06.08.2021 Views

Startnotitie Ijzeren Rijn (November 1999)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

I

I

I

I

De lJzeren Rijn is een goederenspoorlijn

die de haven van Antwerpen met

het Duitse Ruhrgebied verbindt. Voor

een gedeelte Iigt deze spoorlijn in

Nederland. De liin, die in 1879 is

aangelegd, is sinds 1991 niet meer in

gebruik voor doorgaand goederentransport

tussen Belgiö en Duitsland.

ln Nederland is alleen het gedeelte

tussen Weert en Roermond nog intensief

in gebruik (als onderdeel van de

verbinding Amsterdam - Maastricht).

Het gedeelte tussen de Belgische

grens en Weert wordt nog incidenteel

bereden. fussen Roermond en de

Duitse grens ligt de spoorlijn in het

Nationaal Park de Meinweg en is

volledig buiten gebruik.

De Belgische regering heeft verzocht dit

historische tracd van de Ilzeren Rijn op korte

termijn weer in gebruik te nemen voor afi,,rikkeling

van goederenvervoer van Antwerpen

naar het Ruhrgebied. In maart 1999 is door de

Nederlandse, Duitse en Belgische ministers van

verkeer besloten de reactivering te onderzoeken.

In Nederland wordt reactivering van het historisch

tracd niet zonder meer mogelijk geacht

omdat de spoorlijn deels in het Nationaal Park

de Meinweg ligt, dat inmiddels als beschermd

natuurgebied is aangewezen. Daarom zullen ook

alternatieve tracds onderzocht gaan worden die

de Meinweg ontzien.

Samenvatting Startnotitie lJzeren Rijn

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!