29.07.2021 Views

Natuurlijk in Overschie editie 43

Het huis-aan-huis magazine voor Rotterdam Overschie

Het huis-aan-huis magazine voor Rotterdam Overschie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Het magaz<strong>in</strong>e voor Rotterdam <strong>Overschie</strong><br />

<strong>43</strong> • juli - augustus 2021<br />

Aan de bewoners<br />

van dit adres<br />

Voorrwoord en <strong>in</strong>houd<br />

1<br />

Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

7<br />

18<br />

29<br />

30<br />

Comfortwon<strong>in</strong>g <strong>Overschie</strong> op Europees web<strong>in</strong>ar<br />

Plus Richard de Zoete start spaaractie voor lokale clubs<br />

Woonstad Rotterdam start bouw Samen aan de Schie<br />

50 jaar Van Gelder Groente en Fruit op de Abtsweg<br />

33<br />

Vanaf het water genieten van <strong>Overschie</strong> en omgev<strong>in</strong>g


Colofon<br />

Colofon<br />

Redactie:<br />

Leo Kool en Anne Bos met medewerk<strong>in</strong>g<br />

van Aad van Dijk, Kees van der Meer en<br />

Julia Zeegers (stagiair)<br />

Advertentie-acquisitie:<br />

Kees van der Meer – Leo Kool<br />

Samenstell<strong>in</strong>g en productie:<br />

Leo Kool<br />

Opmaak en vormgev<strong>in</strong>g:<br />

Delilly Creations – Marcel Acda<br />

Drukwerk:<br />

Segers Drukkerij – Schiedam<br />

Uitgever:<br />

dmdesk – <strong>Overschie</strong>seweg 10 i – 3044 EE<br />

Rotterdam<br />

Contactgegevens redactie:<br />

redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Contactgegevens advertenties:<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Verantwoordelijkheid:<br />

Het blad is met de grootst mogelijke zorg<br />

samengesteld. De artikelen en rubrieken<br />

zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld; de<br />

ervar<strong>in</strong>g leert dat fouten nooit helemaal<br />

te voorkomen zijn. De uitgever aanvaardt<br />

geen verantwoordelijkheid van eventuele<br />

onvoorziene gevolgen, veroorzaakt<br />

door fouten <strong>in</strong> gegevens die door derden<br />

zijn aangeleverd. Ook wordt iedere aansprakelijkheid<br />

afgewezen voor schade als<br />

gevolg van eventuele druk- en zetfouten.<br />

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemm<strong>in</strong>g van<br />

de uitgever worden openbaar gemaakt<br />

of verveelvoudigd. Het copyright van alle<br />

foto’s berust bij de betreffende fotograaf.<br />

Verspreid<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wordt gratis<br />

huis-aan-huis verspreid <strong>in</strong> alle wijken<br />

van <strong>Overschie</strong>, Spaanse Polder, Rotterdam-Noordwest,<br />

Rotterdam Airport Area.<br />

Oplage:<br />

10.750 stuks<br />

Advertentiemogelijkheden:<br />

Voor de uitgebreide advertentiemogelijkheden,<br />

neem contact op met ons voor<br />

tarieven en afspraken.<br />

Verschijn<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> verschijnt<br />

12x per jaar, afhankelijk van zon- en<br />

feestdagen rond de 25e van de maand.<br />

Sluit<strong>in</strong>gsdatum nummer 44 – 2021:<br />

23 augustus 2021.<br />

BEZORGING:<br />

het magaz<strong>in</strong>e gemist <strong>in</strong> uw brievenbus?<br />

Bel Maasstad Bezorg<strong>in</strong>g op<br />

0180 -641919 of mail naar<br />

<strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl voor<br />

nazend<strong>in</strong>g.<br />

Tevens betrouwbare bezorgers<br />

gevraagd!<br />

2


Voorwoord en <strong>in</strong>houd<br />

4<br />

Voorwoord<br />

Het is zomervakantie. Normaal gesproken betekent dat<br />

voor het nieuws ‘komkommertijd’, een tijd dat er we<strong>in</strong>ig<br />

te melden valt. Maar dat geldt deze zomer niet voor <strong>Overschie</strong>.<br />

Deze zomer borrelt en bruist het <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Dus<br />

kunnen wij als redactie u weer van alles en nog wat vertellen.<br />

We beg<strong>in</strong>nen met een primeur waar we zelf best een beetje<br />

trots op zijn: vanaf nu is er ook een onl<strong>in</strong>e <strong>editie</strong> beschikbaar<br />

van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Het is natuurlijk heerlijk om het<br />

blad van de mat op te pakken en er<strong>in</strong> te bladeren. Zelf houden<br />

we ook erg van ons papieren magaz<strong>in</strong>e. Maar we leven <strong>in</strong> een<br />

tijdperk van digitale communicatie, en dat heeft ook zo zijn<br />

voordelen. U kunt vanaf nu bijvoorbeeld heel gemakkelijk het<br />

blad doorgeven aan familie of vrienden. En voor oud-<strong>Overschie</strong>ënaren<br />

is een digitale versie van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

een uitkomst. Ook is het handig dat u <strong>in</strong> de digitale versie kunt<br />

klikken op een website- of mailadres. Dat is ook fijn voor onze<br />

adverteerders en voor organisaties <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> die <strong>in</strong> het magaz<strong>in</strong>e<br />

staan.<br />

Het magaz<strong>in</strong>e verschijnt op natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl. Maar<br />

daar v<strong>in</strong>dt u veel meer dan alleen het magaz<strong>in</strong>e. Verenig<strong>in</strong>gen<br />

en sticht<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> zetten hier al jaren hun activiteiten<br />

op. Daar komt het magaz<strong>in</strong>e nu dus bij. De komende week<br />

moeten we nog wat technische puntjes op de i zetten, maar zodra<br />

dat voor elkaar is, staat het blad iedere maand op de website:<br />

natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl/publicaties/lijst, om te beg<strong>in</strong>nen<br />

voor een half jaar. De digitale versie komt tot stand dankzij een<br />

bijdrage van de Gebiedscommissie.<br />

Deze maand kunt u, op papier of (na nog een weekje geduld) digitaal,<br />

weer van alles lezen. Van een verhaal over een 100-jarige<br />

<strong>Overschie</strong>se tot een verslag van een schaak-tennis toernooi,<br />

de nieuwe sport weightball, <strong>in</strong>ternationale waarder<strong>in</strong>g voor<br />

‘onze’ Comfortwon<strong>in</strong>g, een nieuw <strong>in</strong>itiatief om bootje te varen<br />

op de Schie en nog veel meer <strong>in</strong>teressante <strong>Overschie</strong>se zaken.<br />

We wensen u veel leesplezier en een hele fijne zomermaand!<br />

Redactie <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord 5<br />

Terugblik 5<br />

Comfortwon<strong>in</strong>g <strong>Overschie</strong> op Europees web<strong>in</strong>ar 7<br />

Potjes & Deksels: duurzaam boodschappen doen 9<br />

Eerste concert TreZ de ArtE 9<br />

Geslaagde Opzoomerspelen <strong>in</strong> Landzicht 11<br />

Steun samen met de PLUS je favoriete club 18<br />

Blijf loyaal, koop lokaal 20<br />

Gratis atletiekcl<strong>in</strong>ics voor basisschooljeugd 22<br />

1ste <strong>Overschie</strong>s Schaak-Tennis evenement 22<br />

Stoelen Grote Kerk te koop 22<br />

<strong>Overschie</strong>s Wo(o)n<strong>in</strong>gnieuws 25<br />

Hoe koop ik een huis? 25<br />

Milieudoelstell<strong>in</strong>gen bedrijven? De tijd dr<strong>in</strong>gt! 27<br />

Bus<strong>in</strong>ess Column 27<br />

Slush puppy met taart <strong>in</strong> plaats van koffie met cake 28<br />

Stru<strong>in</strong>en <strong>in</strong> de Tu<strong>in</strong>en -wie doet er mee? 28<br />

Woonstad Rotterdam gaat van start 29<br />

50 jaar Van Gelder Groente en Fruit op de Abtsweg 30<br />

Kliederkerk voor k<strong>in</strong>deren van 4 t/m 12 jaar 30<br />

Straatnaam verklaard: Blankenburgerpark 31<br />

Honderd jaar en verknocht aan <strong>Overschie</strong> 32<br />

Sociale Straat op 18 september: doe mee! 32<br />

Vanaf het water genieten van <strong>Overschie</strong> en omgev<strong>in</strong>g 33<br />

Zie <strong>Overschie</strong> aan de slag met Uitgesproken Kunst 33<br />

Samen op zoek naar de feiten 34<br />

Vaartochten Van Nelle Fabriek - Delfshaven 35<br />

Overlijden mevr. N. de Haan-Hoogenstrijd 35<br />

Nu ook sushi <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> 36<br />

Bouwen voor iedereen 37<br />

Z<strong>in</strong> <strong>in</strong> de zomer 38<br />

Vrijwilligers aan het woord 39<br />

Abonnement: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is <strong>in</strong> abonnementsvorm<br />

beschikbaar voor niet-<strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong>. Kosten per jaar<br />

voor 12 <strong>editie</strong>s: € 50,00. Inschrijven door uw volledige naamen<br />

adresgegevens o.v.v. abonnement NiO te sturen aan <strong>in</strong>fo@<br />

natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl of per post aan het bovenvermelde adres.<br />

Abonnement geldt tot wederopzegg<strong>in</strong>g.<br />

Op de omslag van deze <strong>editie</strong>, de vroegere Kle<strong>in</strong>polderkade, nu pad<br />

langs de Rotterdamse Schie, met het zicht naar de brug over de<br />

Schie tussen Schansweg en Oudedijkse Schiekade. Vroeger stond<br />

hier aan de rechterkant boerderij Blankenburg, waarnaar later het<br />

Blankenburgerpark is vernoemd. Zie ook het artikel <strong>Overschie</strong>se<br />

Straatnaam verklaard. - foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Informatie over adverteren?<br />

Bel 010-2734132 of mail naar<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

Uw suggesties en ideeën zijn welkom!<br />

Neem contact op met de redactie: 010-2734132<br />

of redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl


<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

Jos Engelbert<br />

Vanaf 2020 ben ik (Jos Engelbert) met<br />

mijn bedrijf Studio Hands-On gevestigd <strong>in</strong><br />

Sticht<strong>in</strong>g de Fabriek. Een verzamelgebouw<br />

met makers en doeners, gevestigd <strong>in</strong> het<br />

oude schoolgebouw van basisschool De<br />

Regenboog <strong>in</strong> de Burgemeester Bosstraat.<br />

Vanuit hier maak en begeleid ik sign<strong>in</strong>g-projecten<br />

<strong>in</strong> Rotterdam en omstreken.<br />

Een voorbeeld van een sign<strong>in</strong>gproject<br />

waaraan ik heb meegewerkt, waren de<br />

Valentijnsboodschappen die je overal <strong>in</strong><br />

de stad zag. Ik mocht voor dit project de<br />

Lijnbaan voorzien van grote stickers op<br />

etalageruiten. Verder werk ik o.a. samen<br />

met Theater Rotterdam, lever ik de grote<br />

banners, bedenk ik op maat gemaakte<br />

uitwerk<strong>in</strong>gen voor unieke projecten en<br />

adviseer ik bedrijven over een logische bewegwijzer<strong>in</strong>g.<br />

Maar ook een sticker op een<br />

etalageruit is geen probleem.<br />

<strong>Overschie</strong> zit vol met creatieve ondernemers<br />

met allemaal unieke ideeën, maar<br />

als je het niet weet, dan ben je er ook niet<br />

van bewust. Hier mag <strong>Overschie</strong> best wel<br />

meer aandacht aan geven, want dat zorgt<br />

voor een creatieve impuls aan deze wijk<br />

en zal <strong>Overschie</strong> goed op de kaart zetten.<br />

Hoe tof is het bijvoorbeeld dat je lokaal<br />

boodschappen kunt doen bij Rechtstreex<br />

en die boodschappen op woensdagen<br />

kunt ophalen bij Sticht<strong>in</strong>g de Fabriek of<br />

boerderij Driebergen. Daar v<strong>in</strong>dt trouwens<br />

het ene na het andere toffe evenement<br />

plaats. En vergeet eetcafé In den<br />

Berkebrom niet. De gezellige sfeer en het<br />

lekkere eten zorgen altijd voor een lach<br />

op je gezicht als je er weggaat.<br />

Allemaal <strong>in</strong>itiatieven en plekken die ervoor<br />

zorgen dat <strong>Overschie</strong> een fijne plek<br />

is om te wonen en te werken. Het enige<br />

waar het nog aan ontbreekt is een gezellige<br />

koffie- en lunchplek. Lekker aan het<br />

water met uitzicht over de Schie, wie wil<br />

dat nou niet. Als dit er gaat komen dan<br />

weet ik zeker dat ik het niet zal missen,<br />

want <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> zorgt er altijd<br />

voor dat ik weer helemaal up to date<br />

ben van de nieuwste ontwikkel<strong>in</strong>gen.<br />

Mocht je een keer langs de Burgemeester<br />

Bosstraat 46 lopen, bel dan eens aan bij<br />

Studio Hands-On, wie weet kunnen we<br />

iets voor elkaar betekenen.<br />

Ik geef het stokje over aan Kees van der<br />

Starre, mijn buurman op de Delftweg.<br />

Terugblik<br />

5<br />

Terugblik<br />

Signeersessie Iris Polhuijs<br />

Zaterdag 10 juli was een spannende dag voor de 13-jarige<br />

<strong>Overschie</strong>se k<strong>in</strong>derboekenschrijver Iris Polhuijs. In Conceptstore<br />

Van Alles werd haar boek gepresenteerd en signeerde Iris<br />

heel officieel haar boeken. En met succes! Bijna de hele voorraad<br />

van haar boeken ‘vloog’ over de toonbank!<br />

Iris signeert haar boek<br />

Foto: Henk Alblas<br />

Sluit<strong>in</strong>g Maison Elly<br />

Woensdag 30 juni sloot Elly de Wit na een kapperscarrière van<br />

60 jaar haar kapsalon Maison Elly. De redactie van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> was erbij en legde de laatste haarbehandel<strong>in</strong>g vast.<br />

Met een bloemetje namens de Ondernemersverenig<strong>in</strong>g <strong>Overschie</strong>!<br />

De laatste knipbeurt van Maison Elly<br />

Foto: Dirk van Noort


<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 27<br />

30<strong>43</strong> CN Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

Tel. 010-<strong>43</strong>71287<br />

www.bloemsierkunstvoorhorst.nl<br />

Norlandia maakt k<strong>in</strong>deropvang buitengewoon<br />

Bij Norlandia k<strong>in</strong>deropvang voelen k<strong>in</strong>deren zich thuis. We bieden ze de ruimte om<br />

spelend te leren, nieuwsgierig te zijn en hun talenten te ontdekken. Bij voorkeur<br />

doen we dat buiten! Want dat past bij onze Noorse oorsprong. Dat maakt Norlandia<br />

buitengewoon!<br />

Kijk voor een locatie bij jou <strong>in</strong> de buurt op www.norlandia.nl<br />

Duyvesteynstraat 13a<br />

3042 BA Rotterdam<br />

Tel. 010-2450631<br />

<strong>in</strong>fo@moerkerkenoogzorg.nl<br />

www.moerkerkenoogzorg.nl<br />

RTM<br />

RETURN TO MOVE<br />

Fysiotherapie<br />

• Fysiotherapie<br />

• Manueel Therapie<br />

• Fysiotherapie bij u thuis<br />

• Sport<br />

• Park<strong>in</strong>son<br />

• Revalidatie<br />

• Beroerte<br />

• Echografie<br />

• Videobellen<br />

• Dry Needl<strong>in</strong>g<br />

• Claudicatio<br />

• Fysiotherapie en kanker<br />

Jasper van Staveren<br />

D<strong>in</strong>a Brezet<br />

<strong>Overschie</strong> West<br />

Burgemeester Baumannlaan 190<br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

<strong>Overschie</strong> Oost<br />

Abtsweg 2<br />

drs. Joris Huijser<br />

Cynthia de Kruijff, MSc.<br />

Ilja Bregman<br />

Lorenzo Lasalvia<br />

<strong>in</strong>fo@rtmfysiotherapie.nl<br />

010 262 05 19<br />

www.rtmfysiotherapie.nl<br />

Annelies Moltzer<br />

Maandag 08:00 – 21:00<br />

D<strong>in</strong>sdag 07:30 – 21:00<br />

Woensdag 08:00 – 21:00<br />

Donderdag 07:30 – 21:00<br />

Vrijdag 08:00 – 18:00<br />

Zaterdag 08:00 – 14:00<br />

Zondag Gesloten


Comfortwon<strong>in</strong>g <strong>Overschie</strong> op Europees web<strong>in</strong>ar<br />

Ouderen zeggen vaak dat ze geen behoefte hebben aan digitaliser<strong>in</strong>g. Maar ja, ‘You don’t miss what you don’t know’. Pas<br />

wanneer mensen de voordelen van digitaliser<strong>in</strong>g ervaren, staan ze ervoor open. Dus is de vraag: hoe laat je iemand die<br />

voordelen zien?<br />

Op 17 en 18 juni jongstleden vond het<br />

tweede Engelstalige web<strong>in</strong>ar van EUDigit<br />

(European Digital Citizens) plaats met als<br />

titel ‘Elderly, the digital divide and citizenship’.<br />

Het web<strong>in</strong>ar g<strong>in</strong>g over ouderen<br />

en digitale <strong>in</strong>clusie.<br />

Eerst het voordeel zien<br />

Pas wanneer mensen digitale toepass<strong>in</strong>gen<br />

ontdekken die bij hen passen en die<br />

ook willen gebruiken, kun je zorgen voor<br />

passende ondersteun<strong>in</strong>g.<br />

Op de eerste dag van het web<strong>in</strong>ar vertelden<br />

ouderen uit verschillende Europese<br />

steden (o.a. Varna, Hamburg en Rotterdam)<br />

over het gemak van digitaliser<strong>in</strong>g<br />

en hoe sommigen daar door de coronapandemie<br />

achter waren gekomen.<br />

Bijvoorbeeld het gemak van thuis de<br />

boodschappen laten bezorgen, zeker als<br />

het zware boodschappen zijn en ze b<strong>in</strong>nen<br />

worden afgeleverd. Of hoe fijn het is om familie<br />

te zien via de webcam, of een digitale<br />

salsa- of yogales te volgen vanuit huis.<br />

Ondersteun<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Marseille<br />

Het g<strong>in</strong>g ook over manieren om ouderen<br />

te ondersteunen bij hun digitale ontdekk<strong>in</strong>gen.<br />

In Marseille zamelen ze bijvoorbeeld<br />

oude pc’s <strong>in</strong> om ze op te knappen<br />

en te geven aan bewoners die er niet zelf<br />

eentje kunnen kopen.<br />

Ook heeft Marseille (mobiele) huizen <strong>in</strong> de<br />

wijk waar ouderen naartoe kunnen voor<br />

<strong>in</strong>teressante en leuke bijeenkomsten. Daar<br />

krijgen ze ook ondersteun<strong>in</strong>g bij bijvoorbeeld<br />

het gebruik van mobiele apparaten.<br />

<strong>Natuurlijk</strong> hebben deze Franse huizen een<br />

mooie naam: ‘maisons du bel âge’.<br />

In Duitsland en Denemarken<br />

In Hamburg gaan ze ICT-lessen geven op<br />

televisie, omdat dit laagdrempeliger is<br />

voor ouderen dan ergens naartoe gaan<br />

voor een tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g.<br />

In Aarhus (Denemarken) hebben ze Mia,<br />

de netwerkmediator. Hier kunnen bewoners<br />

terecht als ze een maatje zoeken om<br />

ergens naartoe te gaan. Mia is een digitale<br />

toepass<strong>in</strong>g, maar je kunt ook bellen met<br />

Louise van de gemeente. Zij beantwoordt<br />

vragen en plaatst een bericht als iemand<br />

dat niet zelf wil of kan.<br />

In <strong>Overschie</strong><br />

Joke van Kervel gaf namens wmo radar<br />

en de gemeente Rotterdam een enthousiaste<br />

en praktische presentatie over de<br />

comfortwon<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Dit is een<br />

modelwon<strong>in</strong>g vol digitale toepass<strong>in</strong>gen<br />

voor ouderen. (comfortwon<strong>in</strong>g.com)<br />

Inmiddels zijn er <strong>in</strong> Nederland al meer<br />

comfortwon<strong>in</strong>gen. B<strong>in</strong>nenkort zijn ze<br />

misschien ook wel <strong>in</strong> Varna, Hamburg<br />

en Cluj-Napoca, want de <strong>Overschie</strong>se<br />

comfortwon<strong>in</strong>g werd meerdere malen<br />

genoemd als ‘best practice’. Met dank aan<br />

ambassadeur Alfred Janse voor zijn hulp<br />

bij de Engelse opzet van de presentatie.<br />

‘Oud zijn mag ook leuk zijn’<br />

In Nederland zijn meer ouderen onl<strong>in</strong>e<br />

actief dan <strong>in</strong> de meeste andere Europese<br />

landen, zo bleek tijdens het web<strong>in</strong>ar.<br />

Maar het betekent niet dat de ouderen<br />

hier geen hulp nodig hebben bij digitale<br />

toepass<strong>in</strong>gen.<br />

Zoals Joke tijdens haar presentatie zei:<br />

‘oud zijn mag ook leuk zijn’. Die uitspraak<br />

werd aan het e<strong>in</strong>de van het web<strong>in</strong>ar door<br />

iedereen bevestigd. Ook wethouder<br />

Sven de Langen gebruikt dit motto <strong>in</strong> het<br />

wmo radar filmpje <strong>in</strong> de Comfortwon<strong>in</strong>g<br />

(https://eudigit.marseille.fr).<br />

Wethouder Sven de Langen opent <strong>in</strong> maart 2019 de<br />

Comfortwon<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> - [foto] Jos Flick<br />

<strong>Overschie</strong>se Nieuws<br />

7


• APK<br />

• Onderhoud en reparatie<br />

alle automerken<br />

• Banden en uitlijnen<br />

• Aircoservice<br />

‘Klanten weten<br />

ons al jaren te<br />

waarderen om onze<br />

kle<strong>in</strong>schaligheid en<br />

het feit dat zij snel en<br />

vakkundig geholpen<br />

worden’<br />

www.garagebuitenkamp.nl<br />

010 - 422 47 37<br />

Gilze-Rijenstraat 50<br />

Rotterdam Hoog16hoven<br />

UITSTEKENDE BEOORDELINGEN<br />

DOOR WWW.BESTEGARAGE.NL<br />

Autoschade Bergschenhoek Uw herstelbedrijf <strong>in</strong> de regio. Wij nemen u de zorg van reparatie en adm<strong>in</strong>istratieve afhandel<strong>in</strong>g<br />

graag uit handen en zorgen ervoor dat uw auto snel en volgens fabrieksnormen hersteld wordt. Ondertussen blijft u gewoon<br />

mobiel omdat u bij ons altijd kunt rekenen op vervangend vervoer. Dus bij autoschade altijd eerst contact op nemen met ons.<br />

• Herstelwerkzaamheden volgens normer<strong>in</strong>g fabrikanten<br />

• Kosteloos vervangend vervoer | Haal- en breng service<br />

• Merk garantiecertificaat van Toyota - Kia – Tesla - Ford<br />

• Wij zijn Focwa, Bovag en “Duurzaam Repareren” gecertificeerd<br />

• Ma t/m Vr 7.30 – 17.30 uur | Za 10.00 – 13.00 uur<br />

Autoschade Bergschenhoek | Rottebandreef 38 | 2661JT Bergschenhoek | Tel. 010 521 65 20 | <strong>in</strong>fo@autoschadebergschenhoek.nl


Potjes & Deksels: duurzaam boodschappen<br />

doen <strong>in</strong> rijdende w<strong>in</strong>kel<br />

Anne en Tessa van Sticht<strong>in</strong>g Potjes & Deksels rijden alweer vier maanden met hun w<strong>in</strong>kel op wielen rond <strong>in</strong> Rotterdam<br />

en Capelle aan den IJssel. Eens <strong>in</strong> de twee weken staan ze op vrijdag <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> en op d<strong>in</strong>sdag <strong>in</strong> Park Zestienhoven.<br />

“Het is een soort SRV wagen van vroeger,<br />

maar dan afvalvrij, <strong>in</strong>gericht met dispensers,<br />

gastronorm bakken en rvs vaten.<br />

Mensen kunnen met hun eigen verpakk<strong>in</strong>gen<br />

boodschappen bij ons doen”, vertelt<br />

Anne.<br />

Momenteel ligt de nadruk <strong>in</strong> de bus op<br />

droogwaren, maar ze hebben ook oliën,<br />

verzorg<strong>in</strong>gsproducten en schoonmaakmiddelen<br />

bij hen. Bijna alles is afkomstig<br />

van biologische leveranciers en alles<br />

<strong>in</strong> de bus is plantaardig.<br />

Verb<strong>in</strong>dend<br />

“Zo kan iedereen een steentje bijdragen<br />

aan het milieu door plastic afval te vermijden<br />

en biologische producten te kopen.<br />

De verpakk<strong>in</strong>gen die mensen thuis<br />

toch al hebben staan worden zo nog<br />

eens gebruikt!” zegt Tessa enthousiast.<br />

“Naast het verm<strong>in</strong>deren van afval maakt<br />

het sociale aspect het nog leuker. Je bent<br />

een verb<strong>in</strong>dende factor <strong>in</strong> de straat. Als<br />

mensen even moeten wachten, kunnen<br />

ze met elkaar kletsen. Laatst kwamen<br />

twee mensen erachter dat ze elkaar al<br />

via de groepsapp kenden, maar ze zagen<br />

elkaar bij de bus pas <strong>in</strong> het echt. Heerlijk!”<br />

Vrijdag en d<strong>in</strong>sdag<br />

Ze rijden op d<strong>in</strong>sdagen en vrijdagen vier<br />

verschillende routes en komen hiermee<br />

<strong>in</strong> de meeste wijken van Rotterdam<br />

en Capelle aan den IJssel. Eén keer <strong>in</strong> de<br />

twee weken rijden ze dezelfde route. In<br />

<strong>Overschie</strong> staan ze bijvoorbeeld om de<br />

vrijdag op de Oudedijkse Schiekade en<br />

<strong>in</strong> de Theodora Jacobalaan. Ook staan ze<br />

eens <strong>in</strong> de twee weken op d<strong>in</strong>sdag aan<br />

het e<strong>in</strong>de van de middag <strong>in</strong> Park 16 Hoven<br />

<strong>in</strong> de T<strong>in</strong>bergenlaan. Kijk voor data<br />

en tijden op hun website<br />

www.potjesendeksels.nl.<br />

Oogstmarkt<br />

Op zaterdagen staat de bus om de week<br />

op de Rotterdamse Oogstmarkt op<br />

het Noordple<strong>in</strong>. Dus verzamel je potjes,<br />

bakjes, zakjes en ga ze vullen met allerlei<br />

lekkers bij Potjes & Deksels. Zo bespaar<br />

je onnodig verpakk<strong>in</strong>gsmateriaal en het<br />

is nog gezellig ook!<br />

Tessa en Anne met hun rijdende w<strong>in</strong>kel<br />

Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se Nieuws<br />

9<br />

Eerste concert TreZ de ArtE<br />

Op 4 juli traden drie uiterst talentvolle musici voor het eerst officieel samen op. De publiciteit voor dit concert was magertjes,<br />

omdat het door corona later plaatsvond dan de bedoel<strong>in</strong>g was. Heb jij dit concert gemist? TreZ de ArtE: onthoud die<br />

naam. Want dit trio wil je gewoon gehoord hebben!<br />

TreZ de ArtE speelde <strong>in</strong> de Grote Kerk werken van o.a. L. Spohr,<br />

F. Schubert, R. Quilter en S. Barber. Alle composities gaan over de<br />

liefde, de natuur en verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g. Daarmee raken de stukken aan<br />

thema’s waarmee iedereen het afgelopen jaar te maken had.<br />

Het gloedvolle spel van TreZ de ArtE klonk verbijsterend goed <strong>in</strong><br />

de prachtige Grote Kerk <strong>Overschie</strong>. Er was maar een handjevol<br />

luisteraars op het concert afgekomen. Maar met hun talent en<br />

enthousiasme gaan we ze vast en zeker nog veel vaker zien en<br />

horen. Dat hopen we <strong>in</strong> elk geval!<br />

TreZ de ArtE bestaat uit Marije Wier<strong>in</strong>ga (sopraan), Desirée Riera<br />

(klar<strong>in</strong>et) en Ella Kamerich (piano). Meer <strong>in</strong>formatie op: www.<br />

marijewier<strong>in</strong>ga.com, www.ellakamerich.com en www.schoolofmusic/docent/desiree-riera<br />

TreZ de ArtE <strong>in</strong> actie tijdens het concert<br />

Foto: Grote Kerk


k<strong>in</strong>derdagverblijf<br />

Hoofdlocatie<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS Rotterdam<br />

Tel. (010) 462 76 08<br />

E-Mailadres kdv-<strong>in</strong>dewolken@hetnet.nl<br />

Dagopvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Naschoolse opvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Delftweg 46 , 30<strong>43</strong> CH<br />

(locatie De Regenboog)<br />

Burg. Kon<strong>in</strong>gss<strong>in</strong>gel 39, 3042 NK<br />

(locatie Het Podium)<br />

Peuterspeelzaal<br />

Delftweg 46, 30<strong>43</strong> CH<br />

www.kdv-<strong>in</strong>dewolken.nl<br />

Piet Cottaarstraat 38 | 30<strong>43</strong> JR Rotterdam<br />

Tel. 010 - <strong>43</strong>7 39 05<br />

richardsluijter@xs4all.nl<br />

www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl<br />

Wij doen alles voor uw auto<br />

Personeel gezocht:<br />

• 1e monteur met APK<br />

• 2e monteur<br />

Niet omdat het zo hoort,<br />

maar omdat het bij u past.<br />

Margot Siebenlist<br />

Uitvaartbegeleid<strong>in</strong>g<br />

www.margotsiebenlist.nl<br />

06 - 471 393 41<br />

dag en nacht bereikbaar<br />

Thuis <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Foto Marijnissen<br />

Golf en terras<br />

ideale comb<strong>in</strong>atie!<br />

In droevige omstandigheden tellen<br />

alleen uw persoonlijke wensen...<br />

MAAK KENNIS MET ONZE GEZELLIGE CLUB!<br />

GELEGEN IN HET MOOIE KRALINGSE BOS<br />

Dag en nacht: 010 592 30 78<br />

dew<strong>in</strong>terenrijkeboer.nl<br />

scan de Qr-code en<br />

Reserveer je<br />

starttijd!<br />

Praktijk voor k<strong>in</strong>derfysiotherapie<br />

• Raadsdeel 7<br />

30<strong>43</strong> CZ Rotterdam<br />

• Van der Duijn van Maasdamweg 202<br />

3045 PE Rotterdam<br />

www.kf-overschie.nl<br />

Tel: 010 - 785 93 93<br />

<strong>in</strong>fo@kf-overschie.nl<br />

Wij behandelen baby’s aan huis, zowel <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> als <strong>in</strong> Park16Hoven.<br />

Tevens behandelen we k<strong>in</strong>deren vanaf 1 jaar <strong>in</strong> onze praktijk.


Geslaagde Opzoomerspelen <strong>in</strong> Landzicht<br />

K<strong>in</strong>deren speelden <strong>in</strong> Landzicht heerlijk buiten tijdens de Opzoomerspeldag op zondag 18<br />

juli. Vanaf 12 uur waren er allerlei spellen te doen <strong>in</strong> de Welschapstraat en Schipholstraat. En<br />

dat met stralend weer!<br />

Bewoners hadden voor hun deur een activiteit voor de k<strong>in</strong>deren. De k<strong>in</strong>deren kwamen langs met een speelkaart en kregen dan een<br />

stempel. Als de speelkaart vol was, leverden de k<strong>in</strong>deren hun kaart <strong>in</strong> voor een leuke verrass<strong>in</strong>g... En dat was... een WATERPISTOOL!<br />

Met 25 graden weet je wel wat er dan gebeurt... iedereen g<strong>in</strong>g elkaar nat spuiten... wat een vrolijkheid! Het was een geslaagde en<br />

geweldige dag met veel blije gezichten.<br />

Sfeerimpressie van de Opzoomerspeldag <strong>in</strong> Landzicht - Foto’s: Sandra de Goeij<br />

BOOS<br />

11<br />

ZOMERACTIVITEITENPROGRAMMA<br />

PLEIN13<br />

MAAND AUGUSTUS<br />

Dag Dagdeel Tijd Activiteit Kosten<br />

Vooraf<br />

aanmelden<br />

Maandag ochtend 10.00-12.00 Spelletjes ochtend<br />

middag 13.30-16.00 1e en 3e week Sjoelen Ja<br />

D<strong>in</strong>sdag middag 12.30 tot e<strong>in</strong>de<br />

Woensdag ochtend<br />

10.30 - 13.00<br />

uur<br />

2e en 4e week B<strong>in</strong>go ja, uitleg bij de B<strong>in</strong>go Ja<br />

Samen eten: warme maaltijd met<br />

een drankje<br />

Wandelen <strong>in</strong>clusief 12-uurtje<br />

14.00 - 16.00<br />

middag<br />

Crea Club<br />

uur<br />

Donderdag ochtend 10.00- 12.00 uur Inloopochtend<br />

middag 14.00-16.00 uur Bowlen op de Wii<br />

Vrijdag ochtend 10.00-12.00 Koersbal<br />

middag 14.00 - 16.00<br />

Vrijdagmiddagcafé met Rotterdam<br />

<strong>in</strong> Koor<br />

<strong>in</strong>troductieprijs 5,- euro Ja<br />

<strong>in</strong>troductieprijs 2,50<br />

euro<br />

1,50 euro<br />

1,- euro voor<br />

Rotterdam <strong>in</strong> Koor<br />

Ja<br />

Ja<br />

Voor vragen en aanmelden: Thea Visser - 06-14417082


NIEUW!<br />

MAXIMALE WENDBAARHEID IN HUIS<br />

MET UITSTEKENDE PRESTATIES BUITEN<br />

Bent u op zoek naar een design rollator waarmee u comfortabel en veilig <strong>in</strong> huis en<br />

ook buitenshuis kunt wandelen? Dan is de Gem<strong>in</strong>o 30 Comfort rollator de perfecte keuze!<br />

Compact, stabiel, licht van gewicht en met uitstekende rijeigenschappen. Deze design rollator<br />

met grote, zachte wielen en mooie velgen zorgt ervoor dat u overal comfortabel en veilig<br />

kunt wandelen, ook op oneffen terre<strong>in</strong>. Boodschappen gedaan? De extra sterke mand draagt<br />

tot 10 kilo. En met het unieke vouw-klik-systeem vouwt u hem snel op. Vanaf nu verkrijgbaar bij:<br />

Sch<strong>in</strong>kelse Baan 6 - 29808 LE - Capelle aan de IJssel - <strong>in</strong>fo@welzijnswarenhuis.nl - Tel: 010-7600122


Zomerprogramma 65+<br />

29 juli 13.30 – 16.30 uur: WOII Speurtocht<br />

Verzamelen bij de bankjes achter de Grote Kerk, <strong>Overschie</strong>se<br />

Dorpstraat 95.<br />

We lopen een speurtocht door Oud <strong>Overschie</strong> met allerlei <strong>in</strong>teressante<br />

weetjes over de 2e Wereldoorlog die helaas niet aan<br />

<strong>Overschie</strong> voorbij is gegaan.<br />

Let op! De route is weliswaar maar zo’n 2,5 kilometer lang, maar<br />

hij duurt ongeveer 2,5 uur <strong>in</strong>clusief een pauze. Beschikt u over<br />

een goed paar wandelbenen, meldt u zich dan aan! Zit u <strong>in</strong> een<br />

rolstoel, meldt dit aan de organisatie. We kunnen kijken of we<br />

voldoende mensen hebben die u kunnen duwen.<br />

Eigen bijdrage: € 1,-<br />

3 Augustus 13.00 - 15.00 uur: Creatieve workshop bij speeltu<strong>in</strong><br />

Schiewijk<br />

Sidel<strong>in</strong>gepad 10, 30<strong>43</strong> GW Rotterdam<br />

Eigen bijdrage: € 5,-<br />

12 augustus van 13.00 - 15.00 uur: B<strong>in</strong>go <strong>in</strong> de Bethelkerk<br />

Oranjestraat 6, 30<strong>43</strong> TN Rotterdam<br />

Eigen bijdrage: € 2,-<br />

Aanmelden bij Laura Hordijk of Jan<strong>in</strong>e Spek<br />

Programma jeugd 12+<br />

Zie deze pag<strong>in</strong>a voor de activiteiten e<strong>in</strong>d juli en <strong>in</strong> september:<br />

https://jong<strong>in</strong>rotterdam.nl/2021/05/20/zomerprogramma-overschie-2021/<br />

Tijdens de zomerperiode gaan de dagelijkse wandel<strong>in</strong>gen gewoon door.<br />

Iedere werkdag vanaf 9:30 vanaf de Halte samen een half uur wandelen.<br />

Sneakpreview nazomerprogramma:<br />

WMO radar<br />

13<br />

Mantelzorg<br />

Op 28 september is er <strong>in</strong> de avond een voorlicht<strong>in</strong>g over het levens -<br />

testament. De voorlicht<strong>in</strong>g wordt verzorgd door mr. Aniel Autar.<br />

Hij is notaris bij Kooijman Autar Notarissen <strong>in</strong> Rotterdam.<br />

De workshop van 7 oktober heeft een ontspannen <strong>in</strong>steek bij<br />

de schooltu<strong>in</strong> de Tamar<strong>in</strong>de. Met de groenten en kruiden die op<br />

dat moment geoogst kunnen worden maakt u wat lekkers.<br />

Wilt u als eerste op de hoogte zijn van de mantelzorgprogrammer<strong>in</strong>g<br />

en meer weetjes en handige tips ontvangen? Schrijf u<br />

dan <strong>in</strong> voor de digitale mantelzorg nieuwsbrief en stuur een<br />

e-mail naar Jan<strong>in</strong>e Spek: jspek@wmoradar.nl<br />

Nederlandse taal<br />

In september starten er nieuwe groepen. Deelnemers kunnen<br />

zich nog aanmelden. Bij het Huis van de Wijk de Halte kunt u het<br />

aanmeldformulier <strong>in</strong>vullen. U krijgt hulp bij het <strong>in</strong>vullen. Stuur<br />

een e-mail naar taal@wmoradar.nl of bel Esther Gerverd<strong>in</strong>ck 06-<br />

31774851. Deze lessen zijn gratis.<br />

Onze vraag aan u als lezer is om deze <strong>in</strong>formatie te delen met<br />

buren, vrienden en kennissen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> die nog niet goed<br />

Nederlands spreken of lezen.<br />

Jongerencoaches<br />

Steven Schutrup | 06 279 79 412 |<br />

sschutrup@wmoradar.nl<br />

Jitske Proietti | 0655134786 | JProietti@wmoradar.nl<br />

Seniorencoaches<br />

Babet Blom | 06 112 05 494 | bblom@wmoradar.nl<br />

Laura Hordijk | 06 212 24 056 | lhordijk@wmoradar.nl<br />

Mantelzorgcoach<br />

Jan<strong>in</strong>e Spek | 06 128 58 470 | jspek@wmoradar.nl<br />

Buurtcoach<br />

Amanda Jansen | 06 279 79 414 | ajansen@wmoradar.nl<br />

(tijdelijk vervangend activer<strong>in</strong>gscoach)<br />

Buurtsportcoach<br />

Just<strong>in</strong> Tombroek | 06 831 12 177 | jtombroek@wmoradar.nl<br />

Budgetcoach<br />

Paul<strong>in</strong>a Szatanska | 06 158 21 525 | pszatanska@wmoradar.nl<br />

Teamcoach vrijwilligers & coörd<strong>in</strong>ator<br />

Huis van de Wijk de Halte<br />

Priscilla van Wester<strong>in</strong>g | 06 155 92521 |<br />

pvwester<strong>in</strong>g@wmoradar.nl<br />

Meewerkend teamcoach<br />

Mayela van Walsum | 0626908853 | mvwalsum@wmoradar.nl<br />

Huis van de Wijk De Halte is tijdens kantooruren<br />

telefonisch bereikbaar voor bewoners:<br />

010-415 05 14<br />

Huis van de Wijk De Halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

3042 AZ Rotterdam<br />

Tel. 010-4150514<br />

www.wmoradar.nl


juli 2021<br />

‘Meer dan een maaltijdservice’<br />

Een jaar geleden vertelde Thea<br />

Visser van Wilskracht Werkt op deze<br />

pag<strong>in</strong>a over haar bezorgmaaltijden-<br />

project. Zij en vrijwilliger Chris van<br />

der Gaag begonnen ermee omdat<br />

mensen door corona veel thuis<br />

moesten blijven. De service is een<br />

groot succes. Na de versoepel<strong>in</strong>gen<br />

gaat deze s<strong>in</strong>ds 1 juli op een andere<br />

manier verder.<br />

‘Het begon met twee keer tw<strong>in</strong>tig<br />

maaltijden per week’, vertelt Thea.<br />

‘We maakten een keuzemenu met<br />

twee maaltijden, mensen konden<br />

Elke d<strong>in</strong>sdag maken Chris van der Gaag (l<strong>in</strong>ks)<br />

en Thea Visser weer een heerlijke maaltijd.<br />

Altijd vers en gezond.<br />

kiezen wat ze wilden eten. We<br />

Foto: David Roz<strong>in</strong>g<br />

belden ze op en maakten dan ook<br />

even een praatje om te horen hoe<br />

het g<strong>in</strong>g.’ Het project groeide snel<br />

en <strong>in</strong>middels kookt Thea met haar<br />

team elke week voor m<strong>in</strong>stens zestig<br />

mensen. Nu nog een keer per<br />

week, maar nog steeds met keuze<br />

uit twee menu’s. ‘Het is veel meer<br />

dan een maaltijdservice’, vertelt<br />

Thea. ‘Zo spreek ik elke week een<br />

meneer die mooie spreuken kent, of<br />

verz<strong>in</strong>t. Die verzamel ik <strong>in</strong> een mooi<br />

boekje. Een mevrouw van 94 die<br />

dol is op haken, heeft voor iedereen<br />

een vergeet-me-nietje gemaakt. Als<br />

aardigheidje bij de maaltijden. Ze<br />

is ondertussen alweer bezig met<br />

kerst engeltjes. En af en toe doen<br />

we een woordzoeker bij de maaltijden.<br />

Ook met veel plezier gemaakt<br />

door een vrijwilliger!’<br />

En wat is er per 1 juli veranderd?<br />

‘We mogen weer samen eten.<br />

Daarom koken we elke d<strong>in</strong>sdag een<br />

maaltijd voor vijftien personen <strong>in</strong><br />

de eetzaal. Mensen die niet mobiel<br />

zijn, krijgen hun maaltijd gewoon<br />

thuisbezorgd.<br />

Een keer per maand maken we een<br />

bijzonder recept. B<strong>in</strong>nenkort leert<br />

een Sur<strong>in</strong>aamse mevrouw ons haar<br />

heerlijke recepten te maken. En zo<br />

willen we ook recepten uit andere<br />

culturen leren koken.’ Volg ook #kokenmettheachris<br />

op de Facebookpag<strong>in</strong>a<br />

<strong>Overschie</strong> Leeft.<br />

‘We willen ook<br />

recepten uit andere<br />

culturen leren koken’<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

15<br />

Werk aan het riool<br />

Er wordt gewerkt aan het riool <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong>-Oost. De grote betonnen<br />

rioolbuizen uit de jaren ’50 en ’60<br />

van de vorige eeuw zijn versleten<br />

of gebroken door verzakk<strong>in</strong>gen. De<br />

gemeente gebruikt voortaan een<br />

duurzamer systeem. Jaco Nelisse<br />

van de aannemer die het werk voor<br />

de gemeente doet, vertelt erover.<br />

buizen afvalwater én regenwater<br />

samen werden afgevoerd naar de<br />

zuiver<strong>in</strong>g. Zonde natuurlijk, want<br />

het regenwater hoeft niet gezuiverd<br />

te worden. In het nieuwe systeem<br />

komt het regenwater, via de putten<br />

én via een meer doorlatend wegdek,<br />

terecht <strong>in</strong> de <strong>in</strong>filtratiebuis. Die<br />

buis heeft kle<strong>in</strong>e gaatjes <strong>in</strong> de bovenkant.<br />

Het regenwater gaat naar<br />

de s<strong>in</strong>gels. Zo kan de gemeente de<br />

grondwaterstand beter regelen. En<br />

Foto: David Roz<strong>in</strong>g<br />

Na de werkzaamheden kan<br />

het riool weer jaren mee<br />

‘We zijn <strong>in</strong> januari begonnen met<br />

fase 1. Dat werk loopt door tot<br />

maart 2022. Daarna volgen nog<br />

twee fases. We vervangen het versleten<br />

riool door twee kle<strong>in</strong>ere buizen.<br />

Een buis voor het afvalwater.<br />

En een buis voor het r regenwater.<br />

Dat is nieuw, omdat <strong>in</strong> de oude<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


juli 2021<br />

het afvalwater gaat naar de zuiver<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>stallatie.’<br />

Meer weten over het werk aan het<br />

<strong>Overschie</strong>se riool? Kijk op<br />

www.rotterdam.nl/overschieoost of<br />

mail uw vragen naar<br />

overschie@debruynennelisse.nl.<br />

‘Mensen opgevrolijkt met muziek’<br />

Gebiedscommissielid Ada van Noordwijk<br />

maakt graag een praatje met bewoners<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

16<br />

De zomervakantie is begonnen. Een mooi moment voor de gebiedscommissie om even terug te kijken. Commissielid<br />

Ada van Noordwijk ontkent niet dat het afgelopen coronajaar soms best triest was. Toch kijkt ze veel liever<br />

naar de vrolijke kant ervan. ‘Ik heb nog nooit zo veel contact gehad met mensen. En dat allemaal dankzij muziek!’<br />

Ada van Noordwijk liep tijdens de<br />

lockdown met een orgelman door<br />

<strong>Overschie</strong>, zwaaide naar talloze<br />

ouderen achter het raam en maakte<br />

samen met allerlei muzikanten<br />

zoveel mogelijk mensen blij. ‘Ik heb<br />

nog nooit zo veel contact gehad<br />

met bewoners als de afgelopen<br />

tijd’, vertelt ze enthousiast. ‘Het was<br />

natuurlijk vreselijk dat al die ouderen<br />

b<strong>in</strong>nen moesten blijven. Ik ben<br />

heel blij dat we met al die verschillende<br />

muziekoptredens voor de<br />

deur van verzorg<strong>in</strong>gs- en verpleeghuizen<br />

toch een heleboel mensen<br />

hebben opgevrolijkt. In de w<strong>in</strong>kels<br />

of op straat vragen ze me nu wanneer<br />

ik weer eens langskom.’<br />

Jubilarissen<br />

Wat Ada heel erg vond, is dat de<br />

gebiedscommissie niet op bezoek<br />

mocht bij de jubilarissen. ‘Ik vond<br />

dat heel lastig. Ik zag soms de<br />

teleurstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> hun ogen en dan<br />

schaamde ik me een beetje. Want<br />

volgens mij had het best wel veilig<br />

en volgens de coronaregels gekund.<br />

Maar gelukkig mag het vanaf<br />

september weer. Daar maken we<br />

een hoop mensen blij mee.’<br />

Bruisende zomer<br />

Vakantieplannen heeft Ada bewust<br />

niet gemaakt. ‘<strong>Overschie</strong> bruist<br />

deze zomer! Er staan zoveel leuke<br />

d<strong>in</strong>gen op het programma. Het<br />

museum is weer open. Voetbalverenig<strong>in</strong>g<br />

HWD heeft elke d<strong>in</strong>sdagmiddag<br />

gratis activiteiten zoals<br />

wandelvoetbal, jeu de boules,<br />

workshops en artiesten. De beide<br />

speeltu<strong>in</strong>en zijn open voor de<br />

jeugd. Ook worden er leuke bewoners<strong>in</strong>itiatieven<br />

georganiseerd.<br />

Ik ga overal een kijkje nemen.’ Namens<br />

de hele gebiedscommissie<br />

heeft Ada een groet aan alle <strong>Overschie</strong>ënaars.<br />

‘Of u op reis gaat of<br />

thuisblijft; een vrolijke zonnige zomer<br />

gewenst! Geniet volop en respecteer<br />

de coronamaatregelen.’<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


juli 2021<br />

Rap en poëzie op ‘Zie <strong>Overschie</strong>’<br />

Ger Vroeg<strong>in</strong>deweij <strong>in</strong> de tu<strong>in</strong> van<br />

Museum Oud-<strong>Overschie</strong>: een van de<br />

locaties van Zie <strong>Overschie</strong><br />

ganisatoren hun idee weer van de<br />

plank. ‘Samen met Sticht<strong>in</strong>g Poëet<br />

Club hebben we het thema Uitgesproken<br />

Kunst verder uitgewerkt’,<br />

vertelt Ger Vroeg<strong>in</strong>deweij. ‘Het<br />

wordt een spetterend programma<br />

vol woordkunst, spoken word, rap,<br />

gesproken en gezongen poëzie.<br />

Ik ben heel blij dat het bewoners-<br />

<strong>in</strong>itiatief door de gebiedscommissie<br />

is goedgekeurd. We willen dat er <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> meer culturele verb<strong>in</strong>-<br />

Foto David Roz<strong>in</strong>g<br />

Zie <strong>Overschie</strong> organiseert culturele manifestaties met een thema. Beg<strong>in</strong><br />

2020 was dat ‘Hang je Eigen Kunst op’. Zondag 5 september v<strong>in</strong>dt de<br />

tweede <strong>editie</strong> plaats en dit keer is het thema ‘Uitgesproken Kunst’. Een mix<br />

van poëzie en woordkunst voor jong en oud.<br />

Na de succesvolle eerste <strong>editie</strong> viel corona. Maar nu kle<strong>in</strong>e evenementen<br />

weer mogen, haalden de nummer twee <strong>in</strong> het water vanwege<br />

or-<br />

Skaeve Huse uitgebreid<br />

De gemeente heeft vier Skaeve Huse. Er wonen Rotterdammers die<br />

Huse bijgeplaatst op het terre<strong>in</strong> aan zich niet kunnen aanpassen aan<br />

de Soesterbergstraat. De uitbreid<strong>in</strong>g<br />

is 12 juli geopend. Rotterdam buurtbewoners extreem veel over-<br />

een gewone woonomgev<strong>in</strong>g en hun<br />

heeft nu vijftien woonunits voor last bezorgen. De aanpak is een<br />

mensen die extreme woonoverlast succes. Zodra de overlastgevers<br />

veroorzaken.<br />

verhuizen naar de Skaeve Huse<br />

wordt het <strong>in</strong> hun oude buurt weer<br />

Op het terre<strong>in</strong> aan de Soesterbergstraat<br />

staan s<strong>in</strong>ds 2017 elf Skaeve is naar plekken, heeft de<br />

rustig. Omdat er nog steeds vraag<br />

gemeente<br />

d<strong>in</strong>g ontstaat tussen jong en oud.<br />

Veel senioren hebben wel iets met<br />

poëzie, maar dan vooral door het<br />

te lezen of te schrijven. Jongeren<br />

zijn ook met taal en woorden bezig,<br />

maar op eigen manier. Via rap of<br />

spoken word. Ons doel is om die<br />

twee werelden bij elkaar te brengen.’<br />

vier woonunits bijgeplaatst. Het is<br />

de bedoel<strong>in</strong>g dat de woonoverlastgevers<br />

hier onder begeleid<strong>in</strong>g tot<br />

rust komen en uite<strong>in</strong>delijk weer een<br />

eigen woonplek v<strong>in</strong>den, begeleid of<br />

zelfstandig.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie: www.rotterdam.nl/<br />

skaevehuse.<br />

Onl<strong>in</strong>e vergader<strong>in</strong>g<br />

De gebiedscommissie<br />

vergadert maandag 6<br />

september om 19.30<br />

uur. Kijk thuis mee via<br />

gebiedscommissies.<br />

notubiz.nl<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

17<br />

Iets te melden?<br />

Gebruik MeldR!<br />

Is de straatverlicht<strong>in</strong>g stuk? Staat<br />

er afval naast de conta<strong>in</strong>er? Of is er<br />

iets anders mis op straat of <strong>in</strong> het<br />

groen? Meld het bij de gemeente.<br />

Dat kan telefonisch via 14 010. Nog<br />

makkelijker is het via de MeldR-app<br />

op uw mobiele telefoon. Met deze<br />

app geeft u <strong>in</strong> een paar stappen<br />

aan de gemeente door wat er aan<br />

de hand is en waar het is. U kunt<br />

ook een of meer foto’s meesturen.<br />

Gratis en anoniem<br />

Medewerkers van de gemeente<br />

gaan er direct mee aan de slag. Als<br />

u wilt, houden ze u op de hoogte<br />

van de afhandel<strong>in</strong>g van uw meld<strong>in</strong>g.<br />

U kunt ook anoniem melden.<br />

MeldR is gratis te downloaden <strong>in</strong> de<br />

App Store of de Google Play Store.<br />

Kijk voor meer <strong>in</strong>formatie op www.<br />

rotterdam.nl/wonen-leven/meldr.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


Steun samen met de PLUS je<br />

favoriete club <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

PLUS Richard de Zoete staat midden <strong>in</strong> de maatschappij. PLUS levert graag een positieve bijdrage aan de samenlev<strong>in</strong>g. Niet<br />

voor niets is PLUS voor de zevende keer op rij uitgeroepen tot Meest Verantwoorde Supermarkt. PLUS Richard de Zoete<br />

v<strong>in</strong>dt het ook belangrijk de lokale gemeenschap te ondersteunen.<br />

GEZOCHT CLUBS EN VERENIGINGEN<br />

Dit najaar starten wij met een grootse<br />

sponsoractie! Kan jouw club of verenig<strong>in</strong>g<br />

wel een extraatje gebruiken? Vraag<br />

de voorzitter van jouw club of verenig<strong>in</strong>g<br />

om jullie club aan te melden door te mailen<br />

naar plusricharddezoete@outlook.<br />

com.<br />

Aanmelden?<br />

Kan jouw club of verenig<strong>in</strong>g een steuntje<br />

<strong>in</strong> de rug gebruiken? Clubs of verenig<strong>in</strong>gen<br />

die willen meedoen met deze PLUS spaaractie<br />

kunnen zich voor 1 augustus aanmelden<br />

bij PLUS Richard de Zoete via mailadres<br />

plusricharddezoete@outlook.com.<br />

<strong>Overschie</strong>s Nieuws<br />

18<br />

Na een jaar vol maatregelen en beperk<strong>in</strong>gen<br />

organiseert PLUS Richard de Zoete<br />

dit najaar een sympathieke spaaractie.<br />

Hiermee wil Richard de Zoete het verenig<strong>in</strong>gsleven<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> een steuntje<br />

<strong>in</strong> de rug geven. Clubs en verenig<strong>in</strong>gen<br />

kunnen zich hiervoor aanmelden bij<br />

PLUS Richard de Zoete.<br />

GA JE DIT JAAR OOK (WEER) MEE<br />

VAKANTIEKAMP LEVENSLUST<br />

Deze keer van 14 t/m 21 augustus<br />

We gaan naar kamphuis Het Mussennest <strong>in</strong> Otterlo op de Veluwe.<br />

Het kamphuis ligt aan de rand van het bos.<br />

Voor € 135,00 per k<strong>in</strong>d ben je de hele week weg. Dit is <strong>in</strong>clusief de heen en terugreis per<br />

tour<strong>in</strong>gcar, verblijf van 7 dagen, alle maaltijden, tussendoortjes en alle activiteiten.<br />

Sponsorpunten sparen<br />

Van zondag 5 september tot en met zaterdag<br />

13 november 2021 kunnen klanten<br />

van PLUS Richard de Zoete sponsorpunten<br />

sparen voor geselecteerde clubs<br />

en verenig<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> hun buurt. Hoe meer<br />

sponsorpunten een club of verenig<strong>in</strong>g<br />

verzamelt, hoe meer euro’s hun club of<br />

verenig<strong>in</strong>g ontvangt.<br />

De clubs en verenig<strong>in</strong>gen mogen het bedrag<br />

dat door klanten bij elkaar gespaard<br />

is, naar eigen <strong>in</strong>zicht besteden. Denk<br />

bijvoorbeeld aan de aanschaf van materialen,<br />

onderhoud van het clubhuis of een<br />

activiteit voor de leden.<br />

Ons zomerkamp is bedoeld voor k<strong>in</strong>deren van 5 t/m 14 jaar.<br />

De leid<strong>in</strong>g zorgt voor superleuke activiteiten zoals Survival, Sport en Spel, Griezeltochten,<br />

Zwemmen en natuurlijk de Bonte Avond. De k<strong>in</strong>deren zullen zich zeker niet vervelen. Als u uw<br />

k<strong>in</strong>d(eren) een toffe week wilt bezorgen geef ze dan met ons mee. (School) vriendjes zijn<br />

natuurlijk ook van harte welkom.<br />

<strong>Natuurlijk</strong> alles b<strong>in</strong>nen de corona regels van het RIVM van dat moment!!<br />

Reserveren kan door € 30,- over te maken op Banknummer NL62INGB0005687372<br />

t.n.v. Vakantiekamp Levenslust Rotterdam<br />

Vermeld wel even: voornaam en achternaam, geboortedatum en meisje of jongen en email<br />

Het reserver<strong>in</strong>gbedrag wordt <strong>in</strong> m<strong>in</strong>der<strong>in</strong>g gebracht op het kampgeld.<br />

De <strong>in</strong>schrijv<strong>in</strong>g is pas def<strong>in</strong>itief na betal<strong>in</strong>g van het <strong>in</strong>schrijfgeld.<br />

U kunt ook sparen voor het kamp door per maand geld over te maken.<br />

Opgeven en betalen op de speeltu<strong>in</strong> kan natuurlijk ook!!!<br />

Voor aanvullende <strong>in</strong>formatie kunt u contact opnemen met:<br />

Rob van der Klooster : Tel 06-51815216 of Cassandra Paspalas : Tel 06-12376267<br />

Mailen kan naar: bsvlevenslust@gmail.com


Museumbericht juli 2021<br />

Kunstenaarsechtpaar Jan en Mary Everts - Holtz<br />

Tentoonstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Museum Oud-<strong>Overschie</strong>: april t/m augustus 2021<br />

Wilt u de werken van Jan en Mary Everts-Holtz nog bekijken?<br />

Deze maand is het uw laatste kans om deze <strong>in</strong>teressante tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

te bezoeken. Landschappen, stillevens, portretten,<br />

glas-<strong>in</strong>-lood ramen: alles is te zien <strong>in</strong> De Melkfabriek van Museum<br />

Oud-<strong>Overschie</strong>.<br />

Virtuele tentoonstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> 3D<br />

Het museum heeft de tentoonstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> 3D laten vastleggen.<br />

Zo kunt u deze waardevolle tentoonstell<strong>in</strong>g ook virtueel<br />

bezoeken.<br />

Kijk en loop mee <strong>in</strong> 3D: https://<br />

www.ardito.eu/3d-model/expomary-en-jan-everts/fullscreen<br />

Na het openen van de 3D met de<br />

v<strong>in</strong>gers of muis over het scherm bewegen.<br />

Zo kunt u langs de tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

en de verschillende ruimtes<br />

gaan!<br />

Museum Oud <strong>Overschie</strong><br />

19<br />

YouTube kanaal Museum<br />

Het museum heeft een eigen YouTube kanaal met leuke films<br />

over <strong>Overschie</strong>. En te zien aan het<br />

aantal keren dat films bekeken worden,<br />

zijn er veel geïnteresseerden.<br />

Recent zijn films geplaatst van de<br />

bouw van het Nooddorp uit 1941<br />

en een opname <strong>in</strong> de serie ‘De Grijze<br />

Wijzen van <strong>Overschie</strong>’. Vrijwilligers<br />

van het museum <strong>in</strong>terviewen oudere<br />

<strong>Overschie</strong>ënaars en leggen zo de verhalen van <strong>Overschie</strong> vast.<br />

Kijk voor de films op: https://www.youtube.com/channel/<br />

UCw9tXyP4QHFdsX3k-SIcqhQ<br />

Brocante verkoop museum<br />

weer geopend<br />

Museum Oud-<strong>Overschie</strong> heeft een brocante w<strong>in</strong>kel/hoek <strong>in</strong> de<br />

hof ‘Het Middenveld’. Tijdens de reguliere open<strong>in</strong>g van het museum<br />

op zondag van 14.00 – 17.00 uur is deze vanaf nu weer<br />

geopend. Een aantal enthousiaste museum-vrijwilligers zijn er<br />

om u te adviseren en te helpen. De opbrengst komt ten goede<br />

aan de exploitatie van het museum.<br />

Buitenmuseum en De Melkfabriek<br />

zijn zondag van 14.00 – 17.00 uur<br />

geopend. Historische panden gesloten<br />

voor bezoek. Registratie<br />

bezoekers verplicht. Toegangsprijs<br />

tijdelijk € 2,50.


Blijf loyaal, koop lokaal<br />

W<strong>in</strong>kelen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

20<br />

Burgemeester Bosstraat 42<br />

30<strong>43</strong> TB Rotterdam<br />

T 010 - <strong>43</strong>7 29 59<br />

E <strong>in</strong>fo@bakkerstefan.nl


Woktaria<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Lekker Gebakkie<br />

with the flavours from home<br />

Casereccio<br />

M@bikes<br />

Chic Optiek<br />

Mah<strong>in</strong>’s Cater<strong>in</strong>g<br />

en Afhaal<br />

De Meubelloods<br />

Monria<br />

De Pizzabakkerij<br />

Pearle<br />

Eetcafé<br />

Boulevard<br />

IJzerhandel<br />

<strong>Overschie</strong><br />

PLUS Richard<br />

de Zoete<br />

Schoenmakerij<br />

Leo de Kruijf<br />

W<strong>in</strong>kelen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

21<br />

Juwelier Sativar<br />

Stripw<strong>in</strong>kel<br />

Dick Bos<br />

Kapsalon<br />

Maison Elly<br />

Tweewieler<br />

company.nl<br />

Bakkerij<br />

van den Berg<br />

Rijnshop<br />

Restaurant<br />

Aan de Zweth<br />

Best Western<br />

VERHAGEOVERSCHIE<br />

Burgemeester Baumannlaan 123A<br />

30<strong>43</strong> AJ Rotterdam<br />

(010) 262 3641 www.verhage.nu<br />

Van Alles<br />

Conceptstore<br />

Verhage<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Onel<strong>in</strong>ersART<br />

Rottzooi<br />

www.kooplokaaloverschie.nl


Gratis atletiekcl<strong>in</strong>ics voor basisschooljeugd<br />

Vorig jaar kon het vanwege corona niet doorgaan, maar dit jaar kun je vanaf woensdagmiddag 21 juli weer meedoen aan<br />

de atletiekcl<strong>in</strong>ics van Loopgroep <strong>Overschie</strong>!<br />

Kom <strong>in</strong> sportkled<strong>in</strong>g en op sportschoenen naar Speeltu<strong>in</strong><br />

Levenslust. Gedurende de grote vakantie zijn er elke woensdagmiddag<br />

van 14.00-15.00 uur atletiekcl<strong>in</strong>ics.<br />

We beg<strong>in</strong>nen met een warm<strong>in</strong>g-up en je leert spr<strong>in</strong>ten en oefent<br />

starts. Er zijn spannende estafette wedstrijden en je kunt kogelstoten,<br />

werpen met de foamspeer, verspr<strong>in</strong>gen en nog meer.<br />

Ouders die willen kijken zijn welkom! Vooraf opgeven mag,<br />

maar is niet verplicht.<br />

Meer weten?<br />

Bel of mail naar 010-4151572 of aad.vandijk@zonnet.nl of kijk<br />

op facebook Loopgroep <strong>Overschie</strong>.<br />

Vol overgave leren verspr<strong>in</strong>gen - Foto: Aad van Dijk<br />

<strong>Overschie</strong>s Nieuws<br />

1ste <strong>Overschie</strong>s Schaak-Tennis evenement<br />

Wie op 20 juni zo maar langsliep bij Tennispark Overdeschie zag iets unieks: schakende tennissers en tennissende schakers.<br />

Voor het eerst beleefde <strong>Overschie</strong> een heus schaak-tennis evenement. Het was een groot succes! We hopen dat er meer van<br />

deze kruisbestuiv<strong>in</strong>gen gaan volgen.<br />

22<br />

Leden van Schaakgenootschap <strong>Overschie</strong><br />

organiseerden dit unieke evenement. Dat<br />

het <strong>in</strong> een behoefte voorzag, blijkt wel uit<br />

de opkomst van ruim 30 liefhebbers. Voor<br />

de meeste schakers was het vooral “maak<br />

kennis met tennis”, voor een enkele tennisser<br />

was het “doe ook eens een sport<br />

op een bord”. De betere tennissers gaven<br />

<strong>in</strong>structie aan de m<strong>in</strong>dere goden.<br />

Leven<br />

Al stond er werkelijk niets op het spel,<br />

toch werd er door jong en oud bijna 4<br />

uur lang getennist en geschaakt of ieders<br />

leven ervan af h<strong>in</strong>g. Qua gezelligheid had<br />

het wel 8 uur mogen duren! De enthousiaste<br />

reacties doen vermoeden dat dit niet<br />

het laatste schaak-tennis-evenement is.<br />

Schakers zijn ‘open m<strong>in</strong>ded’, dus andere<br />

comb<strong>in</strong>aties met schaken zijn niet uitgesloten.<br />

Vrijdagavond<br />

Schaakgenootschap <strong>Overschie</strong> speelt iedere<br />

vrijdagavond. Volwassenen vanaf 20<br />

uur, jeugdleden vanaf 19:45. De schakers<br />

spelen <strong>in</strong> de Grote Kerk <strong>Overschie</strong> aan de<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat.<br />

Zie ook sgo.feijen.<strong>in</strong>fo<br />

Impressie van de schaak-tennis middag - Foto’s: Fokke<br />

L<strong>in</strong>deboom<br />

Stoelen Grote Kerk te koop<br />

De Grote Kerk krijgt b<strong>in</strong>nenkort nieuwe stoelen. Voor de liefhebbers<br />

zijn de oude stoelen te koop.<br />

De oude stoelen kunnen voor € 10,-- per stuk worden opgehaald.<br />

Dit kan op vrijdag 30 juli of 6 augustus, tussen 09.30 en<br />

12.30 uur.<br />

De Kerkrentmeesters van de Grote Kerk <strong>Overschie</strong>, <strong>Overschie</strong>se<br />

Dorpsstraat 95.<br />

Foto’s: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>


GEZOND<br />

IN OVERSCHIE<br />

Verkleurde tanden<br />

Je gebit maakt een belangrijk deel uit van je uiterlijk en uitstral<strong>in</strong>g en is gezichtsbepalend.<br />

Een mooi gebit geeft zelfvertrouwen. Met een mooi gebit kun je voor<br />

de dag komen en geef je een positieve eerste <strong>in</strong>druk af. Verkleuren van tanden<br />

kan allerlei oorzaken hebben en vaak zijn er ook oploss<strong>in</strong>gen voor, <strong>in</strong> dit artikel<br />

gaan we hier wat dieper op <strong>in</strong>.<br />

Extr<strong>in</strong>sieke verkleur<strong>in</strong>gen (verkleur<strong>in</strong>g<br />

aan de buitenzijde):<br />

Roken, teveel thee of koffie dr<strong>in</strong>ken of sterk<br />

gekleurd voedsel eten kan aanslag veroorzaken<br />

op je tanden. Dit zijn de extr<strong>in</strong>sieke<br />

verkleur<strong>in</strong>gen, verkleur<strong>in</strong>g aan de buitenzijde.<br />

Een bezoek aan de mondhygiënist<br />

kan helpen om deze aanslag periodiek te<br />

laten verwijderen. Er zijn tandpasta’s op<br />

de markt die kunnen helpen bij het verwijderen<br />

van aanslag, maar deze kunnen de<br />

kleur van de tanden niet veranderen.<br />

Inwendige verkleur<strong>in</strong>gen:<br />

Ook door een val of een harde klap kan<br />

een tand verkleuren. De tand krijgt dan<br />

een gele, grijze of soms zelfs blauwe kleur.<br />

Hoewel het tegenwoordig bijna niet meer<br />

voorkomt, kunnen tanden ook verkleuren<br />

na een wortelkanaalbehandel<strong>in</strong>g. Er<br />

bestaan verschillende mogelijkheden om<br />

een verkleur<strong>in</strong>g te behandelen. We zien<br />

vaak hele mooie, snelle en pijnloze resultaten<br />

met het <strong>in</strong>wendig bleken van zulke<br />

tanden. Voor vragen neem gerust contact<br />

met ons op.<br />

Tandkleur is genetisch bepaald:<br />

De kleur van je tanden is, net zoals de kleur van je haar en ogen, bepaald door je DNA.<br />

Wanneer we ouder worden, verandert het tandbeen (het dent<strong>in</strong>e) van kleur en worden<br />

tanden geler. Deze verkleur<strong>in</strong>gen gebeuren van b<strong>in</strong>nen uit. Deze <strong>in</strong>tr<strong>in</strong>sieke verkleur<strong>in</strong>g<br />

kun je met een whiten<strong>in</strong>g tandpasta niet verwijderen.<br />

Bleken van tanden:<br />

Het bleken van tanden kunnen we tegenwoordig<br />

op een veilige manier. Het<br />

is wel belangrijk dit te laten doen bij een<br />

mondzorgverlener. Zo weet je zeker dat<br />

je met een kundig persoon te maken<br />

hebt en dat de juiste en veilige producten<br />

gebruikt gaan worden. De mondzorgverlener<br />

kan je tanden bleken met behulp<br />

van een bleekgel. De behandel<strong>in</strong>g met<br />

bleekgel is makkelijk, veilig en vrijwel<br />

pijnloos. Het is wel belangrijk dat je deze<br />

behandel<strong>in</strong>g uitvoert onder begeleid<strong>in</strong>g<br />

van een mondzorgverlener <strong>in</strong> plaats van<br />

universele bleekkits bij willekeurige verkooppunten<br />

of via het <strong>in</strong>ternet te kopen.<br />

Vrijwel <strong>in</strong> alle gevallen lukt het om een<br />

mooi en lichter resultaat te behalen. Als<br />

we verwachten dat bleken geen goede<br />

oploss<strong>in</strong>g voor je is zullen we dit ook eerlijk<br />

zeggen.<br />

De meest gebruikte manier om je tanden<br />

te bleken is met behulp van een bleeklepel<br />

en bleekgel. Na onderzoek naar de gezondheidstoestand<br />

van je mond en tandvlees<br />

door de tandarts of mondhygiënist<br />

wordt een afdruk van je gebit gemaakt.<br />

Vanuit de afdruk worden bleeklepels gemaakt<br />

die precies om je tanden passen.<br />

Als de bleeklepels klaar zijn krijg je uitleg<br />

over hoe je de bleekgel aanbrengt en<br />

de bleeklepels moet gebruiken. Daarna<br />

neemt je de gel en de bleeklepels mee<br />

naar huis en kunt je de behandel<strong>in</strong>g thuis<br />

voortzetten. In overleg met de mondzorgverlener<br />

wordt bepaald hoe lang en hoe<br />

vaak je de bleeklepels draagt. Dit hele proces<br />

begeleiden we uiteraard zorgvuldig.<br />

Welkom!<br />

Heb je vragen over verkleurde tanden en<br />

hoe dit te verhelpen is? Je bent bij ons<br />

van harte welkom, onze mondhygiënist<br />

en tandartsen staan voor je klaar. Er is<br />

tegenwoordig veel mogelijk. Inschrijv<strong>in</strong>g<br />

van nieuwe patiënten is nog mogelijk.<br />

Tandartspraktijk Kle<strong>in</strong>polder<br />

Blankenburgerpark 160<br />

3042 HA Rotterdam<br />

T 010-<strong>43</strong>72517<br />

E <strong>in</strong>fo@tandartspraktijkkle<strong>in</strong>polder.nl<br />

W www.tandartspraktijkkle<strong>in</strong>polder.nl<br />

Gezond <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

23


<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 30<br />

30<strong>43</strong> CS Rotterdam<br />

NVM makelaars<br />

T Tel. 010 - 233 02 02<br />

E <strong>in</strong>fo@venk.nl<br />

W www.venk.nl<br />

F velthaakenkeijzer<br />

Het NVM makelaarskantoor voor:<br />

• verkoop<br />

• aankoop<br />

• verhuur<br />

• taxaties


<strong>Overschie</strong>s Wo(o)n<strong>in</strong>gnieuws<br />

HOE KOOP IK EEN HUIS?<br />

Het valt echt niet mee om <strong>in</strong> de huidige markt een huis te kopen, zeker niet als het je eerste won<strong>in</strong>g is. De gemiddelde<br />

koopsom bedraagt <strong>in</strong>middels € 410.000, landelijk een prijsstijg<strong>in</strong>g ten opzichte van een jaar geleden van bijna 20%, <strong>in</strong><br />

Rotterdam is dit percentage zelfs hoger.<br />

Als je al een eigen koopwon<strong>in</strong>g hebt,<br />

geeft je dit waarschijnlijk een fijn gevoel,<br />

maar hoe naar is het voor de jonge kopers,<br />

nog thuiswonend of een huis hurend,<br />

je hebt geen overwaarde waar je<br />

mee kunt starten. Het kab<strong>in</strong>et tracht hier<strong>in</strong><br />

oploss<strong>in</strong>gen te brengen, zoals het laten<br />

vervallen van de overdrachtsbelast<strong>in</strong>g<br />

als je een huis koopt als je jonger dan 35<br />

bent, verhog<strong>in</strong>g van de overdrachtsbelast<strong>in</strong>g<br />

voor beleggers, maar dit leidt zeker<br />

nog niet tot een toegankelijkere markt. In<br />

tegendeel zelfs, s<strong>in</strong>ds januari vallen ook<br />

wij als makelaars en taxateurs vaak van de<br />

ene <strong>in</strong> de andere verbaz<strong>in</strong>g over de gerealiseerde<br />

koopsommen.<br />

Toch lukt het ons met grote regelmaat<br />

om voor onze klanten een passende won<strong>in</strong>g<br />

te v<strong>in</strong>den. Hoe doen we dat? We beg<strong>in</strong>nen<br />

met een uitgebreid gesprek. Het<br />

is echt belangrijk om goed te begrijpen<br />

wat de klant belangrijk v<strong>in</strong>dt. De volgende<br />

stap is de f<strong>in</strong>anciële mogelijkheden<br />

op een rij te zetten en samen hierover te<br />

praten, wat kan er allemaal wel! Samen<br />

met de klant staan we elke dag weer <strong>in</strong><br />

de startblokken om de strijd te w<strong>in</strong>nen,<br />

we schuiven <strong>in</strong> onze agenda om toch die<br />

ene leuke won<strong>in</strong>g samen te kunnen bekijken,<br />

goed door te spreken en uite<strong>in</strong>delijk<br />

het w<strong>in</strong>nende voorstel te kunnen<br />

uitbrengen en dit is zeker niet altijd het<br />

allerhoogste bod.<br />

Wij v<strong>in</strong>den het ook leuk om u een beetje<br />

bij te praten over wat wij allemaal aan het<br />

doen zijn. Ons team is gegroeid, Christian<br />

Velthaak (24) is toegetreden en heel hard<br />

aan het studeren om Register NVM Makelaar<br />

te worden, ondertussen werkt hij<br />

overdag mee en leert hij de f<strong>in</strong>esses van<br />

het mooie vak. Want een vak is het zeker.<br />

Alle kennis die je hebt, bouwkundig, juridisch<br />

maar ook mensenkennis. Een huis<br />

verkopen of kopen, dat is een belangrijke<br />

stap <strong>in</strong> je leven, wij willen dat <strong>in</strong>teger en<br />

met volle aandacht tot een goed resultaat<br />

begeleiden, de kennis gecomb<strong>in</strong>eerd<br />

met de emoties maken het vak zo mooi.<br />

Beg<strong>in</strong> dit jaar ontv<strong>in</strong>gen wij plots de mededel<strong>in</strong>g<br />

dat wij ons pand moeten gaan<br />

verlaten, de eigenaar wil hier won<strong>in</strong>gen<br />

gaan realiseren. Dat was even schrikken.<br />

Al snel hebben wij dit gevoel omgedraaid<br />

naar een kans. Wij willen ons<br />

mooie bedrijf dat s<strong>in</strong>ds 2006 gevestigd<br />

is <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, maar de gehele Rotterdamse<br />

markt bestrijkt, nog een groei laten<br />

meemaken. Dit gaan wij doen door<br />

aan het e<strong>in</strong>de van het jaar een kantoor<br />

te openen aan de Gordelweg, een prachtige<br />

zichtlocatie op een hoek. Uiteraard<br />

blijven wij ook <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, u kunt ons<br />

blijven ontmoeten op de hoek van de<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat / De Lugt 1, wij<br />

houden van het dorp, hier wonen wij<br />

zelf, hier ligt ons hart.<br />

B<strong>in</strong>nenkort zult u ook onze nieuwe huisstijl<br />

gaan zien, Velthaak&Keijzer verandert<br />

<strong>in</strong> het kort en krachtige V&K.<br />

Het team van V&K wenst u een heerlijke<br />

vakantie, waarna wij u snel hopen te spreken.<br />

Wij staan er klaar voor.<br />

Velthaak Het NVM makelaarskantoor & Keijzer Makelaars voor:<br />

• verkoop<br />

De Lugt 5<br />

• aankoop<br />

30<strong>43</strong> • verhuur CJ ROTTERDAM<br />

T • taxatie 010-2330202<br />

E <strong>in</strong>fo@venk.nl<br />

NVM makelaars<br />

<strong>Overschie</strong>s Wo(o)n<strong>in</strong>gnieuws<br />

25<br />

<strong>Overschie</strong><br />

30<strong>43</strong> CS R<br />

T Tel. 010<br />

E <strong>in</strong>fo@ve<br />

W www.v<br />

F velthaa<br />

Rectificatie<br />

Advert V&K_1_2_2021.<strong>in</strong>dd 1<br />

In het stukje over Tu<strong>in</strong>ieren voor Ouderen <strong>in</strong> de vorige <strong>editie</strong> van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> stond per ongeluk een verkeerd e-mailadres<br />

van Tu<strong>in</strong>ieren voor Ouderen. Het juiste e-mailadres is: tu<strong>in</strong>ierenvoorouderen@gmail.com.


HET ROTTERDAMSE<br />

VERHUURBEDRIJF<br />

HOOGWERKERS | BOUW- EN LADDERLIFTEN<br />

HOGEDRUKREINIGERS | STEIGERS | HEATERS<br />

COMPRESSOREN | GENERATOREN<br />

DELFTWEG 114D | ROTTERDAM | 010 - 462 00 10<br />

XTRA-MATERIEEL.NL<br />

24 uur je boekhoud<strong>in</strong>g overal<br />

bij de hand. In een tijdperk dat<br />

om duurzaamheid, flexibiliteit<br />

en bereikbaarheid vraagt.<br />

FAM24<br />

SUSTAINABLE<br />

ACCOUNTING<br />

IS U GRAAG VAN<br />

DIENST MET UW<br />

KEEROPSTRAAT 15 • 3044 EX • ROTTERDAM +31 (0) 10 766 0024 INFO@FAM24.NL


Bus<strong>in</strong>ess Column<br />

Milieudoelstell<strong>in</strong>gen bedrijven? De tijd dr<strong>in</strong>gt!<br />

Of U het er mee eens bent of niet, ook tijdens de corona periode gaat alles gewoon verder. Ook onze overheid die EU-verplicht<strong>in</strong>gen<br />

heeft, met het <strong>in</strong>tegreren van de “Milieudoelstell<strong>in</strong>gen” die we zouden moeten halen voor 2030. Eén van de eisen die de overheid<br />

daarom stelt, is dat bedrijven Label plichtig zijn.<br />

Vanaf 2023 is ieder kantoor <strong>in</strong> Nederland groter<br />

dan 100m 2 verplicht om m<strong>in</strong>imaal energielabel<br />

C te hebben.<br />

Deze wetgev<strong>in</strong>g is momenteel nog niet geheel<br />

af, maar zoals het er nu voor staat gaat<br />

dit door. Ik heb een opsomm<strong>in</strong>g gemaakt met<br />

wat belangrijke punten voor u.<br />

Energie label C betekent een primair fossiel<br />

energiegebruik van maximaal 225 kWh per<br />

m2 per jaar. Voldoet het gebouw niet aan<br />

de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023<br />

niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplicht<strong>in</strong>g<br />

staat al <strong>in</strong> het Bouwbesluit 2012.<br />

Het bevoegd gezag treedt op als handhaver<br />

bij overtred<strong>in</strong>g van de Energielabel C-verplicht<strong>in</strong>g.<br />

Het bevoegd gezag is meestal de<br />

gemeente waar het kantoorgebouw is gevestigd.<br />

De verplicht<strong>in</strong>g geldt niet als:<br />

• de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties<br />

(exclusief nevenfuncties)


Slush puppy met taart <strong>in</strong> plaats van koffie met cake<br />

Ada van Noordwijk<br />

In Speeltu<strong>in</strong> Levenslust was op 28 juni een heel bijzonder feest. Op het eerste gezicht leek het een gewoon k<strong>in</strong>derfeestje.<br />

Op grote tafels stond allerlei lekkers en leuks klaar om uitgedeeld te worden, zoals flesjes bellenblaas, zakjes snoep,<br />

ballonnen. Alles was ook vrolijk versierd. Maar één d<strong>in</strong>g was anders: er stond een donatiepot op tafel met daarop vier namen:<br />

Diamond, Ches, Sparrow en Zeèv.<br />

Nathalie Paap was de moeder van deze<br />

vier jonge k<strong>in</strong>deren. Zij was na een lang<br />

en pijnlijk ziekbed overleden, en deze<br />

dag was haar uitvaart. Nathalie wilde<br />

dat deze dag, hoe verdrietig ook, toch<br />

ook vrolijkheid bracht. Samen met haar<br />

man Sebastiaan Paap vond Nathalie dat<br />

het voor de k<strong>in</strong>deren wel een dag van<br />

herdenk<strong>in</strong>g moest zijn, maar niet alleen<br />

verdrietig. Het moest óók vrolijk zijn.<br />

Bellen blazen <strong>in</strong><br />

her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>g aan<br />

Nathalie -<br />

Foto: Ada van<br />

Noordwijk<br />

<strong>Overschie</strong>s Nieuws<br />

28<br />

Bellenblazen<br />

Nathalie en Sebastiaan zorgden ervoor,<br />

dat de k<strong>in</strong>deren na de plechtige uitvaart<br />

een vrolijke middag hadden <strong>in</strong> Speeltu<strong>in</strong><br />

Levenslust, met alles erop en eraan.<br />

Géén koffie met slappe cake, zou Nathalie<br />

gezegd hebben, maar slush puppy’s met<br />

taart. Even na 1 uur kwamen Sebastiaan,<br />

Diamond, Ches, Sparrow, Zeèv samen<br />

met een heleboel k<strong>in</strong>deren van hun basisschool<br />

Het Podium naar de speeltu<strong>in</strong>.<br />

Allemaal vrolijk en gekleed <strong>in</strong> feestkled<strong>in</strong>g.<br />

Ze mochten zich eerst uitleven op de<br />

speeltoestellen. Daarna riep Sebastiaan<br />

alle k<strong>in</strong>deren bij zich. De buisjes met<br />

belleblaas werden uitgedeeld, en alle<br />

k<strong>in</strong>deren g<strong>in</strong>gen samen met pappa Sebas<br />

bellenblazen. Ze bliezen kleurige<br />

zeepbellen de hemel <strong>in</strong> en keken daarbij<br />

omhoog naar mamma Nathalie. Die keek<br />

ongetwijfeld tevreden naar beneden.<br />

Het was prachtig! En precies zoals Nathalie<br />

het van tevoren had bedacht. Een dag om<br />

nooit meer te vergeten! Een dag van verdriet<br />

en herdenk<strong>in</strong>g maar óók een dag om<br />

het achtergebleven leven te vieren!<br />

De k<strong>in</strong>deren mochten de hele middag blijven<br />

spelen, limonade dr<strong>in</strong>ken en snoepen.<br />

Bedankt, Speeltu<strong>in</strong> Levenslust en alle vrijwilligers,<br />

voor het belangeloos beschikbaar<br />

stellen van de speelruimte. En veel<br />

sterkte voor pappa Sebastiaan en zijn vier<br />

k<strong>in</strong>deren.<br />

Stru<strong>in</strong>en <strong>in</strong> de Tu<strong>in</strong>en<br />

-wie doet er mee?<br />

Stru<strong>in</strong>en <strong>in</strong> de Tu<strong>in</strong>en zoekt gezellige tu<strong>in</strong>eigenaren en toffe acts voor de derde<br />

<strong>editie</strong> van Stru<strong>in</strong>en <strong>in</strong> de Tu<strong>in</strong>en Rotterdam! Voor één dag worden tu<strong>in</strong>en door<br />

heel Rotterdam omgetoverd tot podia voor <strong>in</strong>tieme optredens van lokaal talent.<br />

Doet jouw tu<strong>in</strong> mee? Of kom je juist optreden op het gazon?<br />

Op 5 september kun je door de hele stad<br />

genieten van s<strong>in</strong>ger- songwriters, theater,<br />

dans, 20-koppige koren en rappers. In<br />

elke tu<strong>in</strong> staat één act die tussen 12:00 en<br />

17:00 uur drie keer 30 m<strong>in</strong>uten optreedt.<br />

Alle optredens zijn gratis. Is de tu<strong>in</strong> vol?<br />

Dan ga je toch lekker naar een andere<br />

tu<strong>in</strong> <strong>in</strong> de buurt!<br />

Aanmelden kan t/m 1 augustus via: https://stru<strong>in</strong>en<strong>in</strong>detu<strong>in</strong>en.nl/<strong>in</strong>formatie/<br />

aanmelden<br />

Algemene <strong>in</strong>formatie<br />

Datum: zondag 5 september 2021<br />

Tijden: 12:00 - 17:00 uur<br />

Entree: Pay what you can<br />

Site: www.stru<strong>in</strong>en<strong>in</strong>detu<strong>in</strong>en.nl<br />

Stru<strong>in</strong>en <strong>in</strong> de Tu<strong>in</strong>en 2021 v<strong>in</strong>dt plaats <strong>in</strong><br />

meerdere plaatsen <strong>in</strong> Nederland. In Rotterdam<br />

o.a. <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Impressie van een eerdere versie van<br />

Stru<strong>in</strong>en <strong>in</strong> de tu<strong>in</strong>en - Foto: Maarten J. Eykman


Woonstad Rotterdam gaat van start<br />

De handteken<strong>in</strong>gen zijn gezet<br />

Het is zover. In juni hebben we samen met de Slokker Bouwgroep onze handteken<strong>in</strong>gen<br />

gezet onder overeenkomsten voor <strong>Overschie</strong>. De eerste twee bouwblokken <strong>in</strong> de Patijnstraat<br />

zijn al bijna helemaal opgeknapt. Na de zomer gaan we ook de andere van de 286<br />

won<strong>in</strong>gen van Welschen 2 renoveren. En we bouwen 76 nieuwe won<strong>in</strong>gen aan de Blijvenburgstraat.<br />

Dat project heet Samen aan de Schie. Op deze manier leveren we een bijdrage<br />

aan het oplossen van de won<strong>in</strong>gnood <strong>in</strong> Rotterdam.<br />

Onderteken<strong>in</strong>g<br />

De plann<strong>in</strong>g voor Samen aan de Schie<br />

Bij het bouwen van twee nieuwe woontorens komt veel kijken. We proberen dat zo goed<br />

mogelijk en met zo m<strong>in</strong> mogelijk overlast te doen. Als we iets doen dat mogelijk voor overlast<br />

zorgt, dan laten we dat op tijd weten.<br />

We hebben nu een grove plann<strong>in</strong>g gemaakt, maar deze kan altijd nog iets veranderen. We<br />

zijn namelijk ook afhankelijk van anderen.<br />

• Juli t/m september - In deze periode willen we de kabels en leid<strong>in</strong>gen gaan verleggen<br />

om de grond klaar te maken voor de nieuwbouw.<br />

• November – Start van de <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van de bouwplaats<br />

• Januari - Start van het heien<br />

• In de eerste maanden van 2023 hopen we sleutels te overhandigen aan de nieuwe<br />

huurders.<br />

Input omwonenden<br />

Op 18 februari was er een bewonersavond. Daar hebben we met elkaar gesproken over de<br />

eisen voor de <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van de buitenruimte. De ideeën en opmerk<strong>in</strong>gen van die avond<br />

zijn we met de gemeente aan het uitwerken. In het najaar organiseren we weer een avond<br />

om het ontwerp voor de <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g met omwonenden te bespreken.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie?<br />

Wil je meer weten over deze projecten? Kijk op www.woonstadrotterdam.nl/Welschen2 en<br />

op www.woonstadrotterdam.nl/samenaandeschie.<br />

Welschen 2 na de renovatie<br />

Welschen 2 voor de renovatie<br />

Wonen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

29<br />

Welschen 2 voor de renovatie<br />

Nieuwbouw Samen aan de Schie


50 jaar Van Gelder Groente en Fruit op de Abtsweg<br />

Dirk van Noort<br />

Zaterdag 16 juli jl. was Van Gelder Groente en Fruit jarig. Ze begonnen met bananen voor een kwartje, en hebben nu<br />

een ruime w<strong>in</strong>kel die <strong>in</strong> heel <strong>Overschie</strong> bekend is. R<strong>in</strong>us en Corrie kregen bloemen van klanten en een cadeau van <strong>Overschie</strong><br />

<strong>in</strong> Zicht. Ada van Noordwijk gaf hun namens de Gebiedscommissie een mooi boeket bloemen.<br />

De vader van Corrie van Gelder startte de w<strong>in</strong>kel 50 jaar geleden.<br />

Hij ventte met paard en wagen groente en fruit <strong>in</strong> Rotterdam-Zuid.<br />

Hij zag <strong>in</strong> de krant dat er een w<strong>in</strong>kelruimte <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> te koop stond. Hij en zijn vrouw hadden nog nooit<br />

van <strong>Overschie</strong> gehoord, maar besloten om te gaan kijken. Het<br />

g<strong>in</strong>g om nummer 22 op de Abtsweg, daar had een visw<strong>in</strong>kel gezeten.<br />

Toen hij de ruimte zag, was hij meteen verkocht, en de<br />

w<strong>in</strong>kel ook.<br />

Later namen zijn dochter Corrie en haar man R<strong>in</strong>us van den<br />

Breevaart de w<strong>in</strong>kel over. Zij leerden elkaar kennen bij de open<strong>in</strong>g<br />

van de Groothandelsmarkt <strong>in</strong> de Spaanse polder, en zijn<br />

s<strong>in</strong>dsdien onafscheidelijk. Een prachtig stel.<br />

Bananen<br />

De ouders van Corrie begonnen op de eerste dag bananen te<br />

verkopen voor een kwartje de kilo. Die bananen waren <strong>in</strong> een<br />

mum van tijd uitverkocht. Al snel werd de w<strong>in</strong>kel te krap. Toen<br />

na een jaar of vier de w<strong>in</strong>kelruimte ernaast (voormalige Coöp)<br />

vrijkwam, besloot Van Gelder om deze te kopen. De kle<strong>in</strong>e w<strong>in</strong>kel<br />

op nr. 22 verkocht hij aan Veltman, die een nummer verder<br />

een patatzaak had. Veltman wilde zijn klanten een ruimte<br />

aanbieden om te eten, maar dat duurde niet lang. Uite<strong>in</strong>delijk<br />

kocht Van Gelder nr. 22 weer terug. De kle<strong>in</strong>e groentew<strong>in</strong>kel<br />

werd een ruime w<strong>in</strong>kel met een groot aanbod aan groente, fruit<br />

en bloemen.<br />

<strong>Overschie</strong>s Nieuws<br />

30<br />

R<strong>in</strong>us en Corrie ontvangen de bloemen van Ada van Noordwijk en een oude foto van vader Van Gelder op zijn paard en wagen - Foto’s: Dirk van Noort<br />

Kliederkerk voor k<strong>in</strong>deren van 4 t/m 12 jaar<br />

Op 12 september is er weer Kliederkerk. Bij de Kliederkerk <strong>Overschie</strong> geven we k<strong>in</strong>deren van 4 t/m 12 jaar de kans om samen<br />

met hun ouders een Bijbelverhaal te ontdekken. De Kliederkerk van 12 september gaat over ‘Lopen over het water’.<br />

Aan de hand van spelletjes en opdrachten<br />

leren k<strong>in</strong>deren over belangrijke thema’s<br />

die <strong>in</strong> verhalen aan de orde komen.<br />

Zoals vertrouwen, hoop, liefde, moed en<br />

geloof. Nadat we alle spelletjes hebben<br />

gedaan, luisteren we met elkaar naar het<br />

verhaal, er is muziek en wat lekkers. We<br />

sluiten af met een kle<strong>in</strong>e maaltijd.<br />

Op 12 september zijn de meeste opdrachten<br />

buiten, bij en rond het water. We<br />

beg<strong>in</strong>nen om 16:00 bij de Bethelkerk aan<br />

het Oranjeple<strong>in</strong>. Dit keer zullen we daar<br />

ook met elkaar eten.<br />

Aanmelden<br />

Heb je z<strong>in</strong> om te komen of mee te<br />

doen? Meld je dan aan via www.kliederkerk-overschie.nl.<br />

Of stuur een mail<br />

naar kliederkerkoverschie@gmail.com. Je<br />

kan ons ook volgen op Instagram @kliederkerk.overschie<br />

De Kliederkerk wordt gedragen door<br />

de verschillende christelijke geloofsgemeenschappen<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. De Grote<br />

Kerk, de Bethelkerk en de Kerk aan Huis<br />

<strong>Overschie</strong> en andere vrijwilligers. We<br />

organiseren dit uiteraard volgens de dan<br />

geldende richtlijnen van het RIVM.<br />

Skippyballen <strong>in</strong> de Grote Kerk – ‘Blijdschap’ - Foto:<br />

Marleen Blootens


Collectie Museum Oud-<strong>Overschie</strong> - recente foto’s: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnaam verklaard:<br />

Blankenburgerpark<br />

Het Blankenburgerpark kl<strong>in</strong>kt als een park, maar is een straat met een s<strong>in</strong>gel. Je zou misschien denken dat de straatnaam<br />

verwijst naar de plaats Blankenburg op het eiland Rozenburg. Dit Blankenburg is e<strong>in</strong>d jaren zestig verplaatst om ruimte te<br />

maken voor Europoort. Maar dit Blankenburg heeft niets ter maken met het <strong>Overschie</strong>se Blankenburgerpark.<br />

In 1932 werd het Blankenburgerpark gebouwd<br />

bij de uitbreid<strong>in</strong>g van <strong>Overschie</strong><br />

<strong>in</strong> die tijd. De straatnaam verwijst naar de<br />

boerderij Blankenburg die hier vroeger<br />

stond. ‘Blanken’ verwijst op zijn beurt vermoedelijk<br />

naar het offeren van blanken<br />

(geldstukken) bij het tolhuis dat <strong>in</strong> de<br />

buurt van de boerderij stond. De naam<br />

Blankenburg komt ook terug <strong>in</strong> de naam<br />

van de Blankenburgers<strong>in</strong>gel, de s<strong>in</strong>gel die<br />

aan deze straat ligt.<br />

Toelicht<strong>in</strong>g foto l<strong>in</strong>ksboven:<br />

Stal en woonhuis van de boerderij Blankenburg<br />

op de hoek de Oudedijkse Schiekade<br />

en de Oude Kleiweg. De boerderij werd<br />

bewoond door de familie Rodenburg. De<br />

boerderij is waarschijnlijk <strong>in</strong> 1924 gesloopt.<br />

<strong>Overschie</strong>se straatnaam<br />

31<br />

De muskuseend<br />

Max Miles de Wijk<br />

Grote knobbel op je hoofd<br />

bek zo mooi en rood<br />

er is hier jou wat lekkers beloofd<br />

de lieve vrouw die strooit met brood.<br />

Je waggelt rond, langs de Schie<br />

midden op het pad<br />

alsof de weg van jou is<br />

Zo’n brutale eend heb ik nooit gehad.<br />

Je gaat niemand uit de weg<br />

de fietsers moeten jou ontwijken<br />

ze mogen hier ook maar 15<br />

ze moeten niet zo zeiken.<br />

Je hoort bij dit pad<br />

je bent de bewaker<br />

van de orde, vrede, goede z<strong>in</strong><br />

en andere belangrijke zaken.<br />

Dit gedicht heeft nog geen e<strong>in</strong>d<br />

je waggelt er nog steeds rond<br />

en <strong>in</strong> de tussentijd houd jij met je charme<br />

de bewoners van de straat vrolijk en gezond.<br />

En als ik een wandel<strong>in</strong>g maak<br />

ben je er keer op keer, telkens weer<br />

soms alleen, soms met z’n twee<br />

soms drie en soms vier.<br />

De muskuseenden op de Delfshavenseweg<br />

- Foto: Max Miles de Wijk


Honderd jaar en verknocht aan <strong>Overschie</strong><br />

Anneke He<strong>in</strong>ecke<br />

Op 25 juni werd mijn tante Rie, mevrouw M.H. van den Berg-Hartogsveld, 100 jaar. Bijna onvoorstelbaar, zo’n leeftijd.<br />

Wij hebben deze bijzondere mijlpaal gevierd met een lunch <strong>in</strong> museum Oud-<strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> de <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat,<br />

aangeboden door het museum. Een geweldige plek. En heel fijn voor tante Rie, omdat zij zo ook nog eens buiten kwam.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

32<br />

Immers, als je erg oud bent en al jarenlang<br />

volledig aangewezen bent op het gebruik<br />

van een rolstoel en geen familie <strong>in</strong><br />

de directe omgev<strong>in</strong>g hebt, kom je woonzorglocatie<br />

Den Hoogenban nauwelijks<br />

uit. Zeker niet <strong>in</strong> coronatijd. Maar ook<br />

vanwege de lange tijd die zij al <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

woont en de achtergrond van haar<br />

overleden man Cornelis van den Berg,<br />

die <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> geboren en getogen was,<br />

is zo’n museum een geweldige keuze.<br />

Oom Cor heeft de nodige bijdragen aan<br />

dit museum geleverd.<br />

Wat mij nu opviel <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is dat<br />

deze wijk van Rotterdam toch nog altijd<br />

een soort dorp gebleven is. Een bruisend<br />

dorp, eigentijds en tegelijkertijd nostalgisch<br />

en historisch. Een mooi voorbeeld<br />

is de <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat waar ik<br />

als k<strong>in</strong>d heb gewoond. Als je er nu rondloopt,<br />

zie je dat er veel veranderd is: veel<br />

panden zijn verbouwd of gerestaureerd<br />

of hebben een andere functie gekregen,<br />

maar ze staan er nog steeds.<br />

En de sfeer van een ouderwetse dorpsstraat<br />

is er niet weg. Je waant je weer <strong>in</strong><br />

een echt dorp. De Nederlands-Hervormde<br />

kerk (Grote Kerk, red.) is een juweeltje<br />

om te zien. Ook het smalle huis, waar<strong>in</strong><br />

wij met z’n zevenen woorden, staat er<br />

nog steeds. En niet te vergeten de Hoge<br />

brug. <strong>Natuurlijk</strong> is de straat<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g<br />

veranderd en daarmee ook het straatbeeld.<br />

Maar toch heb je het gevoel weer<br />

<strong>in</strong> een dorp te zijn.<br />

Zo is het ook met mijn 100-jarige tante Rie.<br />

Zij woont al s<strong>in</strong>ds de Tweede Wereldoorlog<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> en heeft daar veel meegemaakt.<br />

Na de oorlog zijn er nieuwe portiekwon<strong>in</strong>gen<br />

gebouwd aan De Lugt. Daar<br />

heeft tante Rie gewoond totdat oom Cor<br />

overleed. Tante Rie koos toen voor een won<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> de Vrijenban. Door de gevolgen van<br />

een val moest zij later de overstap maken<br />

naar een kamer <strong>in</strong> de Hoogenban.<br />

Al die tijd is tante Rie <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> gebleven<br />

omdat zij zich daar thuis voelt.<br />

Ze is verknocht aan <strong>Overschie</strong>. Als ik nu<br />

op bezoek kom bij tante Rie zie ik nog<br />

steeds haar enthousiasme, assertiviteit,<br />

doorzett<strong>in</strong>gsvermogen en de brede<br />

belangstell<strong>in</strong>g die zij vroeger al had.<br />

<strong>Natuurlijk</strong> is er veel veranderd door de<br />

ouderdom, maar het karakter en de uitstral<strong>in</strong>g<br />

zijn gebleven. Datzelfde zie je <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong>!<br />

Bij thuiskomst na de feestelijke lunch lag<br />

er nog een verrass<strong>in</strong>g te wachten: een felicitatiebrief<br />

namens de Kon<strong>in</strong>g, van de<br />

Commissaris van de Kon<strong>in</strong>g.<br />

De 100-jarige pakt een cadeau uit en met de<br />

felicitatiebrief namens de Kon<strong>in</strong>g<br />

Foto’s: Jan Meijer – <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Sociale Straat op 18 september: doe mee!<br />

Zaterdag 18 september organiseert<br />

OndernemersVerenig<strong>in</strong>g <strong>Overschie</strong> op<br />

de locatie Burg. Baumannlaan – 2e Hogenbanweg<br />

een Sociale straat <strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atie<br />

met een Braderie-Luikse markt.<br />

Dienstverleners en organisaties uit<br />

<strong>Overschie</strong> zijn welkom om mee te doen<br />

en zich te presenteren aan het <strong>Overschie</strong>se<br />

publiek. Wilt u meedoen aan de<br />

braderie? Ook dat kan nog!<br />

Fit Festival 55+ doet ook mee met de<br />

sociale straat, en andere aanbieders van<br />

sportactiviteiten zijn heel welkom om<br />

zich ook actief te presenteren.<br />

Aanmelden sociale straat<br />

Is uw organisatie nog niet aangemeld?<br />

Doe het nu! Mail naar Kees van der Meer of<br />

Amanda Jansen (zie onderaan dit stukje).<br />

Leest u dit digitaal? Meld u dan hier aan.<br />

Aanmelden braderie<br />

Aanmelden voor een kraam op de Braderie/<br />

Luikse markt kan via<br />

Beukers Evenementen:<br />

www.beukersevenementen.com.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

Kees van der Meer kees@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

of Amanda Jansen AJansen@<br />

wmoradar.nl of 06-27979414.


Vanaf het water genieten van <strong>Overschie</strong> en omgev<strong>in</strong>g<br />

<strong>Overschie</strong> is het knooppunt van de Rotterdamse, Delftse, Schiedamse en Delfshavense Schie. Een uitstekend vertrekpunt om<br />

per boot de mooie omgev<strong>in</strong>g te verkennen. S<strong>in</strong>ds kort kun je een bootje huren <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> bij Bootje varen over de Schie.<br />

Ontspannen op het water<br />

Een elektrische aangedreven sloep is<br />

fluisterstil. Hij gaat ook niet harder dan<br />

ongeveer 8 kilometer per uur. Dat is hoe<br />

dan ook een goede garantie op een ontspannen<br />

vaartocht.<br />

Z<strong>in</strong> om <strong>in</strong> de zomervakantie te gaan varen?<br />

Kijk op www.bootjevarenoverdeschie.nl en<br />

reserveer de boot voor een mooie tocht.<br />

<strong>Natuurlijk</strong> is de boot ook buiten de vakanties<br />

beschikbaar.<br />

Bootje varen over de Schie verhuurt een<br />

elektrische sloep met ruimte voor maximaal<br />

acht personen. Opstappen kan vanaf<br />

de kade achter de Grote Kerk <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Je kunt het bootje zelf besturen<br />

zonder dat je een vaarbewijs nodig hebt.<br />

Lange en korte tochten<br />

<strong>Overschie</strong> is een ideaal startpunt voor<br />

korte en langere vaartochten. Tijdens een<br />

tocht van enkele uren kun je bijvoorbeeld<br />

het historische centrum van Schiedam<br />

bekijken. Heb je meer <strong>in</strong>teresse <strong>in</strong> een<br />

comb<strong>in</strong>atie van natuur en oude b<strong>in</strong>nenstad?<br />

Vaar dan naar Delft. Bootje varen<br />

over de Schie is de enige Rotterdamse<br />

verhuurder met een vergunn<strong>in</strong>g om door<br />

de grachten van Delft te varen. Dat is echt<br />

een unieke belev<strong>in</strong>g!<br />

Andere mooie vaarroutes gaan naar<br />

historisch Delfshaven of richt<strong>in</strong>g het centrum<br />

van Rotterdam. Ook kun je naar de<br />

Kral<strong>in</strong>gse plas varen of een tocht maken<br />

over de Rotte.<br />

Varend feestje? Kan ook!<br />

Of wat dacht je van een k<strong>in</strong>derfeestje? Vaar<br />

met de k<strong>in</strong>deren naar een leuke locatie<br />

voor een of meer activiteiten. Of comb<strong>in</strong>eer<br />

je vaartocht met het ov en maak een<br />

mooi rondje met bijvoorbeeld een lunch<br />

of d<strong>in</strong>er of een museumbezoek <strong>in</strong> Delft.<br />

Heeft u een ander idee? Daar staan we zeker<br />

voor open, we denken graag met u mee.<br />

Draag bij aan een schone Schie<br />

Bootje varen over de Schie v<strong>in</strong>dt een<br />

duurzame samenlev<strong>in</strong>g belangrijk.<br />

Niet voor niets is de sloep elektrisch.<br />

Bovendien doneren we 5% van de<br />

omzet aan organisaties die werken aan<br />

schoon (dr<strong>in</strong>k)water, zowel lokaal als<br />

<strong>in</strong>ternationaal.<br />

De komende jaren ondersteunt Bootje<br />

varen over de Schie <strong>in</strong> ieder geval Clear<br />

Rivers (clearrivers.eu) en Water for Life<br />

(waterforlife.nl). Huur jij de boot? Dan<br />

draagt je direct bij een plasticvrije<br />

Schie en schoon dr<strong>in</strong>kwater <strong>in</strong> Afrika.<br />

<strong>Overschie</strong>s Nieuws<br />

33<br />

Zie <strong>Overschie</strong> aan de slag met Uitgesproken Kunst<br />

Op zondag 5 september laat Zie <strong>Overschie</strong> weer van zich horen en zien. Nu het weer mag, pakken we de draad op met ‘Uitgesproken<br />

Kunst’, een evenement vol poëzie, rap, spoken word en zang.<br />

ZieZ i e O verschiev<br />

e r s c h i e<br />

op z’n creatiefst !<br />

Anderhalf jaar geleden was de eerste<br />

aflever<strong>in</strong>g van Zie <strong>Overschie</strong> met ‘Hang<br />

je eigen Kunst op’ een groot succes. De<br />

organisatoren g<strong>in</strong>gen meteen enthousiast<br />

aan de slag met de tweede activiteit:<br />

‘Uitgesproken Kunst’. Maar helaas: corona<br />

gooide roet <strong>in</strong> het eten. Anderhalf jaar<br />

lang moest het stil blijven.<br />

Jong en oud(er)<br />

‘Uitgesproken Kunst’ v<strong>in</strong>dt plaats <strong>in</strong> Theater<br />

In de Lugt en <strong>in</strong> de tu<strong>in</strong> van Museum<br />

Oud <strong>Overschie</strong>. Op 5 september staat het<br />

hier <strong>in</strong> het teken van woordkunst met<br />

poëzie, rap, spoken word, zang, en meer.<br />

Woordkunst is iets van alle tijden en van<br />

alle leeftijden. Zie <strong>Overschie</strong> zet zich <strong>in</strong> om<br />

met ‘Uitgesproken Kunst’ de verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<br />

tussen jong en oud centraal te stellen.<br />

Zie <strong>Overschie</strong> organiseert Uitgesproken<br />

Kunst samen met Sticht<strong>in</strong>g Poëetclub.<br />

We zijn heel blij dat de gebiedscommissie<br />

<strong>Overschie</strong> en de Lokaal Cultureel Programmeur<br />

deze activiteit f<strong>in</strong>ancieel mogelijk<br />

maken.


Samen op zoek naar de feiten<br />

Stap twee van traject Luchthavenbesluit<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

34<br />

Hoe ziet de toekomst van het vliegveld<br />

eruit? In het najaar van 2020 startte<br />

het traject “Luchthavenbesluit Rotterdam<br />

The Hague Airport”. Met dit traject<br />

gaan mensen die te maken hebben<br />

met het vliegveld met elkaar <strong>in</strong> gesprek.<br />

Om dit goed te laten gaan, moeten<br />

de deelnemers eerst weten waar ze<br />

het precies over hebben. Daarom hebben<br />

ze samen de feiten onderzocht <strong>in</strong><br />

een Jo<strong>in</strong>t Fact F<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g proces.<br />

Doel van het traject is een voorkeursscenario:<br />

een plan waar<strong>in</strong> de belangen<br />

van alle partijen terugkomen. Dus van<br />

bedrijven, omwonenden, het vliegveld<br />

zelf, enzovoort. Het voorkeursscenario is<br />

de basis voor de aanvraag van een nieuw<br />

Luchthavenbesluit. Hier<strong>in</strong> staat wat er<br />

allemaal wel en niet mag op en bij een<br />

luchthaven.<br />

Beg<strong>in</strong> 2021 zijn de deelnemers samen<br />

begonnen met hun onderzoek. Ze<br />

hebben vooral onderzocht hoe het zit<br />

met wetten en regels, de rol van de<br />

luchthaven <strong>in</strong> de regio, welke soorten<br />

vliegverkeer er zijn, en hoe het zit met de<br />

overlast.<br />

200 vragen<br />

Iedereen die meedeed bedacht wat hij<br />

of zij wilde weten. In totaal zijn ruim 200<br />

vragen gesteld. Een kle<strong>in</strong>e groep afgevaardigden<br />

heeft alle vragen geordend<br />

en aangescherpt.<br />

In deze “Begeleid<strong>in</strong>gsgroep Jo<strong>in</strong>t Fact F<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g”<br />

zaten vertegenwoordigers van<br />

bewoners, Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast<br />

Rotterdam Airport, de Bestuurlijke<br />

Regiegroep Rotterdam The Hague Airport,<br />

de commerciële luchtvaart, DCMR Milieudienst<br />

Rijnmond, de kle<strong>in</strong>e luchtvaart,<br />

Luchtverkeersleid<strong>in</strong>g Nederland, het M<strong>in</strong>isterie<br />

van Infrastructuur en Waterstaat,<br />

Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland<br />

en Rotterdam The Hague Airport.<br />

Antwoorden<br />

De Begeleid<strong>in</strong>gsgroep heeft een onderzoeksopzet<br />

gemaakt waar<strong>in</strong> de vragen<br />

op onderwerp bij elkaar zijn gebracht. Dit<br />

levert 33 hoofdvragen op, met een aantal<br />

sub-vragen. Voor iedere hoofdvraag is<br />

een zogeheten ‘kennishouder’ gezocht.<br />

De kennishouder zorgt samen met een<br />

team van <strong>in</strong>houdelijk specialisten voor het<br />

beantwoorden van de hoofdvraag. Veel<br />

kennishouders zitten ook <strong>in</strong> de Begeleid<strong>in</strong>gsgroep.<br />

Maar er waren vragen<br />

waarvoor onafhankelijke expertise van<br />

buitenaf gewenst was. Deze vragen zijn<br />

doorgegeven aan de Hogeschool van<br />

Amsterdam en de Universiteit Twente.<br />

Onderzoeksrapport Jo<strong>in</strong>t Fact F<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<br />

De Begeleid<strong>in</strong>gsgroep heeft hard gewerkt<br />

om op alle onderzoeksvragen een<br />

zorgvuldig antwoord te krijgen. De groep<br />

kwam regelmatig onl<strong>in</strong>e bij elkaar om<br />

alles door te nemen, aan te vullen en aan<br />

te scherpen. Deze bijeenkomsten zijn<br />

ondersteund met onafhankelijke procesbegeleid<strong>in</strong>g.<br />

Het uite<strong>in</strong>delijk resultaat<br />

is gebundeld <strong>in</strong> een onderzoeksrapport<br />

Jo<strong>in</strong>t Fact F<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

Op www.luchthavenbesluit.nl v<strong>in</strong>dt u<br />

alle <strong>in</strong>formatie over het traject. Hier staat<br />

ook een overzicht van de Jo<strong>in</strong>t Fact F<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<br />

onderzoeksvragen. B<strong>in</strong>nenkort staat<br />

het volledige onderzoeksrapport ook op<br />

de website. Heeft u vragen? Kijk op de<br />

website voor de contactgegevens van de<br />

procesbegeleid<strong>in</strong>g.


Vaartochten Van Nelle Fabriek - Delfshaven<br />

<strong>Overschie</strong> beleven vanaf het water met een unieke vaartocht van Delft naar de Van Nelle Fabriek en Delfshaven met een<br />

tussenstop <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> en een excursie naar Museum Oud-<strong>Overschie</strong> is weer mogelijk.<br />

Het programma:<br />

Zaterdag 14 augustus: Pelgrimsvaderstocht<br />

Zaterdag 11 september: speciale dagtocht <strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atie met<br />

Open Monumentendag <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> van 10.30 – 16.30 uur<br />

Zondag 26 september: speciale dagtocht met excursie naar Museum<br />

Oud-<strong>Overschie</strong> van 10.30 – 16.30 uur<br />

Ervaar deze unieke vaartocht over de Schie! Geniet van de rust,<br />

de prachtige architectuur en historische grootsheid.<br />

Kosten: € 52,50 pp ; coronaregels van toepass<strong>in</strong>g.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie en boek<strong>in</strong>gen zie www.natuurlijknicole.<br />

com - natuurlijknicole@gmail.com of bel 06 26668727.<br />

Afvaart vanaf de Huszár, de voormalige Braatfabriek (Hooikade <strong>in</strong> Delft).<br />

Foto Nicole Merkel<br />

Overlijden mevr. N. de Haan-Hoogenstrijd<br />

In de vorige <strong>editie</strong> stond een aquarel gemaakt door de 92-jarige mevr. Nel de Haan. Onlangs kregen we bericht dat zij 7 juli<br />

jl. is overleden en op 13 juli <strong>in</strong> besloten kr<strong>in</strong>g is gecremeerd.<br />

Haar afscheidswoorden:<br />

Het is tijd, ik moet nu gaan; ik zal geen afscheid nemen. Kijk naar me uit <strong>in</strong> de regenboog,<br />

hoog <strong>in</strong> de lucht, als de zon weer opkomt en de hele wereld nieuw is. Kijk dan naar<br />

me uit; en hou van me , zoals ik van jullie gehouden heb.<br />

mevr. N. de Haan Hoogenstrijd. 7 december 1929 - 7 juli 2021<br />

Ter her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>g plaatsen we nog een teken<strong>in</strong>g van haar hand.<br />

Boutensekade of ‘Kaadje’ <strong>Overschie</strong>. Op deze plaats staan nu de huizen van de Kle<strong>in</strong>polderkade<br />

<strong>Overschie</strong>s Nieuws<br />

35<br />

Odysseus<br />

Eddy Geerl<strong>in</strong>gs<br />

De dichter loopt <strong>in</strong> stomheid meegezogen<br />

mededogend mee<br />

even verder op een bank zoekt onverwacht<br />

de door woekerende haargroei<br />

stilgevallen mond mompelruimte<br />

iets over goede vangst daar aan die fiets<br />

daarna verstaanbaar ‘onvertroebeld’<br />

en dan ‘het is een oud vak al dat rapen<br />

<strong>in</strong> de Middeleeuwen deden ze het al’<br />

de dichter schuift nu aan - luistert af<br />

hoort naast hem woord voor woord een masker vallen<br />

‘armoede komt en gaat zolang de geest de ruimte krijgt<br />

bij Plato was de maaltijd toegestaan zolang<br />

het redeneren er niet onder leed<br />

en ach dat zwerven Odysseus deed niet anders<br />

kreeg toch Penélopé weer terug<br />

hier kruipt de dichter weg<br />

achter een redenaar met lekke banden<br />

de Denker denkt hij - plaatsgenomen op het oude vuil<br />

voorbij zijn mededogen van daarnet<br />

noteert hij thuis nog <strong>in</strong> verwarr<strong>in</strong>g<br />

wat zojuist te leren was geweest.<br />

De Skaeve Huse aan de<br />

Soesterbergstraat<br />

Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>


with the flavours from home<br />

Open<strong>in</strong>gstijden<br />

D<strong>in</strong>sdag t/m Zondag 15:00-22:00 uur<br />

Woensdag t/m zondag vanaf 12.00 uur geopend<br />

voor lunch, borrel en d<strong>in</strong>er.<br />

Adres: Abtsweg 55, 3042 GA Rotterdam<br />

Telefoon: 010-785 22 84<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 46 – 30<strong>43</strong> CS Rotterdam<br />

Tel. 010-<strong>43</strong>7 39 97 – 06 537 557 33<br />

berkebrom@gmail.com | www.<strong>in</strong>denberkebrom.nl<br />

Nu ook Sushi <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Aad van Dijk<br />

Tot voor kort zat Bij snackbar Opa er. Nu v<strong>in</strong>d je <strong>in</strong> de Duyvesteynstraat HONGERSTIL,<br />

hét adres voor het afhalen en bezorgen van Sushi & Snacks.<br />

De nieuwe eigenaar is Cheng Fu Zhen. Hij heeft<br />

25 jaar horeca-ervar<strong>in</strong>g en legt uit dat hij <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

met sushi beg<strong>in</strong>t omdat <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> nog<br />

geen sushi restaurant gevestigd is.<br />

Ook snacks<br />

Behalve sushi kun je bij HONGERSTIL ook terecht<br />

voor patat, kroketten, frikandellen en nog veel<br />

meer. Het aantal gerechten dat Cheng Fu op de<br />

kaart heeft is ongeveer 400. Alles komt vers uit<br />

eigen keuken. De nieuwe eigenaar hecht grote<br />

waarde aan de kwaliteit van zijn producten.<br />

Laat je iets bezorgen? B<strong>in</strong>nen een uur krijg je je<br />

bestell<strong>in</strong>g thuis afgeleverd. De bezorgkosten zijn<br />

€ 2,00. Cheng Fu vertelt dat de snelle bezorg<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> het beg<strong>in</strong> niet altijd lukte, maar <strong>in</strong>middels<br />

haalt hij de termijn van een uur altijd.<br />

Speciale actie voor <strong>Overschie</strong>:<br />

Gedurende de zomervakantie heeft Hongerstil<br />

de volgende speciale actie:<br />

€ 20,00: keus van Temaki of Maki<br />

€ 30,00: keus van Temaki, Maki, of snack Nigiri<br />

€ 40,00: keus van Temaki, Maki,<br />

snack fotomaki Nigiri<br />

€ 50,00: keus van Temaki, Maki,<br />

snack fotomaki Nigiri, Insideout<br />

€ 60,00: keus van Temaki, Maki,<br />

snack fotomaki Nigiri, Insideout, Sashimi<br />

€ 70,00: keus van Temaki, Maki, snack fotomaki<br />

Nigiri, Insideout, Sashimi, Pokebowl of<br />

Hongerstil, speciaal crispy fried roll<br />

€ 140,00: twee keus van bovenstaande<br />

€ 200,00: drie keus van bovenstaande<br />

€ 400,00: zes keus van bovenstaande<br />

€ 500,00: zeven keus of menu 293<br />

Hongerstil zit op Duyvesteynstraat 23 en is van<br />

maandag t/m zondag open van 11.30-21.30 uur.<br />

Ze zijn bereikbaar op tel.nr. 010-7863368<br />

en het uitgebreide menu is te v<strong>in</strong>den op<br />

www.hongerstil.nl<br />

[foto] Aad van Dijk


Bouwen voor iedereen<br />

Portret van Francesco Veenstra, de nieuwe Rijksbouwmeester<br />

Anne Bos<br />

Stikstofcrisis, won<strong>in</strong>gnood, energietransitie, duurzaamheid. Het zijn thema’s die vechten om aandacht en ruimte. Francesco<br />

Veenstra is een van de mensen die hier mee bezig zijn. Zijn woonplaats <strong>Overschie</strong> gebruikt hij vaak als voorbeeld om uit<br />

te leggen hoe hij erover denkt.<br />

Per 1 september is architect Francesco<br />

voor drie jaar Rijksbouwmeester. Hij krijgt<br />

de taak om de overheid, gevraagd en ongevraagd,<br />

te adviseren over architectuur<br />

en stedenbouw.<br />

Solidariteit hoort daarbij het uitgangspunt<br />

te zijn, v<strong>in</strong>dt Francesco. Want, zo<br />

zegt hij, ‘Je bouwt voor iedereen’. Voor<br />

veel mensen is het steeds moeilijker om<br />

een huis te v<strong>in</strong>den. Dat moet anders. Net<br />

zoals het belangrijk is dat iedereen mee<br />

kan doen met de energietransitie.<br />

Zwembad<br />

Zijn werk als architect voert hem over de<br />

hele wereld, maar <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is Francesco<br />

thuis. Samen met andere bewoners houdt<br />

hij zich bijvoorbeeld bezig met de verplaats<strong>in</strong>g<br />

van het zwembad. Dat verhuist van de<br />

Kon<strong>in</strong>gss<strong>in</strong>gel naar Starrenburg, een sportcomplex<br />

dat naast het Sidel<strong>in</strong>gepark moet<br />

komen.<br />

‘We hebben als bewoners een ambitieus<br />

voorstel gemaakt om de gemeente te<br />

ondersteunen. In ons plan is bijvoorbeeld<br />

ruimte voor 300 won<strong>in</strong>gen, vooral voor<br />

starters en ouderen’, vertelt Francesco.<br />

‘Er wonen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> veel mensen die<br />

mee willen denken en helpen, dat is erg<br />

leuk.’<br />

theaters en bibliotheken. In 2017 startte<br />

hij met twee collega’s van Mecanoo het<br />

bureau Vakwerk. Dit bureau is kle<strong>in</strong>er,<br />

waardoor hij meer toekomt aan ontwerpen<br />

en bouwen.<br />

Francesco vat de visie van Vakwerk zo samen:<br />

‘Wij richten ons op de bewoners en<br />

de buurt. Iets maken waar mensen echt<br />

blij van worden, dat is voor ons belangrijk.’<br />

Dit betekent automatisch dat Francesco<br />

een architect is die verder kijkt dan naar<br />

bouwen alleen. Als Rijksbouwmeester<br />

krijgt hij de kans om zijn brede visie naar<br />

een veel grotere schaal te vertalen.<br />

Auto<br />

Francesco geeft een voorbeeld:<br />

‘De auto heeft de afgelopen eeuw een<br />

dom<strong>in</strong>ante positie gekregen met steeds<br />

bredere wegen. Dat is logisch wanneer je<br />

denkt vanuit mobiliteit. Maar zo’n grote<br />

weg heeft ook een ander effect.<br />

Neem <strong>Overschie</strong>. De A13 is een barrière<br />

tussen oost en west. Er zijn maar drie,<br />

niet al te fijne verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen, waar de auto<br />

voorrang heeft. Goede verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen<br />

zouden zorgen voor meer contact tussen<br />

oost en west.’<br />

<strong>Overschie</strong> is sowieso een goed voorbeeld,<br />

want hier komt veel samen’, vervolgt<br />

Francesco. ‘<strong>Overschie</strong> ligt tegen de<br />

stad aan én tegen het platteland. Er is een<br />

vliegveld, een rijksweg, er zijn grote sociale<br />

verschillen. Als je iets wilt verbeteren,<br />

moet je over al die zaken nadenken en<br />

oploss<strong>in</strong>gen op elkaar afstemmen.’<br />

Verb<strong>in</strong>den<br />

<strong>Overschie</strong> is een voorbeeld <strong>in</strong> het kle<strong>in</strong> van<br />

de uitdag<strong>in</strong>gen waar Nederland voor staat:<br />

een plek geven aan won<strong>in</strong>gbouw, energietransitie,<br />

landbouw, verduurzam<strong>in</strong>g,<br />

<strong>in</strong>frastructuur en logistiek. Onderwerpen<br />

die elkaar verdr<strong>in</strong>gen om aandacht en,<br />

letterlijk, ruimte.<br />

‘Hoe v<strong>in</strong>d je daar oploss<strong>in</strong>gen voor? Dat<br />

doe je niet alleen met won<strong>in</strong>gbouw, maar<br />

door het beleid op verschillende terre<strong>in</strong>en<br />

met elkaar te verb<strong>in</strong>den’, stelt Francesco.<br />

‘In Flevoland wordt bijvoorbeeld een<br />

groot datacentrum ontwikkeld. Daar kun<br />

je zonnepanelen en w<strong>in</strong>dmolens bij zetten.<br />

Of het centrum ondergronds maken<br />

met landbouw er bovenop.’<br />

Visie en daadkracht<br />

Wat we volgens Francesco nodig hebben<br />

zijn een vooruitziende blik en daadkracht.<br />

Want het kan echt, denkt hij:<br />

‘Denk maar aan de Londense metro. Daar<br />

zijn ze 150 jaar geleden mee begonnen.<br />

Ze begrepen toen al dat het slimmer was<br />

om grote groepen mensen (nu 3 miljoen<br />

per dag!) onder de grond te verplaatsen’.<br />

Zoals gezegd: visie én daadkracht. Dan<br />

komen we er wel!<br />

<strong>Overschie</strong>s Portret<br />

37<br />

Vakwerk<br />

Francesco begon zijn carrière bij Mecanoo,<br />

een groot architectenbureau <strong>in</strong> Delft. Hij<br />

deed vooral veel openbare projecten zoals


Z<strong>in</strong> <strong>in</strong> de zomer<br />

Klokgelui<br />

38<br />

Warme lome dagen zonder al te veel<br />

verplicht<strong>in</strong>gen. In de straten van<br />

<strong>Overschie</strong> hangt een kalme sfeer met<br />

spelende k<strong>in</strong>deren. Er zwemmen<br />

mensen <strong>in</strong> de Schie. Er spelen k<strong>in</strong>deren<br />

<strong>in</strong> het water bij de scout<strong>in</strong>g. Z<strong>in</strong><br />

<strong>in</strong> de zomer, met een wijntje <strong>in</strong> je tu<strong>in</strong><br />

op een mooie avond. Heerlijke weken,<br />

waar we allemaal aan toe zijn.<br />

Klokgelui<br />

dan jezelf de ruimte geven om je af te vragen<br />

wat je belangrijk v<strong>in</strong>dt. In je werk of<br />

gez<strong>in</strong>. Even uit de dagelijkse sleur zijn,<br />

brengt je terug bij jezelf. Het onverwachte<br />

van een vakantie geeft je nieuwe gedachten.<br />

Misschien hoor je juist <strong>in</strong> het<br />

onverwachte wel iets van God zelf. De<br />

Niets menselijks is ons vreemd<br />

Het beeld van de duikplank dat Willem<br />

Jan Otten gebruikt past bij ons zomergevoel.<br />

De dichter gebruikt het beeld van<br />

de duikplank als beeld voor wat geloven<br />

is. Een sprong <strong>in</strong> het diepe. Een sprong<br />

met vertrouwen maar ook een sprong<br />

richt<strong>in</strong>g het geloof <strong>in</strong> God dat niet zonder<br />

aarzelen bestaat. Een sprong naar een<br />

onbekend dome<strong>in</strong> waar hij enorm naar<br />

verlangt – want het water is ‘doopselzacht’.<br />

Teder en omarmend, zou God zo<br />

kunnen zijn?<br />

Eeuwige, die altijd anders en onverwacht<br />

is, maar toch ook zeer vertrouwd met<br />

Vanaf mijn vierde jaar g<strong>in</strong>g ons gez<strong>in</strong> op ons is blijkt ons vreemd. te zijn. In de krant las ik een rubriek<br />

waarbij aan mensen gevraagd<br />

w<strong>in</strong>tersport <strong>in</strong> Oostenrijk. In de beg<strong>in</strong>jaren<br />

een hele ondernem<strong>in</strong>g. Oosten-<br />

werd, wat ze als eerste zouden gaan doen<br />

Volgens mij vertelt onze ‘z<strong>in</strong> <strong>in</strong> de zomer’<br />

ook dat we behoefte hebben aan ruimte Ik geef op deze plek een gedicht mee ter<br />

rijk was nog helemaal niet <strong>in</strong>gericht op als alles weet mogelijk was, en er geen<br />

en reflectie. skiërs Retraite uit het buitenland. noemen religieuze Zo waren er overweg<strong>in</strong>g covidrestricties voor onze meer collectieve zouden zijn. zomerretraite.<br />

Veel te bezoeken of bellen, en nog een ander<br />

mensen noemden zaken die, net als mijn mensen geen dat. skiliften, Het is niets was meer er alleen of m<strong>in</strong>der maar echt<br />

om te gaan sporten of meer te bidden. Al-<br />

Oostenrijks eten zoals bouillon met een geliefde w<strong>in</strong>tersportvakantie, helemaal lemaal d<strong>in</strong>gen om ons, op weg naar het<br />

rauwe eidooier en Eisbe<strong>in</strong>, en hadden niet van levensbelang zijn. Maar waar wij Paasfeest, weer eens te richten op wat<br />

OP DE HOGE wij volpension. (Willem Jan Grappig Otten) is dat ik laatst de Ach als mijn mensen lief. En wel ik wist: naar morgen kunnen verlangen. werkelijk Dat zo ik belangrijk sprong – ik is wil, <strong>in</strong> ons ik wil leven. –<br />

Liep augustus reken<strong>in</strong>g op zijn van e<strong>in</strong>de, onze eerste w<strong>in</strong>tersportva-workantie tegenkwam. de hokjes Tre<strong>in</strong>reis, af, overnach-kan groep ik niet. <strong>in</strong> Uit een de restaurant schoonspr<strong>in</strong>gdroom werden veel ge-<br />

volgend jaar vast wel weer. Dan haken<br />

Een ik biertje wakker op maar een ontkomen terras of eten met een En ik die vallen w<strong>in</strong>tersport zou en niets van mij mij? v<strong>in</strong>g? Die komt<br />

sloot de badmeester<br />

fietste neuriënd ten en eten september voor vijf <strong>in</strong>. personen tezamen noemd. Noodzakelijk? Nee. Aangename wij weer lekker de caravan aan de auto<br />

1.000,-- gulden. In alle jaren erna heb ik ontwaakt d<strong>in</strong>gen men die met ons de leven schoonspr<strong>in</strong>gdroom.<br />

optillen boven het en rijden richt<strong>in</strong>g de sneeuw. Wetend dat<br />

Niemand maar was er één dan keer ook de bij w<strong>in</strong>tersport overgesla-Igen, wist: gewone ik maak van alle ze nu dag? dan Ja. dus.<br />

het niet zo gewoon is als wij al die jaren<br />

plank omdat betrad. mijn Ik was man als Aalmoezenier De aanstalten. Ik sta precies<br />

dat ik de<br />

dachten.<br />

gebl<strong>in</strong>ddoekt met defensie als een deserteur. op uitzend<strong>in</strong>g was. En nu <strong>in</strong> Op 17 februari beg<strong>in</strong>t de 40-dagentijd.<br />

dit jaar, waar<strong>in</strong> wij met corona te maken zo hoog Een tijd als nodig van vasten om bevreesd en onthoud<strong>in</strong>g. te zijn. Een Désirée Bühler<br />

Dit zijn de hebben stappen bang niks meer bang bang. normaal is, gaat het Dit periode is toegedachte waar<strong>in</strong> wij afstand iets tot laten waar wij Pastoraal werkster<br />

In het Bosbad de tweede op keer hoge worden dat wij niet gaan. het aan lussenwevend gehecht zijn. water De doopselzacht.<br />

één ziet af van zijn H. Bernadette parochie<br />

zweet men Misschien het peentje denkt bangverlang. u nu: als dat het ergste of haar dagelijkse glas wijn, een ander d.buhler@kpnmail.nl<br />

Ds. Marleen Blootens<br />

is, dan valt het nog wel mee. En natuur-Helijk van heeft films me altijd en series opgewacht kijken. – Weer een an-<br />

Predikant Protestantse Gemeente <strong>Overschie</strong><br />

heeft even laag u gelijk, als ik maar en stond niets menselijks maar der waarom neemt vrees zich ik voor dan om <strong>in</strong>eens vaker het iemand bad De zon stond<br />

predikant@grotekerkoverschie.nl<br />

op punt van zakken <strong>in</strong> de grond.<br />

alsof het heel snel leeggelopen is?<br />

Wie mij naar boven had gebracht?<br />

38<br />

Informatie kerkelijke bijeenkomsten<br />

In verband met de corona-maatregelen is<br />

kerkbezoek niet zonder meer mogelijk of<br />

worden kerkdiensten zonder bezoekers<br />

gehouden. Voor meer <strong>in</strong>formatie adviseren<br />

we de website van de kerken te raadplegen.<br />

De kerkdiensten zijn onl<strong>in</strong>e te volgen via<br />

kerkdienstgemist.nl.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

PKN: www.protestantsegemeenteoverschie.nl<br />

Parochie H. Bernadette:<br />

www.bernadetterotterdam.nl<br />

NGK: www.bethelkerkoverschie.nl<br />

Kerk aan huis: www.kerk-<strong>in</strong>-overschie.com<br />

Kerkenkalender<br />

Kerkenkalender<br />

zondag 28 februari Kerkdienst - ds. I. Maasw<strong>in</strong>kel<br />

zondag 1 augustus Kerkdienst - ds. M. Blootens - gezamenlijke dienst met NGK<br />

Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk)<br />

PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat<br />

10.00 uur<br />

10.00 uur<br />

vrij<br />

vrij<br />

zondag 28 februari Kerkdienst - ds. F. Timmer<br />

zondag 1 augustus Eucharistievier<strong>in</strong>g - plebaan Michel Hagen<br />

PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat<br />

Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111<br />

10.00 uur<br />

11.00 uur<br />

vrij<br />

vrij<br />

zondag 28 februari Woord- en communievier<strong>in</strong>g - pastor Désirée Bühler R.K. Kerk H. Petrus' Banden - Delftweg 11.00 uur vrij<br />

zondag 8 augustus Kerkdienst - ds. J. van 't Hof<br />

zondag 7 maart Kerkdienst - ds. J. van 't Hof<br />

Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk)<br />

Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk)<br />

10.00 uur<br />

10.00 uur vrij<br />

vrij<br />

zondag 8 zondag augustus 7 maart Kerkdienst Kerkdienst - ds. W.J. - ds. van M. Schaik Blootens - gezamenlijke dienst met NGK PKN PKN Grote Grote Kerk Kerk - Ov. Dorpsstraat - Ov. Dorpsstraat 10.00 10.00 uur uur vrij vrij<br />

zondag 8 zondag augustus 7 maart Woord- Woord- en en communievier<strong>in</strong>g - pastor - diaken Ed Doe Ed Doe R.K. Albert Kerk H. Schweitzerschool Petrus' Banden - Delftweg - 2e Hogenbanweg 111 11.00 11.00 uur uur vrij vrij<br />

zondag 15 zondag augustus 7 maart Kerkdienst Samenkomst - ds. J. van Kerk 't Hof aan Huis Bethelkerk Ned. Ger. - Oranjestraat Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 16.45-19.15 10.00 uur vrij vrij<br />

zondag 15 zondag augustus 14 maart Kerkdienst Kerkdienst - mw. Amel<strong>in</strong>k - ds. J. van 't Hof Ned. PKN Ger. Grote Kerk - Kerk Oranjestraat - Ov. Dorpsstraat (Bethelkerk) 10.00 10.00 uur uur vrij vrij<br />

zondag 14 maart Kerkdienst - ds. P. de Jong<br />

zondag 15 augustus Woord- en communievier<strong>in</strong>g - pastor Ed Doe<br />

PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat<br />

Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111<br />

10.00 uur<br />

11.00 uur<br />

vrij<br />

vrij<br />

zondag 14 maart Eucharistievier<strong>in</strong>g - plebaan Michel Hagen R.K. Kerk H. Petrus' Banden - Delftweg 11.00 uur vrij<br />

zondag 22 augustus Kerkdienst - broeder Bart Bos Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur<br />

zondag 21 maart Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

vrij<br />

zondag 22 augustus Kerkdienst - ds. M. Blootens<br />

zondag 21 maart Kerkdienst - ds. M. Blootens<br />

PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat<br />

PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat<br />

10.00 uur<br />

10.00 uur vrij<br />

vrij<br />

zondag 22 zondag augustus 21 maart Eucharistievier<strong>in</strong>g Woord- en communievier<strong>in</strong>g - plebaan Michel - pastor Hagen Désirée Bühler R.K. Albert Kerk H. Schweitzerschool Petrus' Banden - Delftweg - 2e Hogenbanweg 111 11.00 11.00 uur uur vrij vrij<br />

zondag 29 zondag augustus 21 maart Kerkdienst Samenkomst - ds. J. van Kerk 't Hof aan Huis Bethelkerk Ned. Ger. - Oranjestraat Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 16.45-19.15 10.00 uur vrij vrij<br />

zondag 29 zondag augustus 28 maart Kerkdienst Kerkdienst - ds. P. - de zr. Jong H. van Abbema Ned. PKN Ger. Grote Kerk - Kerk Oranjestraat - Ov. Dorpsstraat (Bethelkerk) 10.00 10.00 uur uur vrij vrij<br />

zondag 29 zondag augustus 28 maart Woord- Kerkdienst en communievier<strong>in</strong>g - ds. A. Knevel - pastor Désirée Bühler PKN Albert Grote Schweitzerschool Kerk - Ov. Dorpsstraat - 2e Hogenbanweg 111 10.0011.00 uur uur vrij vrij<br />

zondag 28 maart Woord- en communievier<strong>in</strong>g - diaken Ed Doe R.K. Kerk H. Petrus' Banden - Delftweg 11.00 uur vrij


Vrijwilligers aan het woord<br />

M<strong>in</strong>stens 300 vrijwilligers <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> doen veel goeds <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Soms zijn ze zichtbaar, maar vaak ziet bijna niemand<br />

wat ze doen. Twee vrijwilligers vertellen wat ze doen en waarom.<br />

Anneke van der Wal – EHBO <strong>Overschie</strong><br />

Anneke van der Wal kan niet<br />

stil zitten. Ze woont hier al<br />

haar hele leven, en voor haar<br />

werk (schoonheidsspecialist<br />

en pedicure) komt ze <strong>in</strong> heel<br />

<strong>Overschie</strong>. Ze is een van de motors<br />

achter een actieve buurtgroep<br />

en organiseerde vroeger<br />

activiteiten voor ouderen.<br />

Nu gaat Anneke de EHBOcursussen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> organiseren.<br />

Ook regelt ze losse lessen over reanimeren met een AED. ‘Er<br />

hangen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> nu overal AEDs. Dan is het wel handig als<br />

mensen ook weten hoe ze zo’n d<strong>in</strong>g moeten gebruiken’, zegt<br />

Anneke nuchter.<br />

Anneke neemt bij de EHBO-groep van <strong>Overschie</strong> het stokje over<br />

van Don Boskoop. Anneke: ‘Ik was 15 jaar leerl<strong>in</strong>g van Don. Nu<br />

zij met pensioen gaat, ga ik de cursussen organiseren.’<br />

Rob van den Klooster – Speeltu<strong>in</strong> Levenslust<br />

Speeltu<strong>in</strong> Levenslust is een begrip<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Rob van den<br />

Klooster groeide er zo’n beetje<br />

op. Het was voor hem logisch<br />

om hier vrijwilligerswerk te<br />

doen en te zorgen dat k<strong>in</strong>deren<br />

kunnen spelen. Maar Rob heeft<br />

dr<strong>in</strong>gend hulp nodig.<br />

‘Mijn ouders hebben de speeltu<strong>in</strong> lang gerund en helpen nog<br />

steeds mee’, vertelt Rob. ‘Maar ze zijn nu <strong>in</strong> de 80. We willen<br />

bijvoorbeeld graag op zondagen open, en mijn ouders kunnen<br />

dat echt niet meer.’<br />

‘De vreugde van spelende k<strong>in</strong>deren is geweldig, maar we komen<br />

handen tekort,’ aldus Rob. Adm<strong>in</strong>istratie, onderhoud, <strong>in</strong>kopen,<br />

toezicht houden, ijsjes verkopen. Er is veel te doen. Wie<br />

helpt Rob de k<strong>in</strong>deren te laten spelen? Niet een keertje, maar<br />

structureel? (Bel Rob: 06 5181 5216)<br />

<strong>Overschie</strong>se vrijwilligers<br />

In welke straat woon je?<br />

Ik woon s<strong>in</strong>ds 1998 aan de Zestienhovensekade.<br />

In welke straat woon je?<br />

Ik woon <strong>in</strong> de Hoogmadestraat.<br />

39<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

De Rotterdamse Rijweg en de Delftweg langs de Schie.<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Het park bij de molen.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

De saamhorigheid. Veel mensen wonen hier al heel lang en<br />

onze straat is behoorlijk actief.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik wil de oude huisjes eigenlijk terug. Er was vroeger meer variatie<br />

<strong>in</strong> de huizen.<br />

Waarom doe jij vrijwilligerswerk?<br />

Ik wil lekker actief bezig blijven.<br />

Hoe ben jij begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Ik was al lang lid van de EHBO-groep <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Het organiseren<br />

van de EHBO-cursussen heb ik s<strong>in</strong>ds kort overgenomen.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Dat het een dorp is b<strong>in</strong>nen de stad.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik zou graag de rijkswegen onder de grond hebben!<br />

Waarom doe jij vrijwilligerswerk?<br />

Omdat het nodig is. Anders houdt de speeltu<strong>in</strong> op te bestaan.<br />

Hoe ben jij begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Ik ben er van k<strong>in</strong>ds af aan <strong>in</strong>gerold.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Het regelen van alles, en iets terug doen voor de maatschappij.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Onder de mensen zijn. Thuis achter de geraniums zitten is niks!<br />

Ken of ben jij een vrijwilliger die iets wil vertellen over zijn of haar vrijwilligerswerk? Geef jouw favoriete vrijwilliger (of jezelf) op<br />

voor deze rubriek via redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl


Jouw nieuwe PLUS.<br />

Wat een lekkere w<strong>in</strong>kel.<br />

• Heerlijke verse maaltijden, gegrilde kip<br />

en vers belegde broodjes uit eigen keuken.<br />

• Slijterij met ruim assortiment.<br />

• Scan & Go, makkelijk en snel afrekenen.<br />

Onze populairste<br />

producten blijvend<br />

laag geprijsd.<br />

Lekker handig,<br />

zo’n slijterij.<br />

Onze verse kruiden<br />

en smaakmakers.<br />

Gegrilde groenten<br />

door ons bereid.<br />

Richard de Zoete<br />

Burg. Baumannlaan 187-189 // Rotterdam // T: 010 2623446

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!