09.07.2021 Views

Delft.business editie 18

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

B U S I N E S S I N B E W E G I N G

CONNECTING THE DOTS

#18 - ZOMER 2021

THEMA

Julian Jagtenberg (Somnox)

‘Een uitvinder blijft met

zijn idee in de garage,

een ondernemer niet’

Stud Formule elk jaar vernieuwd

Online Payment Platform Europa veroveren

Frido Smulders Leren van wat niet werkt


advertentie

Gebiedsfonds Delft Technology Park

biedt cofinanciering voor projecten

In dit nummer

Inspireren

THEMA

delft.business 3

B U S I N E S S I N B E W E G I N G

Heeft u of kent u projecten die een positieve bijdrage hebben aan

Heeft Heeft u of of kent kent u projecten projecten die die een een positieve positieve bijdrage bijdrage hebben hebben aan aan

het en in het Campus gebied

het het het het ecosysteem ecosysteem van van kennis kennis en en economie economie in in het het Campus Campus gebied gebied

en/of DelfTech Park. En maakt dat laatste stukje financiële

en/of en/of DelfTech DelfTech Park. Park. En En maakt maakt dat dat laatste laatste stukje stukje financiële financiële

ondersteuning het verschil tussen idee en succesvolle realisatie?

ondersteuning ondersteuning het het verschil verschil tussen tussen idee idee en en succesvolle succesvolle realisatie? realisatie?

Denk dan ook eens aan een aanvraag voor cofinanciering bij

Denk Denk dan dan ook ook eens eens aan aan een een aanvraag aanvraag voor voor cofinanciering cofinanciering bij bij

Gebiedsfonds Delft Technology Park. Het gebiedsfonds initieert en

Gebiedsfonds Gebiedsfonds Delft Delft Technology Technology Park. Park. Het Het gebiedsfonds gebiedsfonds initieert initieert en en

ondersteunt initiatieven die bijdragen aan de samenwerking

ondersteunt ondersteunt initiatieven initiatieven die die bijdragen bijdragen aan aan de de samenwerking

samenwerking

tussen bedrijven, instellingen en overheid.

tussen tussen bedrijven, bedrijven, instellingen instellingen en en overheid. overheid.

Delft Technology Park

Speerpunten Speerpunten Gebiedsfonds Gebiedsfonds Delft Delft Technology Technology Park Park

Het gebiedsfonds hanteert, naast de van het

Het Het gebiedsfonds gebiedsfonds hanteert, hanteert, naast naast de de uitgangspunten uitgangspunten van van het het

Delft, volgende 4 speerpunten:

Ondernemersfonds Ondernemersfonds Delft, Delft, de de volgende volgende 4 speerpunten:

speerpunten:

• Mobiliteit

• Mobiliteit Mobiliteit

• Duurzaamheid

• Duurzaamheid

Duurzaamheid

• Innovatie & • Innovatie Innovatie & kennisvalorisatie

kennisvalorisatie

• Leefomgeving

• Leefomgeving

Leefomgeving

Onder andere deze werden Onder andere deze projecten werden ondersteund

door Delft Park. En er

door Gebiedsfonds Delft Technology Park. En En er er

is meer. Voor verdere en

is is meer. Voor verdere informatie, actualiteiten en en

onze gaat u naar onze nieuwsbrief gaat u naar www.sgdtp.nl

Delft en de

Landmark Delft en en de

de

tulpenpiramide

Bijdrage aan de realisatie van

Bijdrage Bijdrage aan aan de de realisatie realisatie van van

de grootste tulpenvaas ter

de de grootste grootste tulpenvaas tulpenvaas ter ter

wereld als landmark voor de

wereld wereld als als landmark landmark voor voor de de

stad. Langs de A13 staat deze

stad. stad. Langs Langs de de A13 A13 staat staat deze deze

landmark te pronken.

landmark landmark te te pronken. pronken.

Viaduct vormt Viaduct Schoemakerstraat vormt verlichte

Delft Park

toegangspoort Delft Technology Park

Het viaduct op de onder de Kruithuisweg,

Het Het viaduct viaduct op op de de Schoemakerstraat, Schoemakerstraat, onder onder de Kruithuisweg,

Kruithuisweg,

is sinds begin dit jaar verlicht. De ambitie die Stichting

is is sinds sinds begin begin dit dit jaar jaar verlicht. verlicht. De De ambitie ambitie die die Stichting Stichting

Gebiedsfonds Delft Technology Park had om een opvallende

Gebiedsfonds Gebiedsfonds Delft Delft Technology Technology Park Park had had om om een een opvallende opvallende

toegangspoort tot het TU-gebied te creëren, is daarmee

toegangspoort toegangspoort tot tot het het TU-gebied TU-gebied te te creëren, creëren, is is daarmee daarmee

een feit.

een een feit. feit.

Beleef de toekomst met

Beleef de de toekomst met

met

Delft

Highlight Delft

Van 18 tot en met 20 november 2021 vindt

Van Van 18 18 tot tot en en met met 20 20 november november 2021 2021 vindt vindt

Highlight Delft plaats. Tijdens dit driedaagse

Highlight Highlight Delft Delft plaats. plaats. Tijdens Tijdens dit dit driedaagse driedaagse

festival ontdek je installaties op het raakvlak

festival festival ontdek ontdek je je installaties installaties op op het het raakvlak raakvlak

van kunst en technologie, verspreid over

van van kunst kunst en en technologie, technologie, verspreid verspreid over over

een route langs unieke locaties door het

een een route route langs langs unieke unieke locaties locaties door door het het

centrum van Delft en op de TU Delft

centrum centrum van van Delft Delft en en op op de de TU TU Delft Delft

Campus. Het festival is een samenwerking

Campus. Campus. Het Het festival festival is is een een samenwerking

samenwerking

tussen de TU Delft Campus en de gemeente

tussen tussen de de TU TU Delft Delft Campus Campus en en de de gemeente gemeente

Delft, met SGDTP als trotse Delft, Delft, met met SGDTP SGDTP als als trotse trotse co-financierder.

co-financierder.

Het pand | Kiss the Frog | 16

Made in Delft | De InSpector | 24

Kennis-delen

Opmerkelijk | 6

Zo zit dat | Schrijf een succesverhaal voor social media | 8

Mijn agenda | Ruud van den Akker, GDS Keramiek | 20

Studenten in het management | Studentenuitzendbureau Stud | 26

Eén beeld | Delft.business in beweging | 30

Leren van wat niet werkt |

Frido Smulders, hoogleraar TU Delft | 34

De juiste flow in je bedrijf stimuleert

productiviteit. Wanneer je zorgt

voor een positieve dynamiek op de

werkvloer, dan komt dat ten goede aan

je bedrijfsresultaat.

Hoe zorg je ervoor dat je business in

beweging blijft en dat je kansen blijft

zien? Nu je medewerkers en je klanten

weer vrijer kunnen bewegen, kun je de

flow er weer in brengen. En daarmee de

creativiteit en de inspiratie!

Ook wij blijven in beweging | 5

Editorial

Business in beweging | 9

Ondernemers aan het woord

Uitbreiden naar Europa | 14

Online Payment Platform

Kantoor als tweede huis | 18

ICT-serviceverlener eXpertIT

Impuls voor Tuin

Impuls voor Botanische Tuin

De Botanische Tuin TU Delft, opgericht door

De De Botanische Botanische Tuin Tuin TU TU Delft, Delft, opgericht opgericht door door

Jacques van Marken en professor Beijerinck, is

Jacques Jacques van van Marken Marken en professor professor Beijerinck, Beijerinck, is is

een plek in ons gebied om zuinig op te zijn en

een een plek plek in in ons ons gebied gebied om om zuinig zuinig op op te te zijn zijn en en

te exposeren. Voor de de

te te exposeren. exposeren. Voor Voor de de ondernemerstafel, ondernemerstafel, de de

revitalisatie van de kassen en de aanlegsteiger

revitalisatie revitalisatie van van de de kassen kassen en de de aanlegsteiger aanlegsteiger

aan de Kanaalweg heeft SGDTP een mooie

aan aan de de Kanaalweg Kanaalweg heeft heeft SGDTP SGDTP een een mooie mooie

bijdrage kunnen leveren.

bijdrage bijdrage kunnen kunnen leveren. leveren.

TOPdelft

Stadsgesprekken TOPdelft

Delft is volop bezig met de Agenda Delft

Delft Delft is is volop volop bezig bezig met met de de Agenda Agenda Delft Delft

2040. Deze is voor de campus, bedrijven

2040. 2040. Deze Deze is is voor voor de de campus, campus, bedrijven bedrijven

en omgeving van groot belang. TOPdelft

en en omgeving omgeving van van groot groot belang. belang. TOPdelft TOPdelft

wil dat proces volgen en daaraan bijdragen

wil wil dat dat proces proces volgen volgen en daaraan daaraan bijdragen bijdragen

en SGDTP vindt dat erg waardevol.

en en SGDTP SGDTP vindt vindt dat dat erg erg waardevol. waardevol.

Verbinden

De stand van zaken | Lunchen bij Kruydt | 21

Volgende nummer | Leefomgeving | 39

Overschakelen op een

duurzame energiebron | 27

Windparken op zee

Familiebedrijven

in Harnaschpolder | 32

Visitekaartjes voor Delft

Binnenkort | 36

WWW.SGDTP.NL

WWW.SGDTP.NL

Op de cover Julian Jagtenberg (pag. 21)4 delft.business/kennis-delen

delft.business 5

Nieuw:

Delft.business

online magazine #02

THEMA

B U S I N E S S I N B E W E G I N G

Ook wij blijven in beweging

Ik word er weleens moe van. Van ondernemen. Het betekent voor mij

namelijk: een leven lang leren, altijd flexibel zijn, nooit stilzitten, relaties

onderhouden, creatief blijven, je medewerkers aan het werk houden en

ondertussen aan je bedrijf werken terwijl je midden in het werk zit.

Tegelijkertijd houd ik ontzettend van die dynamiek en beweging. Je bedrijf zien

groeien en bloeien, nooit stil zitten, altijd kansen zien, nieuwe mensen ontmoeten en

inspirerende verhalen aanhoren. Waarin zit ’m dan die tegenstrijdigheid?

Het toverwoord is balans. Een cliché van hier tot Tokio, ik weet het. Maar toch is

het zo. Soms is die balans zoek. De balans tussen de dingen die je leuk vindt om te

doen en waar je een broertje dood aan hebt. Als dit te lang in disbalans is, gaat het

wringen. En ik ben niet de enige die dat momenteel heeft. Iemand vertelde me dat ze

haar hele bedrijfsmodel heeft moeten omgooien en nu hoopt dat wat ze op papier

heeft bedacht, in de praktijk daadwerkelijk werkt. En een ander die extra personeel

zoekt, maar geen puf heeft voor die hele sollicitatieprocedure. Het neemt zoveel tijd

in beslag. Tijd die je ook kunt gebruiken voor dingen die je leuk vindt, zoals bestaande

relaties onderhouden, eindelijk weer mensen live zien, ondernemers aan elkaar

verbinden of een uitje organiseren met je team, omdat dat zo lang geleden is.

Die balans is belangrijk: het zorgt voor dynamiek en komt je bedrijfsresultaat ten

goede. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je dat je bedrijf in beweging blijft? In deze

combinatie-uitgave van Delft.business en de Rijswijk.special lees je weer mooie

verhalen van ondernemers. De een vertelt waarom hij voor een ander pand heeft

gekozen en de ander neemt je mee in haar nieuwe business.

Inspirerende verhalen, podcasts en video’s.

In deze editie onder meer:

Assemblage uitbesteden bij Werkse! ➔

Bootje Varen Delft ➔ Kent u deze al? ➔

Tech enzo

Ik raak regelmatig geïnspireerd door zulke verhalen, ik houd ervan. Verhalen van mensen

die creatief zijn en in beweging blijven. Dus ik geef mezelf een schop

onder mijn kont en ga actief op zoek naar die dynamiek, want ook

ons bedrijf moet in beweging blijven. Gelukkig hoef ik dat niet in

mijn uppie te doen. Soms houden anderen mij in balans. En

dat is een fijne gedachte.

Sabine van Meeteren

Nannette Verschoor

Dennis Wiegman

Nu te lezen via https://delft.business/aanmelden-online-magazine/6 delft.business/kennis-delen

delft.business/kennis-delen 7

Highlight breidt uit

DELFTSE

TOPPERS

Er zijn volop groeibedrijven die de economie

op sleeptouw nemen. Om deze

aanjagers erkenning te geven is de Top

250 groeibedrijven bedacht. Het Delftse

bedrijf Mapiq staat als koploper van

de smartofficemarkt in deze Top 250.

De TU Delft staat op de tweede plaats

van Nederlandse universiteiten in de

toonaangevende, wereldwijde ranglijst

QS World University Ranking.

Delftse start-up Momo Medical is toegelaten

tot de Amerikaanse accelerator

Y Combinator. Het bedrijf overtuigde

met een dienst die het leven van verpleegkundigen

makkelijker maakt.

De Murano Integrale ZIP, een ontwerp

van Fabrique Invent voor overkapping

en zonwering, heeft de Plus X Award

gewonnen. Dit is wereldwijd de grootste

innovatieprijs op het gebied van technologie,

sport en lifestyle.

Delftse ingenieur en uitvinder Jan

van der Tempel, oprichter en CEO van

Ampelmann, is genomineerd voor de

European Inventor Award 2021.

PHYSEE Technologies is genomineerd

voor de Futureproof Awards: PropTech

Company 2021 Global. De prijs gaat

naar de snelst groeiende of meest impactvolle

start-up, scale-up of technologiebedrijf

van 2021.

Schiffmacher

ontwerpt verpakking

Nederlands beroemdste tatoeëerder Henk

Schiffmacher heeft voor Miss Morrison de verpakking

ontworpen van Marinero, een nieuwe

koffieblend in biologisch afbreekbare koffiecups.

Schiffmacher werkt niet vaak voor kleine partijen

maar was ‘direct verkocht’ toen hij bij de Delftse

koffiebranderij binnenstapte: “Het rook er lekker, er

hing een gezonde ijver in de lucht, het was er gezellig

en vriendelijk. Voor deze club wilde ik wel aan

de slag. Graag zelfs.” Ook het feit dat de boeren een

eerlijke prijs krijgen voor hun koffie én dat de cups

biologisch afbreekbaar zijn, maken dat dit concept

‘alle aandacht verdient’, aldus Schiffmacher.

Wij zijn ontzettend trots op de komst van het

House of Quantum, dat het hart zal vormen

van het Nederlandse quantumecosysteem

Tim van der Hagen, Rector Magnificus TU Delft, bij de start van de bouw van het House of Quantum

#interessant

Onderwijstalent

Met een gezamenlijke

aanpak gaan de gemeente

Delft en de TU Delft mensen

enthousiasmeren om naast

hun studie of baan 6-8 uur

per week techniekonderwijs

te geven.

Hittestress

Het Delftse Raccoon Serious

Games heeft een interactieve

serious game ontwikkeld om

professionals te helpen bij de

aanpak van hittestress.

500.000 euro

Voor winkeliers, ondernemers

en gemeenten die samen hun

winkelgebied willen verbeteren

stelt de provincie Zuid-

Holland subsidie beschikbaar.

Aanvragen kan via

zuid-holland.nl.

Op

mer

kelijk

Ondernemen in cijfers

NIEUW-

KOMERS

De kleinschalige

sportschool VOLT45

focust zich op voeding,

ontwikkeling, leefstijl en

training.

VitroTEM, gevestigd op

de Biotech Campus,

ontwikkelt technologie om

dynamische biologische

processen te bestuderen

door middel van

elektronenmicroscopie.

Appsilon gebruikt

wetenschap en

meesterschap om in het

lab echte diamanten te

kweken.

Van 18-20 november is de vierde editie van Highlight Delft. Het festival

speelt zich dit jaar niet alleen op de TU Delft Campus af, maar ook in en

rond het centrum van Delft. Highlight Delft zet zich in om verbinding

te leggen tussen kunstenaars, wetenschappers, (tech-)bedrijven en

studenten. Bezoekers worden uitgenodigd om installaties op het raakvlak

van kunst en techniek te ontdekken, op een route langs unieke locaties.

Kunt u niet wachten? Bezoek dan The Student Hotel Delft, want daar is

kunstenaar Jeanine Verloop nu al aan het werk. Ze experimenteert met

de mogelijkheden van wetenschappelijk glasblazen en is bezig met de

ontwikkeling van kinetisch glaswerk.

Vestigingen van bedrijven en instellingen / werkzame personen in Delft

aantal

Bedrijven en

instellingen

Werkzame

personen

3.043 3.087 3.123 5.505 5.977 8.745

1995 2000 2005 2010 2015 2020

42.873 46.827 48.079 52.257 50.865 56.552

Bron: https://delft.incijfers.nl/jive?cat_show=Economie - werkgelegenheidsregister8

delft.business/kennis-delen

delft.business/inspireren

9

Zo zit dat: online marketing

Schrijf een succesverhaal als

biografie voor je social media

Karin Hopster

In deze rubriek wordt kennis

gedeeld om anderen te

informeren en inspireren.

Ondernemers aan het woord

THEMA

B U S I N E S S I N B E W E G I N G

Je hebt een profiel op Facebook, Instagram

of LinkedIn en gaat zitten voor het

schrijven van een samenvatting die jou

onderscheidt van de rest. Dit heet ‘biografie’

bij Facebook en Instagram, en ‘info’

bij LinkedIn. En dan blokkeer je. Je weet

totaal niet waar je moet beginnen. Lastig

toch, om over je eigen product of dienst

een goed verhaal te schrijven? Toch is dit

een van de belangrijkste onderdelen op

je pagina. Wat zet je hier dan in? En met

welke toon?

Het belang van een goede biografie of

infopagina op je socialmediapagina’s

wordt vaak onderschat. Het is het eerste

wat mensen lezen om meer over jou

te weten te komen. En het verbetert je

vindbaarheid in zoekmachines. Stel, je

deelt een post over je product of dienst

en mensen willen meer informatie. Ze

klikken dan op je profiel om te kijken

waar het aanbod vandaan komt en wat

het precies is. Welke informatie lees je in

zo’n geval zelf het liefst? Waarom zou je

zelf verder lezen?

Een succesverhaal!

Schrijf vooral waarom je dit product

of deze dienst aanbiedt. Hoe is dat zo

gekomen? Wat is je passie en hoe is die

gegroeid? Want jouw verhaal maakt

jouw pagina anders dan die van anderen.

Maak het persoonlijk en spreek de lezer

aan. Niemand vindt het spannend of

inspirerend om te lezen: “Sinds de fusie

in 2015 bundelen we met ons allround

communicatiebureau onze krachten. Wij

zetten complete marketing- en communicatieconcepten

neer.” Dat zegt niks.

Aansprekender is: “Blijft het bedenken

van LinkedIn-posts maar op je to-dolijst

staan? En kom je ook vandaag niet toe

aan de berichten voor de nieuwsbrief,

die je collega vorige week al nodig had?”

Combineer je tekst met de kernwaarden

van je organisatie en met jouw ‘waarom’,

en je hebt een boeiende biografie.

Ideeën voor jouw succesverhaal

• Denk aan hoe je ooit bent begonnen.

Met welke passie besloot jij voor jouw

product of dienst te gaan? Jouw succesverhaal

is boeiend om te lezen en

onderscheidt je van anderen.

• Let op de opbouw. Wie ben je als

persoon? Waarom doe je wat je doet?

Waardoor krijg je daar nog steeds energie

van?

• Eindig met een persoonlijke noot of

guilty pleasure, en geef aan hoe mensen

contact met je op kunnen nemen.

• Blijf dicht bij jezelf en schrijf je biografie

zoals je het zou vertellen aan

iemand. Spreek je lezer dus direct aan.

• Het belangrijkste is dat je dicht bij je

eigen verhaal blijft. Je doelgroep wil

graag jouw verhaal horen en waarom

jij hiervoor hebt gekozen. Vertel je

succes! •

Karin Hopster werkt

sinds begin dit jaar als

contentspecialist bij

DOTbusiness en heeft

jarenlang ervaring met het

schrijven van (web)teksten,

het maken van websites

en het uitwerken van

communicatieoplossingen.

DOTbusiness ondersteunt

ondernemers bij marketing- en

communicatievraagstukken,

zowel online als offline

'Vertel je succes!'

EXPERTTIPS VAN KARIN

Schrijf zoals je praat

Maak het kort en bondig, gelet

op het aantal tekens.

Neem SEO mee in je biografie

Gebruik ook in je biografie

woorden die belangrijk zijn voor

de vindbaarheid van je profiel.

Houd je biografie up-to-date

Niemand zit te wachten op

oude informatie. Lees de tekst

af en toe terug en kijk of deze

nog aanspreekt.

Business in beweging

De juiste flow in je bedrijf stimuleert productiviteit

en een zekere dynamiek op de werkvloer komt je bedrijfsresultaat ten goede.

Kortom: je business moet in beweging blijven, maar ook je medewerkers moeten

letterlijk en figuurlijk blijven bewegen. Hoe doe je dat? Op de volgende pagina’s

vertellen ondernemers hoe zij dit aanpakken.10 delft.business/inspireren

delft.business/inspireren 11

Michel van Loon, commercieel verantwoordelijke Breedband Delft

THEMA

B U S I N E S S I N B E W E G I N G

Michèl van Leeuwen, eigenaar iamIT

THEMA

B U S I N E S S I N B E W E G I N G

‘Lokaal heeft veel

meer charme’

‘In hokjes passen

hoeft bij ons niet’

Ruim 15 jaar geleden werd stichting Breedband Delft opgericht. Bedrijven en instellingen uit Delft

staken hun koppen bij elkaar om een lokaal glasvezelnetwerk te realiseren. Er was namelijk een grote

behoefte aan sneller internet. De founding fathers, zo noem ik ze maar even, gingen een commitment

met elkaar aan voor 15 jaar. Afgelopen jaar staken ze de koppen weer bij elkaar. ‘Wat willen we?

Gaan we door met elkaar?’, waren vragen die werden gesteld. Ze gingen door, met als visie

Breedband Delft verder uit te bouwen en het klantenbestand uit te breiden. Daarvoor

werd ik ingeschakeld.

In Zoetermeer is een soortgelijk initiatief en van daaruit ken ik Michel Beukers, de

directeur bij Breedband Delft. De kennis die ik in Zoetermeer had opgedaan, kon ik

mooi meenemen naar Breedband Delft. We zijn dé partner voor bedrijven en instellingen

die behoefte hebben aan snel en betrouwbaar internet via glasvezel. Mijn

doel voor de komende vijf jaar is om meer klanten te kunnen bedienen. Dat wil ik

doen door bijvoorbeeld meer naamsbekendheid op te bouwen en onze marketingactiviteiten

in de regio uit te breiden. We beheren een eigen glasvezelnetwerk

in de regio Delft, dat zich uitstrekt over Delft, het Westland en Pijnacker

en werken continu aan uitbreiding van het netwerk en onze dienstverlening.

Maar we zijn ook aan het kijken welke diensten we kunnen toevoegen om het

netwerk nog aantrekkelijker te maken.

Dat is ook precies het mooie aan een lokaal netwerk. We kunnen echt maatwerk

leveren ten opzichte van landelijke providers. We hebben kortere lijnen

met onze partners en klanten, waardoor zakendoen veel persoonlijker is. Je

weet altijd met wie je spreekt. Op die manier kunnen wij ontzettend goed

concurreren met de grote spelers. Wij zijn trots op de relatie met onze trouwe

klanten en richten ons ook op goede doelen in Delft om lokaal maatschappelijke

initiatieven te gaan ondersteunen. Daarnaast heeft zo’n lokaal netwerk veel meer

charme. Alles samen doen, dat vind ik mooi. •

Sinds de lagere school ben ik al bezig met techniek en IT, zoals helpen bij verbouwingen

en sleutelen aan auto’s. Daarmee heb ik mijn eerste eigen pc verdiend. Destijds heel

bijzonder; een pc in plaats van zo’n homecomputer met ingebouwd toetsenbord en een

cassette als diskette. Op die pc programmeerde ik al. Na gewerkt te hebben voor verschillende

ingenieursbureaus en een eigen softwareproduct te hebben uitgebracht, ben ik in

2005 mijn eenmanszaak begonnen in de IT: iamIT.

In 2018 nam ik mijn eerste personeelslid aan en in 2019 groeide iamIT uit tot ongeveer

tien medewerkers. Het team is een mix van mensen met en zonder afstand

tot de arbeidsmarkt. Tijdens mijn carrière in de IT viel het me op dat mensen

met kenmerken van autisme een andere aansturing nodig hebben. Ik merkte

dat andere projectleiders daar moeite mee hadden, ik haalde er juist plezier uit.

Toen ik zelf in Delft kwam studeren, merkte ik hoe belangrijk het is dat

mensen kijken naar wat je kunt en wie je bent, in plaats van naar waar je

vandaan komt. Ik ben voor een inclusieve maatschappij, waarin het enorme

potentieel van mensen die nu aan de zijlijn staan, ingezet kan worden.

Daarvoor bedacht ik de werkwijze Socially Inclusive Software Development

(SIS-Dev). Hierbij worden teams gevormd van vijf à zes personen,

waaronder minimaal twee teamleden die extra begeleiding nodig hebben.

De teamleiders worden opgeleid en bijgestaan om met elke situatie

goed te kunnen omgaan. Ik wil bij iamIT een veilige omgeving creëren

waar iedereen vertrouwen heeft in elkaar en waar je jezelf kunt zijn.

Door bij ons een project uit te zetten, draag je dus bij aan een duurzame

wereld. En daar krijg je uiteraard een mooie IT-oplossing bij. •

Tips van Michèl:

Tips van Michel:

Blijf altijd dicht bij jezelf

Doe alleen iets als je er zelf achter staat

Begrijp de behoeften van je

medewerkers en investeer hierin

Kijk waar je naar toe wilt, niet waar je vandaan

komt...ook bij anderen

Stel jezelf doelen in het leven

Mensen zijn je belangrijkste asset, daarbij

hoort een menselijke maat12 delft.business/inspireren

delft.business/inspireren 13

Olaf van der Velden, bestuurslid Omroep Delft

THEMA

B U S I N E S S I N B E W E G I N G

Roos Zondervan, medeoprichter Wise

THEMA

B U S I N E S S I N B E W E G I N G

‘Dit wordt veel meer

dan alleen radio’

‘We zijn de Airbnb voor

de hybride werker’

De afwisseling in mijn werk houdt mij lekker op dreef. Sinds 1992 heb ik een eigen bedrijf,

Adfivé administratie, organisatie en advies, en daarnaast ben ik tussendoor ook nog bij een aantal

bedrijven in loondienst geweest. Nu werk ik bijvoorbeeld bij Theater De Veste als Hoofd Financiële

Administratie en MT-lid. Ook ben ik altijd actief in vrijwilligerswerk. Van helpen bij Stichting Delft-

Bloeit en hockeyclub Hudito tot bijdragen aan andere non-profit organisaties. Ik steek daar graag mijn

energie in. Sinds april ben ik ook bestuurslid Marketing en PR bij Omroep Delft. Een compleet

nieuw vakgebied voor mij, maar daarom juist zo interessant.

De meeste mensen zullen Omroep Delft nog kennen als Stadsradio Delft. We zijn op dit

moment hard bezig om Stadsradio Delft om te vormen naar een echte, lokale omroep.

Dat is veel meer dan alleen radio; we gaan televisie en radio maken, een complete

website en app bijhouden en via verschillende sociale media content delen. Dit project

moet in het najaar vorm krijgen, dan gaan we de eerste items al via televisie uitzenden.

Om dit voor elkaar te krijgen ben ik met het team overal contacten aan het leggen,

om meer betrokkenheid van bewoners en ondernemers uit de omgeving te creëren en

ondernemers de mogelijkheid te geven om te adverteren via onze kanalen.

Mijn doel is om er samen met alle medewerkers voor te zorgen dat Omroep Delft over

een jaar veel meer luisteraars, lezers en kijkers heeft en dat de app wordt gebruikt.

Omroep Delft heeft steun nodig om te blijven bestaan. We merken al van verschillende

kanten dat mensen en bedrijven ons willen helpen, en dat is ontzettend leuk om te zien.

Ik hoop dat iedereen ons een warm hart toedraagt en wil bijdragen aan deze mooie,

lokale omroep. •

Ik hou echt van ondernemen. Tien jaar geleden begon ik als zzp’er in de interieurarchitectuur en

conceptontwikkeling. Daarna heb ik een aantal eigen horecaondernemingen gehad. Naast mijn

werk als conceptontwikkelaar, werkte ik een paar uurtjes per week in de horeca. Daar kwam ik

Florien tegen, inmiddels mijn compagnon en de medeoprichter van Wise.

In eerste instantie spraken we af om een dag samen te werken aan onze eigen concepten.

We ervaarden alle ongemakken als je gebruik maakt van een horecazaak als

werkplek: je voelt je schuldig, waardoor je veel bestelt, de wifi hapert en stopcontacten

zijn net te ver weg. Zo ontstond het idee van Wise.

Wise staat voor working in social environments en is een platform. Via de app

reserveer je, tegen een vergoeding, een plek om te werken bij de deelnemende

horecazaken en andere locaties als musea, coworking spaces en strandpaviljoens.

We zijn in september 2020 gestart met het uitwerken van het idee en in

april 2021 lanceerden we het concept en gedachtegoed van Wise. Het werd

enorm goed ontvangen. We zien dat de groep van hybride werkers, naast

kantoorwerkers en thuiswerkers, steeds groter wordt. Wij spelen direct in op

de behoefte van deze groep: een flexibele werkplek dichtbij huis of onderweg.

Op dit moment zijn we druk bezig met het testen. In juli willen we de

app werkend hebben en meer ‘werkers’ en ondernemers enthousiasmeren

om zich aan te sluiten bij het platform.

We bieden straks op elke hoek van de straat een deelnemende locatie die

werkplekken aanbiedt. Zo worden we al snel de Airbnb voor de hybride

werker. •

Tips van Roos:

Tips van Olaf:

Breid je netwerk uit

Wees niet bang om fouten te maken

Werk samen, dan kom je verder

Onderneem niet alleen, durf om

hulp te vragen

Doe onderzoek als je een nieuw

plan hebt bedacht

Probeer een goede

werk-privébalans te vinden14 delft.business/inspireren

delft.business/inspireren 15

Managementteam van Online Payment Platform

met in het midden Maurice Jongmans

Ook bij een lagere economische groei kopen en betalen consumenten online

Platformisering verandert de traditionele economie

Vanuit Delft uitbreiden

naar Europa

Online transacties worden mogelijk gemaakt door payment providers. Online

Payment Platform (Online Betaalplatform) richt zich daarbij op betalingen

via platforms: transacties tussen bedrijven, met consumenten en zelfs voor

consumenten onderling.

We hebben de tijd

genomen om een goed en

schaalbaar product te

ontwikkelen

ANWB, Marktplaats en PayPal zijn enkele

namen uit het klantportfolio van Online

Payment Platform. Inmiddels zijn meer

dan 150 marktplaatsen en platforms

aangesloten. De organisatie groeide organisch

van webdevelopment-bedrijf naar

betaaldienstverlener die platformisering

en de deeleconomie ondersteunt. En dat

gebeurde allemaal in Delft.

Nieuwe betaaldienst lanceren

Maurice Jongmans is tien jaar geleden

ingestapt als directeur: “In die tijd was

er nog geen specialistische betaal-

THEMA

B U S I N E S S I N B E W E G I N G

dienstverlener voor

marktplaatsen en

platforms. Wel voor

webshops, waar één

ontvanger van betalingen

tegenover een

heleboel klanten staat. Platforms hebben

te maken met veel ontvangers en veel

klanten. Daar zijn andere betaaldiensten

voor nodig. Denk maar aan Gelijk Oversteken

op Marktplaats, een dienst die wij

verzorgen. Daarnaast waren we de eerste

met een consumer to consumer-licentie

van iDEAL.” De deeleconomie vraagt erom

dat consumenten onderling betalingen

kunnen doen. Gereedschap, auto’s,

vakantiehuisjes en meer worden gedeeld

via platforms. Online betalen wordt door

Online Payment Platform eenvoudiger

en veiliger gemaakt, waardoor fraude en

misbruik enorm zijn gedaald. Het bedrijf is

gevestigd in Delft en opende al snel een

locatie voor support en sales in Antwerpen.

Marktaandeel in Europa groeit

Na de Benelux breidt het bedrijf verder

uit naar Europa. Vorig jaar werd te midden

van de coronapandemie een kantoor geopend

in Berlijn. Daarmee is de eerste stap

gezet in het vergroten van de Europese

footprint voor de payment provider. “We

zijn een samenwerking aangegaan met

eBay Kleinanzeigen, de grootste online

marktplaats van Duitsland. Zij kunnen nu

32 miljoen gebruikers een veilige manier

van online betalen aanbieden.” Jongmans

begeleidde het proces van een kantoor

vinden, verhuizen en medewerkers aannemen

en inwerken. Elke maand reist hij af

naar Berlijn om het team op te zoeken. Na

Duitsland staat het Verenigd Koninkrijk op

de roadmap voor een volgend internationaal

kantoor. Vanwege de Brexit is de

Europese vergunning daar niet geldig: “We

steken nu meer tijd in het aanvragen van

een nieuwe vergunning en in het zoeken

naar een geschikt kantoor. Inmiddels is

een grote Britse marktplaats aangesloten

en volgen andere platforms. En hoewel

Nederland voorloopt in online betalingen

en in het aantal consumenten dat elkaar

onderling online betaalt, volgen Europese

landen steeds sneller.”

Veranderende economie

De roadmap van Online Payment

Platform is onderhevig aan de wet- en

regelgeving en aan ontwikkelingen binnen

de Europese markt. Binnen aanzienlijke

tijd is het verplicht een betaalplatform te

koppelen bij crowdfunding. Een kans voor

de organisatie

die deze mogelijkheid

reeds

aanbiedt.

Jongmans: “In

onze strategiesessies

bespreken

we de

plannen voor de

komende jaren.

Wat nu al als

een paal boven

water staat, is de

platformisering

Talent welkom

Met groei komt ook de behoefte aan meer

talent. Online Payment Platform is continu

op zoek naar nieuwe medewerkers die zich

aangetrokken voelen tot een schaalbare,

flexibele en inclusieve organisatie. Slimme

technologie en innovatie zijn belangrijke

onderdelen voor een veilig betaalsysteem.

Daarom zijn onder andere developers hard

nodig op het kantoor in Delft.

van de maatschappij. Technologie en de

massale verschuiving naar online dragen

bij aan het doelmatiger, persoonlijker en

duurzamer maken van transacties. Dit

geldt zowel bij het krimpen als bij het

groeien van de economie. Een krimpmarkt

zorgt voor een stijging in de verkoop van

tweedehands artikelen, waarbij online

betalingen blijven bestaan.”

Bedrijfscultuur en diversiteit

De roots van de organisatie liggen in Delft,

waar Online Payment Platform nog altijd

gevestigd is in een monumentaal pand

aan de Kanaalweg. “We hebben nooit de

behoefte gehad om naar Amsterdam

te verhuizen, zoals de meeste start-ups

doen. Het pand en de omgeving passen

bij onze bedrijfscultuur. Van nature zijn we

een heel open en toegankelijke organisatie,

waar iedereen zichzelf kan zijn en met

plezier naar het werk gaat. De oprichter en

veel medewerkers van het eerste uur zijn

nog altijd bij ons. Waar we gestart zijn met

acht personen hebben we nu meer dan

40 medewerkers in dienst. Iedereen heeft

de mogelijkheid om verder te groeien en

krijgt kansen in onze breed maatschappelijke

organisatie.” Recent schreef Jongmans

persoonlijk een diversiteitsbeleid

dat onder andere de mogelijkheid biedt

voor twee extra vrije dagen per jaar, onder

de noemer van diversiteitsdagen. “Zoals je

ziet blijven we constant in beweging, we

zitten zeker niet stil.” •16 delft.business/inspireren

delft.business/inspireren 17

Het pand

Surinamestraat 4

Als bedrijf kies je een locatie die bij je past. Om de functionaliteit,

de ligging of vanwege de uitstraling. In deze

rubriek vertellen de bewoners waarom zij voor deze

locatie hebben gekozen.

Huidige bewoner: digitaal ontwerpbureau Kiss the Frog.

Kent u van: interactieve opstellingen in musea, science

centers en bezoekerscentra. Kiss the Frog lijkt te kunnen

toveren: elk onderwerp en elk verhaal transformeert

het bureau in iets indrukwekkends. Van een verhaal

over een inktvraat in het Kinderboekenmuseum in Den

Haag tot aan een hardloopwedstrijd tegen virtuele

olympische atleten in het U.S. Olympic and Paralympic

Museum in Colorado Springs: met een team van 32

designers, developers en projectmanagers ontwikkelt

het bureau interactieve belevingen voor elke bezoeker.

Op deze locatie sinds: mei 2019

Waarom deze locatie: het pand stond al een tijdje leeg

toen de eerste bezichtiging plaatsvond. Het was hokkig

ingericht, het systeemplafond viel bijna naar beneden

en er zat geen verwarming meer in. Maar Kiss the Frog

zag veel potentie en in goed overleg met de eigenaar,

Van Haaren Vastgoed, werd een plan gemaakt. De verbouwing

is begeleid door d11 architecten, dat voor een

inrichting zorgde die perfect bij Kiss the Frog past.

De rode draad in het interieur is OSB-plaatmateriaal.

Grote kastenwanden van dit relatief goedkope materiaal

zorgen voor afscheiding van ruimtes en voor een

eenheid in het interieur.

Gebouwd: 1961

Oppervlakte: 535 m 2

Eerdere bewoner(s): een loodgietersbedrijf

Leuk om te weten: het pand is gedecoreerd met muurschilderingen

van superhelden. Iedere collega mocht

zijn of haar superheld insturen. Verschillende superhelden,

van Bert & Ernie en Lara Croft tot aan Einstein, zijn

door Micha de Bie met graffiti tot leven gebracht. •18 delft.business/inspireren

delft.business/inspireren 19

Ons kantoor moet als een tweede thuis voelen

In beweging en klaar voor de toekomst

Van Delft-Zuid

naar Rijswijk-Zuid

“Er moet nog wel het een en ander opgehangen worden, hoor”, verontschuldigt Coen

de Bruin zich bij de ontvangst in het nieuwe pand van ICT-serviceverlener eXperIT. En

inderdaad: de muren ogen nog wat leeg, maar het is in één oogopslag duidelijk dat

De Bruin en zijn medewerkers zich helemaal thuis voelen in dit pand op de grens van

Delft en Rijswijk.

We kunnen niet wachten

tot alles weer veilig is om

borrels te organiseren en

relaties te ontvangen

Van zuid naar zuid

“We zijn van zuid naar zuid gegaan”, vertelt

De Bruin. Dat wil zeggen: van Delft-Zuid

naar Rijswijk-Zuid. “Het is wel met licht

bloedend hart hoor, dat we Delft hebben

verlaten, maar het is maar een paar stappen

lopen naar de Delftse stadsgrens. Het

pand ligt supercentraal en de verhuurder

wilde graag meewerken om het pand volledig

naar onze zin te maken, zodat we onze

ambities vorm konden geven. We zijn dus

helemaal blij.” De verbouwing van het pand,

dat ligt achter de KFC en de Starbucks

langs de A13, duurde drie maanden. En dat

is te zien. Overal is door De Bruin zelf over

nagedacht. “Ja, ik heb echt zelf ingevuld

hoe we het wilden hebben en tijdens de

verbouwing ben ik elke dag even gaan

kijken om te overleggen.”

THEMA

B U S I N E S S I N B E W E G I N G

Oranje

De oranje huiskleur van eXperIT komt

overal subtiel terug. De barkrukken in de

gemeenschappelijke ruimte zijn deels

oranje, de scheidingswanden tussen de

bureaus en zelfs de binnenkant van de

bloempotten. Wit, zwart en oranje zijn dan

ook dé kleuren in het kantoor. In het midden

is een gemeenschappelijke ruimte,

met een pantry, bar, pooltafel en een dartboard.

Daaromheen liggen de kantoren.

“We vinden het belangrijk,” vervolgt de

Delvenaar, “dat het kantoor als een tweede

thuis voelt. Door corona is het nu rustig,

maar als de pandemie over is, verwachten

we hier weer met elkaar te kunnen werken.

Ook klanten die langskomen, blijven vaak

even hangen, drinken een drankje of spelen

een potje poolbiljart.”

Werk en ontspanning

Dat echt overal over is nagedacht blijkt

als De Bruin naar de plafonds wijst: “Kijk,

in de middenruimte is het plafond zwart,

want deze ruimte is om te ontspannen.

Zo creëer je huiselijkheid en warmte. In de

kantoren zijn de plafonds wit. Daar wordt

hard gewerkt en is goed licht belangrijk.”

Om het werken voor iedereen zo prettig

mogelijk te maken, zijn de kantoren

gescheiden met geluidswerend glas. “Zo

kan iedereen elkaar zien én is het rustig. Ik

geloof niet meer zo in kantoortuinen. Rust

werkt prettiger.”

Vergaderzaal

De vergaderzaal is ook heel bijzonder, met

een enorme tafel en veel licht door grote

ramen. De ramen kijken uit over de A13,

waar auto’s voorbijrazen, en over het tankstation,

een fastfoodrestaurant en een

vestiging van een bekende koffieketen. “Er

Met dit nieuwe pand zijn we

klaar voor de toekomst

gebeurt hier altijd wel iets. Als je even tot

rust wilt komen, is het gek genoeg heerlijk

om vanaf deze afstand een tijdje naar de

drukte te kijken”, aldus De Bruin.

Corona

Niet alleen medewerkers van eXperIT

werken nu grotendeels thuis, dat geldt

ook voor medewerkers van hun klanten.

“We hebben eigenlijk bijna niks extra’s

voor onze klanten hoeven doen. De

meeste van hen waren de afgelopen

jaren al door ons gemigreerd naar werken

vanuit de cloud, dus hun medewerkers

konden direct vanuit huis werken. Voor

onze medewerkers functioneert het

thuiswerken prima, maar ze missen soms

het sociale aspect. Als je vrijgezel bent,

wil je ook wel eens iemand spreken op

een dag. Of als je juist een gezin hebt met

kinderen die thuisonderwijs krijgen, dan is

een rustige werkplek fijn. Daarom werken

we nu nog met een roulatieschema wie

op kantoor werkt en wie thuis. De collega’s

hebben zelf per afdeling afgesproken

wat voor hen het prettigst werkt. Normaal

gesproken lunchen we gezamenlijk. Dat is

een stukje gezelligheid dat je nu mist en

waar we naar uitkijken.”

Toekomst

Coen de Bruin begon in 2003 met eXperIT

en inmiddels werken er veertien mensen.

“Met dit nieuwe pand zijn we klaar voor

de toekomst. Het voldoet aan al onze

eisen en er is nog voldoende ruimte voor

uitbreiding. We kunnen niet wachten tot

alles weer veilig is om borrels te organiseren

en relaties te ontvangen. We zitten op

een mooie centrale plek met voldoende

parkeergelegenheid, dus de komende

jaren zitten wij hier helemaal goed.” •

Over eXperIT

Als managed service provider

(MSP) houdt eXperIT zich bezig

met full service ict-oplossingen

voor het mkb en mkb+ in alle

denkbare sectoren. Bedrijven

besteden hun ict uit aan eXperIT,

zodat ze veilig kunnen werken

en ondersteuning krijgen waar

nodig. Klanten krijgen advies

welke technologie het beste

bij hun organisatie past, zodat

ze zich geen zorgen hoeven

te maken over upgrades en

updates. Sinds kort is eXperIT te

vinden aan de Patrijsweg 106 in

Rijswijk (bij afslag Rijswijk-Zuid/

Delft-Noord), waar de koffie

altijd klaar staat!20 delft.business/inspireren

delft.business/verbinden 21

Ruud van den Akker is geboren en getogen in Delft. In het uitgaansleven

ontmoette hij zijn vrouw en na hun trouwen zijn ze in Nootdorp gaan

wonen. Samen met zijn vrouw heeft hij twee mooie dochters, Joyce (22)

en Fleur (18). In 2014 is Ruud samen met Stefan Nuhn GDS Keramiek

gestart aan de Motorenweg in Delft. In 2019 zijn ze verhuisd naar het

bijzondere pand aan de Faradyweg 5 in Delft. Sinds januari 2021 is

Jos Neet mede-eigenaar.

Mijn agenda:

Zondag

Achterstallig onderhoud in de tuin

van mijn schoonmoeder

Zondag

Er is geen wekker gezet: na het verhuizen van onze oudste dochter

Joyce op zaterdag, beginnen we de dag ontspannen. Onze jongste

dochter Fleur moet alweer vroeg werken en gaat om 9.00 uur weg.

Zondag

Diner bij Joyce

Mirjam en ik maken een ontbijtje en kletsen over de afgelopen week

en de verhuizing. Daarna een start maken met het wegwerken van

achterstallig onderhoud in de tuin van mijn schoonmoeder (tevens

buurvrouw). ’s Middags zijn we uitgenodigd bij Joyce om te komen

eten, ze kan lekker koken. Fleur heeft inmiddels haar rijbewijs en

Maandag

komt vanuit haar werk daar naartoe.

Bestellingen doorgeven

Maandag

Wij starten altijd om 7.00 uur ’s ochtends. Dan komen er nog geen

telefoontjes binnen en is er tijd om papierwerk te doen, diverse

taken af te werken en bestellingen door te geven aan leveranciers en

transporteurs. Daarna heb ik een uurtje ingepland om de vragenlijst

Maandag

in te vullen voor een stagiaire. Interessant onderwerp: logistiek bij

Administratie op de veranda

binnenstedelijke bouwprojecten. ‘s Middags heb ik overleg met Andy

van Leeuwen (De Schaapskooi) om de catering te bespreken voor

ons jaarlijkse kerstfeest. Daarna samen met Jos een Teams-overleg

met de aannemer, voor een project bij de Rijksuniversiteit Groningen

(RUG). De dag sluit ik thuis onder de veranda af met het bijwerken

van de administratie.

Dinsdag

Nieuwe stenen laten maken

Lunchen bij Kruydt

Dinsdag

Om 7.00 uur heb ik een werkbezoek in Den Haag. Een klant is er bezig

De Stand van Zaken

met een renovatieproject in de Fahrenheitstraat. Voor de bestaande

gevels die gerenoveerd moeten worden, zijn wij gevraagd bijpassende

stenen te bemonsteren. Het is een uitdagende opgave, want de

benodigde stenen bestaan niet meer. We laten nieuwe stenen maken

bij een speciale fabriek. Op kantoor gelijk de vraag bij de fabriek

Bernd Schneider (70) en Julian Jagtenberg (26)

Dinsdag

neergelegd. Daarna ga ik door naar Oegstgeest, waar een afspraak

Afspraak in Oegstgeest

over ideeën en uitvindingen.

met Robert Dessing (architectenbureau Van Manen) gepland staat.

Vanwege het lekkere weer gaan we met de collega’s varen. Tijdens

een rondje Leiden sparren we met elkaar over een aantal vraagstukken.

Afsluitend eten we een hapje met z’n allen. •

Ruud van

den Akker22 delft.business/verbinden

delft.business/verbinden 23

De Stand van Zaken

Laat twee uitvinders die elkaar nog nooit ontmoet hebben samen lunchen en ze hebben uren gespreksstof.

Vooral als ze allebei bevlogen ondernemer zijn en een paar generaties schelen, zoals de ervaren VacuVin-bedenker

Bernd Schneider (70) en Julian Jagtenberg (26), ‘jonge hond’ en uitvinder van de succesvolle Somnox slaaprobot.

Een gesprek over uitvinden en de uitdagingen van het ondernemerschap.

JJ | Willie Wortel is mijn grootste idool, de iconische uitvinder uit

de Donald Duck. Maar als ik me aan iemand voorstel, zeg ik dat ik

ondernemer ben. Een uitvinder blijft met zijn idee in zijn garage of

op de zolderkamer zitten, een ondernemer gaat er de wijde wereld

mee in.

JJ | De slaaprobot is een kussen dat je, als je

gaat slapen, in bed vasthoudt. De robot maakt

subtiele geluiden en bewegingen die je ademhalingsritme

onbewust beïnvloeden, waardoor je ontspant. De robot

meet met sensoren je ademhaling en kan zich daaraan aanpassen

dankzij een speciaal algoritme. Via de mobiele app kun je zelf rustgevende

geluiden en muziek instellen. Het effect is wetenschappelijk

bewezen.

BS | Ik noem mezelf ook geen uitvinder. Ik ben iemand die nadenkt

over hoe iets zou moeten en kunnen. Daarvoor moet je de juiste

mensen op de juiste plaats neerzetten en vervolgens leiding geven

om tot de oplossing te komen. Een goede uitvinder is ook ondernemer.

JJ | Wat ik zo geweldig vind, is dat de VacuVin die je hebt bedacht

en in de markt gezet, echt een commodity is geworden, een product

dat je overal ter wereld kunt vinden. Hoe ben je eigenlijk op

het idee gekomen?

BS | Ik was wijnhandelaar en kreeg bij mijn broer wijn te drinken

die geoxideerd was. Daar wilde ik wat aan doen. Niemand geloofde

trouwens in mijn idee, ook de wijnhandel niet. Ik zei: ik ga miljoenen

van die dingen verkopen, maar ik kon nergens geld krijgen. Ik deed

alles zelf. Tegenwoordig kun je prototypes

3d-printen, mijn eerste prototype was van

koper, de volgende van pvc. Later is dat

gelukkig goed gekomen. Maar, hoe kwam jij

eigenlijk op het idee van die slaaprobot?

JJ | Mijn moeder kon slecht slapen en kreeg

van de huisarts melatoninepilletjes. Maar dat

was geen echte oplossing. Ik zat als student

Industrieel Ontwerpen bij Robotica en wilde

kijken of ik met de kennis die daar ontwikkeld

en toegepast wordt iets kon betekenen voor

mijn moeder. Zo is de slaaprobot ontstaan.

Met een paar andere studenten heb ik Somnox

opgezet.

BS | En hoe werkt die robot?

De Stand

van Zaken

-------------------------

15 juni 2021

Lunchen

bij Kruydt

--------------------------

Salade van Oosters

gemarineerde zalm in nori

met sojabonen, radijs,

rettich en komkommer

Friandises van chocolade

brownie met frambozengel

en een mini pecannoten

taartje

--------------------------

Water (Acqua Panna)

BIÄ Alcoholvrije bubbel

Koffie (Boot koffiebonen

Cappucino (Bocca koffiebonen)

-------------------------

Dank u voor uw bestelling

BS | Zijn de patenten van de TU Delft of van jullie zelf?

JJ | De TU Delft kan beslag leggen op een gedeelte van het patent

dat wordt verkregen tijdens je studie. Dat is een nadelige start als

ondernemer vanuit je studententijd. Voor investeerders is dat ook

niet aantrekkelijk.

BS | Er worden bij de TU aan de lopende band goede ideeën ontwikkeld.

Ik heb jaren geleden wel eens gekeken naar de patenten

bij de TU Delft en er zitten heel goede bij. Die zouden beoordeeld

moeten worden door commerciële mensen -die de TU niet heeften

pensioenfondsen zouden daar dan in moeten investeren.

Dan krijg je werkkapitaal en hoef je je daar, als student met een

goed idee, niet druk om te maken. Hoe komen jullie trouwens aan

financiering?

JJ | Door crowdfunding, subsidies en pre-orders. We

werken samen met Auping, die heeft voorgefinancierd.

Dat zijn we nu aan het terugbetalen. We zijn

ook bij Dragon’s Den geweest en hebben daar twee

miljoen gevraagd tegen 10%, maar daarover zijn

we nog met een van de investeerders in gesprek.

BS | Je hebt een hoop geld gevraagd, waar heb je

dat voor nodig?

JJ | Voor de doorontwikkeling van het product,

het opbouwen van het merk en de internationale

marketing, omdat we naar de VS, Groot-Brittannië

en de rest van Europa willen. Vooral

voor de consumentenmarkt hebben we een

agressieve marketing nodig, want de slaaprobot

kost € 499.

BS | Dat is een flinke prijs voor retail. Met

Auping heb je een goede partner. Misschien

moet je nog even wachten met hen terug te betalen en werken

aan het omlaag brengen van je kostprijs, zodat ook de consumentenprijs

omlaag kan. Ik vraag me af of je met die investeerders in

zee moet gaan. Investeerders willen snel resultaten en als die een

beetje tegenvallen heb je een probleem.

JJ | Ja, dat is precies de twijfel die ik op dit moment heb.

BS | Je hebt een mooi product, wat echt een pareltje kan worden,

maar doe het langzaam. Hoeveel heb je er verkocht?

JJ | Vorig jaar tienduizend stuks, we hopen nu naar vijftien- tot

twintigduizend te gaan. De marge is gezond en eind van het jaar

schrijven we zwarte cijfers.

BS | Dat valt me niet tegen. Ik zou je adviseren: ga niet te snel. Als je

het langzaam doet heb je ook langzaam geld nodig. Het belangrijkste

is dat je je eerste stappen kunt zetten en kunt overleven.

JJ | Dat vind ik wel een mooie gedachte, want de Sillicon Valley

start-upgedachte is momenteel: blitz-scaling, morgen de hele

wereld veroveren. Zijn er nog meer valkuilen?

BS | Je krijgt te maken met namaak. Zelf ben ik de hele wereld over

gereisd om producenten van namaak te confronteren met mijn patenten

en met rechtszaken. In Taiwan werd ik zelfs voorgesteld aan

de uitvinder van de VacuVin. Terwijl ik het patent in mijn binnenzak

had zitten.

JJ | Dat gaat wel ver. Onze hardware is wel te kopiëren, maar de

software en het algoritme kunnen niet worden uitgelezen.

Julian Jagtenberg (links) is industrieel ontwerper, CEO van

Somnox en uitvinder van een slaaprobot die mensen dankzij

slimme technologie beter en dieper helpt slapen.

Bernd Schneider is uitvinder, ondernemer en filantroop. Hij vond

het VacuVin wijnpompje uit, bedacht het tv-programma ‘Het

Beste Idee van Nederland’ en is oprichter van Sharing Success

dat het bedrijfsleven koppelt aan goede doelen en projecten.

BS | Maar mijn belangrijkste advies: ga echt tot het gaatje met het

omlaag brengen van de kostprijs, zodat je hem straks misschien

voor € 199 kunt verkopen. Zorg dat je je verhaal internationaal op

orde hebt. Tegen mij zei men vroeger: die VacuVin hebben we echt

niet nodig want we drinken de fles helemaal op. Ja, zei ik, maar het

is voor de tweede fles. U kunt nu meerdere flessen tegelijk open

hebben en goed houden. Iedereen heeft immers een andere smaak.

JJ | En dat is weer goed voor de wijnhandelaar en de horeca. Dat

vind ik een heel mooi verhaal.

BS | Hou het simpel, misschien moet je die robot wel helemaal

weglaten uit je verhaal. Het gaat niet om het hoe, maar om het

waarom: jullie laten mensen beter slapen.

JJ | Dank voor het advies, stof tot nadenken! Als 12-jarige wilde ik

ooit meedoen aan ‘Het Beste Idee van Nederland’. Dat ging toen

helaas niet door. Maar dit gesprek maakt het helemaal goed. •24 delft.business/kennis-delen

delft.business/kennis-delen 25

Made in Delft

Ondernemers in Delft creëren

vaak unieke producten. Uniek

in vorm, functie, techniek,

uitvoering of gebruik. Soms

in één oogopslag herkenbaar,

soms pas na een tweede blik.

WAAROM IN DELFT?

De InSpector koppelt technologie aan optica en

schilderkunst, en vormt zo een brug tussen de TU, de

schilderkunst van Vermeer en de uitvinding van de sterk

vergrotende microscoop door Van Leeuwenhoek, die aan

de basis stond van de microbiologie.

WAT?

De InSpector is het ‘Zwitserse

zakmes’ voor de kunstkenner. Hij

bevat alles wat nodig is om de

kwaliteit van kunstwerken vast

te stellen: een precisieloep, een

UV-lichtbron en een grote loep

met een lichtbron die onzichtbare

kleuren en details van een

kunstwerk toont.

UNIEK!

De InSpector bevat de unieke PolarVision-technologie: een loep met een

sterke dubbelgepolariseerde lichtbron, die verborgen details, handtekeningen

en kleuren openbaart. De UV-lichtbron brengt restauratiefouten en moderne

lijm genadeloos aan het licht.

DE TOEKOMST

De PolarVision-technologie

kan ook toegepast worden

in hulpmiddelen voor

restaurateurs of bij het lezen

van oude documenten.

Fabrique Invent werkt aan

producten voor nieuwe

doelgroepen.

WAAR?

De InSpector is ontwikkeld door ontwerpbureau Fabrique Invent in

Delft. Vanuit het kantoor dat grenst aan het Agnetapark vertaalt dit

bureau kennis van materialen en productietechnieken naar slimme,

baanbrekende producten.

WAAROM?

De kunstkenner heeft meestal wel een UV-bron, zaklamp

en loepen op zak, maar bij een bezoek aan een beurs of

kunsthandel is dat onhandig in gebruik. Bovendien heeft

de InSpector de unieke PolarVision-technologie.

VOOR WIE?

Hij is bedoeld voor alle kunstliefhebbers.

Vooral professionals die moeten beoordelen

of kunstwerken echt en onbeschadigd zijn,

zweren bij de InSpector. Ook bij bezoekers

van kunstbeurs TEFAF is hij populair.

MET WIE?

De loep is door Fabrique Invent ontwikkeld voor

LionOptics, i.s.m. ontwerper Feddow Claassen

en de Delftse elektronicus Erik Postma. De

elektronica geeft, zonder verliezen, alle LEDs

steeds het ideale eigen voltage, ongeacht de

spanning van de batterij.26 delft.business/kennis-delen

delft.business/kennis-delen 27

THEMA

B U S I N E S S I N B E W E G I N G

Studenten in het management

‘Het is gelukt’

Sinds 1998 schrijven zich jaarlijks meer dan tweeduizend

studenten in bij studentenuitzendbureau

Stud. De formule van Stud is altijd vernieuwend,

want elk jaar wisselt het zevenkoppige management

dat zorgt voor de dagelijkse aansturing.

Bedrijven kunnen bij Stud terecht voor

technische toppers voor elk technisch

probleem of uitdaging. Studenten zelf

vormen het management. “Wij zetten een

jaar lang onze studie opzij om dit bedrijf

te runnen”, vertelt Koen Hartmann, accountmanager

van Stud. “Ieder jaar komt

er veel nieuwe energie en een frisse kijk

op zakendoen binnen. Zo creëren we keer

Winst naar studenten

Stud is een uitzendbureau voor

studenten en wordt gerund door

studenten die een jaar lang hun

studie on hold zetten om al hun

tijd te steken in het matchen van

student en bedrijf. Alle winst vloeit

op creatieve manieren terug naar

de studenten, omdat Stud geen

winstoogmerk heeft.

op keer vernieuwing

en kunnen we de

studenten laten floreren

in een bijbaan

die iets toevoegt aan

hun studie.”

Een bestuur van vier oud-werknemers

helpt het management. “Het is fijn om

te kunnen sparren met lotgenoten die

precies weten waar we tegenaan lopen.”

Boven die vier bevinden zich ook nog

zes professionals uit het bedrijfsleven die

helpen bij grotere vraagstukken, met het

inzetten van hun netwerk en met het

uitbesteden van opdrachten.”

Even aftasten

Hartmann, student Technische natuurkunde,

moest even wennen aan het

acquisitiespel. Gelukkig werden hij en zijn

collega’s getraind in koud bellen. “Het

leukste was de kick die ik kreeg toen ik

bij installatiebedrijf Van Dorp Delft op

gesprek mocht komen na zo’n koud

belletje. Het gesprek met de recruiter was

superleuk en ontspannen. Ik hoefde niet

onwijs in de verkoopmodus. Het was even

aftasten, maar uiteindelijk kreeg ik het

vertrouwen en wilden ze graag met ons

De vier pijlers

van Stud

Work

Studenten uitdaging bieden

in hun studierichting

Learn

Stud Academy organiseert

o.a. lezingen en workshops

Ideas

Stud sponsort Delftse

initiatieven zoals het

Vattenfall Solar Team Delft

Fun

Denk aan het Stud festival

of de promotieweek

en onze studenten in zee. Ik ging daar weg

en dacht: wauw, het is gewoon gelukt.

Hiervoor zat ik alleen met mijn neus in de

boeken, bij Stud kan ik mijn talenten laten

zien en uitdagingen aangaan. Ik had niet

verwacht dat het zo leuk zou zijn.”

Kortgeleden is het pand aan de Zocherweg,

dat Stud voor twee jaar gehuurd

heeft, geopend. Hier zijn extra studieplekken

beschikbaar en worden straks

ook weer lezingen gegeven. “Het idee lag

al langer op de plank, maar is nu gerealiseerd.

En dat tijdens corona, ik ben hier

supertrots op.”

In augustus gaat Hartmann zijn studie

Technische Natuurkunde weer oppakken.

De ervaring van het afgelopen jaar neemt

hij mee en wie weet mag hij nog een paar

jaar meedraaien als oud gediende. •

Naar een

hernieuwbaar

offshoreenergiesysteem

De energietransitie is in volle gang. In 2050 moet vrijwel de

gehele energievoorziening duurzaam en CO 2

-neutraal zijn. Dit

is technisch haalbaar, maar het is een immense opgave met

grote technische en wetenschappelijke uitdagingen. Immers,

niet alleen huishoudens moeten ‘van het gas af’, ook het mkb,

wegverkeer, ov, de luchtvaart en de industrie zullen moeten

overschakelen op een duurzame energiebron.

De bron van die duurzame energievoorziening ligt op zee.

Ruimtegebrek op land en een toenemende vraag naar

hernieuwbare energie maken de ontwikkeling van grootschalige

vaste en drijvende offshore-energiesystemen noodzakelijk.

De toekomst bestaat uit grote windparken op zee, met

daartussen drijvende zonnepanelen die elektriciteit

produceren. De stroom wordt rechtstreeks naar de kust

getransporteerd of door fabrieken op kunstmatige eilanden

direct omgezet in waterstof. Deze groene waterstof wordt

opgeslagen in zoutkoepels of in onbruik geraakte gasvelden en

wordt op een later moment per schip of voormalige gasleidingen

aan wal gebracht. Dit alles met behoud van het mariene milieu.

Bij de TU Delft is alle expertise aanwezig om dit toekomstige

energiesysteem in zijn integraliteit vorm te geven.

De infographic op de volgende pagina’s maakt inzichtelijk hoe

zo’n toekomstig offshore-energiesysteem eruit ziet en welke

technische uitdagingen daarbij komen kijken. Het ontwikkelen

van deze nieuwe technologieën biedt veel mogelijkheden

voor het bedrijfsleven. Verschillende bedrijven – van start-up

en mkb tot multinational – werken met de TU Delft samen in

innovatieprojecten rond groene offshore-energiesystemen.

Het Innovation & Impact Centre van de TU Delft initieert

en ondersteunt deze initiatieven.28 delft.business/kennis-delen

delft.business/kennis-delen 29

Naar een hernieuwbaar offshore-energiesysteem

5

9 10

Generating energy ➔ Power conversion ➔ Storage & transport ➔ Use

1

3

5

2

7

6

7

9

8

Electrical power

Hydrogen

4

Illustration: Iris Jönsthövel

Geïntegreerd turbineontwerp

Windturbines zijn inmiddels soms

net zo hoog als de Eiffeltoren. Dit heeft

gevolgen voor de installatie, wiektrillingen

en erosie. Daarnaast gaan windturbines

een steeds grotere rol spelen in de

levering van duurzame energie en zullen

ze worden gebruikt voor de productie van

waterstof. De uitdaging is de interactie

tussen turbineontwerp, windparkontwerp

en het energiesysteem te optimaliseren.

Drijvende wind

Je kunt de wereldwijde capaciteit

van windenergie enorm vergroten met

drijvende windturbines. De technische

uitdagingen zijn echter groot: golven

zorgen ervoor dat de turbine in zijn eigen

kielzog terechtkomt. De extra turbulentie

verstoort de energieproductie. De

TU Delft onderzoekt hoe je de besturing

hierop kunt afstemmen. Dit zijn complexe

berekeningen, omdat het zowel om aerodynamica

als om hydrodynamica gaat.

Elektrolysers voor

waterstof productie

Voor offshore-waterstofproductie zijn

grotere elektrolysers nodig die moeten

werken met een fluctuerende elektriciteitsvoorziening.

Onderzoek richt zich

zowel op een slimmer ontwerp als het

op nanoschaal besparen op iridium. Naar

verwachting kan het gebruik met een factor

20 worden verminderd. De universiteit

onderzoekt ook toepassingen voor de

zuurstof die vrijkomt bij de waterstofproductie.

Ondergrondse waterstofopslag

Het nationale energieverbruik in Nederland

is 800 terawattuur, het equivalent

van acht miljard Tesla’s. Zoveel elektriciteit

kun je niet opslaan. Als waterstof

is grootschalige opslag van energie wel

mogelijk, bijvoorbeeld in ongebruikte gasvelden

of zoutgrotten. TU Delft onderzoekt

hoe vluchtig waterstof door het gesteente

stroomt en wat de kwaliteit is wanneer je

het opnieuw wint. Die moet even hoog zijn.

Turbinebladen en circulair ontwerp

Om verdere groei van windenergie

mogelijk te maken, is een focus op circulair

ontwerpen nodig. Afgezien van de wieken

zijn windturbines voor 90% recyclebaar.

Het wiekontwerp richt zich nu alleen op de

de huidige levensduur, de thermohardende

composietmaterialen zijn vrijwel onmogelijk

opnieuw te gebruiken. TU Delft doet

onderzoek naar fabricage van thermoplastische

bladen. Aan het einde van de

levensduur zijn deze bladen eerst om te

vormen en uiteindelijk zijn de grondstoffen

te scheiden en te recyclen.

Slimme offshore-zonnesystemen

De ruimte tussen de windturbines

wordt momenteel niet gebruikt. Drijvende

zonnepanelen kunnen de capaciteit

van offshore-windparken verdubbelen.

De schaduwflikkering van de wieken

kan invloed hebben op de elektriciteitsproductie,

maar de TU Delft werkt aan

slimme zonnepanelen die dit minimaliseren.

De uitdaging om grote aantallen

relatief kwetsbare panelen in onstuimige

wateren te laten werken vereist ook verder

onderzoek.

➐ Oceaanenergie

De hoeveelheid energie die beschikbaar

is in oceaangolven, getijstromen

en thermische gradiënten heeft de orde

van grootte van het wereldwijde energieverbruik.

De voorspelbaarheid van deze

energiebron is beter dan voor wind en zon,

waarmee het een waardevolle bijdrage

levert aan een duurzame energiemix. TU

Delft doet onderzoek naar effectieve inzet

van oceaanenergietechnologieën in het

offshore-energiesysteem.

➑ Offshore-engineering

Het efficiënt gebruiken van alle beschikbare

energiebronnen (wind, golven,

stroming en zon) in één energieproducerend

park verlaagt de kosten. Het onderzoek

van de TU Delft is gericht op het

ontwikkelen van veilige, milieuvriendelijke

en kosteneffectieve XXL-windturbines.

➒ Waterstof-backbone

Om waterstof bij de gebruiker te krijgen,

moet de transportinfrastructuur op

orde zijn. In Rotterdam wordt een waterstof-backbone

door de haven ontwikkeld,

verbonden met exportterminals overzee,

met offshore-parken, met verbindingen

naar het achterland en met faciliteiten

om elektriciteit om te zetten in waterstof

en vice versa. Het onderzoek richt zich

op supply chains: welke logistieke ketens

moeten worden ingericht en wat betekent

dat voor de infrastructuur.

➓ Systeembenadering

De grootste uitdaging in hernieuwbare

offshore-energie is een samenhangend

technisch en institutioneel

ontwerp. De techniek aan productie- en

gebruikerskant moet op orde zijn. Zo is er

momenteel geen markt voor waterstof, en

Europees en Nederlands beleid ontbreekt

nog. Het gaat om integrale engineering:

het ontwikkelen van instrumenten om

deze grootschalige complexe, systeemgebaseerde

oplossingen te modelleren.

Dit is een bewerkte versie van een artikel dat eerder

verscheen in Home of Innovation, het magazine

over innovatie en maatschappelijke impact van de

TU Delft. Contact: corporate-innovation@tudelft.nl30 delft.business/kennis-delen

delft.business/kennis-delen 31

Delft business

THEMA

B U S I N E S S I N B E W E G I N G

Delft

4x

per jaar

magazine

Pijnacker/Nootdorp

VERSPREIDING

Forepark

(extra) verspreiding van

Rijswijk.special

Rijswijk, Binckhorst en

Wateringse Veld

4X PER JAAR

ONLINE MAGAZINE

oplage

5000

Schipluiden

GRATIS

verspreiding

2000

nieuwsbriefontvangers

Delfgauw

Den Hoorn

Ypenburg

NETWERKKAART

overzicht van alle

netwerkorganisaties

Netwerk van 500+

mkb-bedrijven,

onderwijs- en

cultuurinstellingen,

gemeente en zzp'ers

BUSINESS

AGENDA

met alle

ondernemersevents

in de regio

STARTERS

MEETUP

event voor

startende

ondernemers

ONLINE

PLATFORM

website

LinkedIn (1000 volgers)

OFFLINE

EVENTS

Lanceringen

(125-200 bezoekers)

en backstage tours

Rijswijk.special

(2x per jaar)

PIJLERS

Inspireren

Kennis delen

Verbinden

Specials

Support voor

Ondernemers

(eenmalig)

Eén beeld....

Ruim vier jaar geleden verscheen

het allereerste nummer

van Delft.business. Ons doel:

inspireren, verbinden en kennis

delen. En dan liefst samen met

andere partijen in de stad.

Daar is niets aan veranderd. Ook

nu, bij deze achttiende editie,

zijn dat nog steeds onze pijlers.

Maar daarbuiten is er wel heel

veel gebeurd. Twee keer per

jaar verschijnt er een Rijswijk.

special. Naast een maandelijkse

nieuwsbrief is er een volwaardig

online magazine waarin we,

naast mooie verhalen, ook podcasts

en video’s kunnen delen.

Ook qua vorm is het magazine

continu in beweging. Het

format van de cover scherpten

we steeds verder aan. rubrieken

kwamen, bleven of verdwenen.

Onze lanceringen en backstage

tours zijn uitgegroeid tot volwaardige

netwerkevents. Met

onze Starters Meetup brengen

we startende ondernemers

in contact met het Delftse

netwerklandschap. We maken

eenmalige specials, zoals de

uitgave van Support voor

Ondernemers. Naast individuele

kopjes koffie organiseren

we online ontmoetingen en

verrassingswandelingen om

ondernemers, organisaties

en instellingen aan elkaar te

koppelen. Want dat is en blijft

onze basis: het verbinden van

ondernemers aan elkaar en aan

hun doelgroep. •32 delft.business/inspireren

delft.business/inspireren 33

Huis van Delft

Familiebedrijven in Harnaschpolder

Prachtige visitekaartjes

voor Delft

Hoewel familiebedrijf Ter Steege Bouw al 115 jaar bestaat, was er tot voor kort

nog geen vestiging in onze regio. Met de aanstelling van Walter Vermeulen

als directeur Ter Steege Bouw Vastgoed West, zo’n drie jaar geleden, is daar

verandering in gekomen. En hoe! Met de bouw van het Van der Valk Hotel Delft

en van het Huis van Delft geeft Ter Steege twee prachtige visitekaartjes af.

We spreken Vermeulen op de bouwplaats

van het nieuwe Van der Valk Hotel in de

Harnaschpolder, het ‘drielandenpunt’ van

de gemeenten Delft, Midden-Delfland en

Rijswijk, maar officieel in Midden-Delfland

gelegen. Ook Rob en Magchelina van der

Valk zijn aangeschoven. Het horecabedrijf

en Ter Steege hebben al een lange

geschiedenis met elkaar. “Het eerste

balletje voor een vestiging in Delft werd al

eind 2015 opgeworpen”, vertelt Rob van

der Valk. “Mijn vader had in Apeldoorn erg

goede contacten met Ter Steege, vandaar

dat het contact over de Delftse vestiging

al in een vroeg stadium gelegd werd.”

“Ter Steege was al langer van plan richting

het westen van het land uit te breiden,

dus alles viel eigenlijk op zijn plaats. Bij

Ter Steeges zoektocht naar iemand die

hier een groot netwerk heeft, kwamen ze

bij mij terecht. In 2018 ben ik als directeur

van Ter Steege Bouw Vastgoed West

aangesteld”, vertelt Vermeulen. Sindsdien

is het hard gegaan en werken alleen al

op het kantoor 14 mensen. “En we willen

nog verder uitbreiden. We zijn destijds

op een prachtige, maar tijdelijke locatie

in Rijswijk neergestreken. Onze geplande

groei blijkt uit te komen, vandaar dat wij

THEMA

B U S I N E S S I N B E W E G I N G

onze definitieve vestigingslocatie

hebben gekozen in de

Harnaschpolder.” Het toeval

wil dan ook dat Ter Steege

tegelijkertijd met de bouw

van het Van der Valk-hotel

aan het eigen nieuwe kantoor

in de Harnaschpolder bouwt,

op zo’n 300 meter van de

bouwplaats van het hotel.

Over de eerste paal wordt nog lang nagepraat

Van der Valk Hotel Delft/A4

Rob en Magchelina van der Valk vormen

de directie van het nieuwe hotel. Ze zijn

enthousiast over hun nieuwe omgeving

en over de samenwerking met Ter Steege.

De afgelopen jaren runden ze het Van

der Valk Hotel in Assen. Samen met hun

kinderen zijn ze nu verhuisd naar Rijswijk

Buiten. “Zo leren we alvast de omgeving

kennen en bouwen we een netwerk op”,

vertelt Magchelina. “Daarom is voor ons

het contact met Walter ook zo waardevol,

hij komt uit Den Hoorn en kent veel

mensen in de regio. Zo was het slaan van

de eerste paal best een dingetje met de

coronamaatregelen. Via hem hebben

we de juiste mensen gevonden om het

met elkaar tot een succes te maken. We

hebben er een soort drive-in van gemaakt,

met een borreltasje en een dj, en bouwvakker

Peet (de bekende Peet Vermeulen,

geen familie, red.) praatte de boel aan

elkaar.” Vermeulen herkent dit: “Eerlijk

gezegd is een eerste paal slaan vaak best

een beetje saai, maar over deze wordt

zeker nog lang nagepraat.”

Onverwacht kon Vermeulen de Van der

Valken ook op een ander gebied helpen.

Magchelina: “De bouwer van ons huis, één

van de 29 woningen in het project, ging

failliet, dus dat viel opeens stil. Toen kruiste

ons pad opnieuw dat van Walter en

heeft Ter Steege het project afgebouwd.

Ze hebben 29 huishoudens heel erg blij

gemaakt.” “Dat klopt”, beaamt Vermeulen,

“mooi dat we dat hebben kunnen doen.

We hadden net onze vleugels naar deze

regio uitgeslagen en hadden daardoor nog

wat ruimte in de agenda, dus dat kwam

perfect uit.”

Bouwplaatsverschillen

De bouwplaats van het Van der Valkhotel

oogt als een modelbouwplaats, met

geasfalteerde paden, mooie bouwketen

en veel parkeerplaatsen voor medewerkers.

“Ja, hier is het echt ideaal”, lacht

Vermeulen. “Het is hier prettig werken

voor onze mensen en wij hoeven niet op

een vierkante meter te kijken met het inrichten

van de bouwplaats, want er is veel

ruimte. Dat is in het centrum van Delft

wel anders. Daar moet je rekening houden

met aan- en afvoertijden, afsluitingen, wie

wanneer komt en met parkeerruimte voor

de medewerkers. Zoiets vergt veel van ons

plannend vermogen, maar is daardoor ook

weer een leuke uitdaging. Die verschillen

maken ons vak zo mooi.” •

Een ander mooi project waar

Ter Steege Bouw bij betrokken is,

is Huis van Delft: het prachtige

project naast het Centraal Station

waar luxe appartementen komen en

waar bekende Delftse organisaties

de kans krijgen zich op de begane

grond te presenteren. Er komt een

auditorium voor presentaties en

een luxe restaurant. Delftsblauw

voert uiteraard de boventoon. Een

prachtig visitekaartje voor Delft.

“Het intitiatief komt van een echte

ondernemende Delftenaar”, vertelt

Vermeulen, “en ik moet zeggen:

telkens wanneer ik erlangs kom en

de prachtige details zie, de tegels

aan de gevel, dan begrijp ik hem

helemaal.” Huis van Delft bereikte

op 26 mei het hoogste punt. De

VOF Bouwcombinatie Huis van

Delft is een samenwerking tussen

Dura Vermeer en Ter Steege Bouw

Vastgoed.

Rob en Magchelina van der Valk en Walter

Vermeulen op de bouwplaats van het nieuwe

Van der Valk Hotel in Harnaschpolder34

delft.business/kennis-delen

delft.business/kennis-delen

35

Leren van wat niet werkt

Innovatie hoeft niet

van start-ups te komen

‘Dat kan niet’ is binnen bestaande organisaties en bedrijven vaak de reactie op wilde

ideeën van medewerkers. Zonde, zegt TU-hoogleraar Entrepreneurial engineering by

design Frido Smulders.

Bij innovatie kun je niet falen,

wel leren van wat niet werkt

Waarom hebben bestaande organisaties

moeite met wat u noemt radicale

innovatie?

“Dat komt doordat het moeilijk is om met

rationele criteria een beslissing te nemen

over een, op dat moment nog, irrationeel

idee. Vaak gaat het over financiën, marktaandeel,

de kennis en kunde in huis. Als er

dan een onorthodox idee komt waarvan

je nog niet weet of en hoe dat zal passen,

is het te ver weg en schiet men het af, of

wordt het genegeerd.”

Nu nemen bedrijven vaak start-ups over

om te vernieuwen. Dat kan toch ook

prima?

“De premie die een bestaand bedrijf

moet neerleggen om een start-up in te

lijven, wat inderdaad vaak gebeurt, is vele

malen hoger dan de kosten die ze zouden

moeten maken om het zelf te doen.

Unilever kocht bijvoorbeeld in 2016 de

One Dollar Shave Club voor naar verluidt

een miljard dollar. Normaal leg je voor

een overname vijf tot acht keer de winst

neer. Hier ging het om ruim vijf keer de

omzet. Stel dat de One Dollar Shave Club

tien miljoen dollar heeft geïnvesteerd om

tot de eerste bewezen omzet te komen.

Natuurlijk, veel start-ups falen, maar als

dat gebeurt, heb je maar tien miljoen euro

faalkosten. Unilever betaalde een miljard

euro voor iets dat werkt. Zo bezien kun je

99 keer falen voor één succes. Een groot

bedrijf met veel kennis en middelen zou

dat moeten kunnen.”

multidisciplinair

organisatiedenken

Waarom kunnen bedrijven zo moeilijk

innoveren?

“Bedrijfsprocessen zijn vaak helemaal

gericht op bestaande producten en er is

angst voor kannibalisering daarvan. Maar

wat vooral blijkt, is dat het innovatieproces

heel slecht begrepen wordt. Als je

echt vernieuwend wilt samenwerken, heb

je daar een multidisciplinair team voor nodig,

waarbij elke discipline regelmatig zijn

nek uitsteekt om met nieuwe gedachtes

te komen. Maar dat is moeilijk. Als je binnen

bestaande organisaties vernieuwende

ideeën inbrengt, krijg je vaak reacties

met argumenten als ‘dat duurt te lang’,

‘het is te duur’, ‘het kan niet’ of ‘daar heb

je hem weer’. Je stelt je met een wild idee

kwetsbaar op, maar je omgeving heeft

niet geleerd hoe daarmee om te gaan. Dat

is op den duur kwetsbaar voor je carrière

binnen die organisatie. Wij leren onze studenten

monodisciplinair ingenieursdenken

en schieten schromelijk tekort bij het

multidisciplinair organisatiedenken.”

Moet iedere ingenieur zich dan ondernemend

gedragen?

“Nee, het gaat niet om de eenling, maar

om het team. Daarbinnen heb je ondernemend

gedrag nodig en bij de rest oog en

begrip daarvoor. Grote organisaties hebben

dat nodig, blijkt ook uit de coronacrisis.

We willen onze ingenieurs klaarmaken

voor dat soort ambigue, onzekere situaties,

zodat ze snel en in samenwerking

met de vele andere disciplines kunnen

vernieuwen als dat nodig is. Daarbij komt

leergedrag in de plaats van angst om

fouten te maken. Bij innovatie kun je niet

falen, wel leren van wat niet werkt.”

Hoe leert u studenten dit aan, terwijl zij

in het onderwijs worden afgerekend op

het eindresultaat?

“Dat is een harde dobber. Ik wil met mijn

4TU-team een raamwerk ontwikkelen

waarmee we docenten helpen om dit

mee te nemen in hun onderwijs. Dat

wordt die online module. Wat zij doceren

als gevalideerde kennis zijn in feite de

uitkomsten van een technologisch innovatieproces.

Als zij daarbij kunnen laten

zien hoe het innovatieproces met het

ondernemende karakter verliep, geeft dat

veel inzicht en duiding van het onderliggende

theoretische raamwerk. Dat hoeft

niet voor elk vak. Met één of twee vakken

in een masteropleiding ben je al een heel

eind en kunnen we alle ingenieursstudenten

bereiken.” •

Start-ups en ondernemerschap zijn sexy,

weet Frido Smulders, de nieuwe Delftse

hoogleraar Entrepreneurial engineering by

design aan de TU Delft. Maar zijn startups

ook de belangrijkste aanjagers van innovatie?

Voor Smulders niet. Volgens hem

moet het gros van de innovatie die nodig

is om maatschappelijke problemen op te

lossen, komen uit bestaande organisaties.

Die hebben immers de financiën, de kennis

en de ervaring. En niet te vergeten: de

mensen. Zeker negentig procent van de

Delftse studenten gaat na het afstuderen

werken bij een bestaande organisatie.

Volgens Smulders is er een probleem met

écht vernieuwende ideeën binnen bijvoorbeeld

beursgenoteerde bedrijven: de

organisatie is er niet op ingericht, ondernemerschap

wordt er niet gestimuleerd.

Wilde ideeën worden er daardoor vaak

gezien als onhaalbaar, te duur en mogelijk

schadelijk voor de bestaande producten.

Smulders wil dat veranderen. Hij wil

docenten hulpmiddelen geven waarmee

zij hun studenten kunnen leren opereren

binnen ondernemende, multidisciplinaire

teams. Voor de ontwikkeling van online

onderwijs over dit onderwerp krijgt hij van

het 4TU Centre for Engineering Education

(het samenwerkingsverband van de vier

technische universiteiten) een startkapitaal

van vijftigduizend euro.

Zo bezien kun je dus 99 keer falen voor één succes

monodisciplinair

ingenieursdenken

Innovatie

Innovatie

Innovatie

Innovatie

Dit artikel is eerder gepubliceerd in

Delft Integraal, het wetenschappelijk

magazine van de TU Delft

innovatie!36 delft.business/verbinden

delft.business/verbinden 37

Binnenkort

15 juli

Energy

Skills&Tech

‘De energietransitie versnellen met vaardigheden’ luidt

het thema van deze bijeenkomst. Van 15.30 tot 18.30 uur

krijgt u de kans om, aan de hand van een serious game,

meer te leren over duurzaamheids- en klimaatdoelen.

Ook de keuze tussen duurzaamheid op lange

termijn of economische groei op korte termijn

komt aan bod. buccaneerdelft.com

15 juli en

14 september

Bootje varen met

ondernemers

Zin in een verrassende ontmoeting met een andere Delftse

ondernemer? Op 15 juli en 14 september organiseert

Bootje varen samen met Delft.business een netwerkevent.

Samen met een collega-ondernemer kunt u de

Delftse grachten ontdekken op de nieuwe,

bijzondere waterfietsen van Bootje varen.

Aanmelden kan via Delft.business. Wij zorgen voor

een goede match. Kosten: € 25 ex btw.

delft.business

29 augustus

Dea Dia

viert feest

Op zondag 29 augustus viert Dea Dia feest!

Het Delftse netwerk van vrouwelijke

ondernemers bestaat dan 14 jaar.

Meer lezen over het zomerfeest en alvast

aanmelden kan via:

deadia.net

Iedere woensdag

ontmoeten de leden van de vroege-ondernemersclub

(VOC Delft) elkaar om 07.00 uur bij het WestCord Hotel

voor een ontbijt.

Aanmelden kan via: www.vocdelft.nl

15 september

Bites &

Business

netwerkdiner

Elkaar leren kennen, inspireren en actief verder helpen

zijn de ingrediënten voor een netwerkdiner bij Bites &

Business. Elke maand schuiven

vrouwelijke ondernemers uit Delft

bij elkaar aan tafel, ergens in Delft.

Je hoeft geen lid te zijn, wel even vooraf

aanmelden: bitesenbusiness.nl

28 september

Werkwaardig

kennisbijeenkomst

De kennissessie van Werkwaardig op dinsdag

28 september staat in het teken van de troonrede.

Stephan Brandligt, politiek expert en wethouder bij de

gemeente Delft, gaat met de deelnemers in gesprek

over de troonrede. Wat betekent de miljoenennota

voor maatschappelijk ondernemen?

Aanmelden kan door een mail te sturen

naar: info@werkwaardig.nu

14 september

Intellectueel

eigendom,

copyright en merken

Bijeenkomst van het Albedo Network waarbij je wordt

meegenomen in de wereld van copyright.

Inloop 19.30 uur. Gratis voor leden,

niet-leden betalen € 25.

Meer informatie vind je via

albedocommunicatie.nl

30 september

Lancering

Delft.business #19

De najaarseditie van Delft.business presenteren

we dit keer in samenwerking met Stichting

Gebiedsfonds Delft Technology Park bij

Hogeschool Inholland Delft.

Aanvang 17.00 uur.

Aanmelden kan via

delft.business

Kijk voor

de complete agenda

op delft.business38 delft.business

delft.business 39

Colofon

Deze editie is gemaakt met medewerking van:

Breedband Delft

breedbanddelft.nl

DOTbusiness

dot-business.nl

eXperIT

experit.nl

Fabrique Invent

fabrique3d.nl

GDS Keramiek

gdskeramiek.nl

iamIT

iamit.nl

Kiss the Frog

kissthefrog.nl

Omroep Delft

omroepdelft.nl

Online Payment Platform

onlinepaymentplatform.nl

en alle adverteerders

Herfst 2021

Leefomgeving

Delft.business

Thema’s

2021

Restaurant Kruydt

kruydtvoorthuis.nl

Sharing success

sharingsuccess.nl

Somnox

somnox.com

Stud

stud.nl

Ter Steege Bouw Vastgoed

tsbouwvastgoed.nl

TU Delft

tudelft.nl

Van der Valk Hotel

valk.nl

Wise

choosewise.com

Winter 2021

Cash

is king?

[inclusief Rijswijk.special]

Concept & initiatief

Nannette Verschoor

Sabine van Meeteren

en Dennis Wiegman

Eindredactie

Heleen Platschorre

Ontwerp en artdirection

Paul Roos

Opmaak

Micha de Bie

Redactie

Andrea Dronk, Annemarie de Vries,

Chantal Deen, Karin Hopster,

Linsey van Iepenbrink, Nico Jouwe,

Sabine van Meeteren

Fotografie | pagina’s

Alyssa van Heyst | 13

BK Visuals/d11 architecten | 16, 17

Marieke Zelisse | 26

Raul Neijhorst | 14, 15, 18, 19

Ronald Speijer | cover, 10, 11, 12, 21, 22, 23,

32, 33

Sales support en traffic

Hanna Beukers

Online platform

DOTbusiness

Druk

NIVO druk & multimedia B.V.

Verspreiding

RM Netherlands

Delft.business is hét zakelijke magazine

voor de regio Delft en wordt vier keer per

jaar in een oplage van 5.000 exemplaren

verspreid in Delft, Delfgauw, Pijnacker/

Nootdorp, Ypenburg (Den Haag), Forepark

(Den Haag), Schipluiden en Den Hoorn.

De zomereditie van 2021 heeft een extra

oplage van 2.000 stuks en gaat ook naar het

verspreidingsgebied van Rijswijk.special.

Delft.business is een uitgave van

DOTbusiness

Crommelinplein 1 • 2627 BM Delft

(015) 790 00 60 • info@delftbusiness.nl

Wijzigingen of afmeldingen:

info@delftbusiness.nl

©2021 DOTbusiness – Artikelen en foto’s

uit Delft.business mogen alleen met

schriftelijke toestemming van de uitgever

worden overgenomen. De uitgever kan niet

aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud

van advertenties.

Delft.business wordt CO 2

-neutraal gedrukt.

delft.business

THEMA

LEEF O M G EVIN G

Volgende Delft.business: herfst 2021

Leefomgeving

Lancering: donderdag 30 september

bij Hogeschool Inholland Delft

Meedoen? Mail naar info@dot-business.nl


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!