06.08.2021 Views

Startnotitie Ijzeren Rijn (November 1999)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Prognose goederenvervoer'lJzeren

Rijn.

- Uitgangspunt conform

notitie van de (tripartite)

ambtelijke stuurgroep

van 5 maart 1999

Peiljaar

liaarl

Capaciteit

[miljoen tonl

per.laarl

Treinaantallen

[treinen per etmaal in

2 richtingen samenl

Dagdeel

[treinen per dagdeel in

2 richtingen samenl

Dag Avond Nacht

7h - r9h 19h - 23h 23h - 7h

2010

2020 4,9

30

36

12

15

4

5

14

tb

Wij willen dat u meedenkt

Voor de besluiworming over de IJzeren Rijn

wordt de Tiacdwetprocedure gevolgd. Deze begint

met het publiceren van de Startnotitie. Hierin

wordt de studie aangekondigd naar het reactiveren

van de Ilzeren Rijn: welke trac6-alternatieven

en welke effecten voor mens en milieu worden

straks in de Trajectnota/MER (Milieu Effect

Rapport) onderzocht.

Voordat Rijkswaterstaat en NS Railinfrabeheer

met deze studie starten krijgt u de gelegenheid om

kennis te nemen van de uitgangspunten en daarop

te reageren.

Daarom organiseren Rijkswaterstaat en Railinliabeheer

in november/december 1999 informatiebijeenkomsten

waar u vragen kunt stellen over de

aangekondigde studie. Om u goed te kunnen

voorbereiden ligt de Startnotitie, waarin de globale

plannen en achtergronden van de studie staan

beschreven, ter inzage bij onder andere bibliotheken

en gemeenten in het studiegebied.Waar

en wanneer de informatiebijeenkomsten plaatsvir-rden,

wordt onder andere via advertenties in

regionale en lokale kanten bekend gemaakt.

U kunt uw mening over de plann.'n via e etr

schriftelijke inspraakreactie kenb.1.rr nr.1k!'n .riul

de besluitvormers. l\leer detail. ovr'r !ir' \'er.lere

gang van zaken vindt u elders in .1.'ze brrrihure.

Doel en uitgangspunten van de studie

Rijkswaterstaat en NS Railintl'al-.'hee r gaan zor, el

de mogelijkheden onderzoeken rrnr hr't hi.tt risch

tracd van de I]zeren Rijn te reactir'.'rq'n .rl:Irede

mogelijke alternatieven di11 11 60 r [. i n n.' n .le

Nederlandse landsgrenzen. Ook hc't tird.'liik gebruik

van het historische traci. t(rtdaI een rlternatief

gerealiseerd is, behoort tot het on!L.rzoek.

Omdat het historisch traci gedeeltelijk in b.'-

schermd gebied ligt, is het gebruik r'.rn het betretfende

deel alleen mogelijk als er geen reschikte

alternatieven voorhanden ziin, er sprake is r'.rn

'dwingende redenen van maatsch;1pp!'l i ik I.elan g'

en de nadelige effecten rvor den geconrpensr.erd.

Bij het ontwikkelen van de alternatier en is .rls uitgangspunt

genomen het zoveel moseliik qebruiken

maken van bestaande spoorlijnen. dan rtel het

bundelen met bestaande llfl'x511p611111. Qr.r'rige

uitgangspunten zijn dat de If zeren Riin in p111.rcipe

alleen voor goederenvervoer rr'ordt qebruikt

(m.u.v. het huidige reizigersvervoer op het gedeelteWeert

- Roermond)en het riiden met dieseltreinen.

Waar nodig rvordt rneersporigheid onderzocht.

Bij het ontrviklielen vtrn dc'alternartieven

wordt het eventueel elektrit'iceren i'an de spoorlijn

in de toekomst en het uitbreiden yarn enkel- naar

dubbelspoor niet onmogelijk gernaakt.

v

v

Samenvatting Startnotitie lJzeren Rijn

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!