Near East Magazine #38 - Volgen

neareastministry

NEAR EAST

MAGAZINE

vertrouwen

volgen

volhouden

Reveil 2021:

week en weekend

I have decided to

follow Jesus

Jezus volgen, wat

betekent dat?

Jezus volgen in

Jordanië

NR.38 - ZOMER 2021

NEAREASTMINISTRY.NL


INHOUD

REDACTIONEEL

Inhoud

Follow the leader

Dit Near East Magazine heeft als thema ‘volgen’ en is de tweede in de serie VERTROUWEN >>

VOLGEN >> VOLHARDEN, het thema dat deze zomer tijdens de Reveilweken verder uitgediept zal

worden.

Meer dan een jaar lang stond het Reveilwerk op een laag pitje vanwege corona.

Geen fysieke bijeenkomsten, geen inspirerende ontmoetingen en geen diepgaande

geestelijke gesprekken, we moesten het doen met een digitale ersatz.

7 redenen om er deze zomer bij te zijn!

8

Maar nu zijn we dan toch eindelijk weer volop

bezig met de voorbereidingen voor Reveilweken

en Reveilweekenden. Het wordt een voorzichtige

herstart binnen de gelimiteerde mogelijkheden die

er zijn. Beperkter en kleinschaliger, maar daardoor

wellicht ook intiemer en (nog) gezelliger. We pakken

de draad weer op waar we hem vorig jaar hebben

losgelaten.

Niets boven Jezus

vertrouwen – volgen – volhouden

we volgen er flink aan trekken en zitten we zelf

genietend van het uitzicht comfortabel hoog op

onze kameel? Ik neem aan dat je wel zult aanvoelen

dat zo’n manier van volgen waarschijnlijk niet de

bedoeling zal zijn. Maar wat betekent ‘Jezus volgen’

dan wel? Dit Near East Magazine wil je meenemen

op een boeiende ontdekkingstocht naar antwoorden

op die vraag, die ook het thema van de Reveilweken

is. Veel leesplezier toegewenst en graag tot ziens op

een van de Reveilweken of Reveilweekenden.

Jezus volgen,

wat betekent dat?

4 Varkens voor de Heer

10

In een vorig magazine spraken we al over

‘vertrouwen’; in dit magazine komt ‘volgen’ aan

de orde. Volgen, achter de Meester aan die ons zo

liefdevol geroepen heeft. Waar denk je eigenlijk

aan bij het woord ‘volgen’ als het over het volgen

van Jezus gaat? Aan het plaatje dat op de cover van

dit magazine staat afgebeeld? Moet Degene die

Piet Jonkers is natuurkundige en directeur van Near

East Ministry. Met zijn vrouw Alice woonde hij in

Jeruzalem, waar zij als veldleiding de NEM-werkers

in het Midden-Oosten begeleidden. Samen hebben

zij één zoon en twee kleinkinderen. Hij houdt van

films kijken, lacht graag en geniet van een goed

gesprek.

Piet Jonkers

directeur

Jezus volgen in Jordanië 11

Schakel in Zijn Koninkrijk 14

2 3THEMA-ARTIKEL

Jezus volgen

wat betekent dat?

Als christenen zijn wij geroepen om Jezus te volgen.

Hij zei tegen Zijn discipelen: Volg Mij! Voor ons is het

misschien minder gemakkelijk te begrijpen wat dat

inhoudt, dan voor degenen die indertijd drie jaar lang

daadwerkelijk met Hem hebben opgetrokken.

Hij zei

tegen Zijn

discipelen:

“Volg Mij!”

Wat houdt het voor ons hier en nu in om achter

Jezus aan te gaan? Graag wil ik met u kijken

naar de bekering van Saulus (Handelingen 9) om

hier duidelijkheid over te krijgen. Wat kunnen wij

zeggen over onze navolging van Christus?

Het gaat om Hemzelf

Ten eerste leren wij uit de verandering die

plaatsvond in het leven van Saulus, dat we in de

eerste plaats geroepen worden om tot Hemzelf te

komen. Hij zei: Kom tot Mij! De bekering is in de

eerste plaats bekering tot een Persoon, niet een

bekering tot een bepaalde manier van leven. Saulus

(de Hebreeuwse naam van de apostel Paulus) had

daarvoor hard geprobeerd om volgens de wet te

leven. Hij was ijverig en toegewijd geweest om

Gods wil te doen. Toch was Hij nog niet bekeerd.

Zo kunnen christenen hun best doen om goed als

christen te leven en kerkelijk actief zijn en toch nog

niet tot Christus zijn gekomen.

Er is veel traditionalisme, kerkisme, wetticisme en

moralisme in het christendom. De navolging begint

met een hart dat geraakt is door de liefde van God,

geopenbaard in wat Jezus voor ons deed aan het

kruis. Hijzelf komt ons leven binnen. De vervulling

van de wet is de liefde en dat is in de eerste plaats

liefde voor de Heere God Zelf. Daar volgt ook uit

dat je op een andere manier gaat leven. Maar dat

is meer de vrucht van de bekering, dan het wezen

van de bekering.

Afstand nemen van wat je hebt

Saulus was hard op weg om de top te bereiken.

Hij was nog jong en hij kreeg steeds meer aanzien

in de samenleving. Hij was niet alleen intelligent

en goed opgeleid, hij kon ook hard werken. Hij

vervolgde met harde hand degenen onder de

Joden die geloofden en predikten dat Jezus de

Messias is. Daarmee verwierf hij de goedkeuring

van de religieuze top in Jeruzalem. De hogepriester

gaf hem een brief mee om ook de volgelingen van

Jezus in Damascus gevangen te kunnen nemen.

Saulus had al veel bereikt en steeg hoger en hoger

op de maatschappelijke ladder.

4 5THEMA-ARTIKEL

BIJBELSTUDIE

Toen ineens verscheen de Heere aan Hem. Hij wist

onmiddellijk dat het de Heere was, toen een fel licht vanuit

de hemel hem omstraalde. Hij vroeg: Wie bent U, Heere?

Toen kreeg Saulus de schrik van zijn leven. De Heere zei: Ik

ben Jezus, Die jij vervolgt. De man die op weg was naar de

top had een ontmoeting met de Man die afgedaald was,

tot aan de kruisdood. Hij was bezig steeds meer succes,

aanzien, geld, macht en invloed te verkrijgen, maar Degene

voor Wie hij nu op de grond neerviel en Wiens heerlijkheid

hem blind maakte, had afstand genomen van al Zijn

rijkdom. Jezus is, terwijl Hij rijk was, arm geworden voor

ons. Saulus begreep hierdoor onmiddellijk hoe verkeerd

hij bezig was geweest en dat de gekruisigde Jezus wel

degelijk de Messias is.

De navolging van Christus houdt ook voor ons in, dat wij

alles verliezen. Dat wil zeggen, dat wij afstand nemen van

het zelfgericht streven, het alsmaar meer willen hebben en

de ijdele eerzucht. Het gaat om innerlijk afstand nemen van

alles wat je hebt. Saulus schreef

later aan de Filippenzen dat hij

alles wat hij in zijn onbekeerde

leven had gehad, als vuilnis

en als schade beschouwde,

vergeleken bij de kennis van

Jezus, de Messias. Je kunt ook

zeggen: je hebt geen afgoden

meer, geen andere dingen of

personen die een plek hebben in

het heiligdom van je hart. A.W.

Tozer schreef een hoofdstukje

met als titel: De zegen van het

niets bezitten. Daar gaat het om. Van een zelfaanbidder

die veel heeft en alleen maar meer wil bezitten, word je een

aanbidder van God, die alles aan Hem over heeft gegeven

en alleen nog maar voor Hem wil leven.

Gehoorzaamheid door geloof

Zowel tegen Saulus als tegen Ananias zei de Heere: Ga!

Saulus kreeg te horen: ‘Ga de stad in’. Tegen Ananias zei

de Heere: ‘Ga naar de straat die de Rechte heet.’ Hij werd

opgedragen om voor Saulus te bidden. Maar diezelfde

Saulus was naar Damascus gekomen om volgelingen van

Jezus, waarvan Ananias er zelf een was (!), gevangen te

nemen. Toch deed Ananias het en er gebeurden prachtige,

wonderlijke dingen als gevolg. De eerste vraag die Saulus

zelf aan Jezus stelde, nadat Jezus Zich bekend had

gemaakt, was: “Heere, wat wilt U dat ik doen zal?” Hij

stelde deze vraag bevend en verbaasd. Tekenen van een

verbroken en verbrijzeld hart, dat bereid is te gehoorzamen.

Je hebt geen afgoden

meer, geen andere dingen

of personen die een plek

hebben in het heiligdom van

je hart.

Als de Heere terugkomt, zal Hij dan dit geloof aantreffen in

ons hart en leven? Geloof dat zich uit in gehoorzaamheid?

We horen zoveel over hoe God en Jezus ons weer doen

geloven in onszelf en veel gepraat in de kerk dat helemaal

aansluit bij de cultus van het

zelf in de huidige cultuur. Maar

navolging betekent ook gewoon

gehoorzaamheid aan Iemand

anders dan jezelf.

Verliezen om te winnen

Deze navolging is de weg tot

de ware vrijheid, blijdschap en

vervulling. Bevrijd van jezelf

om Hem toe te behoren en

met vreugde in Zijn dienst te

staan, waar Hij ook leidt en ook

als dat lijden met zich meebrengt. Maar als je innerlijk al

afstand hebt genomen van alles wat je hebt, valt het veel

minder zwaar als je soms ook uiterlijk verliezen lijdt door

het navolgen van Jezus. Jim Elliot schreef eens in zijn

dagboek: Je bent geen dwaas om te verliezen wat je toch

niet kunt behouden, om te winnen wat je nooit meer kunt

verliezen.

Oscar Lohuis is getrouwd, woont in Ermelo

en is predikant bij Goed Nieuws Bediening,

spreker en schrijver. Dit jaar spreekt hij over dit

thema tijdens Reveilweekenden en -weken.

Oscar Lohuis

“Met deze woorden

duidde Hij aan hoe Petrus

zou sterven tot eer van

God. Daarna zei hij: ‘Volg

mij.’” (Johannes 21:19).

Christenen weten dat

ze Jezus moeten volgen.

Maar wat betekent dit

nu?

Volgen is geen eenmalige beslissing

aan het begin van je christen zijn.

Maar een keuze die je telkens

weer moet maken, op basis van je

toegenomen kennis van je Meester

en de consequenties. Kijk maar

naar Petrus’ leven.

Jezus had Petrus aan het begin van

Zijn missie geroepen (Matthëus

4:18-19). Henk Stoorvogel

vergelijkt in zijn boek ‘Jezus leven:

volgen in het ritme van de rabbi’ de

vraag van Jezus met alsof Messi

aan je vraagt om in zijn team in

de Champions League te spelen.

Natuurlijk wilde Petrus deze unieke

kans niet laten schieten. Wat een

eer dat zo’n eenvoudige visser als

hij tegen de toenmalige normale

gang van zaken in zélf gevraagd

I have decided

to follow Jesus

wordt door een rabbi om te leren

om op Hem te lijken. Want dat was

het doel van het volgen: tot in de

kleinste details (van stoelgang tot

slaapkamergeheimen) hem leren

imiteren.

Drie jaar later vroeg Hij Petrus

opnieuw of hij Hem wil volgen. Een

nieuwe keuze was nodig, want er

was veel gebeurd in de tussentijd.

Wat moest hij veel lessen leren,

en vooral veel afleren. Over wie

Jezus is en ook wie hij zelf was.

Hij dacht wel even zijn Meester

uit het hoofd te kunnen praten dat

Hij zou moeten lijden en sterven.

Toen Jezus dit duivelse denken

had ontmaskerd, beloofde Petrus

dat hij dan op zijn minst Hem niet

zou verlaten en zijn leven wel voor

Hem zou geven. De pijnlijkste les

was voor Petrus dat hij zijn Heer

niet bleek te kunnen volgen in

eigen kracht. Zijn zelfvertrouwen

bleek geen rots maar drijfzand te

zijn. Maar Jezus rehabiliteerde de

gevallen leider door hem te vragen

naar zijn liefde.

Zou zijn liefde zo groot zijn dat hij

bereid was om zich te laten leiden,

zelfs als dat betekende dat hij zou

moeten sterven voor God? En op

deze manier, zo anders dan hij zich

drie jaar geleden had voorgesteld

van het volgen, in alles te worden

als zijn Meester? Geen loze profetie,

want inderdaad is Petrus volgens

de verhalen gekruisigd. Omdat

hij het teveel eer vond om precies

op dezelfde manier te sterven

als Jezus, scheen hij gevraagd te

hebben om op zijn kop gekruisigd

te worden.

Dit is de ultieme les van rabbi Jezus

voor élke leerling: “Wil je helemaal

worden als Ik? Zelfs in je manier

van sterven? Ben je bereid je eigen

doelen en dromen voor je leven

los te laten en ondergeschikt te

maken aan Mijn missie? Wat dat

ook kost?”

Jezus riep jou ooit om Hem te

volgen. Nu roept Hij je weer. Petrus

wist toen hij voor de tweede keer

geroepen werd: Hem volgen heeft

gevolgen. Grote gevolgen. Maar hij

ging. En jij?

Marien Kollenstaart spreekt regelmatig op Reveilweken. Hij is

getrouwd met Mirjam, vader van vijf kinderen, predikant in de

PKN en pastor in een multiculturele gemeente. Onlangs schreef

hij het boek Zoals Jezus. Een leven lang leren lijken op Hem. Marien

is dit jaar Bijbelstudieleider bij de Reveilweek voor gezinnen.

Marien Kollenstaart

6 7REVEILWEKEN

REVEILWEKEN

1

UNIEK KARAKTER

God wil ons aansporen om geestelijk wakker te worden. Als

christen verlangen we naar meer toewijding, een toevertrouwen

aan God en navolging van Messias Jezus. Als NEM bidden

we dat Zijn Geest tijdens de Reveilweken de ruimte krijgt, dit

verlangen vervult en het mogelijk maakt om dit vol te houden.

Als medewerkers van de conferenties zijn we beschikbaar

om God te dienen in deze opdracht

tot eer van Zijn Naam.

Egbert Bramer

Reveilweken

7 Redenen

2

SAAMHORIGHEID

7

JOUW EIGEN REDEN

4

SCAN EN ONTDEK

week

weekend

om een Reveil

dit jaar niet te mis sen!

Meld je aan en vind alle informatie op www.neareastministry.nl/reveilweken

5

WE DOEN HET SAMEN

We dienen een God van relaties én generaties. De kern van

het Evangelie krijgt vorm in het ontmoeten van God én van

elkaar. Onze maatschappij is behoorlijk individualistisch

ingesteld en daarom is het goed om bewust te investeren

in samen groeien. De reveilweek geeft je de kans om van

anderen te leren en te ontdekken hoe God werkt in andere

generaties. Samen met alle heiligen zullen we Gods liefde

steeds beter leren kennen.

Martin Koornstra

Spreker Reveilweken

6

VAN HART TOT HART

GEDRAGEN DOOR GEBED

Gebed blijft bij de NEM leidend: 24/7

staat een gebedswacht rondom de

drie Reveilweken en bidden gebedsgroepen

door heel Nederland. Dit jaar

gebruiken we ons hele terrein voor

gebed. Hoe? Kom en ontdek!

Elke dag ontmoeten we elkaar in een kleine

groep. In het begin even wennen, maar door de

week heen ontstaat er een band, doordat we

Gods Woord en onze ervaringen delen. Elkaar

ontmoeten, bemoedigen, zegenen, voor elkaar

bidden en van elkaar leren. Dat is de kracht

van de groepsgesprekken. Vaak vinden hier

levensveranderende gebeurtenissen plaats.

3

REVEILWEEKENDEN

Michaël Wittocx

Het Evangelie is Joods | 9 - 12 juli 2021

Met Paulus op reis | 15 - 18 oktober 2021

Oscar Lohuis

Roeping en discipelschap

17 - 20 september 2021

REVEILWEKEN

Gezinsweek

24 - 30 juli 2021

Jovoweek

31 juli - 6 augustus

Verdiepingsweek

7 - 13 augustus

8 9TEGENGAS

Varkens voor de Heer

Het is alweer een paar

jaar geleden dat ik in

Jeruzalem tijdens het

Loofhuttenfeest van de

Christelijke Ambassade

een bijeenkomst bijwoonde

waar Afeef

Halasah sprak.

Afeef is een markante Jordaniër

die oog heeft voor de bijzondere

plek van Israël in Gods Heilsplan.

De zaal is gevuld met honderden

buitenlanders, veelal Amerikanen,

die dat bijzondere fenomeen wel

eens van dichtbij willen meemaken:

een Arabier die goede woorden

over Israël spreekt. Sterker nog,

die beweert dat het Heilige Land

door God zelf aan Israël beloofd is.

En Afeef stelt hen niet teleur. Hij

omschrijft zichzelf als een Moabiet,

iemand zoals Ruth, die kwam

schuilen onder de vleugels van de

God van Israël. Hij gaat uitvoerig in

op Gods verlossingsdoel met Israël,

op de landbelofte en op het feit dat

het nodig is om achter Israël te

staan, juist nu. De zaal kookt over

van enthousiasme en er wordt volop

met Israëlvlaggen gezwaaid.

Maar dan gaat Afeef opeens met

de zaal in gesprek. “Jullie staan

allemaal achter Israël, nietwaar?”

Groot gejuich. “Jullie steunen

Israël allemaal onvoorwaardelijk,

nietwaar?” Nog groter gejuich.

“Daar zitten jullie dan, met jullie

Amerikaanse paspoorten. Straks

gaan jullie weer terug naar huis. En

wat dan, als die onvoorwaardelijke

steun aan Israël je wat gaat kosten?”

De zaal valt stil. ‘Wat nou als die

steun aan Israël je je baan gaat

kosten? Wat nou als die steun je je

LEVEN gaat kosten?’ Doodse stilte.

Afeef vervolgt: “Ik zal jullie een

verhaal vertellen. De dieren kwamen

bij elkaar omdat ze wat wilden doen

aan de honger in de wereld. De koe

wilde wel wat emmers melk geven.

De kip wilde wel een mand met

eieren geven.

En toen keek iedereen naar het

varken ...”.

Nog steeds die stilte en dan opeens

brult Afeef: “WE’RE ALL PIGS

FOR JESUS!” – we zijn allemaal

varkens voor de Heer. De zaal is

met stomheid geslagen. Iedereen

begrijpt wat Afeef bedoelde: het is

makkelijk om iets te geven als het je

eigenlijk nauwelijks iets kost, zoals

de koe en de kip deden. Maar het

varken kon alleen iets geven wat

hem zijn leven zou kosten. En ben je

dan nog steeds zo enthousiast?

Ik moest aan dit verhaal denken

bij de voorbereidingen voor dit

magazine. Zijn we bereid om de

kosten van het volgen van Jezus te

dragen, als het moet? Jezus spreekt

er zelf over in Lucas 14: 25-33. Neem

en lees en laten we luisteren naar

wat de Geest ons hierin wil zeggen.

Piet Jonkers

directeur

Jeroen en Marjolein zijn de afgelopen elf jaar uitgezonden geweest naar

Jordanië. Ze zijn 8 juni teruggkomen naar Nederland om uit te rusten

en biddend hun vervolgstap te bepalen – een vervolgstap in Nederland,

Jordanië of elders. Elf jaar geleden gaven ze hun veilige bestaan op en

dat doen ze nu opnieuw.

Samen met hun drie kinderen woonde de familie Fictorie

in Amman. Daar hebben ze in de afgelopen jaren bij

verschillende projecten en organisaties gewerkt. Hoe is

het om als christen naar een Arabisch land uitgezonden te

zijn? Wat deed dat met hun leven en hun gezin?

Jezus volgen

in Jordanie

rond Whitman Academy. Toen de kinderen naar school

gingen kozen we uiteindelijk voor deze Engelstalige

school voor mission kids. We mochten er beiden werken,

Jeroen als Accountant en Marjolein als Special Needs

Coordinator.

We kwamen naar Jordanië om taalstudie te doen, met

het oog op een bediening in de Palestijnse Gebieden.

God opende echter onze ogen voor de nood in Jordanië

en dus bleven we hier. Naast taalstudie en de (extra) zorg

voor onze kinderen waren we het eerste deel van onze

tijd hier, zo’n vier tot vijf jaar, betrokken bij verschillende

organisaties: Jeroen bij Operation Mercy en Marjolein bij

Nur AlBarka. Toen de oorlog in Syrië begon kwamen er

veel vluchtelingen naar Jordanië. Marjolein heeft vanaf

toen samen met een kerk een kinderprogramma geleid in

Mafraq, bij de grens met Syrië. Het tweede deel van onze

tijd hier, de laatste zes tot zeven jaar, heeft zich afgespeeld

Jezelf verloochenen en dagelijks je kruis

opnemen. Jezus noemt het in Lucas 9 in één

zin met Hem volgen. Hoe hebben jullie je

kruis opgenomen en Hem gevolgd?

We zijn Jezus gevolgd naar waar Hij ons riep, in ons geval

naar Jordanië. Bij alle grote en kleine beslissingen hebben

we ons op God gericht. We hebben stappen in geloof gezet

en steeds naar bevestiging gezocht. Er zijn ook moeilijke

momenten geweest, bijvoorbeeld op financieel vlak, op het

werk of met één van de kinderen. We hadden toen terug

naar Nederland kunnen gaan. We bleven in Jordanië en

zagen steeds dat God voorzag in wat we nodig hadden.

10 11JORDANIË

RECEPT

Heel praktisch ging ik (Marjolein) ook wel eens met

tegenzin naar Mafraq, maar dan toch gewoon gaan en

uiteindelijk een goede tijd hebben. Het hoeft niet altijd

van een leien dakje te gaan; soms moet je gehoorzamen

in plaats van je eigen gevoel te volgen. Je kruis opnemen

is geen eenmalige gebeurtenis maar iets dat je elke dag

opnieuw doet.

“En het gebeurde, toen David in Mahanaïm aangekomen was, dat Sobi, de zoon van Nahas, uit Rabba van de

Ammonieten, en Machir, de zoon van Ammiël, uit Lodebar, en Barzillai uit Gilead, en wel uit Rogelim, bedden,

schalen, aardewerk, tarwe, gerst, meel, geroosterd koren, bonen, linzen – ook geroosterd – honing, boter, kleinvee

en kazen van koeienmelk bij David brachten, en bij het volk dat bij hem was, om te eten. Want zij zeiden: Dit volk

is hongerig, moe en dorstig in de woestijn.” - 2 Sam. 17:27-29

Te dien dage zal er een heerbaan wezen van Egypte

naar Assur, en Assur zal in Egypte komen en Egypte

in Assur, en Egypte zal met Assur (de HERE) dienen.

(Jesaja 19:23)

Eén van de geweldige dingen aan Jordanië is dat de Bijbel

zich letterlijk voor je ogen afspeelt. Zo er is zelfs een weg

die The King’s Highway heet.

Jullie staan op de Heerbaan. Kan je als

veldwerker meewerken aan dit visioen?

Jazeker kan dat. Zelf zijn we in contact gekomen met

verschillende personen, kerken en organisaties die

werken vanuit een heel positieve blik op Israël. We werden

vrienden, trokken samen op en werkten soms samen. Het

werken vanuit de gebalanceerde visie van de NEM op beide

volken zorgt er trouwens voor dat je op een heel natuurlijke

manier meebouwt: je staat heel anders in het werk dan

veldwerkers van sommige andere organisaties en bent op

afstand verbonden met de werkers in de andere landen

van de heerbaan. Je bidt voor elkaar en elkaars land.

Wat betekent het om Jezus te volgen voor

gelovigen in Jordanië?

Vooral voor gelovigen met een moslimachtergrond kan

het volgen van Jezus ingrijpend zijn: ze kunnen hun familie

of baan verliezen of fysiek gevaar lopen en zich daarmee

gedwongen voelen het land te verlaten. Omdat ze vaak ook

niet meteen geaccepteerd worden door de gelovigen met

een christelijke achtergrond moeten ze vaak in huiskerken

of ondergrondse kerken bij elkaar komen.

Wat gaan jullie missen uit Jordanië?

We gaan de natuur missen; het land maakt de verhalen

uit de Bijbel springlevend. Zo hebben we een gigantische

vijgenboom in de tuin staan. Toen we die zagen werd

het verhaal van Zacheüs ons helemaal duidelijk! Met

zijn megabladeren zijn de kinderen niet meer zichtbaar

wanneer ze erin klimmen. Rijdend in het zuiden van het

land zié je het volk Israël daar bij wijze van spreken aan de

oever van de Jordaan staan, tegenover het Beloofde Land.

Terug in Nederland willen we niet het vaak dwaze ritme

volgen. In Jordanië is alles gebaseerd op relaties –

afspraken en regels zijn daaraan ondergeschikt. Als je

een afspraak met iemand hebt en je komt onderweg

een goede vriend tegen kan je gerust een uur met hem

praten. Een ander mooi voorbeeld is het verkeer: je bent

hier constant op elkaar aan het letten en met elkaar aan

het communiceren. Het doet er niet zo toe dat rechts

voorrang zou hebben – hier bepaalt men samen ter plekke

wie er eerst gaat. En het werkt! Ongelukken die in Jordanië

gebeuren zouden nooit in Nederland gebeuren, en vice

versa.

Wat we nog meer gaan missen zijn de contacten die

we hier hebben opgebouwd, maar ook het respect voor

ouderen, dat je in de winkel net niet genoeg geld hebt en

de caissière zegt “het is wel goed zo!”, de gastvrijheid…en

zo kunnen we nog wel even doorgaan. (lachend) Wat we

absoluut niet gaan missen is een lege gasfles tijdens het

koken of een lege watertank tijdens het douchen!

Willen jullie nog iets toevoegen?

Wanneer God je roept om uitgezonden te worden, met

of zonder kinderen, mag je daarnaar luisteren. Kinderen

hoeven geen belemmering te zijn om uit te gaan. Zij

kunnen juist een enorme zegen zijn in het opbouwen

van relaties met de lokale mensen, zeker in de Arabische

context. God is een persoonlijke God en zal voorzien in de

grote en kleine dingen die jullie als gezin nodig hebben. De

zorg voor je kinderen, waarin onderwijs heel belangrijk is,

staat daarbij natuurlijk wel voorop.

Interview van Rachel*

met haar collega’s in Amman

Globi

Recept van Marcus Cato uit ‘De agri cultura’ uit ca 160 v.C.

Soortgelijke balletjes worden in het Midden-Oosten nog steeds gegeten

Bereiding

Mix de ricotta en de griesmeel goed tot een stevig deeg. Maak met

twee lepels of met vochtige handen balletjes. Verhit in een pan genoeg

olie om de balletjes te bedekken of frituur ze (in schone olie). Bak de

balletjes 2 à 3 minuten en keer ze regelmatig, zodat ze gelijkmatig bruin

worden. Bedruip de balletjes met honing en sprenkel er desgewenst wat

maanzaad overheen.

Let op

Zet de temperatuur iets lager als de Globi te snel bruin worden.

Van buiten zijn ze knappering, van binnen moeten ze gaar zijn.

Ingrediënten

• 1 kop griesmeel

• 1 kop ricotta

• honing

• maanzaad

• olie om in te bakken

*schuilnaam (zij is uitgezonden naar Noord-Israël)

12 13UITZENDING

AGENDA & KORT NIEUWS

Schakel in Zijn koninkrijk

Wat komt er kijken bij een lange termijn-uitzending?

“De Heer heeft

duidelijk

laten zien in

gebeurtenissen,

door Zijn Geest

en Zijn woord, door

bemoediging van broers

en zussen, dat Hij wil dat ik

ga.”

Emma is in juni dit jaar opnieuw

uitgezonden naar Israël. Lang

heeft ze moeten wachten op een

visum, maar ze is door de Heer

geroepen en op Zijn tijd heeft

hij daarin voorzien. Dat Hij haar

geroepen heeft is voor haar dan

ook de reden om te gaan. “Al

houd ik van het Joodse volk, een

uitzending durf(de) ik alleen om

die reden aan”, vertelt ze.

Misschien heb jij er wel eens

aan gedacht om uitgezonden te

worden naar het Midden-Oosten

of ben je al eens weg geweest. Even

weg uit de sleur, even er tussenuit

tussen twee opleidingen in. Maar

tijdens dat jij je handen uit de

mouwen stak, leerde je de mensen,

de cultuur en de problemen van

het land kennen. Eenmaal weer

terug in Nederland laten die

herinneringen je niet meer los.

Foto: Toon

Somnaikubun

mensen. Als NEM zijn

we dankbaar voor al

deze mensen die de

keuze maken om

onvoorwaardelijk

de Heer te volgen

door middel van

uitzending. Maar wat

betekent dat eigenlijk, de

Heer volgen? “Het heeft mij in

eerste instantie mijn zekerheid

gekost”, zegt Emma. “Ik moest

mijn baan en huurwoning

opzeggen. Daarbovenop, en

dat speelt nog steeds, moest

ik afstand nemen van iedereen

die mij dierbaar was en is. Mijn

kleinkinderen groeien nu op en

veranderen zo en ik kan nu niet

echt een band met ze opbouwen.”

Loslaten brengt vreugde

Misschien overweeg jij ook om

die stap te gaan zetten. Geen

geringe keuze. Jezus vertelt in

Lucas 14 vers 26 over de offers

die we moeten brengen als we

Zijn leerlingen willen zijn. Niet

van twee walletjes eten, maar een

radicale keuze voor Jezus. Weg uit

je comfortzone, familie, gemeente,

vrienden en werk achterlaten, je

kruis opnemen en op pad gaan om

te dienen in Zijn Koninkrijk. Voor

deze keuze staan onze mensen die

in gebed besluiten om uitgezonden

te worden voor de lange termijn

(minimaal één jaar).

moet geven. Maar bedenk dan dat

loslaten zoveel vreugde brengt,

je mag je ontdoen van je ballast

van je eigen IK en een schakeltje

worden in Zijn Koninkrijk.

Relaties opbouwen

Een lange termijn-uitzending

vraagt veel voorbereiding waar je

ruim de tijd voor moet nemen. Je

zet een thuisfrontcommissie op,

een groep mensen uit je gemeente,

familie en vrienden die je

ondersteunen in je uitzending. Om

goed bij de bevolking en de cultuur

aan te sluiten, ga je in Engeland

een missionare training volgen en

de taal leren. Als NEM proberen

we je daar zo goed mogelijk bij te

begeleiden, vooraf en in het veld.

Na deze lange voorbereiding volgt

dan je uitzending en begint het

avontuur van het volgen van Jezus

in het veld.

Door corona heeft Emma anderhalf

jaar gewacht op haar visum. “In

deze tijd is het allerbelangrijkste

dat ik steeds weer geduld en

vertrouwen van de Heer krijg. De

uitdaging is niet te koersen op

mijn gevoel of op mijn verstand,

maar op wat Hij me telkens weer

voorhoudt: Ik wil dat je leeft in

vertrouwen op Mij. Gehoorzaam

mij en Ik zal je zegenen.

Agenda

De onderstaande evenementen en

cursussen staan op de planning voor

de komende maanden en vinden plaats

op het NEM-terrein, Voorthuizerweg

5 te Nijkerk. Houd onze website in de

gaten voor de laatste informatie, door

de coronamaatregelen zijn alle geplande

evenenementen onder voorbehoud.

Juli

vr 9 - ma 12:

za 24 - za 31:

Augustus

za 31/7- za 7/8

za 7 - za 14:

September

vr 17 - ma 20:

za 25:

di 28:

Oktober

vr 15 - ma 18:

November

di 9 - za 13:

Reveilweekend:

Het Evangelie is Joods

Reveilweek 1: Gezinnen

Reveilweek 2: Jovo’s

Reveilweek 3: Verdieping

Reveilweekend:

Roeping en discipelschap

Loofhuttenfeest

Informatieavond

uitzending

Reveilweekend:

Met Paulus op reis

Cursus Midden-Oosten

Dror verbindt de vrijwilligers

Vele jaren geleden kwam Dror uit Israël naar Nederland en woont

hier samen met zijn vrouw. Na een bewogen leven vond hij Jezus

als Messias en dat veranderde zijn leven. Vorig jaar stuurde

hij een open sollicitatie en was verbaasd dat hij na het tweede

gesprek te horen kreeg dat hij ‘morgen’ al kon beginnen als

coördinator van de vrijwilligers. Een belangrijke taak! Dror is de

NEM als familie gaan beschouwen en geniet er elke dag van om

in Nijkerk te zijn. Hij doet zijn werk voor de mensen om zich heen

en voor God en ervaart dat als een voorrecht. God geeft hem de

kracht om zijn werk te doen. “Het doet heel veel voor mij”, vertelt

hij. “De liefde die God mij geeft wil ik echt uitdelen aan de andere

mensen”.

God belooft aan Mozes dat Zijn Geest door hem heen naar 70

anderen uit zal stralen. Het voelt alsof hij dat ook aan Dror doet.

Voor Dror is af en toe een goed gesprek al waardering genoeg,

maar wij willen hem graag ten overstaan van jullie allemaal

bedanken voor zijn werk, zijn verbinding tussen de vrijwilligers en

het team en voor de persoon die hij is. Een zegen voor de NEM.

NEM-gebouwen worden in ere hersteld

Het vorige NEM-Magazine ging in op de oude opdracht van de NEM

en hoe nieuw die nog steeds is. Datzelfde geldt voor ons landgoed

en de gebouwen. U heeft het mogelijk gemaakt dat we de gebouwen

mogen repareren en bewaren voor de toekomst. We zijn dankbaar

u deze zomer bij het Reveilwerk op ons eigen terrein te mogen

verwelkomen.

De Heer volgen

“O Heer, wat wilt u dat ik kan

doen in uw Koninkrijk?” Een

verzuchting van veel (jonge)

Hij vervolgt met dat wie een toren

gaat bouwen, eerst de kosten moet

berekenen. Als je Jezus wilt volgen

moet je berekenen wat jij ervoor op

Alice Jonkers

Coördinator lange termijnuitzendingen

Dit magazine is een gratis uitgave van stichting

Near East Ministry en verschijnt 3x per jaar. Een

bijdrage van € 25 per jaar wordt op prijs gesteld.

Stichting Near East Ministry is een christelijke

organisatie die vanuit de verzoening in Jezus, de

Messias van Israël, diaconale werkers uitzendt naar

Israël en de Arabische landen. In Nederland zetten we

ons in voor een Reveil, een terugkeer van Nederland

als natie naar de God van Israël. Wij geven dit vorm

door kleinschalige activiteiten, grotere evenementen

en conferentie weken te organiseren. De stichting is

volledig afhankelijk van giften en heeft de ANBI-status.

Doneren: IBAN: NL 93 ABNA 0462 453 855

Bezoekadres: Voorthuizerweg 5, 3862 PZ Nijkerk

Postadres: Postbus 30, 3780 BA Voorthuizen

Telefoon: 0342 - 47 13 18

Mail: info@neareastministry.nl

Website: www.neareastministry.nl

Ontwerp: Near East Ministry

Eindredactie: Near East Ministry

Beeld: Unsplash, iStock, flaticon, freevector,

freepik, eigen beheer, The White House

Veiligheid: Om veiligheidsredenen kunnen

(plaats)namen en leeftijden gefingeerd zijn.

Drukker: De Hoop Drukkerij

Oplage: 2800

Papier: PaperWise geeft landbouwafval

een tweede leven. Bladeren en stengels

die overblijven van de oogst worden

bewerkt tot grondstof voor kwalitatief

hoogwaardig papier en karton.

14 15

ISSN: 2210-7266Weet jij wat het betekent om Jezus te volgen?

In dit tijdschrift hebben we het over volgen. Jezus zegt dat we Hem mogen volgen. Maar hoe werkt dat dan? Want hoe weet je

nou eigenlijk waar Jezus is? En waar gaan we dan heen? Moeilijke vragen hè! Zoek met je ouders samen de antwoorden in dit

tijdschrift of kom naar de Reveilweek deze zomer! Dan kunnen wij je erover vertellen.

Petrus en Johannes volgen de weg van Jezus. Kan jij de weg vinden?

De weg volgen

Petrus en Johannes volgen de weg van Jezus. Kun jij de weg vinden?

Volg voor deze puzzel de cijfers. Wat wordt de

tekening? Als je klaar bent mag je ‘m ook nog

inkleuren!

More magazines by this user
Similar magazines