06.08.2021 Views

Startnotitie Ijzeren Rijn (November 1999)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.


I

I

I

I

De lJzeren Rijn is een goederenspoorlijn

die de haven van Antwerpen met

het Duitse Ruhrgebied verbindt. Voor

een gedeelte Iigt deze spoorlijn in

Nederland. De liin, die in 1879 is

aangelegd, is sinds 1991 niet meer in

gebruik voor doorgaand goederentransport

tussen Belgiö en Duitsland.

ln Nederland is alleen het gedeelte

tussen Weert en Roermond nog intensief

in gebruik (als onderdeel van de

verbinding Amsterdam - Maastricht).

Het gedeelte tussen de Belgische

grens en Weert wordt nog incidenteel

bereden. fussen Roermond en de

Duitse grens ligt de spoorlijn in het

Nationaal Park de Meinweg en is

volledig buiten gebruik.

De Belgische regering heeft verzocht dit

historische tracd van de Ilzeren Rijn op korte

termijn weer in gebruik te nemen voor afi,,rikkeling

van goederenvervoer van Antwerpen

naar het Ruhrgebied. In maart 1999 is door de

Nederlandse, Duitse en Belgische ministers van

verkeer besloten de reactivering te onderzoeken.

In Nederland wordt reactivering van het historisch

tracd niet zonder meer mogelijk geacht

omdat de spoorlijn deels in het Nationaal Park

de Meinweg ligt, dat inmiddels als beschermd

natuurgebied is aangewezen. Daarom zullen ook

alternatieve tracds onderzocht gaan worden die

de Meinweg ontzien.

Samenvatting Startnotitie lJzeren Rijn


Hrstonsch trace van de

llzeren Rijn, (van Budel

via Weert en Roermond

richting Dalheim) en

enke e belangrijke

(goed e re n)spoor lijn e n.

t*"'*"**""' - -'"--a Arnhem

'

Ä

Antwerpen

-----

Trace lJzeren R;jn

Trac6 Betuweroute/Monüenroute

@

-

Rijksweg

bestaand spoor

,i

,i

,'l'tllaastricrrt

-

Historische achtergrond

De lJzeren Rijn werd in 1879 in gebruik genomen

op basis van het Scheidingsverdrag tussen

Belgiö en Nederland uit 1839. ln dit verdrag

werd Belgiö het recht toegekend om een

(spoor)weg- of kanaalverbinding aan te leggen

over het Nederlandse kanton Sittard tot de

Duitse grens.

Tot de Tweede Wereldoorlog werd de lJzeren

Rijn volop gebruikt voor internationaal reizigers-

en goederenvervoer. Daarna raakte de

route langzaam uit gebruik. De reizigersdienst

werd in 1953 gestaakt, tot 1970 reden er per

dag vier internationale goederentreinen vanuit

Belgiö naar het Ruhrgebied. De laatste rlt

van Belgiö naar Duitsland over de lizeren Rijn

vond in 1 991 plaats. Daarna verliep het spoorvervoer

tussen Belgiö en Duitsland volledig via

de Montzen-route (Tongeren - Vis6 - Aken).

Het industriegebied in Herkenbosch werd nog

tot 1994 via de lJzeren Rijn bediend. Op dit

moment resteert nog slechts grensoverschrijdend

goederenvervoer tussen Antwerpen en

de zinkfabriek in Budel.

ln 1996197 is door Belgiö een studie verricht

naar de vervoersmogelijkheden over de lJzeren

Rijn in relatie tot de Montzen-route. Gezien de

verwachte toename van het goederenvervoer

per spoor kan in de toekomst namelijk onvoldoende

capaciteit op de Montzen-route ontstaan.

Samenvatting Startnotitie lJzeren Rijn


Prognose goederenvervoer'lJzeren

Rijn.

- Uitgangspunt conform

notitie van de (tripartite)

ambtelijke stuurgroep

van 5 maart 1999

Peiljaar

liaarl

Capaciteit

[miljoen tonl

per.laarl

Treinaantallen

[treinen per etmaal in

2 richtingen samenl

Dagdeel

[treinen per dagdeel in

2 richtingen samenl

Dag Avond Nacht

7h - r9h 19h - 23h 23h - 7h

2010

2020 4,9

30

36

12

15

4

5

14

tb

Wij willen dat u meedenkt

Voor de besluiworming over de IJzeren Rijn

wordt de Tiacdwetprocedure gevolgd. Deze begint

met het publiceren van de Startnotitie. Hierin

wordt de studie aangekondigd naar het reactiveren

van de Ilzeren Rijn: welke trac6-alternatieven

en welke effecten voor mens en milieu worden

straks in de Trajectnota/MER (Milieu Effect

Rapport) onderzocht.

Voordat Rijkswaterstaat en NS Railinfrabeheer

met deze studie starten krijgt u de gelegenheid om

kennis te nemen van de uitgangspunten en daarop

te reageren.

Daarom organiseren Rijkswaterstaat en Railinliabeheer

in november/december 1999 informatiebijeenkomsten

waar u vragen kunt stellen over de

aangekondigde studie. Om u goed te kunnen

voorbereiden ligt de Startnotitie, waarin de globale

plannen en achtergronden van de studie staan

beschreven, ter inzage bij onder andere bibliotheken

en gemeenten in het studiegebied.Waar

en wanneer de informatiebijeenkomsten plaatsvir-rden,

wordt onder andere via advertenties in

regionale en lokale kanten bekend gemaakt.

U kunt uw mening over de plann.'n via e etr

schriftelijke inspraakreactie kenb.1.rr nr.1k!'n .riul

de besluitvormers. l\leer detail. ovr'r !ir' \'er.lere

gang van zaken vindt u elders in .1.'ze brrrihure.

Doel en uitgangspunten van de studie

Rijkswaterstaat en NS Railintl'al-.'hee r gaan zor, el

de mogelijkheden onderzoeken rrnr hr't hi.tt risch

tracd van de I]zeren Rijn te reactir'.'rq'n .rl:Irede

mogelijke alternatieven di11 11 60 r [. i n n.' n .le

Nederlandse landsgrenzen. Ook hc't tird.'liik gebruik

van het historische traci. t(rtdaI een rlternatief

gerealiseerd is, behoort tot het on!L.rzoek.

Omdat het historisch traci gedeeltelijk in b.'-

schermd gebied ligt, is het gebruik r'.rn het betretfende

deel alleen mogelijk als er geen reschikte

alternatieven voorhanden ziin, er sprake is r'.rn

'dwingende redenen van maatsch;1pp!'l i ik I.elan g'

en de nadelige effecten rvor den geconrpensr.erd.

Bij het ontwikkelen van de alternatier en is .rls uitgangspunt

genomen het zoveel moseliik qebruiken

maken van bestaande spoorlijnen. dan rtel het

bundelen met bestaande llfl'x511p611111. Qr.r'rige

uitgangspunten zijn dat de If zeren Riin in p111.rcipe

alleen voor goederenvervoer rr'ordt qebruikt

(m.u.v. het huidige reizigersvervoer op het gedeelteWeert

- Roermond)en het riiden met dieseltreinen.

Waar nodig rvordt rneersporigheid onderzocht.

Bij het ontrviklielen vtrn dc'alternartieven

wordt het eventueel elektrit'iceren i'an de spoorlijn

in de toekomst en het uitbreiden yarn enkel- naar

dubbelspoor niet onmogelijk gernaakt.

v

v

Samenvatting Startnotitie lJzeren Rijn


-

\,

,(,;;ffi;t{i;i;

Historisch trac6 en vier alternatieven

De Startnotitie beschrijft naast het historisch

tracd vier alternatieven in het studiegebied. Het

studiegebied wordt aan de r.roordzijde begrensd

door de lijn Eindhoven - Venlo en aan de zuidzijde

door de lijn Budel - Roermond - Dalheim.

In het onderzoek naar het historisch tracd en de

trac6-alternatieven wordt onder andere gelet op:

- milieu-effecten (geluid en trillinger.r, risico's

vervoer gevaarlijke stoffen, bodem en water,

natuur en landschap, woon- en leefr-nilieu,

rr,rimtelijke order-ring, landbouw en recreatie);

- overiee effecten (r,erkeer en ver'\'oer,

regionale ecor-ror-nie, exploitartie vern de

spoorlijn er-r kosten ).

Hierna l,orden het historisch tracd en cle arlterntrtieven

in het kort beschreven:

Historisch trac6 (A)

Dit is de bestaande spoorliin Budel - Weert -

Roermond - Dalhein-r. Het gedeelte tussen

Weert en Roermond is dubbelsporig en geälektrificeerd.

De delen Budel - Weert en Roermond

- Dalheim zijn momenteel enkelsporig en

niet geölektrificeerd.

Zowel in stedelijke omgeving (Weert en

Roermond ) als in natuurlijke omgeving

(Weerter- en Budelerberg, Meinweg) zijn

maatregelen nodig om de nadelige effecten

van de spoorlijn te verminderen.

Historisch trac6 met noordelilke omleiding (A1)

Dit tracd is tot Roermond gelijk aan alterr.ratief A.

Ten westen van Roermond is een nieurve aftakking

voorzien, waarbij een nieuw aan te leggen tracd ten

noordoosten van Roermond parallel aan de provinciale

weg N280 richting de Nederlands - Duitse

grens ligt. Omdat er plannen zijn om de N280 uit

te breiden tot autoweg kunnen weg en spoor gebundeld

irangelegd worden. Ook in Duitsland is

een nieurv stuk spoorlijn vereist. Deze sluit ter

hoogte van de vliegbasis Brüggen aan op de

bestaar.rde goederenspoorlijn die bij Dalheim uitkomt

op het historisch tracd van de IJzeren Rijn.

Historisch trac6 met zuidelilke ornleiding (A2)

Het tracö is tot Herkenbosch gelijk aan alternatief

A. Ten oosten van Herkenbosch buigt een r-rieuw

aan te leggen tracd in zuidelijke richting af en

volgt de grens van nationaal park de Meinweg.

Daarna sluit het aan op het Duitse spoorwegnet

richting Dalheim.


Ä

Antwerpen

', Rijksweg

--.,.,* bestaand spoor

------- Alternatief A

Alternatief A'1

Alternatief B

Het gedeelte tot Roermond komt overeen met alternatiefA.

Voor Roermond wordt via een nieuw

aan te leggen verbindingsboog aangesloten op de

bestaande spoorlijn Roermond - Venlo. Bij Venlo

wordt eveneens een nieuwe verbindingsboog

aangelegd die aansluit op het bestaande spoor

richting Nederlands - Duitse grens.

Alternatief D en D1

Vlak na Budel wordt vanafhet historische tracd

een aansluiting gemaakt op het bestaande spoor

van Weert richting Eindhoven. Ten oosten van

Eindhoven sluit een verbindingsboog aan op de

spoorlij n Eindhoven-Venlo.

Een variant van alternatiefD is D 1, waarbij de aan

De niet opgenomen alternatieven zijn in de

Startnotitie IJzeren Rijn vermeld.

Meest Mil ieuvriendelijk alternatief

In de Trajectnota/MER wordt ook het meest

milieuvriendelijke alternatief uitgewerkt. Dit is

het alternatief waarbij de beste bestaande mogelijkheden

worden toegepast om het milieu te bescl-rermen.

Onderzocht rvordt welke alternatieven de

minst schadelijke gevolgen hebben voor milieu,

natuur en landschap. Ook komen de technische

mogelijkheden aan bod om eventuele nadeliee

gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat

het onder meer om technieken voor de aanleg valr

de spoorlijn, gecombineerd met effectbeperkendeen

compenserende maatregelen.

te leggen verbindingsboog bij Weert verruimd is

om de Weerter- en Budelerbergen te ontzien.

Er zijn n-reer tracd-alternatieven verkend die niet

in de Trajectnota/MER worden uitgewerkt.

Redenen hiervoor zijn dat:

- r'oor deze alternatieven grote lengten nieuw

spoor r.ereist zijn;

- de zrlternatieven ruimtelijk moeilijker inpasbaar

zijr-r;

- grootschalige aanpassingen aan bestaande

spoollijnen noodzakelijk zijn;

- er onvoldoende capaciteit op het bestaande

spoor beschikbaar is;

- kosten van deze alternatieven niet in verhouding

zijn met de vervoersbehoefte.

DEZE WEG IS ÄTGESTOTEN

VOOR CEMOTORI§EERD

VERßEER

YU V BTWOffi tr HI'NEEOEßERS

PARKEERPLAATS


I

I

I

I

7

Hoe gaan we verder ?

Voor de besluitvorming over reactivering van de

Ifzeren Rijn wordt de Tiacdwetprocedure gevolgd,

in combinatie met de procedure van de milieueffectrapportage

(m.e.r.). Deze gecombineerde

procedure bestaat uit de volgende stappen:

De planning is gebaseerd

op de huidige inzichten

ten aanzien van doorlooptijd

van de verschillende

procedures en wettelijke

verplichte besluitvorminqsprocessen.

Stap 1 Startnotitie - Opstellen Startnotitie

Stap 2

lnspraak en vaststellen richtlijnen - Startnotitie ter visie

november

Milieu Effect Rapport (MER)

1 999

- lnformatie en inspraak (tot 6 weken na publicatie)

- Advies Commissie m.e.r. t.b.v. Rlchtli.inen

- Bevoegd gezag stelt Richtlljnen vast voor inhoud voorjaar

van het MER 2000

Stap 3 Trajectnota/MER - Opstel len Tra.iectnota/MER begin 2000

Um voorjaar

2001

Stap 4 lnspraak, toetsing en advisering - Bevoegd gezag legt Trajectnota/MER ter visie voorjaar 2001

- lnformatie en inspraak (tot 8 weken na publicatie)

- Advies Commissie m.e.r. over het MER

- Reacties van betrokken bestuursorganen

- Standpunt Ministers V&W en VROM najaar 2001

Stap 5 Besluitvorming - Opstellen Ontwerp Trac6besluit

- Ontwerp Trac6besluit ter visie

- lnformatie en inspraak

- Reacties van betrokken bestuursorganen

- Minister neemt Träc6besluit

najaa r

2001 Vm

voorjaar 2002

voorjaar 2002

najaar 2002

stap 6 Planologische inpassing najaar 2003

Stap 7 Uitvoering Uitvoering van het project afhankelljk van

beschikbare middelen

Tijdens en na het opstellen van de Tiajectnota / MER zal

ook regelmatig overleg plaatsvinden met Belgiö en Duitsland.

Wie opmerkingen heeft over de Startnotitie wordt na

publicatie in de gelegenheid gesteld om te reageren.

U kunt uw (uitsluitend schriftelijke) reactie onder vermelding van

'Startnotitie IJzeren Rijn tot 3l december 1999 sturen naar:

-7

lnspraakpunt Startnotitie lrzeren Riin

Kneuterdijk6

2514 EN 's Gravenhage

Voor meer informatie over de Startnotitie kunt u contact opnemen

met NS Railinfrabeheer, telefoo n 030-2358321.

7


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!