging op de werf !

Contacteer ons ! sales@easy-rent.eu

BE | Schwarzenbach 12 | B-4760 Büllingen | +32 80 640 223

LU | 15, Duarrefstrooss | L- 9990 Weiswampach | +352 263 791 01


Tekst | Easy Rent / Niels Rouvrois Beeld |Easy Rent

Gerenommeerde Duitse verhuurder van

bouwvoertuigen strijkt neer in België

EASY RENT truck & trailer is in de loop der jaren een betrouwbare partner geworden voor iedereen

die voor korte of lange termijn een bouwvoertuig wil huren. Met zijn nieuwe dochterondernemingen in

Büllingen (België) en Weiswampach (Groothertogdum Luxemburg) biedt het Duitse bedrijf uit Alsdorf

zijn klanten de beste voorwaarden voor een snelle levering van voertuigen.

EASY RENT truck & trailer staat voor flexibele oplossingen voor korte

of lange termijn verhuur, leasing en huurkoop van voertuigen gemaakt

door topfabrikanten. Of het nu gaat om betonmixers, vrachtwagens

met haakarmsysteem, kippers, trekkers en diepladers ‐ klanten kiezen

uit een gevarieerd aanbod van bedrijfsvoertuigen.

Het verhuurproces is heel eenvoudig en snel. EASY RENT truck & trailer

heeft daarom voor elke uitdaging op de bouwplaats het ideale aanbod.

Zelfs met moeilijke en speciale vereisten, zal de klant in de EASY

RENT truck & trailer vloot een of meer voertuigen vinden die aan de

specifieke behoeften en wensen voldoen.

Dankzij de jarenlange ervaring en een sterk netwerk met gerenommeerde

partners kunnen klanten op locatie genieten van eersteklas

service en de beste kwaliteit. “Met name bij extreme en buitengewone

vereisten omvat ons wagenpark passende oplossingen”, klinkt het bij

EASY RENT. “Ons vakkundig team doet er steevast alles aan om te

beantwoorden aan de eisen van onze klanten. Dankzij onze ervaring en

onze eigen kwaliteits- en servicevereisten bieden wij zowel bij verkoop

als bij verhuur buitengewoon goede voertuigen aan. Daarnaast kunnen

we ook teren op een uitstekend partnernetwerk, waardoor onze klanten

kunnen profiteren van de nodige flexibiliteit en snelheid.”

Het volledige gamma vindt u op www.easy-rent.eu.


Met de nieuwe vestigingen in Büllingen (België) en Weiswampach (Luxemburg)

biedt het Duitse bedrijf uit Alsdorf nog betere voorwaarden voor een snelle

levering van voertuigen

'Ons vakkundig team doet er steevast

alles aan om te beantwoorden aan de

eisen van onze klanten'

Of het nu gaat om betonmixers, vrachtwagens met haakarmsysteem, kippers, trekkers of diepladers, klanten kunnen steeds kiezen uit een

gevarieerd aanbod van bedrijfsvoertuigen.

135


Tekst | Hendrik De Spiegelaere Beeld | Iveco

T for tough:

robuust en betrouwbaar

Iveco heeft de vernieuwing van het zwaarste segment van het vrachtwagenprogramma afgerond met de

introductie van de modellen T-Way en X-Way. Die kregen niet alleen een nieuwe cabine, gebaseerd op

de opmerkelijk succesvolle S-Way, maar werden ook onderhuids flink aangepakt met de nieuwste snufjes

op het gebied van technologie en connected solutions.

Na de S-Way richt Iveco zich met de T-Way

(offroad) en X-Way (bevoorrading van werven)

resoluut op de bouwsector. Met zijn

voorganger, de Trakker, heeft de T-Way nog

weinig gemeen, want Iveco zorgde voor een

gloednieuwe cabine in korte en lange varianten,

een hertekend chassis met een lager

eigengewicht, nieuwe ophangingssystemen

voor de tandemassen, de mogelijkheid tot het

opteren voor schijfremmen voor- en achteraan

en nieuwe versnellingsbakken. De X-Way

is meer bedoeld voor toepassingen waarbij

overwegend op de weg wordt gereden en

slechts kleine stukjes op de werf. Die X-Way

sluit dan ook meer aan bij de eerder gelanceerde

S-Way trucks.

AANTREKKELIJKE STYLING

Al op het eerste zicht valt op dat Iveco met

de T-Way nieuwe wegen inslaat. De hoekige

en stilaan flink verouderde cabine van de

Trakker werd ingeruild voor een aantrekkelijk

getekende cabine, geïnspireerd door de

S-Way. Die cabine is op alle punten superieur

aan zijn voorganger, vooral op het punt van

comfort, veiligheid en zichtbereik. Met het

‘Italiaanse’ design scoort de nieuwe T-Way

in elk geval bijzonder hoog. Maar het is een

design met inhoud, want de ingenieurs bogen

zich over alle aspecten in verband met offroad

prestaties, robuustheid, betrouwbaarheid, efficiëntie,

handling en flexibiliteit.

Het nieuwe chassis in 10 mm dik staal met

een hoge weerstand tegen torsie biedt zowel

een rigide oplossing als een lager eigengewicht

(325 kg lichter dan de Trakker). De

vooras kreeg een capaciteit van 9 ton. Voor

de achterassen wordt standaard naafreductie

gebruikt. Een gewichtsbesparing leverde ook

de nieuwe ophanging van de tandemassen op,

die tegelijkertijd voor betere prestaties in het

terrein zorgen en meer bodemvrijheid.

Voor de aandrijflijn staan de Cursor 13-liter

motoren tot 510 pk garant. Voor toepassingen

waar het eigengewicht belangrijk is, kan

ook voor de lichtere Cursor 9-liter gekozen

worden. De motoren worden gekoppeld aan

een geautomatiseerde Hi-Tronix versnellingsbak

met 12 of 16 verhoudingen. Nieuwe

functies van die gangwissels zijn de Off-Road

Modus om gemakkelijker te vertrekken op

een steile helling, de Rocking Modus om door

schommelen uit een kuil weg te komen en de

Creeping Modus voor een extra lage snelheid

bij manoeuvreren in moeilijk terrein. Op de

weg kan de chauffeur dan nog profiteren van

het Hi-Cruise systeem (voorspellend schakelen,

voorspellende cruise-control en eco roll).

Met de T-Way staat er meteen een volledig

programma van offroad trucks op twee, drie

of vier assen met als orgelpunt de versies met

aandrijving op alle assen.

PRODUCTIVITEIT

Voor wie niet constant aandrijving op alle wielen

nodig heeft, biedt Iveco voor de T-Way ook

de H-Traction optie. Dit is een hydrostatische

hulpaandrijving, waardoor tijdelijk de voorwielen

aangedreven worden bij de 6x4 modellen.

Het systeem is lichter en biedt in moeilijke omstandigheden

toch tractie op alle wielen.

De standaard Connectivity Box verleent de T-

Way extra productiviteit. Het connectiviteitssysteem

zorgt voor diagnose van op afstand,

voorspellend onderhoud en de controle op de

prestaties van het voertuig. Dankzij de Iveco

ON connectiviteit services kan de klant de

productiviteit van zijn T-Way optimaliseren.

Met zijn voorganger, de Trakker, heeft de Iveco T-Way nog weinig gemeen.

Bovendien is de T-Way technisch zo ontwikkeld

dat hij de carrosseriebouwers de

grootste flexibiliteit biedt. Standaard zijn de

voertuigen voorzien van de nieuwe Hi-Mux

elektrische en elektronische architectuur, die

volledig compatibel is met de nieuwste generatie

besturingssystemen. ■

136


'Na de S-Way richt Iveco zich met de

T-Way (offroad) en X-Way (bevoorrading

van werven) resoluut op de bouwsector'

Extreme omstandigheden,

daar houdt de T-Way van.

137


Weegsystemen

Weegbruggen

Zichtoplossingen

Antibotssystemen

Veiligheidsoplossingen

Uw specialist in weeg-

&

veiligheidsoplossingen.

Verhuur-Verkoop

Ontdek ons volledig

aanbod op www.rds.eu

Let’s connect on the

socials!

NIEUW!

Waregem

Kabeljauwstraat 20

8790 Waregem

T 051 63 43 31

F 051 63 52 73

info@vangaever.be

Lummen

Klaverbladstraat 13a

3560 Lummen

T 013 26 10 20

F 013 26 10 22

lummen@vangaever.be

Sint-Pieters-Leeuw

Bergensesteenweg 830

1600 Sint-Pieters-Leeuw

T 02 356 20 71

F 051 63 52 73

splw@vangaever.be

WWW.VANGAEVER.BE


00023962002_Stelcon.indd 1 14-01-21 14:46

ENGCON

BELGIUM!

engcon beschikt nu ook over een eigen vestiging in België, van waaruit ons team voor u paraat staat met advies

en ondersteuning, uiteraard zowel in het Nederlands als Frans.

Wilt u informatie over onze producten en meer weten over welke oplossingen beschikbaar zijn om uw kraan nog

effectiever te maken, aarzel dan niet contact met ons op te nemen of kijk op onze website!

engcon Belgium BVBA Beekstraatkouter 62, 9031 Gent | Tel. +32 493 43 72 98 | belgium@engcon.com | www.engcon.com


Tekst en beeld | Van Der Spek

Torenkraanverhuurder breidt

huurvloot verder uit

Hexagone Services S.A.S, dochteronderneming van de groep Van Der Spek, neemt vanaf 1 september

2021 de verhuuractiviteiten van torenkranen van de firma Liebherr-Grues à Tour SAS over in de regio’s

Île‐de‐France en Noord.

De Liebherr Groep beschikt in Frankrijk over een verhuurvloot van

honderden torenkranen. Een groot deel van deze vloot bevindt zich in

het gebied Île-de-France en de regio Noord. Hexagone Services heeft

zich op zijn beurt in Frankrijk ontwikkeld tot een belangrijke speler op

de verhuurmarkt van torenkranen en zal zijn activiteiten in de regio’s

Ile-de-France en Noord nog verder uitbouwen.

Liebherr behoudt wel haar verkoopactiviteiten in Frankrijk evenals

haar verhuuractiviteiten in de andere Franse regio’s.

Volgens Marco Guariglia, directeur verkoop bij Liebherr, heeft Frankrijk

voor Liebherr sinds het begin een bijzondere betekenis. “Dankzij

deze stap zullen onze partners hun verhuuractiviteiten versterken en

kan Liebherr zich voluit concentreren om zijn marktpositie in Frankrijk

verder uit te bouwen”, klinkt het overtuigend.”

Hexagone Services S.A.S, dochteronderneming van de groep Van Der Spek, neemt

vanaf 1 september de verhuuractiviteiten van torenkranen van de firma Liebherr-

Grues à Tour SAS over in de regio's Île-de-France en Noord.

POSITIEVE SAMENWERKING

Christophe Zimmermann, bedrijfsleider van Liebherr-Grues à Tour

SAS, ziet deze synergie tussen Liebherr en Hexagone als resultaat van

een jarenlange, positieve samenwerking en ziet ook de mogelijkheid

om zich verder te richten op de corebusiness van kraanverkoop en

premium service.

Ook bij Van Der Spek horen we enkel positieve signalen. “Sinds de oprichting

van Hexagone in het jaar 2000 hebben we in Frankrijk een zekere

naambekendheid opgebouwd als torenkraanverhuurder. In deze

20 jaar zijn we sterk gegroeid en we zien deze uitbreiding van onze

huurvloot als een gezonde en constructieve evolutie van onze activiteiten

in Frankrijk”, besluit Erik Van Audenrode, bedrijfsleider van Van

Der Spek NV.

De tevredenheid van onze klanten blijft onze hoogste prioriteit. Daarom

garanderen wij continuïteit in de kwaliteit van onze dienstverlening,

service en verhuur om zo de duurzaamheid van onze commerciële

relaties te verzekeren. ■

“We zien deze uitbreiding van onze huurvloot als een gezonde en

constructieve evolutie van onze activiteiten in Frankrijk.”

TERNAT

140


PARTNER WORDEN

VAN GWW?

Zowel op de website als in de gedrukte

versie bieden we u de mogelijkheid om

onderdeel uit te maken van het overzicht

met de meest gerenommeerde fabrikanten

en toeleverancieres in de branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op gww-bouw.be

• Een gesponsorde positie met persoonlijke

profielpagina op gww-bouw.be verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel naar +32 50 36 81 70

• Ga naar gww-bouw.be/adverteren

• Scan de QR code

SCAN DE

QR CODE

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

gww-bouw.be


INFRAPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de Infrapartners, scan deze QR code

met uw smartphone

gww-bouw.be/bedrijven

AHLMANN NEDERLAND BV

Onderwaard 11

5234 JV AMMERZODEN

T +31 73 599 77 55

F +31 73 599 28 04

E info@ahlmann.nl

W www.ahlmann.nl

CBS BETON

Hooiemeersstraat 8

8710 WIELSBEKE

DE WITTE - VANCAVEYE BVBA

Tieltsteenweg 19

8750 WINGENE

EURORENT MACHINEVERHUUR

Bisschoppenhoflaan 633

2100 DEURNE

T +32 3 325 43 00

F +32 3 325 99 03

T +32 56 61 75 37

E info@cbs-beton.com

T +32 51 46 65 27

E dewitte@dewittevdc.be

E info@eurorent.be

W www.eurorent.be

ALKERN VOR BETON

Ieperseweg 112

W www.cbs-beton.com

W www.dewittevdc.be

8800 ROESELARE

T +32 51 23 24 20

F +32 51 22 85 76

W www.alkern.be

FEBE - FEDERATIE VAN DE

BETONINDUSTRIE

Vorstlaan 68 1

ALLTERRA BELUX

Gontrode Heirweg 148b

9090 MELLE

T +32 9 277 16 00

E info@allterra-belux.com

W www.allterra-belux.com

CEBEKO NV

Bruggestraat 120

8820 TORHOUT

T +32 50 21 49 35

F +32 50 22 01 96

DESCHACHT

Antwerpsesteenweg 1068

9041 GENT-OOSTAKKER

T +32 9-355 74 54

F +32 9 355 76 79

1170 BRUSSEL

T +32 2 735 80 15

F +32 2 734 77 95

E mail@febe.be

W www.febe.be

E info@cebeko.be

E oostakker@deschacht.eu

FEDBETON

W www.cebeko.be

W www.deschacht.eu

Lombardstraat 42

1000 BRUSSEL

T +32 2 735 01 93

BELTRAMI

Venetiëlaan 22

8530 HARELBEKE

E info@FEDBETON.be

W www.FEDBETON.be

T +32 56 23 70 00

E info@beltrami.be

DAF TRUCKS BELGIUM

DOKA NV

W www.beltrami.be

Luxemburgstraat 17

Handelsstraat 3

Hier uw logo?

9140 TEMSE

T +32 3 710 14 11

1740 TERNAT

T +32 2 582 02 70

FEREB VZW

Grootveldlaan 148

Bel of mail voor alle informatie over een

vermelding in Grond/Weg/Waterbouw met

Olivia Castelein:

T +32 50 36 81 70

E o.castelein@louwersmediagroep.be

E +32 3 710 14 02

E daf.info.be@daftrucks.com

W www.daf.be

F +32 2 582 29 14

E belgium@doka.com

W www.doka.com

1150 BRUSSEL

T +32 15 41 31 24

E secretariaat@fereb.be

W www.fereb.be

142


INFRAPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de Infrapartners, scan deze QR code

met uw smartphone

gww-bouw.be/bedrijven

GEBROEDERS GEENS NV

Hinnenboomstraat 5

2320 HOOGSTRATEN

T +32 3 314 79 30

F +32 3 314 84 56

E info@knikmops.be

W www.geens-gebr.be

GM RECYCLING

Krommeveldstraat 1

9971 LEMBEKE

T +32 9 378 39 47

E info@gmrecycling.be

W www.gmrecycling.be

ISOFAQ

Leo Bekaertlaan 4 - IZ Mandeldal

8870 IZEGEM

T +32 51 31 01 92

F +32 51 31 20 44

E info@isofaq.be

W www.isofaq.be

ITR BENELUX

KEESTRACK

Taunusweg 2

3740 BILZEN

T +32 89 51 58 51

F +32 89 51 58 50

E info@keestrack.net

W www.keestrack.com

LASERTOPO BVBA

Markt 4

9550 HERZELE

T +32 53 62 71 67

F +32 53 62 17 97

E info@lasertopo.be

W www.lasertopo.be

LUDO PAUWELS

Brandstraat 8A

9080 BEERVELDE

T +32 9 355 90 38

F +32 9 356 83 88

E ludo@ludopauwelsbvba.be

W www.ludopauwelsbvba.be

MAN TRUCK & BUS NV

Clara Zetkinweg 10

Brusselsesteenweg 406

HERBOSCH-KIERE NV

Haven 1558

9130 KALLO

5032 ML TILBURG

T +31 13 808 00 20

E info@itrbenelux.com

LEICA GEOSYSTEMS NV

Jan Emiel Mommaertslaan 18

1730 KOBBEGEM

T +32 2 453 01 04

W www.mantruckandbus.be

T +32 3 575 02 82

W www.itrbenelux.com

1831 DIEGEM

F +32 3 575 03 10

T +32 2 209 07 00

E info.hk@eiffage.com

W www.herbosch-kiere.com

E +32 2 209 07 01

W www.leica-geosystems.be

JAN DE NUL NV

MMB MACHINES BVBA

HOLGO NV

Europark 120

3620 LANAKEN

T +32 89 72 10 95

F +32 89 71 79 71

E info@holgo.be

Tragel 60

9308 HOFSTADE (AALST)

T +32 53 73 15 11

F +32 53 78 17 60

E info@jandenul.com

LITHOBETON NV

Kanaalstraat 18

8470 GISTEL

T +32 59 27 60 60

F +32 59 27 65 03

E info@lithobeton.be

Industrielaan 23

9320 EREMBODEGEM (Aalst)

T +32 53 70 18 91

E +32 53 70 18 94

F info@mmbmachines.be

W www.holgo.be

W www.jandenul.com

W www.lithobeton.be

W www.mmbmachines.be

143


INFRAPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de Infrapartners, scan deze QR code

met uw smartphone

gww-bouw.be/bedrijven

MOBILMAT n.v.

MOBILMAT NV

Pathoekeweg 400

8000 BRUGGE

T +32 50 32 05 70

F +32 50 31 16 29

E info@mobilmat.be

W www.mobilmat.be

MOL CY NV

RECYBO

Blikken - Haven 1330

9130 VERREBROEK

T +32 3 240 05 90

E info@recybo.be

W www.recybo.be

STALENRIJPLATEN.BE BVBA

Schrijnwerkerslaan 5 - Industriezone De Zaat

9140 TEMSE

T +32 3 710 50 00

F +32 3 710 50 01

E info@stalenrijplaten.be

W www.stalenrijplaten.be

TELE RADIO

Tiber 2

2491 DH DEN HAAG

T +31 70 419 41 20

E info@teleradio.nl

W www.teleradio.nl

TOPCON POSITIONING BELGIUM

Doornveld 141 - Z3

1731 ZELLIK

T +32 2 466 82 30

F +32 2 466 83 00

E info.be@topcon.com

W www.topconpositioning.be

Diksmuidsesteenweg 68

8840 STADEN

T +32 51 70 16 81

F +32 51 70 30 38

E info@molcy.com

W www.molcy.com

RENAULT V.I. BELGIUM

Hunderenveldlaan 10

1082 BRUSSEL

T +32 2 482 52 11

E marketing.benelux@renault-trucks.com

W www.renault-trucks.be

STELCON BELGIË

TOP-OFF NV

Europark 2015

3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN

T +32 11 39 73 00

F +32 11 39 73 01

E info@topoff.eu

W www.topoff.eu

Schrijnwerkerslaan 8 - Industriezone De Zaat

PERI BENELUX BELGIÊ

Klampovenweg 300

2850 BOOM

T +32 52 31 98 98

E peter.dillenb@peri.be

W www.peri.be

SITECH BELGIUM

Gontrode Heirweg 148B

9090 MELLE

T + 32 9 277 16 00

E info@sitech-belgium.be

W www.sitech-belgium.be

9140 TEMSE

T +32 3 771 69 94

F +32 3 771 68 56

E info@stelcon.be

W www.stelcon.be

TRAMAC NV

Avenue de l'Energie 11

4432 ALLEUR

T +32 4 263 99 84

E tramac@tramac.be

W www.tramac.be

STEVENS-APRIL VERVOER BVBA

RDS BV

IZ Harelbeke-Zuid B 2040

Spoorwegstraat 26

B-8530 HARELBEKE

T BE +32 56 29 10 10

NL +31 85 888 09 11

E info@rds.eu

W www.rds.eu

SMET AANNEMINGEN BVBA

Blikken - Haven 1330

9130 VERREBROEK

T +32 3 773 18 38

F +32 3 773 21 88

E project@smet-aannemingen.be

W www.smet-aannemingen.be

Schrijnwerkerslaan 5 - Industriezone De Zaat

9140 TEMSE

T +32 3 711 19 91

F +32 3 711 19 93

E info@stevens-april.be

W www.stevens-april.be

VAN DE VELDE

PIPE INSPECTIONS & SOLUTIONS

Paaiestraat 5

2500 LIER

T +32 3 488 37 40

F +32 3 488 37 69

E info@vandevelde-inspections.be

W www.vandevelde-inspections.be

144


CONSTRUCTION EQUIPMENT

INFRAPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de Infrapartners, scan deze QR code

met uw smartphone

gww-bouw.be/bedrijven

VAN HAUT NV

Hogenakkerhoekstraat 4

9150 KRUIBEKE

T +32 3 250 11 11

F +32 3 253 18 19

E info@vanhaut.be

W www.vanhaut.be

VAN LAECKE GROUP

Schatting 8

8210 ZEDELGEM

T +32 50 55 18 90

F +32 50 20 17 34

E info@vanlaeckegroup.com

W www.vanlaeckegroup.com

VERMAKO COVER SOLUTIONS BVBA

Careelstraat 11B

8700 TIELT

T +32 51 40 10 44

F +32 51 40 77 47

E vermako1@vermako.com

W www.vermako.com/nl

WILLEMEN INFRA

Booiebos 4

9031 DRONGEN

T +32 9 282 60 30

F +32 9 282 71 23

E groep@willemen.be

W www.willemen.be/nl

VANGAEVER NV

Kabeljauwstraat 20

8790 WAREGEM

T +32 51 63 43 31

F +32 51 63 52 73

E info@vangaever.be

W www.vangaever.be

Klaverbladstraat 13a

3560 LUMMEN

T +32 13 26 10 20

F +32 13 26 10 22

E lummen@vangaever.be

W www.vangaever.be

Bergensesteenweg 830

1600 SINT-PIETERS-LEEUW

T +32 2 356 20 71

F +32 51 63 52 73

E splw@vangaever.be

W www.vangaever.be

Vleugelboot 51

3991 CM HOUTEN

T +31 30 68 68 100

VB BETON

Industrieweg 10

3840 BORGLOON

T +32 12 74 48 86

F +32 12 74 55 59

E info@vanbockrijk.be

W www.vanbockrijk.be

VOLVO GROUP BELGIUM

Hunderenveldlaan 10

1082 BRUSSEL

T +32 2 482 53 56

F +32 2 468 05 28

E info@volvogroup.com

W www.volvogroup.com

Hier uw logo?

Bel of mail voor alle informatie over een

vermelding in Grond/Weg/Waterbouw met

Olivia Castelein:

T +32 50 36 81 70

E o.castelein@louwersmediagroep.be

WOLFMAT - WOLFTECH - WOLFTECH

Nijverheidstraat 5 5

1830 MACHELEN

WOLFMAT

Machines WOLFMAT voor de bouwsector

T Machines +32 voor 2 649 de bouwsector 00 78

E T info@wolfmat.be

+32 2 649 00 78

W www.wolfmat.be

E info@wolfmat.be

W www.wolfmat.be

WOLFTECH

Bekisting & Ondersteuning

T WOLFTECH +32 2 251 41 33

E Bekisting info@wolftech.be

& Ondersteuning

W www.wolftech.be

T +32 2 251 41 33

E info@wolftech.be

W www.wolftech.be

145


REAL-TIME

WERFOPVOLGING

Volg uw Volg werf uw live werf op live aan op de aan hand de van hand verdichtings- van verdichtings- en en

volumemetingen

Volg uw werf

met

live

Trimble

op

met

aan

Trimble

de

WorkOS.

hand

WorkOS.

van verdichtings- en

volumemetingen met Trimble WorkOS.

Gontrode Heirweg Gontrode 148b Heirweg 148b

9090 Melle9090 Melle

info@sitech-belgium.be

Gontrode info@sitech-belgium.be

Heirweg 148b

www.sitech-belgium.be

9090 www.sitech-belgium.be

Melle

Tel: +32 info@sitech-belgium.be

9 277 Tel: 16 +32 009 277 16 00


EEN STRAFFE JOB IN DE WEGENBOUW?

Werfleider beton

(Antwerpen & OOst-VlAAnderen)

Werfleider wegenbouw met ervaring

(Antwerpen)

Werfleider burgerlijke bouwkunde

(Brussel)

Onderhoudstechnieker asfalt- en

betoncentrale

(Gent)

Rioolrenovatiewerker met rijbewijs

C/CE

(HAsselt, Kumpen RenovatietechnieKen)

Gietasfaltarbeider met rijbewijs C/CE

(BruGGe, mobilmat)

SAMEN BOUWEN AAN DE STRAFSTE PLANNEN

Bij Willemen Infra draait alles rond #destrafsteplannen. Als hecht familiebedrijf willen we deze

plannen realiseren met en voor onze mensen. Samen kijken we vooruit en geven we de toekomst vorm.

We creëren kansen en ruimte om te leren en te groeien.

WAAROM WILLEMEN INFRA?

Wij zijn een toonaangevende wegenbouwer en asfalt- en betonproducent met vier vestigingen en

verschillende asfaltplants, betoncentrales en recyclagesites. We voeren niet zomaar infrastructuurwerken

uit over het hele land, maar bieden je ook een tweede thuis, een sterk geheel en een toekomstgerichte

blik.

Meld je aan: jobs@willemeninfra.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!